Tài chính tiền tệ_ Chương 3

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
215
lượt xem
113
download

Tài chính tiền tệ_ Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng là một phạm trù kinh tế, ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Có thể hiểu tín dụng theo các khía cạnh: Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa theo nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng phản ảnh quan hệ sử dụng vốn giữa các tác nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính tiền tệ_ Chương 3

 1. TÍN DUÏNG PGS.TS SÖÛ ÑÌNH THAØNH 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 1 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU KHAÙI NIEÄM, CHÖÙC NAÊNG VAI TROØ TÍN DUÏNG CAÙC HÌNH THÖÙC TÍN DUÏNG 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 2 KHAÙI NIEÄM TÍN DUÏNG Tín duïng laø moät phaïm truø kinh teá, ra ñôøi vaø phaùt trieån gaén lieàn vôùi neàn saûn xuaát haøng hoùa. Coù theå hieåu tín duïng theo caùc khía caïnh: Tín duïng laø quan heä vay möôïn döïa theo nguyeân taéc hoaøn traû. Tín duïng phaûn aûnh quan heä söû duïng voán giöõa caùc taùc nhaân. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 3
 2. KHAÙI NIEÄM TÍN DUÏNG Giaù trò (haøng hoùa, tieàn teä) Ngöôøi cho vay Ngöôøi ñi vay Giaù trò (haøng hoùa, tieàn teä) Ngöôøi cho vay Ngöôøi ñi vay 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 4 ÑAËC ÑIEÅM TÍN DUÏNG Caùc ñaëc ñieåm cuûa tín duïng: Ngöôøi cho vay chuyeån giao voán cho ngöôøi ñi vay Ngöôøi ñi vay ñöôïc quyeàn söû duïng voán vay theo thôøi gian thoûa thuaän Ngöôøi ñi vay hoaøn traû tieàn vay vaø laõi cho ngöôøi cho vay khi ñaùo haïn. Nhö vaäy: Tính hoaøn traû laø ñaëc tröng cô baûn cuûa tín duïng. Ngöôøi cho vay tin töôûng vaøo khaû naêng traû nôï cuûa ngöôøi ñi vay. Laõi suaát phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tín nhieäm cuûa ngöôøi ñi vay 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 5 CHÖÙC NAÊNG TÍN DUÏNG Chöùc naêng phaân phoái (thuoäc phaïm truø taøi chính) Ñoái töôïng: Caùc nguoàn voán nhaøn roãi cuûa caùc chuû theå xaõ hoäi Chuû theå tham gia tín duïng => Cung vaø caàu tín duïng, goàm: Chính phuû Doanh nghieäp Caù nhaân vaø hoä gia ñình 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 6
 3. CHÖÙC NAÊNG TÍN DUÏNG Ñaëc ñieåm: Phaân phoái theo nguyeân taéc coù hoaøn traû Phaân phoái theo cô cheá ñieàu tieát tröïc tieáp hay giaùn tieáp Cô cheá tröïc tieáp => thoâng qua thò tröôøng chöùng khoaùn (phaùt haønh chöùng khoaùn nôï) Cô cheá giaùn tieáp => thoâng qua caùc ñònh cheá taøi chính trung gian (caùc hôïp ñoàng tín duïng) 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 7 CHÖÙC NAÊNG TÍN DUÏNG Chöùc naêng kieåm tra: Ñoái töôïng => söû duïng voán vay Chuû theå => ngöôøi cho vay Noäi dung: Kieåm tra möùc ñoä tín nhieäm Ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa döï aùn vay nôï Ñaëc ñieåm: Kieåm tra ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc giaù trò Kieåm tra tröôùc, trong vaø sau khi thöïc hieän döï aùn 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 8 VAI TROØ TÍN DUÏNG Taäp trung voán, taøi trôï cho söï ñaàu tö phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi Tín duïng laø moät phöông thöùc taäp trung voán => taäp trung caùc nguoàn voán nhaøn rỗi => hình thaønh neân nguoàn voán cho vay coù quy moâ lôùn, => taøi trôï cho caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 9
 4. VAI TROØ TÍN DUÏNG Ñoái vôùi doanh nghieäp: Tín duïng goùp phaàn ñaûm baûo tính lieân tuïc cuûa hoaït ñoäng kinh doanh. Tín duïng goùp phaàn môû roäng quy moâ kinh doanh. => Khai thaùc toái öu khaû naêng kinh doanh cuûa doanh nghieäp 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 10 VAI TROØ TÍN DUÏNG Ñoái vôùi neàn kinh teá quoác daân: Tín duïng goùp phaàn thöïc hieän caùc chöông trình döï aùn coù taàm chieán löôïc quoác gia Tín duïng goùp phaàn ñieàu chænh cô caáu kinh teá 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 11 VAI TROØ TÍN DUÏNG Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán: Ñaåy nhanh toác ñoä luaân chuyeån voán, taïo ra nhieàu saûn phaåm cho xaõ hoäi. Giaûm thôøi gian ngöøng saûn xuaát kinh doanh => thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp taêng cöôøng haïch toaùn kinh teá 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 12
 5. VAI TROØ TÍN DUÏNG OÅn ñònh giaù caû vaø tieàn teä: Goùp phaàn ñieàu hoøa cung caàu tieàn teä => Taïo neân söï caân ñoái tieàn – haøng . Ñaåy maïnh coâng taùc thanh toaùn qua ngaân haøng => Taïo ra nhieàu phöông tieän chuyeån taûi giaù trò tham gia vaøo quaù trình thanh toaùn vaø löu thoâng haøng hoùa. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 13 VAI TROØ TÍN DUÏNG Naâng cao ñôøi soáng xaõ hoäi: Tín duïng chính saùch cuûa nhaø nöôùc trong vieäc xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Tín duïng tieâu duøng trong vieäc thoûa maõn nhu caàu tieâu duøng cuûa xaõ hoäi 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 14 TÍN DUÏNG NHAØ NÖÔÙC Huy ñoäng voán: Huy ñoäng voán trong nöôùc Phaùt haønh traùi phieáu. Huy ñoäng voán nöôùc ngoaøi Vay ODA Cho vay voán: Thöïc hieän tín duïng chính saùch/chæ ñònh. Laõi suaát öu ñaõi Caùc ñôn vò thöïc hieän tín duïng öu ñaõi: Ngaân haøng Chính saùch Xaõ hoäi Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 15
 6. TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Khaùi nieäm: Quan heä tín duïng phaùt sinh trong quaù trình mua baùn chòu haøng hoaù giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau. H Beân baùn Beân mua (T) 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 16 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Ñoái töôïng: Haøng hoùa ‘nhaøn roãi’ cuûa nhöõng doanh nghieäp saûn xuaát = > Quy moâ tín duïng phuï thuoäc vaøo quy moâ haøng hoùa mua baùn chòu. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 17 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Chuû theå: Caùc doanh nghieäp coù söï gaén keát trong kinh doanh => lónh vöïc saûn xuaát vaø lónh vöïc phaân phoái . Quy moâ tín duïng thöông maïi gia taêng theo quy moâ phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 18
 7. TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Thöông phieáu (Coâng cuï tín duïng thöông maïi): laø chöùng chæ coù giaù ghi nhaän leänh yeâu caàu thanh toaùn hoaëc cam keát thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Coâng duïng cuûa thöông phieáu: Coâng cuï mua baùn chòu. Coâng cuï thanh toaùn. Taøi saûn ñaûm baûo vay nôï . 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 19 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Thöông phieáu coù tính tröøu töôïng: Thöông phieáu khoâng phaûi laø vaên tö, hôïp ñoàng hay laø hoùa ñôn baùn haøng hoaù maø laø moät loaïi chöùng khoaùn (chöùng khoaùn nôï - traùi quyeàn veà tieàn baïc). Thöông phieáu laø leänh traû tieàn voâ ñieàu kieän: Ñeán haïn, ngöôøi thanh toaùn phaûi chi traû nôï cho chuû nôï, khoâng ñöôïc trì hoaõn => Taát caû nhöõng ngöôøi chuyeån nhöôïng lieân quan ñeán thöông phieáu phaûi coù traùch nhieän lieân ñôùi trong vieäc thanh toaùn. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 20 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Thöông phieáu coù tính löu thoâng: Trong thôøi gian hieäu löïc, thöông phieáu ñöôïc söû duïng nhö laø phöông tieän thanh toaùn => luaân chuyeån töø ngöôøi naøy ñeán ngöôøi khaùc. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 21
 8. TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Phaân loaïi thöông phieáu: "Hoái phieáu" laø chöùng chæ coù giaù do ngöôøi kyù phaùt laäp, yeâu caàu ngöôøi bò kyù phaùt thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh khi coù yeâu caàu hoaëc vaøo moät thôøi gian nhaát ñònh trong töông lai cho ngöôøi thuï höôûng. "Leänh phieáu" laø chöùng chæ coù giaù do ngöôøi phaùt haønh laäp, cam keát thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh khi coù yeâu caàu hoaëc vaøo moät thôøi gian nhaát ñònh trong töông lai cho ngöôøi thuï höôûng. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 22 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Hoái phieáu phaûi coù ñaày ñuû caùc noäi dung sau ñaây: a) Töø "Hoái phieáu" ñöôïc ghi treân maët tröôùc cuûa hoái phieáu; b) Leänh yeâu caàu thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh; c) Thôøi haïn thanh toaùn hoái phieáu; d) Ñòa ñieåm thanh toaùn hoái phieáu; ñ) Teân vaø ñòa chæ cuûa ngöôøi bò kyù phaùt; e) Teân vaø ñòa chæ cuûa ngöôøi thuï höôûng; g) Ñòa ñieåm vaø ngaøy kyù phaùt haønh; h) Teân, ñòa chæ vaø chöõ kyù cuûa ngöôøi kyù phaùt. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 23 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Leänh phieáu phaûi coù ñaày ñuû caùc noäi dung sau ñaây: a) Töø "Leänh phieáu" ñöôïc ghi treân maët tröôùc cuûa leänh phieáu; b) Cam keát chi traû khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh; c) Thôøi haïn thanh toaùn leänh phieáu; d) Ñòa ñieåm thanh toaùn leänh phieáu; ñ) Teân vaø ñòa chæ cuûa ngöôøi thuï höôûng; e) Ñòa ñieåm vaø ngaøy kyù phaùt haønh; g) Teân, ñòa chæ vaø chöõ kyù cuûa ngöôøi phaùt haønh. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 24
 9. TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI So saùnh giöõa hoái phieáu vaø leänh phieáu: Leänh phieáu ghi nhaän nôï do ngöôøi thieáu nôï laäp; coøn hoái phieáu ñoøi nôï do ngöôøi chuû nôï laäp. Caùc chuû theå lieân quan đến hối phiếu: ngöôøi phaùt haønh, ngöôøi thuï höôûng, ngöôøi chi traû; Leänh phieáu lieân quan đến 2 chuû theå: ngöôøi phaùt haønh (ngöôøi chi traû) vaø ngöôøi thuï höôûng. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 25 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI So saùnh giöõa Leänh phieáu vaø hoái phieáu ghi nhaän nôï : Hoái phieáu do chuû nôï laäp neân caàn phaûi coù söï chaáp nhaän cuûa ngöôøi thieáu nôï. Leänh phieáu khoâng caàn phaûi coù söï chaáp nhaän nhö hoái phieáu vì ngöôøi laäp leänh phieáu laø ngöôøi thieáu nôï, maëc nhieân chaáp nhaän thanh toaùn khi laäp leänh phieáu. Hoái phieáu döïa treân haønh vi thöông maïi; coøn leänh phieáu coù theå döïa vaøo haønh vi thöông maïi hoaëc khoâng. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 26 TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Öu ñieåm: Goùp phaàn ñaåy nhanh quaù trình saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa. Tham gia ñieàu tieát voán tröïc tieáp giöõa caùc doanh nghieäp, khoâng thoâng qua caùc ñònh cheá taøi chính trung gian. Goùp phaàn giaûm khoái löôïng tieàn maët trong löu thoâng. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 27
 10. TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI Nhöôïc ñieåm: Quy moâ; Chuû theå vaø phaïm vi; Thôøi gian. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 28 TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Khaùi nieäm: Quan heä tín duïng giöõa ngaân haøng vaø caùc theå nhaân, phaùp nhaân theo nguyeân taéc hoaøn traû. Ñaëc ñieåm: Huy ñoäng voán vaø cho vay ñeàu thöïc hieän döôùi hình thöùc tieàn teä Ngaân haøng ñoùng vai troø laø trung gian trong quaù trình huy ñoäng vaø cho vay Quaù trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa tín duïng ngaân haøng ñoäc laäp töông ñoái vôùi söï vaän ñoäng cuûa quaù trình saûn xuaát (T-T) 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 29 TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Coâng cuï tín duïng ngaân haøng: Caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn vaø daøi haïn ñöôïc ngaân haøng söû duïng ñeå huy ñoäng voán vaø cho vay voán: Chöùng chæ tieàn gôûi. Kyø phieáu ngaân haøng. Traùi phieáu ngaân haøng. Thöông phieáu. Traùi phieáu chính phuû. Caùc giaáy tôø coù giaù khaùc … 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 30
 11. TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Öu ñieåm Kinh teá quy moâ Taäp trung voán Taïo tieàn, môû roäng möùc cung tín duïng Thôøi gian Cho vay ngaén haïn Cho vay daøi haïn Phaïm vi Phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh Ñaàu tö taøi chính Ñaàu tö vaøo caùc khoaït ñoäng khaùc cuûa xaõ hoäi 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 31 TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Haïn cheá: Cho vay coøn bò raøng buoäc nhieàu bôûi thuû tuïc haønh chính. Khaû naêng tieáp caän cuûa nhöõng doanh nghieäp nhoû vaø vöøa raát haïn cheá. Chu chuyeån voán cuûa xaõ hoäi toû ra thieáu linh hoaït. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 32 NHAÉC LAÏI 1. Khaùi nieän tín duïng 2. Tín duïng nhaø nöôùc 3. Tín duïng thöông maïi 4. Tín duïng ngaân haøng 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 33
 12. CAÂU HOÛI NGHIEÂN CÖÙU 1. Phaân bieät tín duïng nhaø nöôùc vôùi tín duïng thöông maïi . 2. Phaân bieät tín duïng thöông maïi vôùi tín duïng ngaân haøng . 3. Phaân bieät tín duïng nhaø nöôùc vaø tín duïng ngaân haøng. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 34

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản