Tạo Forum ASP - Bài 16

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
4
download

Tạo Forum ASP - Bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum ASP về Độ dài chữ ký 1000 ký tự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum ASP - Bài 16

  1. Bài 16: Độ dài chữ ký 1000 ký tự Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Mở file register.asp a.1. Tìm dòng code strSignature = Mid(Request.Form("signature"), 1, 200) a.2. Thay thế bằng strSignature = Mid(Request.Form("signature"), 1, 1000) b.1. Tìm dòng code 'Trim signature down to a 255 max characters to prevent database errors strSignature = Mid(strSignature, 1, 255) b.2. Thay thế bằng 'Trim signature down to a 1200 max characters to prevent database errors strSignature = Mid(strSignature, 1, 1200) c.1. Tìm dòng code //Check that the signature is not above 200 chracters if (formArea.signature.value.length > 200){ c.2. Thay thế bằng //Check that the signature is not above 1000 chracters if (formArea.signature.value.length > 1000){ d.1. Tìm dòng code  (max 200 characters) d.2. Thay thế bằng  (max 1000 characters) 2. Mở table wwForum.mdb a.1. Mở tblAuthor, sửa trường: Signature, kiểu: Text -> Memo a.2. Hình vẽ
  2. Bài 17: Sắp xếp lại trang hiển thị phụ mục giống trang default.asp Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Mở file forum_topics.asp a.1. Tìm dòng code a.2. Thay thế bằng
  3.   b.1. Tìm dòng code vbCrLf & " " & lngNumberOfTopics & "" & _ vbCrLf & " " & lngNumberOfPosts & "" & _ vbCrLf & " ") If lngNumberOfPosts 0 Then 'Don't disply last post details if there are none Response.Write(DateFormat(dtmLastEntryDate) & " " & strTxtAt & " " & TimeFormat(dtmLastEntryDate) & "" & _ "" & strTxtBy & " " & strLastEntryUser & " ") End If Response.Write("" & _ vbCrLf & " ") b.2. Thay thế bằng vbCrLf & " ") If lngNumberOfPosts 0 Then 'Don't disply last post details if there are none Response.Write(DateFormat(dtmLastEntryDate) & " " & strTxtAt & " " & TimeFormat(dtmLastEntryDate) & "" & _ "" & strTxtBy & " " & strLastEntryUser & " ") End If Response.Write("" & _ vbCrLf & " " & lngNumberOfTopics & "" & _ vbCrLf & " " & lngNumberOfPosts & "") %>
  4. a.2. Thêm xuống dưới b.1. Tìm dòng code b.2. Thêm xuống dưới 2. Copy file top-bottom vào thư mục forum_images/mod
  5. Bài 19: Sửa RTE phần trả lời nhanh Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Hình vẽ 2. Copy file RTE_quick vào website của bạn (wwf) Bài 20: Biểu tượng động Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Hình vẽ
  6. 2. Mở file message_form_inc.asp a.1. Tìm dòng code 'If emoticons are enabled show them next to the post window If blnEmoticons Then a.2. Thêm xuống dưới Randomize Timer b.1. Tìm dòng code If RTEenabled() "false" AND blnRTEEditor AND blnWYSIWYGEditor Then b.2. Thêm lên trên intIndexPosition = int(RND() * UBound(saryEmoticons)) + 1  
Đồng bộ tài khoản