intTypePromotion=1

Symbol trong Excel

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
664
lượt xem
151
download

Symbol trong Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đang trong chế độ nhập văn bản để nhập ký tự đặc biệt dùng tổ hợp phím ALT + 0 + Mã sau khi nhập xong, định dạng Font Symbol cho ký tự đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Symbol trong Excel

  1. Mã Symbol Chữ cái Mã Symbol Chữ cái Mã Symbol Chữ cái 33 ! 91 [ 183 • 34 ∀ 92 ∴ 184 ÷ 35 # 93 ] 185 ≠ 36 ∃ 94 ⊥ 186 ≡ 37 % 95 _ 187 ≈ 38 & 96  188 … 39 ∋ 97 α a 189  40 ( 98 β b 190  41 ) 99 χ c 191 ↵ 42 ∗ 100 δ d 192 ℵ 43 + 101 ε e 193 ℑ 44 , 102 φ f 194 ℜ 45 − 103 γ g 195 ℘ 46 . 104 η h 196 ⊗ 47 / 105 ι I 197 ⊕ 48 0 106 ϕ j 198 ∅ 49 1 107 κ k 199 ∩ 50 2 108 λ l 200 ∪ 51 3 109 µ m 201 ⊃ 52 4 110 ν n 202 ⊇ 53 5 111 ο o 203 ⊄ 54 6 112 π p 204 ⊂ 55 7 113 θ q 205 ⊆ 56 8 114 ρ r 206 ∈ 57 9 115 σ s 207 ∉ 58 : 116 τ t 208 ∠ 59 ; 117 υ u 209 ∇ 60 < 118 ϖ v 210 ® 61 = 119 ω w 211 © 62 > 120 ξ x 212 ™ 63 ? 121 ψ y 213 ∏ 64 ≅ 122 ζ z 214 √ 65 Α A 123 { 215 ⋅ 66 Β B 124 | 216 ¬ 67 Χ C 125 } 217 ∧ 68 ∆ D 126 ∼ 218 ∨ 69 Ε E 161 ϒ 219 ⇔ 70 Φ F 162 ′ 220 ⇐ 71 Γ G 163 ≤ 221 ⇑ 72 Η H 164 ⁄ 222 ⇒ 73 Ι I 165 ∞ 223 ⇓ 74 ϑ J 166 ƒ 224 ◊ 75 Κ K 167 ♣ 225 〈 76 Λ L 168 ♦ 226 ® 77 Μ M 169 ♥ 227 © 78 Ν N 170 ♠ 228 ™ 79 Ο O 171 ↔ 229 ∑ 80 Π P 172 ← 241 〉 81 Θ Q 173 ↑ 242 ∫ 82 Ρ R 174 → 83 Σ S 175 ↓ Đang trong chế độ nhập văn bản 84 Τ T 176 ° để nhập ký tự đặc biệt dùng tổ 85 Υ U 177 ± hợp phím ALT + 0 + Mã sau khi 86 ς V 178 ″ nhập xong, định dạng Font 87 Ω W 179 ≥ Symbol cho ký tự đó 88 Ξ X 180 × 89 Ψ Y 181 ∝ 90 Ζ Z 182 ∂
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2