Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
107
lượt xem
32
download

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn điều quan trọng là phải biết khách hàng thuộc loại hình doanh nghiệp nào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1

 1. Tμi liÖu ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− PhÇn I. §¸nh gi¸ n¨ng lùc kh¸ch hμng vay vèn I.1. §¸nh gi¸ kh¸ch hμng vay vèn. 1. N¨ng lùc ph¸p lý. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hμng vay vèn, ®iÒu quan träng lμ ph¶i biÕt ®−îc kh¸ch hμng thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp nμo, thμnh phÇn kinh tÕ nμo, vμ nh÷ng luËt nμo sÏ ®iÒu chØnh viÖc thμnh lËp còng nh− ho¹t ®éng cña kh¸ch hμng. Do ®ã, cÇn c¨n cø vμo lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®èi chiÕu víi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p qui (luËt, nghÞ ®Þnh, th«ng t−, quyÕt ®Þnh, vμ c¸c v¨n b¶n d−íi luËt kh¸c) ®iÒu chØnh tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hμng vay vèn. §Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña mét sè bé luËt liªn quan tíi ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®−îc tãm t¾t nh− sau: - Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t− nh©n; doanh nghiÖp 100% vèn nhμ n−íc, doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi khi ®−îc chuyÓn ®æi thμnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét hoÆc hai thμnh viªn trë lªn hoÆc c«ng ty cæ phÇn; - Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc: C«ng ty nhμ n−íc; ®èi víi doanh nghiÖp cã 100% vèn nhμ n−íc tæ chøc d−íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn nhμ n−íc, c«ng ty TNHH nhμ n−íc mét hoÆc hai thμnh viªn trë lªn, LuËt DNNN chØ quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn cña chñ së h÷u nhμ n−íc trong viÖc quyÕt ®Þnh thμnh lËp míi, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ vμ chuyÓn ®æi së h÷u c¸c doanh nghiÖp nμy víi t− c¸ch lμ chñ së h÷u vμ quy ®Þnh vÒ quan hÖ gi÷a chñ së h÷u nhμ n−íc víi ng−êi ®−îc uû quyÒn ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña nhμ n−íc vμ c«ng ty nhμ n−íc. ViÖc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng vμ thùc hiÖn c¸c thñ tôc thμnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, chuyÓn ®æi së h÷u ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp; - Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam: Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi d−íi c¸c h×nh thøc doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoμi, vμ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh cã bªn n−íc ngoμi tham gia; 2. Mét sè ®iÓm cÇn l−u ý khi xem xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hμng. Sù më réng cña kh¸i niÖm Doanh nghiÖp Nhμ n−íc: Nh»m t¹o tiÒn ®Ò vμ tiÕn tíi h×nh thμnh mét khung ph¸p lý thèng nhÊt, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ, LuËt Doanh nghiÖp Nhμ n−íc n¨m 2003 ®· më réng kh¸i niÖm doanh nghiÖp nhμ n−íc h¬n so víi Bé luËt DNNN ban hμnh n¨m 1995, theo ®ã cã 3 lo¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc, cô thÓ nh− sau: - (1) DNNN cã 100% vèn nhμ n−íc, ho¹t ®éng theo LuËt DNNN míi (n¨m 2005) ®−îc gäi lμ C«ng ty nhμ n−íc (®Ó ph©n biÖt víi DNNN cã 100% vèn nhμ n−íc nh−ng ho¹t ®éng theo c¸c luËt kh¸c); tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 1/ 81
 2. - (2) C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH mét hoÆc hai thμnh viªn trë lªn cã 100% vèn Nhμ n−íc, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; vμ - (3) C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH hai thμnh viªn trë lªn cã cæ phÇn chi phèi hoÆc vèn gãp chi phèi cña nhμ n−íc, ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, LuËt ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam. ChÝnh v× cã sù më réng kh¸i niÖm DNNN, nªn nÕu dïng chung mét kh¸i niÖm DNNN th× dÔ lÉn lén gi÷a 3 lo¹i DNNN nãi trªn, do vËy khi ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ph¸p lý cña DNNN, cÇn ph¶i n½m v÷ng ®−îc DNNN ®ã thuéc lo¹i h×nh g×. MÆc dï kh¸i niÖm DNNN bao gåm c¶ 3 lo¹i doanh nghiÖp nªu trªn, nh−ng c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH (dï cã 100% vèn nhμ n−íc hay vèn nhμ n−íc chi phèi), vÉn ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp hoÆc LuËt §Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam, tõ viÖc thμnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, chuyÓn ®èi ë h÷u, tæ chøc qu¶n lý vμ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nμy. VÒ lo¹i h×nh DNNN thø (2) vμ thø (3) trªn ®©y, LuËt DNNN míi kh«ng can thiÖp, kh«ng qui ®Þnh chång chÐo víi LuËt Doanh nghiÖp hoÆc LuËt §Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam, mμ chØ ®iÒu chØnh mèi quan hÖ gi÷a chñ së h÷u nhμ n−íc víi ng−êi ®¹i diÖn vèn nhμ n−íc t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, mμ mèi quan hÖ nμy ch−a ®−îc ®iÒu chØnh ë c¸c luËt ®ã. §èi víi kh¸ch hμng lμ doanh nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc, tr¸ch nhiÖm tr¶ nî chÝnh vμ cuèi cïng vÉn lμ ph¸p nh©n cã ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®ã, nªn mäi giao dÞch víi ng©n hμng: Môc ®Ých vay vèn, møc vèn ®−îc phÐp vay, thêi gian vay vèn, thêi gian hoμn tr¶ nî vay, c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay, ... ®Òu ph¶i ®−îc ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®ã cã ý kiÕn chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n. §èi víi c«ng ty TNHH: §iÒu 42 LuËt doanh nghiÖp - C¸c hîp ®ång ph¶i ®−îc héi ®ång thμnh viªn chÊp thuËn qui ®Þnh râ: NÕu hîp ®ång ®−îc ký mμ ch−a ®−îc Héi ®ång thμnh viªn chÊp thuËn tr−íc (chËm nhÊt lμ 15 ngμy tr−íc khi ký), th× hîp ®ång ®ã v« hiÖu vμ ®−îc xö lý theo qui ®Þnh cña luËt ph¸p. Do ®ã, ®Ó tr¸nh r¬i vμo tr−êng hîp hîp ®ång v« hiÖu, c¸c hîp ®ång kinh tÕ, d©n sù, ... trong ®ã cã quan hÖ víi ng©n hμng nh− néi dung trong giÊy ®Ò nghÞ vay vèn do Gi¸m ®èc c«ng ty ký (møc vèn ®Ò nghÞ vay, môc ®Ých sö dông vèn vay, thêi h¹n vay tr¶, c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay, ...) ®Òu ph¶i ®−îc Héi ®ång thμnh viªn chÊp thuËn tr−íc b»ng v¨n b¶n. Kh¸ch hμng lμ c«ng ty cæ phÇn: Héi ®ång qu¶n trÞ lμ cÊp quyÕt ®Þnh c¸c néi dung nh−: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña c«ng ty, ph−¬ng ¸n ®Çu t−, bæ nhiÖm vμ miÔn nhiÖm c¸c chøc danh gi¸m ®èc (tæng gi¸m ®èc) vμ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty. Kh¸ch hμng lμ t− nh©n: CÇn kiÓm tra mét sè néi dung chÝnh nh− n¨ng lùc hμnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña Bé LuËt d©n sù, hé khÈu th−êng tró, chøng minh th−, tuæi, ®Þa chØ c− tró, ... TÊt c¶ nh÷ng l−u ý nªu trªn ®Ó gióp c¸n bé ng©n hμng trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ph¸p lý kh¸ch hμng. VÒ yªu cÇu ®¸nh gi¸, kÕt thóc néi dung nμy, c¸n bé ng©n hμng ph¶i nªu râ vμ ®¸nh gi¸ ®−îc: tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 2/ 81
 3. - Tªn kh¸ch hμng vay vèn; - QuyÕt ®Þnh thμnh lËp, cÊp ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp, ngμnh nghÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng. Ngμnh nghÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng hiÖn t¹i cã phï hîp víi lÜnh vùc cña dù ¸n ®Çu t− mμ kh¸ch hμng ®Æt vÊn ®Ò vay vèn t¹i ng©n hμng hay kh«ng?; - Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty; - ChÕ ®é h¹ch to¸n: §éc lËp hay phô thuéc. Tõ ®ã kÕt luËn: Kh¸ch hμng cã ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n ®Ó x¸c lËp mèi quan hÖ tÝn dông víi ng©n hμng hay kh«ng? Tr−êng hîp ch−a ®ñ th× cÇn bæ sung nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý g×. 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh sxkd, n¨ng lùc tμi chÝnh. 3.1. Khung ph©n tÝch. Môc tiªu: B¸o c¸o tμi chÝnh doanh nghiÖp lμ tμi liÖu ®−îc nhiÒu bªn quan t©m, gåm: b¶n th©n kh¸ch hμng, c¸c nhμ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp, vμ c¸c nhμ ®Çu t−. §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông, thùc hiÖn néi dung nμy nh»m môc tiªu: - Gióp am hiÓu ®−îc thùc tr¹ng vμ t×nh h×nh tμi chÝnh cña kh¸ch hμng, x¸c ®Þnh xem ho¹t ®éng sxkd cña kh¸ch hμng ®ang diÔn ra nh− thÕ nμo? T¨ng tr−ëng/suy gi¶m, æn ®Þnh/kh«ng æn ®Þnh, thuËn lîi/khã kh¨n; ®−a ra nhËn ®Þnh dù b¸o trong t−¬ng lai vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng sxkd cña kh¸ch hμng; - Trªn c¬ së ®ã, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu nhËp b»ng tiÒn vμ kh¶ n¨ng tr¶ nî l©u dμi còng nh− kh¶ n¨ng tham gia vμo c¸c ph−¬ng ¸n sxkd míi. Tõ ®ã, tæ chøc tÝn dông cã thÓ ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vμ kÞp thêi khi cung cÊp c¸Êngnr phÈm ng©n hμng phôc vô ho¹t ®éng sxkd cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nªu trªn, cÇn ph¶i dùa vμo c¸c tμi liÖu do kh¸ch hμng cung cÊp: B¸o c¸o tμi chÝnh (B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o lç l·i, b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ, thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh), b¸o c¸o kiÓm to¸n (nÕu cã), c¸c b¶ng kª chi tiÕt sè liÖu cña mét sè tμi kho¶n. Ngoμi ra, sè liÖu mμ c¸n bé ng©n hμng trùc tiÕp kiÓm tra vμ thu thËp ®−îc t¹i doanh nghiÖp còng rÊt quan träng. Th«ng th−êng, cã 5 bé c«ng cô/5 ph−¬ng ph¸p ®Ó thùc hiÖn ph©n tÝch b¸o c¸o tμi chÝnh doanh nghiÖp, cô thÓ gåm: - Ph©n tÝch so s¸nh (Comparative financial statement Analysis); - Ph©n tÝch c¬ cÊu (Common-size Analysis); - Ph©n tÝch chØ sè (Ratio analysis); - Ph©n tÝch dßng tiÒn (Cash Flow Analysis); vμ - Ph©n tÝch qua ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ (Valuation). D−íi ®©y sÏ ®Ò cËp tíi nh÷ng néi dung cô thÓ cña 5 c«ng cô/ph−¬ng ph¸p nªu trªn th−êng ®−îc dïng ®Ó ph©n tÝch mét b¸o c¸o tμi chÝnh doanh nghiÖp. a. Ph©n tÝch so s¸nh (Comparative financial analysis): Sö dông b¸o c¸o tμi chÝnh cña nhiÒu n¨m liªn tiÕp ®Ó so s¸nh sù thay ®æi cña c¸c tμi kho¶n, cña c¸c chØ tiªu, qua tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 3/ 81
 4. ®ã ®¸nh gi¸ ®−îc khuynh h−íng/xu h−íng cña kh¸ch hμng qua c¸c n¨m. ChÝnh v× vËy, ph−¬ng ph¸p nμy cã hai kü thuËt c¬ b¶n, lμ: Ph©n tÝch sù thay ®æi n¨m nμy qua n¨m kh¸c (Year - to - Year Analysis) vμ ph©n tÝch xu h−íng c¸c chØ sè (Index-Number Trend Analysis). Ph©n tÝch sù thay ®æi qua c¸c n¨m th−êng ®−îc thùc hiÖn trong thêi gian 2 ®Õn 3 n¨m, cho biÕt sù thay ®æi c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vμ sè t−¬ng ®èi cña c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o tμi chÝnh qua c¸c n¨m. Ph©n tÝch xu h−íng th−êng ®−îc sö dông nhiÒu trong ph©n tÝch dμi h¹n, trªn 3 n¨m; ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nμy cho biÕt chiÒu h−íng, tèc ®é vμ sù thay ®æi cña xu h−íng so víi n¨m gèc nμo ®ã. V× vËy, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nμy ®ßi hái ph¶i lùa chän ®−îc mét n¨m lμm n¨m gèc, sè liÖu c¸c n¨m sau ®−îc so s¸nh ®¸nh gi¸ trªn c¬ së sè liÖu n¨m ®−îc lùa chän lμm n¨m gèc. Bªn c¹nh viÖc so s¸nh, ®¸nh gi¸ biÕn ®éng vμ chØ ra xu h−íng biÕn ®éng cña cïng mét chØ tiªu qua c¸c n¨m, cßn cã thÓ so s¸nh xu h−íng biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc/chØ tiªu cã liªn quan. Ch¼ng h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 15%, trong khi ®ã doanh sè b¸n chØ t¨ng 5% hoÆc doanh sè b¸n t¨ng 10% nh−ng chi phÝ vËn chuyÓn l¹i t¨ng 20%. Trong c¶ hai tr−êng hîp nμy, c¸n bé ng©n hμng ph¶i tiÕp tôc t×m hiÓu nguyªn nh©n phÝa sau cña sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c chØ tiªu cã liªn quan nμy. Víi ®Æc ®iÓm ph©n tÝch sù thay ®æi n¨m nμy quan n¨m kh¸c cña tõng kho¶n môc, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nμy, trong nhiÒu tr−êng hîp, cßn ®−îc gäi lμ Ph©n tÝch theo chiÒu ngang (Horizantal Analysis). b. Ph©n tÝch c¬ cÊu (Common-size Analysis): TÝnh to¸n ®−îc tû träng cña c¸c kho¶n môc/tμi kho¶n chi tiÕt trong viÖc h×nh thμnh nªn nh÷ng kho¶n môc chÝnh cña b¸o c¸o tμi chÝnh còng rÊt h÷u Ých trong ph©n tÝch tμi chÝnh doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n, khi ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, th«ng th−êng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña tæng tμi s¶n (hay tæng nguån vèn) ®−îc chuyÓn qua vμ tÝnh b»ng gi¸ trÞ t−¬ng ®èi lμ 100%, sau ®ã c¸c tμi kho¶n thuéc nhãm tμi s¶n (hay nguån vèn) sÏ ®−îc tÝnh to¸n theo tû lÖ phÇn tr¨m t−¬ng øng so víi gi¸ trÞ cña tæng tμi s¶n (hay nguån vèn). Trong ph©n tÝch b¸o c¸o thu nhËp, doanh sè b¸n/doanh thu th−êng ®−îc chuyÓn ®æi thμnh sè t−¬ng ®èi 100%, c¸c sè liÖu cßn l¹i trong b¸o c¸o thu nhËp (gi¸ vèn hμng b¸n, chi phÝ ho¹t ®éng, ...) ®−îc biÓu diÔn d−íi d¹ng phÇn tr¨m cña doanh thu; nh− vËy, tæng c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o thu nhËp sÏ lμ 100%. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nμy, trong nhiÒu tr−êng hîp, cßn ®−îc gäi lμ Ph©n tÝch theo chiÒu däc (Vertical Analysis). c. Ph©n tÝch chØ sè (Ratio Analysis): §©y lμ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p phæ biÕn vμ ®−îc sö dông kh¸ réng r·i trong ph©n tÝch tμi chÝnh. Tuy nhiªn, viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ sè ®¬n thuÇn chØ lμ thao t¸c tÝnh to¸n vÒ sè häc, hiÓu ®−îc ý nghÜa cña tõng chØ sè sau khi tÝnh to¸n ra míi lμ ®iÒu quan träng. §Ó hiÓu ®−îc ý nghÜa mét c¸ch ®Çy ®ñ, ý nghÜa kinh tÕ vμ mèi t−¬ng quan gi÷a c¸c chØ sè víi nhau ph¶i ®−îc ®Ò cËp tíi mét c¸ch ®Çy ®ñ. Ch¼ng h¹n, cã mét sù quan hÖ trùc tiÕp vμ quan träng gi÷a gi¸ b¸n vμ chi phÝ, theo ®ã chØ sè gi¸ vèn hμng b¸n trªn doanh thu lμ rÊt quan träng. Ng−îc l¹i, kh«ng cã mèi quan hÖ râ rμng gi÷a chi phÝ vËn chuyÓn vμ chøng kho¸n kh¶ m¹i. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chØ sè, cã hai néi dung quan träng cÇn ®−îc chó ý, ®ã lμ: (1) Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c¸c chØ sè, ngoμi nh÷ng ho¹t ®éng bªn trong sÏ ¶nh h−ëng tíi c¸c chØ sè tμi chÝnh cña c«ng ty, c¸n tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 4/ 81
 5. bé ph©n tÝch ph¶i chó ý tíi c¸c sù kiÖn kinh tÕ, c¸c yÕu tè ngμnh, chÝnh s¸ch qu¶n lý, vμ ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n. VÝ dô, khi hμng tån kho ®−îc h¹ch to¸n theo ph−¬ng ph¸p LIFO vμ gi¸ ®Çu vμo t¨ng lªn, chØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi sÏ bÞ ®¸nh gi¸ thÊp v× LIFO ®· ®¸nh gi¸ thÊp gi¸ trÞ hμng tån kho; vμ (2) Kh¶ n¨ng ph©n tÝch vμ hiÓu ®−îc ý nghÜa c¸c chØ sè. C¸c chØ sè ph¶i ®−îc hiÓu mét c¸ch cÈn träng bëi v× mét chØ sè th−êng ®−îc x¸c ®Þnh qua mét ph©n sè gåm cã tö sè vμ mÉu sè, nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng tíi tö sè cã thÓ cã t−¬ng quan víi c¸c yÕu tè kh¸c ¶nh h−ëng tíi mÉu sè. Ch¼ng h¹n, mét c«ng ty cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc chØ tiªu chi phÝ ho¹t ®éng trªn doanh thu b»ng c¸ch gi¶m nh÷ng chi phÝ khuyÕn khÝch b¸n hμng (vÝ dô nh− chi phÝ nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn R & D). Tuy nhiªn, c¾t gi¶m nh÷ng lo¹i chi phÝ nμy sÏ dÉn tíi viÖc gi¶m doanh sè trong dμi h¹n hoÆc thÞ phÇn. VËy, cã vÎ nh− viÖc c¶i thiÖn ®−îc chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi trong ng¾n h¹n l¹i cã thÓ dÉn tíi ¶nh h−ëng ®Õn triÓn väng cña c«ng ty trong t−¬ng lai. Trong hÖ thèng c¸c chØ sè ®¸nh gi¸ tμi chÝnh doanh nghiÖp, nhiÒu chØ sè cã sù thay ®æi quan träng t−¬ng tù nh− c¸c chØ sè kh¸c. Do vËy, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c chØ sè cã thÓ tÝnh to¸n ®−îc ®Ó ph©n tÝch cïng mét vÊn ®Ò. C¸c chØ sè, còng nh− nhiÒu kü thuËt ph©n tÝch tμi chÝnh kh¸c, kh«ng thÓ thÝch øng mét c¸ch ®éc lËp; thay vμo ®ã, sÏ lμ cã ý nghÜa h¬n nÕu chóng ®−îc so s¸nh víi: (a) chØ sè cña nh÷ng thêi ®o¹n tr−íc ®ã, (b) nh÷ng tiªu chuÈn ®Þnh tr−íc, vμ (c) chØ sè cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Cuèi cïng, sù thay ®æi cña mét chØ sè qua thêi gian còng t−¬ng tù quan träng nh− xu h−íng cña chóng. Cã 6 nhãm chØ tiªu chÝnh trong ph©n tÝch tμi chÝnh doanh nghiÖp, cô thÓ lμ: - C¸c chØ tiªu vÒ thanh kho¶n (Liquidity ratios): §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c nghÜa vô nî ng¾n h¹n; - C¸c chØ tiªu vÒ cÊu tróc vèn vμ ®ßn bÈy tμi chÝnh (Capital structure and financial leverage ratios): §o l−êng c¬ cÊu nî so víi vèn chñ së h÷u vμ tæng qui m« nguån vèn ho¹t ®éng; - Tû sè trang tr¶i l·i vay (Coverage ratios): §o l−êng kh¶ n¨ng cña kh¸ch hμng trong viÖc tr¶ l·i vay ®Õn h¹n; - C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng (Operating performance): §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cña kh¸ch hμng; - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi (Profitability ratios): §o l−êng mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn so víi doanh thu, hoÆc gi¸ trÞ ®Çu t−; - C¸c chØ sè vÒ t¨ng tr−ëng (Growth ratios): §o l−êng møc ®é, xu h−íng thay ®æi cña c¸c chØ tiªu tμi chÝnh doanh nghiÖp. Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp, môc tiªu ph©n tÝch, vμ t×nh h×nh thùc tÕ cña kh¸ch hμng ®Ó x¸c ®Þnh nhãm chØ tiªu còng nh− nh÷ng chØ tiªu cô thÓ cÇn tËp trung tÝnh to¸n vμ ph©n tÝch. D−íi ®©y lμ b¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tμi chÝnh doanh nghiÖp theo, ph©n chia theo 6 nhãm chØ tiªu ®· nªu trªn tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 5/ 81
 6. TT ChØ sè C«ng thøc tÝnh §¬n vÞ I Kh¶ n¨ng thanh kho¶n Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn Tμi s¶ n l−u ® éng 1 CR = LÇn thêi (Current ratio) Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n Tμi s¶ n l−u ® éng - Hμng tån kho 2 QR = LÇn nhanh (Quick Ratio) Nî ng¾n h¹n Cấu tróc vèn vμ ®ßn II bÈy tμi chÝnh Tû sè nî so víi vèn Tæng nî 3 Tû sè nî so víi vèn = LÇn (Total Debt to Equity) Vèn chñ së h ÷ u Tû sè nî dμi h¹n so víi Tæng nî dμi h¹n Tû sè nî dμi h¹n so víi vèn = 4 vèn (Long-term debt to Vèn chñ së h ÷ u LÇn Equity) Tû sè nî so víi tæng tμi Tæng nî 5 s¶n (Debt to Total Assets) Tû sè nî so víi TTS = LÇn Tæng tμi s¶ n Tû sè trang tr¶i l·i vay EBIT 6 Tû sè trang tr¶ i l·i vay = LÇn (Coverage ratios) Chi phÝ l·i vay Nhãm chØ sè ®¸nh gi¸ IV hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Vßng quay kho¶n ph¶i Doanh thu b¸n chÞu rßng trong n¨m 7 RT = Vßng/n thu (Receivable turnover) GTTB c¸c kho¶ n ph¶ i thu Kú thu tiÒn b×nh qu©n Sè ngμy trong n¨m 8 ACP = Ngμy (ACP) Vßng quay kho¶ n ph¶ i thu Vßng quay kho¶n ph¶i Doanh sè mua chÞu hμng n¨m 9 PT = Vßng/n tr¶ (Payable Turnover) GTTB kho¶ n ph¶ i tr¶ Kú tr¶ tiÒn b×nh qu©n Sè ngμy trong n¨m 10 APP = Ngμy (APP) Vßng quay kho¶ n ph¶ i tr¶ Vßng quay hμng tån kho Gi¸ vèn hμng b¸n 11 IT = Vßng/n (Inventory turnover) GTTB hμng tån kho Thêi gian thùc hiÖn 1 Sè ngμy trong n¨m 12 DSI = Ngμy vßng quay hμng T/kho Vßng quay hμng tån kho Vßng quay tæng tμi s¶n Doanh thu 13 TAT = LÇn (TAT) GTTB Tæng tμi s¶ n Vßng quay vèn l−u ®éng Doanh thu 14 WCT = Vßng/n (WCT) Vèn l−u ® éng b × nh qu© n Nhãm chØ sè vÒ kh¶ V n¨ng sinh lîi tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 6/ 81
 7. L·I gép so víi doanh thu Doanh thu rßng - Gi¸ vèn hμng b¸n 15 GPM = % (Gross profit margin) Doanh thu rßng L·I rßng so víi doanh thu Lîi nhuËn rßng 16 NPM = % (Net profit margin) Doanh thu rßng Tû suÊt sinh lêi tæng tμi Lîi nhuËn rßng 17 ROA = % s¶n (ROA) GTTB tæng tμi s¶ n Tû suÊt sinh lêi vèn chñ Lîi nhuËn rßng 18 ROE = % së h÷u (ROE) Vèn chñ së h ÷ u b × nh qu© n Riªng ®èi víi kh¸ch hμng lμ nh÷ng c«ng ty cæ phÇn, ®Æc biÖt lμ nh÷ng c«ng ty cæ phÇn ®· niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, bªn c¹nh nh÷ng chØ tiªu nªu trªn, cã thªm mét nhãm chØ tiªu ®Æc thï ®èi víi lo¹i doanh nghiÖp nμy, gåm: (EBIT - I) * (1 - t) - PD - Lîi nhuËn trªn cæ phÇn (Earnings per share): EPS = , NS trong ®ã: I - l·i suÊt vay vèn hμng n¨m ph¶i tr¶; t - thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; PD - cæ tøc hμng n¨m ph¶i tr¶ cho cæ phiÕu −u ®·i; NS - sè l−îng cæ phiÕu th−êng ®ang l−u hμnh trªn thÞ tr−êng; - ThÞ gi¸ so víi lîi nhuËn trªn cæ phÇn (Price - to - Earnings), ®−îc x¸c ®Þnh ThÞ gi¸ cæ phiÕu theo c«ng thøc: Price - to - Earnings = ; EPS ThÞ gi¸ cæ phiÕu - ThÞ gi¸ so víi gi¸ trÞ sæ s¸ch Price - to - book = ; Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña cæ phiÕu Cæ tøc thùc tÕ ®· nhËn ® −îc - Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc Divident Payout rate = ; EPS Cæ tøc thùc tÕ nhËn ® −îc - Tû suÊt lîi tøc cæ phÇn Divident yield = ; ThÞ gi¸ cæ phiÕu d. Ph©n tÝch dßng tiÒn (Cash Flow Analysis): Chñ yÕu ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ nguån vμ viÖc sö dông nguån vèn tμi trî, ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu dùa vμo b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ. KÕt hîp víi b¸o c¸o lç l·i, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Ó ph©n tÝch chi tiÕt h¬n t×nh h×nh doanh nghiÖp. VËy, t¹i sao cÇn ph¶i ph©n tÝch b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ? B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n thÓ hiÖn bøc tranh tμi chÝnh t¹i mét thêi ®iÓm, b¸o c¸o thu nhËp vμ b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ cho thÊy hiÖu qu¶ kinh doanh qua mét thêi kú. B¸o c¸o thu nhËp vμ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th−êng ®−îc lËp theo nguyªn lý kÕ to¸n thùc tÕ ph¸t sinh (accrual accounting), do ®ã doanh thu vμ chi phÝ ®−îc ph¶n ¸nh trong b¸o c¸o thu nhËp kh«ng t−¬ng øng víi sè tiÒn mμ doanh nghiÖp thùc sù thu vμo ®−îc vμ ph¶i thùc chi ra trong kú. ViÖc kh¸c nhau nμy do hai nguyªn nh©n chÝnh: - Sù kh¸c nhau gi÷a lîi nhuËn rßng vμ ng©n l−u rßng ho¹t ®éng kinh doanh: B¸o c¸o thu nhËp vμ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th−êng ®−îc lËp theo nguyªn t¾c kÕ to¸n theo thùc tÕ ph¸t sinh. KÕ to¸n theo thùc tÕ ph¸t sinh th−êng ghi tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 7/ 81
 8. nhËn doanh thu khi c«ng ty b¸n hμng ho¸ hay cung øng dÞch vô, chi phÝ ®· sö dông ®Ó gióp t¹o ra doanh thu mμ c«ng ty ghi nhËn. Do ®ã, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu kh«ng lu«n lu«n t−¬ng øng víi thêi ®iÓm thu tiÒn tõ kh¸ch hμng. T−¬ng tù, thêi ®iÓm ghi nhËn chi phÝ kh«ng nhÊt thiÕt lμ lóc thùc tÕ thanh to¸n cho ng−êi cung cÊp, l−¬ng nh©n viªn hoÆc nh÷ng chñ nî kh¸c. Nguyªn t¾c kÕ to¸n nμy tËp trung ghi nhËn viÖc doanh nghiÖp sö dông tμi s¶n ®Ó t¹o ra lîi nhuËn, kh«ng quan t©m ®Õn thùc tÕ thu tiÒn vμ chi tiÒn nh− thÕ nμo. §iÒu nμy lý gi¶i t¹i sao mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n vÉn cã l·i, nh−ng thùc tÕ l¹i ®ang ®øng tr−íc kh¶ n¨ng thiÕu hôt tiÒn mÆt vμ kh¶ n¨ng thanh kho¶n kh«ng ®¶m b¶o; - C¸c ho¹t ®éng ®Çu t− vμ ho¹t ®éng tμi chÝnh ®Òu cã thÓ t¹o tiÒn vμ sö dông tiÒn: Bªn c¹nh ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh, doanh nghiÖp cã thÓ cã nh÷ng nguån thu, chi tiÒn kh«ng liªn quan trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh. VÝ dô, thu do ph¸t hμnh chøng kho¸n, chi thanh to¸n tiÒn cho nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ph¸t hμnh chøng kho¸n hoÆc chi tr¶ cæ tøc. Doanh nghiÖp còng cã thÓ mua nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong kú b¸o c¸o. Nh− vËy, vai trß cña b¸o c¸o ng©n l−u, khi ®−îc sö dông trong ph©n tÝch tμi chÝnh doanh nghiÖp, cã thÓ ®−îc tãm t¾t nh− sau: - Gi¶i thÝch sù thay ®æi trong sè d− tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp trong kú kinh doanh. ë Môc 2.2 d−íi ®©y, chóng ta sÏ thÊy râ h¬n mèi quan hÖ nμy, sè d− tiÒn mÆt trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (TK 111) còng chÝnh lμ sè d− tiÒn mÆt cuèi kú (chØ tiªu cuèi cïng) trong b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ; - B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ, cïng víi b¸o c¸o thu nhËp, gi¶i thÝch nguyªn nh©n thay ®æi c¸c kho¶n môc trªn b¶ng c©n ®èi; - ChØ ra mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vμ ng©n l−u rßng, sù thay ®æi rßng trong tμi s¶n cè ®Þnh. B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ tr×nh bÇy dßng ng©n l−u trong kú ®−îc ph©n chia thμnh 3 ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t− vμ ho¹t ®éng tμi chÝnh. Dßng ng©n l−u tõ ho¹t ®éng ®Çu t− vμ ho¹t ®éng tμi chÝnh ®Òu ®−îc lËp theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, cßn dßng ng©n l−u cña ho¹t ®éng kinh doanh cã thÓ ®−îc lËp theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, hoÆc gi¸n tiÕp, nh−ng ®Òu cho kÕt qu¶ nh− nhau. - Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp: B¾t ®Çu tõ tiÒn thu b¸n hμng, thu tõ c¸c kho¶n ph¶i thu vμ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã thu chi, tiÒn thùc tÕ thuéc ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ó ®Õn dßng ng©n l−u rßng; - Ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: B¾t ®Çu tõ l·i rßng - chØ tiªu cuèi cïng trong b¸o c¸o lç l·i, ®iÒu chØnh c¸c kho¶n thu chi kh«ng b»ng tiÒn mÆt nh− khÊu hao, dù phßng, chªnh lÖch tû gi¸, c¸c kho¶n l·i lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t− vμ ho¹t ®éng tμi chÝnh; ®iÒu chØnh thay ®æi cña tμi s¶n l−u ®éng, dùa trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ®Ó ®i ®Õn dßng ng©n l−u rßng. tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 8/ 81
 9. C¶ hai ph−¬ng ph¸p nμy ®Òu cã nh÷ng thÕ m¹nh riªng xuÊt ph¸t tõ c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. Víi ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, chØ ra ®−îc dßng thu, dßng chi mét c¸ch râ rμng h¬n cho c¸c nhμ ®Çu t−. Víi ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp, chØ ra ®−îc chÊt l−îng cña lîi nhuËn vμ nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h−ëng ®Õn dßng ng©n l−u rßng tõ ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch râ rμng h¬n. Nh− vËy, hiÓu ®−îc nguyªn t¾c lËp b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ, mèi quan hÖ gi÷a b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ víi c¸c b¸o c¸o kh¸c trong b¸o c¸o tμi chÝnh, sÏ lμ mét c«ng cô h÷u Ých trong viÖc: KiÓm tra sù hîp lý vμ gi¶i thÝch ®−îc sù thay ®æi trong mét sè kho¶n môc ë b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (tμi s¶n, vèn chñ së h÷u, tiÒn mÆt, ...); ®ång thêi thÊy ®−îc chÊt l−îng doanh thu, lîi nhuËn vμ møc ®é kh¸c biÖt gi÷a doanh thu, lîi nhuËn vμ dßng thùc thu/thùc chi cña doanh nghiÖp. e. Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ (Valuation): Ph−¬ng ph¸p nμy dïng ®Ó −íc l−îng gi¸ trÞ thùc cña c«ng ty hay cæ phiÕu cña c«ng ty ®ang l−u hμnh trªn thÞ tr−êng. Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p nμy dùa trªn kh¸i niÖm gi¸ trÞ theo thêi gian cña tiÒn vμ lý thuyÕt gi¸ trÞ hiÖn t¹i. VÒ b¶n chÊt, lμ dïng ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ dßng tiÒn DCF (Discount Cash Flow) ®Ó ®−a c¸c kho¶n thu nhËp kú väng vÒ hiÖn t¹i ë mét suÊt chiÕt khÊu hîp lý. Do ®ã, cã thÓ tiÕn hμnh ®Þnh gi¸: Nî, Vèn chñ së h÷u, trong ®ã ®Þnh gi¸ vèn chñ së h÷u cã phÇn phøc t¹p h¬n khi c¸c kho¶n thu nhËp kú väng trong t−¬ng lai ph¶i −íc ®o¸n, trong khi ®èi víi ®Þnh gi¸ c¸c kho¶n nî th× møc tr¶ l·i vay vμ gèc ®· thèng nhÊt trong hîp ®ång vay vèn chÝnh lμ nh÷ng kho¶n thu kú väng trong t−¬ng lai. VÝ dô, doanh nghiÖp huy ®éng vèn b»ng c«ng cô tr¸i phiÕu, gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ë thêi ®iÓm t, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: I t +1 I I I F Bt = 1 + t +2 2 + t +3 3 + ... + t + n n + (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) n trong ®ã: It+n lμ l·i ph¶i tr¶ ë thêi ®iÓm (t+n), r lμ l·i suÊt ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®ang tiÕn hμnh ®Þnh gi¸ tr¸i phiÕu, F lμ mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. Ph−¬ng ph¸p nμy ®−îc giíi thiÖu ®Ó nh»m ®¶m b¶o x©y dùng ®ñ mét khung ph©n tÝch chuÈn. Tuy nhiªn, khi thÞ tr−êng tμi chÝnh ch−a ph¸t triÓn m¹nh, chñ yÕu vÉn lμ thÞ tr−êng tiÒn tÖ gi÷a vai trß chÝnh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã nhiÒu sù lùa chän trong h×nh thøc huy ®éng vèn, viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p nμy lμ ch−a thËt sù phï hîp nªn kh¶ n¨ng ¸p dông lμ kh«ng nhiÒu. 2.2. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tμi chÝnh doanh nghiÖp - mét tr−êng hîp cô thÓ. §Ó minh ho¹ cho néi dung lý thuyÕt ®· tr×nh bÇy ë Môc 2.1, trªn c¬ së b¸o c¸o tμi chÝnh cña C«ng ty AMC, phÇn nμy sÏ giíi thiÖu c¸ch thøc thùc hiÖn ph©n tÝch tμi chÝnh doanh nghiÖp theo 4 c«ng cô ph©n tÝch ®Çu tiªn: Ph©n tÝch so s¸nh, ph©n tÝch c¬ cÊu, ph©n tÝch chØ sè vμ ph©n tÝch dßng tiÒn (§¬n vÞ tÝnh trong b¸o c¸o tμi chÝnh lμ TriÖu USD). a. Ph©n tÝch so s¸nh, xu h−íng. Ch¼ng h¹n thùc hiÖn ph©n tÝch b¸o c¸o thu nhËp, trªn c¬ së thu nhËp 2000 vμ 2001, tÝnh to¸n sù thay ®æi (sè tuyÖt ®èi vμ sè t−¬ng ®èi) cña c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o thu nhËp. Trªn c¬ së thay ®æi cña nh÷ng chØ tiªu trong b¸o c¸o thu nhËp, sÏ cho biÕt møc ®é t−¬ng quan cña sù thay ®æi gi÷a c¸c chØ tiªu víi nhau, chØ tiªu nμo thay ®æi vμ tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 9/ 81
 10. møc ®é thay ®æi Ýt/nhiÒu, chØ tiªu nμo kh«ng thay ®æi. §èi víi C«ng ty AMC, doanh thu n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lμ 760 triÖu USD, t−¬ng ®−¬ng 5,4%, gi¸ vèn hμng b¸n kh«ng gi¶m mμ l¹i t¨ng 3,5%; trong n¨m nμy l·i gép gi¶m ë møc 18,8% lín h¬n nhiÒu so víi møc gi¶m doanh thu. H¬n n÷a, mÆc dï doanh thu gi¶m, nh−ng chi phÝ b¸n hμng, chi phÝ hμnh chÝnh, chi phÝ chung l¹i t¨ng 4,3%. Sù t¨ng lªn cña chi phÝ b¸n hμng vμ chi phÝ hμnh chÝnh, céng víi chi phÝ kh¸c, ®· lμm cho lîi nhuËn tr−íc thuÕ vμ l·i gi¶m 84,4%. Còng cÇn chó ý ®Õn mét phÇn cña biÖn ph¸p c¾t gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng, ®ã lμ c¾t gi¶m chi phÝ nghiªn cøu & ph¸t triÓn (R & D) 0,6%, tuy nhiªn viÖc nμy th−êng Ýt khi ®−îc nh×n nhËn lμ mét dÊu hiÖu tèt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty trong t−¬ng lai. BiÓu 1: Ph©n tÝch so s¸nh B¸o c¸o thu nhËp C«ng ty AMC Thay ®æi Thay ®æi ChØ tiªu 2001 2000 (triÖu (%) Doanh thu 13,234 13,994 (760) -5.43% Gi¸ vèn hμng b¸n (COGS) 8,670 8,375 295 3.52% L·i gép 4,564 5,619 (1,055) -18.78% Chi phÝ ho¹t ®éng - B¸n hμng, chi phÝ hμnh chÝnh, ... 2,781 2,665 116 4.35% - Nghiªn cøu & ph¸t triÓn (R&D) 779 784 (5) -0.64% - Chi phÝ kh¸c 659 (44) 703 - Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vμ l·i 345 2,214 (1,869) -84.42% - Tr¶ l·i vay 237 82 155 189.02% Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vμ l·i 108 2,132 (2,024) -94.93% - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 32 725 (693) -95.59% Lîi nhuËn sau thuÕ 76 1,407 (1,331) -94.60% Ph©n tÝch xu h−íng (Index - number Trend analysis): Lùa chän nh÷ng sè liÖu/chØ tiªu cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau ®Ó h×nh thμnh bé sè liÖu ph©n tÝch. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch, lùa chän n¨m gèc, sau ®ã ®iÒu chØnh sè liÖu cña c¸c n¨m cßn l¹i theo sè liÖu n¨m gèc, vÏ nªn ®−êng diÔn biÕn xu h−íng. Tuú tÝnh chÊt cña tõng chØ tiªu, møc ®é liªn quan chÆt/kh«ng chÆt gi÷a c¸c chØ tiªu víi nhau vμ thùc tÕ ®−êng xu h−íng ®−îc vÏ nªn, ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸. Ch¼ng h¹n, trong b¸o c¸o thu nhËp cña C«ng ty AMC, lùa chän chØ tiªu doanh thu vμ chi phÝ ho¹t ®éng ®Ó ph©n tÝch, n¨m 1997 ®−îc chän lμm n¨m gèc. tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 10/ 81
 11. Ph©n tÝch xu h−íng (n¨m gèc 1997) ChØ sè Doanh thu Chi phÝ ho¹t ®éng 1.05 1.00 0.98 0.98 0.95 0.94 0.92 0.91 0.90 0.86 0.85 0.80 0.79 0.75 0.73 0.70 1997 1998 1999 2000 2001 2002 N¨m ho¹t ®éng §å thÞ 1: KÕt qu¶ ph©n tÝch xu h−íng doanh thu, chi phÝ. S¬ ®å 1: Sè liÖu tæng hîp vμ mèi liªn hÖ gi÷a mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tμi chÝnh C«ng ty AMC, ®−îc dïng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ph©n tÝch ®−îc tr×nh bÇy trong Môc 2.2 tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 11/ 81
 12. B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ ®Õn 31.12.2001 Dßng tiÒn h/®éng K/doanh 2,065 B¶ng c©n ®èi Dßng tiÒn h/®éng §Çu t− (1,047) ®Õn 31.12.2000 Dßng tiÒn h/®éng T/chÝnh (808) B¶ng c©n ®èi Tμi s¶n Thay ®æi tû gi¸ (8) ®Õn 31.12.2001 Tμi s¶n l−u ®éng 5,500 Thay ®æi tiÒn mÆt trong kú 202 Tμi s¶n - TiÒn 242 Sè d− tiÒn mÆt ®Çu kú 242 Tμi s¶n l−u ®éng 4,679 - C¸c kho¶n ph¶i thu 2,658 Sè d− tiÒn mÆt cuèi kú 444 - TiÒn 444 - Hμng tån kho 1,720 - C¸c kho¶n ph¶i thu 2,338 - TSL§ kh¸c 881 B¸o c¸o lç l·i ®Õn 31.12.2001 - Hμng tån kho 1,136 Tμi s¶n cè ®Þnh 8,712 Doanh thu 13,234 - TSL§ kh¸c 762 - Nhμ x−ëng, thiÕt bÞ 5,912 Tæng chi phÝ (13,158) Tμi s¶n cè ®Þnh 8,683 - TSC§ kh¸c 2,800 Lîi nhuËn tõ SXKD 76 - Nhμ x−ëng, thiÕt bÞ 5,669 Tæng tμi s¶n 14,212 Thu nhËp tõ h/®éng kh¸c (115) - TSC§ kh¸c 3,013 Lç/l·i cuèi kú (39) Tæng tμi s¶n 13,362 Nguån vèn Nî ng¾n h¹n 6,211 B¸o c¸o t¨ng gi¶m vèn CSH Nguån vèn - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 3,397 ®Õn 31.12.2001 Nî ng¾n h¹n 5,358 - Vay ng¾n h¹n 2,203 Vèn cæ phÇn th−êng ®Çu kú 1,848 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 3,274 - ThuÕ ph¶i nép 611 §iÒu chØnh/mua l¹i cæ phÇn (22) - Vay ng¾n h¹n 1,537 Nî dμi h¹n 4,576 Vèn cæ phÇn th−êng cuèi kú 1,826 - ThuÕ ph¶i nép 548 - Vay dμi h¹n 1,165 Nî dμi h¹n 5,112 - Nî dμi h¹n kh¸c 3,411 Lîi nhuËn gi÷ l¹i ®Çu kú 7,386 - Vay dμi h¹n 1,670 Vèn Chñ së h÷u 3,425 Trõ: Lç/l·i cuèi kú (39) - Nî dμi h¹n kh¸c 3,442 - Vèn cæ phÇn th−êng 1,848 Trõ: Chi tr¶ cæ tøc (514) Vèn Chñ së h÷u 2,891 - Lîi nhuËn gi÷ l¹i 7,386 Lîi nhuËn gi÷ l¹i cuèi kú 6,833 - Vèn cæ phÇn th−êng 1,826 - Cæ phiÕu ng©n quü (5,808) - Lîi nhuËn gi÷ l¹i 6,833 Tæng nguån vèn 14,212 Cæ phiÕu ng©n quü ®Çu kú (5,808) - Cæ phiÕu ng©n quü (5,767) Ph¸t hμnh CP ng©n quü 82 Tæng nguån vèn 13,362 Mua l¹i CP ng©n quü (41) Cæ phiÕu ng©n quü cuèi kú (5,767) Thêi gian mét n¨m 31.12.2000 31.12.2001 Qua ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch xu h−íng víi hai chØ tiªu Doanh thu vμ Chi phÝ ho¹t ®éng cña C«ng ty AMC giai ®o¹n 1997 - 2001, cho thÊy: VÒ xu h−íng chung, doanh thu gi¶m tõ n¨m 1997 vμ cïng víi viÖc chi phÝ ho¹t ®éng còng gi¶m. Nh×n chung, tõ 1997 ®Õn 2000, diÔn biÕn cña Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸ phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña qui m« doanh thu, thËm chÝ ë n¨m 2000, khi doanh thu gÇn t−¬ng ®−¬ng cña doanh thu n¨m tr−íc, nh−ng chi phÝ ho¹t ®éng kh«ng t¨ng mμ cßn gi¶m m¹nh so víi n¨m 1999; hai ®−êng biÓu diÔn Doanh thu vμ Chi phÝ cã cïng mét xu h−íng, hoÆc cïng t¨ng hoÆc cïng gi¶m. Tuy nhiªn, t×nh h×nh sang n¨m 2001 l¹i diÔn biÕn theo chiÒu h−íng ng−îc l¹i, kh«ng cßn sù ®ßng biÕn gi÷a Doanh thu vμ Chi phÝ, trong ®ã so víi n¨m 2000 doanh thu gi¶m nh−ng chi phÝ l¹i t¨ng nhanh. Nh÷ng biÕn ®éng vÒ xu h−íng cña doanh thu vμ chi phÝ (xu h−íng gi¶m), vμ ®Æc biÖt lμ t×nh h×nh n¨m 2001 gîi ý cho viÖc tiÕp tôc ph¶i ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè kh¸c liªn quan tíi thÞ phÇn vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, c«ng t¸c qu¶n trÞ chi phÝ, ho¹t ®éng ®Çu t−, vμ ho¹t ®éng tμi chÝnh cña c«ng ty AMC. tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 12/ 81
 13. b. Ph©n tÝch c¬ cÊu. Kü thuËt ph©n tÝch nμy rÊt h÷u Ých ®èi víi viÖc so s¸nh, ®¸nh gi¸ trong néi bé doanh nghiÖp bëi v× b¸o c¸o tμi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau th−êng ®−îc viÕt l¹i vμ ®−a vÒ cïng mét ®Þnh d¹ng. Mét ®iÓm cÇn l−u ý, ph©n tÝch c¬ cÊu cña b¶ng tæng kÕt tμi s¶n th−êng ®−îc më réng ra h¬n ®èi víi c¸c tμi kho¶n cÊp d−íi h×nh thμnh nªn c¸c nhãm chÝnh cña tμi s¶n hoÆc nguån vèn. Ch¼ng h¹n, ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh thanh kho¶n cña tμi s¶n l−u ®éng, ®iÒu quan träng lμ ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc hμng tån kho chiÕm tû träng bao nhiªu trong toμn bé gi¸ trÞ tμi s¶n l−u ®éng, chø kh«ng ®¬n thuÇn chØ lμ viÖc x¸c ®Þnh hμng tån kho chiÕm tû träng bao nhiªu trong tæng tμi s¶n. BiÓu 2: Ph©n tÝch c¬ cÊu B¶ng TKTS Sè liÖu ph©n tÝch cho thÊy, C«ng ty AMC ®· Kho¶n môc 2000 2001 Tμi s¶n thμnh c«ng trong viÖc thu håi c«ng nî, gi¶m c¸c Tμi s¶n l−u ®éng 38.7% 35.0% kho¶n ph¶i thu còng nh− hμng tån kho. Tæng thÓ, - TiÒn 1.7% 3.3% - C¸c kho¶n ph¶i thu 18.7% 17.5% tμi s¶n l−u ®éng ®· gi¶m 3,7 ®iÓm phÇn tr¨m, - Hμng tån kho 12.1% 8.5% cïng víi viÖc nî ng¾n h¹n còng gi¶m mét l−îng - TSL§ kh¸c 6.2% 5.7% t−¬ng tù. Tuy nhiªn, cÇn l−u ý tíi viÖc tμi s¶n l−u Tμi s¶n cè ®Þnh 61.3% 65.0% - Nhμ x−ëng, thiÕt bÞ 41.6% 42.4% ®éng nhá h¬n nî ng¾n h¹n, ®iÒu nμy gîi ý ®Õn - TSC§ kh¸c 19.7% 22.6% viÖc C«ng ty cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kh¶ Tæng tμi s¶n 100.0% 100.0% n¨ng thanh kho¶n. Nguån vèn c. Ph©n tÝch chØ sè. Nî ng¾n h¹n 43.7% 40.1% - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 23.9% 24.5% TÝnh to¸n chØ sè tμi chÝnh theo c¸c nhãm, ®èi víi - Vay ng¾n h¹n 15.5% 11.5% - ThuÕ ph¶i nép 4.3% 4.1% nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh kho¶n, mét chØ Nî dμi h¹n 32.2% 38.3% tiªu quan träng lμ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn - Vay dμi h¹n 8.2% 12.5% hμnh. N¨m 2001, kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi - Nî dμi h¹n kh¸c 24.0% 25.8% Vèn Chñ së h÷u 24.1% 21.6% cña C«ng ty AMC lμ 0,87, ®iÒu nμy cã nghÜa lμ - Vèn cæ phÇn th−êng 13.0% 13.7% cã 0,87 $ gi¸ trÞ tμi s¶n l−u ®éng ®Ó ®¶m b¶o - Lîi nhuËn gi÷ l¹i 52.0% 51.1% - Cæ phiÕu ng©n quü -40.9% -43.2% nghÜa vô tr¶ 1$ nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n. Tuú theo Tæng nguån vèn 100.0% 100.0% tÝnh chÊt ho¹t ®éng vμ nh÷ng biÕn ®éng cô thÓ cña c¸c kho¶n môc cã liªn quan tíi chØ sè nμy ®Ó ®−a ra nhËn xÐt ®¸nh gi¸ phï hîp, tuy nhiªn, møc ®−îc xem lμ th«ng th−êng ®èi víi chØ sè nμy lμ tõ 1 trë lªn. KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c chØ sè n¨m 2001 cña C«ng ty AMC ®−îc tãm t¾t trong BiÓu d−íi ®©y: BiÓu 3: KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c chØ sè tμi chÝnh 2001 - C«ng ty AMC TT ChØ sè KÕt qu¶ tÝnh to¸n §¬n vÞ I Kh¶ n¨ng thanh kho¶n Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn 4.679 1 CR = = 0,87 LÇn thêi (Current ratio) 5.358 Kh¶ n¨ng thanh to¸n 4.679 - 1.136 2 QR = = 0,66 LÇn nhanh (Quick ratio) 5.358 CÊu tróc vèn vμ ®ßn II bÈy tμi chÝnh tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 13/ 81
 14. Tû sè nî so víi vèn 5.358 + 5.112 3 Tû sè nî so víi vèn = = 3,62 LÇn (Total Debt to Equity) 2.891 Tû sè nî dμi h¹n so víi 5.112 Tû sè nî dμi h¹n so víi vèn = = 1,77 4 vèn (Long-term debt to 2.891 LÇn Equity) Tû sè nî so víi tæng tμi 5.358 + 5.112 5 Tû sè nî so víi TTS = = 0,78 LÇn s¶n (Debt to Total Assets) 13.362 Tû sè trang tr¶i l·i vay 345 6 Tû sè trang tr¶ i l·i vay = = 1,45 LÇn (Coverage ratios) 237 Nhãm chØ sè ®¸nh gi¸ IV hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Vßng quay kho¶n ph¶i 13.234 7 RT = = 5,29 Vßng/n thu (Receivable turnover) (2.658 + 2.338)/2 Kú thu tiÒn b×nh qu©n 365 8 ACP = = 69 Ngμy/v (ACP) 5,29 Vßng quay kho¶n ph¶i Doanh sè mua chÞu hμng n¨m 9 PT = Vßng/n tr¶ (Payable Turnover) GTTB kho¶ n ph¶ i tr¶ Kú tr¶ tiÒn b×nh qu©n Sè ngμy trong n¨m 10 APP = Ngμy (APP) Vßng quay kho¶ n ph¶ i tr¶ Vßng quay hμng tån kho 8.670 11 IT = =6 Vßng/n (Inventory turnover) (1.720 + 1.136)/2 Thêi gian thùc hiÖn 1 365 12 DSI = = 61 Ngμy vßng quay hμng tån kho 6 Vßng quay tæng tμi s¶n 13.234 13 TAT = = 0,96 LÇn (TAT) (14.212 + 13.362)/2 Vßng quay vèn l−u ®éng 13.234 14 WCT = = 2,6 Vßng/n (WCT) (5.500 + 4.679) / 2 Nhãm chØ sè vÒ kh¶ V n¨ng sinh lîi L·I gép so víi doanh thu 13.234 - 8.670 15 GPM = = 34,48 % (Gross profit margin) 13.234 L·i rßng so víi doanh thu 76 16 NPM = = 0,57 % (Net profit margin) 13.234 Tû suÊt sinh lêi tæng tμi 76 17 ROA = = 0,55 % s¶n (ROA) (14.212 + 13.362)/2 Tû suÊt sinh lêi vèn chñ 76 18 ROE = = 2,4 % së h÷u (ROE) (3.425 +2.891) / 2 Ghi chó: ChØ tiªu sè 9 vμ 10, do kh«ng cã ®Çy ®ñ sè liÖu chi tiÕt vÒ viÖc thanh to¸n cho nhμ cung øng, nªn kh«ng tÝnh to¸n. tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 14/ 81
 15. d. Ph©n tÝch dßng tiÒn. ThÓ hiÖn trªn S¬ ®å 1 cho thÊy, sè d− tiÒn mÆt cuèi kú (chØ tiªu cuèi cïng trong b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ) khíp ®óng víi d− nî Tμi kho¶n TiÒn (Thuéc Nhãm 1, m· sè 110 theo hÖ thèng TK hiÖn nay cña ViÖt Nam) cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Sè liÖu kh«ng cho biÕt B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ ®−îc lËp theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. Dßng ng©n l−u rßng cña 3 ho¹t ®éng chÝnh cho thÊy: Ho¹t ®éng sxkd t¹o ra 2.065 triÖu USD, sau ®ã ho¹t ®éng ®Çu t− (chñ yÕu lμ ®Çu t− thiÕt bÞ, m¸y mãc, nhμ x−ëng) sö dông hÕt 1.047 triÖu USD. Dßng ng©n l−u cßn l¹i, chñ yÕu ®−îc sö dông ®Ó chi tr¶ cæ tøc vμ c¸c chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c. AMC lμ mét c«ng ty ®a quèc gia, ho¹t ®éng trªn nhiÒu thÞ tr−êng víi nguån thu chi b»ng nhiÒu lo¹i tiÒn tÖ kh¸c nhau. B¸o c¸o hîp nhÊt, qui ®æi vÒ USD vμ do cã sù thay ®æi tû gi¸, nªn cã dßng ra 8 triÖu USD. Dßng ng©n l−u rßng cuèi n¨m 2001 lμ 202 triÖu USD, cïng víi sè d− ®Çu kú TiÒn mÆt lμ 242 triÖu USD (B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2000), sè d− tiÒn mÆt cuèi kú n¨m 2001 lμ 202 + 242 = 444 triÖu USD. Tû träng 3 ho¹t ®éng c¬ b¶n cña C«ng ty cho thÊy, AMC ®· t¹o ra mét l−îng tiÒn ®¸ng kÓ tõ ho¹t ®éng kinh doanh, nh−ng ®ång thêi C«ng ty còng ®· sö dông mét l−îng vèn ®¸ng kÓ ®Ó tμi trî cho c¸c c«ng t¸c ®Çu t− míi. 2.3. Mét sè l−u ý trong ph©n tÝch tμi chÝnh doanh nghiÖp. Dùa trªn nÒn t¶ng lμ khung ph©n tÝch ®· ®−îc giíi thiÖu ë trªn, thùc tÕ t×nh h×nh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tμi chÝnh kh¸ch hμng vay vèn t¹i c¸c chi nh¸nh trong thêi gian võa qua (thÓ hiÖn trong néi dung tê tr×nh cña chi nh¸nh tr×nh TW), d−íi ®©y lμ mét sè ®iÓm l−u ý trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸: - Nh÷ng kho¶n môc, néi dung cã biÕn ®éng bÊt th−êng, cÇn ®−îc tËp trung ph©n tÝch lμm râ nguyªn nh©n: Ngoμi viÖc hiÓu, n¨m v÷ng ph−¬ng ph¸p, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, bÊt cø chØ tiªu tμi chÝnh nμo cã biÕn ®éng bÊt th−êng so víi sè liÖu nh÷ng n¨m tr−íc, cÇn ph¶i tËp trung ph©n tÝch nguyªn nh©n, gi¶i thÝch lý do vμ cã kÕt luËn cô thÓ. Ch¼ng h¹n, ®èi víi AMC trong n¨m 2001, nh÷ng lý do khiÕn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng cao trong khi doanh sè gi¶m lμ mét dÊu hiÖu bÊt b×nh th−êng, ph¶i ®−îc lμm râ; - Trong ph©n tÝch xu h−íng, ph−¬ng ph¸p nμy sÏ trë nªn hiÖu qu¶ h¬n khi: Lùa chän ®−îc n¨m gèc phï hîp lμm mèc ®¹i diÖn (th−êng lμ nh÷ng n¨m kh«ng cã nh÷ng biÕn cè lín ®èi víi ngμnh/lÜnh vùc vμ nÒn kinh tÕ) ®Ó so s¸nh víi c¸c n¨m kh¸c; vμ lùa chän ®−îc c¸c cÆp ®«i, cÆp ba, ... c¸c chØ tiªu cã liªn quan chÆt víi nhau, cã nh− thÕ th× ph©n tÝch míi di vμo ®−îc träng t©m vÊn ®Ò vμ míi cã thÓ lμm næi bËt ®−îc vai trß cña c¸c yÕu tè nguyªn nh©n còng nh− kÕt qu¶; - Trong ph©n tÝch chØ sè: Ngoμi nh÷ng chØ tiªu th«ng dông ®Òu ph¶i tÝnh to¸n ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nμo, cÇn cã sù lùa chän cho phï hîp víi tÝnh chÊt, hiÖn tr¹ng cña tõng doanh nghiÖp. Tèt nhÊt lμ nªn xem xÐt vμ cã ®¸nh gi¸ s¬ bé tr−íc khi quyÕt ®Þnh lùa chän, tÝnh to¸n vμ ph©n tÝch nh÷ng lo¹i chØ tiªu nμo; - TÊt c¶ nh÷ng kü thuËt ph©n tÝch nμy, Excel lμ mét c«ng cô h÷u hiÖu trong lËp, xö lý sè liÖu, vÏ ®å thÞ, lËp b¸o c¸o trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®¸nh gi¸. tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 15/ 81
 16. 3. N¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hμnh, kinh nghiÖm. §Ó lμm tèt néi dung nμy, ngoμi viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ th«ng qua hå s¬ vay vèn (®¨ng ký kinh doanh, quyÕt ®Þnh thμnh lËp, quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, ®iÒu lÖ, b¸o c¸o tμi chÝnh...), cÇn thiÕt ph¶i lμm viÖc víi ®¹i diÖn doanh nghiÖp (c¶ trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp), ®ång thêi thu thËp thªm c¸c th«ng tin bæ sung (c¶ chÝnh thøc vμ kh«ng chÝnh thøc), nh»m cã ®−îc nhiÒu kªnh th«ng tin kh¸c nhau, ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc kh¸ch hμng chÝnh x¸c h¬n, s¸t thùc h¬n. §«i khi, th«ng tin tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tõ hiÖp héi nghÒ nghiÖp, tõ c¸c nhμ cung øng, ... còng gióp cã ®−îc sù ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ h¬n, toμn diÖn h¬n. Néi dung chÝnh cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸, gåm: - M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng, c¬ cÊu lao ®éng theo chøc danh c«ng t¸c vμ tr×nh ®é chuyªn m«n; - Qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cña l·nh ®¹o: N¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hμnh, phÈm chÊt t− c¸ch, uy tÝn trong vμ ngoμi doanh nghiÖp, thμnh tÝch; sù ®oμn kÕt trong l·nh ®¹o vμ trong doanh nghiÖp. NÕu kh«ng cã mét n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hμnh tèt th× doanh nghiÖp khã cã thÓ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ tèt trong ho¹t ®éng sxkd. Do ®ã, kÕt qu¶ ho¹t ®éng sxkd còng lμ mét th−íc ®o kh¸ thùc tÕ khi ®¸nh gi¸ n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cña chñ doanh nghiÖp. V× vËy, thùc hiÖn tèt yªu cÇu ph©n tÝch n¨ng lùc tμi chÝnh doanh nghiÖp nh− ®−îc h−íng dÉn ë Môc 2, còng hç trî cho néi dung ph©n tÝch nμy. 4. Quan hÖ víi c¸c TCTD. §¸nh gi¸ mèi quan hÖ cña kh¸ch hμng víi c¸c TCTD lμ rÊt quan träng, nã cho thÊy th¸i ®é cña doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô còng nh− kh¶ n¨ng hîp t¸c víi c¸c TCTD. Do ®ã, ®¸nh gi¸ mçi quan hÖ cña kh¸ch hμng víi c¸c TCTD cÇn ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: - §Çy ®ñ vμ toμn diÖn: Ngoμi quan hÖ tÝn dông, c¸c quan hÖ giao dÞch kh¸c nh− quan hÖ tiÒn göi, b¶o l·nh, thanh to¸n, ... cÇn ®−îc ®Ò cËp, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ; - CËp nhËt: Sè liÖu ph¶n ¶nh mèi quan hÖ cña kh¸ch hμng víi c¸c TCTD ph¶i ®−îc cËp nhËt míi nhÊt. L−u ý, khai th¸c tèt, cã hiÖu qu¶ nguån th«ng tin néi bé trong hÖ thèng vμ th«ng tin cña ngμnh (CIC). I.2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t−. 1. §¸nh gi¸ tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n. Ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng cña mäi thμnh phÇn kinh tÕ ph¶i phï hîp víi chiÕn l−îc, qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc trong tõng thêi kú vμ nh÷ng qui ®Þnh ph¸p luËt kh¸c. Dù ¸n ®Çu t− ®−îc xem nh− lμ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc trong ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng, nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ qui ho¹ch, kiÕn tróc, b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 1.1. Nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra khi tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n kh«ng b¶o ®¶m. tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 16/ 81
 17. Dù ¸n, nÕu tÝnh ph¸p lý kh«ng b¶o ®¶m, th× sÏ cã nguy c¬ bÞ ®×nh ho·n trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, vμ nÕu ®iÒu nμy x¶y ra th× sÏ dÉn tíi c¸c hÖ luþ sau: - MÊt c¬ héi kinh doanh: Khi tiÕn ®é bÞ kÐo dμi do dù ¸n bÞ ®×nh chØ vμ ph¶i dõng l¹i ®Ó hoμn tÊt thñ tôc ph¸p lý, t×nh h×nh thÞ tr−êng cã thÓ cã nh÷ng diÔn biÕn kh¸c ®i vμ c¬ héi kinh doanh cã thÓ sÏ kh«ng cßn tèt, kh«ng cßn thuËn lîi nh− tr−íc n÷a; - TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n bÞ kÐo dμi: Dù ¸n bÞ dõng ®Ó hoμn tÊt vμ khÐp kÝn thñ tôc ph¸p lý, ®«i khi ph¶i ®iÒu chØnh c¶ l¹i néi dung ®Çu t− (qui m« ®Çu t−, ph−¬ng ¸n kiÕn tróc, ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, ...), do ®ã thêi gian thùc hiÖn sÏ bÞ kÐo dμi; - Tæng vèn ®Çu t− bÞ ph¸ vì: TiÕn ®é thùc hiÖn kÐo dμi, sÏ kÐo theo sù gia t¨ng cña nhiÒu kho¶n môc chi phÝ nh−: L·i vay trong thêi gian thi c«ng, c¸c nhμ cung øng ph¹t vi ph¹m hîp ®ång, chi phÝ hoμn tÊt thñ tôc ph¸p lý, ... vμ cã thÓ c¶ chi phÝ do bÞ c¬ quan chøc n¨ng ph¹t vi ph¹m. Trong nhiÒu tr−êng hîp, dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i néi dung ®Çu t− (qui m«, c«ng suÊt, ph−¬ng ¸n kiÕn tróc, ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, ...), lóc nμy chi phÝ sÏ gia t¨ng ®¸ng kÓ v× lμm l¹i ®Ó kh¾c phôc sai sãt tr−íc ®©y th−êng tèn kÐm h¬n, khã kh¨n h¬n so víi lμm ®óng ngay tõ ®Çu; - HiÖu ®Çu t− cña dù ¸n bÞ gi¶m sót, nhiÒu dù ¸n cã nguy c¬ ph¸ s¶n: Lì mÊt c¬ héi kinh doanh, tæng vèn ®Çu t− bÞ ph¸ vì, tiÕn ®é thùc hiÖn kÐo dμi, ... sÏ lμm cho hiÖu qu¶ ®Çu t− (hiÖu qu¶ tμi chÝnh, kh¶ n¨ng hoμn vèn ®Çu t−, hiÖu qu¶ kinh tÕ) gi¶m sót. Víi nh÷ng nguy c¬ kÓ trªn, nÕu tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n kh«ng ®−îc ®¶m b¶o, th× kh«ng nh÷ng chñ ®Çu t− mμ c¸c nhμ cung øng, c¸c bªn tham gia tμi trî vμ c¸c bªn cã liªn quan kh¸c ®Òu cïng ph¶i g¸nh chÞu rñi ro tõ viÖc dù ¸n kh«ng ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p lý. 1.2. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng: HiÖn nay, gåm cã: * Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng, gåm cã 3 nghÞ ®Þnh sau: - NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngμy 08.7.1999; - NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngμy 05.5.2000 söa ®æi, bæ sung mét sè ®Òi cña NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP; - NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngμy 30.01.2003 söa ®æi bæ sung söa ®æi mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng ban hμnh kÌm theo c¸c NghÞ ®Þnh 52 vμ 12; - NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngμy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng c«ng tr×nh; - NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngμy 29/09/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngμy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng c«ng tr×nh; * Quy chÕ ®Êu thÇu, ®ång thêi thùc hiÖn theo 3 nghÞ ®Þnh sau: tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 17/ 81
 18. - NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngμy 01.9.1999; - NghÞ ®Þnh sè 14/2000/N§-CP ngμy 05.5.2000 söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP; - NghÞ ®Þnh sè 66/2003/N§-CP ngμy 12.6.2003 söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ban hμnh kÌm theo c¸c NghÞ ®Þnh 88 vμ 14; - LuËt ®Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngμy 29/11/2005 vμ NghÞ ®Þnh 111/2006/N§-CP ngμy 29/09/2006 cña ChÝnh phñ h−íng dÉn thi hμnh LuËt §Êu thÇu vμ lùa chän nhμ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng. * NghÞ ®Þnh sè 77/CP ngμy 18.6.1997 vÒ quy chÕ ®Çu t− theo h×nh thøc BOT ¸p dông cho ®Çu t− trong n−íc qui ®Þnh ®Çu t− theo h×nh thøc BOT. NghÞ ®Þnh sè 62/1998/N§-CP ngμy 15.8.1998 ban hμnh quy chÕ ®Çu t− theo h×nh thøc BOT, BTO, BT ¸p dông cho ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam. * LuËt doanh nghiÖp (LuËt sè 13/1999/QH10); LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc n¨m 2003 (LuËt sè 14/2003/QH11); LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t− trong n−íc (n¨m 1994, söa ®æi bæ sung n¨m 1998); LuËt ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam (1996 vμ 2000); LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng (c«ng bè theo ph¸p lÖnh sè 29-L/CTN ngμy 10.01.1994 cña Chñ tÞch n−íc); LuËt Hîp t¸c x· (LuËt sè 18/2003/QH11). Ngoμi ra, cßn cã c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, th«ng t− cña bé chuyªn ngμnh (X©y dùng, KÕ ho¹ch ®Çu t−), c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan kh¸c h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c LuËt, NghÞ ®Þnh nªu trªn. 1.3. Néi dung chñ ®¹o cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng, Quy chÕ ®Êu thÇu. ë néi dung nμy, chØ ®Ò cËp tíi c«ng t¸c qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t− sö dông vèn tÝn dông do nhμ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña nhμ n−íc, vμ dù ¸n sö dông vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhμ n−íc (kh«ng ®Ò cËp tíi nh÷ng dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhμ n−íc). - DuyÖt c¸c dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−: Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− trªn c¬ së kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh nhμ n−íc; - DuyÖt c¸c dù ¸n nhãm A, B, C: Doanh nghiÖp ®Çu t− (kh«ng ph©n biÖt thμnh phÇn kinh tÕ) tù thÈm ®Þnh dù ¸n, tù quyÕt ®Þnh ®Çu t− theo qui ®Þnh vμ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt. C¸c dù ¸n ®Çu t− ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi qui ho¹ch ®−îc duyÖt. §èi víi dù ¸n nhãm A sö dông vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña nhμ n−íc hay vèn tÝn dông do nhμ n−íc b¶o l·nh, tr−íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t− ph¶i ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t−. Dù ¸n Nhãm A sö dông vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña DNNN, tr−íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t− ph¶i ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t− hoÆc Thñ t−íng ChÝnh phñ uû quyÒn cho Bé tr−ëng, Chñ tich UBND cÊp tØnh cho phÐp ®Çu t−; - Kû luËt qui ho¹ch: §èi víi dù ¸n Nhãm A ch−a cã trong qui ho¹ch ®−îc duyÖt, tr−íc khi lËp b¸o c¸o NCKT ph¶i ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt, th«ng qua b¸o c¸o NCTKT vμ cho phÐp ®Çu t−. §èi víi dù ¸n Nhãm B ch−a tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 18/ 81
 19. cã trong qui ho¹ch ®−îc duyÖt, tr−íc khi lËp b¸o c¸o NCKT ph¶i cã ý kiÕn ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt qui ho¹ch; - Phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n: VÒ nguyªn t¾c, cÊp phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− sÏ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vμ tæng dù to¸n; riªng ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do nhμ n−íc b¶o l·nh hoÆc vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña nhμ n−íc, cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vμ tæng dù to¸n cã thÓ uû quyÒn cho cÊp d−íi trùc tiÕp phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n. §èi víi dù ¸n ®Çu t− cña t− nh©n vμ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh«ng thuéc doanh nghiÖp nhμ n−íc, chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh vμ phª duyÖt thiÕt kÕ. 1.4. Mét sè l−u ý trong ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n. Trªn c¬ së khung ph¸p lý ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng, tuú theo tõng lo¹i dù ¸n ®Ó kiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn néi dung nμy, víi t− c¸ch lμ bªn tham gia tμi trî vèn, c¸c TCTD cÇn l−u ý: - KiÓm tra viÖc chÊp hμnh cã ®ñ, cã ®óng víi c¸c qui ®Þnh hiÖn hμnh cña chñ ®Çu t− trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t− vμ thùc hiÖn ®Çu t−: RÊt nhiÒu tr−êng hîp, nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc c¸c bªn chøc n¨ng ®Æt ra ®èi víi dù ¸n nh−ng chñ ®Çu t− kh«ng tiÕp thu ®Ó chØnh söa dù ¸n, bá qua vμ vÉn tiÕp tôc triÓn khai dù ¸n. Cã nh÷ng tr−êng hîp bªn chøc n¨ng tham gia ý kiÕn, nh−ng ý kiÕn kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc chØ lμ h×nh thøc mμ nÐ tr¸nh tr¸ch nhiÖm. Trong nh÷ng tr−êng hîp nμy, nÕu dù ¸n vÉn tiÕp tôc triÓn khai, th× rñi ro vÒ mÆt ph¸p lý, rñi ro vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, m«i tr−êng, ... sÏ lμ rÊt lín. Do ®ã, TCTD ph¶i n¾m v÷ng: Qui ®Þnh hiÖn hμnh trong qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng, vai trß vμ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn cã liªn quan, néi dung cô thÓ mμ c¸c bªn chøc n¨ng cã liªn quan ®· tham gia ®èi víi dù ¸n, ®èi chiÕu víi yªu cÇu trong qui ®Þnh hiÖn hμnh vμ møc ®é tiÕp thu, chØnh söa cña chñ ®Çu t− trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n ®Ó cã ý kiÕn cô thÓ víi chñ ®Çu t−. Qua ®ã, h−íng viÖc triÓn khai dù ¸n cña chñ ®Çu t− theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hμnh, nh»m gi¶m thiÓu rñi ro cho dù ¸n vμ cho chÝnh phÇn vèn mμ c¸c TCTD tham gia tμi trî; - TCTD nªn cã biÖn ph¸p g× tr−íc bèi c¶nh: Sù ph©n cÊp ngμy cμng m¹nh trong qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng theo h−íng tù lμm tù chÞu tr¸ch nhiÖm, trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp th−êng ®¨ng ký thμnh lËp víi nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau, kÓ c¶ ë c¸c lÜnh vùc hä kh«ng cã kinh nghiÖm: Thùc tÕ thêi gian võa qua, nhiÒu doanh nghiÖp ®· tËn dông sù ph©n cÊp m¹nh trong qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n, tù lËp dù ¸n, tù thiÕt kÕ, tù thi c«ng, ... MÆc dï vÉn ®óng theo qui ®Þnh, nh−ng n¨ng lùc thùc cã cña doanh nghiÖp kh«ng t−¬ng xøng víi qui m« vμ tÝnh chÊt cña dù ¸n, ®iÒu nμy lμm cho dù ¸n ®øng tr−íc nguy c¬ rñi ro kh«ng ph¶i vÒ mÆt ph¸p lý mμ lμ rñi ro vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, ... vμ sÏ cã kh¶ n¨ng dÉn tíi nh÷ng rñi ro vÒ tμi chÝnh cña dù ¸n. Trong nh÷ng tr−êng hîp nμy, ®ßi hái TCTD nªn t− vÊn cho doanh nghiÖp lùa chän tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 19/ 81
 20. c¸ch lμm kh«ng nh÷ng chØ ®¸p øng ®−îc vÒ mÆt thñ tôc ph¸p lý, mμ cßn ph¶i ®¶m b¶o cho sù thμnh c«ng cña dù ¸n trªn c¸c ph−¬ng diÖn: Thùc hiÖn ®Çu t−, khai th¸c vËn hμnh vμ tμi chÝnh; - C¸c qui ®Þnh vÒ vèn gãp cña c¸c bªn, vèn ph¸p ®Þnh vμ vèn ®Çu t− ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoμi: Vèn gãp cña bªn n−íc ngoμi kh«ng d−íi 30% vèn ph¸p ®Þnh; vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi Ýt nhÊt ph¶i b»ng 30% vèn ®Çu t− cña doanh nghiÖp. C¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ, ph¶i ®−îc c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Çu t− n−íc ngoμi chÊp thuËn; - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− theo h×nh thøc BOT trong n−íc: Vèn tù cã cña doanh nghiÖp BOT tèi thiÓu ph¶i ®¹t 30% tæng møc vèn ®Çu t− thùc hiÖn dù ¸n BOT; - §èi víi c¸c dù ¸n BOT, BTO, vμ BT ¸p dông cho ho¹t ®éng ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam: Doanh nghiÖp BOT, BTO vμ BT ®−îc thμnh lËp theo LuËt ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam, ®−îc thμnh lËp vμ ho¹t ®éng kÓ tõ ngμy ®−îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t−. - §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t− do c¸c doanh nghiÖp thμnh lËp theo LuËt doanh nghiÖp lμm chñ ®Çu t−, héi ®ång qu¶n trÞ (chñ tÞch H§QT lμ ®¹i diÖn), héi ®ång thμnh viªn (chñ tÞch Héi ®ång thμnh viªn lμ ®¹i diÖn) sÏ quyÕt ®Þnh c¸c néi dung chÝnh liªn quan tíi triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t−: Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn lμ cÊp quyÕt ®Þnh c¸c néi dung nh−: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña c«ng ty, ph−¬ng ¸n ®Çu t−. Héi ®ång thμnh viªn c«ng ty TNHH quyÕt ®Þnh ph−¬ng thøc ®Çu t− vμ dù ¸n ®Çu t− cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tμi s¶n ®−îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty, th«ng qua hî ®ång vay, cho vay, b¸n tμi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tμi s¶n ®−îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, môc tiªu vμ néi dung chÝnh cña dù ¸n. §èi víi bÊt cø dù ¸n ®Çu t− nμo, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh»m lμm râ ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− lμ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó tiÕp tôc ho¹ch ®Þnh c¸c néi dung ®Çu t− kh¸c nh−: lùa chän h×nh thøc ®Çu t−, ®Þa ®iÓm ®Çu t−, thêi ®iÓm ®Çu t−, qui m« ®Çu t−, c¸c gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ còng nh− viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Çu vμo vμ dù kiÕn ®Çu ra. Khi b¸o c¸o NCKT ®· ®−îc hoμn tÊt vμ chñ ®Çu t− ®Ò xuÊt TCTD tham gia tμi trî vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, cã nghÜa lμ, theo quan ®iÓm cña chñ ®Çu t−, cã sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− dù ¸n ®ã. Tuy nhiªn, víi gi¸c ®é lμ mét bªn xem xÐt ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tham gia tμi trî vèn, TCTD cÇn ph©n tÝch sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− dù ¸n theo c¸c c¨n cø sau: - Qui ho¹ch ph¸t triÓn ngμnh, vïng, ®Þa ph−¬ng: Trë l¹i víi vÊn ®Ò vÒ kû luËt trong thùc hiÖn qui ho¹ch ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t−, ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó mét dù ¸n ®−îc xem lμ cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− lμ dù ¸n ®ã ph¶i phï hîp víi qui ho¹ch còng nh− chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngμnh, vïng, ®Þa ph−¬ng; tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6/2004 Trang 20/ 81

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản