Tạo Forum PHP - Bài 15

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
7
download

Tạo Forum PHP - Bài 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum PHP về Skin xanh đen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum PHP - Bài 15

  1. c – Skin xanh đen : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #B4BFAA; margin:0px 10px 0px 10px;background-color:#050505; scrollbar-face-color: #1D1D1D; scrollbar-shadow-color: #1D1D1D; scrollbar-highlight-color: #2D2D2D; scrollbar-3dlight-color: #1D1D1D; scrollbar- darkshadow-color: #000000; scrollbar-track-color: #030303; scrollbar-arrow-color: #6FC600} TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #B4BFAA; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #6FC600} a:hover { color: #B3FF00; text-decoration:none} fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #000000;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color: #47666 } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #B4BFAA; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size:14px; font-weight:bold; color:#B4BFAA; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#B4BFAA} li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#B4BFAA} .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-size:11px;color:#B4BFAA;background- color:#1D1D1D;background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif);padding:4px;margin:0px } .warngood { color:#00FF00} .warnbad { color:#FF0000} #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid #000000} #photoimg { text-align:center; margin-top:15px }
  2. #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #000000;background-color: #1D1D1D; background-image: url();} #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); border:1px solid #000000;line- height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #000000;background-color: #1D1D1D;background- image:url();padding:0px;margin:0px; } #submenu { border:1px solid #000000;background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif); font-size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#759CC1;font-weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight:bold;font-size:10px;text- decoration: none; color: #B4BFAA; } #submenu a:hover { font-weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #93A683; } #userlinks { border:1px solid #000000; background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif); } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px;} .activeuserstrip { background-color:#1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif);padding:6px } .pformstrip { background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif); color:#B4BFAA;font- weight:bold;padding:8px;margin-top:1px } .pformleft { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); padding:6px; margin- top:1px;width:25%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; } .pformleftw { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); padding:6px; margin- top:1px;width:40%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; } .pformright { background-color: #1D1D1D; background-image: url(); padding:6px; margin- top:1px;border-top:1px solid #000000; } .post1 { background-color: #1D1D1D;} .post2 { background-color: #1D1D1D;} .postlinksbar { background-color:#003AF4;padding:5px;margin-top:1px;font-size:10px; background- image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif) } .row1 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .row2 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .row3 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .row4 { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .darkrow1 { background-color: #070707; color:#B4BFAA; } .darkrow2 { background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p186095.gif); color:#B4BFAA; } .darkrow3 { background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p186095.gif);color:#B4BFAA; }
  3. .hlight { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .dlight { background-color: #1D1D1D; background-image: url();} .titlemedium { font-weight:bold; color:#B4BFAA; padding:8px; margin:0px; background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185769.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: none; color: #B4BFAA} .titlemedium a:hover{ text-decoration: none; color: #93A683} .maintitle { background-position: center; text-align: center; vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#B4BFAA; letter-spacing:1px; padding:9px 0px 9px 5px; background-color: #1D1D1D; background-image: url(http://67.18.37.18/1735/171/upload/p185829.gif) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #B4BFAA} .maintitle a:hover { text-decoration: underline; color: #93A683 } .plainborder { border:1px solid #000000;background-color:#000000} .tableborder { border:1px solid #070707;background-color:#000000; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #000000;background-color:#1A1A1A;background-image: url();padding:6px; } .tablepad { background-color:#1D1D1D;background-image: url();padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#93A683} .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #93A683} .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160%; } .normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #93A683} .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #B4BFAA} .searchlite { font-weight:bold; color:#B4BFAA; background-color:#1D1D1D; background-image: url();} #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #93A683; background-color: #202020; background-image: url(); border: 1px solid #000000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding- bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #93A683; background-color: #202020; background-image: url(); border: 1px solid #000000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle; color: #B4BFAA; border: 1px solid #000000; background-color: #202020; background-image: url();} .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px; font-family: verdana, helvetica, sans-
  4. serif; vertical-align: middle; color: #B4BFAA; border: 1px solid #000000; background-color: #202020; background-image: url();} .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #000000;border-bottom:1px solid #000000} .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold } div.row4 { border-color: #000000!important;background-color:#1D1D1D} d – Xanh mịn : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { cursor:url(http://b.1asphost.com/nguyentuanhungc8/chuot.ani); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #ffffff; margin:0px 0px 0px 0px;background-color:#4778BD ; scrollbar-face-color: #4778BD ; scrollbar-shadow-color: #ffffff; scrollbar-highlight-color: #4778BD ; scrollbar-3dlight-color: #ffffff; scrollbar-darkshadow-color: #4778BD ; scrollbar-track-color: #ffffff; scrollbar-arrow-color: #4778BD;} TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #4778BD; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration:none; color: #4778BD } a:hover { color: "red"; text-decoration:none; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } a:hover img { filter:gray } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color: # } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #73A01A; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size:14px; font-weight:bold; color:#73A01A; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#73A01A }
  5. li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#73A01A } .caldate { text-align:left;font-weight:bold;font-size:10px;color:#73A01A;background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20942.gif);padding:4px;margin:0px } .warngood { color:green } .warnbad { color:red } #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black } #photoimg { text-align:center; margin-top:15px } #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #CCCBCB;background-color: #FCFCFC } #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #FCFCFC; border:1px solid #CCCBCB;line-height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #CCCBCB; background-color:#fff;background- image:url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p23517.gif);padding:0px;margin:0px; } #submenu { border:1px solid #000;background-color: #; background-image: url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147099.jpg); font-size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#4778BD;font-weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight:bold;font-size:10px;text- decoration: none; color: #4778BD; } #submenu a:hover { font-weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: "red"; background- image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif)} #userlinks { border:1px solid #C6C6C6; background-color: #F0F5FA;background- image:url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147099.jpg) } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { border:1px solid #CCCBCB;padding:5px;background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20942.gif); } .pformstrip { background-color: #; background-image: url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147099.jpg); color:#4778BD;font- weight:bold;padding:7px;margin-top:1px } .pformleft { background-color: #FCFCFC; padding:6px; margin-top:1px;width:25%; border-top:1px solid #CCCBCB; border-right:1px solid #CCCBCB; } .pformleftw { background-color: #FCFCFC; padding:6px; margin-top:1px;width:40%; border-top:1px solid #CCCBCB; border-right:1px solid #CCCBCB; }
  6. .pformright { background-color: #FCFCFC; padding:6px; margin-top:1px;border-top:1px solid #CCCBCB; } .post1 { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; BACKGROUND: url(http://67.18.37.17/2487/186/emo/post1.gif) #ffffff no-repeat right bottom; PADDING-BOTTOM: 10px; FONT: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; VERTICAL-ALIGN: top; COLOR: #333333; PADDING-TOP: 11px; HEIGHT: auto } .post2 { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 11px; BACKGROUND: url(http://67.18.37.17/648/44/pip/bg-post.png) #ffffff no-repeat right bottom; PADDING-BOTTOM: 11px; FONT: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; VERTICAL-ALIGN: top; COLOR: #333333; PADDING-TOP: 11px; HEIGHT: auto } .postlinksbar { font-weight:bold; color:#AEAEAE; padding:6px; margin:0px; background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20242.gif);margin-top:1px } .row1 { background-color: #FCFCFC } .row2 { background-color: #F6F6F6 } .row2 a:link, .row2 a:visited { color: #73A01A } .row2 a:hover { border:1px solid #cccbcb;background-color: #F6F6F6;color: #D17100; background- image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } .row3 { background-color: #FCFCFC } .row4 { background-color: #FCFCFC } .row4 a:link, .row4 a:visited { color: #73A01A } .row4 a:hover { border:1px solid #cccbcb;background-color: #F6F6F6;color: #D17100; background- image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } .darkrow1 { background-color: #FCFCFC; color:#D17100; } .darkrow2 { color: #000;background-color: #DEE1DF;background-image: url(http://67.18.37.16/1311/135/upload/p147188.jpg); } .darkrow3 { background-color: #FCFCFC; color:#D17100; } .hlight { background-color: #fff } .dlight { background-color: #FCFCFC } .titlemedium { font-weight:bold; color:#AEAEAE; padding:6px; margin:0px; background-image: url(http://70.85.81.229/2984/66/upload/p20242.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: underline; color: #AEAEAE } .maintitle {text-align:center; vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#FFF; letter-spacing:1px; padding:18px 0px 8px 5px; background-image: url(http://67.15.181.134/4509/3/upload/p5863.gif);background-position:center; } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #FFF } .maintitle a:hover { text-decoration: underline; background-image: url(http://img137.imageshack.us/img137/2993/traitimbay42yq.gif) } .plainborder { border:1px solid #CCCBCB;background-color:#fff } .tableborder { border:1px solid #fff;background-color:#CCCBCB; padding:0px; margin:0px; width:100%
  7. } .tablefill { border:1px solid #CCCBCB;background-color:#fff;padding:6px; } .tablepad { border:1px solid #CCCBCB;background-color:#fff;padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#73A01A } .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #73A01A } .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #DD6B23;background- image:url(http://img241.imageshack.us/img241/6019/img2ml.png);;border-left: 1px solid #D6D7D6;border: 1px solid #D6D7D6;padding:3px } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 11px;color:#DD6B23;.normalname color: #127FCF; } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #D17100 } .searchlite { font-weight:bold; color:#73A01A; background-color:#fff } #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #647286; background-color: #F5F5F5;border-left: 4px solid #5185AA; border-right: 1px dotted #5185AA; border-top: 1px dotted #5185AA; border-bottom: 1px dotted #5185AA; padding-top: 4px; padding-right: 3px; padding-bottom: 4px; padding-left: 4px; background-image: url(http://70.85.169.212/3560/8/upload/p1451893.gif); background-position: top right; background-repeat: no-repeat;} #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #D17100; background-color: #fff; border: 1px solid #CCCBCB; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding- bottom: 2px; padding-left: 2px } div.row4 { background-color:#fff;border-color: #CCCBCB!important;} .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; color: #4778BD; background-color: #ffffff; border: 1px solid #CCCBCB; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 10px; color: #4778BD; background-color: #ffffff; border: 1px solid #CCCBCB; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px; border-left: 2px solid #000C15; border-top: 3px solid #435970;border-right: 1px solid #dbdbdb;border-bottom: 1px solid #dbdbdb;background-color: #ffffff } .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold }
  8. .verticaltext{ font: bold 20px courier; color:#FFFFFF; position: absolute; right: 3px; top: 20px; width: 15px; writing-mode: tb-rl; }  
Đồng bộ tài khoản