intTypePromotion=3

Tác dụng của bài thuốc “sinh hóa thang” đối với sự co hồi tử cung phụ nữ sau nạo phá thai

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
15
lượt xem
0
download

Tác dụng của bài thuốc “sinh hóa thang” đối với sự co hồi tử cung phụ nữ sau nạo phá thai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viếtTác dụng của bài thuốc “sinh hóa thang” đối với sự co hồi tử cung phụ nữ sau nạo phá thai trình bày đánh giá tác dụng co hồi tử cung của bài thuốc Sinh hóa thang ở thai phụ sau nạo phá thai. Phương pháp: nghiên cứu mở, so sánh trước sau điều trị và có đối chứng. Kết quả cho thấy sau 5 ngày, tỷ lệ thai phụ có kích thước tử cung bình thường trên siêu âm của nhóm nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác dụng của bài thuốc “sinh hóa thang” đối với sự co hồi tử cung phụ nữ sau nạo phá thai

<br /> <br />  !"#$%&'()##*<br /> +&,-(./01!2(#/#<br /> <br /> 345678984:;8:73/?78<br /> <br /> 2@ABCDEFGHIJ56K4LG<br /> MNGCHHOPQHPCDRSKTKGQHUVJJWXHAYCDJOQZJ[\CDH]FQHU^_Q`DGabcPU`dGCHQeC`DGfXQgJUCDHhG<br /> XH\JQVQ`HP^[iCDJH]XH\CjdPUCF]XHZQHPGk4DHGlCJmUCHnbcZCHDGZQZJ[\CDJ]HhGQgJUCDJoPTKG<br /> QHUVJNGCHHOPQHPCDpQHPGXH\dPUCF]XHZQHPGkqHAYCDXHZXrCDHGlCJmUbp`d]dZCHQ@AsJdPUcGtUQ@u<br /> vKJOcVGJHmCDkw_QxUaJH]QHy^dPUzCDK^`Q{S|QHPGXH\JO}~JHQHAsJQgJUCDTCHQHABCDQ@lCdGlUeb<br /> JoPCHObCDHGlCJmU8€9`<br /> JP]HYCCHObJHmCD8 <br /> `<br /> <br /> vsGX‚<br /> `<br /> ƒQ{S|}_QxUaQVQJoPCHObCDHGlC<br /> JmU8€9`9<br /> JP]HYCCHObJHmCD8 <br /> <br /> `8X‚<br /> `<br /> <br /> kw_QSU„CrTKGQHUVJNGCHHOPQHPCDJOQZJ[\CDDGfXQg<br /> JUCDJ]HhGCHPCHdPUCF]XHZQHPGk<br /> …†8>88=ŠŽ473<br /> <br /> <br /> ‘+’,“+”<br /> <br /> °¥Ü§™Ã¿™ÅÕ¢£™°Á™£–é«™§¬¡™§­§™˜¬›–™«¬Õ™Ã›·™<br /> ¢ª¡™«¬­™˜¬›–™¢¬›¢¬™§¬¨¢£™¬Ç–™«¬Õ§™Ã¶§™É¬êë™<br /> ã±ì™í弙î·Î™¢¬–»¢¾™§¬¥›™§¨™¢£¬–»¢™§¶·™¢ž¡™<br /> °­¢¬™£–­™˜­§™ÅÕ¢£™§ß›™Àž–™˜¬·Â§™°Â–™¹¦–™˜¬›–™<br /> «¬Õ™Ã›·™¢ª¡™«¬­™˜¬›–¼™•Ë™¹Ùξ™°È™˜ž–™°¥Ü§™<br /> ¢£¬–»¢™§¶·™¹¦–™œÕ§™˜–»·Ó™Ì­¢¬™£–­™˜­§™ÅÕ¢£™<br /> §¡™¬Ç–™˜¿™§·¢£™§ß›™Àž–™˜¬·Â§™½–¢¬™¬¨›™˜¬›¢£™µ™<br /> ˜¬›–™«¬Õ™Ã›·™¢ª¡™«¬­™˜¬›–¼<br /> <br /> •–—˜™š›œ™ž™œŸ˜™˜ ¡¢£™¢¤œ™¢¥¦§™§¨™˜©™—™<br /> ¢ª¡™«¬­™˜¬›–™§›¡™¢¬®˜™˜¬¯™£–¦–™˜ ¡¢£™°¨™±²³™<br /> ¢£¥´–™¢ª¡™«¬­™˜¬›–™µ™¶›™˜·¸–™¹º™˜¬ž¢¬™¢–»¢¼™<br /> ½›·™¢ª¡™«¬­™˜¬›–¾™˜¿™§·¢£™§¡™À¨«™°Á™˜Â¢£™¬¯˜™<br /> ÃÄ¢™Åº§¬™ ›™¢£¡ž–™¹ž™ÅÆ¢™§¡™¬Ç–™¹È™Éʧ¬™˜¬¥¦§™<br /> ÀË¢¬™˜¬¥´¢£¼™ÌÍɝž™˜¬´–™Éϙз›¢™˜ Ñ¢£¾™Åҙ§¨™<br /> §­§™À–¯¢™§¬¶¢£™¢¬¥Ó™¢¬–Òœ™É¬·Ô¢¾™Ã¨˜™ ›·¾™<br /> °›·™ÀÕ¢£¾™ ›™¬·Î¯˜™ÉÖ¡™Åž–×™ØÙ·™Ð·Ä™œ·Ÿ¢™ ‘ “ ïð ñ +& òó ñ<br /> ž™¢¬–Òœ™É¬·Ô¢™œª¢™˜Ê¢¬™ÅÚ¢™°¯¢™¹Û™Ã–¢¬¾™Ä¢¬™ òô<br /> ¬¥µ¢£™˜¦–™§¬®˜™¥Ü¢£™§·Ÿ§™Ã¢£™§Ý¢£™¢¬¥™<br /> ¹–—§™Ã–¢¬™°Þ™§ß›™˜¬›–™«¬Õ™Ã›·™¢žÎ¼™ÌÁ™˜ ­¢¬™ õ‘8öŠ÷=ø4738=ù7Žú4<br /> ¢¬à¢£™À–¯¢™§¬¶¢£™¢žÎ¾™á™¬Ñ§™¬–—¢™°ª–™˜¬¥´¢£™<br /> Å⢣™˜¬·Â§™É¬­¢£™Ã–¢¬™ãä弙潖¢¬™¬¨›™˜¬›¢£ç™ž™ ûüûü‹ýþÿ01‹23þ452‹16ÿ‹<br /> Àž–™˜¬·Â§™§¸™«¬¥è¢£™§ß›™á™¬Ñ§™§¸™˜ ·ÎÈ¢¾™§¨™ 7ž–™˜¬·Â§™§¸™«¬¥è¢£™½–¢¬™¬¨›™˜¬›¢£™£Çœ™<br /> ˜­§™ÅÕ¢£™¬¡ª˜™¬·Î¯˜¾™£–Äœ™°›·¾™Ã–¢¬™˜Í¢¾™¬›Î™ §­§™¹º™˜¬·Â§Ó™™<br /> 8:78887™<br /> ù7†8>?89Ž™<br /> ï=<br /> 4÷ 73™ =ù4Ž84<br /> 7Ž8öŠ÷ 73™<br /> ̥袣™Ð·–™ CDSGJPdGCCdGd™<br /> í±£™<br /> ̕š™•™<br /> ·Î»¢™É¬·¢£™ GDUdQGJUbPSSGJHGG@PCJH™<br /> 䣙<br /> ̕š™•™<br /> ̞¡™¢¬Í¢™<br /> q@UCUdX@dGJPdQ]}d™<br /> ²£™<br /> ̕š™•™<br /> ›œ™˜¬Ä¡™<br /> 3S^J^@@HGPU@PSCdGdGdH™<br /> ²£™<br /> ̕š™•™<br /> 7ž¡™É¬¥è¢£™ GCDGT@]GJGCPS]dd™<br /> ²£™<br /> ̕š™•™<br /> ­§™¹º™˜¬·Â§™°¥Ü§™Å⢣™Å¥¦–™Åª¢£™É¬Û¾™°Äœ™ÀÄ¡™˜–»·™§¬·Ô¢™Å¥Ü§™°–Á¢™•–—˜™š›œ™•™ã弙<br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br />  <br /> <br /> <br /> HIJKLMNOPKQRSPKTUPKLMIVMKLMWVXYKTUPKLZJK<br /> [\VXK]^_KLM`aKPbVXKVXMcKdIVKeNOPfKgRhPK<br /> TUPK]iJKLMWVXKQRSPKQjVXKLMIVMKkKLZJYK]iJKLZJK<br /> kllK]mfKnMNOPKKQRSPKToVKpNqLKLrJKsMaWKtRSPKuK<br /> HcVMKvJcVKwWKsMaWKxKMyPKz{KL|N_}VKdIKg~JfK<br /> €€‚ƒ„…†‡‚ˆ‰ˆŠ‚‹]apJPJmmJVKvJŒVKll]XK<br /> PŽWKMVXKta]`TPaYKJcLKgW]fK<br /> ‘’“”•–—˜™š<br /> €€‚ƒ›œ…‚‡„…ˆ‚žŸ ‚‡„¡ˆ‚<br /> ¢lKLMWJK£M¤KQRSPKPM¥VKQa^VKPjKLMWJKL|aVXK<br /> [N¦VXKL§KPNVXKL¨K©KQªVKk«KLN¬VK[\VXKTJŒNK­]K<br /> vIKL®KVXN_cVKVraK£M^KLMWJKLrJKsMaWK¯M¤KToVK<br /> HcVMKvJcVKwWKsMaWKxKMyPKz{KL|N_}VKdIKg~JYK<br /> L®KVXN_cVKLMW]KXJWKvIaKVXMJŒVKP°Nf‚‚<br /> €€‚ƒ›œ…‚‡„…ˆ‚ž±²›‚³´µŠ‚nMWJK£M¤K[¶K<br /> VXMJŒVKP°NKXJ·WKPM¨VXYKsMbVXKNOVXKLMNOPK<br /> QZVXK¸N_KL|¹VMKMaºPK»¼VXKLMŒ]KLMNOPKsM^PK<br /> VXaIJKVXMJŒVKP°NfK<br /> ½’¾—¿™šÀ¾ÁÀ<br /> €€‚ƒ„›Ã³‚Ĉń›œˆ‚‡Æ…Š‚nM§KVXMJc]K<br /> m­]KTIVXK]ÇYKTaKT^VMKL|RhPKuKTWNKQJ}NKL|ÈYKPjK<br /> QOJKPM°VXfK<br /> €€‚Éʇ„‚Ë̈ł³„…†‡‚‚<br /> uKgMj]KPM°VXÍKNOVXK‹]apJPJmmJVKvJŒVK<br /> ll]XfKÎiJKVXI_KNOVXKÏKvJŒVKPMJWK«Km¬VKÐT^VXK<br /> uKPMJ}NÑKTWNKÒVKÓlK£MZLYKNOVXKL|aVXKKVXI_KK<br /> mJŒVKL¤PfK<br /> uKgMj]KVXMJŒVKP°NÍK»¼VXK‹]apJPJmmJVYKL|aVXK<br /> KVXI_KXJOVXKVMRKVMj]KPM°VXKvIKNOVXKLMŒ]K<br /> [IJKLMNOPKÔJVMKMjWKLMWVXÍKVXI_KNOVXK]~LKLZJK<br /> Ðkll]mÑKPMJWK«Km¬VKTWNKÒVKÓlK£MZLYKNOVXKq]K<br /> L|aVXKKVXI_KmJŒVKL¤PfK<br /> !"#$%&'(#)*6+,-.(4#4#,8/01#2!7#3"54<br /> 56,-7(05689(+:&#3"78/6;&<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản