intTypePromotion=1

Tác động của mất cân đối trong cán cân thương mại đối với lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Tác động của mất cân đối trong cán cân thương mại đối với lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cán cân thương mại của một quốc gia là một bảng kết toán ghi chép về mặt giá trị các giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa một nước với phần còn lại của thế giới trong một khoảng thời gian nhất định và thường là một năm. Bài viết nêu lên những tác động mất cân đối trong cán cân thương mại đối với lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác động của mất cân đối trong cán cân thương mại đối với lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây

  1. NGHIEN CUfU-TRAO DOI lac long cua mat can i trong can can W ^ ^ doi vii lam pliat I Viot llam trong nii ing nam gan (lay TS. NGUYEN THI HlTdNG tidn ndi te sut gidm gia tri. Ddi d d u cd tidn h a n h true ldi, gay Hoc v i e n Chinh tri Hanh Chinh vdi cdc nifdc dang p h d t trien nhif h o n Idan thi trifdng, vifa lam "Viet Nam t a c d d n g n a y la r a t cho m a t b d n g gia cd ciia ndn Quo'c Gia H6 Chi Minh d d n g k e . Cd the tha'y t a c ddng k i n h te t a n g len vila day ty gia dd trong sd dd sau day: len cao h d n . a n c a n thifdng m a i Thilc trgng thdm hut cdn C Tygia ' IV" ciia m o t qud'c gia la cdn thddng mgi td ndm 2004 VND/S mdt b d n g kdt t e a n ghi de'n nay vd tdc dang cua no chep vd m a t gia tri cac giad dich len lam phdt d nddc ta nhdng XK, NK h a n g h d a va dich vu ndm gdn ddy. Phat / \ giifa m o t nifdc vdi p h a n cdn lai / Ngdai trif n a m 1999, la ciia t h d gidi trong m o t k h o a n g gia n a m c a n c a n thifdng mai co thdi gian nha't dinh va thifdng la D$ t h a n g dif, cac n a m con lai mot nam. 1 N, t r o n g h d n 20 n a m qua, can /» NX = X - IM c a n thifdng mai ciia 'Viet Nam Trong dd NX la XK rdng, X va ThSm hyt Li/^tag $ ludn rdi vao trang thai tham IM ldn lifdt la tdng gia tri kim h u t . Tif n a m 2 0 0 4 den nay, ngach XK va tdng gia tri kim Khi can can t h a n h t e a n qudc mufc t h a m hut ngay cang tang va ngach NK. t d rdi vad t h a m hut ldn, de giam d a c biet tif n a m 2007 ddn nay, bdt tinh trang m a t can dd'i cung khi "Viet Nam chinh thufc trd NX > 0 can can thifdng m a i cdu tren thi tnfdng ngoai te budc t h a n h t h a n h \aen chinh thufc ciia t h a n g dif phdi p h a gia ddng tidn. Ddng To chufc thifdng mai the gid'i mile NX < 0 cdn can thifdng mai bi tidn trong nifdc m a t gid sd vdi t h a m h u t t a n g len mot each t h a m hut ngdai te. ddng ke. Tac dpng ciia t h a m h u t can Ba (d, khi Bang: Can can thiTtfng mai cua Viet Nam tiT 2004-2009 c a n thifdng m a i len lam p h d t ddng tidn difpc bieu hien nhif sau: Ddn vi: trieu USD treng nifdc Mdt Id. vdi tif e a c h la m d t m a t gia lien t h a n h td eua tdng cau khi NX tue va d mufc Nam Kim Kim ngach Can can tang se gay dp li/c len lam phdt, dp ldn, ngifdi ngach XK NK thuf(Aig mai khi NX giam se lam giam a p li/c d a n se d a t lam p h a t . 2004 26.485,0 31.968,8 -5,483,8 n i t tidn ndi Hai Id. vdi tif each Id m e t cau te de chuyen 2005 32.447,1 36.761,1 -4,314,0 t h a n h ciia can c a n t h a n h t o a n sang ngoai te qud'c te, can can thifdng m a i cd manh va 2006 39.862,2 44.891,1 -5.064,9 a n h hifdng rat quan trpng d e n ty- vang. Didu 2007 48.380,0 60,830,0 -12.450,0 gia hdi doai. Khi c a n can thifdng dd e a n g lam mai bi rdi vao tinh t r a n g t h a m cho ddng 2008 62.906,0 80.410,0 -17.504,0 hut se lam t a n g t h a m h u t cua tidn trong 2009 56.596,0 68.830,0 -12.246,0 cdn can t h a n h t o a n qud'c te, nifdc m a t gia gidm ty gia hdi doai, h a y d d n g t h e m . Day la thdi cd de cac n h a Tham hut can can thifdng 1 0 I THUOHGMAI So 7/2010
  2. NGHIEN CU^-TRAO DPI l I U J l m a i bi lien tuc t a n g trong cdc (chiem 70 - 8 0 % kim n g a c h NK) trpng ldn trdng rd h a n g h d a tinh n a m t r e n d a y (nam 2 0 0 9 cd trong khi gia ca ciia n h d m h a n g CPI ciia Viet Nam k h d n g g i a m giam so vdi 2 0 0 8 nhifng v a n d n a y t r e n t h d gidi ed xu hifdng t r e n thi tnfdng the gidi m a t h a m mile cad) da t d c d d n g tieu ci/c t a n g len. B e n c a n h dd, cae m a t chi gid cua n h i d u m a t h d n g len can can t h a n h tddn qudc td h a n g k h a c cd khd'i lifdng NK ldn trong n h d m n a y cdn ed xu hifdng ciia 'Viet Nam. Nam 2 0 0 9 , t h e o nhif xang ddu trong nhifng n a m tang. Dd vay, tuy XK ciia nildc ta dl/ tinh ciia Ngan h a n g the gidi qua gid ciing tang rat cad. Day bi suy gidm nhifng k h d n g cd tdc mile t h a m h u t ciia cdn c a n cd the ndi la Viet Nam da NK dpng giam CPI m a cdn lam t a n g t h a n h todn eua Viet Nam la 6,6 lam p h a t ciing vdi NK h a n g hed t h e m mufc gia c h u n g ciia n d n ty USD. Nam 2009 ciing la n a m tif cac nifdc. k i n h te Viet Nam. m a ty gid hd'i dodi bidn ddng Hai Id. nhiing bidn ddng t r e n Ba Id. tdc d p n g ciia ty gia hdi m a n h n h a t trong vdng 10 n a m thi trifdng the gidi difdi t a e ddng dddi b a t Ipi dd'i vdi h d a t d d n g gan day, ty gia tren thi tnfdng til eiia cudc khiing h d d n g k i n h t d XK. Tuy h i e n n a y cdn ed nhidu y do cd thdi diem d a t t r e n t d a n cdu h d a da d n h hifdng b a t kidn k h a c n h a u dd'i vdi v a n de 20.000.VND/USD. ldi ddi vdi h d a t d d n g XK ciia n a y . Mdt sd y kidn chd rang, ty Trong nhiing t h a n g cud'i n a m Viet Nam. gia giila VND/USD d Viet Nam 2 0 0 9 , khi ddng tidn Viet Nam trdng thdi gian qua it cd t a c ddng Khiing hddng kinh t d dien ra sut gid lien tue va vdi m d t bien b a t ldi ddi vdi XK bdi vi n h i d u h e t sifc trdm trpng d cdc nifdc Id dp r a t ddng k e , d a n chiing dd m a t h a n g XK chii Iilc ciia Viet thi tnfdng XK chinh cua Viet t a n g cifdng chuyen VND t h d n h Nam nhif d e t may, gidy da, dien Nam nhif Hda Ky, EU lam giam USD va vang. Trong khi dd, tuf cd ddu vdd s a n xua't tuf NK r a t nhu cdu NK ciia nhu'ng nifdc nay. ngudn cung ngoai te k h a n hidm ldn (70 - 90%) n e n viec duy tri ty Kim ngach XK giam dd cd lifpng d a lam eang t h i n g t h e m m a t gia 'VND/USD tha'p cd t a c ddng h a n g XK vd cd gid ciia hdu he't can ddi trong eung - cdu ngoai trung h d a ddi vdi XK. Mat k h a c , cdc m a t h a n g XK chii lufc cua te tren thi trifdng va lam eho ty nhidu m a t h a n g XK ehii life nhif Viet Nam giam. Chang h a n , XK le lam phdt may t h a n g cudi n a m gad, ca phe... dp co gian giila XK h d n g d e t m a y cua Viet Nam 5 t a n g n h a n h hdn so vd'i cdc va ty gia la k h d n g d a n g k e . Tuy t h d n g ddu n a m 2 0 0 9 sang thi t h d n g trifde dd (thdng 11 t a n g n h i e n , t h e o chiing tdi, t d c dpng trifdng EU gidm 11% sd vdi cung 0,56%, thang 12 tang 1,38% cao ciia ty gid len XK ciia Viet Nam ky 2 0 0 8 . Thee tinh tdan ciia Bd hdn d a n g ke so vdi t h a n g 9, t r o n g thdi gian qua k h d n g t h e Cdng Thifdng, gia cd cdc m a t t h a n g 10). k h d n g t i n h d d n . Bdi vi, k h d n g h a n g XK chii li/c ciia Viet Nam Nhdng nguyen nhdn chd yeu treng ma'y t h a n g ddu n a m 2 0 0 9 p h a i t a t ea eac m a t h a n g XK ddu ddn den thdm hut cdn cdn thddng lien tuc giam, tinh binh quan gid cd ddu vdd NK ldn, c h a n g h a n mgi cda Viet Nam trang nhdng cdc m a t h a n g XK chii li/c giam nhif cdc m a t h a n g tieu thu cdng ndm gdn ddy. 27,2% lam gidm kim n g a c h XK n g h i e p , cdc m a t h a n g k h a i t h a c 8,5 ty USD trong 4 t h a n g ddu so cac Ipi t h e ciia Viet Nam ddu Mgt la, kim ngach NK tang do vdi ciing ky n a m 2 0 0 8 . Nhiing k h d n g cd Ipi khi ty gia k h d n g s a t thud NK giam m a n h . Dac biet tif t h d n g cudi n a m tinh h i n h da vdi gia t r e n thi t n l d n g . Mat n a m 2007 d e n nay, khi Viet difde cai t h i e n ddng ke nhifng k h d c , viec duy tri ty gid nhif thdi Nam trd t h a n h t h a n h vien chinh kdt qua ciia n a m 2 0 0 9 , kim gian qua thifdng lam cho ngudn thufc cua WTO, de thufc hien cac ngach XK chi dat 56.596 ty USD, cung ngoai te k h a n hidm cung cam kdt qud'c t d vd tif do h d a giam 9,7% so vdi n a m 2 0 0 8 . gay b a t ldi d d n g ke chd cac DN thildng m a i cac h a n g r a o t h u d khi h p cd n h u NK de duy tri s a n quan va phi thue quan da lien Ba la, tuy gid va lifdng cdu xua't, k i n h d d a n h tuc difdc dd bo theo Id trinh cdt cua nhidu loai h a n g hod n h i n gidm da quy dinh. Gidi phdp khdc phuc thdm hut chung bi sut gidm difdi t a c ddng Tdc ddng n a y cdn difde ciia khiing h o a n g kinh te' toan cdn edn thddng mgi k h u e c h dai tang t h e m do ed ca'u cdu nhifng lifdng cau va gia cdc De k h d c p h u c t h a m h u t can NK cua Viet Nam, chii ydu la m a t h a n g lifdng thi/e, thi/e p h a m c a n thifdng m a i cdc gidi n h d m h a n g mdy mdc, thie't bi la nhiing m a t h a n g c h i e m ty p h a p p h d i hifdng Vad tad ^^^ THUUNCHfll So 7/2010 I 11
  3. NGHIEN cuu-TRAODOI C ^ didu kien thuan ldi cho thanh nguyen nhan lam tang den nay. Dang vd Nha nifdc da tang tnfdng XK va han chd tdc lam phat Viet Nam nam 2008. cd nhidu hoat ddng thiet thi/c dp NK, dae biet la nhiing mat Sai lam nay can phai tiep tuc de nhdm cai thien tinh hinh hang chifa thi/c suf cdn thiet ddi xem la bai hpc kinh nghiem eho tren, nhifng ehinh sdch cu the vdi ndn kinh td. nhiing giai doan tidp de'n. hd trd DN tham n h a p vdd thi Mdt Id. cdn phai duy tri mot Hai Id, tidp tue dp dung cdc trifdng nay thi chifa rd. Nhidu chinh sach ty gia phii hdp bien phap han ehe NK nhif tdc gid da dat van de: vi sao khdng gay ba't ldi cho XK. Khi ddnh thud cad dd'i vdi nhiing trong khi cac nhd XK Trung ddng npi te len gia, lam eho gia mat hang khdng khuyen khich Qud'c cd the len ldi vao tifng cua cde mat hang XK tinh bdng tieu diing treng nifde ma tieu ngd ngach ciia Viet Nam thi cac ngoai te trd nen ddt hdn tren thi nha XK Viet Nam lai chi biet tdn mdt lifdng ngdai te ldn nhif trifdng thd gidi vd gid cua cac trao ddi d bien gidi? Thilc trang dtd, eae mat hang xa xi pham... mat hdng NK tinh bdng ndi te dd the hien qua sil sut gidm rat Tuy nhien, bien phdp tren ngdy re hdn tren thi trifdng ndi dia. ddng ke treng kim ngach XK cang bi cam siJ dung de chiing Didu dd se lam gidm kha nang qua eae cila khau khi cd si/ ta phai thi/e hien Id trinh ti/ dd canh tranh eiia hang XK, gidm thay ddi trong chinh sdch mau kim ngach XK va tdc ddng hda thifdng mai thed quy dinh dieh bien gidi vdi Trung Qudc. ngifdc lai ddi vdi NK la kich cua WTO va cdc cam kdt khu vufc. Nhifng dd'i vdi cde nifdc Bd'n id, vd dai han de khdc thich NK, lam che tham hut dang phdt trien, WTO che phep phuc tinh trang nhdp sieu cdn thifdng mai tang them. Dd dd, ehinh saeh ty gid phai hdt sufe difdc siJ dung cdc cdng eu nhif nang cao nang lilc canh tranh linh hdat, phai bam sat cung han ngach, mifc thud quan cao eiia hang XK va eae mat hdng cdu ciia thi tnfdng de cd nhiing khi can can thanh toan ciia thay the NK. Cdn tranh thii dieu chinh phii hdp. Thee chiing mot nifdc cd van dd nghiem nhiing cd hdi ma qua trinh ti/ do tdi didu chinh phai thifdng treng. Dd vay, Viet Nam edn hda thifdng mai de md rdng thi xuyen hdn vd vdi bien dd nhd nhanh chdng chuan bi cdc didu trifdng XK, NK va nang cae hieu de khdng gay nhiing eii sdc ldn kien cdn de cd the dp dung qud ciia cae heat ddng thifdng vd ty gia nhif cud'i nam 2009. chiing trong nhang trifdng hdp mai qudc te. Day manh heat Ddng thdi ddi vdi didu kien nifdc ddng xiic tidn thufdng mai qudc khan cap. ta hien nay, cdn giam ty le te, trong dd va'n dd thidt lap tham hut ngan sach de khi cdn Ba Id. cdn cd nhifng giai mang lufdi phan phdi hdng d cac thiet cd difdc mdt lifdng npi te phap cu the de tidn ddn can thi trifdng XK chinh ciia Viet du ldn, cd the can thiep vdd thi bdng trong quan he thifdng Nam la hdt silc quan trpng • trifdng, thu bdt lifpng ngoai te mai vdi cac nifdc ma hien nay tang len qua mufc cdn thiet lam nifdc ta cdn cd mufc nhap sieu tang gia tri ddng tidn Viet Nam, ldn. Trong quan he ngoai DANH MUC TAI LIEU gay bat ldi cho XK. Mat khdc, thifdng, nifdc ta chii yeu nhap THAM KHAO sif can thiep nay cdn nhdm tang sieu tif cae nifde trong khu vilc. 1. Kinh te 2006 - 2007. 2007 dl/ tril ngoai te qud'c gia, giam Dac biet la vdi Trung Qud'c, ty - 2008. 2008 - 2009 Viet Nam vd tham hut cdn can thanh toan le tham hut rat ldn vd ngay The gidi. Thdi bdd kinh te Viet qudc td vd'n dang cdn phdi cai cang tang them: Nam 2006, Nam. thien nhif hien nay. Den lifpt nd mile dp nhap sieu tuf thi trildng 2. Tdi lieu Hdi thdd: Thi trddng, se ed tae tich cifc lam gidm lam Trung Qudc tifdng du'dng gid cd vd lam phdt nam. 2009 - dd phat. Giai phap nay da difdc 176,2% kim ngach XK ciia Viet bdd ndm 2010, Hgc Vien Tdi Ngan hang nhd nifdc dp dung Nam vao thi trifdng ndy, nam chinh, Vien nghien cdu thi trddng nam 2007 - 2008, nhifng do 2008, gid trj n h a p sieu tdi gid cd. thang 12/2009. chifa Cd bien phap kjp thdi dc 10,778 ty USD, 11 thang nam 3. VietNamnet ngdy nit lu'dng tidn VND da tung ra treng lilu thdng nen da trd 2009, con so' dd da dat tdi tren 02/08/2007. 30/13/2009. 10 ty USD. Tuy tuf nam 2005 01/01/2010. 1 2 I THUUHGMfll So 7/2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản