intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu Các vấn đề trong quản lý dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

261
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định những hành động dự phòng cần làm khi những biện pháp ngăn chặn thất bại, hoặc khi không thể ngăn chặn được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Các vấn đề trong quản lý dự án

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 CAÙC VAÁN ÑEÀ TRONG QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN 1 GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ BOÁN CAÙCH SUY NGHÓ CÔ BAÛN: Caùi gì ñang xaûy ra? - Tieáp caän vaø laøm roõ Caùi gì ñaõ xaûy ra? - Nguyeân nhaân vaø aûnh höôûng Chuùng ta neân haønh ñoäng nhö theá naøo? - Löïa choïn Caùi gì ñang ôû phía tröôùc? - Döï ñoaùn BA GIAI ÑOAÏN: Giai ñoaïn 1: Phaân tích vaán ñeà Giai ñoaïn 2: Phaân tích quyeát ñònh Giai ñoaïn 3: Phaân tích vaán ñeà coøn tieàm aån 2 Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 GIAI ÑOAÏN 1: PHAÂN TÍCH VAÁN ÑEÀ + Xaùc ñònh vaán ñeà hay laø neâu nhöõng sai leäch + Moâ taû vaán ñeà ôû 4 khía caïnh: Phaùt hieän: Caùi gì laø vaán ñeà? (vaø caùi gì khoâng phaûi?) Ñòa ñieåm: Ta thaáy noù ôû ñaâu (vaø khoâng thaáy noù ôû ñaâu) Thôøi gian: Khi naøo noù xuaát hieän Cöôøng ñoä: Möùc ñoä nghieâm troïng nhö theá naøo, ñoä roäng nhö theá naøo 3 GIAI ÑOAÏN 2: PHAÂN TÍCH QUYEÁT ÑÒNH + Khi tuyeân boá moät quyeát ñònh caàn chæ ra phaïm vi haønh ñoäng vaø keát quaû mong muoán. + Xaây döïng muïc tieâu (hay tieâu chuaån) cho quyeát ñònh cuûa chuùng ta + Ñöa ra nhöõng phöông aùn ñeå löïa choïn + Ñaùnh giaù caùc phöông aùn ñoù: cho ñieåm, xeùt möùc ñoä quan troïng, löïa choïn sô boä vaø xeùt nhöõng aûnh höôûng coù theå cuûa noù (ví duï: coù deã thöïc hieän khoâng, nhöõng vaán ñeà gì seõ naûy sinh, ...) 4 Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 GIAI ÑOAÏN 3: PHAÂN TÍCH VAÁN ÑEÀ COØN TIEÀM AÅN + Xaùc ñònh nhöõng khu vöïc coù nhöôïc ñieåm + Xaùc ñònh cuï theå nhöõng vaán ñeà coøn tieàm aån + Xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân coù theå cuûa nhöõng vaán ñeà naøy vaø nhöõng haønh ñoäng ngaên chaën khoâng cho chuùng xaûy ra + Xaùc ñònh nhöõng haønh ñoäng döï phoøng caàn laøm khi nhöõng bieän phaùp ngaên chaën thaát baïi, hoaëc khi khoâng theå ngaên chaën ñöôïc. 5 CAÙC SAI LAÀM THÖÔØNG MAÉC PHAÛI COÁ GAÉNG GIAÛI QUYEÁT CAÙC VAÁN ÑEÀ TRÖÔÙC KHI PHAÂN TÍCH CAËN KEÕ PHAÂN TÍCH QUAÙ CHUNG CHUNG GIAÛI PHAÙP KHOÂNG KHAÛ THI KHOÂNG COÙ KEÁ HOAÏCH CHO THÖÏC HIEÄN GIAÛI PHAÙP THIEÁU SÖÏ CAM KEÁT 6 Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 QUAÛN LYÙ XUNG ÑOÄT Xung ñoät: Haønh vi öùng xöû cuûa moät caù nhaân, moät nhoùm hoaëc moät toå chöùc nhaèm ngaên caûn hoaëc haïn cheá (ít nhaát laø taïm thôøi) moät caù nhaân, moät nhoùm hoaëc moät toå chöùc khaùc ñaït ñöôïc nhöõng muïc ñích mong muoán. Caùc kieåu xung ñoät: Caù nhaân: giöõa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi khaùc Nhoùm: giöõa hai hoaëc nhieàu nhoùm/toå chöùc Ñeán töø beân trong: xung ñoät giöõa nhöõng ngöôøi hoaëc nhoùm ngöôøi trong cuøng moät toå chöùc Ñeán töø beân ngoaøi: xung ñoät giöõa moät ngöôøi (hoaëc moät nhoùm hoaëc nhieàu ngöôøi) vôùi moät ngöôøi (hoaëc moät nhoùm hoaëc nhieàu ngöôøi) khaùc töø beân ngoaøi cuûa döï aùn. 7 CAÙC QUAN ÑIEÅM VEÀ XUNG ÑOÄT QUAN ÑIEÅM 1 XUNG ÑOÄT LAØ KEÁT QUAÛ CUÛA NHÖÕNG SAI LAÀM TRONG QUAÛN LYÙ XUNG ÑOÄT LUOÂN GAÂY RA NHÖÕNG KEÁT QUAÛ TAI HAÏI, CHAÚNG HAÏN NHÖ: + LAØM GIAÛM HIEÄU QUAÛ VAØ NAÊNG SUAÁT + TAÏO NHÖÕNG PHE CAÙNH TRONG NOÄI BOÄ ÑÔN VÒ GAÂY NEÂN NHÖÕNG BAÁT OÅN VAØ LAØM GIAÛM LOØNG NHIEÄT TÌNH + XUNG ÑOÄT COÙ THEÅ TRAÙNH ÑÖÔÏC VAØ LOAÏI BOÛ TAÁT CAÛ + CAÙC XUNG ÑOÄT LAØ NHIEÄM VUÏ CÔ BAÛN CUÛA QUAÛN LYÙ 8 Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 CAÙC QUAN ÑIEÅM VEÀ XUNG ÑOÄT QUAN ÑIEÅM 2 NHÖÕNG XUNG ÑOÄT TÍCH CÖÏC + Kích thích nhöõng yù kieán, tính saùng taïo vaø quan taâm Khieán cho caùc vaán ñeà tieàm aån hieän ra beân ngoaøi vaø ñöôïc giaûi quyeát + Buoäc con ngöôøi phaûi toû roõ laäp tröôøng vaø tìm kieám phöông thöùc môùi + Taïo ñieàu kieän cho con ngöôøi thöû thaùch nhöõng naêng löïc cuûa mình. NHÖÕNG XUNG ÑOÄT TIEÂU CÖÏC + Hieäu quaû vaø naêng suaát bò giaûm suùt + Chuû nghóa beø phaùi + Söï baát oån khoâng caàn thieát 9 NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN COÙ THEÅ CUÛA XUNG ÑOÄT TRAO ÑOÅI THOÂNG TIN + CAÙC MUÏC ÑÍCH + CAÙC NGUYEÂN TAÉC / TIEÂU CHUAÅN + CAÙC AÛNH HÖÔÛNG CAÙC GIAÙ TRÒ + CAÙ NHAÂN + NGHEÀ NGHIEÄP + ÑÒA PHÖÔNG / QUOÁC GIA / TÍN NGÖÔÕNG MOÁI QUAN TAÂM + CAÙC YÙ TÖÔÛNG VAØ NIEÀM TIN KHAÙC NHAU + NHÖÕNG MOÁI QUAN TAÂM ÑEÁN KEÁT QUAÛ CON NGÖÔØI + NHAÂN CAÙCH + TÌNH CAÛM + CAÙC VAÁN ÑEÀ / XUNG ÑOÄT TRONG QUAÙ KHÖÙ CHÖA ÑÖÔÏC 10 GIAÛI QUYEÁT Cao Hào Thi 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 CAÙC GIAÛI PHAÙP CHO XUNG ÑOÄT RUÙT LUI: Ruùt lui khoûi baát ñoàng ñang coù hoaëc saép xaûy ra. LAØM DÒU: Laøm giaûm hoaëc traùnh taäp trung vaøo caùc ñieåm khaùc bieät, vaø nhaán maïnh tôùi caùc ñieåm töông ñoàng. EÙP BUOÄC: AÙp ñaët quan ñieåm cuûa moät ngöôøi cho ngöôøi khaùc THOÛA HIEÄP/ ÑIEÀU ÑÌNH: Tìm nhöõng giaûi phaùp mang laïi söï haøi loøng nhaát ñònh cho caùc beân tham gia tranh caõi. Ñaëc tröng hoùa bôûi quan ñieåm “cho vaø nhaän” ÑOÁI MAËT: Ñoái maët tröïc tieáp vôùi xung ñoät vôùi phöông thöùc giaûi quyeát vaán ñeà, töø ñoù laøm cho caùc beân lieân quan vöôït qua ñöôïc nhöõng baát ñoàng cuûa mình 11 THÖÔNG LÖÔÏNG Boán nguyeân taéc: 1. Taùch con ngöôøi ra khoûi vaán ñeà 2. Taäp trung vaøo quyeàn lôïi ñoâi beân Caùch laéng nghe Caùch ñaët caâu hoûi Caùch traû lôøi caâu hoûi 3. Saùng taïo, ñöa ra caùch choïn löïa coù hieäu quaû, coù lôïi cho ñoâi beân ñöa ra taát caû caùc choïn löïa 4. Duøng caùc tieâu chuaån khaùch quan VAÁN ÑEÀ Neáu khoâng coù ñöôïc thoûa thuaän vaäy coù löïa choïn naøo toát hôn ? 12 Cao Hào Thi 6
  7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 HOØA GIAÛI Hoøa giaûi giuùp hai beân nhìn vaøo quyeàn lôïi cuûa nhau thay vì moãi beân chæ giöõ laáy quyeàn lôïi cuûa chính mình giaûi toûa caùc ñònh kieán Beân trung laäp Tìm ra giaûi phaùp Beân ñöôïc trao quyeàn Nhaø hoøa giaûi phaûi taïo ñöôïc nieàm tin giöõa hai beân Baûo maät thoâng tin theo quy ñònh cuûa luaät phaùp. 13 CAÙC CÔ CHEÁ DAØN XEÁP BAÁT ÑOÀNG Khoâng laøm gì (Do nothing) Thöông löôïng (Negotiation) Hoøa giaûi (Mediation) Troïng taøi (Arbitration) Thöa kieän (Court) Baïo löïc (Violent) 14 Cao Hào Thi 7
  8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 14 Niên khóa 2005-2006 CAÙC CÔ CHEÁ DAØN XEÁP BAÁT ÑOÀNG Khoâng Thöông Hoøa giaûi Troïng Thöa Baïo löïc Laøm gì löôïng taøi kieän Ai kieåm soaùt Hai beân Hai beân Beân Beân thöù ba thöù ba Thôøi gian + + -/+ - Chi Phí + + - - Chính thöùc X X Khoâng chính thöùc X X Phoå bieán X X Noäi boä X X Quan heä giöõa 2 beân X X 15 Cao Hào Thi 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2