intTypePromotion=3

TÀI LIỆU ĐỘNG KINH

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
58
lượt xem
11
download

TÀI LIỆU ĐỘNG KINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa - Giáo trình, bài giảng triệu chứng và cách điều trị bệnh theo từng chuyên khoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ĐỘNG KINH

  1. ÑOÄNG KINH TREÛ EM I. ÑÒNH NGHÓA: Ñoäng kinh laø beänh lyù thaàn kinh gaây ra do phoùng löïc ñoät ngoät cuûa moät nhoùm teá baøo thaàn kinh, bieåu hieän baèng côn laâm saøng (vaän ñoäng, caûm giaùc, giaùc quan) taùi phaùt nhieàu laàn vaø coù toån thöông ñaëc hieäu treân ñieän naõo. Coù hai daïng ñoäng kinh: Ñoäng kinh toaøn theå (ña soá) vaø ñoäng kinh cuïc boä. Ñoäng kinh xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân laø ñoäng kinh trieäu chöùng, neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân laø ñoäng kinh voâ caên. II. CHAÅN ÑOAÙN: 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn: a) Hoûi:  Tieàn trieäu: caûm giaùc teâ ñaàu chi, giaät cô ngoùn tay, ngoùn chaân, caûm giaùc khoù chòu, choùng maët, aûo giaùc thò giaùc.  Tính chaát côn co giaät 4 giai ñoaïn: co goàng, co giaät, doaõi cô, meâ nguû sau côn.  Soá laàn taùi phaùt côn vaø côn xaûy ra gaàn nhaát khi naøo.  Tieàn caên baûn thaân: - Soát co giaät, tieàn söû saûn khoa (sanh huùt, ngaït sau sanh…). - Chaán thöông ñaàu. - Beänh thaàn kinh: vieâm naõo maøng naõo, xuaát huyeát naõo. - Beänh noäi khoa (tim baåm sinh, vieâm tai…).  Tieàn caên gia ñình: Ñoäng kinh, beänh di truyeàn. b) Khaùm:  Chöùng kieán moät côn co giaät ñieån hình cuûa ñoäng kinh: khôûi phaùt ôû moät chi hay toaøn theå, co giaät ñoàng boä hay khoâng, tình traïng hoân meâ vaø tím taùi trong côn, tình traïng lieät sau côn, daáu tieâu tieåu, khoâng töï chuû (neáu côn keùo daøi hôn 15 phuùt, coù tím taùi, hoân meâ hôn 30 phuùt laø côn naëng  Tìm caùc daáu hieäu gôïi yù nguyeân nhaân côn co giaät khaùc: daáu thaàn kinh khu truù, daáu maøng naõo c) Ñeà nghò xeùt nghieäm:  Ñieän naõo: ngoaøi côn hay trong côn.  Xeùt nghieäm tìm nguyeân nhaân: X quang soï, sieâu aâm naõo, xeùt nghieäm dòch naõo tuûy, maùu, nöôùc tieåu, chuïp caét lôùp, chuïp maïch maùu naõo tuøy daáu hieäu chæ ñieåm nguyeân nhaân töông öùng. 2. Chaån ñoaùn xaùc ñònh: Côn laâm saøng ñieån hình + Ñieän naõo: phöùc hôïp gai-soùng, ña gai. 3. Chaån ñoaùn coù theå: Côn laâm saøng ñieån hình + Ñieän naõo ngoaøi côn khoâng ñieån hình. Hoaëc Côn laâm saøng khoâng ñieån hình + Ñieän naõo beänh lyù. 4. Chaån ñoaùn phaân bieät:
  2.  Co giaät do nguyeân nhaân noäi khoa khaùc: Haï ñöôøng huyeát,roái loaïn nöôùc ñieän giaûi  Roái loaïn caûm giaùc, giaùc quan do beänh thaàn kinh khaùc, beänh noäi khoa  Roái loaïn taâm thaàn. III. ÑIEÀU TRÒ: 1. Nguyeân taéc ñieàu trò:  Ñieàu trò nguyeân nhaân (neáu coù theå)  Laøm giaûm côn laâm saøng ñeán möùc thaáp nhaát (ít hôn 2 côn moãi naêm), vaø côn nheï khoâng gaây nguy hieåm, caûi thieän daàn daáu beänh lyù treân ñieän naõo.  Ñieàu trò baèng thuoác phaûi: - Baét ñaàu baèng moät loaïi thuoác. - Taêng lieàu daàn ñeå ñaït lieàu löôïng toái öu ñaùp öùng laâm saøng. - Chæ ngöøng thuoác ñoät ngoät khi coù taùc duïng coù haïi cuûa thuoác. - Duøng thuoác lieân tuïc ít nhaát 2 naêm. - Chaám döùt ñieàu trò phaûi haï lieàu daàn moãi 2-3 thaùng. 2. Xöû trí ban ñaàu: a) Caáp cöùu co giaät lieân tuïc (xem xöû trí co giaät) b) Ñieàu trò ñoäng kinh (noäi khoa)  Laøm caùc xeùt nghieäm xaùc ñònh ñoäng kinh, nguyeân nhaân ñoäng kinh, chaån ñoaùn phaân bieät  Baét ñaàu ñieàu trò khaùng ñoäng kinh: - Ñoäng kinh toaøn theå: Valproate hoaëc Phenobarbital - Ñoäng kinh cuïc boä: Carbamazepine - Hoäi chöùng West: Valproate, Keát hôïp prednizone  Caùc thuoác khaùng ñoäng kinh thöôøng duøng: - Phenobarbital (Gardenal) lieàu 3-7mg/kg/ ngaøy cho 1-2 laàn uoáng. - Valproate (Depakine) lieàu 10-40mg/kg/ ngaøy chia 2-3 laàn uoáng. - Carbamazepine (Tegretol) lieàu 10-30mg/kg/ ngaøy chia 2-3 laàn uoáng. - Phenytoin (Dihydan) lieàu 3-7mg/kg/ ngaøy chia 2-3 laàn uoáng.  Caùc thuoác khaùng ñoäng kinh ít duøng: - Oxcarbazepine (Trileptal) lieàu 10-30mg/kg/ ngaøy chia 2-3 laàn uoáng. - Clonazepam (Rivotril) lieàu 0,05-0,2mg/kg/ ngaøy chia 2-4 laàn uoáng. - Nitrazepam (Mogadon) lieàu 0,2-0,5mg/kg/ ngaøy chia 2-4 laàn uoáng. - Vigabatrin (Sabril) lieàu 40-80mg/ kg/ ngaøy chia 1-2 laàn uoáng. - Acetazolamide (Diamox) lieàu 5-10mg/kg/ ngaøy chia 2-3 laàn uoáng.
  3. 3. Xöû trí tieáp theo: a) Neáu beänh oån ñònh: Giöõ nguyeân lieàu löôïng cuûa thuoác ñaõ choïn, taùi khaùm sau 1-2 tuaàn ñeå theo doõi taùc duïng phuï cuûa thuoác, sau ñoù taùi khaùm moãi 1- 3 thaùng b) Neáu coøn taùi phaùt côn, taêng lieàu theâm 30% sau moãi tuaàn cho ñeán khi oån ñònh hoaëc lieàu löôïng thuoác toái ña c) Neáu thaát baïi vôùi moät loaïi thuoác (ñaõ ñaït lieàu toái ña) seõ thay theá baèng moät loaïi thuoác khaùc vôùi lieàu thaáp nhaát. Ñoàng thôøi, haï daàn lieàu löôïng thuoác muoán boû moãi tuaàn 25-30% cho ñeán heát, sau ñoù, chænh lieàu thuoác môùi theo dieãn bieán laâm saøng. IV. THEO DOÕI - TAÙI KHAÙM:  Taùi khaùm moãi tuaàn/thaùng ñaàu, moãi thaùng/3 thaùng keá tieáp. Sau ñoù moãi 3-6 thaùng. Nhaéc beänh nhaân taùi khaùm ñuùng heïn.  Neân keát hôïp ñieàu trò phuïc hoài vaän ñoäng, taâm thaàn ôû treû chaäm phaùt trieån. Caàn söï hôïp taùc cuûa thaân nhaân beänh nhaân, tröôøng hoïc, y teá cô sôû.  Caàn xem xeùt ñoäng kinh khaùng trò sau 5 naêm ñieàu trò lieân tuïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản