intTypePromotion=3

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG VÀ THANG NÂNG TỜI NÂNG HÀNG - PHẦN 6

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
339
lượt xem
182
download

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG VÀ THANG NÂNG TỜI NÂNG HÀNG - PHẦN 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU NẠN NHÂN 1/ Sơ cứu người bị nạn thông thường: Trong lúc làm việc người lái xe luôn tuân theo các qui tắc an toàn lao động, tuy nhiên khi bị nạn ở mức độ chưa chết người, người lái xe phải hết sức bình tĩnh xem xét mức độ thương tích nếu trầy xước nhẹ phải dùng thuốc sát trùng (hoặc ô xi già) để rửa vết thương sau đó băng bó cẩn thận, còn trường hợp bị thương nặng cần phải chuyển người bị nạn đi cấp cứu tai trạm y tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG VÀ THANG NÂNG TỜI NÂNG HÀNG - PHẦN 6

  1. TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM Phaàn 6: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP SÔ CÖÙU NAÏN NHAÂN 1/ Sô cöùu ngöôøi bò naïn thoâng thöôøng: Trong luùc laøm vieäc ngöôøi laùi xe luoân tuaân theo caùc qui taéc an toaøn lao ñoäng, tuy nhieân khi bò naïn ôû möùc ñoä chöa cheát ngöôøi, ngöôøi laùi xe phaûi heát söùc bình tónh xem xeùt möùc ñoä thöông tích neáu traày xöôùc nheï phaûi duøng thuoác saùt truøng (hoaëc oâ xi giaø) ñeå röûa veát thöông sau ñoù baêng boù caån thaän, coøn tröôøng hôïp bò thöông naëng caàn phaûi chuyeån ngöôøi bò naïn ñi caáp cöùu tai traïm y teá gaàn nhaát. 2/ Sô cöùu ngöôøi bò ñieän giaät: a/Giaûi phoùng naïn nhaân ra khoûi vuøng nguy hieåm: Khi xaåy ra tai naïn ñieän trong maïng ñieän aùp phaûi bình tónh vaø nhanh choùng tieán haønh caùc bieän phaùp sau: - Laäp töùc ngaét maïch ñieän coù lieân quan ñeán ngöôøi bò naïn nhö ngaét caàu dao, caàu chì … neáu caùc boä phaän naøy ôû xa thì phaûi duøng caùc phöông tieän coù theå coù ñöôïc nhöng phaûi ñaûm baûo caùch ñieän nhö (saøo tre, goã ñeå ngaét maïch ñieän). - Keùo ngöôøi bò naïn ra khoûi vaät mang ñieän nhöng chuù yù laø ngöôøi keùo phaûi mang uûng caùch ñieän, mang gang tay cao su hoaëc duøng caùc vaät caùch ñieän khaùc ñeå keùo ngöôøi bò naïn. - Neáu tay ngöôøi bò naïn quaán chaët vaøo vaät mang ñieän thì tìm caùch caùch li ngöôøi bò naïn vôùi ñaát baèng caùch duøng caùc taám goã khoâ hoaëc thaûm caùch ñieän. b/Sô cöùu naïn nhaân: Sau khi taùch ngöôøi bò naïn ra khoûi vaät mang ñieän, neáu naïn nhaân khoâng bò baát tænh (heä hoâ haáp vaø tuaàn hoaøn vaãn hoaït ñoäng) thì ñaët naïn nhaân naèm nghæ nôi thoaùng maùt, yeân tónh vaø môû coå aùo thaét löng, noùi chung laø nôùi roäng nhöõng choã quaàn aùo chaët. Neáu naïn nhaân bò baát tænh thì phaûi khaån tröông nôùi roäng quaàn aùo naïn nhaân vaø tieán haønh hoâ haáp nhaân taïo, ñi môøi thaày thuoác, baùc só. Caùc phöông phaùp hoâ haáp nhaân taïo: • Phöông phaùp 1: - Ñaët naïn nhaân naèm ngöûa, duøng goái keâ döôùi vai, ñeå ñaàu naïn nhaân ngöûa ra sau. - Ngöôøi laøm hoâ haáp nhaân taïo quyø tröôùc ñaàu naïn nhaân vaø caàm hai coå tay cuûa naïn nhaân. Ñaët hai tay cuûa naïn nhaân leân loàng ngöïc cuûa naïn nhaân vaø ñeø xuoáng ñeå naïn nhaân thôû ra. - Töø töø keùo hai caùnh tay naïn nhaân leân quaù ñaàu cho ñeán khi chaïm ñaát ñeå naïn nhaân hít vaøo laøm ñieàu hoaø nhö theá coù theå ñeám “1, 2, 3” cho giai ñoaïn hít vaøo vaø “4, 5, 6” cho giai ñoaïn thôû ra. • Phöông phaùp 2: + Ñaët naïn nhaân naèm saáp, gaäp caùnh tay laïi vaø keùo cuøi choû leân ngang vai, hai baøn tay uùp leân nhau vaø ñaët döôùi caèm. + Ngöôøi laøm hoâ haáp nhaân taïo quyø tröôùc ñaàu naïn nhaân. 25
  2. TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM Ñeå naïn nhaân thôû ra, ngöôøi laøm hoâ haáp nhoåm ngöôøi leân vaø ñeø hai baøn tay leân hai baû vai cuûa naïn nhaân. + Ñeå naïn nhaân hít vaøo, naém hai caùnh tay naïn nhaân keùo veà phía tröôùc. • Phöông phaùp 3 (phöông phaùp thoåi ngaït): + Ñaët naïn nhaân naèm ngöûa laáy vaûi saïch quaán vaøo ngoùn tay moùc heát ñôøm, raõi trong mieäng naïn nhaân. Duøng moät tay ñôõ döôùi coå naïn nhaân ñeå ñaàu naïn nhaân ngöûa ra phía sau. + Ngöôøi cöùu naïn nhaân hít moät hôi thaät daøi, duøng tay coøn laïi bòt muõi naïn nhaân roài aùp mieäng vaøo mieäng naïn nhaân, thoåi maïnh. Nhôø döôõng khí thöøa trong hôi thôû cuûa ngöôøi cöùu, hoàng caàu naïn nhaân ñöôïc cung caáp döôõng khí, hoaït ñôïng cuûa cô quan hoâ haáp naïn nhaân coù theå daàn daàn hoài phuïc laïi. -------------///---------------- 26

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản