Sưu tầm thủ thuật PVI

Chia sẻ: Nhan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
90
lượt xem
18
download

Sưu tầm thủ thuật PVI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay đổi logo khởi động win98, thay đổi biểu tượng đăng nhập trong windows XP , . . . .. .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật PVI

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I LOGO KH I ð NG WIN98 N u b n ñã ñã chán v i bi u tư ng logo c a windows lúc kh i ñ ng hay t t máy và b n mu n thay ñ i nó thành bi u tư ng c a riêng mình. V i vài bư c làm ñơn gi n sau ñây tôi hi v ng s ñáp ng ñư c mong mu n ñó c a b n. - ð u tiên b n hãy ch n ba hình nh nào ñó ñ làm logo cho riêng mình. - Ti p theo b n dùng m t chương trình x lý nh như ACDsee hay photoshop … ñ i kích c c a ba hình nh ñó thành 320 x 400 pixels và ñ i v d ng 256 màu. Tôi s hư ng d n qua cho các b n cách làm b ng chương trình khá thông d ng là ACDsee(tôi ñang xài b n ACDSee 6.02 PowerPack ): ð thay ñ i kích c nh b n nháy ñúp nh mình mu n làm vi c ch n Modify\ Resize .Sau ñó b n b ch n ô Preserve Aspect Ratio.Ti p theo ô Width b n gõ 320 và ô Height b n gõ 400 và ch n Done + ð thay ñ i v 256 màu b n ch n Modify\change color Depth\256 Colors + Cu i cùng b n nh n vào bi u tư ng ñĩa m m ñ save ô save file type b n ch n là BMP-windows bitmap và nh n save. + B n hãy lưu chúng dư i d ng file.bmp và ñ t tên l n lư t là logo.bmp, logow.bmp, Logos.bmp (trong ñó logow và logos là hai logo s hi n ra khi t t máy tính còn logo.bmp s hi n ra khi kh i ñ ng vào win98) + Sau ñó b n l n lư t ñ i ñuôi c a chúng thành .sys Lưu ý: n u máy b n không hi n lên ñuôI c a các file thì b n hãy vào view\foder options ch n tap view b ch n ô “Hide file extensions for known file types” và ch n ok +Cu i cùng b n hãy copy file logo.sys vào ñư ng d n C:\ và 2 file logos.sys , logow.sys vào thư m c C:\windows\ Bây gi b n ch còn vi c restart l i máy ñ xem k t qu công vi c v a xong. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I BI U TƯ NG ðĂNG NH P TRONG WINDOWS XP Các bi u tư ng s n có trong Windows XP tuy r t ñ p nhưng máy nào cũng có, b n có th t o cho mình m t d u n riêng d dàng ch trong vài phút: • T o 1 nh có kích c 48x48 pixel, chép vào folder My Picture, nên ch n lo i nh avatar thư ng s d ng trên các forum. • Vào Control Panel|User Account, nh p vào Account c a b n r i ch n “Change my picture”. • Ch n “Browse for more pictures”, ch n nh b n ñã chép s n, nh n Open. • B m nút Start ñ th y bi u tư ng ñã thay ñ i, n u trình Start b n dùng theo ki u Windows cũ thì dùng l nh Log off ñ ñăng nh p tr l i. • Sau này dù có “táy máy” xóa nh trong folder My Picture thì Windows XP thông minh v n gi l i “chân dung” c a b n! TH T TI N L I V I VIRTUAL CONTROL PANEL B n có th download chương trình t i ñ a ch http://www.linkexe.com/ dung lư ng kho ng 622 Kb và hoàn toàn mi n phí. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T T C TRONG M T V I SUPER UTILITY 1.9 Trên các bài báo trư c có nh ng bài vi t r t hay v các chương trình như: Backup l i driver c a máy b n, mã hoá file, xoá registry, b o v thư m c, Uninstal ……… Nhưng các s n ph m ñó ch có tính năng riêng l . V i chương trình Super Utilities Pro 1.9 b n s làm ñư c t t c ñi u ñó ch b ng nh ng cú nh p chu t ñơn gi n. ðây là m t s ch c năng quan tr ng trong chương trình t ng h p này. • 1. System cleaner o Disk cleaner : xoá nh ng flie t m và các file h ng trong win, nó s làm cho máy b n nh nhàng làm vi c hơn o Registry cleaner: xoá b nh ng registry không c n thi t, ngoài ra nó còn có ch c năng khôi ph c nh ng registry ñã m t (b n ph i chú ý ñ n ch c năng này n u b n chưa rành v registry) o Startup Organizer: Cho bi t nh ng file ñư c n p trong quá trình kh i ñ ng, ngoài ra b n có th b b t nh ng cái không c n thi t. o Uninstall Plus: li t kê nh ng chương trình ñã cài trong máy và b n có th g b nh ng chương trình không quan tr ng. o Mermory Turbo: M t chương trình v ram khá t t, cho phép xem và gi i phóng ram. • 2. Privacy Prector o Folder Guard: Nghe tên b n có th ñoán ñư c ch c năng này. ðó là b o v thư m c o Tracks Washer: b o v t ng thành ph n ñã ch y trong máy và các th linh tinh khác. o Super ExeLock: Mã hoá, b o v file exe. V i nó b n không c n ph i cài ExeProtect n a o Super Shedder: xoá file và thư m c, không cho các chương trình khôi ph c khác có th l y l i ñư c n a. Ngăn ng a trư ng h p có ngư i mu n l y d li u c a b n khi b n ñã xoá d li u ñó. o Super MenuGuard: B o v nh ng th liên quan ñ n Start menu http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • 3. System Maintenance o Windows Mannager: Hi n th nh ng chương trình ñang ch y trên windows. o Process Mannager: Xem t t c nh ng file ñang ch y trên win, k c nh ng file h th ng o IE Protector: B o m t IE, tinh ch nh nh ng th liên quan ñ n IE, ngoài ra v i ch c năng này cũng s làm cho b n th y lư t Web nh nhàng hơn. o Super Undelete: M t công c Scan l i t t c nh ng th ñã xoá trong win mà không còn n m trong s t rác. • 4. Special Tools : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o Auto Shutdown: ñ nh gi t ñ ng t t máy v i nó b n không c n cài các chương trình ñ nh gi t t máy khác. o Driver Backup: m t công c gom driver c a máy b n l i r t m nh. Nó có th dò tìm t t c các driver trong máy b n và b n có th gom thành m t file .exe t ñ ng cài ñ t. o Folder Analyzer: t ñ ng gom m t thư m c hay chương trình thành file t cài .exe, v i ch c năng này b n có th gom t t c các chương trình c a cá nhân b n thành 1 file và chép vào Cd, r t ti n l i cho vi c sao lưu d li u. o Super Shell: Ch nh nh ng th linh tinh trong windows gi ng ch c năng c a Tweak UI. Ngoài ra trong chương trình này còn r t nhi u th ñang ch b n khám pha, v i giao di n hi n ñ i c a chương trình này nó là m t th c n trong b sưu t p chương trình c a b n. download và dùng th chương trình này trong 14 ngày t i ñ a ch http://www.superlogix.net/ dung lư ng 3.17M giá c a nó là 45$ cho b n pro. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O TRANG WEB ALBUM NHANH CHÓNG V I DIGIPHOTO GALLERY Hi n nay vi c t o m t trang Photo Gallery (trang trưng bày nh) không còn khó khăn v i dân l p trình Web chuyên nghi p, h có th t o ra nh ng phòng nh tuy t ñ p và d dàng s d ng v i các ngôn ng l p trình Web ñ ng như PHP, ASP, CGI…nhưng nó l i r t khó khăn cho nh ng ai m i “t p t nh” vào ngh . Trong trư ng h p này, DigiPhoto Gallery s là tr th ñ c l c cho b n. Chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 1,05 MB, giá 24,95 USD. T i b n dùng th t i ñ a ch http://www.wizard-soft.com/digi/ . DigiPhoto Gallery r t d s d ng, ñưa b n qua 5 bư c hư ng d n thao tác theo th t r t phù h p v i “ngư i m i h c” như hình 1. • Bư c 1: B n có th b qua bư c này và chuy n sang ph n Add Pictures. • Bư c 2: B n có th nh n vào nút Add ñ ñưa nh ng t m hình ñ p nh t c a mình vào d án và có th nh n nút Delete ñ xóa, nh n nút Up – Down ho c 2 nút Sort ñ thay ñ i th t , dùng 2 nút Rotate ñ ch nh l i góc ñ c a các b c nh ñó. • Chú ý: Sau khi nh n nút Add và ch n xong nh s có m t b ng thông báo hi n ra như hình 2, h i b n có thích t o và xem ngay Gallery này không ?. B n hãy b m nút Close ñ b qua, n u b n “nóng lòng” mu n xem ngay thì có th nh n vào nút Create and view my gallery now. • Bư c 3: Gallery Options (tùy ch n c u hình Gallery). T i ph n này, b n ph i xác ñ nh ñư ng d n ñ n thư m c ch a toàn b Album và các thông tin như tiêu ñ , màu s c, hi u ng, hình n n, ñ dài r ng c a Gallery & Thumbnails sao cho phù h p v i nhu c u, và m c ñích s d ng Photo Gallery c a b n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Bư c 4: T o Photo Gallery. B n ph i ñánh d u ch n vào 3 m c: Create HTML (t o trang Web Album dư i d ng HTML), Create Thumbnail images (t o nh ñ i di n), Create Images (t o nh g c). Ti p theo b n nh n vào nút Create Gallery, sau khi hoàn thành vi c t o Album, chương trình s h i b n “Gallery ñã ñư c t o, b n có thích xem xem nó ngay bây gi không ?”. ð n ñây b n có th nh n Yes ñ xem th trình ñ “ñì-zai” c a mình ñ n ñâu ! • Bư c 5: (Save Gallery) B n có th nh n vào nút Save Project ho c Save Project As ñ lưu l i t t c nh ng gì mình ñã làm h i nãy ñ n gi vào m t t p tin dư i d ng .tnp ñ sau này có th d dàng ch nh s a l i thông s , mà không ph i làm l i t ñ u. • Công vi c ñ n ñây xem như ñã hoàn t t, bây gi b n có th upload t t c các file trong thư m c g c mà b n ñã ch ñ nh bư c 3 lên m ng và m i m i ngư i ñ n thăm quan “phòng trưng bày nh” do b n thi t k . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T TIA SÉT TRONG PHOTOSHOP Cách làm tia sét như sau : • Bư c 1 : M m t hình m i kích thư c 400 x 300 pixels; Nh n phím D trên bàn phím ho c ch n màu trên thanh công c , ñ ch n màu n i là màu ñen và màu n n là màu tr ng sau ñó cũng trên thanh công c b n ch n 'Gradient tool' . Trên hình b n gi chu t và kéo xu ng phía dư i kho ng 2/3 chi u r ng hình, b n s có m t hình tương t như hình 1 • Bư c 2 : Bây gi b n cch n menu Filter>Render>Different Clouds.... b n có hình như hình 2 • Bư c 3 :B n ch n menu:: Image>Adjust> Invert. Bây gi b n ñã có hình thù c a m t tia ch p r i, v i bư c ti p theo b n s làm cho nó gi ng tia ch p hơn.... ta có hình 3 • Bư c 4 : ch n menu :Image>Adjust>Levels. Kéo các mũi tên qua ph i ho c trái ñ có hình v a ý (bình thư ng b n ch c n kéo mũi tên gi a qua phía ñ u cùng bên ph i là ñư c). ta có hình 4 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Bư c 5 : và bây gi là ph n t o màu cho tia ch p b n ch n menu Image > Adjust>Hue/Saturation b n di chuy n các con ch y trong b ng l a ch n này ñ có ñư c tia ch p h p d n. như hình 5 • Và cu i cùng ta có hình như sau : Chúc các b n thành công nha http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O SERVER O V I CHƯƠNG TRÌNH ABYSS WEB SERVER X1 & QUAY PHIM MÀN HÌNH V I CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 B n ñã t o xong m t trang web b ng ngôn ng ASP hay CGI... B n mu n Test th ngay trên máy tính c a mình trư c khi upload lên Hosting, nhưng vi c cài ñ t m t server không h ñơn gi n, vì th mà Abyss Web Server X1 ( Abyss ) ra ñ i. Tuy chương trình này có dung lư ng r t nh 148KB, nhưng có ñ y ñ các tính năng và r t d s d ng. B n có th t i Abyss Web Server X1 t i ñ a ch http://www.ngockhoi.us/. Sau khi t i file abwsx1.exe, hoàn thành vi c cài ñ t, b n vào Start > All Program > Abyss Web Server > click Abyss Web Server X1 ( icon có hình qu c u ). Trong l n kh i ñ ng ñ u tiên, chương trình s h i b n có mu n truy c p nhanh vào web server hay không ? B n ch n NO n u không mu n vào ngay web server và icon chương trình s n m dư i khay h th ng, n u b n mu n truy c p ngay vào Web server thì hãy ch n YES và lúc này dư i khay h th ng b n s th y có m t bi u tư ng hình qu c u ñang quay (ch x y ra khi web server ñang ho t ñ ng), t i màn hình ñ u tiên chương trình s ñòi b n khai báo username và password, ñây chính là account c a ngư i qu n lí (ngư i ñ u tiên ch y chương trình), sau khi khai báo xong, b n nh n nút OK và chương trình s ti p t c yêu c u username và password ñ ñăng nh p vào trang qu n lí (b n ch c n ñi n ñúng username và password như ñã khai báo lúc ñ u). Login thành công, chương trình s ñưa b n vào màn hình qu n lí v i 6 m c: • Server Configuration: C u hình server: ñư ng d n ñ n thư m c ch a chương trình, server. B n nh n vào button Advance ñ xem chi ti t vi c qu n lí server: ngư i dùng, tham s server, tham s CGI, SSI, MIME, ñư ng d n ñ n thư m c ch a file CGI, b ng ñi u khi n Access... • Server Status: B n có th bi t ñư c tình tr ng c a server t i m c này. • Access Statistics: Thông tin v các lư t truy c p vào web server.. • Help and Support: Giúp ñ và h tr khi b n s d ng chương trình. • Console Configuration (c u hình b ng ñi u khi n): B n có th thay ñ i c ng Port c a server, account c a ngư i qu n lí. • About Abyss Web Server: Nh ng thông tin v b n quy n, tác gi , nhà s n xu t... Sau khi thay ñ i, ch nh s a các thông tin c n thi t trong trang qu n lí, b n có th gõ ngay vào ñ a ch trang ch (Homepage) c a website o này t i ñ a ch http://127.0.0.1/ hay http://localhost/ . Lúc này t i trang ch , b n s nhìn th y m t trang web m c ñinh c a Abyss. N u b n mu n thay trang ñó b ng trang web c a mình, http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n ch c n copy trang web c a mình vào C:\Program Files\Abyss Web Server\htdocs và tương t b n có th xây d ng m t h th ng website o t i thư m c này. Ghi chú: Chương trình n m dư i khay h th ng s có nh ng menu ñáng chú ý như: Show console...(N u ch n m c này b n s ñư c ñưa ñ n trang qu n lí), Browse Website...(Ch n m c này b n s ñư c ñưa ñ n trang ch c a website), Run và Stop (tình tr ng c a web server)... QUAY PHIM MÀN HÌNH V I CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 B n ñang c n m t m u phim tài li u ñ hư ng d n m i ngư i v c máy vi tính và ñ c bi t b phim c a b n c n ñư c ñưa lên trang web ñ cho nh ng v khách ghé thăm website c a b n ti n theo dõi, nhưng bi t ph i làm sao ? Khi h u h t các chương trình quay phim màn hình ñ u xu t ra file riêng tương ng v i m i chương trình ho c các file media như avi, mpg…Chúng r t t n dung lư ng và th t là b t ti n khi nhúng vào website. ð gi i quy t nh ng v n ñ này ta nên dùng ñ n chương trình ScreenFlash. B n có th t i b n dùng th 7 ngày t i ñ a ch file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI05.047/www.ngockhoi.us, chương trình tương thích v i m i Windows và có dung lư ng 1.75MB . Chương trình có giao di n khá n và r t d s d ng. ð quay phim màn hình ta c n th c hi n qua các bư c ñơn gi n như sau: 1. T o m t m u phim m i (Create new project) : Hãy click vào File > New ( Ctrl+N ). Sau ñó s xu t hi n m t c a s m i :\ Project name: Tên m u phim Project directory: Hãy click vào nút “Browse” ñ ch ñư ng d n ñ n thư m c c n xu t b n phim. Click nút “Next” ñ chuy n qua bư c th 2. 2. Ch n ki u b t hình ( Choose capture mode ): Có 3 s l a ch n, b n c n ph i ch n m t ki u thích h p v i môi trư ng làm vi c c a mình và b m nút “Next” sau khi ch n xong. Capture window action: V i tuỳ ch n này, b n có th l a ch n m t c a s , t t c các ho t ñ ng c a b n trong c a s này s ñư c ghi l i. Capture screen action in an appointed rectangle: Khi ch n m c này, b n có th kéo lê m t vùng có hình ch nh t trên màn hình, t t c các ho t ñ ng trong vùng này s ñư c ghi l i. Capture full screen action: T t c các ho t ñ ng trên màn hình ñ u ñư c ghi l i. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Capture from Window: bư c th ba này, b n c n ph i ch n nh ng m c sau ñây: Capture mode ( ki u b t hình ): Ki u m c ñ nh là GDI và ki u th 2 là DirectX. Ch n phím nóng N u b n mu n ghi c âm thanh thì ñánh d u ki m vào ô Record sound (Click vào nút Setup ñ ch n ngu n âm thanh t : Microphone ho c Computer) Và cu i cùng, click vào nút “Finish” ñ hoàn thành quá trình ch n. 4. Ti n hành quay phim: Lúc này dư i ñáy khay h th ng s xu t hi n m t icon hình trái bóng. B n hãy click chu t ph i vào icon ñó và click vào “Start recoder” (ho c dùng phím nóng) ñ b t ñ u quay. Sau khi quay xong b n có th dùng phím nóng như ñã ch n bư c 3 ñ k t thúc quá trình quay ho c click chu t ph i vào icon và ch n “Stop recoder” . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5. Xu t b n tác ph m: M t l n n a click chu t ph i sau khi quay xong và click ch n “Popup ScreenFlash”. Bây gi , giao di n c a chương trình ñã tr l i như cũ nhưng lúc này nó có thêm m t c a s , ñó là khung m u phim b n v a quay xong, click nút “play” trên thanh công c ho c nh n Enter ñ xem l i tác ph m c a mình. N u b n ñã c m th y “ưng ý” thì hãy click vao button Flash ho c Ctrl+E ñ xu t b n m u phim này. M u phim này s ñư c xu t ra dư i d ng m t file Flash ( *.swf ) và ñư c nhúng s n vào m t trang web, b n ch c n copy ño n code c a file flash dán vào trang web, ti p sau ñó copy file flash ñó ñ n cùng thư m c v i trang web c a b n, th là xong !. B n upload lên server và ch d n các “h c viên” c a mình ñ n xem phim hư ng d n c a “sư ph ”, h s r t thích thú và “hi u bài” nhanh hơn. Chú ý: Nh ng hư ng d n trên ch ñơn thu n giúp b n ghi l i nh ng hành ñ ng khi làm vi c trên máy vi tính, chương trình này còn r t nhi u ưu ñi m khác như: t o nút b m, chèn hình nh, âm thanh, các hi u ng hình nh…N u bi t k t h p m t cách nhu n nhuy n, tôi nghĩ các b n s t o ra ñư c nh ng thư c phim h t s c h p d n và sinh ñ ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T T M BƯU THI P ð P V I ARCSOFT MULTIMEDIA MAIL 3.0 B n ñang xa nhân m t d p l t t hay m t d p nào ñó b n mu n t o và g i cho b n bè hay ngư i thân m t t m bưu thi p th t ñ p qua email thì ArcSoft Multimedia Email 3.0 s là l a ch n t t giúp b n th c hi n vi c này m t cách ñơn gi n và nhanh chóng. Giao di n c a chương trình khá ñ p và ñơn gi n. Mu n t o m t t m bưu thi p b n ph I qua 6 bư c b n có th d dàng nh n th y ngay ñ nh màn hình. Bư c 1: ch n nh n n bưu thi p(h1). B n có th ch n nh ng t m nh có s n trong các m c (nh n vào mũi tên ñ xu ng c nh ch Baby Time ñ ch n m c) c a chương trình ñ làm nh n n c a t m bưu thi p ho c nh n vào add ñ l y thêm các t m nh bên ngoàI làm nh n n. Bư c 2: Ch n nh ho c phim ñ cho vào bưu thi p. m c này b n cũng có th s d ng nh ho c phim có s n c a chương trình ho c ch n add ñ ñưa phim bên ngoàI vào v i ñ nh d ng .avi Bư c 3 : vi t l i chúc. ðây là ph n b n có th vi t m t l i chúc lên m t t m thi p (ch nên vi t m t ho c hai câu). B n có th ch n ki u ch màu s c… Vi t xong b n nh n OK r i dùng con tr chu t di chuy n ch ñ n v trí mu n ñ t Bư c 4: Add nh c vào thi p. Chương trình ñưa cho b n hai l a ch n • Add from file: b n có th l y m t ño n nh c có s n trong máy và add vào thi p • Record New Message: B n có th tr c ti p thu âm gi ng mình ñ lưu vào t m thi p Bư c 5 : Vi t n i dung thi p (h2) :ñây là nơI b n vi t các l i chúc m ng, tâm s vào m t sau t m card ,ngưòi g i, ngư i nh n, tiêu ñ thi p. ð cho thêm ph n phong phú b n hãy click vào ô select stamp ñ ch n cho t m thi p m t con tem bưu ñI n. Làm xong b n có th ch n m c save as ñ lưu l i trong máy (nên lưu dư i d ng exe) ho c g i luôn cho b n bè qua email b ng cách ti p t c bư c 6. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 6 : Attach vào email. ðây là lúc b n g i cho ngư i thân hay b n bè s n ph m mình v a t o. Chương trình cho b n hai ñ nh d ng ñ g i theo email (attach) là file.exe và .mov (B n nên ch n exe vì máy nào cũng có th xem ñư c). Hi v ng v i ph n m m này b n có th có m t t m thi p ñ p ñ t ng b n bè hay gia ñình m t cách nhanh chóng.Ph n m m có dung lư ng 34.9MB tương thích v i Win 98/Me/2000/XP .B n có th download b n dùng th t i ñ a ch http://www.arcsoft.com/downloads/MultimediaEmail.exe ho c http://www.download.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T M U FLASH TEXT TH T N TƯ NG V I “MIX- FX” 1. T o m t m u Flash Text th t n tư ng v i “MIX- FX” B n ñang mu n t o nh ng m u Flash th t tuy t ñ ñưa vào website c a mình, nhưng nh ng chương trình như Swish hay Macromedia Flash làm b n n n lòng vì nó r t ph c t p mà m t design nghi p dư như b n thì không th thi t k ñư c gì v i nh ng chương trình ñó. Vì th mà “Mix-FX” ra ñ i ñ kh c ph c nh ng yêu c u mà các ph n m m t o Flash khác không th có ñư c. M c dù ph n m m này còn r t nhi u y u ñi m. Chương trình này giúp b n t o Flash m t cách nhanh chóng v i nhi u hi u ng khác nhau r t ñ p, b n ch c n ñi n thông s cho các m c: Text, Text Effect, Background Effect, Movie Settings và nh n vào nút Update ñ xem trư c. Sau ñó nh n vào nút Save s hi n ra h p tho i “Save options” và b n ti p t c ch n cách xu t file Flash (chú ý: m c weblinks b n hãy ñi n ñ a ch website mà b n mu n khi ngư i xem click vào m u Flash ñó nó s chuy n ñ n ) và “Ok”. Chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 868KB, b n có th t i phiên b n 1.4 t i ñ a ch www.ngockhoi.us và g i e-mail cho tác gi bài vi t ñ l y serial. 2. Làm nh ñ ng t ngu n Video b ng công c GIF MAKER c a HEROSOFT B n ch c n th c hi n qua các bư c sau v i công c Gif Maker c a Herosoft là ñã "t u" ñư c ngay cho mình m t t m nh ưng ý t videoclip mà mình thích. Nào chúng ta cùng b t ñ u ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Kh i ñ ng chương trình: Vào Start > All Programs > Herosoft HeroVideo > Tools > Utility > click vào MPEG To GIF • Ch n file Video c n t o nh Gif: Click vào button Video File > M t c a s s xu t hi n và b n s tìm ñ n file c n x lí và nh n OK ( ñây chương trình h tr các file có d ng *.MPG, *.DAT, *.MPA, *.VOB…) • Thành ph n file nh t o ra: B n hãy ch nh s a các thông tin trong m c Out Gif Setting ñ t o ra m t file nh theo ý mu n như: chi u dài, chi u r ng , kho ng th i gian nhanh ch m, ñ sáng t i và các hi u ng khác c a nh. • Th c hi n công vi c: B n hãy click vào button Save As ñ lưu file nh gif mình t o nên. Sau ñó nh n vào button Start c a Gif Maker ñ b t ñ u công vi c t o file. N u b n ch mu n t o m t ño n nào ñó trong toàn b videoclip thì ph i bi t k t h p 2 nút: Stop và Seek m i có th t o ra nh Gif như ý. Bây gi b n ch ñ i cho m c Complete ñ y màu xanh là xong. Th t ñơn gi n ph i không ?.Bây gi b n ñã có th xem b c nh ñó ñư c r i ñ y ! B n th y nó có sinh ñ ng như cái Videoclip c a mình không ? http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T FEEDBACK ðƠN GI N CHO TRANG WEB C A B N B n c n t o m t b ng trưng c u ý ki n( FeedBack) cho trang web c a b n nhưng l i không mu n s d ng các d ch v mi n phí c a Dk3 , Bravenet hay Hotplugins …. Vì chúng không ít thì nhi u cũng có chèn vào qu ng cáo trên Trang ñó . M t ñi u n a , là b n không th thay ñ i ho c ñi u ch nh cho Feedback ñó khi s d ng nh ng d ch v ñó . Vì lí do ñó , trong Bài vi t này , tui xin gi i thi u cách vi t m t Feedback ñơn gi n b ng HTML . Trư c tiên , b n c n có m t chương trình thi t k Web như Frontpage , Dreamweaver hay c Notepad cũng ñư c . Sau ñó t o File feedback.html ho c tên nào ñó tùy ý b n . N u m File b ng Notepad , b n ch c n Gõ vào ño n mã sau. N u b n s d ng Frontpage thì hãy chuy n qua so n th o dư i ch ñ HTML thay vì Normal . Còn DreamWeaver , hãy gõ ño n mã trong c a s Code … ð an mã 1 : Tênb n: ð a ch Email c a b n: Website c a b n : Chèn ño n mã này vào b y kỳ ch nào mu n ñ t FeedBack , Thay th mailto : you@you.com b ng ñ a ch Email c a b n . Trong ñ an mã này , khách ch c n khai báo tên , ñ a ch Email, website . N u b n c n khách khai báo thêm các th khác như Qu c gia , Sinh nh t …. b n có th thêm vào các ñ an mã tương t như : xxx :
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i sao b n l i thích t báo ñó : ðo n Mã 2 ðo n mã 3 : B n nghĩ gì v Website này ? Tuy t V i Hay Khá Tui có th làm hơn th ðo n Mã 3 ðo n mã 4 : B n mu n có thêm chuyên m c nào trên Web ? Di n ñàn S Lưu bút Album nh Kho Download http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản