Switch Vlan VTP Tiếng Việt

Chia sẻ: Nguyen Huu Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
501
lượt xem
228
download

Switch Vlan VTP Tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Chọn console cable cósố hiệutương ứngvới PC • Bật điện • Mở HyperTerminal: – Port settings: chọn Restore Defaults – OK • Khi có thông báo: … configuration dialog [y/n] ? Nhập n và Enter, switch sẽ chuyển vào User EXEC mode : – Switch • Chuyển sang Privileged EXEC mode: – Switch enable – Switch#

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Switch Vlan VTP Tiếng Việt

 1. Lab Networking 2: Cấu hình Switch, VLANs, VTP 1 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. Nội dung Cấu hình Switch • Cấu hình VTP • Cấu hình VLANs • Định tuyến giữa các VLANs • Tham khảo: • – Cấu hình Port Security – Cấu hình PortFast – Cấu hình UplinkFast – Cấu hình BackboneFast 2 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 3. Sơ đồ mạng ( Topology ) VL AN 2 VL VL 3 2 N N AN AN A A VL VL 4 3 3 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 4. Cấu hình Switch Chọn console cable có số hiệu tương ứng với PC • Bật điện • Mở HyperTerminal: • – Port settings: chọn Restore Defaults – OK Khi có thông báo: … configuration dialog [y/n] ? Nhập n và Enter, • switch sẽ chuyển vào User EXEC mode : – Switch> Chuyển sang Privileged EXEC mode: • – Switch> enable – Switch# 4 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 5. Cấu hình Switch Kiểm tra cấu hình cũ: • – Switch# show vlan Nếu có vlan đã tạo thì xoá dữ liệu cũ và reload lại switch về cấu hình • mặc định: – Switch# erase startup-config – Switch# delete flash: vlan.dat – Switch# reload Sau khi khởi động lại, chuyển switch sang chế độ Privileged EXEC: • – Switch# Chuyển sang Global Configuration mode: • – Switch# configure terminal – Switch(config)# 5 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 6. Cấu hình Switch • Gán tên cho switch: – Switch(config)# hostname SW1 – Dùng lệnh tương tự để đặt tên cho các switch còn lại là SW2, SW3 Đặt password hạn chế truy nhập vào Privileged mode: • – Switch(config)# enable password (đây là password chưa được mã hoá) – Hoặc sử dụng password mã hoá bằng thuật toán MD5: – Switch(config)# enable secret Thiết lập password đăng nhập bằng giao thức Telnet: • – Switch(config)# line vty 0 4 – Switch(config-line)# password – Switch(config-line)# login 6 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 7. Cấu hình Switch Gán IP address và default gateway để cho phép truy nhập tới switch • bằng Telnet và các ứng dụng TCP/IP khác • Gán IP address (nên dùng VLAN1): – Switch(config)# interface VLAN1 – Switch(config-if)# ip address – Switch(config-if)# no shutdown • Gán default gateway : – Switch(config)# ip default-gateway Kiểm tra MAC address table: • – Switch# show mac-address-table Ghi lại cấu hình: • – Switch# copy running-config startup-config Thoát khỏi các mức cấu hình: nhập lệnh exit hoặc end hoặc ctrl+z • 7 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 8. Cấu hình VTP Cấu hình VTP trên SW1 • • Cách1: – SW1(config)# vtp version 2 – SW1(config)# vtp domain – SW1(config)# vtp password – SW1(config)# vtp mode server • Cách2: – SW1# vlan database – SW1(vlan)# vtp v2-mode – SW1(vlan)# vtp domain – SW1(vlan)# vtp password – SW1(vlan)# vtp server 8 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 9. Cấu hình VTP Cấu hình VTP trên SW2, SW3: • • Cách1: – SW2(config)# vtp version 2 – SW2(config)# vtp domain – SW2(config)# vtp password – SW2(config)# vtp mode client • Cách2: – SW2# vlan database – SW2(vlan)# vtp v2-mode – SW2(vlan)# vtp domain – SW2(vlan)# vtp password – SW2(vlan)# vtp client Kiểm tra cấu hình VTP • – Switch# show vtp status 9 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 10. Cấu hình VLANs Tạo VLAN2, VLAN3, VLAN4 trên SW1: • • Cách1: – SW1(config)# vlan – SW1(config-vlan)# name • Cách2: – SW1# vlan database – SW1(vlan)# vlan name 10 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 11. Cấu hình VLANs • Gán port cho VLAN • Gán 1 dãy port: – Ví dụ: gán port từ F0/1-F0/5 cho VLAN2 – Switch(config)# interface range F0/1 – 5 – Switch(config-if-range)# switchport mode access – Switch(config-if-range)# switchport access vlan 2 • Gán 1 port: – Ví dụ: gán port F0/10 cho VLAN3 – Switch(config)# interface F0/10 – Switch(config-if)# switchport mode access – Switch(config-if)# switchport access vlan 3 11 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 12. Cấu hình VLANs Cấu hình VLAN Trunk: • Mặc định trên switch CISCO 2950, khi 2 switch kết nối với nhau, port • kết nối sẽ tự động chuyển thành Trunk mode. Giao thức tagging mặc định là 802.1Q Cấu hình Trunk port: • – Ví dụ: gán port F0/21 thành Trunk port – Switch(config)# interface F0/21 – Switch(config-if)# switchport mode trunk Tham khảo: nếu switch hỗ trợ cả 2 giao thức 802.1Q và ISL thì cần • chọn chính xác 1 giao thức : – Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation 12 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 13. Cấu hình VLANs Kiểm tra VLAN • – Switch# show vlan – Switch# show vlan brief Kiểm tra port: • – Switch# show interface switchport – Switch# show interface trunk 13 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 14. Định tuyến giữa các VLANs Ví dụ: Cấu hình router làm default gateway • Kích hoạt cổng vật lý: • – R1(config)# interface FastEthernet 0/0 – R1(config-if)# no shutdown Cấu hình sub-interface trên cổng FastEthernet 0/0 tương ứng VLAN1: • – R1(config)# interface FastEthernet 0/0.1 – R1(config-subif)# description management VLAN1 – R1(config-subif)# encapsulation dot1q 1 – R1(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Cấu hình tương tự cho các sub-interface khác: • – R1(config)# interface – R1(config-subif)# description – R1(config-subif)# encapsulation – R1(config-subif)# ip address 14 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 15. Tham khảo Cấu hình Port Security • Các cấu hình chung: • – Switch(config)# interface – Switch(config-if)# switchport mode access – Switch(config-if)# switchport port-security Xác định số điạ chỉ MAC được phép kết nối với interface của switch, từ • 1-132, mặc định là 1: – Switch(config-if)# switchport port-security maximun Gán tĩnh một địa chỉ MAC: • – Switch(config-if)# switchport port-security mac-address Học động địa chỉ MAC và lưu trong file cấu hình running-config: • – Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky Kiểm tra trạng thái của port security: • – Switch# show port security 15 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 16. Tham khảo Cấu hình PortFast: • – Switch(config)# interface < interface> – Switch(config-if)# spanning-tree portfast Cấu hình UplinkFast: • – Switch(config)# spanning-tree uplinkfast Cấu hình BackboneFast: • – Switch(config)# spanning-tree backbonefast 16 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Đồng bộ tài khoản