Tài khoản và sổ kế toán

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

0
793
lượt xem
380
download

Tài khoản và sổ kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm TK kế toán:Phân loại, ghi chép các NVPS theo từng đối tượng kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán để phản ánh, kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự biến động của các đối tượng kế toán. Mỗi một đối tượng kế toán được mở một tài khoản riêng nhằm phản ánh một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình biến động cũng như số liệu hiện có của từng đối tượng kế toán riêng biệt đó.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài khoản và sổ kế toán

 1. Ch-¬ng I I I : tµi k ho¶ n vµ sæ k Õ to¸n    
 2. N éi dung ch-¬ng 1. Kh¸i niÖm vµ kÕt cÊu cña TK kÕ t o¸n 2. Ph-¬ng ph¸p ghi chÐp c¸c nghiÖp vô vµo TK kÕ t o¸n 3. C¸c quan hÖ ®èi øng chñ yÕu 4. HÖ t hèng TK kÕ t o¸n t hèng nhÊt 5. Sæ kÕ t o¸n    
 3. 1. Kh¸i niÖm vµ k Õt cÊu cña T K k Õ to¸n Kh¸i niÖm T K k Õ to¸n:Ph©n lo¹i, ghi chÐp c¸c NVPS t heo t õng ®èi t -îng kÕ t o¸n t rªn c¬ së sè liÖu cña chøng t õ kÕ t o¸n ®Ó ph¶n ¸nh, kiÓm t ra, gi¸m s¸t mét c¸ch t h-êng xuyªn, liªn t ôc, cã hÖ t hèng t ×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c ®èi t -îng kÕ t o¸n.  Mçi mét ®èi t -îng kÕ t o¸n ®-îc më mét t µi kho¶n r iªng nh»m ph¶n ¸nh mét c¸ch t h-êng xuyªn, liªn t ôc vµ cã hÖ t hèng t ×nh h×nh biÕn ®éng còng nh- sè liÖu hiÖn cã cña t õng ®èi t -îng kÕ t o¸n r iªng biÖt ®ã.    
 4. KÕt cÊu chung cña TK kÕ to¸n  §èi t-îng k Õ to¸n cã: néi dung k inh tÕ r iªng yªu cÇu qu¶ n lý r iªng.  N h-ng xÐ t vÒ xu h-íng vËn ®éng cña c¸c ®èi t- îng k Õ to¸n: vËn ®éng theo 2 mÆt ®èi lËp nhau: nhËp - xuÊt (®èi víi nvl, hµng ho¸, c«ng cô, dông cô...); t hu - chi (®èi víi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n   hµng...);  
 5. KÕt cÊu chung cña T K k Õ to¸n  V× vËy ®Ó ph¶ n ¸nh th-êng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng 2 mÆt vËn ®éng ®èi lËp cña tõng ®èi t-îng k Õ to¸n, T K k Õ to¸n ®-îc x©y dùng víi k Õt cÊu bao gåm 2 phÇn: - PhÇn bªn t r¸i ph¶ n ¸nh mét mÆt vËn ®éng cña ®èi t-îng k Õ to¸n ®-îc gäi lµ bªn Nî, - PhÇn bªn ph¶i ph¶ n ¸nh mÆt vËn ®éng ®èi lËp cßn l¹i cña ®èi t-îng k Õ to¸n ®-îc gäi lµ bªn Cã.    
 6. KÕt cÊu chung cña T K k Õ to¸n  Nî T K... Cã    
 7. KÕt cÊu chung cña TK kÕ to¸n  Tr ªn mçi TK kÕ t o¸n cã mét sè chØ t iªu: Sè d- ®Çu k ú (SD §K): ph¶n ¸nh sè hiÖn cã ®Çu kú cña ®èi t -îng kÕ t o¸n Sè ph¸t sinh t¨ng (SPS): ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng t ¨ng Sè ph¸t sinh gi¶ m: ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng gi¶m Sè d- cuèi k ú: ph¶n ¸nh sè hiÖn cã cña ®èi t -îng kÕ t o¸n vµo t hêi ®iÓm cuèi kú    
 8. SDCK = SD§K +SPS t¨ng – SPS gi¶ m    
 9. KÕt cÊu cña c¸c lo¹i tµi k ho¶ n chÝnh  Tµi kho¶n TS  Tµi kho¶n nguån vèn  TK chi phÝ  TK Doanh t hu  TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh    
 10. KÕt cÊu cña Tµi kho¶ n TS Nî Cã TK TS SD§K: Sè ph¸t sinh gi¶m Sè ph¸t sinh t ¨ng Tæng Sè ph¸t sinh t ¨ng Tæng Sè ph¸t sinh gi¶m SDCK:    
 11. Bµi tËp vÝ dô  Ngµy 1/1/1999, t ¹i cöa hµng b¸n lÎ C sè t iÒn mÆt t ån quü lµ: 16.754.500. Tr ong t h¸ng 1, cöa hµng cã c¸c nghiÖp vô sau: 3/1 b¸n hµng t hu t iÒn ngay víi DT lµ: 3.181.000 7/1 T/t o¸n cho nhµ C2 Y t iÒn hµng cßn nî kú t r -íc: 2.500.000 8/1 kh¸ch hµng t t t iÒn hµng cßn nî kú t r -íc: 1.186.500 9/1 b¸n hµng t hu t iÒn ngay víi DT lµ: 4.090.000 10/1 göi vµo t µi kho¶n NH VI ETCOMBANK: 15.000.000 11/1 t r ¶ t iÒn ®iÖn cho Ct y ®iÖn lùc 1.386.000 12/1 mua hµng nhËp kho ®ñ (t t ngay): 826.000 TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô t r ªn ®Òu ®· t hùc hiÖn b»ng t iÒn mÆt . Yªu cÇu - H ·y x¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt cã tr ong quü vµo tèi 12/1?    
 12. Bµi Gi¶i Nî T K T iÒn mÆt Cã SD§K : 16.754.500 (7/1) : (3/1) : 2.500.000 3.181.000 (10/1) : (8/1) : 15.000.000 1.186.500 (11/1) : (9/1) : 1.386.000 (12/1) : 4.090.000 826.000 8.457.500 19.712.000 SDCK  :   5.500.000
 13. KÕt cÊu cña T µi k ho¶ n N guån vèn Nî TK NV Cã Sè ph¸t sinh gi¶m SD§K: Sè ph¸t sinh t ¨ng Tæng Sè ph¸t sinh gi¶m Tæng Sè ph¸t sinh t ¨ng SDCK:    
 14. Bµi TËp VÝ Dô  1/7/1999: DN X cßn vay dµi h¹n NH 75 t r 15/8 DN vay dµi h¹n NH t hªm 12,5 t r 30/8 Dïng TGNH t hanh t o¸n 1 phÇn kho¶n vay dµi h¹n NH 20 t r 30/9 Vay dµi h¹n NH mua 1 TSC§ t r Þ gi¸ 52,5 tr x¸c ®Þnh sè tiÒn mµ D N X cßn vay N H vµo tèi 30/9?    
 15. Bµi Gi¶ i T K Vay dµi h¹n SD§K : 75.000.000 (30/8) : (15/8) : 20.000.000 12.500.000 (30/9) : 52.500.000 20.000.000 65.000.000   SDCK :   120.000.000
 16. Tµi kho¶n t µi s¶n vµ nguån vèn Nî Cã Nî TK NV Cã TK TS    
 17. TK chi phÝ T K Chi PhÝ C¸c kho¶n Gi¶m t r õ chi C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t phÝ sinh t r ong kú KÕt chuyÓn chi phÝ    
 18. TK Doanh thu Nî T µi k ho¶ n D oanh Cã thu C¸c kho¶n ®iÒu chØnh gi¶m DT b¸n hµng t rong kú DT* KÕt chuyÓn DTT    
 19. Tµi kho¶n CHI phÝ vµ doanh t hu Nî Cã Nî TK DT Cã TK CF    
 20. *C¸c kho¶ n ®iÒu chØnh gi¶ m DT    ThuÕ XK  ThuÕ t iªu t hô ®Æc biÖt  ChiÕt khÊu t h-¬ng m¹i  Gi¶m gi¸  Hµng b¸n bÞ t r ¶ l¹i    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản