TÀI LIỆU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH

Chia sẻ: Benq Benq | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
182
lượt xem
48
download

TÀI LIỆU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu một hoặc cả hai Bên liên doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện được uỷ quyền của mình. (Ghi chi tiết các thông tin của từng Bên như quy định tại Hợp đồng liên doanh, Giấy phép đầu tư đối với Doanh nghiệp liên doanh tham gia liên doanh mới,...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH

  1. M Éu 4: §iÒu lÖ doanh nghiÖp liªn doanh §IÒU LÖ DOANH NGHIÖP LI£N DOANH §iÒu 1: §iÒu lÖ nµy ®îc lËp trªn c¬ së Hîp ®ång liªn doanh ®· ®îc ký kÕt ngµy .... th¸ng .... n¨m...... gi÷a c¸c Bªn sau: A. Bªn (c¸c Bªn) ViÖt Nam: 1. Tªn C«ng ty: .................................................................................. 2. § ¹i diÖn ®îc uû quyÒn: ................................................................ Chøc vô C....................................................................................... 3. Trô së chÝnh: .................................................................................. §iÖn tho¹i .....................: ....................... Fax: ..................... 4. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: ............................................................................................................ 5. GiÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty: ........................................................ § ¨ng ký t¹i ................................ Ngµy: ...................................... B. Bªn (c¸c Bªn) níc ngoµi: 1. Tªn c«ng ty hoÆc c¸ nh©n: ............................................................. 2. § ¹i diÖn ®îc uû quyÒn: ................................................................ Chøc vô C....................................................................................... Quèc tÞch Q.................................................................................... §Þa chØ th êng tró ....................................................................... 3. Trô së chÝnh: ................................................................................. §iÖn tho¹i ..................... ....................... Fax: ..................... 4. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: ...................................................... 5. GiÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty: ......................................................... § ¨ng ký t¹i ................................ Ngµy: ......................................
  2. Ghi chó: NÕu mét hoÆc c¶ hai Bªn liªn doanh gåm nhiÒu thµnh viªn, th× tõng thµnh viªn sÏ m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt nªu trªn; Mçi Bªn cÇn chØ ®Þnh ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn cña m×nh. (Ghi chi tiÕt c¸c th«ng tin cña tõng Bªn nh quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång liªn doanh, GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi Doanh nghiÖp liªn doanh tham gia liªn doanh míi,...). §iÒu 2 Doanh nghiÖp liªn doanh ®îc thµnh lËp theo h×nh thøc C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cã t c¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p ViÖt Nam. §iÒu 3 Doanh nghiÖp liªn doanh thµnh lËp t¹i Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam nh»m môc ®Ých: (M« t¶ c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp liªn doanh) §iÒu 4 1. Tªn Doanh nghiÖp lµ .... (tiÕng ViÖt Nam), tªn giao dÞch (b»ng tiÕng níc ngoµi th«ng dông) cña Doanh nghiÖp liªn doanh lµ ..................................................................................................................... 2. §Þa chØ cña Doanh nghiÖp liªn doanh: - Trô së chÝnh......................................................................................... - Nhµ m¸y /Xëng s¶n xuÊt chÝnh................. - Chi nh¸nh (nÕu cã).......... - V¨n phßng ®¹i diÖn (nÕu cã)................................................................ §iÒu 5: 1. Tæng vèn ®Çu t cña Doanh nghiÖp lµ ........................................... 2. Vèn ph¸p ®Þnh cña Doanh nghiÖp lµ ............................................ trong ®ã: a) Bªn ViÖt Nam gãp.... chiÕm.... % vèn ph¸p ®Þnh; b) Bªn níc ngoµi gãp... chiÕm ... % vèn ph¸p ®Þnh.
  3. Tr êng hîp Liªn doanh gåm nhiÒu Bªn, tr×nh bµy chi tiÕt tû lÖ ph- ¬ng thøc gãp vèn ph¸p ®Þnh cña tõng Bªn. 3. TiÕn ®é gãp vèn ph¸p ®Þnh: C¸c Bªn cam kÕt gãp vèn ®Çy ®ñ theo ®óng tiÕn ®ä nh sau: (miªu t¶ chi tiÕt tiÕn ®é gãp vèn ph¸p ®Þnh cña tõng Bªn) 4. Ngoµi vèn ph¸p ®Þnh, Doanh nghiÖp liªn doanh cã thÓ vay ng©n hµng hoÆc tæ chøc tÝn dông sè vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 5. Tû lÖ ph©n chia lîi nhuËn vµ lç cho c¸c Bªn liªn doanh: ................... (quy ®Þnh chi tiÕt, kÓ c¶ viÖc thay ®æi theo thêi gian, nÕu cã) §iÒu 6: Thêi gian ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp lµ ...... n¨m kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t . BÊt kú sù thay ®æi nµo vÒ thêi h¹n ph¶i ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua vµ b¸o c¸o C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t xem xÐt chuÈn y. §iÒu 7 1. Héi ®ång qu¶n trÞ cña Doanh nghiÖp cã ... thµnh viªn, gåm: - (C¸c) Bªn ViÖt Nam: ..... ngêi - (C¸c) Bªn níc ngoµi: ..... ngêi 2. NhiÖm kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ... n¨m. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cña Doanh nghiÖp do c¸c Bªn liªn doanh nhÊt trÝ bÇu ra, cã tr¸ch nhiÖm triÖu tËp, chñ tr× c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, tæ chøc gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ. 3. Mçi Bªn ®Òu cã quyÒn thay ®¹i diÖn cña m×nh trong Héi ®ång qu¶n trÞ vµo bÊt kú lóc nµo víi ®iÒu kiÖn lµ ph¶i th«ng b¸o cho (c¸c) Bªn kia Ýt nhÊt tr íc .... ngµy. Trong mäi tr êng hîp, viÖc thay thÕ ®ã kh«ng ®îc g©y bÊt cø thiÖt h¹i hoÆc, lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng b×nh th êng cña Doanh nghiÖp liªn doanh. §iÒu 8:
  4. Héi ®ång qu¶n trÞ häp ®Þnh kú mçi n¨m Ýt nhÊt mét lÇn. Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ häp bÊt th êng theo yªu cÇu cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cña Ýt nhÊt 2/3 sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cña Tæng Gi¸m ®èc hoÆc cña Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp vµ chñ tr×. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ uû quyÒn cho Phã Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp vµ chñ tr× cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. Cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i cã Ýt nhÊt 2/3 thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®¹i diÖn cña c¸c bªn liªn doanh tham gia. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho ngêi ®¹i diÖn tham gia cuéc häp vµ biÓu quyÕt thay vÒ c¸c vÊn ®Ò ®îc uû quyÒn. 3. Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn theo h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. §iÒu 9 1. Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp liªn doanh gåm: bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt; söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ doanh nghiÖp do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ gi÷a c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mÆt t¹i cuéc häp. C¸c Bªn liªn doanh cã thÓ tho¶ thuËn trong §iÒu lÖ doanh nghiÖp c¸c vÊn ®Ò kh¸c cÇn ®îc quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. 2. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy, Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c biÓu quyÕt qu¸ b¸n sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mÆt t¹i cuéc häp. §iÒu 10: Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr íc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
  5. - Tæng Gi¸m ®èc lµ ngêi do Bªn ... ®Ò cö, víi c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh sau: ... (quy ®Þnh chi tiÕt) - Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt lµ ngêi do Bªn .... ®Ò cö, víi c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh sau:... (quy ®Þnh chi tiÕt) - C¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc kh¸c (nÕu cã) lµ ngêi do Bªn ... ®Ò cö, víi c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh sau: .... (quy ®Þnh chi tiÕt) §iÒu 11 Tæng Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn cho Doanh nghiÖp tr íc Toµ ¸n, tæ chøc träng tµi vµ c¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam. (nÕu cã quy ®Þnh kh¸c th× ghi râ quy ®Þnh ®ã) Tr êng hîp Tæng Gi¸m ®èc vµ Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt cã ý kiÕn kh¸c nhau trong ®iÒu hµnh Doanh nghiÖp, th× Tæng Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh, nhng Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt cã quyÒn b¶o l - u ý kiÕn vµ cã thÓ ®a ra Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt, quyÕt ®Þnh t¹i phiªn häp gÇn nhÊt. §iÒu 12 TÊt c¶ lao ®éng lµm viÖc cho Doanh nghiÖp liªn doanh ®îc tuyÓn chän, sö dông phï hîp víi quy ®Þnh cña luËt ph¸p ViÖt Nam. Ngêi ViÖt Nam ®îc u tiªn khi tuyÓn chän nÕu ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng ®îc b¶o ®¶m b»ng Hîp ®ång lao ®éng ký kÕt gi÷a tõng ngêi lao ®éng víi Tæng Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp liªn doanh; Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ ký kÕt gi÷a ®¹i diÖn tËp thÓ lao ®éng víi Tæng Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp liªn doanh vµ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng. §iÒu 13 KÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý , kü thuËt nghiÖp vô vµ c«ng nh©n: ... (quy ®Þnh chi tiÕt). §iÒu 14 C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c Bªn liªn doanh hoÆc tranh chÊp gi÷a Doanh nghiÖp liªn doanh víi c¸c Doanh nghiÖp kh¸c tr íc hÕt ph¶i ®îc
  6. gi¶i quyÕt th«ng qua th ¬ng lîng vµ hoµ gi¶i. Trong tr êng hîp c¸c Bªn vÉn kh«ng tho¶ thuËn ®îc víi nhau th× vô tranh chÊp sÏ ®îc ®a ra... C (ghi râ tªn vµ ®Þa chØ Toµ ¸n hoÆc tæ chøc träng tµi). QuyÕt ®Þnh cña ..... (tæ chøc trªn ) lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng mµ c¸c Bªn ph¶i tu©n theo. §iÒu 15 1. Doanh nghiÖp liªn doanh dïng ... lµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong h¹ch to¸n 1 (nªu tªn ®ång tiÒn cô thÓ); viÖc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c ®ång tiÒn kh¸c vµ ®ång tiÒn h¹ch to¸n ®îc thùc hiÖn theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ®æi. 2. Doanh nghiÖp liªn doanh thùc hiÖn viÖc thanh, quyÕt to¸n th«ng qua tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ tiÒn níc ngoµi më t¹i Ng©n hµng ViÖt Nam, hoÆc t¹i ng©n hµng liªn doanh, hoÆc t¹i chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam. (nÕu xin më tµi kho¶n ë níc ngoµi cÇn ghi râ) §iÒu 16 1. HÖ thèng kÕ to¸n ®îc ¸p dông cña Doanh nghiÖp liªn doanh lµ .... (Tr êng hîp ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n níc ngoµi ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam chuÈn y vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam). 2. Tû lÖ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña Doanh nghiÖp liªn doanh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam. 3. N¨m tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp Liªn doanh b¾t ®Çu tõ .... vµ kÕt thóc vµo... hµng n¨m. N¨m tµi chÝnh ®Çu tiªn cña Doanh nghiÖp liªn doanh b¾t ®Çu tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t vµ kÕt thóc vµo... 4. Doanh nghiÖp liªn doanh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m vµ ®îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ kiÓm to¸n. §iÒu 17 Tµi s¶n cña Doanh nghiÖp liªn doanh ®îc b¶o hiÓm t¹i.... (tªn vµ ®Þa chØ cña tæ chøc b¶o hiÓm) vµ kh«ng bÞ quèc h÷u ho¸, tr ng thu,
  7. tÞch thu hoÆc chuyÓn sang chñ së h÷u kh¸c b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh. §iÒu 18 Doanh nghiÖp liªn doanh cã thÓ chÊm døt ho¹t ®éng tr íc thêi h¹n vµ /hoÆc kÕt thóc trong c¸c tr êng hîp sau: ....... (M« t¶ chi tiÕt c¸c tr êng hîp, phï hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 52 LuËt §Çu t níc ngoµi). §iÒu 19 Ýt nhÊt 6 th¸ng tr íc khi kÕt thóc thêi gian ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp liªn doanh, hoÆc trong vßng mét th¸ng kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ Doanh nghiÖp tr íc thêi h¹n, Héi ®ång qu¶n trÞ lËp Ban thanh lý Doanh nghiÖp liªn doanh, quy ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ Ban thanh lý. C¸c thµnh viªn cña Ban thanh lý cã thÓ ®îc tuyÓn chän trong sè c¸c nh©n viªn cña Doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc c¸c chuyªn gia ngoµi Doanh nghiÖp liªn doanh. §iÒu 20 Héi ®ång qu¶n trÞ Doanh nghiÖp liªn doanh b¸o c¸o víi C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t vÒ ngµy thµnh lËp vµ ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng cña Ban thanh lý. KÓ tõ ®ã, Ban thanh lý ®¹i diÖn cho Doanh nghiÖp tr íc Toµ ¸n vµ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn thanh lý. Thêi gian ho¹t ®éng cña Ban thanh lý kh«ng qu¸ 12 th¸ng. V¨n phßng ®¹i diÖn vµ chi nh¸nh cña Doanh nghiÖp liªn doanh kÕt thóc ho¹t ®éng ®ång thêi víi viÖc gi¶i thÓ cña Doanh nghiÖp liªn doanh. §iÒu 21 Sau khi kÕt thóc ho¹t ®éng, tµi s¶n cßn l¹i cña Doanh nghiÖp liªn doanh sau khi thanh to¸n mäi nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ®îc ph©n chia theo ph¬ng thøc sau: ...... (Nªu râ ph¬ng thøc xö lý, nh chuyÓn giao kh«ng båi hoµn cho Bªn ViÖt Nam, ®Êu gi¸, ph©n chia theo tØ lÖ gãp vèn ph¸p ®Þnh...)
  8. §iÒu 22 Doanh nghiÖp liªn doanh thµnh lËp Ban kiÓm tra ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kinh doanh cña m×nh bao gåm .... thµnh viªn do Héi ®ång qu¶n trÞ cö. NhiÖm kú cña Ban kiÓm tra lµ ... n¨m. Ban kiÓm tra chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ho¹t ®éng cña m×nh, ®Ö tr×nh lªn Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng kiÓm tra vµ c¸c ®¸nh gi¸ vÒ b¸o c¸o hµng n¨m cña Doanh nghiÖp liªn doanh. §iÒu 23 §iÒu lÖ nµy cã thÓ ®îc söa ®æi, bæ sung theo quyÕt ®Þnh nhÊt trÝ cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¶i ®îc ®¨ng ký t¹i C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t . §iÒu 24 §iÒu lÖ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t . §iÒu 25 §iÒu lÖ nµy ®îc ký ngµy..., t¹i ...., gåm .... b¶n gèc b»ng tiÕng ViÖt Nam vµ b»ng tiÕng.... (tiÕng níc ngoµi th«ng dông). C¶ hai b¶n tiÕng ViÖt Nam vµ tiÕng.... ®Òu cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. § ¹i diÖn § ¹i diÖn Bªn (c¸c Bªn) níc ngoµi Bªn (c¸c Bªn) ViÖt Nam (Ký tªn, chøc vô vµ dÊu) (Ký tªn, chøc vô vµ dÊu) Tr êng hîp cã nhiÒu Bªn: tõng Bªn sÏ ký, ghi râ chøc vô ngêi ®¹i diÖn ký vµ ®ãng dÊu (nÕu cã)
Đồng bộ tài khoản