Tạo Forum PHP - Bài 16

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
6
download

Tạo Forum PHP - Bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum PHP về Skin hồng nhạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum PHP - Bài 16

  1. e – Skin hồng nhạt : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #8D8D8D; margin: 5px 10px 5px 10px; background-color:#F7F7F7; background-image: url(http://) } TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #8D8D8D; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #8D8D8D } a:hover { color: #E694C1; text-decoration:none } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } #ipbwrapper { text-align:left; width:95%; margin-left:auto;margin-right:auto } #ipbwrapper img { vertical-align:middle; border: 0px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color:#41293 } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size:14px; font-weight:bold; color:#00D; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#434951 } li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#555 } .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-size:11px;color:#8D8D8D;background-color:#FCFCFC; background-image: url(http://);padding:4px;margin:0px } .warngood { color:green } .warnbad { color:red } #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black } #photoimg { text-align:center; margin-top:15px }
  2. #ucpmenu { line-height:125%;width:22%; border:1px solid #BFBFBF;background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://); border:1px solid #BFBFBF;line-height:120%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #BFBFBF;background-color: #FCFCFC;background- image:url(http://);padding:0px;margin:0px; } #submenu { border:1px solid #BFBFBF;background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3087637.jpg); font-size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#8D8D8D;font-weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight:bold;font-size:10px;text- decoration: none; color: #8D8D8D; } #userlinks { border:1px solid #BFBFBF; background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3087649.jpg) } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { background-color:#FCFCFC; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3090490.jpg); padding:5px } .pformstrip { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3087770.jpg); color:#8D8D8D;font- weight:bold;padding:5px;margin-top:1px } .pformleft { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://); padding:6px; margin- top:1px;width:25%; border-top:1px solid #BFBFBF; border-right:1px solid #BFBFBF; } .pformleftw { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://); padding:6px; margin- top:1px;width:40%; border-top:1px solid #BFBFBF; border-right:1px solid #BFBFBF; } .pformright { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://); padding:6px; margin- top:1px;border-top:1px solid #BFBFBF; } .post1 { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } .post2 { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } .postlinksbar { background-color:#FCFCFC;padding:6px;margin-top:1px;font-size:10px; background- image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3087770.jpg) } .row1 { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } .row2 { background-color: #F6F6F6; background-image: url(http://) } .row3 { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } .row4 { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } .darkrow1 { background-color: #ffffff; background-image: url(http://); color:#8D8D8D; } .darkrow2 { background-color: #FCFCFC; padding:5px; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3092078.jpg); color:#8D8D8D; } .darkrow3 { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://); color:#8D8D8D; } .hlight { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) } .dlight { background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://) }
  3. .titlemedium { font-weight:bold; color:#8D8D8D; padding:5px; margin:0px; background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3087770.jpg) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: underline; color: #8D8D8D } .maintitle { vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#8D8D8D; letter-spacing:1px; padding:8px 0px 8px 5px; background-color: #FCFCFC; background-image: url(http://67.18.37.15/1161/42/upload/p3087624.jpg) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #8D8D8D } .maintitle a:hover { text-decoration: none } .plainborder { border:1px solid transparent;background-color:transparent } .tableborder { border:1px solid #BFBFBF;background-color:#E1E1E1; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #BFBFBF;background-color:#FCFCFC; background-image: url(http://);padding:6px; } .tablepad { background-color:#F6F6F6; background-image: url(http://);padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#8D8D8D } .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #339 } .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #003 } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #900 } .searchlite { font-weight:bold; color:#F00; background-color:#FF0 } #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #8D8D8D; background-color: #FBE5F1; background-image: url(http://); border: 1px solid #E1E1E1; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #8D8D8D; background-color: #FBE5F1; background-image: url(http://); border: 1px solid #E1E1E1; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px; font-family: verdana, helvetica, sans- serif; vertical-align: middle } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #E1E1E1;border-bottom:1px solid #E1E1E1 }
  4. .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold } f - Skin da cam : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana; font-size: 11px; color: #008000; margin:0px 10px;background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bg.gif');background-attachment:fixed } TABLE, TR, TD { font-family: Verdana; font-size: 11px; color: #FF9900 ; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: none; color: #3333CC} a:hover { color: red; text-decoration:none } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size:14px; font-weight:bold; color:#00D; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#434951 } li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#000} .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-size:11px;color:#000;background- color:transprent;padding:4px;margin:0px } .warngood { color:green } .warnbad { color:red } #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black } #photoimg { text-align:center; margin-top:15px } #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #DBE0E2;background-color:transprent} #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color:transprent; border:1px solid #DBE0E2;line-height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #DBE0E2;background-color:transprent;padding:0px;margin:0px; } #submenu { border:1px solid #DBE0E2; background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bg-
  5. bottom.gif');background-color:transprent;font-size:10px;margin:3px 0px;color:#FF0000;font- weight:bold} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight:bold;font-size:10px;text- decoration: none; color: #000; } #userlinks { border:1px solid #DBE0E2; background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bg- bottom.gif'); background-color:transprent; color:#800080} #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { background-color:transprent; background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bg-bottom.gif'); padding:6px } .pformstrip { background-color:transprent; background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bgbottom-yellow.GIF'); color:#000;font- weight:bold;padding:7px;margin-top:1px } .pformleft { background-color:transprent; padding:6px; margin-top:1px;width:25%; border-top:1px solid #DBE0E2; border-right:1px solid #DBE0E2; } .pformleftw { background-color:transprent; padding:6px; margin-top:1px;width:40%; border-top:1px solid #DBE0E2; border-right:1px solid #DBE0E2; } .pformright { background-color:transprent; padding:6px; margin-top:1px;border-top:1px solid #DBE0E2; } .post1 { background-color:transprent} .post2 { background-color:transprent} .postlinksbar { background-color:transprent;padding:7px;margin-top:1px;font-size:10px; background- image: url(http://sonbachtuyet.thuonghieuviet.com/images/bg_bottom.gif) } .row1 { background-color:#33CCFF } .row2 { background-color:transprent} .row3 { background-color:transprent} .row4 { background-color:transprent} .darkrow1 { background-color:transprent; color:#000; } .darkrow2 { background-color:transprent; background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bg- bottom.gif'); color:#000; } .darkrow3 { background-color:transprent; color:#000; } .hlight { background-color:transprent} .dlight { background-color:transprent} .titlemedium { font-weight:bold; color:#000; padding:7px; margin:0px; background-image: url('http://70.85.81.229/3677/40/pip/bgbottom-yellow.GIF') } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: none; color: #000} .maintitle {text-align:center;background-position:center; vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#000; letter-spacing:1px; padding:8px 0px 8px 5px; background-image: url(http://sonbachtuyet.thuonghieuviet.com/images/bg_menutop.gif) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #000} .maintitle a:hover { text-decoration: none } .plainborder { border:1px solid #000;background-color:transprent} .tableborder { border:1px solid #000;background-color:transprent; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #000;background-color:transprent;padding:6px; } .tablepad { background-color:transprent;padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#000} .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #000}
  6. .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #000} .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #000} .searchlite { font-weight:bold; color:#000; background-color:#fff} #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000; background-color: #fff; border: 1px solid #595959; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #595959; background-color: #ffff; border: 1px solid #000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px; font-family: verdana, helvetica, sans- serif; vertical-align: middle } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #DBE0E2;border-bottom:1px solid #DBE0E2} .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold }  
Đồng bộ tài khoản