Tài chính doanh nghiệp - Chương 6

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
240
lượt xem
78
download

Tài chính doanh nghiệp - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài sản cố định là các phương tiện lao động chủ yếu có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Đặc điểm của tài sản cố định: Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. Hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu không thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - Chương 6

 1. C h­¬ng  6 Q u¶n r vèn  ® Þnh  tÞ  cè     
 2. Q u¶n r vèn  ® Þnh  t Þ  cè    • Vèn  ® Þnh  ® Æ c  i m   cè  vµ  ®Ó • Ph© n o¹  x¸ ® Þnh  t l ivµ  c  kÕ   cÊu µis¶n  ® Þnh  t   cè  • H ao  ßn  khÊu  t   m vµ  hao µi s¶n  ® Þnh   cè   
 3. Vèn  ® Þnh  ® Æ c  cè  vµ  ®i m   Ó •Tµis¶n  ® Þnh      cè  Lµ  c  ­¬ng  i n ao  éng  c¸ ph tÖ l ® chñ  u  yÕ cã  gi r ln  t   an  dông      ¸t Þ í vµ hêigi sö  dµi   •§Æ c  i m   t   cè  Þnh     ® Ó cña µis¶n  ®    ­Tham   a    gi vµo  Ò u  nhi chu  ki doanh kú  nh  ­ H ×nh  h¸      t ivËt chÊt vµ  Æ c  Ýnh  dông    ® t sö  ban  ® Ç u kh«ng hay  æ i t ® ­ i t Þ t  s¶n cè ® Þnh ® ­î  G ¸ r µi c dÞch chuyÓ n  dÇ n,t  õng  phÇ n  vµo  ¸t Þ  gi r s¶n phÈm   í. m i
 4. Vèn  ® Þnh  ® Æ c  cè  vµ  ®i m   Ó •Kh¸  Ö m   cè  Þnh    ini vèn  ® Lµ bi u hi n vÒ  m Æ t ¸ r tÒ n) Ó Ö  gi t Þ ( i  cña  toµn  t   bé  µi s¶n  ® Þnh  huéc  h÷u  cè  t së  cña  doanh nghi p    Ö     •§Æ c  i m   cè  Þnh     ® Ó vèn  ®    ­Tham   a    gi vµo  Ò u  nhi chu  ki doanh kú  nh  ­ Vèn cè ® Þnh chØ  hoµn thµnh m ét  kú l n  u© chuyÓ n sau  Ò u  nhi chu  ki doanh. kú  nh  ­ Vèn cè ® Þnh dÞch chuyÓ n dÇ n, õng phÇ n   t gi t Þ vµo chi ¸ r  phÝ ki nh doanh qua c¸ c kú ki nh  doanh.
 5. Vèn  ® Þnh  ® Æ c  cè  vµ  ®i m   Ó •Vaitß  cè  Þnh     r vèn  ® Q uyÕ t Þnh quy m « t  s¶n cè ® Þnh cña   ® µi doanh nghi p,quyÕ t® Þnh í r Ö     tit ×nh  é r ® t ang bÞ  kü hô© t  t ,c«ng  nghÖ   n¨ l ki doanh  vµ  ng ùc  nh  cña  nghi p.    doanh  Ö     •N h© n è  h­ëng  cè  Þnh     t ¶nh  vèn  ®    ­ §Æ c ® i m  ki Ó nh t  – kü t Õ huËt cña ngµnh  ki doanh. nh  ­Q uy  «  nh    m ki doanh  cña  doanh nghi p. Ö
 6. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh     l it h×nh h¸  Ó u  Ö n  •Ph© n o¹ heo  t ibi hi ­Tµis¶n  ® Þnh      cè  h÷u  h×nh t   cã  t ivËt chÊt nh­: nhµ    nh÷ng  µis¶n  h×nh  h¸    Lµ      x­ëng, ¸  t Õ  bÞ qu¶n l  ph­¬ng tÖ n   m y m ãc, hi t ý, i vËn ¶i      t …     ­Tµis¶n  ® Þnh  h×nh     cè  v«  Lµ nh÷ng t  s¶n kh«ng cã h×nh t i µi h¸ vËt chÊt  nh­: hi  C  phÝ t hµnh l Ëp doanh nghi p, Ö  quyÒ n  sö dông  Êt    ® ,chiphÝ  ua  m b»ng  t m i   ng  ph¸   nh,s¸ chÕ ,lit   nh   î hÕ ki doanh  …
 7. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh   •Ph© n o¹ heo    l it h×nh h¸  h÷u  1) t isë  (     ­Tµis¶n  ® Þnh huéc  h÷u      cè  t së  cña  N   D   nh÷ng  µis¶n  ® Þnh  Lµ  t   cè  doanh nghi p  Ö ® ∙x¸ l quyÒ n  h÷u  Ç y  ñ  Ç y  ñ    c  Ëp  së  ® ® ® ® ® èiví µis¶n.   it   ­Q uyÒ n  h÷u   së  ­Q uyÒ n  Þnh  o¹   ® ® t ­Q uyÒ n    qu¶n ý  dông  l sö 
 8. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh   •Ph© n o¹ heo    l it h×nh h¸  h÷u 2) t isë  (     ­Tµis¶n  ® Þnh huª t       cè  t  µichÝnh  Lµ nh÷ng  µis¶n  ® Þnh  t   cè  doanh  nghi p  Ö ® ang cã quyÒ n qu¶n lý vµ sö dông nh­ ng kh«ng  quyÒ n  h÷u. cã  së    ­Tµis¶n  ® Þnh huª ho¹  éng      cè  t   t® Lµ nh÷ng  µis¶n  ® Þnh  t   cè  doanh nghi p  Ö t  ng¾ n h¹ huª n cña c¸c doanh nghi p  Ö kh¸   c.
 9. Ph© n o¹ µis¶n  l it   cè  ® Þnh   •Ph© n o¹ heo    l it dông  nh Õ    c«ng  ki t   ­N hµ    cöa,vËtki n r     Õ t óc ­M ¸ m ãc,t Õ tbÞ   y   hi   ­ ­¬ng tÖ n vËn t , hi t  Ph i ¶i t Õ  bÞ t uyÒ n  r dÉn ­Thi tbÞ,dông  qu¶n ý    Õ     cô  l ­ ­ên c© y l u n¨ ,  V © m  sóc vËt µm  vi c   l Ö hoÆ c cho s¶n phÈm   ­C ¸ l it     c o¹ µis¶n  ® Þnh  c  cè  kh¸
 10. H ao  ßn µis¶n  m t   cè  ® Þnh  –  ini m     Ö Kh¸ H ao m ßn t  s¶n cè ® Þnh l µi µ sù gi   ¶m dÇ n  ¸t Þ  hoÆ c  ¸t Þ  dông  gi r vµ/ gi r sö  cña  t  s¶n cè ® Þnh do t µi ham  gi a vµo ho¹   t ® éng  s¶n xuÊtki doanh.   nh  ­H ao  ßn    m h÷u h×nh  ­H ao  ßn  h×nh   m v« 
 11. H ao  ßn  m h÷u  h×nh  TSC § H ao  ßn    Ö n r ng  m vÒ hi t¹       VÒ vËtchÊt    vËtchÊtTSC §  tc    do ¸ ® éng  a  t ¶itäng, m s¸,t  r   nhi t® é,ho¸chÊt     Ö   sù      … vÒ Lµ   gi sót ¶m     ¸t Þ   ­ ng,t VÒ gi r sö  chÊtlî  Ýnh  dông  n¨ kü huËtban  ng  t   Lµ  gi Ç  cña    Æ tgi  sù  ¶m u  n  TSC §   ¸ ® dÇ vÒ m     ¸t Þr cña  VÒ gi r tÞ  TSC § do  ∙dÞch  ( ®   chuyÓ n  n,t dÇ  õng  phÇ n 
 12. H ao  ßn  h×nh  m v«  TSC §   ao  ßn  Lµ  m ßn  H m hao  TSC § do  xuÊthi n    Ö TSC §  ng  cï v«  h×nh  t n¨  ¸ dông  ­ng  Ýnh  ng,tc  nh l i1 o¹  Lµ  n m ßn    ao  ßn  gi  thao  ¸b¸ hÊp  TSC §  h¬n. do  H m xuÊthi n    Ö TSC §  cï cã  ng  v« h×nh  gi r tao  æ inh­ng  ¸tÞ r ®   l i2 o¹  Lµ  n¨   ßn  s¶n  t sù  ng,kü huËthoµn  Ýnh  hao  t do   m   ao  ßn  H m phÈm   µ  t Ö n m TSC § ¹ r ® ∙ hi h¬n. to a    v« h×nh o¹  chÊm     kú  l i døtchu  sèng.
 13. K hÊu  hao µis¶n  t   cè  ® Þnh  N guyª t c  c  Þnh  n ¾ x¸ ® khÊu  hao – TÝnh t n vµ x¸   o¸ c ® Þnh chÝnh x¸ c sè hao  m ßn cña  TSC § r t ong  çikú  nh  m   ki doanh. –  ¬  t Ých    së  r C khÊu  hao ph¶i dùa  r n    t ª nguyª n  gi TSC §: ¸  bao gåm  toµn bé c¸ c chi  phÝ m ua  s¾ m ,h×nh  hµnh  ® ­a  µis¶n  ® Þnh    t vµ  t   cè  vµo  ho¹   éng. t®
 14. K hÊu  hao µis¶n  t   cè  ® Þnh  C ¸ ph­¬ng  p  c  ph¸ khÊu  hao µis¶n  t   cè  Þnh  ® x Ph­¬ng ph¸ heo ® ­êng  p khÊu hao t t ng ph­¬ng  p  h¼ ( ph¸ b×nh  n) qu©   x Ph­¬ng ph¸p khÊu hao t ­ heo s¶n l î ng x  ­¬ng  p æ Ph ph¸ t ng  n¨   dông  sè  m sö 
 15. Ph­¬ng  p  ph¸ khÊu  hao  theo  ­êng h¼ ng  ® t M øc r tÝch  N guyª gi  n  ¸ khÊu  tong  = Thêi§ an  hao r TSC  gi h÷u  kú dông M øc r t Ých  N guyª x Tû Ö   n  l H oÆ c khÊu  hao  = gi  ¸TSC § khÊu hao  ti m :kú   rong C hiphÝ  nh  cè  Þnh  ® ­u  Ó   ® ki doanh  gi  vµ  ¸ t hµnh  s¶n phÈm   n  Þnh  ÷a  c    æ ® gi c¸ kú. N h­î ® i m :Kh«ng  c  Ó   ph¶n nh  ­î c¸ ¸ ® c  c  l ihao  ßn  h×nh  cµo  o¹  m v«  vµ  b»ng  øc  m
 16. Ph­¬ng  p  ph¸ khÊu  hao  t s¶n ­ ng  heo  lî tÝch  N guyª gi  M øc  M øc r n  ¸ khÊu  hao  = TSC § x s¶n ­ l tong  r kú Tæ ng  øc  î m ng  s¶n ­ ng í t lî ­ c  hùc Õ t tÝnh ­u  i m :C hiphÝ  nh  ® Ó     ki doanh  ­î t ® c Ýnh  t n    p  im øc  é  o¸ phïhî ví  ® s¶n phÈm   ­î ® c  to a. ¹ r N h­î ® i m :Kh«ng  c  Ó   ph¶n nh  ­î c¸ ¸ ® c  c 
 17. Ph­¬ng  p æ ng  ph¸ t sè hø ù  m   t t n¨ sö  dông   tÝch  Sè  m   M øc r n¨ sö  khÊu  hao  = dông  cßn  N guyªn  x tong  m r n¨ lsè hø  Tæ ng ¹ t i gi  ¸ t n¨   ù  m sö  TSC § dông  N hËn  t xÐ   M øc r tÝch khÊu hao  cao r tong nh÷ng  n¨   Ç u  gi   n r m ® vµ  ¶m dÇ tong  nh÷ng  n¨  i p heo. m tÕ t
 18. VÝ  ph­¬ng  p  dô  ph¸ t ng  t t n¨   æ sè hø ù  m sö  dông   M étt    µis¶n  ® Þnh  nguyª gi µ  ti u  cè  cã  n  ¸l 45 rÖ ® ång,sè  m   dông    n¨ sö  h÷u  Ých µ  n¨ .X¸ l 5  m   c  ® Þnh    chiphÝ khÊu hao  cña µis¶n  t   cho õng  t n¨N ¨  hø Sè  m   li m. t m n¨ cßn ¹ Sè i n  tÒ khÊu  hao 1 5 ( 15) 5/ x45t  15 rÖ u r=  ti 2 4 ( 15) 4/ x45t  12 rÖ u r=  ti 3 3 ( 15) 3/ x45t  9 rÖ u r=  ti 4 2 ( 15) 2/ x45t  6 rÖ u r=  ti 5 1 ( 15) 1/ x45t  3 rÖ u r=  ti 15 15           45 rÖ u            ti
 19. Ph­¬ng  p  d­  ¶m   ph¸ sè  gi dÇ n    Tû Ö   l khÊu  H Ö   ® i u  sè  Ò Tû Ö   l khÊu  = hao  b×nh  x chØ nh khÊu  hao qu© n ) 1x( 100% hao = x chØ  ® i u  H Ö sè  Ò nh khÊu  Sè  m   n¨ h÷u  hao dông M øc r t Ých  Tû Ö   x G i r cßn  l ¸t Þ  khÊu  hao  = khÊu  licña µi ¹  t   N hËn  m hao nµy  óp s¶n  hµng xÐ t Ph­¬ng  p  gi doanh  n¨   ph¸ nghi p  Ö nhanh  chãng hu   ¹  vèn  ∙øng  t håilisè  ®  
 20. VÝ  ph­¬ng  p  dô  ph¸ t ng  t t n¨   æ sè hø ù  m sö  dông   M étt    µis¶n  ® Þnh  nguyª gi µ  ti u  ång, cè  cã  n  ¸l 45 rÖ ®   sè  m   dông  n¨ sö  h÷u Ých µ  n¨ .H Ö   ® i u  l 5  m   sè  Ò chØ nh  khÊu  hao µ    c  Þnh    l 2.X¸ ® chiphÝ  khÊu  hao  N ¨cho õng  m hao m t tÒ n¨ . Sè i n  khÊu  G i r cßn ¹ ¸tÞ  li 0 ­ 45 r t 1 (40% ) 45t)=  r x( r   18t 45t  18t  27 r r–  r=  t 2 (40% ) 27t)=  8t  45t  18+10.   16. r x( r   10. r r–( 8)=  2t 3 (40% ) 16. r   48 r 45t ( x( 2t)=6. t r­ 18+10. 8+6.   9. r 48)=  72t 4 (40% ) 9. t)=  888 r45t ( x( 72 r   3. t r­ 18+10. 8+6. 48+3. 888)=  832t   5. r 5 (40% ) 5. x( 832t)=  r  45t ( r­ 18+10. 8+6. 48+3. 888+2. 3328)=  4992t   3. r 2.3328tr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản