intTypePromotion=1

Tách chiết và phân tích hàm lượng Anthocyanin từ các mẫu thực vật khác nhau

Chia sẻ: Ketap Ketap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
2
download

Tách chiết và phân tích hàm lượng Anthocyanin từ các mẫu thực vật khác nhau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày một số dung môi tách chiết Anthocyanin và kết quả xác định hàm lượng Anthocyanin trong một số nguyên liệu tươi bằng phương pháp pH vi sai, làm cơ sở cho việc lựa chọn dung môi và nguyên liệu giàu Anthocyanin để khai thác sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tách chiết và phân tích hàm lượng Anthocyanin từ các mẫu thực vật khác nhau

33(4): 79-85 T¹p chÝ Sinh häc 12-2011<br /> <br /> <br /> <br /> T¸CH CHIÕT Vµ PH¢N TÝCH HµM L¦îNG ANTHOCYANIN<br /> Tõ C¸C MÉU THùC VËT KH¸C NHAU<br /> <br /> Ph¹m ThÞ Thanh Nhµn<br /> Tr−êng ®¹i häc S− ph¹m, §¹i häc Th¸i Nguyªn<br /> NguyÔn H÷u C−êng, Lª TrÇn B×nh<br /> ViÖn C«ng nghÖ sinh häc<br /> <br /> C¸c lo¹i s¾c tè ë thùc vËt cã vai trß rÊt quan ®á, h¹t ng« ®en.... GÇn ®©y, chøc n¨ng cña<br /> träng trong qu¸ tr×nh quang hîp. Chóng bao anthocyanin ®−îc nhiÒu nhµ khoa häc quan t©m<br /> gåm: s¾c tè lôc (chlorophyll), s¾c tè vµng nghiªn cøu [6, 7, 12, 14]. C¸c chøc n¨ng cña<br /> (carotenoid), s¾c tè cña thùc vËt bËc thÊp anthocyanin bao gåm: b¶o vÖ lôc l¹p khái t¸c<br /> (phycobilin) vµ s¾c tè dÞch bµo (anthocyanin). ®éng bÊt lîi cña ¸nh s¸ng, h¹n chÕ bøc x¹ cña<br /> Trªn c¬ së hµm l−îng c¸c d¹ng s¾c tè trong l¸, tia UV-B, ho¹t tÝnh chèng oxi ho¸ vµ chèng<br /> ng−êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng quang hîp viªm. Ngoµi ra, chóng cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho sù<br /> cña thùc vËt vµ xÕp thùc vËt thuéc nhãm −a s¸ng thô phÊn, ph¸t t¸n h¹t nhê mµu s¾c sÆc sì trªn<br /> hay −a bãng, thùc vËt C3 hay C4. Anthocyanin c¸nh hoa vµ qu¶. Sinh tæng hîp anthocyanin ë l¸<br /> ®−îc t×m thÊy trong dÞch kh«ng bµo cña tÕ bµo ®−îc t¨ng c−êng ®Ó ®¸p øng víi stress m«i<br /> biÓu b×, m« m¹ch dÉn [1, 4, 8, 10]. Chóng xuÊt tr−êng: h¹n, ¸nh s¸ng m¹nh, UV-B, nhiÖt ®é<br /> hiÖn trong rÔ, trô d−íi l¸ mÇm, bao l¸ mÇm, cao, thiÕu nit¬ vµ photpho, nhiÔm nÊm vµ vi<br /> th©n, cñ, l¸ vµ t¹o mµu cho c¶ bÒ mÆt, viÒn säc, khuÈn, tæn th−¬ng, c«n trïng, « nhiÔm [9, 15].<br /> hay c¸c vÕt ®èm. Anthocyanin lµ nh÷ng Víi kh¶ n¨ng chèng oxy hãa cao, anthocyanin<br /> glucozit, thuéc hä flavonoid, do gèc ®−êng ®−îc sö dông ®Ó chèng ljo hãa, hoÆc chèng oxy<br /> glucose, glactose... kÕt hîp víi gèc aglucon cã hãa c¸c s¶n phÈm thùc phÈm, h¹n chÕ sù suy<br /> mµu (anthocyanidin). Aglucon cña chóng cã cÊu gi¶m søc ®Ò kh¸ng. §iÒu nµy më ra mét triÓn<br /> tróc c¬ b¶n ®−îc m« t¶ trong h×nh 1. C¸c gèc väng vÒ viÖc s¶n xuÊt d−îc phÈm chøc n¨ng<br /> ®−êng th−êng ®−îc g¾n vµo vÞ trÝ 3 vµ 5, Ýt g¾n ch÷a bÖnh cã hiÖu qu¶.<br /> vµo vÞ trÝ 7. C¸c aglycon cña anthocyanin kh¸c<br /> ë ViÖt Nam, anthocyanin cã thÓ ®−îc t¸ch<br /> nhau chÝnh lµ do c¸c nhãm g¾n vµo vÞ trÝ R1 vµ<br /> chiÕt tõ c¸c nguyªn liÖu thùc vËt s½n cã. Bµi b¸o<br /> R2, th−êng lµ H, OH hoÆc OCH3 [2].<br /> nµy tr×nh bµy mét sè dung m«i t¸ch chiÕt<br /> R1 anthocyanin vµ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh hµm l−îng<br /> OH<br /> anthocyanin trong mét sè nguyªn liÖu t−¬i b»ng<br /> B<br /> OH O+ ph−¬ng ph¸p pH vi sai, lµm c¬ së cho viÖc lùa<br /> 7 A<br /> 3<br /> 3 R2 chän dung m«i vµ nguyªn liÖu giµu anthocyanin<br /> ®Ó khai th¸c sö dông.<br /> 5 OH<br /> OH<br /> i. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU<br /> H×nh 1. CÊu tróc c¬ b¶n cña aglycon<br /> cña anthocyanin 1. VËt liÖu<br /> Anthocyanin lµ chÊt mµu thiªn nhiªn ®−îc C¸c lo¹i rau, cñ, qu¶ ®−îc thu thËp t¹i<br /> sö dông an toµn trong thùc phÈm vµ d−îc phÈm Hµ Néi (th¸ng 12 n¨m 2009).<br /> víi gi¸ thµnh cao (kho¶ng 1000 USD/100mg).<br /> 2. Hãa chÊt<br /> Chóng tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c thùc vËt bËc cao<br /> vµ cã nhiÒu trong rau, hoa, qu¶, h¹t cã mµu tõ Chóng t«i sö dông c¸c hãa chÊt nh−:<br /> ®á ®Õn tÝm nh−: qu¶ nho, qu¶ d©u, l¸ tÝa t«, g¹o ethanol, acetone, chloroform, methanol, KCl<br /> <br /> 79<br /> (dung dÞch ®Öm pH 1,0), K2S2O5, CH3COONa V. ThÓ tÝch dÞch chiÕt (l); l. ChiÒu dµy cuvet<br /> (dung dÞch ®Öm pH 4,5) cña hjng Fluka; HCl (cm); ε = 26900.<br /> ®Æc cña Trung Quèc. Tõ ®ã tÝnh ®−îc phÇn tr¨m hµm l−îng<br /> 3. Ph−¬ng ph¸p anthocyanin toµn phÇn:<br /> a. T¸ch chiÕt anthocyanin a<br /> %anthocyanin = × 100% (3)<br /> Anthocyanin ®−îc t¸ch chiÕt theo quy tr×nh m × (100 - w) × 10 -2<br /> sau [5, 11]: Nguyªn liÖu t−¬i thu thËp vÒ ®−îc Trong ®ã: a. L−îng anthocyanin tÝnh ®−îc<br /> röa s¹ch, ®Ó r¸o hÕt n−íc ë nhiÖt ®é phßng, mçi theo c«ng thøc (2); m. Khèi l−îng nguyªn liÖu<br /> mÉu thÝ nghiÖm c©n lÊy 10 g (mçi lo¹i nguyªn ban ®Çu (g); w. §é Èm nguyªn liÖu (%.).<br /> liÖu lÊy 3 mÉu); nghiÒn nhá mÉu thµnh bét mÞn<br /> DÞch chiÕt anthocyanin ®−îc xö lý b»ng<br /> trong nit¬ láng, bæ sung 20 ml dung m«i cã<br /> n−íc cÊt thay cho c¸c ®Öm pH ë trªn, ®em ®o ë<br /> HCl, ®Ó mÉu ë 40C trong 24 h; läc ch©n kh«ng<br /> c¸c b−íc sãng t−¬ng øng vµ x¸c ®Þnh mËt ®é s¾c<br /> thu lÊy dÞch (lÆp l¹i 3 lÇn), bæ sung chloroform<br /> mµu theo c«ng thøc [11]:<br /> (theo tØ lÖ 1v:1v) vµ thu dÞch mµu phÝa trªn. §o<br /> M = [(A 420nm - A 700nm ) + (A λmax − A700 nm )] × HSPL (4)<br /> phæ hÊp thô vµ mËt ®é quang<br /> b. X¸c ®Þnh hµm l−îng anthocyanin theo DÞch chiÕt anthocyanin cßn l¹i ®−îc xö lý<br /> ph−¬ng ph¸p pH vi sai [3] b»ng dung dÞch K2S2O5 20% thay cho ®Öm pH,<br /> ®em ®o ë c¸c b−íc sãng t−¬ng øng vµ tÝnh tØ lÖ<br /> Dùa trªn nguyªn t¾c: chÊt mµu anthocyanin phÇn tr¨m mµu ®a tö theo c«ng thøc [11]:<br /> thay ®æi theo pH. T¹i pH 1,0 c¸c anthocyanin D = [(A 420nm - A 700nm ) + (A λmax − A700 nm )] × HSPL<br /> tån t¹i ë d¹ng oxonium hoÆc flavium cã ®é hÊp D<br /> thô cùc ®¹i, cßn ë pH 4,5 th× chóng l¹i ë d¹ng % Mµu ®a tö = × 100% (5)<br /> carbinol kh«ng mµu. §o mËt ®é quang cña mÉu M<br /> t¹i pH 1,0 vµ pH 4,5 t¹i b−íc sãng hÊp thô cùc c. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n sè liÖu<br /> ®¹i, so víi ®é hÊp thô t¹i b−íc sãng 700 nm. Sö dông to¸n thèng kª ®Ó x¸c ®Þnh c¸c trÞ sè<br /> Dùa trªn c«ng thøc cña ®Þnh luËt Lambert- thèng kª, mçi mÉu nghiªn cøu ®−îc nh¾c l¹i ba<br /> Beer: lÇn. C¸c sè liÖu ®−îc xö lý trªn m¸y vi tÝnh b»ng<br /> I ch−¬ng tr×nh Excel theo Chu Hoµng MËu (2008)<br /> lg 0 = ε × l × C (1)<br /> [13].<br /> I<br /> I0 ii. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN<br /> Trong ®ã: lg . ®Æc tr−ng cho møc ®é ¸nh<br /> I<br /> s¸ng yÕu dÇn khi ®i qua dung dÞch (mËt ®é 1. Phæ hÊp thô cña anthocyanin ë mét sè<br /> quang, A); I. C−êng ®é ¸nh s¸ng sau khi ®i qua rau, cñ, qu¶<br /> dung dÞch; I0. C−êng ®é ¸nh s¸ng chiÕu vµo Nguyªn liÖu t−¬i thu thËp vÒ ®−îc xö lý theo<br /> dung dÞch; C. Nång ®é chÊt nghiªn cøu, mol/l; l. quy tr×nh ë môc 3.a vµ sö dông 4 lo¹i dung m«i<br /> ChiÒu dµy cña líp dung dÞch mµ ¸nh s¸ng ®i chiÕt anthocyanin kh¸c nhau: ethanol: dung dÞch<br /> qua; ε. HÖ sè hÊp thô ph©n tö, mol-1 cm-1. HCl 1%= 1:1 (v/v), acetone cã 0,01% HCl (v/v),<br /> Hµm l−îng s¾c tè anthocyanin ®¬n tö theo methanol cã 0,1% HCl (v/v), methanol cã<br /> c«ng thøc: 0,01% HCl (v/v) [2, 5, 11]. Sau ®ã chóng t«i lÊy<br /> A × M × HSPL × V 0,5 ml dÞch chiÕt pha lojng víi 2 ml dung dÞch<br /> a= (2) ®Öm pH 1,0, quÐt phæ hÊp thô b−íc sãng tõ 250<br /> ε ×l nm ®Õn 750 nm trªn m¸y quang phæ. KÕt qu¶<br /> Trong ®ã: A. MËt ®é quang, A = (Aλmax, pH=1,0 ®−îc minh häa ë h×nh 2.<br /> - A700nm, pH=1,0) - (Aλmax, pH=4,5 - A700nm, pH=4,5); Aλmax, KÕt qu¶ trªn cho thÊy, phæ hÊp thô cña dÞch<br /> A700nm. §é hÊp thô t¹i b−íc sãng cùc ®¹i vµ chiÕt tõ c¸c mÉu nghiªn cøu n»m trong vïng<br /> 700 nm ë pH 1,0 vµ pH 4,5; a. L−îng phæ hÊp thô cña c¸c anthocyanin (510-540 nm),<br /> anthocyanin (mg/l); M. Khèi l−îng ph©n tö cña b−íc sãng hÊp thô cùc ®¹i cña dÞch chiÕt<br /> anthocyanin (g/mol); HSPL. HÖ sè pha lojng; anthocyanin tõ l¸ tÝa t« lµ kho¶ng 520 nm- 524<br /> <br /> 80<br /> nm, qu¶ d©u ta lµ 513-526 nm, vá qu¶ nho lµ nm, vá nho lµ 523,5 nm [2]. §iÒu nµy ®j chøng<br /> 519-523,5 nm. Trong khi kÕt qu¶ c«ng bè tr−íc tá ®é tin cËy cña ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ<br /> ®©y ë l¸ tÝa t« lµ 524 nm, qu¶ d©u lµ 513,5 dung m«i t¸ch chiÕt lµ kh¸ cao.<br /> 3,449 4,360<br /> Abs.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Abs.<br /> 1,568 2,200<br /> <br /> 4<br /> 3 4 2 3<br /> 2<br /> <br /> -0,312 1 0,041 1<br /> 250 500 750 250 500 750<br /> nm A nm B<br /> 4,360 4,302<br /> 2<br /> Abs.<br /> Abs.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Abs.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2,0<br /> 1,8<br /> 1,6<br /> 3<br /> 2,200<br /> 1 4 1,971 4 1,4 pH 1,0<br /> 2 1,2<br /> 1,0<br /> 1 0,8<br /> 0,6<br /> 0,4<br /> 3 0,2 pH 4,5 nm<br /> 0,041 -0,361 0,0<br /> 250 500 750 250 500 750 D 260 360 460 560 660 760<br /> nm<br /> C E<br /> nm<br /> H×nh 2. Phæ hÊp thô cña dÞch chiÕt anthocyanin tõ mét sè nguyªn liÖu t−¬i ë pH 1,0<br /> A. th©n ng« non; B. rau dÒn; C. l¸ tÝa t«; D. L¸ m¬; E. Phæ anthocyanin chuÈn ë pH 1,0 vµ pH 4,5<br /> (theo M. Mãnica Giusti vµ Ronald E. Wrolstad, 2001); 1. dung m«i ethanol: dung dÞch HCl 1%<br /> (1v: 1v); 2. dung m«i acetone cã 0,01% HCl (v/v); 3. dung m«i methanol cã 0,1% HCl (v/v);<br /> 4. dung m«i methanol cã 0,01% HCl (v/v).<br /> <br /> B¶ng 1<br /> Gi¸ trÞ mËt ®é quang cña c¸c dÞch chiÕt anthocyanin tõ bèn dung m«i nghiªn cøu<br /> <br /> S Gi¸ trÞ mËt ®é quang A (Abs.)<br /> MÉu λmax (nm) Ethanol Acetone Methanol Methanol<br /> TT<br /> HCl 1% 0,01% HCl 0,1% HCl 0,01% HCl<br /> Th©n cña loµi ng«<br /> 1 512 0,23 0,29 0,27 0,25<br /> (Zea mays L.)<br /> 2 L¸ chua, bôp dÊm 521 1,21 1,27 1,26 1,25<br /> <br /> <br /> 81<br /> (Hibiscus sabdariffa L.)<br /> Hoa cña loµi chuèi tiªu<br /> 3 516 0,10 0,12 0,10 0,10<br /> (Musa paradisiaca L.)<br /> L¸ cña loµi hoa sãi<br /> 4 (Chloranthus spicatus 522 1,08 1,18 1,16 1,06<br /> (Thunb.) Makino)<br /> L¸ cña loµi huyÕt dô<br /> 5 (Cordyline fruticosa (L.) 519 1,57 1,65 1,59 1,50<br /> Goepp.)<br /> Qu¶ cña loµi d©u t»m<br /> 6 513- 526 2,43 2,55 2,43 2,34<br /> (Morus alba L.)<br /> L¸ cña loµi tÝa t«<br /> 7 (Perilla frutescens (L.) 520- 524 1,81 2,32 2,21 2,02<br /> Britt.)<br /> Cñ cña loµi khoai lang tÝm<br /> 8 520 2,08 2,12 2,02 2,02<br /> (Ipomoea batatas (L.) Poir.)<br /> Vá qu¶ cña loµi nho 519-<br /> 9 2,06 2,10 2,04 2,02<br /> (Vitis vinifera L.) 523,5<br /> L¸ cña loµi m¬ leo<br /> 10 (Paederia scandens (Lour.) 522 0,59 0,62 0,51 0,44<br /> Merr.)<br /> Cñ cña loµi s©m ®¹i hµnh<br /> 11 (Eleutherine bulbosa (Mill.) 511 1,49 1,86 1,75 1,55<br /> Urban)<br /> L¸ cña loµi rau dÒn tÝa<br /> 12 540 1,04 1,06 1,02 1,00<br /> (Amaranthus tricolor L.)<br /> <br /> So s¸nh phæ hÊp thô vµ gi¸ trÞ mËt ®é quang thiÕt ®Õn mµu s¾c, nång ®é cña chóng vµ<br /> cña dÞch chiÕt anthocyanin thu ®−îc tõ bèn lo¹i phô thuéc vµo pH cña dung dÞch (th−êng pH<br /> dung m«i cho thÊy, sö dông dung m«i acetone thuéc vïng acid m¹nh cã ®é hÊp thô lín).<br /> cã 0,01% HCl (v/v) thu ®−îc l−îng anthocyanin Sau khi t¸ch chiÕt anthocyanin b»ng dung m«i<br /> tèi −u h¬n c¶, vµ phæ hÊp thô gièng víi phæ acetone, chóng t«i tiÕn hµnh ®o mËt ®é quang<br /> chuÈn [11]. KÕt qu¶ nµy t−¬ng tù ë c¸c ®èi cña c¸c mÉu nghiªn cøu t¹i b−íc sãng hÊp thô<br /> t−îng cßn l¹i (b¶ng 1). cùc ®¹i, 420 nm vµ 700 nm, ë pH 1,0 vµ pH 4,5,<br /> tõ ®ã ¸p dông c«ng thøc (2), (3), (4) vµ (5) tÝnh<br /> 2. Hµm l−îng anthocyanin ë mét sè rau, cñ,<br /> ®−îc hµm l−îng anthocyanin trong c¸c lo¹i<br /> qu¶ nguyªn liÖu trªn. KÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn trong<br /> §é hÊp thô cña anthocyanin liªn quan mËt b¶ng 2.<br /> <br /> B¶ng 2<br /> Hµm l−îng anthocyanin trong c¸c mÉu nghiªn cøu<br /> S Hµm l−îng toµn S¾c tè anthocyanin Mµu ®a<br /> MÉu<br /> TT phÇn (%) ®¬n tö (mg/l) tö (%)<br /> Th©n cña loµi ng«<br /> 1 0,59 19,57 31,42<br /> (Zea mays L.)<br /> L¸ chua, bôp dÊm<br /> 2 1,49 84,63 23,30<br /> (Hibiscus sabdariffa L.)<br /> Hoa cña loµi chuèi tiªu<br /> 3 0,34 7,88 35,21<br /> (Musa paradisiaca L.)<br /> <br /> <br /> 82<br /> L¸ cña loµi hoa sãi<br /> 4 (Chloranthus spicatus (Thunb.) 0,56 78,89 23,66<br /> Makino)<br /> L¸ cña loµi huyÕt dô<br /> 5 1,28 110,28 22,12<br /> (Cordyline fruticosa (L.) Goepp.)<br /> Qu¶ cña loµi d©u t»m<br /> 6 1,75 170,26 17,73<br /> (Morus alba L.)<br /> L¸ cña loµi tÝa t«<br /> 7 1,72 154,77 19,97<br /> (Perilla frutescens (L.) Britt.)<br /> Cñ cña loµi khoai lang tÝm<br /> 8 0,46 141,67 21,95<br /> (Ipomoea batatas (L.) Poir.)<br /> Vá qu¶ cña loµi nho<br /> 9 1,27 140,20 22,06<br /> (Vitis vinifera L.)<br /> L¸ cña loµi m¬ leo<br /> 10 1,05 41,28 25,88<br /> (Paederia scandens (Lour.) Merr.)<br /> Cñ cña loµi s©m ®¹i hµnh<br /> 11 2,04 124,37 21,87<br /> (Eleutherine bulbosa (Mill.) Urban)<br /> L¸ cña loµi rau dÒn tÝa<br /> 12 1,74 70,54 24,02<br /> (Amaranthus tricolor L.)<br /> <br /> KÕt qu¶ b¶ng 2 cho thÊy, hµm l−îng ®iÓm vµ thêi gian kh¸c nhau, nh−ng khi so s¸nh<br /> anthocyanin toµn phÇn cña c¸c mÉu nghiªn cøu hµm l−îng anthocyanin t¸ch ®−îc tõ dung m«i<br /> dao ®éng trong kho¶ng tõ 0,34 % ®Õn 2,04%. acetone vÉn cho kÕt qu¶ cao h¬n c¸c dung m«i<br /> §¸ng chó ý lµ hµm l−îng anthocyanin cña l¸ tÝa kh¸c, ®Æc biÖt ®èi víi th©n c©y ng«.<br /> t« lµ 1,72%, qu¶ d©u ta 1,75%, vá nho 1,27%, Khi ph©n tÝch sè liÖu vÒ s¾c tè anthocyanin<br /> cao h¬n kÕt qu¶ cña t¸c gi¶ Huúnh ThÞ Kim Cóc ®¬n tö vµ mµu ®a tö cho thÊy, gi¸ trÞ cña hai ®¹i<br /> (2007) (0,397%, 1,188%, vµ 0,564%) [2]. Sù l−îng nµy tØ lÖ nghÞch víi nhau. KÕt qu¶ ®−îc<br /> kh¸c nhau nµy cã thÓ do mÉu ®−îc lÊy ë ®Þa minh häa trong h×nh 3.<br /> (mg/l) (%)<br /> 180 40<br /> 160 35<br /> 140 S?ctèt?anthocyanin<br /> S¾c anthocyanin ñơn t?<br /> 30<br /> 120 ®¬n tö (mg/l)<br /> (mg/l)<br /> 25<br /> 100 Mµu<br /> Màu ®a<br /> ñatöt?(%)<br /> (%)<br /> 20<br /> 80<br /> 60 15<br /> 40 10<br /> 20 5<br /> 0 0<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nguyªn liÖu thùc vËt<br /> <br /> H×nh 3. §å thÞ t−¬ng quan gi÷a l−îng s¾c tè anthocyanin ®¬n tö vµ tØ lÖ phÇn tr¨m mµu ®a tö<br /> Ghi chó: 1. Th©n cña loµi ng«; 2. L¸ chua, bôp dÊm; 3. Hoa cña loµi chuèi tiªu; 4. L¸ cña loµi hoa sãi;<br /> 5. L¸ cña loµi huyÕt dô; 6. Qu¶ cña loµi d©u t»m; 7. L¸ cña loµi tÝa t«; 8. Cñ cña loµi khoai lang tÝm; 9. Vá qu¶<br /> cña loµi nho; 10. L¸ cña loµi m¬ leo; 11. Cñ cña loµi s©m ®¹i hµnh; 12. L¸ cña loµi rau dÒn tÝa.<br /> <br /> iii. KÕT LUËN vµ hµm l−îng tèi −u h¬n so víi 3 dung m«i cßn<br /> l¹i (ethanol: dung dÞch HCl 1% (1v: 1v),<br /> DÞch chiÕt anthocyanin ®−îc t¸ch tõ dung methanol cã 0,1% HCl (v/v), methanol cã<br /> m«i acetone cã 0,01% HCl (v/v) cã phæ hÊp thô 0,01% HCl (v/v)).<br /> <br /> <br /> 83<br /> DÞch anthocyanin tõ c¸c nguyªn liÖu kh¸c J. Food Science, 33: 78-83.<br /> nhau cã phæ hÊp thô cùc ®¹i t¹i b−íc sãng tõ 6. Gould K., 2004: Nature’s Swiss army knife.<br /> 511-540 nm. Gi¸ trÞ hÊp thô cña s¾c tè The diverse protective roles of anthocyanins<br /> anthocyanin ®¬n tö vµ tØ lÖ phÇn tr¨m mµu ®a tö in leaves. J. Biomed Biotech, 5: 314-320.<br /> cã mèi t−¬ng quan nghÞch.<br /> 7. Gould K. S., Lister C., 2006: Flavonoid<br /> Hµm l−îng anthocyanin toµn phÇn ë th©n functions in plants. Flavonoids: Chemistry,<br /> c©y ng« non lµ 0,59%, l¸ chua 1,49%, hoa chuèi Biochemistry, and Applications. CRC Press,<br /> 0,34%, l¸ c©y hoa sãi 0,56%, l¸ huyÕt dô 1,28%, Boca Raton: 397-441.<br /> qu¶ d©u ta 1,75%, l¸ tÝa t« 1,72%, cñ khoai lang<br /> tÝm 0,46%, vá qu¶ nho 1,27%, l¸ m¬ 1,05%, cñ 8. Hooijmaijers C. A. M., Gould K. S., 2007:<br /> s©m ®¹i hµnh 2,04%, l¸ rau dÒn tÝa 1,74%. Photoprotective pigments in red and green<br /> gametophytes of two New Zealand<br /> Lêi c¶m ¬n: C«ng tr×nh hoµn thµnh ®−îc sù<br /> liverworts. J. Bot, 45: 451-461.<br /> hç trî tõ kinh phÝ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc<br /> cÊp bé B2009- TN04- 25, phßng ThÝ nghiÖm 9. Kevin Gould, Kevin Davies, Chris<br /> träng ®iÓm c«ng nghÖ gen vµ phßng thÝ nghiÖm Winefield, 2009: Anthocyanins:<br /> C«ng nghÖ tÕ bµo thùc vËt, ViÖn C«ng nghÖ sinh Biosynthesis, Functions, and Applications.<br /> häc, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam. Qc Springer Science+Business Media, LLC,<br /> New York, NY 10013, USA.<br /> TµI LIÖU THAM KH¶O 10. Lee D. W., Collins T. M., 2001:<br /> Phylogenetic and ontogenetic influences on<br /> 1. Chalker Scott L., 1999: Environmental the distribution of anthocyanins and<br /> significance of anthocyanins in plant stress betacyanins in leaves of tropical plants. J.<br /> responses. Photobiol, 70: 1-9. Plant Sci., 162: 1141-1153.<br /> 2. Huúnh ThÞ Kim Cóc, NguyÔn ThÞ Lan, 11. Luis E., Rodriguez-Saona, Ronald E.,<br /> Ch©u ThÓ LiÔu Trang, 2005: Tèi −u hãa Wrolstad, 2001: Current Protocols in Food<br /> ®iÒu kiÖn chiÕt t¸ch chÊt mµu anthocyanin tõ Analytical Chemistry. Copyright  2001 by<br /> b¾p c¶i tÝm trong m«i tr−êng trung tÝnh. T¹p John Wiley & Sons, Inc.<br /> chÝ Khoa häc vµ C«ng nghÖ, tr−êng ®¹i häc<br /> §µ N½ng, 4(12): 44-50. 12. Manetas Y., 2006: Why some leaves are<br /> anthocyanic, and why most anthocyanic<br /> 3. Huúnh ThÞ Kim Cóc, 2007: Nghiªn cøu<br /> leaves are red. Flora, 201: 163-177.<br /> thu nhËn vµ øng dông anthocyanin c«ng<br /> nghÖ thùc phÈm. LuËn ¸n TiÕn sÜ, tr−êng ®¹i 13. Chu Hoµng MËu, 2008: Ph−¬ng ph¸p ph©n<br /> häc §µ N½ng. tÝch di truyÒn hiÖn ®¹i trong chän gièng c©y<br /> trång. Nxb. §¹i häc Th¸i Nguyªn.<br /> 4. David R., Kristen Bell, Gochenaur, 2006:<br /> Direct vasoactive and vasoprotective 14. Stintzing F. C., Carle R., 2004: Functional<br /> properties of anthocyanin-rich extracts. properties of anthocyanins and betalains in<br /> Apllied Physiology, 00626(4): 1164-1170. plants, food, and in human nutrition. Trends<br /> Food Sci. Technol, 15(1): 19-38.<br /> 5. Fuleki T., Francis F. J., 1968: Quantitative<br /> Methods for Anthocyanins. 15. Winkel-Shirley B., 2002: Biosynthesis of<br /> 2. Determination of total anthocyanin and flavonoids and effects of stress. Curr Opin<br /> degradation Index for Cranberry Juice. Plant Biol., 5: 218-223.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 84<br /> EXTRACTING AND ANALYSISING ANTHOCYANIN CONTENT<br /> FROM DIFFERENT PLANTS<br /> <br /> Pham Thi Thanh Nhan, Nguyen Huu Cuong, Le Tran Binh<br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> Anthocyanins are natural pigments used safely in foods and functional food. They play the important role<br /> in photoprotection, antioxidant activity, biological defense and also in symbiotic functions between microbes<br /> and plant cells. In addition, they are attractants for pollinating via flower color and dispersing seeds via<br /> brightly colored fruit. This article presents some anthocyanin extraction buffers and the result of<br /> determination of anthocyanin content in different plants by pH-differential method.<br /> Using the buffer containing acetone and 0.01% HCl to extract anthocyanin from different materials was<br /> more effective than three other types of buffers (ethanol: distilled water with HCl 1% (1v: 1v), methanol with<br /> 0.1% HCl (v/v), methanol with 0.01% HCl (v/v)) and the absorption spectrum of anthocyanin diluted extract<br /> was similar to that of standard anthocyanin.<br /> Maximum absorption spectrum of the different diluted extracts was ranged from 511nm to 540nm. In<br /> addition, the nonomeric anthocyanin pigment is in inverse proportion to the percent of polymeric color.<br /> The content of anthocyanin was 0.59% in young stem of Zea mays L., 1.49% in leaf of Hibiscus<br /> sabdariffa L., 0.34% in flower of Musa paradisiaca L., 0.56% in leaf of Chloranthus spicatus (Thunb.)<br /> Makin, 1.28% in leaf of Cordyline fruticosa (L.) Goepp., 1.75% in fruits of Morus alba L., 1.72% in leaf of<br /> Perilla frutescens (L.) Britt., 0.46% in tuber of Ipomoea batatas (L.) Poir., 1.27% in fruit skin of Vitis vinifera<br /> L., 1.05% in leaf of Paederia scandens (Lour.) Merr., 2.04% in bulbus of Eleutherine bulbosa (Mill.) Urban<br /> and 1.74% in leaf of Amaranthus tricolor L..<br /> Key word: Acetone, Anthocyanin, maize, absorption spectrum, pH-differential method.<br /> <br /> <br /> Ngµy nhËn bµi: 23-6-2011<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 85<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2