Sưu tầm thủ thuật PIII

Chia sẻ: Nhan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
73
lượt xem
28
download

Sưu tầm thủ thuật PIII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật PIII

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KINH NGHI M V MULTIMEDIA TRONG WINDOWS. V i lo i chip âm thanh tích h p ph bi n là Realtek ALC 650, tuy không h tr ch nh Bass và Treble trong volume control nhưng l i h tr Equalizer b ng ph n m m nên có th dùng nó ñ thay th vi c ch nh Bass/Treble mà còn ti n l i hơn. Qua kinh nghi m s d ng cho th y, phiên b n driver m i, VD A3.62 tuy hay, nhi u tính năng nhưng không n ñ nh, hay b m t ti ng ho c l n tín hi u trong khi ñó, các b n cũ hơn ho c driver c a Windows thì không b . Khi cài ñ t ph n m m Multimedia trên máy không nên cài quá nhi u, c n cái gì cài cái ñó, VD: HeroSoft có b công c khá hay nhưng ch t lư ng âm thanh và hình nh thì hơi kém nên ta không nên cài ph n player, ch cài Ultility. Ph n m m xem nh: hay nh t là ACD See 5.0: th c s hi u qu , hơn h n nh ng phiên b n v sau b i 2 lý do: + Nh g n hơn: kh năng c a ACD See5 v i ch c năng c a m t trình xem nh và biên t p nh không chuyên là quá ñ , các phiên b n sau ñưa thêm tính năng vào s càng làm c ng k n. +Ít l i hơn, ch t lư ng nh hi n cao hơn ACD4 và t c ñ hi n nh, t o thumbnails cao hơn ACD 6. *N u không mu n dùng ACD see vì lý do c ng k nh thì b n có th k t h p PicaView v i trình xem nh s n có c a Windows. Nghe nh c, xem phim: V kho n xem phim thì ai cũng công nh n r ng Windows Media ñ ng ñ u, và th t ra thì ch t lư ng âm thanh c a WMP cũng r t x ng ñáng ñ thay th Winamp. V i hàng lo t các ch c năng tăng cư ng âm thanh như: Auto Volume levelling, Crossfading, Quiet mode, Equalizer ch t lư ng r t cao, Tru Bass, SRS WOW effects,...không c n dùng DSP b sung nào, WM v n cho ch t lư ng âm thanh r t cao, nghe tuy t hay. Nh t là TruBass và Wow effects, b n nên kéo c hai thanh trư t lên m c cao nh t ñ t n hư ng âm thanh m nh m c a ti ng Bass và sau ñó có th dùng EQ ñ làm n i l i ti ng Treble. V hình nh, WMP10 cũng ñem ñ n c i ti n nâng cao ch t lư ng hình nh: Các trình xem phim khác và ngay c MP cũ ñ u ch h tr ch ñ d ng video qua ch c năng Overlay c a card ñ h a, riêng MP10 có thêm ch ñ d ng “High Quality mode” cho hình nh m n, không b suy gi m nhi u v ch t lư ng khi phóng to ch ñ fullscreen. Ngoài ra nó còn có các ch c năng ñ c bi t khác như Video Smoothing,.... M c dù v y WM cũng chưa ph i là m nh ch c năng nghe nh c tr c tuy n. V kho n này theo tôi ñánh giá thì Vietplay và Vietkar ñ ng ñ u, không ch vì cơ s d li u bài hát ñ s mà còn vì ch t lư ng âm thanh r t cao, sánh nghang th m chí hơn Winamp. Ch t lư ng video c a winamp 5 không ph i là h ng nh t thì t i gì b n ph i cài nó vào máy cho th a? Theo tôi thì sau khi ngh ch chán b n nên Remove, video ñã có WM thay th còn nghe nh c n u b n thích Winamp thì ñã có Winamp2 g n nh . Tuy nhiên ngay c v i MP10 thì DVD v n là ñi m y u vì các ch c năng tăng cư ng âm thanh ñ u không dùng ñư c v i DVD. Vì v y ta c n m t chương trình chơi DVD riêng bi t. Theo ñánh giá c a tôi thì Power DVD ñ ng ñ u. Ch t lư ng video c a Win DVD 6 chưa ch c ñã hơn h n nó mà kh năng h tr v âm thanh c a Power DVD thì ch c ch n là không h thua kém: trong khi Win DVD 6 ch h tr 3 ñ nh d ng âm thanh surround là Dolby Surround, Dolby Headphone, Tru SurroundXT thì Power DVD 4 ñã h tr 5: A3D, Direct Sound 3D, Dolby surround, TruSurroundXT, Dolby Headphone, và kh năng tùy ch nh m i chu n âm thanh này cũng cao hơn WinDVD. Và thêm n a: b gi i mã Dolby Prologic c a WinDVD ch ñư c enable khi ch n ch ñ 4 kênh tr lên trong khi c a Power DVD thì ngay c khi ch có hai. Nhưng cái hơn l n nh t không th bàn cãi c a PowerDVD là giao di n. ñây không bàn ñ n s ñ p x u, ñ n vi c PDVD nhi u skin hơn mà là tính khoa h c và hi u qu . Ngay trên Panel ñi u khi n ta ñã th y cách b trí nút b m c a PDVD d nhìn d thao tác hơn h n WinDVD. Còn v h th ng menu h p tho i, PDVD ñư c b trí h p lý hơn d truy c p hơn vì nó ñư c tích h p vào m t h p tho i Configuration, trong khi WinDVD, cùng là v âm thanh mà cái thì b ng Setup, cái Sub Panel, cái Audio Booster,...ðã th giao di n c a Win DVD l i thi u tính liên k t như các ph n m m Windows: T b ng Setup không có các nút ñ truy c p ñ n các ph n còn l i như Audio Booster....Và cu i cùng, n u quan tâm ñ n dung lư ng còn tr ng c a ñĩa c ng, b n nên bi t r ng: PDVD chi m kho ng 30MB, còn Win DVD kho ng 70 MB. Thêm m t s kinh nghi n n a : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Download Media Player 9: Khi download WMP 9, chúng ta thư ng ph i download 2 b n: 1 b n dành cho Win9x, m t b n dành cho Win XP, ñi u này r t m t công và t n th i gian. Th c t là khi download chúng ta ch c n download b n dành cho Win 9x là có th cài ñ t ñư c c Win XP v i ñ y ñ ch c năng. Truy c p nhanh Program Compatibility: N u có chương trình nào ñó không tương thích v i Win XP thì chúng ta thư ng dùng Program Compatibility trong Start Menu. Có m t cách nhanh hơn ñ làm công vi c ñó: ch vi c nháy chu t ph i, vào Properties, ch n Tab Compatibility. Dùng ch c năng ngôn ng và gi ng nói c a Office v i các ng d ng khác: Ch c năng ngôn ng và gi ng nói không ch dùng ñư c trong các ng d ng c a Office mà còn có th m r ng ra các ng d ng khác b ng cách: Vào Control Panel, ch n m c Regional and Language Options\tab Languages\Details...\Advanced\ñánh d u ch n m c “Extend support of advanced text service to all programs”. Download nh c nh ng website ch cho nghe tr c tuy n: nh ng file nh c này th c ra ch có ch t lư ng khá th p, kho ng 20Kbits/s ñ nh d ng *.wma nhưng nhi u khi do khó ki m b n t t nên chúng ta cũng có nhu c u download v máy. Khi ñó ch ng c n dùng trình download ñ c bi t nào, ta ch c n nghe cho h t bài hát, sau khi disconect thì truy c p vào thư m c Temporary Internet Files. m t trong s nh ng thư m c con trong ñó s có file nh c ta c n tìm. Unlock toàn b Campaign War III: Warcraft III Reign Of Chaos và Frozen Throne có c t truy n r t hay, nhưng n u là ngư i m i t p chơi l i không bi t nhi u “mã” s không d gì ñi h t Campaign và cũng không ñư c bi t h t c t truy n thú v c a trò chơi. ð hi n toàn b các màn Campaign War III, ta hãy tìm m t máy ñã chơi h t Campaign và vào thư m c WarIII, save\Profile1 copy 2 file Campaigns.w3v và Campaigns.w3p v thư m c tương ng trên máy mình. Sau ñó m file Campaigns.w3p ra s a m c Player name b ng tên mình. Unlock campaign NFS 7: Tìm trong ñĩa Windows c a máy ñã chơi h t Campaign file XXX.opt và copy vào thư m c tương ng trên máy mình.XXX thay b ng tên profile c a ngư i ñó, file XXX.cfg có l không c n và không nên copy. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KINH NGHI M S D NG PROXY ð TRUY C P VNN1268 T T NH T. Xin chào các b n, t khi bi t cách s d ng proxy ñ truy c p vnn1268, tôi ñã ñ c r t nhi u bài báo ñ tìm hi u. Tuy nhiên, ña s các bài báo ñ u nói là xài proxy r t b t ti n: nào là ph i thay ñ i thư ng xuyên, nào là truy c p r t ch m, nào là ph i tìm ki m…t n r t nhi u công s c m i có th tìm ñư c proxy ưng ý nh t. ða s các proxy tìm ñư c ñ u không truy c p ñư c ho c truy c p r t ch m. Các proxy tìm ñư c thư ng có s r t dài (203.162.168.167, 203.162.169.168….) vì th tôi th ñánh ñ i m t s proxy nào ñó có s r t ñơn gi n, ch ng h n: 203.162.3.11 và th t b t ng proxy này r t t t, truy c p r t nhanh mà tôi ñâu có m t công tìm ki m gì, th a th ng xông lên, tôi th ñ i 1 proxy k ti p proxy ñó 203.162.3.12 và cũng khá ng c nhiên là proxy này cũng truy c p r t t t, và các proxy k ti p n a cũng truy c p ñư c: ..3.13, ..3.14, ..3.15, ..3.16. Tuy nhiên ñ n ..3.17 thì không truy c p ñư c n a. Nhưng b y nhiêu ñó cũng ñã quá ñ ñ truy c p internet r i nh ? Các b n cũng có th ñánh ñ i 1 proxy nào ñó ñơn gi n thôi, ch ng h n như ..5.52, nhưng các b n ñ ng ñánh proxy có s 203.162.4… nhé vì theo kinh nghi m c a tôi, các s proxy này không xài ñư c n a. Hi n nhà tôi ñang xài proxy 203.162.3.16 ñư c kho ng 2 tháng r i mà chưa có ñ i ñó, t c ñ l i n ñ nh (download b ng chương trình IDM có khi ñ t t c ñ 11-14 Kb/s), tuy th nh tho ng proxy này b c m nhưng không hi u t i sao là sau khi kh i ñ ng l i máy, tôi v n truy c p bình thư ng ñư c. N u không mu n kh i ñ ng l i b n có th ñ i 1 proxy khác như 203.162.3.11 ch ng h n . Chúc các b n thành công! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KI M TRA DVD DECODER ðà ðƯ C CÀI HAY CHƯA ? Theo m c ñ nh thì Windows XP không có “compatible DVD Decoder” ñã cài ñ t. ð ki m tra chính xác xem ph n m m Windows XP-compatible DVD Decoder có trong h th ng c a b n không, làm như sau: 1. Ch n Start > Run 2. ðánh cmd trong box Open, và nh n OK 3. ðánh dvdupgrd /detect và nh n Enter 4. M t h p tho i hi n ra v i thông tin v ph n m m cài ñ t. N u hi n ra No decoders found thì chưa có trình decoder dvd nào ñư c cài ñ t. Ngư c l i, n u ñã ñư c cài ñ t thì thông tin s ñư c hi n ra, sau ñây là 2 ví d v 2 ph n m m khác nhau ñã ñư c cài ñ t (InterVideo Inc. và CyberLink Corp.) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KHOÁ DESKTOP AN TOÀN V I DESKTOP LOCKER Có lúc b n không dùng ñ n máy tính trong th i gian ng n vì m t vi c gì ñó nhưng b n không muôn t t máy ngay vì không c n thi t. Nhưng n u nhà b n có tr em như em b n nó l tay xoá m t cái gì ñó mà b n làm r t v t v hay ngư i này ñó cài trojan vào máy thì sao.Ho c là ñ a nh b n gái c a b n vô tình (hay c ý) th y trong D:\softwre\softvn\thutinh.txt thì r t m t ñ y nói cách khác là có vô s c p m t soi mói c c cưng c a b n . N u trong trư ng h p ñó b n hãy dùng th ph n m m Desktop Locker 3.0 nó s giúp ích b n trong công vi c b o m t. V i tính năng che ph toàn b b m t desktop ph i bi t m t kh u m i có th vào ñư c và còn m t ưu ñi m hơn ngư i là n u ñư c thoát không ñúng cách ( vd: c ý kh i ñ ng l i thì nó v n ti p t c khóa desktop l i) .Trong l n ch y l n ñ u tiên b n gõ vào ô New passsword pass c a mình trong ô Confirm password rõ l i password trên và ch n set Chương trình có các l a ch n sau: • Option : o Prompt for password before lock : ph i ñánh ñúng m t kh u m i khoá. o Look if program was unloaded incorrectly : ti p t c khoá màn hình n u ai ñó thoát không ñúng cách (vd: kh i ñ ng l i) o Auto exit Desktop Locker after : t ñ ng t t Deskto Looker theo th i gain ñ nh s n. o Change password : ñ i m t kh u hi n t i. • Main menu o N u ch n Prompt for password before lock thì ñánh ñúng m t kh u m i khoá. o Lock khoá màn hình. Ph n m m và là m t freeware có dung lư ng c c nh 15Kb . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KH C PH C TÌNH TR NG B M T NOTEPAD Cùng các b n trong chương trình LBVMVT , trong quá trình ñi tìm CRACK , KEYGEN không ai không b m t l n là sau khi ñào b i m nh ñ t m u m và cũng ñ y hi m hóc lúc tr l i h i ôi các README ñư c cài theo các ti n ích trư c ñó hay ngay b n thân các trình 'crack' có kèm theo 'readme' ñ u không m ñư c n a . N u vào Start/Program/Accesories/Notepad g i ra cũng không ñư c n a lúc này ICON c a nó bi n thành khung m u tr ng . Trư c ñây m i l n như th tôi ph i Format l i Hard driver sau ñó cài l i h ñi u hành , làm như v y r t t n th i gian , d li u m t h t ý ki n này tôi có nêu trên báo các ñay ít lâu mong nh có quí v ti n b i ch b o ..... Song th t b t ng tôi ñã tìm ra các gi i quy t tri t ñ mà không ph i cài ñ t l i ,t n it th i gian r t hi u qu . Nay xin ñóng góp cùng các b n chuyên gia ' v c sĩ ' . Trư c h t các b n vào C/Windows/notepad kích ho t xem ICON có b chuy n sang khung tr ng không , h u như ñ n 90% là b chuy n , ti p t c các b n vào system32/notepad copy nó sau ñó tr l i C/Windows paste lúc này máy s h i b n " CÓ ð NG Ý THAY TH .... " các b n b m OK , ñ n ñây coi như trình notepad ho t ñông tr l i , ICON t khung tr ng tr l i hình ' CU N S ' . Vi c cu i cùng các b n tìm b t c trên ñư ng ñi bâm chu t ph i lên nó g i Propeties tìm ñ n th CHANGE m ra tim ñ n trình Notepad n m system32 b m chu t lên ñó cu i cùng b m Apply - Ok . Hy v ng r ng các b n hài lòng v i m t chút công s nh bé này http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com K T N I CƠ S D LI U V I ASP Có nhi u cách ñ k t n i CSDL v i ASP nhưng ñây gi i thi u v i các b n cách ñơn gi n nh t.. T o m t CSDL tr ng v i ACCESS, như hình 1,2. • Fig. 1 • Fig. 2 • M Control Panel và ODBC Data Sources ( Fig. 3) • Fig. 3 • Ch n System DSN và click Add. (Fig. 4) • Fig. 4 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Ch n Microsoft Access Driver và click Finish. (Fig. 5) • Fig. 5 • Gõ tên c a Data Source Name (DSN). Và click Select. (see Fig. 6) • Fig. 6 • Tìm và ch n CSDL c a b n và click OK. ( Fig. 7) • Fig. 7 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • B n ñã hoàn thành vi c chu n b DSN.. Bây gi b t ñ u t o trang web c a b n • ð u tiên b n t o trang tìm ki m. • Code Valid names to query are Smith, Jones, or Edwards. Try entering a different name or leave the field blank. Save v i tên form.asp . Chúng ta t o trang ñ nh n d li u t CSDL.
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 'create the connection object Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Open the connection to the database 'Note: pick whichever connection method you want to use. 'the first method uses a System DSN, like the one at the beginning 'of this article. 'the second method uses an OLE DB connection... the preferred method. 'and the third method uses a DSN-Less connection 'the first method (System DSN) is set as the default connection MyConn.Open "getdata" 'MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Databases\demo.mdb" 'MyConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\Databases\demo.mdb" SQL = "SELECT * FROM tblCustomer, tblUser WHERE tblCustomer.LastName " SQL = SQL & "LIKE '%"&searchStr&"%' AND tblCustomer.ID = tblUser.ID" Set RS = MyConn.Execute(SQL) 'as long as a value was entered into the form... If searchStr "" Then 'here we check for both Beginning of file (BOF) And End of file (EOF) 'if both are True then no records were found. If RS.BOF AND RS.EOF Then Response.Write " No Records Found." 'otherwise, create a HTML table and fill it with the search result(s) Else Response.Write "" 'the RS.Fields.Count counts the number of columns in the database. 'the HTML table's headers ( ) are created and the column names 'are entered into them. For i= 0 to RS.Fields.Count - 1 Response.Write "" & RS(i).Name & "" Next Response.Write "" 'the headers are now completed, now the rest of the HTML table is filled 'with the result(s) of the search. While Not RS.EOF Response.Write "" For i= 0 to RS.Fields.Count - 1 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Response.Write "" & RS(i) & "" Next Response.Write "" 'move to the next record RS.MoveNext WEND 'close the HTML table Response.Write "" End If 'if the form was left blank then alert the user. Else Response.Write "No Search String Entered." End IF 'close and destroy all objects created to free up system memory RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %> Save v i tên searchdb.asp .Th là xong http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com JV16 POWER TOOLS B C TH Y V REGISTRY N u ai ñã t ng s d ng máy tính và hay tìm tòi v ph n m m m i thì ch c ch c cũng ñã t ng s d ng qua công c quét d n Registry n i ti ng là RegCleaner 4.3 c a tác gi Jouni Vuorio . Nhưng ñ n gi v n anh v n không nâng c p nó mà anh ñã theo ñu i m c tiêu m i . Vào năm 2000 , Jouni Vuorio ñã thành l p công ty mang tên Macecraft Software và ch chú tâm phát tri n m t ph n m m bao quát h t Registry , chính là JV16 Power Tools – m t công c th c s m nh – v i m t m c tiêu : “ Không có gì liên quan ñ n Registry mà JV16 Power Tools không ñáp ng ñư c ” . Và theo nh n xét c a tôi thì Jouni Vuorio ñã ñ t ñư c ñi u ñó ! Chương trình g m có các m c chính : M c Registry Tools : là thành ph n chính , g m các công c v Registry Registry manager : Nó bao g m các công ch nh s a ch a và b o qu n b ng tay .V i các ñi m n i b t : “ B n có th Uninstall ph n m m dù không có trong Add/Remove Program ch ng h n như DirectX (hãy ch n Preferences --> Uninstall Menu --> Show All items) , qu n lý kh i ñ ng v i l a ch n Starting Program ( r t ti n d ng v i Windows 2000 vì không có trình System Configuration Utility ) và có th thêm vào chương trình t kh i ñ ng b ng thao tác ñơn gi n là nh n nút Add . Ho c b n có th thêm các chương trình vào ph n Open With b ng l a ch n Open With... Menu “ Registry Cleaner : M t thành ph n quan tr ng , nó s ti n hành quét t ñ ng .Khi th c hi n xong , b n ch n Select --> Special Select --> Items that should be safe remove . Sau ñó b n ch n Remove ñ xoá s ch chúng . Th t ñơn gi n ph i không ? Registry Finder : Công c tìm ki m các thông tin trong Registry , b n có th tìm b ng m t t hay c m t . Nó s li t kê m t cách chính xác t t c nh ng gì mà b n quan tâm . R t nhanh so v i dùng Registry Editor c a Windows ( c nh n F3 phát chán ) Registry Monitor : Là m t công c ñ c bi t cho phép b n giám sát và ñi u khi n nh ng thay ñ i bên trong Registry . T ñây b n có th hoàn toàn làm ch Registry và th a s c “v c” không s làm “t n thương” Registry ! Trư c khi b n mu n cài ñ t ph n m m nào thì hãy kh i ñ ng Registry Monitor --> ch n Take a new Snapshot --> ch n t t c các m c --> Create --> ti n hành cài ñ t software --> Nh n ch n vào th i ñi m Snapshot , b n s th y nút Compare n i lên và hãy ch n nó . Registry Monitor s ti n hành so sánh ñ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com tìm ra s thay ñ i . B n có th làm cho Registry tr l i th i ñi m mà b n Snapshot b ng nút Change Back . R t tuy t ph i không ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M c File Tools : bao g m các công c tìm ki m v file ñáng chú ý là : The File Tools : B n cho vào t khoá ñ tìm ki m . Nó s cho k t qu ñ y ñ v các thông tin mà b n mu n có .Khi ñó b n có th t o b n sao , thay th , s a ñ i , n i chúng l i v i nhau , thay ñ i thu c tính , và ñ t bi t b n có th mã hoá và gi i mã nó b ng cách công c mã hoá như : Twofish , Blowfish , Rijndael , Skipjack hay Square hay ñơn gi n là “qu ng nó vào thùng rác” ! The file cleaner : cho phép b n qu ng các liên k t h ng , nh ng file lưu tr t m hay nhưng file DLL (thư vi n liên k t ñ ng không s d ng ! The DLL cleaner : Dùng b o v các file DLL trư c tình tr ng các chương trình dùng chung file DLL M c Backups : Khi ti n hành s d ng Registry Cleaner thì JV16 Power Tools ñã t ñ ng ti n hành sao lưu h th ng . L a ch n này cho phép ta biên t p , xoá b hay ph c h i l i Registry ! M c Setting : lưu ý l a ch n Environment vì cho phép ta ñ t các thư m c quan tr ng như sao lưu , k ch b n (scripts) , ... .Ta nên ch n m t nơi lưu tr khác ! - JV16 Power Tools còn trang b cho b n ti n ích update nh ng b n s a l i hay phiên b n m i .Th t ti n l i v i dòng Internet Update http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n c m th y như th nào sau l n s d ng ñ u tiên ? Hãy ñ n website http://www.macecraft.com/ và download v ngay phiên b n m i nh t Jv16.PowerTools.v1.4.1.248 . Dung lư ng : 1.53 MB . Mu n “g n bó “ dài lâu v i JV16 Power Tools thì b n hãy chi ra 29.95 USD , tương thích v i t t c các h Windows ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com J.RIVER MEDIA CENTER - GI L P 5.1 CHO LOA STEREO Các b n ñã t ng bi t ñ n PowerDVD, MusicMatch, WinAmp hay WindowMedia. Nhưng ch c r ng nh ng th ñó khó th khai thác h t tài nguyên soundcard c a b n hay có ñư c âm thanh c a loa 5.1 . Hay b n mu n t n hư ng âm thanh n i c a m t studio khi ch có trong tay mình 2 loa con . V y còn ch gì n a mà không dùng ngay J River.media center (jmc) m t chương trình có th thay ñ i cách nhìn c a b n v nh c s . J River.media center cũng tương t như nh ng chương trình qu n lý nh c khác v i giao di n cũng ñơn gi n nhưng th c ch t không dành cho nh ng ng ơi không chuyên b i n u làm không ñúng có th s không nghe ti ng , driver soundcard bi hư hay th m chi hư soundcard . Nghe nói co v ghê g m nhưng không sao ñâu . JRiver.media center tích h p luôn c nh ng th khác không h có như: h tr máy scan wedcam ñ l y hình bìa album vào file nh c , CardTV g n trong dùng ñ coi TV v i ch t lư ng cao hay thu l i nh ng ñài mình thích … Ph n 1 : phía trên vùng control ñ ñi u khi n vi c play hay qua b n, hi n thông tin tên bài hát hay tên ca sĩ , nh ng nút dư i : • : l p l i khi play h t list nh c • : tr n list nh c không theo th t • : DSP studio : b l c quy t d nh ph n h n c a chương trình tôi s nói sao vì nó co th làm die soundcard n u thi t l p không ñúng . • : tìm ki m nh c trong thư viên c a b n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o Playing now : play list hi n ñang chơi o Media Library : thư vi n nh c o Playlists : danh sách các list nh c do jmc t ñ ng t o ra o CD,DVD & Handhelps : nghe t cd hay dvd và thi t b ngo i vi (c m tay) o My computer : nh c t trong máy o Tv Tuner : xem TV bang cardTV hay xem TV trên net o Web media : thư vi n nh c tr c tuy n o File Properties : qu n lý tên và ca s o Playlist : qu n lý list nh c o Playing now : list ñang hát o Burn CD : ghi ñĩa nh c ( cd or mp3) o Handhelp : thi t b c m tay Ph n 2 : L y nh t thi t b ngo i vi JMC cho phép l y hình t webcam hay scan . Mu n l y hình làm bìa album ta ch n bài ñó hay là nhi u bài c a cùng m t album , ta ch n menu như hình bên : • Add from file… : L y bìa album t m t nh có s n trên mái • Quick find … : Tìm nhanh trong file nh c ñó • Get from internet : l y t m ng ( không có album VN) • Get form scanner : hình trong máy scan • Paste form Clipboard : hình nh trong Ram hay t m t ñ a ch trên net • Select scanner : Ch n máy Scan hay Webcam B n ph i ch n máy scan hay webcam : Sau ñó vào l i menu ch n Get form scanner n u la webcam s hiên lên như th này . R i ch n snapshot . Như v y là ñã có bìa album r i http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ph n 3 : Ghi ñĩa và options . n ctrl + O s hi n lên b ng options bên trái có m t thanh trư t . Trong CD Writer : b n ch n ñĩa ghi và t c ñ ghi theo tôi thì c 8x -> 16x là v a không nên quá cao s b r t ñĩa. Có nút tuỳ ch n Apply cross fade and DSP … nó s làm CD lúc ghi s có hi u h ng như nghe v i b l c và t ñ ng nh d n khi ñ n cu i b n . Trong Encoding : các b n s không th Rip CD thành mp3 ñư c vì chua co code rip cho mp3 n u mu n ph i t i v b cách ch n mp3 trong khung Encoder là Mp3 ch n yes ñ load v (modem 56k ,v92 m t kho ng 2 phút nên ch y kèm v i yahoo messenger ñ di trùy k n i ) . JMC có th b ñ u cho ph n tên bài hát hay ca s : Trong muc tree & view . Ch n Font ch n b t c font vni nào r i OK 2 l n. M Vietkey 2000 , ñánh d u tên tho i mái . K t qu là : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ph n 4 : DSP Studio Ph n h n C a JMC . ( warning) ( Ch n nút DSP Studio Như hình trên ph n 1) T i ñây ta có th gi l p loa siêu tr m cho b loa stereo bình thư ng . Tôi hi n ñang xài loa stereo thôi nhưng ch t lư ng hơn nhi u so v i loa siêu tr m . Tuỳ theo sound card mà s ch nh c u hình khác nhau : • 1. Loa stereo 2 chi c thì ch nh theo hình bên dư i cho Equalizer và Effects . B n s th y s khác bi t nhưng v i ñi u kiên loa c a b n khi v n l n không phát ra ti ng rè • 2. ð i v i loa 2.1 , 4.1 , 5.1 tr v sau b n nên gi m b t bass khi ch nh Equalizer , t t nh t là theo hình sau vì b n thân nó ñã quá tr m r i không c n ph i thêm nhi u : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản