Tài chính tiền tệ_ Chương 12

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
165
lượt xem
74
download

Tài chính tiền tệ_ Chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức đề phòng: xây dựng đê điều, phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động, dự báo … Thế nhưng với những biện pháp này, con người và xã hội vẫn không kiểm soát hết những rủi ro có thể xảy ra. Về mặt kinh tế: các chủ thể kinh tế- xã hội thiết lập quỹ dự trữ để chủ động bù đắp kịp thời các thiệt hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính tiền tệ_ Chương 12

  1. BAÛO HIEÅM I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ BAÛO HIEÅM II. DOANH NGHIEÄP BAÛO HIEÅM I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ BAÛO HIEÅM 1. Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån baûo hieåm 2. Khaùi nieäm vaø nguyeân lyù chung veà baûo hieåm 3. Nhöõng yeáu toá cuûa baûo hieåm 4. Taùc duïng cuûa baûo hieåm Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån baûo hieåm Ruûi ro nhu caàu an toaøn Ruûi ro do thieân nhieân Ruûi ro do tieán boä khoa hoïc kyû thuaät Ruûi ro do con ngöôøi Ruûi ro do moâi tröôøng xaõ hoäi Ruûi ro kinh teá - xaõ hoäi… Haäu quaû ruûi ro: Giaûm möùc ñoä taêng tröôûng, thu nhaäp Thieät haïi tính maïng vaø taøi saûn Taêng chi phí xaõ hoäi … 1
  2. Caùc bieän phaùp phoøng Toå chöùc ñeà phoøng: xaây döïng ñeâ ñieàu, phoøng chaùy chöõa chaùy, baûo hoä lao ñoäng, döï baùo … Theá nhöng vôùi nhöõng bieän phaùp naøy, con ngöôøi vaø xaõ hoäi vaãn khoâng kieåm soaùt heát nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Veà maët kinh teá: caùc chuû theå kinh teá- xaõ hoäi thieát laäp quyõ döï tröõ ñeå chuû ñoäng buø ñaép kòp thôøi caùc thieät haïi Quyõ döï tröõ cuûa nhaø nöôùc Quyõ döï tröõ cuûa DN Quyõ döï tröõ caùc hoä gia ñình Caùc bieän phaùp phoøng Tuy vaäy, heä thoáng döï tröõ naøy coù nhöõng haïn cheá veà: quy moâ vaø phaïm vi => Quyõ baûo hieåm Trong thôøi kyø Ai caäp coå ñaïi, con ngöôøi ñaõ naûy sinh tö töôûng thaønh laäp quyõ döï tröõ cöùu teá vaø quyõ hoã töông ñeå giuùp ñôû laãn nhau khi gaëp hoaïn naïn. Ñeán khi: Neàn kinh teá haøng hoùa phaùt trieån; thu nhaäp vaø ñôøi soáng cuûa xaõ hoäi ñöôïc naâng cao => söï ñoøi hoûi caáp baùch cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi veà söï phaân taùn ruûi ro => Hoaït ñoäng BH ra ñôøi vaø phaùt trieån. Öu ñieåm cuûa quyõ baûo hieåm Hoaït ñoäng döïa treân quy luaät soá ñoâng= > Quy moâ lôùn (kinh teá quy moâ) => giaûm chi phí giao dòch. Phaân taùn ruûi ro => naâng cao hieäu quaû kinh teá vaø phuùc lôïi xaõ hoäi. 2
  3. Nguyeân lyù chung baûo hieåm BH laø moät hoaït ñoäng döïa vaøo söùc maïnh cuûa soá ñoâng tham gia BH nhaèm xaây döïng quyõ tieàn teä chung treân cô sôû tính toaùn moät caùch khoa hoïc vaø duøng quyõ ñoù ñeå boài thöôøng toån thaát hoaëc traû tieàn BH vì nhöõng ruûi ro hoaëc thieät haïi hoaëc söï kieän xaûy ra ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng BH. Vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá haøng hoùa ôû möùc ñoä cao, hoaït ñoäng BH ñaõ trôû thaønh moät ngaønh kinh doanh ñaëc bieät => dòch vuï taøi chính . Nguyeân lyù chung baûo hieåm BH laø moät hình thöùc phaân taân ruûi ro theo hình thöùc coäng ñoàng. Nhöõng ngöôøi tham gia BH cuøng goùp tieàn xaây döïng quyõ, neáu nhö trong soá ngöôøi tham gia ñoù coù moät ngöôøi bò toån thaát thì seõ ñöôïc ñeàn buø baèng soá tieàn laáy töø quyõ naøy Söï phaân taùn ñaõ ñöôïc chia cho nhieàu ngöôøi gaùnh chòu, thì cho duø toån thaát lôùn cuõng trôû thaønh toån thaát nhoû. BH laø moät loaïi cheá ñoä hoã trôï taøi chính coäng ñoàng qua moät hoaït ñoäng kinh teá ñaëc bieät vôùi tính chaát “mình vì moïi ngöôøi, moïi ngöôøi vì mình”. Coäng ñoàng cuøng gaùnh chòu toån thaát veà ruûi ro cuûa moät soá ít ngöôøi. Nguyeân lyù chung BH BH laø moät hình thöùc phaân taân ruûi ro theo hình thöùc coäng ñoàng. Nhöõng ngöôøi tham gia BH cuøng goùp tieàn xaây döïng quyõ, neáu nhö trong soá ngöôøi tham gia ñoù coù moät ngöôøi bò toån thaát thì seõ ñöôïc ñeàn buø baèng soá tieàn laáy töø quyõ naøy Söï phaân taùn ñaõ ñöôïc chia cho nhieàu ngöôøi gaùnh chòu, thì cho duø toån thaát lôùn cuõng trôû thaønh toån thaát nhoû. BH laø moät loaïi cheá ñoä hoã trôï taøi chính coäng ñoàng qua moät hoaït ñoäng kinh teá ñaëc bieät vôùi tính chaát “mình vì moïi ngöôøi, moïi ngöôøi vì mình”. Coäng ñoàng cuøng gaùnh chòu toån thaát veà ruûi ro cuûa moät soá ít ngöôøi. 3
  4. DOANH NGHIEÄP BAÛO HIEÅM Caùc loaïi hình doanh nghieäp baûo hieåm: Theo tính chaát hoaït ñoäng: baûo hieåm nhaân thoï vaø baûo hieåm phi nhaân thoï Theo nguoàn voán sôû höõu: Coâng ty BH thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc, coâng ty BH tö nhaân, coâng ty baûo hieåm 100% voán nöôùc ngoaøi… Caùc lónh vöïc baûo hieåm: taøi saûn, con ngöôøi, traùch nhieäm daân söï. DOANH NGHIEÄP BAÛO HIEÅM Nghieäp vuï huy ñoäng voán Nghieäp vuï söû duïng voán Tham khaûo baûng caân ñoái coâng ty Baûo minh 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản