TÁI CHẾ DẦU THỰC VẬT ĐÃ QUA SỬ DỤNG THÀNH DẦU THÀNH PHẨM

Chia sẻ: Sunshine_2 Sunshine_2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
13
download

TÁI CHẾ DẦU THỰC VẬT ĐÃ QUA SỬ DỤNG THÀNH DẦU THÀNH PHẨM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu sự tiến hành trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến từng công đoạn trong quy trình tinh luyện dầu như nhiệt độ, thể tích NaOH, thời gian khuấy trộn, lượng nước muối và hiệu suất đàn hồi dầu sau tái chế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÁI CHẾ DẦU THỰC VẬT ĐÃ QUA SỬ DỤNG THÀNH DẦU THÀNH PHẨM

  1. TÁI CH D U TH C V T ðà QUA S D NG THÀNH D U THÀNH PH M Ks. Nguy n Văn Chương∗ TÓM T T Nghiên c u ñư c ti n hành trên cơ s kh o sát các y u t nh hư ng ñ n t ng công ño n trong quy trình tinh luy n d u như nhi t ñ , th tích NaOH, th i gian khu y tr n, lư ng nư c mu i và hi u su t thu h i d u sau tái ch . Ngoài ra, kh o sát s tác ñ ng c a butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene(BHT), tert- butylhydroquinone(TBHQ ) và h n h p c a chúng ñ n kh năng b o qu n d u trong phòng thí nghi m. ABSTRACT The study was carried out by monitoring the elements that influence in different phases of the process such as temperature, volume of NaOH 0.1N, mixed time, volume of salt, and calculate the output of waste cooking oil after recycling. Moreover, the study on the influence of butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene(BHT), tert-butylhydroquinone(TBHQ ) and mixture of them to storage of cooking oil in labolatory condition was also monitored. Keywords: recycling, waste cooking oil, process, laboratory. 1. ð T V N ð Nghiên c u ñư c ti n hành trên cơ s kh o sát các y u t nh hư ng ñ n t ng công ño n trong quy trình tinh luy n như nhi t ñ , th tích NaOH, th i gian khu y tr n, lư ng nư c mu i và tính hi u su t thu h i d u sau tái ch . Ngoài ra, kh o sát s tác ñ ng c a BHA, BHT, TBHQ và h n h p c a chúng ñ n kh năng b o qu n d u quy mô phòng thí nghi m. ðây có th là m t ñ tài m i v lãnh v c này nh m làm gi m b t s lãng phí và làm gi m s ô nhi m do d u ph ph m th i ra và ñây cũng là lý do ñ tài nghiên c u này ñư c th c hi n. 2. K T QU VÀ TH O LU N 2.1 Thành ph n hóa h c c a nguyên li u Hình 1. D u chưa tái ch và thi t b Hình 2. S n ph m d u trư c và sau tái ch tái ch d u trong phòng thí nghi m B ng 1. K t qu phân tích thành ph n hóa h c c a d u trư c khi tái ch TT Ch tiêu K t qu Tiêu chu n cho phép A.Ch tiêu hoá lý 01 ð m, % 0.6 ≤ 1.0 02 Ch s axit, mg KOH/g d u 0.6225 ≤ 0.6 ∗ Trư ng phòng thí nghi m, Khoa NN – TNTN. Email: nvchuong@agu.edu.vn Báo cáo Khoa h c S 30, 09/2007 17
  2. 03 Ch s peroxit, meq O2 / kg d u 6.155 ≤ 10.0 04 Ch s iot (theo Wiji) 187,2 80-106 05 Ch s xà phòng hoá, mg KOH/g d u 261,46 187-196 06 T kh i (20oC/nư c 20oC) 0.915 0.914-0.917 07 Ch s khúc x (n-D40oC ) 1.462 1.460-1.465 08 Ch t không xà phòng hoá, g/kg 12 ≤ 10 Ch tiêu c m quan 09 Màu s c Màu t i c a d u ñã qua s d ng Màu vàng ñ c trưng 10 Mùi và v Mùi ôi c a d u ñã qua s d ng Không có mùi ôi khét và mùi v l . Qua k t qu phân tích cho th y: ñ m, t kh i, ch s khúc x , peroxit c a d u ñ t theo tiêu chu n Vi t Nam. Còn l i các ch tiêu như ch s axit, ch s xà phòng, ch t không xà phòng hoá, ch s iot, màu, mùi và v thì không ñ t. Vì v y, s n ph m cu i cùng sau khi tái ch chúng ta ph i phân tích các thành ph n này. 2.2 Kh o sát nh hư ng nhi t ñ và lư ng nư c mu i s d ng ñ n quá trình hydrate hóa B ng 2. S bi n ñ i ch s acid theo nhi t ñ và n ng ñ mu i s d ng sau khi hydrate hóa Nhi t ñ hydrate hóa (oC) N ng ñ mu i, % 70-80oC 80-90oC 90-100oC 0 0.621 0.62 0.62 5 0.777 0.633 0.759 10 0.514 0.733 0.568 15 0.62 0.494 0.442 20 1.001 1.037 1.797 Ch n kho ng nhi t ñ 80-900C t i 15 % dung d ch mu i là thích h p nh t. D u sau khi hydrate hóa có màu sáng hơn so v i ban ñ u. Ngoài ra, ch s axit gi m m nh nh t, r t t t cho giai ño n trung hoá. 2.3 Kh o sát s nh hư ng c a th i gian khu y tr n ñ n quá trình hydrate hóa B ng 3. S bi n ñ i ch s acid theo th i gian khu y Th i gian khu y (phút) Ch s acid (mg KOH/g d u) 0 0.620 10 0.514 20 0.4431 30 0.4431 40 0.4431 Xét v hi u qu kinh t , ta ch n m u có th i gian khu y 20 phút là thích h p. 2.4 Kh o sát s nh hư ng c a th tích NaOH ñ n quá trình trung hòa B ng 4. S thay ñ i ch s acid và xà phòng hóa theo th tích NaOH 0.1N Ch s acid Ch s xà phòng hóa N ng ñ NaOH ( ml ) (mg KOH/g d u) (mg KOH/g d u) 0 0.443 261.403 2 0.441 260.223 4 0.353 245.060 5.55 0.296 220.537 6 0.289 210.087 8 0.102 187.010 10 0.313 197.11 12 0.404 201.130 T k t qu thu ñư c, ch n th tích NaOH 0.1N là 8 ml cho hi u qu quá trình trung hòa t t nh t.Ngoài ra, t i n ng ñ trên, vi c tháo c n xà phòng và nư c mu i cũng d dàng hơn do chúng tách l p t t hơn, ñ ng th i còn ti t ki m ñư c th i gian l ng c n. Màu c a d u trong sáng hơn so v i khi chưa trung hòa. Báo cáo Khoa h c S 30, 09/2007 18
  3. 2.5 nh hư ng c a nhi t ñ và lư ng dung d ch NaOH ñ n quá trình trung hòa Kh o sát lư ng NaOH 0.1N dư Kh o sát lư ng NaOH d a vào ch s axit trung hòa dư theo ch s xà phòng 0.5 225 C h s a x it , m g K O H /g 220 0.4 50-60oC 50 - 60oC 215 Ch s xà phòng, 60 - 70oC mg KOH/g d u d u 0.3 60 - 70oC 210 70 - 80oC 70 - 80oC 205 0.2 200 0.1 195 190 0 185 0 5 10 15 0 2 4 6 8 10 12 14 Th tích NaOH 0.1N, ml Th tích NaOH dư, ml Hình 3. S bi n ñ i ch s acid Hình 4. S thay ñ i ch s xà phòng hóa theo nhi t ñ và lư ng NaOH Kho ng nhi t ñ 60-700C lư ng NaOH 0.1N dư 2.45 ml so v i lý thuy t cho k t qu t t hơn c . 2.6 Kh o sát lư ng dung d ch NaOH s d ng ñ n hi u su t thu h i B ng 5. S thay ñ i hi u su t thu h i theo th tích NaOH 0.1N N ng ñ NaOH ( ml ) Hi u su t thu h i,% 0 95.16 2 94.13 4 90.17 5.55 90.50 6 92.31 8 95.78 10 90.13 12 89.43 T k t qu thu ñư c, ch n th tích NaOH 0.1N là 8 ml cho hi u qu quá trình trung hòa t t nh t và hi u su t thu h i t t nh t. 2.7 nh hư ng lư ng dung d ch NaOH s d ng ñ n hi u su t thu h i B ng 6. S thay ñ i HSTH theo ch s xà phòng và ml NaOH 0.1N s d ng sau khi trung hòa Th tích NaOH Ch s xà phòng ( ml ) (mg KOH/g d u) Hi u su t thu h i,% 0 261.02 95.16 2 200.01 94.13 4 194.58 90.17 5.55 214.01 90.50 6 199.11 92.32 8 187.22 95.78 10 197.16 90.13 12 201.01 89.43 T k t qu thu ñư c, ch n th tích NaOH 0.1N là 8 ml cho hi u qu quá trình trung hòa t t nh t và hi u su t thu h i t t nh t. Báo cáo Khoa h c S 30, 09/2007 19
  4. 2.8 Kh o sát s nh hư ng c a ch s axit và lư ng dung d ch NaOH s d ng ñ n hi u su t thu h i Kh o sát hi u su t thu h i d a vào th tích NaOH0.1N và ch s axit 0.5 98 0.45 96 ch s axit, mgKOH/g d u 0.4 Hi u su t thu h i,% 0.35 94 0.3 92 Hi u su t thu h i 0.25 90 Ch s acid 0.2 0.15 88 0.1 86 0.05 0 84 12 10 8 6 5.55 4 2 0 th tích NaOH 0.1N, ml Hình 6. S thay ñ i hi u su t thu h i theo ch s axit và th tích NaOH0.1N T k t qu thu ñư c, ch n th tích NaOH 0.1N là 8 ml cho hi u qu quá trình trung hòa t t nh t và hi u su t thu h i t t nh t. 2.9 Kh o sát s tác ñ ng c a BHA, BHT, TBHQ và h n h p BHA:BHT:TBHQ (1:1:1) ñ n kh năng b o qu n d u B ng 7. S thay ñ i ch s acid, peroxide c a d u theo th i gian b o qu n và ch t b o qu n Ch s acid Ch s peroxide Ch t b o qu n (mg KOH/g d u) (ml Na2S2O3 0,01N/g d u) 0 ngày 7 ngày 21 ngày 0 ngày 7 ngày 21 ngày BHA 0,01% 0,102u 0,33n 0,55g 0,2z 1,02s 2,19g u 0 BHA 0,02% 0,102 0,28 0,50j 0,2 z 1,42 r 1,71j u s BHA 0,03% 0,102 0,15 0,58f 0,2 z 1,53 O 1,87i u m BHT 0,01% 0,102 0,41 0,74a 0,2 z 1,66 l 1,87i BHT 0,02% 0,102u 0,26p 0,61e 0,2z 1,45p 2,44e u l BHT 0,03% 0,102 0,42 0,55g 0,2 z 1,64 m 2,82b u o TBHQ 0,01% 0,102 0.20 0.51h 0,2z 0,73u 1,57n u t z TBHQ 0,02% 0,102 0,14 0,41m 0,2 0,49 y 1,43q TBHQ 0,03% 0,102u 0,08v 0,66c 0,2z 0,62w 1,89h u q HH 0,01% 0,102 0,23 0,52h 0,2 z 0,66 v 2,42f u p HH 0,02% 0,102 0,26 0,48k 0,2 z 0,58 x 2,54d u n HH 0,03% 0,102 0,33 0,64d 0,2 z 0,82 t 2,77c u k ð i ch ng 0,102 0,48 0,68b 0,2 z 1,7 k 3,1a Tóm l i, ñ i v i s n ph m d u tái ch thì TBHQ cho k t qu b o qu n t t hơn c . N ng ñ t t cho b o qu n là 0,02% có th b o qu n ñư c 21 ngày. 2.10 Ch tiêu d u thành ph m B ng 7. K t qu phân tích các ch tiêu d u sau tái ch TT Ch tiêu K t qu TCCP A.Ch tiêu hoá lý 01 ð m, % kh i lư ng 0.15 ≤ 1.0 02 Ch s axit, mgKOH/g d u 0.102 ≤ 0.6 03 Ch s peroxit, mili ñương lư ng 0xygen / kg d u 0.49 ≤ 10.0 04 Ch s iot(Wiji) 96,2 80-106 05 Ch s xà phòng hoá, mg KOH/g d u 187.55 187-196 06 T kh i ( 20oC/nư c 20oC) 0.916 0.914-0.917 07 Ch s khúc x (n-D40oC ) 1.460 1.460-1.465 08 Ch t không xà phòng hoá, g/kg 5.0 ≤ 10 B.Ch tiêu c m quan 09 Màu s c Màu vàng chanh, sáng Màu vàng ñ c trưng 10 Mùi và v Mùi ñ c trưng c a d u tinh luy n Không có mùi ôi khét và mùi v l . Báo cáo Khoa h c S 30, 09/2007 20
  5. 3. K T LU N VÀ ð NGH 3.1. K t lu n Qua k t qu thu th p ñư c t phòng thí nghi m, rút ra m t s k t lu n sau: - Nhi t ñ hydrate hóa t t nh t là 80-900C và lư ng nư c mu i c n dùng là 15%. - Th i gian khu y tr n thích h p nh t là 20 phút. - N ng ñ NaOH phù h p nh t là 8ml. - Nhi t ñ trung hòa cho k t qu t t là 60-700C v i th tích NaOH s d ng dư 2.45 ml so v i lư ng tính theo lý thuy t. - Dùng ch t b o qu n TBHQ v i n ng ñ 0,02% cho k t qu b o qu n cao nh t. 3.2 ð ngh ð hoàn ch nh và c i ti n quy trình hơn n a, ñ ngh nghiên c u thêm v : - Các phương pháp thu h i d u trung tính sau các công ño n tinh luy n ñ gi m t n th t d u m c th p nh t. - T l k t h p các hóa ch t b o qu n ñ nâng cao kh năng b o qu n d u. TÀI LI U THAM KH O B.I. Khômutov. L.N. Lovasev. 1977. Nh ng khái ni m hi n ñ i v s t oxy hóa d u m ăn. Hà N i: NXB Khoa h c và K thu t. Bùi H u Thu n-Dương Th Phư ng Liên. 2004. Bài gi ng Hóa h c th c ph m. ð i h c C n Thơ. Lê Ng c Tú- Ph m Qu c Thăng-Lê Doãn Diên-Bùi ð c H i-La Văn Ch -Nguy n Th Th nh. 1977. Hoá sinh h c công nghi p. Hà N i: NXB Hà N i. Lê Qu c Phong. 2003. Nghiên c u tinh ch d u ăn t m cá tra. Lu n văn t t nghi p K sư ngành Công ngh th c ph m. Khoa Nông nghi p. Trư ng ð i h c C n Thơ. Lý Nguy n Bình. 2005. Bài gi ng Ph gia th c ph m. ð i h c C n Thơ. Mai Th B o Châu. 2001. Seminar M l n. Trư ng ð i h c Bách khoa TP.HCM. Nguy n Quang L c-Lê Văn Th ch-Nguy n Nam Vinh. 1993. K thu t ép d u và ch bi n d u, m th c ph m. TP.HCM: NXB Khoa h c và K thu t. Nguy n Văn Mùi. 2001. Th c hành hoá sinh h c. Hà N i: NXB ðHQG Hà N i. Ph m Văn S -Bùi Th Như Thu n. 1991. Ki m nghi m lương th c, th c ph m. Hà N i: NXB.ðHQG.HN V.P. Kitrigin. 1977. Ch bi n h t d u. Hà N i: NXB Nông nghi p. Văn Qu c Thanh Th y. 2002. Kh o sát quá trình x lý và tinh luy n d u cá t m cá basa. Báo cáo Khoa h c S 30, 09/2007 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản