Tác nhân gây bệnh cây trồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
444
lượt xem
153
download

Tác nhân gây bệnh cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh cây trồng do nhiều loại tác nhân gây ra. Có thể chia tác nhân gây bệnh cây trồng ra làm hai nhóm: nhóm tác nhân không ký sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác nhân gây bệnh cây trồng

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh C¸c nguyªn lý vÒ bÖnh h¹i c©y trång Ch−¬ng 2 T¸c nh©n g©y bÖnh c©y trång Biªn so¹n bëi PGs. Ph¹m V¨n Kim Bé m«n B¶o VÖ Thùc VËt Khoa N«ng NghiÖp §¹i Häc CÇn Th¬
 2. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &+ml1* 7$v& 1+h1 *h< %j€1+ &h< 75k|1* %…›QK Fƒ\ WU†—QJ GR QKL…—X ORD›L WD‘F QKƒQ Jƒ\ UD &R‘ WK…˜ FKLD WD‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ UD ODŽP KDL QKR‘P FKŒQK QKR‘P WD‘F QKƒQ NK†QJ N\‘ VLQK YDŽ QKR‘P WD‘F QKƒQ N\‘ VLQK , &$v& 7$v& 1+h1 .+k1* .
 3. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &ƒšX WUX‘F FXD „ƒšW FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q „†œ ƒ™P YDŽ „†œ WKRD‘QJ NKŒ FXD „ƒšW 0†œW „ƒšW FR‘ FƒšX WUX‘F Y‡‘L QKL…—X O†˜ K†˜QJ WR FD‘W VH FR‘ „†œ WKRD‘QJ W†šW WX\ QKL…Q VH JLˆ Qˆ‡‘F UƒšW NH‘P Q…Q WKˆ‡ŽQJ WKL…šX „†œ ƒ™P 1Jˆ‡œF OD›L P†œW „ƒšW FR‘ FƒšX WUX‘F KD›W TXD‘ PQ „ƒšW VH‘W Q‚›QJ WK‰ OD›L FR‘ NKD Q‚QJ JLˆ Qˆ‡‘F W†šW QKˆQJ NH‘P WKRD‘QJ NKŒ lt „ƒšW VH‘W Q‚›QJ TXD TXD‘ WU‰QK WUˆ›F GL FD‘F KD›W PQ O‚–QJ „RœQJ ‡ Wƒ—QJ „…š FDŽ\ ODŽP WKDŽQK P†œW Wƒ—QJ „ƒšW QH‘Q FK‚›W NK†QJ FKR Qˆ‡‘F WKRD‘W TXD 7ƒ—QJ Qƒ—\ WU‡ Q…Q TXD‘ Fˆ‘QJ QJ‚Q FDQ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD U…˜ Fƒ\ lt P†œW V†š ORD›L Fƒ\ WU†—QJ „D [D\ UD KL…›Q Wˆ‡œQJ FK…šW „RœW GR U…˜ Fƒ\ E KD›L ‡ Wƒ—QJ „ƒšW TXD‘ FK‚›F Qƒ—\ S+ TXD‘ WKƒšS „ƒšW FKXD KD›Q FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Fƒ\ WU†—QJ ,RQ + FR‘ DQK Kˆ‡QJ WUˆ›F WL…šS O…Q P† FXD U…˜ Fƒ\ YDŽ WD‘F „†œQJ O…Q FD‘F HQ]\P FXD U…˜ lt „ƒšW TXD‘ FKXD „†œ S+ FXD „ƒšW FRŽQ DQK Kˆ‡QJ ODŽP FKR FD‘F Gˆ‡QJ OL…›X WURQJ GFK FXD „ƒšW FKX\…˜Q VDQJ GD›QJ NK†QJ KƒšS WKX „ˆ‡œF „†—QJ WK‡ŽL FD‘F FKƒšW „†œF QKˆ $O )H 0Q OD›L „ˆ‡œF FKX\…˜Q VDQJ GD›QJ G…˜ KƒšS WKX 'R „R‘ Fƒ\ WU†—QJ P†œW P‚›W NK†QJ KƒšS WKX „ƒ—\ „X Gˆ‡QJ OL…›X Fƒ—Q WKL…šW QKˆ 1 &D P‚›W NKD‘F OD›L KƒšS WKX TXD‘ „D‘QJ FD‘F LRQ „†œF QKˆ )H $O 0Q YY 7‰QK WUD›QJ [‰ SKHŽQ ‡ FD‘F YXŽQJ „ƒšW SKHŽQ FXD Qˆ‡‘F WD FXQJ „ˆD „…šQ DQK Kˆ‡QJ Qƒ—\ &ƒ\ WU†—QJ WKˆ‡ŽQJ NH‘P W‚QJ WUˆ‡QJ YDŽQJ YRœW YDŽ Q…šX Q‚›QJ K‡Q Fƒ\ FR‘ WK…˜ FK…šW K‚“QJ ORD›W /X‘D E [‰ SKHŽQ WU‡ Q…Q YDŽQJ YRœW NH‘P „H QKD‘QK OXŽQ E†œ U…˜ YDŽQJ NK† 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS Fƒš\ OX‘D WU…Q „ƒšW YˆŽD WUX›F „…˜ FK†Q YXŽL U‡P UD› TXD‘ WU‰QK SKƒQ KX\ U‡P UD› WURQJ „L…—X NL…›Q QJƒ›S Qˆ‡‘F VH VDQ VLQK UD FD‘F DFLG KˆX F‡ ODŽP FKR S+ FXD „ƒšW JLDP WKƒšS 7URQJ „L…—X NL…›Q Qƒ—\ E†œ U…˜ OX‘D E WKX‘L „HQ „L OX‘D FXQJ YDŽQJ YRœW F‚“Q F†˜L YDŽ FR‘ WK…˜ FK…šW K‚“QJ ORD›W Q…šX NK†QJ „ˆ‡œF FDL WKL…›Q NS WK‡ŽL &D WURQJ KDL WUˆ‡ŽQJ K‡œS WU…Q „ƒ\ FKX‘QJ WD SKDL GXŽQJ Qˆ‡‘F V†QJ „…˜ UˆD FKƒšW „†œF YDŽ WKD‘R UD NKRL UX†œQJ N…šW K‡œS Y‡‘L ER‘Q 3 G…™ WDQ „…˜ FDL WKL…›Q „L…—X NL…›Q V†šQJ FXD Fƒ\ OX‘D P‡‘L FR‘ WK…˜ Fˆ‘X YDQ „ˆ‡œF S+ TXD‘ FDR ‡ FD‘F ORD›L „ƒšW P‚›Q KR‚›F „ƒšW NL…—P FXQJ FR‘ KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ lt S+! Fƒ\ WU†—QJ NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q „ˆ‡œF Fƒ\ FR‘ WK…˜ E KH‘R YDŽ FK…šW 7KL…šX KR‚›F Gˆ WKˆŽD FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW FXQJ Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ &ƒ\ Fƒ—Q FR‘ GX Gˆ‡QJ FKƒšW „…˜ V†šQJ YDŽ VDQ [XƒšW &R‘ QKˆQJ ORD›L Gˆ‡QJ OL…›X Fƒ\ Fƒ—Q UƒšW QKL…—X „R‘ ODŽ FD‘F FKƒšW „D Oˆ‡œQJ QKˆ 1 3 . &D 6 0J 7URQJ NKL „R‘ Fƒ\ FXQJ Fƒ—Q P†œW V†š FD‘F FKƒšW NKD‘F Y‡‘L P†œW Oˆ‡œQJ UƒšW QKR QKˆQJ NK†QJ WK…˜ WKL…šX „ˆ‡œF „R‘ ODŽ FD‘F FKƒšW YL Oˆ‡œQJ QKˆ )H % =Q 0Q &X YDŽ 0R 
 4. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ D 7‰QK WUD›QJ WKL…šX Gˆ‡QJ FKƒšW +‰QK  .KL FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW WU…Q KL…›Q GL…›Q WURQJ „ƒšW Gˆ‡‘L Pˆ‘F W†šL WKL…˜X Fƒ—Q WKL…šW Fƒ\ WU†—QJ VH WU‡ Q…Q E…›QK KRD›Q YDŽ WK…˜ KL…›Q FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ „‚›F WUˆQJ 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX P†œW Gˆ‡QJ FKƒšW FKˆ‘QJ WR P†œW WURQJ KDL W‰QK WUD›QJ VDX KR‚›F WURQJ „ƒšW FR‘ NK†QJ „X Gˆ‡QJ FKƒšW ƒš\ KR‚›F Gˆ‡QJ FKƒšW ƒš\ ‡ Gˆ‡‘L GD›QJ NK†QJ KƒšS WKX „ˆ‡œF 6DX „ƒ\ ODŽ FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ „‚›F WUˆQJ FXD W‰QK WUD›QJ WKL…šX FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW FXD Fƒ\ WU†—QJ 7KL…šX 1 5…˜ Fƒ\ E QJ‚–Q OD›L Fƒ\ OXŽQ OD‘ QKR OD›L /D‘ QJD PDŽX YDŽQJ QK‡œW QKD›W 1…šX W‰QK WUD›QJ WKL…šX „D›P NH‘R GDŽL OD‘ QJD PDŽX YDŽQJ OD‘ JLDŽ E…Q Gˆ‡‘L FX†šQ OD›L YDŽ KH‘R NK† 7‰QK WUD›QJ WKL…šX „D›P FR‘ WK…˜ GR „ƒšW WKL…šX „D›P FXQJ FR‘ WK…˜ GR „ƒšW E [‰ SKHŽQ )H YDŽ $O Wˆ› GR FDR ˆ‘F FK…š NKD Q‚QJ KƒšS WKX „D›P FXD U…˜ 'R „R‘ WXŽ\ WKHR WUˆ‡ŽQJ K‡œS PDŽ [ˆ O\‘ FKR WKŒFK „D‘QJ 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS „ƒ—X FKX‘QJ WD ER‘Q WK…P SKƒQ „D›P KR‘D KRœF 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS VDX SKDL UˆD SKHŽQ N…šW K‡œS Y‡‘L ER‘Q OƒQ YDŽ „D›P 7KL…šX 3 7KL…šX OƒQ OD‘ Fƒ\ QJD VDQJ PDŽX OX›F Vƒ›P U†—L VDX „R‘ QJD PDŽX „R KR‚›F WŒP GR Vˆ› WŒFK WX› EƒšW E‰QK WKˆ‡ŽQJ FD‘F PDŽX FXD DQWKRF\DQLQ 5‰D OD‘ „†L NKL E G‡œQ VR‘QJ 7UD‘L WKˆ‡ŽQJ P…—P QKXQ K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ YDŽ ODŽP JLDP SKƒ˜P FKƒšW „D‘QJ N…˜ +L…›Q Wˆ‡œQJ WKL…šX OƒQ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WU…Q „ƒšW FKXD WU…Q „ƒšW „D E ED›W PDŽX lt YXŽQJ „ƒšW SKHŽQ KL…›Q Wˆ‡œQJ WKL…šX 3 WKˆ‡ŽQJ N…šW K‡œS Y‡‘L WKL…šX 1 WUƒ—P WURœQJ PDŽ WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX 1 OƒšQ Oˆ‡‘W YDŽ WK…˜ KL…›Q UR QH‘W K‡Q &R‘ WK…˜ ER‘Q SKƒQ VXSHU SKRVSKDW „…˜ JLDL TX\…šW WUˆ‡ŽQJ K‡œS WKL…šX 3 7KL…šX . 7KL…šX NDOL ODŽP FKR OD‘ QJD PDŽX [DQK Fˆ‘W QJˆ›D „RœW OD‘ FKD‘\ NK† U‰D OD‘ G‡œQ VR‘QJ FR‘ QKL…—X „†šP QƒX WU…Q SKL…šQ OD‘ YDŽ SKL…šQ OD‘ FX†šQ OD›L KR‚›F E FRQJ „XŽQ 7UL…›X FKˆ‘QJ UR QH‘W ‡ FD‘F OD‘ JLDŽ 5…˜ Fƒ\ E F‚“Q F†˜L WK…˜ KL…›Q Vˆ› NH‘P SKD‘W WUL…˜Q &D‘F OR‘QJ ‡ FDŽQK Fƒ\ QJ‚–Q OD›L ODŽP JLDP Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ FXD Fƒ\ YDŽ FX†šL FXŽQJ ODŽP JLDP Q‚QJ VXƒšW „D‘QJ N…˜ 7‰QK WUD›QJ WKL…šX .DOL WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WU…Q „ƒšW FD‘W GƒšW „D‘ Y†L iƒšW VH‘W ‡ i%6&/ WKˆ‡ŽQJ ŒW NKL WKL…šX NDOL 7KL…šX &D 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX &D WK…˜ KL…›Q WU…Q FD‘F SKƒ—Q QRQ FXD Fƒ\ /D‘ PRœF UD NK†QJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ E G‡œQ VR‘QJ FR‘ QKL…—X „†šP YDŽ U‰D OD‘ E PƒšW PDŽX 0† FXD OD‘ YDŽ FD‘F „L…˜P W‚QJ WUˆ‡QJ FXD Fƒ\ WKˆ‡ŽQJ E FK…šW „L YDŽ ODŽP FKR Fƒ\ E FK…šW „RœW 5…˜ Fƒ\ NH‘P SKD‘W WUL…˜Q YDŽ WK…˜ KL…›Q WUL…X FKˆ‘QJ QKƒ—\ QKX›D 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX Y†L WKˆ‡ŽQJ J‚›S ‡ „ƒšW FKXD &ƒ—Q ER‘Q Oˆ‡œQJ Y†L UƒšW O‡‘Q „…˜ FKD›\ FKˆD FKR W‰QK WUD›QJ WKL…šX Y†L FXD „ƒšW 
 5. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK  6‡ „†— P† WD FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK FXD FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ NKL E WKL…šX FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW KR‚›F WKL…šX FD‘F YL Oˆ‡œQJ 
 6. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7KL…šX 6 7KL…šX OˆX KXŽ\QK ŒW NKL [D\ UD YDŽ WKˆ‡ŽQJ FKŠ [D\ UD ‡ „ƒšW E [R‘L PRŽQ YDŽ ED›W PDŽX Q‚›QJ 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX OˆX KX\ŽQK WK…˜ KL…›Q ‡ FD‘F OD‘ QRQ QJD PDŽX YDŽQJ 1‚›QJ K‡Q WK‰ OD‘ E UX›QJ YDŽ FK…šW „RœW FD‘F FDŽQK &R‘ WK…˜ FXQJ FƒšS OˆX KX\ŽQK E‚“QJ FD‘FK ER‘Q SKƒQ 6$ „…˜ FXQJ FƒšS „D›P WKD\ Y‰ ER‘Q SKƒQ XU… 7KL…šX 0J .KL E WKL…šX PDJQ… WUL…›X FKˆ‘QJ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WU…Q OD‘ JLDŽ 7UL…X FKˆ‘QJ G‚›F WUˆQJ ODŽ FD‘F OD‘ JLDŽ E YDŽQJ GRœF WKHR FD‘F JƒQ OD‘ 9‡‘L FD‘F Fƒ\ „D QL…Q WUL…›X FKˆ‘QJ FRŽQ NHŽP WKHR UX›QJ OD‘ YDŽ JLDP Q‚QJ VXƒšW „D‘QJ N…˜ 7KL…šX PDJQ… WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WURQJ PXŽD Q‚–QJ ‡ FD‘F YXŽQJ „ƒšW FD‘W QKH› KR‚›F „ƒšW FKXD &R‘ WK…˜ ER‘Q VXOIDW PDJQ… KR‚›F WL…›Q K‡Q ODŽ SKXQ FD‘F ORD›L WKX†šF Gˆ‡QJ Fƒ\ FR‘ FKˆ‘D PDJQ… 7KL…šX )H 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX )H WKˆ‡ŽQJ [XƒšW KL…›Q ‡ SKƒ—Q QRQ QKƒšW FXD Fƒ\ WˆŽ Gˆ‡‘L GD›QJ PƒšW PDŽX GRœF WKHR FD‘F JƒQ OD‘ FKR „…šQ WRDŽQ E†œ SKƒ—Q QRQ FXD Fƒ\ QJD PDŽX YDŽQJ YRœW /D‘ NK†QJ UX›QJ QKˆQJ UX [X†šQJ 7Kˆ‡ŽQJ J‚›S WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX V‚–W WU…Q Fƒ\ ‚Q WUD‘L K‡Q WU…Q FD‘F ORD›L KRD PDŽX NKD‘F 7‰QK WUD›QJ WKL…šX V‚–W WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WU…Q „ƒšW „D‘ Y†L „ƒšW NL…—P 7U…Q „ƒšW FKXD W‰QK WUD›QJ Qƒ—\ FKŠ [D\ UD NKL WURQJ „ƒšW FR‘ FKˆ‘D TXD‘ QKL…—X 0Q iƒšW i%6&/ ŒW NKL J‚›S W‰QK WUD›QJ WKL…šX V‚–W 7KL…šX 0Q 0DQJ‚Q ODŽ FKƒšW Fƒ—Q WKL…šW FKR NKRDQJ HQ]\P Fƒ—Q WKL…šW FXD Fƒ\ WU†—QJ 1R‘ UƒšW Fƒ—Q WKL…šW FKR FKX WU‰QK .UHE FKR Vˆ› K† KƒšS Vˆ› TXDQJ W†˜QJ K‡œS YDŽ FKR VX› WKDŽQK Oƒ›S OX›F GL…›S W†š FXD Fƒ\ WU†—QJ 0Q YDŽ )H ˆ‘F FK…š WD‘F GX›QJ Oƒ˜Q QKDX WURQJ Fƒ\ 7‰QK WUD›QJ Gˆ WKˆŽD V‚–W Wˆ› GR WURQJ „ƒšW SKHŽQ ‡ i%6&/ WKˆ‡ŽQJ „ˆD „…šQ KL…›Q Wˆ‡œQJ WKL…šX 0Q FXD Fƒ\ WU†—QJ 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX 0Q FR‘ NKD‘F QKDX WˆŽ ODŽ FD‘F FKƒšP PDŽX [D‘P KR‚›F PDŽX YDŽQJ WU…Q OD‘ „…šQ FKD‘\ OD‘ WXŽ\ ORDŽL Fƒ\ WU†—QJ 7KL…šX &X 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX „†—QJ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WU…Q FD‘F ORDŽL Fƒ\ ‚Q WUD‘L 7UL…›X FKˆ‘QJ WKˆŽ‡QJ [XƒšW KL…›Q WU…Q OD‘ QRQ Y‡‘L PDŽX OX›F Vƒ›P EƒšW WKˆ‡ŽQJ OD‘ E FX†šQ OD›L KR‚›F FRQJ „XŽQ KR‚›F Y‚›Q YH›R 7‰QK WUD›QJ Q‚›QJ K‡Q WK‰ Fƒ\ FR‘ WK…˜ E FK…šW „RœW 7‰QK WUD›QJ WKL…šX „†—QJ ŒW J‚›S ‡ i%6&/ 7KL…šX =Q .HP ODŽ FKƒšW Fƒ—Q WKL…šW „…˜ Fƒ\ W†˜QJ K‡œS P†œW V†š DX[LQ YDŽ ,$$ WURQJ Fƒ\ .KL WKL…šX NHP Fƒ\ WK…˜ KL…›Q WUL…›X FKˆ‘QJ PƒšW PDŽX GRœF WKHR JƒQ OD‘ NHŽP WKHR WUL…›X FKˆ‘QJ FK…šW P† YDŽ PDŽX WŒP /D‘ E EL…šQ GD›QJ WHR QKR OD›L FD‘F OR‘QJ FXD FDŽQK QJ‚–Q OD›L WUD‘L QKR ŒW WUD‘L i…˜ WUD‘QK W‰QK WUD›QJ WKL…šX NHP FR‘ WK…˜ ER‘Q Y†L SKƒQ OƒQ G…˜ WDQ FXQJ QKˆ WKˆ‡ŽQJ [X\…Q SKXQ GXQJ GFK VXOIDW NHP KR‚›F FD‘F WKX†šF Gˆ‡QJ Fƒ\ FR‘ FKˆ‘D NHP 
 7. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7KL…šX %RURQ % %R JLˆ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ Vˆ› KƒšS WKX Qˆ‡‘F FXD Fƒ\ WURQJ WL…šQ WU‰QK FDUERQK\GUDWH YDŽ QLWURJHQ KR‘D WURQJ Vˆ› SKƒQ F‚–W W…š EDŽR YDŽ Vˆ› WKDŽQK Oƒ›S FKƒšW SHFWLQ FXD YD‘FK W…š EDŽR 7KL…šX %R FD‘F „ŠQK W‚QJ WUˆ‡QJ FXD Fƒ\ E FK…šW O†L NH‘R WKHR Vˆ› „ƒP WK…P FD‘F FK†—L E…Q iŠQK W‚QJ WUˆ‡QJ FXD FD‘F FK†—L P‡‘L OD›L FK…šW YDŽ Fƒ\ OD›L „ƒP WK…P FK†—L E…Q .…šW TXD ODŽ Fƒ\ OXŽQ YDŽ FR‘ UƒšW QKL…—L FK†—L /D‘ WHR QKR OD›L Gƒ—\ O…Q YDŽ FD‘F JƒQ OD‘ Q†˜L WR O…Q %…Q WURQJ SKƒ—Q WKƒQ YDŽ U…˜ Fƒ\ E WK†šL „HQ &R‘ WK…˜ ODŽ GR W‰QK WUD›QJ WKL…šX %R Fƒ\ WL…šW UD FD‘F DFLG SK…QRO YDŽ FKŒQK FD‘F DFLG SK…QRO Jƒ\ KRD›L Wˆ FKR P† Fƒ\ i…˜ FKˆD WU FR‘ WK…˜ SKXQ GXQJ GFK %RUD[ SKHŽQ WKH KD\ KDŽQ WKH ORDQJ O…Q OD‘ +‰QK +‰QK 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX %RURQ WU…Q FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ $ &DŽ FKXD Fƒ\ WKL…šX % WUD‘L YDŽ Fƒ\ NKRH SKDL % &X FDL „ˆ‡ŽQJ E Qˆ‘W YDŽ JD\ & &DL E†QJ E U†˜QJ WKƒQ GR WKL…šX % ' 7KƒQ Fƒ\ FDL E‚–S WŒP EURFFROL E WK‚–W OD›L ‡ F†˜ WKƒQ YDŽ Qˆ‘W E…Q WURQJ WKƒQ ( 7UD‘L VD‘ O E Qˆ‘W GR WKL…šX % Gˆ‡‘L VR Y‡‘L WUD‘L NKRH WU…Q 
 8. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ E 'ˆ WKˆŽD Gˆ‡QJ FKƒšW Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR Fƒ\ &D‘F FKƒšW YL Oˆ‡œQJ NKL WKL…šX „D Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ WK…š QKˆQJ NKL KL…›Q GL…›Q Y‡‘L KDŽP Oˆ‡œQJ TXD‘ FDR FD‘F FKƒšW Qƒ—\ FXQJ Jƒ\ „†œF FKR Fƒ\ WU†—QJ &D‘F FKƒšW QKˆ PDQJDQ NHP „†—QJ ERURQ V‚–W QK†P YDŽ VHOHQLXP „…—X FR‘ WK…˜ Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR Fƒ\ Q…šX FR‘ WURQJ „ƒšW Y‡‘L KDŽP Oˆ‡œQJ FDR K‡Q QKX Fƒ—X 1J†œ G†œF %R WKˆ‡ŽQJ WK…˜ KL…›Q Gˆ‡‘L WUL…›X FKˆ‘QJ YDŽQJ QƒX YDŽ FK…šW OD‘ Fƒ\ 7UL…›X FKˆ‘QJ E‚–W „ƒ—X WˆŽ PH‘S OD‘ ODQ Gƒ—Q YDŽR WURQJ 7UL…›X FKˆ‘QJ FKŒQK FXD W‰QK WUD›QJ QJ†œ „†œF GR 0DQJDQ ODŽ U…˜ Fƒ\ QJD PDŽX QƒX OD‘ E PƒšW PDŽX YDŽ FK…šW NK† WˆŽ U‰D OD‘ YDŽR iƒšW UX†œQJ E QKL…™P P‚›Q VDX NKL Qˆ‡‘F „D E†šF K‡L „L K…šW TXD PXŽD Q‚–QJ 1D&O WŒFK OX\ WURQJ „ƒšW Y‡‘L KDŽP Oˆ›‡QJ UƒšW FDR YDŽ Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR OX‘D YDŽ FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ NKD‘F WURQJ QKL…—X Q‚P &D‘F SKL…šQ VH‘W WURQJ „ƒšW FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ JLˆ 1D UƒšW FK‚›F UƒšW NKR‘ GXŽQJ Qˆ‡‘F UˆD 1KˆQJ UX†œQJ NK† Qˆ‘F QH U†—L VDX „R‘ OD›L E QKL…™P P‚›Q WK‰ OD›L FDŽQJ NKR‘ UˆD K‡Q QˆD Y‰ Qˆ‡‘F P‚›Q „D WKHR NH Qˆ‘F [X†šQJ UƒšW VƒX YDŽ WŒFK OX\ ‡ „R‘ .KL „ƒšW „D E QKL…™P P‚›Q FKX‘QJ WD SKDL UˆD P‚›Q Y‡‘L Qˆ‡‘F QJRœW Qˆ‡‘F V†QJ KR‚›F Qˆ‡‘F PˆD YDŽ WXŽ\ WKHR W‰QK WUD›QJ QKL…™P P‚›Q Q‚›QJ KD\ QKH› FR‘ NKL SKDL UˆD WURQJ QKL…—X Q‚P P‡‘L FR‘ WK…˜ FDQK WD‘F „ˆ‡œF i…˜ JLDL TX\…šW W‰QK WUD›QJ QJ†œ „†œF Y‰ Gˆ WKˆŽD FD‘F FKƒšW YL Oˆ‡œQJ Qƒ—\ EL…›Q SKD‘S W†šW QKƒšW ODŽ UˆD „ƒšW E‚“QJ Qˆ‡‘F i†L NKL EL…›Q SKD‘S Vˆ GX›QJ FD‘F FKƒšW FR‘ WŒQK „†šL NKD‘QJ Y‡‘L FKƒšW Jƒ\ „†œF FXQJ „HP OD›L N…šW TXD WUˆ‡‘F P‚–W 7KŒ GX› QKˆ W‰QK WUD›QJ QJ†œ „†œF Y‰ Gˆ WKˆŽD )H YDŽ $O FR‘ WK…˜ JLDL TX\…šW FƒšS ED‘FK E‚“QJ ER‘Q SKƒQ OƒQ G…™ WDQ „…˜ F†š „QK FD‘F LRQ )H YDŽ $O Wˆ› GR KR‚›F SKXQ O…Q OD‘ GXQJ GFK VXOIDW PDQJDQ „…˜ „†šL NKD‘QJ OD›L Y‡‘L Vˆ› KƒšS WKX V‚–W Wˆ› GR 7X\ QKL…Q EL…›Q SKD‘S UˆD FKƒšW „†œF „L Yƒ™Q ODŽ EL…›Q SKD‘S F‡ EDQ YDŽ FR‘ KL…›X TXD OƒX GDŽL K‡Q $tQK Kˆ‡QJ FXD FD‘F FKƒšW „†œF &D‘F ORD›L Q†QJ Gˆ‡œF „…—X FR‘ WK…˜ ODŽP KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ Q…šX FKX‘QJ WD Vˆ GX›QJ NK†QJ „X‘QJ FD‘FK „X‘QJ OX‘F FXQJ QKˆ „X‘QJ Q†—QJ „†œ Fƒ—Q WKL…šW 7KŒ GX› 6XOIDW „†—QJ WKDQK SKDŽQ ODŽ WKX†šF WUˆŽ QƒšP Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ WK…š QKˆQJ Q…šX FKX‘QJ WD NK†QJ WUXQJ KRŽD „†œ FKXD FXD WKX†šF E‚“QJ Y†L KR‚›F WUXQJ KRŽD NK†QJ „X Pˆ‘F Fƒ—Q WKL…šW WK‰ WKX†šF VH ODŽP QJ†œ „†œF FKR GˆD OHR Eƒ—X EŒ FDŽ FKXD YY .KL SKXQ WKX†šF WUˆŽ VƒX Q†QJ GƒQ FR‘ WKR‘L TXHQ NKL K…šW WKX†šF WURQJ P†™L E‰QK WU…Q „ˆ‡ŽQJ „L Oƒš\ WKX†šF P‡‘L F†š SKXQ FKR K…šW WKX†šF FRŽQ VR‘W WURQJ E‰QK O…Q FD‘F KDŽQJ Fƒ\ WU…Q „ˆ‡ŽQJ „L 3Kƒ—Q 
 9. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ WKX†šF F‚›Q Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ FR‘ Q†—QJ „†œ NKD‘ FDR GR „R‘ WKˆ‡ŽQJ ODŽP FKD‘\ OD‘ KRD PDŽX GRœF WKHR „ˆ‡ŽQJ „L 1…šX Vˆ GX›QJ WKX†šF GL…›W FR NK†QJ „X‘QJ FD‘FK YDŽ „X‘QJ OX‘F FR‘ WK…˜ VH GL…›W OX†Q FD KRD PDŽX .KL SKXQ WKX†šF GL…›W FR SKDL P‡ YRŽL SKXQ WR UD „…˜ SKXQ UD KD›W WKX†šF WR NK†QJ ED\ [D „‡ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ FKXQJ TXDQK &ƒ\ E QJ†œ „†œF Y‰ WKX†šF GL…›W FR OD‘ TX‚Q TXHR UX›QJ OD‘ U†—L FK…šW +‰QK  &D‘F \…šX W†š WK‡ŽL WL…šW EƒšW O‡œL FR‘ WK…˜ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ D 1KL…›W „†œ +‰QK  1KL…›W „†œ FXD NK†QJ NKŒ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Fƒ\ WU†—QJ 0†™L ORDŽL Fƒ\ FR‘ P†œW NKRDQJ QKL…›W „†œ FKX „ˆ›QJ „ˆ‡œF YDŽ WKŒFK K‡œS NKD‘F QKDX 1JRDŽL SKD›P YL Qƒ—\ QKL…›W „†œ FDR K‡Q KR‚›F QKL…›W „†œ WKƒšS K‡Q „…—X FR‘ WK…˜ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ 7KŒ GX› QKˆ lt QKL…›W „†œ FDR WUD‘L FDŽ FKXD E FKD‘\ Q‚–QJ WUD‘L FR‘ FD‘F Y…šW WKƒP QKˆ E WKƒšP Qˆ‡‘F VDX „R‘ Y…šW E QK‚Q QKHR YDŽ NK† „L QJD PDŽX WU‚–QJ KR‚›F [D‘P 1JRDŽL UD WUD‘L FDŽ FKXD FRŽQ FR‘ WK…˜ E EL…šQ GD›QJ PH‘R PR‘ &ƒ\ E‚–S NKL J‚›S Q‚–QJ QR‘QJ OL…Q WX›F VH E FX†šQ OD‘ NK† SKƒ—Q WU…Q FXD Fƒ\ FD KRD „ˆ›F NK†QJ WKX› SKƒšQ „ˆ‡œF WUD‘L NK†QJ FR‘ KD›W &ƒ\ FR‘ WK…˜ FK…šW Q…šX Q‚–QJ QR‘QJ TXD‘ OƒX 7†—Q WUˆ WUD‘L Fƒ\ KR‚›F FD‘F ORD›L FX WURQJ QKL…›W „†œ FDR VH ODŽP Kˆ KRQJ WUD‘L FX ƒš\ QKDQK FKR‘QJ Y‰ ‡ QKL…›W „†œ FDR FD‘F EL…šQ Gˆ‡QJ WURQJ WUD‘L FX W‚QJ O…Q K† KƒšS FXQJ W‚QJ QKDQK Oˆ‡œQJ R[\ Fƒ—Q GXŽQJ QKL…—X K‡Q VR Y‡‘L Pˆ‘F WKX YDŽR 7UD‘L FX VH E WK†šL QKDQK FKR‘QJ 1KL…›W „†œ WKƒšS TXD‘ FXQJ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ &ƒ\ FKX†šL FR‘ WK…˜ FKX „ˆ‡œF QKL…›W „†œ WU…Q 4& .KL QKL…›W „†œ [X†šQJ WKƒšS K‡Q Fƒ\ VH E KD›L GR Y‡ FD‘F PD›FK QKˆ›D 7†—Q WUˆ WUD‘L Fƒ\ WURQJ QKL…›W „†œ WKƒšS G…™ ODŽP FKR WUD‘L PƒšW SKƒ™P FKƒšW GR Vˆ GX›QJ QKL…›W „†œ TXD‘ WKƒšS VR Y‡‘L QKL…›W „†œ FKX „ˆ›QJ „ˆ‡œF FXD ORD›L WUD‘L ƒš\ 7KŒ GX› QKˆ NKL W†—Q WUˆ FKX†šL JLDŽ WURQJ WK‡ŽL JLDQ GDŽL FKX\…Q FK‡ NKL [XƒšW NKƒ˜X FKX†šL FKX „ˆ‡œF QKL…›W „†œ 4 & WURQJ QJDŽ\ PDŽ SKƒ™P FKƒšW Yƒ™Q NK†QJ E DQK Kˆ‡QJ J‰ FD 1…šX W†—Q WUˆ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS K‡Q 4 & WUD‘L FKX†šL VH E Kˆ YR FKX†šL E WKƒP „HQ 
 10. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK  6‡ „†— P† WD FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK WU…Q FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ GR QJ†œ „†œF Y‰ NK†QJ NKŒ E † QKL…™P YDŽ Y‰ WKX†šF GL…›W FR 
 11. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK  &D‘F WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK NK†QJ N\‘ VLQK ‡ Fƒ\ WU†—QJ GR DQK Kˆ‡QJ FXD QKL…›W „†œ D‘QK VD‘QJ ƒ™P „†œ YDŽ WKL…šX R[\ Jƒ\ UD 
 12. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7†—Q WUˆ NKRDL Wƒ\ ‡ QKL…›W „†œ 6R VF FX NKRDL VH P…—P QKXQ Y‰ WLQK E†œW FKX\…™Q EL…šQ WKDŽQK „ˆ‡ŽQJ E $vQK VD‘QJ +‰QK $vQK Q‚–QJ JD\ J‚–W WKˆ‡ŽQJ „L NHŽP Y‡‘L QKL…›W „†œ FDR FXQJ ODŽP KD›L Fƒ\ WU†—QJ &ƒ\ E KD›L FR‘ WK…˜ F‚“Q F†˜L NH‘P SKD‘W WUL…˜Q JLDP Q‚QJ VXƒšW YDŽ JLDP SKƒ™P FKƒšW „D‘QJ N…˜ % Q‚›QJ WK‰ Fƒ\ FR‘ WK…˜ FK…šW PDX OH› 1Jˆ‡œF OD›L WKL…šX D‘QK VD‘QJ Fƒ\ FXQJ VX\ \…šX FKR Q‚QJ VXƒšW NH‘P WKƒ›P FKŒ FDR O…X NK…X OD‘ YDŽQJ QK‡œW F h~P „†œ NK†QJ NKŒ +‰QK h~P „†œ NK†QJ NKŒ NK† TXD‘ ODŽP W‚QJ Vˆ› WKRD‘W K‡L Qˆ‡‘F FXD Fƒ\ ODŽP W‚QJ QKX Fƒ—X Y…— Qˆ‡‘F 1…šX ƒ™P „†œ NK†QJ NKŒ NK† N…šW K‡œS Y‡‘L QKL…›W „†œ FDR FR‘ WK…˜ ODŽP FKR Fƒ\ FK…šW G *LR‘ *LR‘ PD›QK TXD‘ FXQJ ODŽP KD›L Fƒ\ QKˆ‘W ODŽ N…šW K‡œS Y‡‘L QKL…›W „†œ FDR YDŽ ƒ™P „†œ NK† UD‘R JLR‘ ODŽR lt YXŽQJ JLR‘ PD›QK OD‘ Fƒ\ FR‘ WK…˜ FR‘ QKL…—X FKƒšP QƒX QKR OL WL „R‘ ODŽ GR JLR‘ PDQJ FD‘W WKHR WD›R Q…Q Y…šW WKˆ‡QJ WU…Q OD‘ *LR‘ PD›QK ODŽP FKR OD‘ FKX†šL UD‘FK W‡L WD ODŽP JLDP GL…›Q WŒFK TXDQ K‡œS FXD Fƒ\ .K†QJ NKŒ †š QKL…™P Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ +‰QK lt FD‘F YXŽQJ FR‘ F†QJ QJKL…›S Wƒ›S WUXQJ NK†QJ NKŒ WKˆ‡ŽQJ E †š QKL…™P WUƒ—P WURœQJ +‡L 62 ) I ODŽ FKƒšW Jƒ\ WDL KD›L FKR QJˆ‡ŽL YDŽ FD FKR Fƒ\ WU†—QJ .KR‘L GR WKDQ „D‘ E†šF UD Q…šX NK†QJ „ˆ‡œF SKD ORDQJ UD WURQJ NK†QJ NKŒ VH WŒFK WX› OD›L YDŽ ODŽP FKR Oˆ‡œQJ 62 ) I „D›W „…šQ Q†—QJ „†œ FDR Jƒ\ QKL…—X WKL…›W KD›L FKR Fƒ\ F†šL WURQJ YXŽQJ 7UL…›X FKˆ‘QJ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ODŽ OD‘ QJD PDŽX YDŽQJ „R U†—L UX›QJ Fƒ\ E OXŽQ „L Y‰ NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q „ˆ‡œF 6ˆ‡QJ PXŽ WURQJ YXŽQJ F†QJ QJKL…›S FXQJ FKˆ‘D QKL…—X FKƒšW „†œF QKˆ 62 DPP†QLD IOXRULW 6+ ) I YY FR‘ WK…˜ Jƒ\ KD›L FKR FD‘F ORD›L KRD PDŽX QKˆ [DŽ OD‘FK UDX G…—Q FX FDL Fƒ—Q Wƒ\ FR DOIDOID YY 
 13. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &D‘F WUƒ›Q PˆD DFLG ‡ %‚–F hX ODŽ Kƒ›X TXD FXD Vˆ› †š QKL…™P NK†QJ NKŒ GR FD‘F YXŽQJ F†QJ QJKL…›S Jƒ\ UD &D‘F WUƒ›Q PˆD Qƒ—\ WL…X GL…›W QKˆQJ FD‘QK UˆŽQJ U†œQJ O‡‘Q ‡ %‚–F hX YDŽ ODŽP †š QKL…™P FD Qˆ‡‘F FXD FD‘F K†— O‡‘Q QKR FXD YXŽQJ Qƒ—\ YDŽ WL…X GL…›W Kƒ—X K…šW FD‘ WURQJ K†— ,, 7$v& 1+h1 .
 14. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘F FKL QƒšP Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ Y‡‘L FD‘F E†œ SKƒ›Q VLQK VDQ „‚›F EL…›W FXD FKX‘QJ 
 15. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘F FD‘FK Jƒ\ KD›L FKŒQK FXD P†œW V†š FKL QƒšP TXDQ WURœQJ FXŽQJ WUL…X FKˆ‘QJ GR FKX‘QJ Jƒ\ Q…Q FKR FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ NKƒ˜X E‰ NKƒ˜X KR‚›F TXD FD‘F Y…šW WKˆ‡QJ FXQJ QKˆ P†œW V†š FR‘ WK…˜ [ƒP QKƒ›S WUˆ›F WL…šS [X\…Q TXD EL…˜X E‰ FXD N\‘ FKX 3URWR]RD Jƒ\ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ &D‘F Q‚P Jƒ—Q „ƒ\ FD‘F SKD‘W KL…›Q P‡‘L FKR WKƒš\ P†œW V†š SURWR]RD FXQJ Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ 3URWR]RD N\‘ VLQK WURQJ PD›FK QKˆ›D FXD Fƒ\ YDŽ ODŽP FKR Fƒ\ E FK…šW „†œW QJ†œW 7KŒ GX› /RDŽL SURWR]RD 3K\WRPRQDV IUDQFDLV N\‘ VLQK WURQJ PD›FK QKˆ›D Fƒ\ NKRDL P‰ Jƒ\ E…›QK FX NKRDL P‰ E U†˜QJ NK†QJ +‰QK YDŽ +‰QK  /RDŽL SURWR]RD FR‘ URL 3K\WRPRQDV OHSWRYDVRUXP N\‘ VLQK WURQJ PD›FK OLEH FXD Fƒ\ FDŽ SK… Jƒ\ E…QK UX›QJ OD‘ 
 16. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ WURQJ PXŽD PˆD KR‚F E…›QK KH‘R UX „†œW QJ†œW WURQJ PXŽD Q‚–QJ &ƒ\ GˆŽD E WK†šL „RœW GR P†œW FKL 3K\WRPRQDV N\‘ VLQK WURQJ PD›FK OL EH FXD FD‘F SKD‘W KRD QRQ +‰QK +‰QK +‰QK FKX›S TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ Q†˜L FKR WKƒš\ WURQJ ER‘ OLEH ‡ U…˜ Fƒ\ NKRDL P‰ P‚–F E…›QK U†˜QJ FX FR‘ UƒšW QKL…—X SU†W†]RD WKX†œF ORDŽL 3K\WRPRQDV IUDQFDLV +‰QK +‰QK FKX›S TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ Q†˜L 3K\WRPRQDV IUDQFDLV P†œW SU†W†]RD FR‘ URL WD‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK U†˜QJ FX NKRDL P‰ 
 17. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK &ƒ\ GˆŽD E P‚–F E…›QK WK†šL „RœW E…Q WUD‘L +‰QK FKX›S TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ Q†˜L FKR WKƒš\ P†œW QKR‘P QKL…—X SU†W†]RD WKX†œF FKL 3K\WRPRQDV N\‘ VLQK WURQJ PD›FK QKˆ›D FXD Fƒ\ GˆŽD E E…›QK WK†šL „RœW %…Q SKDL  9L NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ UD ŒW E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ K‡Q QƒšP WX\ QKL…Q P†œW V†š E…›QK GR YL NKXƒ˜Q Jƒ\ UD WKˆ‡ŽQJ UƒšW WUƒ—P WURœQJ YDŽ NKR‘ WU 7KŒ GX› QKˆ E…›QK FKD‘\ E‰D OD‘ OX‘D E…›QK KH‘R UX FDŽ FKXD WKX†šF OD‘ ‡‘W E…›QK WKX‘L QKXQ FDL E‚–S YY 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ UD ŒW E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ K‡Q QƒšP WX\ QKL…Q P†œW V†š E…›QK GL YL NKXƒ˜Q Jƒ\ UD WKˆ‡ŽQJ UƒšW WUƒ—P WURœQJ YDŽ NKR‘ WU 7KŒ GX› QKˆ E…›QK FKD‘\ E‰D OD‘ OX‘D E…›QK KH‘R UX FDŽ FKXD WKX†šF OD‘ ‡‘W YY 9L NKXƒ˜Q ODŽ YL VLQK Yƒ›W „‡Q EDŽR NŒFK WKˆ‡‘F UƒšW QKR FR‘ FƒšX WD›R W…š EDŽR NH‘P WL…šQ KR‘D K‡Q VR Y‡‘L QƒšP „‚›F EL…›W ODŽ YL NKXƒ˜Q FKˆD FR‘ QKƒQ UR UDŽQJ QKˆ QƒšP Q…Q „ˆ‡œF […šS WURQJ JL‡‘L 1KƒQ 1JX\…Q 9L NKXƒ˜Q VLQK VDQ Y† WŒQK E‚“QJ FD‘FK F‚–W KDL KR‚›F VLQK VDQ KˆX WŒQK E‚“QJ FD‘F FD‘FK QKˆ WL…šS K‡œS WDL QD›S YDŽ EL…šQ QD›S 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK Fƒ\ SKƒ—Q O‡‘Q FR‘ K‰QK TXH FR‘ WK…˜ FR‘ URL KR‚›F NK†QJ FR‘ URL WXŽ\ ORDŽL 1…šX FR‘ URL WM‰ FR‘ WK…˜ FR‘ P†œW KR‚›F QKL…—X URL ‡ P†œW „ŠQK KR‚›F FR‘ QKL…—X URL ‡ FKXQJ TXDQK 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ WKˆ‡ŽQJ WKX†œF Q‚P FKL VDX „ƒ\ 
 18. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK &D‘F „‚›F WŒQK JLX‘S [D‘F „QK „…šQ FKL JHQXV FD‘F YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ $JUREDFWHULXP JUDP ƒP K‰QK TXH NK†QJ FR‘ URL WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ WUL…›X FKˆ‘QJ Q†˜L X Eˆ‡‘X ‡ WKƒQ FDŽQK Fƒ\ (UZLQLD JUDP ƒP K‰QK TXH FR‘ URL FKXQJ TXDQK WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ UD WUL…›X FKˆ‘QJ WKX‘L QKXQ FR‘ PXŽL UƒšW WKX‘L 3VHXGRPRQDV JUDP ƒP K‰QK TXH FR‘ KR‚›F NK†QJ FR‘ URL ‡ P†œW „ŠQK NKXƒ˜Q OD›F PDŽX WU‚–QJ VˆD WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WUL…›X FKˆ‘QJ KH‘R UX FD Fƒ\ WK†šL KD›W WK†šL WKƒQ Fƒ\ ;DQWKRPRQDV JUDP ƒP K‰QK TXH FR‘ URL ‡ P†œW „ŠQK NKXƒ˜Q OD›F PDŽX YDŽQJ WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ WUL…›X FKˆ‘QJ „†šP ‡ OD‘ 
 19. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  &RU\QHEDFWHULXP JUDP Gˆ‡QJ K‰QK FKXŽ\ WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ WUL…›X FKˆ‘QJ KH‘R „RœW 9L NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽR Fƒ\ WU†—QJ TXD FD‘F FˆD QJR Wˆ› QKL…Q QKˆ NKŒ NKƒ˜X E‰ NKƒ˜X YDŽ WKX\ NKƒ˜X KR‚›F TXD FD‘F Y…šW WKˆ‡QJ FXD Fƒ\ WU†—QJ &D‘F Y…šW WKˆ‡QJ GR F†Q WUXŽQJ FKŒFK KX‘W F‚–Q SKD‘ KR‚›F FD‘F Y…šW WKˆ‡QJ GR EDR OX›W KR‚›F GR FRQ QJˆ‡ŽL Jƒ\ UD „…—X ODŽ FˆD QJR FKR YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽR Fƒ\ YDŽ Jƒ\ KD›L 7URQJ „ƒšW WX\…šQ WUXŽQJ FKŒFK KX‘W U…˜ Fƒ\ FXQJ WD›R UD FD‘F Y…šW WKˆ‡QJ WKXƒ›Q WL…›Q FKR YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽ Jƒ\ KD›L VDX „R‘ +‰QK &D‘F FD‘FK [ƒP QKL…™P FXD YL NKXƒ˜Q „…˜ Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ YDŽ FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ Wˆ‡QJ ˆ‘QJ 
 20. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK +‰QK FKX›S TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ Q†˜L P†œW „D‘P YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK Fƒ\ „ˆ‡œF WL…šW UD WˆŽ P†œW NKŒ NKƒ˜X FXD OD‘ Fƒ\ P‚–F E…›QK ;D› NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK Fƒ\ WU†—QJ 5ƒšW ŒW ORDŽL [D› NKXƒ˜Q Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ &KŠ P†œW YDŽL ORDŽLWURQJ FKL 6WUHSWRP\FHV FR‘ Jƒ\ E…›QK FKR FX U…˜ FXD P†œW YDŽL ORDŽL Fƒ\ WU†—QJ PDŽ WK†L ;D› NKXƒ˜Q ODŽ YL VLQK Yƒ›W WUXQJ JLDQ JLˆD YL NKXƒ˜Q YDŽ QƒšP FR‘ JLDL „RD›Q FKX‘QJ ‡ GD›QJ „‡Q EDŽR FXQJ QKˆ FR‘ JLDL „RD›Q FKX‘QJ ‡ Gˆ‡‘L GD›QJ V‡œL „D EDŽR 6‡œL FXD [D› NKXƒ˜Q FR‘ GD›QJ [R‚–Q ‡ QJRœQ ;D› NKXƒ˜Q WKX†œF JL‡‘L 1KƒQ 1JX\…Q Y‰ FKˆD FR‘ QKƒQ KRDŽQ FKŠQK QKˆ YL NKXƒ˜Q 0\FRSODVPD YD 0/2 P\FRSODVPD OLNH RUJDQLVP Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ 0\FRSODVPD ODŽ QKR‘P YL VLQK Yƒ›W WKX†œF JL‡‘L 1KƒQ 1JX\…Q QKˆQJ NKD‘F Y‡‘L YL NKXƒ˜Q ‡ FK†˜ W…š EDŽR FXD FKX‘QJ NK†QJ FR‘ YD‘FK Q…Q FKX‘QJNK†QJ FR‘ K‰QK GD›QJ QKˆ‘W „QK YDŽ WKˆ‡ŽQJ NH‘R GDŽL UD Q…Q NŒFK WKˆ‡‘FNKD‘ QKR NK†QJ TXDQ VD‘W „ˆ‡œF TXD NŒQK KL…˜Q YL TXDQ KRœF &R‘ WK…˜TXDQ VD‘W FKX‘QJ G…™ GDŽQJ E‚“QJ NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ &R‘ WK…˜ TXDQ VD‘W P\FRSODVPD WURQJ PD›FK QKˆ›D FXD Fƒ\ P‚–F E…›QK NKL ODŽP SKƒ˜X WKˆ‘F Fˆ›F PRQJ OD‘ KR‚›F FDŽQK Fƒ\ E…›QK 9L…›F QX†L Fƒš\ P\FRSODVPD UƒšW NKR‘ Y‰ FKX‘QJ NK†QJ FR‘ YD‘FK Q…Q FKŠ FR‘ WK…˜ V†šQJ WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ „‚”QJ WUˆ‡QJ PDŽ WK†L 'R „R‘ SKƒ—Q O‡‘Q 
Đồng bộ tài khoản