intTypePromotion=1

Tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: ViVientiane2711 ViVientiane2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
3
download

Tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này tập trung làm rõ lý thuyết về tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến với bộ dữ liệu của 14 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  1. Soá 07 (192) - 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIÂ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU - NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Ths. Bạch Thị Thu Hường* Cổ tức được xem như một công cụ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về tình trạng sức khỏe tài chính của công ty cổ phần. Vì vậy, có thể coi chính sách cổ tức có tác động nhất định đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nghiên cứu này tập trung làm rõ lý thuyết về tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến với bộ dữ liệu của 14 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017. Kết quả phân tích hồi quy từ mô hình tác động ngẫu nhiên cho thấy chính sách cổ tức có tác động nhất định đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam. • Từ khóa: chính sách cổ tức, doanh nghiệp thủy sản niêm yết, giá cổ phiếu. cân xứng thông tin giữa nhà đầu tư và ban lãnh Dividend is considered as a tool to provide đạo các công ty (Trần Thị Hải Lý, 2010) dẫn đến information to investors about the financial status hiện tượng tâm lý bầy đàn của các nhà đầu tư. Cổ of joint stock companies. Therefore, it is assumed tức như một công cụ cung cấp thông tin cho nhà that dividend policy poses a certain impact on đầu tư về tình trạng sức khỏe tài chính của công the share prices of listed companies on the stock ty cổ phần. Vì vậy, có thể xem rằng chính sách cổ market. This research focuses on studying the tức có tác động đến giá trị cổ phiếu trên thị trường. theory about the influence of dividend policy on Khi có sự thay đổi chính sách cổ tức thì nhận định the share prices of companies. Also, the paper của nhà đầu tư đối với công ty cổ phần sẽ ảnh applies Multivariate Regression Model on over hưởng dẫn đến quyết định đầu tư bị thay đổi làm 8-year data (from 2010 to 2017) of 14 listed biến động giá cổ phiếu của công ty cổ phần hay seafood companies on Hanoi Stock Exchange nói khác chính là ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của and Ho Chi Minh Stock Exchange. Results derived from random effects model show that the dividend các công ty. Nghiên cứu này sẽ xem xét tác động policy indeed has a certain impact on the share của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các prices of listed seafood companies in Vietnam. công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên những nghiên cứu của • Keywords: dividend policy, listed seafood các nhà khoa học thế giới. companies, share prices. 2. Những nghiên cứu trước đây về tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của Ngày nhận bài: 2/5/2019 doanh nghiệp Ngày chuyển phản biện: 10/5/2019 Tác động của chính sách cổ tức lên giá cổ phiếu Ngày nhận phản biện: 15/5/2019 đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2019 cứu từ rất lâu, tuy nhiên đến hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi với hai quan điểm trái ngược nhau. 1. Giới thiệu Quan điểm thứ nhất cho rằng “Chính sách cổ tức không làm thay đổi giá trị công ty, do Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng đó không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu”. Nghiên phát triển mạnh mẽ nhưng cũng có sự khác biệt so cứu tiêu biểu nhất của quan điểm này thuộc về với các thị trường chứng khoán khác trên thế giới. Miller và Modiglani (1961) (M&M). Cùng quan Thị trường chứng khoán Việt Nam tồn tại sự bất điểm với M&M, nghiên cứu của Fischer Black và * Học viện Tài chính Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 13
  2. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Soá 07 (192) - 2019 Myron Scholes (1974) chỉ ra rằng “chính sách cổ 3.1.2. Biến độc lập tức không tác động đến giá cổ phiếu”. Vận dụng đặc điểm kinh doanh của các doanh Quan điểm thứ hai cho rằng “Chính sách cổ nghiệp thủy sản niêm yết, điều kiện thực tế số liệu tức có tác động nhất định đến giá trị công ty, do hiện có ở Việt Nam, tác giả lựa chọn các biến độc đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu”. Có rất nhiều nhà lập: Cổ tức mỗi cổ phần, Lợi nhuận giữ lại trên khoa học cùng chung quan điểm này, tiêu biểu mỗi cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu năm như: trước để đánh giá tác động của chính sách cổ tức R.Azhagaiah và Sabari Priya.N (2008). đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết với các cặp giả thuyết như sau: Shyam Pradhan, R, (2003) đã nghiên cứu về ảnh hưởng của việc chi trả cổ tức và lợi nhuận giữ Giả thuyết 1: Cổ tức mỗi cổ phiếu (DPS) có lại đến giá chứng khoán tại Nepal. Với 110 công quan hệ tỉ lệ thuận với giá cổ phiếu. Biến DPS ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Nepal, được dùng để đại diện cho chính sách cổ tức của tác giả đã lựa chọn ra 29 công ty phù hợp với mục các doanh nghiệp thủy sản niêm yết thông qua giá đích nghiên cứu trong thời gian từ năm 1991 đến trị chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu. Khi có năm 1999. thông tin về việc chia cổ tức, trước ngày chốt danh sách chia cổ tức thì các nhà đầu tư sẽ mua thêm cổ Sajid Gul, Muhammad sajid, Nasin Razzaq, phiếu và giá cổ phiếu thường tăng. Muhammad Farrukh Iqbal (2012) đã nghiên cứu sự tác động của chính sách cổ tức lên giá cổ phiếu Giả thuyết 2: Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ của các công ty. Với mẫu nghiên cứu gồm 75 công phiếu (RE) có quan hệ tỉ lệ nghịch với giá cổ ty niêm yết trên thị trường chứng khoán KSE giai phiếu. Khi đầu tư vào các công ty, mục tiêu mà đoạn 2005 - 2010 bằng phương pháp hồi quy đa các nhà đầu tư hướng đến là tìm kiếm lợi nhuận. biến và hồi quy từng phần. Khi công ty muốn giữ lại nhiều lợi nhuận để tái đầu tư thì phần cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ 3. Tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ thấp. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu của phiếu của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết công ty đó và đầu tư vào công ty khác có mức cổ trên thị trường chứng khoán Việt Nam tức cao hơn. Khi các nhà đầu tư này bán cổ phiếu Để phân tích tác động của chính sách cổ tức mà họ đang nắm giữ ra thì giá cổ phiếu của các đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thủy sản công ty có thể giảm. niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Giả thuyết 3: Giá thị trường của cổ phiếu nghiên cứu này sử dụng phương pháp ước lượng năm trước (MPS-1) có quan hệ tỉ lệ thuận với giá mô hình hồi qui đa biến, cụ thể như sau: cổ phiếu năm nay (MPS). Giá cổ phiếu năm trước 3.1. Mô hình nghiên cứu là một trong những cơ sở để các nhà đầu tư tham 3.1.1. Biến phụ thuộc khảo. Do đó giá cổ phiếu năm trước có tác động Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết đến giá cổ phiếu tại hiện tại và tương lai. Trong trên thị trường được phản ánh thông qua giá thị nghiên cứu tác giả lựa chọn giá đóng của cổ phiếu trường của cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp năm trước đó đại diện cho giá thị trường của cổ đó. Do đó, tác giả lựa chọn biến phụ thuộc trong phiếu năm trước. mô hình trên là Giá thị trường trên mỗi cổ phiếu Bảng 1: Thống kê các biến trong mô hình và giả thuyết nghiên cứu (MPS). Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể Tên biến Giải thích nội dung Mối quan hệ dự đoán từ ngày 01/07/2015 định nghĩa như sau: Giá thị Biến phụ thuộc trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá MPS Giá trị thị trường của cổ phiếu (đồng) Biến độc lập thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá DPS Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đồng) Tỉ lệ thuận do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác RE Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu (đồng) Tỉ lệ nghịch định. Như vậy, khi giá thị trường của cổ phiếu thay MPS-1 Giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu đổi chính là giá cổ phiếu thay đổi. Giá thị trường của năm trước (đồng) Tỉ lệ thuận của mỗi cổ phiếu luôn biến động hàng ngày theo Nguồn: Tác giả tổng hợp từng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE và HNX. Số liệu nghiên cứu về giá thị trường của cổ phiếu Như vậy, mô hình được sử dụng để nghiên cứu tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ Như phiếu của các doanh vậy, nghiệp thủymô hình sản niêm yết được sử dụng trên thị trường để nghiên chứng khoán Việt Namcứulà: được lấy là giá giao dịch cuối năm. MPSittác = a +động b DPSit của + c REchính it + d sách (MPS) it-1 +eitcổ tức đến giá cổ phiếu 3.2. Dữ liệu nghiên cứu Tác giả thực hiện thu thập dữ liệu của các công ty thủy sản niêm yết trên sàn HNX và HOSE trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2017, vì thông tin chi trả cổ tức của một số công ty thủy sản niêm yết năm 2018 chưa được công bố nên số liệu về chính sách cổ tức chỉ lấy 14 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn đến năm 2017 để đảm bảo tính chính xác. Bên cạnh đó để đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu, tất cả các công ty tham gia vào nghiên cứu chỉ dùng dữ liệu của công ty mẹ. Vì vậy, tác giả đã chọn lọc được 14 công ty thủy sản niêm yết đảm bảo các tiêu chí đã đề ra. 3.3 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến chính sách cổ tức của 14 công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 năm bằng ước lượng mô hình
  3. Soá 07 (192) - 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trung bình là 1.545 đồng, cao nhất là 6.999,7 đồng trường chứng khoán Việt Nam là: và thấp nhất là 0 đồng do trong một năm, có một MPSit = a + b DPSit + c REit + d (MPS)it-1 +eit số doanh nghiệp không trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu có giá trị thấp nhất là 3.2. Dữ liệu nghiên cứu -6.664,2 đồng và cao nhất là 96.359,2 đồng, trung Tác giả thực hiện thu thập dữ liệu của các công bình 5.371,2 đồng. Có thể thấy, nhiều doanh nghiệp ty thủy sản niêm yết trên sàn HNX và HOSE trong thủy sản mặc dù làm ăn thua lỗ nhưng vẫn duy trì khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2017, vì trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông. Giá thị thông tin chi trả cổ tức của một số công ty thủy sản trường của cổ phiếu năm trước cao nhất là 57.800 niêm yết năm 2018 chưa được công bố nên số liệu đồng, giá trị trung bình là 10.376 đồng. Điều này về chính sách cổ tức chỉ lấy đến năm 2017 để đảm cho thấy giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm bảo tính chính xác. Bên cạnh đó để đảm bảo tính yết ngành thủy sản tương đối cao tuy nhiên cũng có thống nhất của dữ liệu, tất cả các công ty tham gia sự chênh lệch tương đối lớn giữa các doanh nghiệp. vào nghiên cứu chỉ dùng dữ liệu của công ty mẹ. 3.4.2. Kết quả ước lượng Vì vậy, tác giả đã chọn lọc được 14 công ty thủy sản niêm yết đảm bảo các tiêu chí đã đề ra. Lựa chọn mô hình hồi quy 3.3. Phương pháp nghiên cứu Kết quả thực hiện kiểm định Hausman cho thấy p-value = 0,1089 > 0,05 nên chấp nhận giả thuyết Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các H0 hay mô hình REM là mô hình phù hợp hơn để nhân tố đến chính sách cổ tức của 14 công ty thủy thực hiện hồi quy cho mô hình nghiên cứu. sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 năm bằng ước lượng mô hình hồi quy dựa Kết quả ước lượng mô hình REM trên dữ liệu dạng bảng. Các mô hình dùng để ước Giá trị P_value của F-test = 0,0000 < 0,05 có lượng dữ liệu dạng bảng thường được sử dụng là: nghĩa mô hình đưa ra phù hợp với dữ liệu thực Mô hình Bình phương nhỏ nhất (OLS); Mô hình tế. Giá trị R2 cao cho thấy 39,10% thay đổi giá cổ tác động cố định (FEM); Mô hình tác động ngẫu phiếu của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết được nhiên (REM). Tuy nhiên, mô hình OLS lại xem xét giải thích bởi các biến cổ tức trên mỗi cổ phiếu, lợi các doanh nghiệp là đồng nhất, điều này thường nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu và giá thị trường không phản ánh đúng thực tế vì mỗi doanh nghiệp trên mỗi cổ phiếu của năm trước. là một thực thể riêng biệt, có những đặc điểm riêng Kết quả ở bảng 3 cho thấy có 2 trong số 3 biến hoàn toàn khác nhau do vậy sử dụng mô hình OLS giải thích được đưa vào mô hình có ý nghĩa thống có thể dẫn đến những sai lệch nhất định khi ước kê ở mức 1%, bao gồm: Cổ tức mỗi cổ phiếu (DPS) lượng do không tính đến các sự khác biệt này. Để và Giá thị trường của cổ phiếu năm trước (MPS-1). giảm thiểu những sai lệch này, nghiên cứu sử dụng Ảnh hưởng của các từng nhân tố đến giá thị trường phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng theo của cổ phiếu được diễn giải như sau: mô hình FEM và mô hình REM. Thông qua kiểm Cổ tức mỗi cổ phiếu định Hausman để lựa chọn mô hình FEM hay mô hình REM phù hợp. Hệ số hồi quy của biến DPS là 1,155 nghĩa là doanh nghiệp cứ tăng chi trả cổ tức 1 đồng thì giá Kiểm định Hausman với cặp giả thuyết: cổ phiếu tăng 1,155 đồng. Hệ số hồi quy của biến H0: Mô hình REM phù hợp hơn mô hình FEM DPS trong bảng 3 mang dấu dương hoàn toàn phù H1: Mô hình FEM phù hợp hơn mô hình REM hợp với kỳ vọng giả định ban đầu. Khi có thông tin 3.4. Kết quả nghiên cứu về việc chia cổ tức, trước ngày chốt danh sách chia cổ tức thì các nhà đầu tư sẽ mua thêm cổ phiếu và 3.4.1. Mô tả dữ liệu giá cổ phiếu thường tăng. Tuy nhiên, sau khi chia Qua bảng 2 có thể thấy giá thị trường trên cổ cổ tức thì giá tham chiếu trong điều kiện thị trường phiếu trung bình là 10.852 đồng (giá thấp nhất là không hấp dẫn nhà đầu tư đã làm cho mức giá giảm 600 đồng và cao nhất là 57.800 đồng). Thống kê khi chia cổ tức cao hơn mức tăng giá trước thông tin mô tả cho thấy giá thị trường trên cổ phiếu giữa các chia cổ tức. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn phù hợp doanh nghiệp chênh lệch khá lớn, có những doanh với kết quả nghiên cứu của R.Azhagaiah và SAbari nghiệp giá cổ phiếu thấp hơn mệnh giá rất nhiều, Priya.N (2008), Shyam Pradhan (2003), Sajid Gul, hay nói cách khác giá trị tài sản của các cổ đông Muhammad sajid, Nasin Razzaq, Muhammad đang bị mất đi, bên cạnh đó có những doanh nghiệp Farrukh Iqbal (2012). giá cao gấp 5 lần mệnh giá. Cổ tức mỗi cổ phiếu Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 15
  4. Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm STATA Qua bảng 2 có thế thấy giá thị trường trên cổ phiếu trung bình là 10.852 đồng (giá thấp nhất là 600 đồng và cao nhất là 57.800 đồng). Thống kê mô tả cho thấy giá thị trường trên cổ phiếu giữa các doanh nghiệp chênh lệch khá lớn, có những doanh nghiệp giá cổ phiếu thấp hơn mệnh giá rất nhiều, hay nói cách khác giá trị tài sản của các cổ đông đang bị mất đi, bên cạnh đó có những doanh nghiệp giá cao gấp 5 lần mệnh giá. Cổ tức mỗi cổ phiếu trung bình là 1.545 đồng, cao nhất là 6.999,7 đồng và thấp nhất là 0 đồng do trong một năm, có một số doanh nghiệp không trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu có giá trị thấp nhất là -6.664,2 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI đồng và cao nhất là 96.359,2 đồng, trung bình 5.371,2 đồng. Có thể thấy, nhiều doanh nghiệp Soá 07 (192) - 2019 thủy sản mặc dù làm ăn thua lỗ nhưng vẫn duy trì trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông. Giá thị trường của cổ phiếu năm trước cao nhất là 57.800 đồng, giá trị trung bình là 10.376 đồng. Điều này cho thấy giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản tương đối cao tuy nhiên cũng có sự chênh lệch tươngBảngđối2:lớn Giá trịcác giữa thống kênghiệp. doanh các biến 4. Kết luận 3.4.2. Kết quả ước lượng Lựa chọn môtrung hình hồi Kết quả nghiên cứu này cho thấy mô hình Biến Giá trị bìnhquyĐộ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Kết quả thực hiện kiểm định Hausman cho thấy p-value = 0,1089 > 0,05 nên chấp nhậnnghiên cứu tác động của chính sách cổ tức đến giả thuyếtMPS H0 hay mô10.852,86 hình REM là mô 9.886,76 hình phù hợp hơn để thực 600hiện hồi quy57.800 cho mô hình nghiên cứu. DPS 1.545,004 1.707,949 0 6.999,687 giá cổ phiếu của các công ty thủy sản niêm yết Kết quả ước lượng mô hình REM trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn GiáRE trị P_value5.371,197 18.266,62 của F-test = 0,0000 < 0,05 có nghĩa-6.664,202 mô hình đưa ra phù 96.359,22 hợp với dữ liệu thực tế. MPS Giá trị 2 -1 R cao cho thấy 39,10%9.119,474 10.376,07 thay đổi giá cổ phiếu của 0các doanh nghiệp 2010 - 2017 có nhiều điểm tương đồng với các 57.800thủy sản niêm yết được giải thích bởi các biến cổ tức trên mỗi cổ phiếu, lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổnghiên cứu trên thế giới. Trong đó, cổ tức trên phiếu và giá thị trường trên mỗi cổ phiếu của năm Nguồn: trước. Tác giả tổng hợp từ phần mềm STATA cổ phiếu và giá thị trường trên cổ phiếu của năm Qua bảng 2 có thế thấy3: Bảng giáKết thị quả trường hồitrên quicổmô phiếu hìnhtrung REM bình là 10.852 đồng (giá thấp trước là các nhân tố có tác động tích cực đến nhất là 600 đồng và cao nhất là 57.800 đồng). Thống kê mô tả cho thấy giá thị trường trên cổ phiếu giữa các doanh nghiệp chênh lệch khá lớn, có những doanh nghiệp giá cổ phiếu thấp giáhơncổ phiếu của các doanh nghiệp thủy sản niêm Biến rất giải thích Hệcách số tương khác quan giá trị tàiĐộ sảnlệch củachuẩn Thốngđang kê z bị mất Giá trị đi, zbên cạnh mệnh giá nhiều, Hệ sốdoanh hay nói chặn nghiệp giá cao gấp520,4377 các cổ đông yết,đó tức là các doanh nghiệp trả cổ tức càng nhiều có những 5 lần mệnh giá.481,1323 Cổ tức mỗi cổ phiếu 1,08 trung0,279 bình là 1.545 đồng, cao DPSnhất là 6.999,7 đồng và thấp nhất là 0 đồng0,2803522 1,155533 do trong một năm, có một số0,000 4,12 và giá thị trường trên cổ phiếu năm trước của doanh nghiệp khôngRE trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại trên 0,0062482 0,0060758 mỗi cổ phiếu có giá trị thấp nhất 0,97 đồng và cao nhất là 96.359,2 đồng, trung bình 5.371,2 đồng. Có thể thấy, nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp càng cao thì giá thị trường mỗi cổ 0,331là -6.664,2 MPS-1 0,8204113 0,0585083 14,02 thủy sản mặc dù làm ăn thua lỗ nhưng vẫn duy trì trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông. 2 0,000 phiếu Giá hay giá cổ phiếu của doanh nghiệp năm nay Số quan thị trường củasát: cổ 112 phiếu năm trước Rcao = 0,3910 nhất là 57.800 đồng, giá Probtrị> trung bình là 10.376 càng F = 0,0000 đồng. gia tăng. Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu Điều này cho thấy giá cổ phiếu của các doanhNguồn: nghiệpTác niêm giảyết tổngngành hợp từthủy phầnsản tương đối cao tuy nhiên cũng có sự chênh lệch tương đối lớn giữa các doanh nghiệp. mềm STATA có quan hệ thuận chiều nhưng không có ý nghĩa Giá 3.4.2. Kếtthị quả trường ước lượng của cổ phiếu năm trước thống kê với giá cổ phiếu. Tuy nhiên, ngoài những Lựa chọn mô hình hồi quy KếtHệ số hồi quy tương ứng với biến MPS-1 là quả thực hiện kiểm định Hausman cho thấy p-value = 0,1089 > 0,05 nên nhân chấp nhận tố trên vẫn còn rất nhiều nhân tố khác cũng tác giả thuyết H0 hay mô hình REM là mô hình phù hợp hơn để thực hiện hồi nghiên0,8204, cứu. giá cổ phiếu năm trước cao hơn 1 đồng thì quy cho mô độnghình đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp mà chưa giá cổ phiếu Kết quả nămmônay ước lượng hìnhtăng REM 0,8204 đồng. Hệ số hồi được đề cập vào mô hình như: thu nhập trên mỗi cổ Giá trị P_value của F-test = 0,0000 < 0,05 có nghĩa mô hình đưa ra phù hợp vớiphiếu, dữ liệu khả năng sinh lời của doanh nghiệp, quy mô thực quy tế. Giábiến trị R2 MPS trong cao cho-1thấy 39,10%môthayhìnhđổi giácócổýphiếu nghĩa của cácthốngdoanhkênghiệp thủy sản niêm tại mứcgiải yết được 1% vàbởimang thích dấu các biến dương, cổ tức trên mỗihoàn toàn cổ phiếu, phù hợp lợi nhuận giữ lại trêndoanh mỗi cổ nghiệp,… Chính vì vậy, kết quả của mô hình phiếu và giá thị trường trên mỗi cổ phiếu của năm trước. với kỳ vọng ban đầu. Khi giá cổ phiếu của kỳ trước trên chỉ là một trong những căn cứ giúp nhà đầu tư cao sẽ có tácBảng động tích 3: Kết quảcực đến hồi qui mô giá hình cổ REM phiếu kỳ và doanh nghiệp nghiên cứu trước sự thay đổi liên hiện tại và có tương quan tỷ lệ thuận với nhau. Kết tục càng doanh nghiệp của cao giáthìcổ giá phiếu thị trườngtrên mỗi cổ thịphiếu trường hay giáchứng cổ phiếu củakhoándoanh nghiệp Biến giải thích Hệ số tương quan Độ lệch chuẩn Thống kê z Giá nămtrịnay z càng gia tăng. Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu có quan hệ thuận chiều nhưng quả nghiên cứu này hoàn Hệ số chặn toàn phù 520,4377 hợp với nghiên 481,1323 1,08 không cóViệt 0,279 ý nghĩa Nam. thống kê với giá cổ phiếu. Tuy nhiên, ngoài những nhân tố trên vẫn còn cứuDPS của SAbari Priya.N (2008), 1,155533 Shyam 0,2803522 Pradhan 4,12 rất nhiều 0,000 nhân tố khác cũng tác động đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp mà chưa được đề (2003), RE Sajid Gul, Muhammad 0,0060758 sajid, Nasin Razzaq, 0,0062482 0,97 cập vào mô hình Tàinhư: liệuthutham khảo: nhập trên mỗi cổ phiếu, khả năng sinh lời của doanh nghiệp, quy 0,331 mô doanh nghiệp,… Nguyễn ThịChính Dungvì(2015), vậy, kết“Tác quả của động môcủa hình trên chỉ chính sáchlà đến một giátrong những Muhammad MPS -1 Farrukh 0,8204113 Iqbal (2012). 0,0585083 14,02 căn 0,000 cứ giúp nhà đầu cổ phiếu tư và công ty doanh cổ phầnnghiệp nghiên ngành cứu trước xây dựng niêmsựyếtthay đổithị trên liên tục của giá cổ trường 2 Số quan sát: 112 R = 0,3910 phiếu trên Prob > F = 0,0000 thị trường chứng khoán chứng Việtkhoán Nam”, Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Tài chính - Lợi nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu Tài liệu thamThành Marketing, khảo: phố Hồ Chí Minh Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm STATA Hệ số hồi quy biến RE cũng có tác động khá Nguyễn Thị Dung Black,(2015), “Tác động F & Scholes, M.S.của chính“The (1974) sách effects đến giáofcổdividend phiếu công yieldty cổ phần ngành xây and dựng niêm yết dividend trên on policy thị common trường chứng stockkhoán pricesViệt andNam”, LuậnJournal returns”, văn thạc sỹ, Đại thấp đến giá cổ phiếu, lợi nhuận giữ lại tăng 1 đồng học Tài chính - Marketing, of financial economicsThành(Nophố1), Hồ1-22. Chí Minh thì giá cổ phiếu tăng 0,00605 đồng. Hệ số hồi quy Black, F & Scholes, Merton H. M.S. (1974) Miller, “The Modigliani Franco effects of dividend (1961),yield and dividend “Dividend Policy,policy on tương ứng với biến RE trong mô hình mang dấu common Growth, stock pricesandand thereturns”, Valuation Journal of financial of Shares”, economics Journal (No 1),34 of Business, 1-22. (4), Merton Pp H. 411-433. Miller, Franco Modigliani (1961), “Dividend Policy, Growth, and the dương, cho thấy mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa lợi Valuation of Shares”, R.Azhagaiah Journal of Business, and 34 (4), N sabari Priya. Pp 411-433. (2008), “The impact of nhuận giữ lại trên mỗi cổ phiếu với giá thị trường R.Azhagaiahdividend and policy sabari onPriya. N (2008),wealth”, shareholder’s “The impact of dividend International research policy on shareholder’s journal wealth”, of financeInternational researchIssure and economics, journal of finance 20-2008, and economics, Issure P180-187. của cổ phiếu. Điều này trái ngược với kỳ vọng giả 20-2008, P180-187.Sajid Gul, Muhammad Saji and Nasir Razzaq (2012), “The thuyết ban đầu. Như vậy, khi hoạt động kinh doanh Sajid Gul, Muhammadbetween relationship Saji andpolicy Nasir and Razzaq (2012), “The shareholder’s relationship wealth”, between policy Economics có lãi, các doanh nghiệp có xu hướng giữ lại lợi and shareholder’s and finance review.Economics wealth”, April 2012, andp55-p59. finance review. April 2012, p55-p59. Shyam Pradhan, ShyamR, (2003), Pradhan, ”Effects of dividends R, (2003), on common ”Effects stock on of dividends prices. commonThe Nepalese nhuận để tái đầu tư, hạn chế vay bên ngoài. Mặt evidence”, Social stock scienceThe prices. research network, Nepalese May 13, 2009. evidence”, Social science research khác, các nhà đầu tư mong đợi vào sự phát triển network, May 13, 2009. trong tương lai của các công ty, công ty nào có lợi Phụ lục: Kết quả Hausman test nhuận và lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư được xem là tín hiệu tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhân tố này không rõ ràng do p-value lớn (0,331). Vì vậy, có thể coi giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ít chịu tác động của nhân tố này. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với kết quả nghiên cứu của SAbari Priya.N (2008), Shyam Pradhan (2003), Sajid Gul, Muhammad sajid, Nasin Razzaq, Muhammad Farrukh Iqbal (2012). 16 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2