intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: Tien Dat Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

125
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp tổ chức lại doanh nghiệp. 1 hoặc 1 số phụ lục kềm theo tờ khai ban hành kèm theo thông tư này, tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 1. T NG C C THU TÀI LI U HƯ NG D N KÊ KHAI THU QUY T TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P Hà N i, 2/2012 1
 2. HƯ NG D N L P H SƠ KHAI QUY T TOÁN THU TNDN A. DANH M C VĂN B N PHÁP QUY - Lu t thu TNDN s 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; - Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu TNDN; - Thông tư s 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thu TNDN s 14/2008/QH12 và hư ng d n thi hành Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu TNDN; - Thông tư s 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 130/2008/TT-BTC; - Thông tư s 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 và Ngh nh s 106/2010/N -CP ngày 28/10/2010 c a Chính ph . B. GI I THÍCH T NG - NNT: Ngư i n p thu - HHDV: Hàng hóa, d ch v - TNDN: Thu nh p doanh nghi p - GTGT: Giá tr gia tăng - TSC : Tài s n c nh C. HƯ NG D N KHAI QUY T TOÁN THU TNDN 1. Khai quy t toán thu TNDN bao g m khai quy t toán thu TNDN năm ho c khai quy t toán thu TNDN n th i i m ch m d t ho t ng kinh doanh, ch m d t h p ng, chuy n i hình th c s h u doanh nghi p, t ch c l i doanh nghi p. 2. H sơ khai quy t toán thu TNDN bao g m: - T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m u s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. - Báo cáo tài chính năm ho c Báo cáo tài chính n th i i m ch m d t ho t ng kinh doanh, ch m d t h p ng, chuy n i hình th c s h u doanh nghi p, t ch c l i doanh nghi p. - M t ho c m t s ph l c kèm theo t khai ban hành kèm theo Thông tư này (tuỳ theo th c t phát sinh c a ngư i n p thu ): 2
 3. + Ph l c k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh theo m u s 03- 1A/TNDN, m u s 03-1B/TNDN, m u s 03-1C/TNDN. + Ph l c chuy n l theo m u s 03-2/TNDN. + Các Ph l c v ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p: * M u s 03-3A/TNDN: Thu thu nh p doanh nghi p ư c ưu ãi i v i cơ s kinh doanh thành l p m i t d án u tư, cơ s kinh doanh di chuy n a i m. * M u s 03-3B/TNDN: Thu thu nh p doanh nghi p ư c ưu ãi i v i cơ s kinh doanh u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t. * M u s 03-3C/TNDN: Thu thu nh p doanh nghi p ư c ưu ãi i v i doanh nghi p s d ng lao ng là ngư i dân t c thi u s ho c doanh nghi p ho t ng s n xu t, xây d ng, v n t i s d ng nhi u lao ng n . + Ph l c s thu thu nh p doanh nghi p ã n p nư c ngoài ư c tr trong kỳ tính thu theo m u s 03-4/TNDN. + Ph l c thu thu nh p doanh nghi p i v i ho t ng chuy n như ng bt ng s n theo m u s 03-5/TNDN. + Ph l c tính n p thu thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p có các ơn v s n xu t h ch toán ph thu c t nh thành ph tr c thu c Trung ương khác v i a phương nơi óng tr s chính (n u có) theo m u s 05/TNDN. + Ph l c giao d ch liên k t theo m u GCN-01/QLT quy nh t i Ph l c 1-GCN/CC (n u có) ban hành kèm theo Thông tư s 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c xác nh giá th trư ng trong giao d ch kinh doanh gi a các bên có quan h liên k t. + Ph l c báo cáo trích, s d ng qu khoa h c và công ngh (n u có) ban hành kèm theo Thông tư s 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 c a B Tài chính v hư ng d n thành l p, t ch c, ho t ng, qu n lý và s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p. D. HƯ NG D N KÊ KHAI CÁC CH TIÊU TRÊN T KHAI QUY T TOÁN THU TNDN VÀ CÁC PH L C ÍNH KÈM T KHAI 1. T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m u s 03/TNDN: 3
 4. M u s : 03/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 c a B Tài chính) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc _____________________ T KHAI QUY T TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P [01] Kỳ tính thu : ........ t …............. n........................ [02] L n u [03] B sung l n th : Doanh nghi p có cơ s s n xu t h ch toán ph thu c [04] Tên ngư i n p thu :............................................................................ [05] Mã s thu : [06] a ch : ........................................................................................................................ [07] Qu n/huy n: ........................................... [08] T nh/Thành ph : ........................ [09] i n tho i: .............................. [10] Fax: ................................[11] Email: .............. [12] Tên i lý thu (n u có):................................................................... [13] Mã s thu : [14] a ch :................................................................................................................ [15] Qu n/huy n:..........................................[16] T nh/Thành ph :....................................... [17] i n tho i:..................................[18] Fax:.................................[19] Email:........... [20] H p ng i lý thu : s :.................ngày:................................................................ ơn v ti n: ng Vi t Nam STT Ch tiêu Mã s S ti n (2) (3) (4) (1) K t qu kinh doanh ghi nh n theo báo cáo A tài chính T ng l i nhu n k toán trư c thu thu nh p A1 1 doanh nghi p Xác nh thu nh p ch u thu theo B Lu t thu thu nh p doanh nghi p i u ch nh tăng t ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p B1 1 (B1= B2+B3+B4+B5+B6) B2 1.1 Các kho n i u ch nh tăng doanh thu B3 1.2 Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh gi m Các kho n chi không ư c tr khi xác nh B4 1.3 thu nh p ch u thu 4
 5. Thu thu nh p ã n p cho ph n thu nh p nh n B5 1.4 ư c nư c ngoài Các kho n i u ch nh làm tăng l i nhu n B6 1.5 trư c thu khác i u ch nh gi m t ng l i nhu n trư c thu thu B7 2 nh p doanh nghi p (B7=B8+B9+B10+B11) L i nhu n t ho t ng không thu c di n ch u B8 2.1 thu thu nh p doanh nghi p Gi m tr các kho n doanh thu ã tính thu B9 2.2 năm trư c B10 2.3 Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh tăng Các kho n i u ch nh làm gi m l i nhu n B11 2.4 trư c thu khác B12 3 T ng thu nh p ch u thu (B12=A1+B1-B7) Thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t kinh doanh B13 3.1 (B13=B12-B14) Thu nh p ch u thu t ho t ng chuy n B14 3.2 như ng b t ng s n Xác nh thu TNDN ph i n p t ho t C ng s n xu t kinh doanh C1 1 Thu nh p ch u thu (C1 = B13) C2 2 Thu nh p mi n thu C3 3 L t các năm trư c ư c chuy n sang Thu nh p tính thu C4 4 (C4=C1-C2-C3) C5 5 Trích l p qu khoa h c công ngh (n u có) Thu nh p tính thu sau khi ã trích l p qu khoa h c công ngh C6 6 (C6=C4-C5) Thu TNDN t ho t ng SXKD tính theo thu su t ph thông C7 7 (C7=C6 x 25%) Thu TNDN chênh l ch do áp d ng m c thu C8 8 su t khác m c thu su t 25% C9 9 Thu TNDN ư c mi n, gi m trong kỳ S thu thu nh p ã n p nư c ngoài ư c C10 10 tr trong kỳ tính thu Thu thu nh p doanh nghi p c a ho t ng s n xu t kinh doanh C11 11 (C11=C7-C8-C9-C10) Thu TNDN t ho t ng chuy n như ng b t ng s n còn ph i n p sau khi tr thu D D TNDN ã n p a phương khác 5
 6. E E T ng s thu TNDN ph i n p trong kỳ Thu thu nh p doanh nghi p c a ho t ng E1 1 s n xu t kinh doanh Thu TNDN t ho t ng chuy n như ng b t E2 2 ng s n D. Ngoài các Ph l c c a t khai này, chúng tôi g i kèm theo các tài li u sau: STT Tên tài li u 1 2 3 4 Tôi cam oan là các s li u, tài li u kê khai này là úng và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s li u, tài li u ã kê khai./. Ngày......... tháng........... năm.......... NHÂN VIÊN I LÝ THU NGƯ I N P THU ho c I DI N H P PHÁP C A NGƯ I N P THU H và tên:……….. Ch ng ch hành ngh s :............... Ký, ghi rõ h tên; ch c v và óng d u (n u có) - Ch tiêu [01] – Kỳ tính thu : Ghi rõ kỳ tính thu năm (theo năm dương l ch ho c năm tài chính i v i doanh nghi p áp d ng năm tài chính khác v i năm dương l ch), t ngày u tiên c a năm dương l ch/năm tài chính ho c ngày b t u ho t ng kinh doanh ( i v i doanh nghi p m i thành l p) ho c ngày h p ng b t u có hi u l c ( i v i h p ng) n ngày k t thúc năm dương l ch/năm tài chính ho c ngày ch m d t ho t ng kinh doanh ho c ch m d t h p ng ho c chuy n i hình th c s h u doanh nghi p ho c t ch c l i doanh nghi p. Trư ng h p kỳ tính thu năm u tiên c a doanh nghi p m i thành l p k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và kỳ tính thu năm cu i cùng i v i doanh nghi p chuy n i lo i hình doanh nghi p, chuy n i hình th c s h u, h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s n có th i gian ng n hơn 03 tháng thì ư c c ng v i kỳ tính thu năm ti p theo ( i v i doanh nghi p m i thành l p) ho c kỳ tính thu năm trư c ó ( i v i doanh nghi p chuy n i lo i hình doanh nghi p, chuy n i hình th c s h u, h p nh t, sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n) hình thành m t kỳ tính thu thu nh p doanh nghi p. Kỳ tính thu thu nh p doanh nghi p năm u tiên ho c kỳ tính thu thu nh p doanh nghi p năm cu i cùng không vư t quá 15 tháng. Trư ng h p doanh nghi p th c hi n chuy n i kỳ tính thu TNDN t năm dương l ch sang năm tài chính ho c ngư c l i thì kỳ tính thu TNDN c a năm chuy n i không vư t quá 12 tháng. Ví d : Doanh nghi p A kỳ tính thu TNDN năm 2010 áp d ng theo năm dương l ch, nhưng u năm 2011 l a ch n chuy n i sang năm tài chính t ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, 6
 7. thì kỳ tính thu TNDN năm chuy n i ư c tính t ngày 01/01/2011 n h t ngày 31/03/2011, kỳ tính thu TNDN năm tài chính ti p theo ư c tính t ngày 01/04/2011 n h t ngày 31/03/2012. - Ch tiêu [02] – L n u: Tích vào ô này khi th c hi n khai l n u ho c khai thay i n i dung t khai l n u trong th i h n n p t khai. - Ch tiêu [03] – B sung l n th : Ghi l n khai b sung cho t khai chính th c. - Doanh nghi p có cơ s s n xu t h ch toán ph thu c: Trư ng h p doanh nghi p có cơ s s n xu t h ch toán ph thu c thì tích vào ô này. - Ch tiêu [04] n [11] - Ghi y , chính xác theo T khai ăng ký thu c a NNT. N u NNT có s thay i thông tin t ch tiêu [04] n [11], NNT ph i th c hi n ăng ký b sung v i cơ quan thu theo quy nh hi n hành và kê khai theo các thông tin ã ăng ký b sung v i cơ quan thu . - Ch tiêu [12] n [20]- Ghi y , chính xác theo h p ng i lý thu ã ký gi a NNT và i lý thu . N u NNT có s thay i thông tin t ch tiêu [12] n [20], NNT ph i th c hi n ăng ký b sung v i cơ quan thu theo quy nh hi n hành và kê khai theo các thông tin ã ăng ký b sung v i cơ quan thu . - Ch tiêu [A1] - T ng l i nhu n k toán trư c thu TNDN: Ch tiêu này ph n ánh t ng s l i nhu n th c hi n c a cơ s kinh doanh trong kỳ tính thu theo ch k toán. S li u trên ch tiêu này ư c l y t Ph l c k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh kèm theo T khai quy t toán thu TNDN. C th : + i v i NNT thu c các ngành s n xu t thương m i, d ch v : l y s trên Ch tiêu [19] c a Ph l c 03-1A/TNDN. + i v i NNT thu c các ngành ngân hàng, tín d ng: l y s trên Ch tiêu [16] c a Ph l c 03-1B/TNDN. + i v i các Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán: l y s trên Ch tiêu [28] c a Ph l c 03-1C/TNDN. - Ch tiêu [B1] - i u ch nh tăng t ng l i nhu n trư c thu TNDN: Ch tiêu này ph n ánh toàn b các i u ch nh v doanh thu ho c chi phí ư c ghi nh n theo ch k toán, nhưng không phù h p v i quy nh c a Lu t thu TNDN, làm tăng t ng l i nhu n trư c thu TNDN c a cơ s kinh doanh. Ch tiêu này ư c xác nh b ng t ng các Ch tiêu t [B2] n [B6]. C th : [B1] = [B2]+[B3]+[B4]+[B5]+[B6] - Ch tiêu [B2] – Các kho n i u ch nh tăng doanh thu: Ch tiêu này ph n ánh t t c các kho n i u ch nh d n n tăng doanh thu tính thu . NNT khi 7
 8. có phát sinh nh ng kho n doanh thu ph i i u ch nh thì nh p s li u phát sinh vào ch tiêu này( S t ng c ng) - Ch tiêu [B3] – Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh gi m: Ch tiêu này ph n ánh toàn b các chi phí liên quan n vi c t o ra các kho n doanh thu ư c ghi nh n là doanh thu theo ch k toán nhưng ư c i u ch nh gi m khi tính thu nh p ch u thu trong kỳ theo các qui nh c a Lu t thu TNDN. NNT nh p vào ch tiêu này khi có phát sinh ( S t ng c ng) - Ch tiêu [B4] – Các kho n chi không ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu : Ch tiêu này ph n ánh toàn b các kho n chi phí không ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN theo quy nh c a Lu t thu TNDN. C th : 1. Kho n chi th c t phát sinh nhưng không liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, Kho n chi không có hoá ơn, ch ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t; tr ph n giá tr t n th t do thiên tai, d ch b nh và trư ng h p b t kh kháng khác không ư c b i thư ng. 2. Chi kh u hao tài s n c nh thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Chi kh u hao i v i tài s n c nh không s d ng cho ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v . Riêng tài s n c nh ph c v cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p như: nhà ngh gi a ca, nhà ăn gi a ca, nhà thay qu n áo, nhà v sinh, b ch a nư c s ch, nhà xe, phòng ho c tr m y t khám ch a b nh, xe ưa ón ngư i lao ng, cơ s ào t o, d y ngh , nhà cho ngư i lao ng do doanh nghi p u tư xây d ng ư c trích kh u hao tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . b) Chi kh u hao i v i tài s n c nh không có gi y t ch ng minh ư c thu c quy n s h u c a doanh nghi p (tr tài s n c nh thuê mua tài chính). c) Chi kh u hao i v i tài s n c nh không ư c qu n lý, theo dõi, h ch toán trong s sách k toán c a doanh nghi p theo ch qu n lý tài s n c nh và h ch toán k toán hi n hành. d) Ph n trích kh u hao vư t m c quy nh hi n hành c a B Tài chính v ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh. Trư ng h p doanh nghi p có lãi, có nhu c u v kh u hao nhanh i m i công ngh ang áp d ng phương pháp kh u hao theo ư ng th ng là ph n trích kh u hao vư t quá m c kh u hao nhanh theo quy nh. Doanh nghi p thông báo phương pháp trích kh u hao tài s n c nh (TSC ) mà doanh nghi p l a ch n áp d ng v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý trư c khi b t u th c hi n phương pháp trích kh u hao (ví d : thông báo l a ch n th c hi n phương pháp kh u hao ư ng th ng...). Hàng năm doanh nghi p t quy t nh m c trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh hi n hành c a B 8
 9. Tài chính v ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh k c trư ng h p kh u hao nhanh. Tài s n c nh góp v n, tài s n c nh i u chuy n khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i lo i hình có ánh giá l i theo quy nh thì doanh nghi p nh n tài s n c nh này ư c tính kh u hao vào chi phí ư c tr theo nguyên giá ánh giá l i. i v i lo i tài s n khác không tiêu chu n là tài s n c nh có góp v n, i u chuy n khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i lo i hình và tài s n này có ánh giá l i theo quy nh thì doanh nghi p nh n tài s n này ư c tính vào chi phí ư c tr theo giá ánh giá l i. i v i tài s n c nh t làm nguyên giá tài s n c nh ư c trích kh u hao tính vào chi phí ư c tr là t ng các chi phí s n xu t hình thành nên tài s n ó. e) Ph n trích kh u hao tương ng v i ph n nguyên giá vư t trên 1,6 t ng/xe i v i ô tô ch ngư i t 9 ch ng i tr xu ng m i ăng ký s d ng và h ch toán trích kh u hao tài s n c nh t ngày 1/1/2009 (tr ô tô chuyên kinh doanh v n t i hành khách, du l ch và khách s n); ph n trích kh u hao i v i tài s nc nh là tàu bay dân d ng và du thuy n không s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hàng hoá, hành khách, khách du l ch. Ô tô ch ngư i t 9 ch ng i tr xu ng chuyên kinh doanh v n t i hành khách, du l ch và khách s n là các ô tô ư c ăng ký tên doanh nghi p mà doanh nghi p này trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký m t trong các ngành ngh : v n t i hành khách, du l ch, kinh doanh khách s n. Tàu bay dân d ng và du thuy n không s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hàng hoá, hành khách, khách du l ch là tàu bay dân d ng, du thuy n c a các doanh nghi p ăng ký và h ch toán trích kh u hao tài s n c nh nhưng trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p không ăng ký ngành ngh v n t i hàng hoá, v n t i hành khách, du l ch. g) Kh u hao i v i tài s n c nh ã kh u hao h t giá tr . h) Kh u hao i v i công trình trên t v a s d ng cho s n xu t kinh doanh v a s d ng cho m c ích khác thì không ư c tính kh u hao vào chi phí h p lý i v i giá tr công trình trên t tương ng ph n di n tích không s d ng vào ho t ng s n xu t kinh doanh. Trư ng h p công trình trên t như tr s văn phòng, nhà xư ng, c a hàng kinh doanh ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh ư c xây d ng trên t thuê, t mư n c a các t ch c, cá nhân, h gia ình (không tr c ti p thuê t c a nhà nư c ho c thuê t trong khu công nghi p) doanh nghi p ch ư c trích kh u hao tính vào chi phí ư c tr i v i các công trình này n u áp ng các i u ki n sau : 9
 10. - H p ng thuê t, mư n t ư c công ch ng t i cơ quan công ch ng theo quy nh c a pháp lu t; th i gian thuê, mư n trên h p ng không ư c th p hơn th i gian trích kh u hao t i thi u c a tài s n c nh. - Hóa ơn thanh toán kh i lư ng công trình xây d ng bàn giao kèm theo h p ng xây d ng công trình, thanh lý h p ng , quy t toán giá tr công trình xây d ng mang tên, a ch và mã s thu c a doanh nghi p . - Công trình trên t ư c qu n lý, theo dõi h ch toán theo quy nh hi n hành v qu n lý tài s n c nh. i) Kh u hao i v i TSC thu c quy n s h u c a doanh nghi p t m th i không s d ng cho SXKD, tr trư ng h p TSC t m d ng do s n xu t theo mùa v v i th i gian dư i 9 tháng; t m th i d ng s a ch a, d i d i di chuy n a i m, b o trì, b o dư ng theo nh kỳ, v i th i gian dư i 12 tháng sau ó TSC ti p t c ưa vào ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh thì trong kho ng th i gian t m d ng ó doanh nghi p ư c trích kh u hao và kho n chi phí kh u hao TSC trong th i gian t m d ng ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . k) Quy n s d ng t lâu dài không ư c trích kh u hao vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu ; quy n s d ng t có th i h n n u có y hoá ơn ch ng t và th c hi n úng các th t c theo quy nh c a pháp lu t, có tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh thì ư c phân b d n vào chi phí ư c tr theo th i h n ư c phép s d ng t theo quy nh. l) Trư ng h p doanh nghi p mua TSC h u hình là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng t lâu dài thì giá tr quy n s d ng t ph i xác nh riêng, còn TSC h u hình là nhà c a, v t ki n trúc thì nguyên giá là giá mua th c t ph i tr c ng (+) các kho n chi phí liên quan tr c ti p n vi c ưa TSC h u hình vào s d ng. 3. Chi nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, hàng hoá ph n vư t m c tiêu hao h p lý. Trư ng h p doanh nghi p trong th i gian s n xu t kinh doanh có i u ch nh, b sung nh m c tiêu hao nguyên v t li u ã thông báo v i cơ quan thu thì ph i thông báo l i cho cơ quan thu qu n lý tr c ti p bi t. Th i h n cu i cùng c a vi c thông báo cho cơ quan thu vi c i u ch nh, b sung nh m c tiêu hao là th i h n n p t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a năm quy t toán. Trư ng h p m t s nguyên li u, v t li u, nhiên li u, hàng hoá Nhà nư c ã ban hành nh m c tiêu hao thì th c hi n theo nh m c c a Nhà nư c ã ban hành. 4. Chi phí c a doanh nghi p mua hàng hoá, d ch v không có hoá ơn, ư c phép l p B ng kê thu mua hàng hoá, d ch v mua vào (theo m u s 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không l p B ng kê kèm theo ch ng t thanh toán cho cơ s , ngư i bán hàng, cung c p d ch v 10
 11. 5. Chi ti n lương, ti n công thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Chi ti n lương, ti n công, các kho n h ch toán khác tr cho ngư i lao ng nhưng th c t không chi tr ho c không có hóa ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. b) Các kho n ti n thư ng cho ngư i lao ng không ư c ghi c th i u ki n ư c hư ng và m c ư c hư ng t i m t trong các h sơ sau: H p ng lao ng; Tho ư c lao ng t p th ; Quy ch tài chính c a Công ty, T ng công ty, T p oàn; Quy ch thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c quy nh theo quy ch tài chính c a Công ty, T ng công ty. c) Chi ti n lương, ti n công và các kho n ph c p ph i tr cho ngư i lao ng nhưng h t th i h n n p h sơ quy t toán thu năm th c t chưa chi tr các trư ng h p sau: - Doanh nghi p có trích l p qu d phòng b sung vào qu ti n lương c a năm sau li n k nh m b o m vi c tr lương không b gián o n và không s d ng vào m c ích khác thì qu d phòng ư c trích l p nhưng không quá 17% qu ti n lương th c hi n. Qu ti n lương th c hi n là t ng s ti n lương th c t ã chi tr c a năm quy t toán ó n th i h n cu i cùng n p h sơ quy t toán theo quy nh (không bao g m s ti n trích l p qu d phòng ti n lương c a năm trư c chi trong năm quy t toán thu ). - Qu ti n lương c a doanh nghi p ã ư c duy t theo quy nh thì vi c trích l p d phòng qu ti n lương ph i m b o nguyên t c s ti n trích l p d phòng c ng t ng s ti n lương, ti n công th c t ã chi tr n th i h n n p h sơ quy t toán không vư t quá t ng ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng theo qu ti n lương ã ư c duy t (n u có). - Vi c trích l p d phòng ti n lương ph i m b o sau khi trích l p doanh nghi p không b l , n u doanh nghi p b l thì không ư c trích 17%. - Trư ng h p năm trư c doanh nghi p có trích l p qu d phòng ti n lương nhưng n ngày 31/12 c a năm sau doanh nghi p chưa s d ng ho c s d ng không h t qu d phòng ti n lương thì doanh nghi p ph i ghi gi m chi phí c a năm sau. d) Ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân, ch công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên (do m t cá nhân làm ch ); thù lao tr cho các sáng l p viên, thành viên c a h i ng thành viên, h i ng qu n tr không tr c ti p tham gia i u hành s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v . 6. Ph n chi trang ph c b ng hi n v t cho ngư i lao ng không có hoá ơn, ch ng t ; ph n chi trang ph c b ng ti n, b ng hi n v t cho ngư i lao ng vư t quá 05 (năm) tri u ng/ngư i/năm. 11
 12. Trư ng h p doanh nghi p có chi trang ph c c b ng ti n và hi n v t cho ngư i lao ng thì m c chi t i a tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu không vư t quá 05 (năm) tri u ng/ngư i/năm. i v i nh ng ngành kinh doanh có tính ch t c thù thì chi phí này ư c th c hi n theo quy nh c th c a B Tài chính. 7. Chi thư ng sáng ki n, c i ti n mà doanh nghi p không có quy ch quy nh c th v vi c chi thư ng sáng ki n, c i ti n, không có h i ng nghi m thu sáng ki n, c i ti n. 8. Chi mua b o hi m nhân th cho ngư i lao ng. 9. Chi ph c p tàu xe i ngh phép không úng theo quy nh c a B Lu t Lao ng; Ph n chi ph c p cho ngư i lao ng i công tác trong nư c và nư c ngoài vư t quá 2 l n m c quy nh theo hư ng d n c a B Tài chính i v i cán b công ch c, viên ch c Nhà nư c. 10. Các kho n chi không úng i tư ng, không úng m c ích ho c m c chi vư t quá quy nh. 11. Ph n trích n p: Các quĩ b o hi m b t bu c, ph n trích n p kinh phí công oàn cho ngư i lao ng; Ph n chi óng góp hình thành ngu n chi phí qu n lý cho c p trên; chi óng góp vào các qu c a Hi p h i (các Hi p h i này ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t) mà vư t quá m c quy nh. 12. Chi tr ti n i n, ti n nư c i v i nh ng h p ng i n nư c do ch s h u cho thuê a i m s n xu t, kinh doanh ký tr c ti p v i ơn v cung c p i n, nư c không có ch ng t thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Trư ng h p doanh nghi p thuê a i m s n xu t kinh doanh tr c ti p thanh toán ti n i n, nư c cho nhà cung c p i n, nư c không có b ng kê (theo m u s 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá ơn thanh toán ti n i n, nư c và h p ng thuê a i m s n xu t kinh doanh. b) Trư ng h p doanh nghi p thuê a i m s n xu t kinh doanh thanh toán ti n i n, nư c v i ch s h u cho thuê a i m kinh doanh không có b ng kê (theo m u s 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo ch ng t thanh toán ti n i n, nư c i v i ngư i cho thuê a i m s n xu t kinh doanh phù h p v i s lư ng i n, nư c th c t tiêu th và h p ng thuê a i m s n xu t kinh doanh. 13. Ph n chi phí thuê tài s n c nh vư t quá m c phân b theo s năm mà bên i thuê tr ti n trư c. 14. Ph n chi phí tr lãi ti n vay v n s n xu t kinh doanh c a i tư ng không ph i là t ch c tín d ng ho c t ch c kinh t vư t quá 150% m c lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m vay. 12
 13. 15. Chi tr lãi ti n vay góp v n i u l ho c chi tr lãi ti n vay tương ng v i ph n v n i u l ã ăng ký còn thi u theo ti n góp v n ghi trong i u l c a doanh nghi p k c trư ng h p doanh nghi p ã i vào s n xu t kinh doanh. 16. Trích, l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng t n th t các kho n u tư tài chính, d phòng n ph i thu khó òi và d phòng b o hành s n ph m, hàng hoá, công trình xây l p không theo úng hư ng d n c a B Tài chính v trích l p d phòng. 17. Trích, l p và s d ng qu d phòng tr c p m t vi c làm và chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng không theo úng ch hi n hành. 18. Các kho n chi phí trích trư c theo kỳ h n mà n kỳ h n chưa chi ho c chi không h t. 19. Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h tr ti p th , chi h tr chi phí, chi t kh u thanh toán; chi báo bi u, báo t ng c a cơ quan báo chí liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh vư t quá 10% t ng s chi ư c tr ; i v i doanh nghi p thành l p m i là ph n chi vư t quá 15% trong ba năm u, k t khi ư c thành l p. T ng s chi ư c tr không bao g m các kho n chi kh ng ch quy nh t i i m này; i v i ho t ng thương m i, t ng s chi ư c tr không bao g m giá mua c a hàng hoá bán ra; M c gi i h n 15% trong 3 năm u ch áp d ng i v i doanh nghi p m i thành l p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh k t ngày 01/01/2009, không áp d ng i v i doanh nghi p ư c thành l p m i do h p nh t, chia, tách, sáp nh p, chuy n i hình th c doanh nghi p, chuy n i s h u. 20. L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i s dư cu i năm là: ti n m t, ti n g i, ti n ang chuy n, các kho n n ph i thu có g c ngo i t ; l chênh l ch t giá phát sinh trong quá trình u tư xây d ng cơ b n hình thành TSC mà TSC này chưa ưa vào s n xu t kinh doanh (không phân bi t doanh nghi p chưa i vào ho t ng s n xu t kinh doanh hay ã i vào ho t ng s n xu t kinh doanh). 21. Chi tài tr cho giáo d c không úng i tư ng quy nh 22. Chi tài tr cho y t không úng i tư ng quy nh 23. Chi tài tr cho vi c kh c ph c h u qu thiên tai không úng i tư ng quy nh 24. Chi tài tr làm nhà tình nghĩa cho ngư i nghèo không úng i tư ng 25. Ph n chi phí qu n lý kinh doanh do công ty nư c ngoài phân b cho cơ s thư ng trú t i Vi t Nam vư t m c chi phí tính theo qui nh. 13
 14. 26. Các kho n chi ư c bù p b ng ngu n kinh phí khác; Các kho n ã ư c chi t qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p. 27. Các kho n chi không tương ng v i doanh thu tính thu . 28. Các kho n chi c a ho t ng kinh doanh b o hi m, kinh doanh x s , kinh doanh ch ng khoán và m t s ho t ng kinh doanh c thù khác không th c hi n úng theo văn b n hư ng d n riêng c a B Tài chính. 29. Các kho n ti n ph t v vi ph m hành chính bao g m: vi ph m lu t giao thông, vi ph m ch ăng ký kinh doanh, vi ph m ch k toán th ng kê, vi ph m pháp lu t v thu và các kho n ph t v vi ph m hành chính khác theo quy nh c a pháp lu t. 30. Chi v u tư xây d ng cơ b n trong giai o n u tư hình thành nh; chi ng h a phương; chi ng h các oàn th , t ch c xã h i tài s n c ngoài doanh nghi p; chi t thi n tr kho n chi tài tr cho giáo d c, y t , kh c ph c h u qu thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho ngư i nghèo nêu t i i m 21, 22, 23, 24 ph n này; chi phí mua th h i viên sân golf, chi phí chơi golf. Khi b t u ho t ng s n xu t kinh doanh, doanh nghi p chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các kho n chi thư ng xuyên duy trì ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p (không ph i là các kho n chi u tư xây d ng hình thành TSC ) mà các kho n chi này áp ng các i u ki n theo quy nh thì kho n chi này ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . 31. Thu giá tr gia tăng u vào ã ư c kh u tr ho c hoàn; thu thu nh p doanh nghi p; thu thu nh p cá nhân. - Thu thu nh p cá nhân không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu là s ti n thu do doanh nghi p kh u tr trên thu nh p c a ngư i n p thu n p vào ngân sách nhà nư c. Trư ng h p doanh nghi p ký h p ng lao ng quy nh ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng không bao g m thu thu nh p cá nhân thì thu thu nh p cá nhân doanh nghi p n p thay là kho n chi phí ti n lương ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . - Thu TNDN n p thay nhà th u nư c ngoài (thu nhà th u) ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu trong trư ng h p tho thu n t i h p ng nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài, doanh thu nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài nh n ư c không bao g m thu TNDN (thu nhà th u). - Ch tiêu [B5] - Thu thu nh p ã n p cho ph n thu nh p nh n ư c nư c ngoài: Ch tiêu này ph n ánh t ng s thu thu nh p cơ s kinh doanh ã n p nư c ngoài i v i s thu nh p mà cơ s nh n ư c t các ho t ng s n xu t, kinh doanh, cung c p d ch v nư c ngoài trong kỳ tính thu d a trên các Biên lai và/ho c ch ng t n p thu nư c ngoài. 14
 15. - Ch tiêu [B6] – Các kho n i u ch nh làm tăng l i nhu n trư c thu khác: Ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n c a các i u ch nh khác (chưa ư c i u ch nh t i các ch tiêu t [B2] n [B5]) - Ch tiêu [B7] - i u ch nh gi m t ng l i nhu n trư c thu TNDN: Ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n c a t t c các kho n i u ch nh d n n gi m l i nhu n trư c thu ã ư c ph n ánh trong h th ng s sách k toán c a doanh nghi p. Ch tiêu này ư c xác nh b ng công th c: [B7] = [B8]+[B9]+[B10]+[B11] - Ch tiêu [B8] - L i nhu n t ho t ng không thu c di n ch u thu TNDN: Ch tiêu này ph n ánh t ng các kho n thu nh p không thu c di n ch u thu TNDN theo các quy nh hi n hành. Các lo i thu nh p không ch u thu TNDN i n hình bao g m: i) Các kho n thu t c t c, l i nhu n ư c chia t ho t ng liên doanh liên k t trong nư c sau khi ã n p thu thu nh p doanh nghi p. Trong trư ng h p cơ s kinh doanh mua c phi u trên th trư ng ch ng khoán thì kho n thu nh p t l i nhu n ư c chia (c t c) thu ư c t vi c s h u các c phi u này cũng ư c lo i tr ra kh i thu nh p ch u thu . Riêng thu nh p t vi c chuy n như ng các c phi u s ph i c ng vào thu nh p ch u thu . ii) Các kho n thu nh p khác không ph i ch u thu theo quy nh c a Chính ph ví d thu nh p t trái phi u Chính ph , công trái ... S li u ghi vào ch tiêu này s d a trên s k toán chi ti t c a ph n thu nh p t ho t ng tài chính và ho t ng u tư dài h n. - Ch tiêu [B9] - Gi m tr các kho n doanh thu ã tính thu năm trư c: Ch tiêu này ph n ánh các kho n doanh thu ư c h ch toán trong Báo cáo K t qu kinh doanh năm nay c a cơ s kinh doanh nhưng ã ưa vào doanh thu tính thu thu nh p doanh nghi p c a các năm trư c. - Ch tiêu [B10] – Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh tăng: Ch tiêu này ph n ánh toàn b chi phí tr c ti p liên quan n vi c t o ra các kho n doanh thu i u ch nh tăng ã ghi vào ch tiêu [B2] - Các kho n i u ch nh tăng doanh thu - c a T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Các kho n chi phí ư c i u ch nh t i ch tiêu này ch y u là chi phí giá v n hàng bán ho c giá thành s n xu t. Ch tiêu này cũng ph n ánh các kho n chi phí chi t kh u thương m i ư c gi m tr doanh thu theo chu n m c k toán, nhưng không ư c gi m tr doanh thu mà ư c ưa chi phí theo quy nh c a Lu t thu . - Ch tiêu [B11] – Các kho n i u ch nh làm gi m l i nhu n trư c thu khác: Ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n c a các kho n i u ch nh khác ngoài các kho n i u ch nh ã nêu t i các ch tiêu t [B8] n [B10] c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p d n n gi m l i nhu n ch u thu . Các i u ch nh này có th bao g m: 15
 16. i) Các kho n trích trư c vào chi phí năm trư c theo ch k toán nhưng chưa ư c ưa vào chi phí xác nh thu nh p ch u thu do chưa có hoá ơn ch ng t . Sang năm sau khi các kho n này ã th c chi, cơ s kinh doanh ư c quy n ưa các kho n này vào chi phí. Do các chi phí này ã ư c ưa vào Báo cáo k t qu kinh doanh c a năm trư c nên không ư c ưa vào Báo cáo k t qu kinh doanh c a năm nay. Vì v y, cơ s kinh doanh s th c hi n i u ch nh tăng chi phí th hi n các kho n chi này. ii)Kho n l chênh l ch t giá ngo i t (th c hi n trong năm) ã ư c ưa vào Báo cáo k t qu kinh doanh c a năm trư c theo ch k toán nhưng chưa ư c ghi nh n vào chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu c a các năm trư c do chưa th c hi n. iii) Chi phí kh u hao các tài s n c nh ã kh u hao h t theo ch k toán do cơ s kinh doanh trích kh u hao vư t m c quy nh hi n hành c a B Tài chính v ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSC , ã lo i tr trong chi phí khi tính thu nh p ch u thu các năm trư c thì ư c ghi i u ch nh l i vào ch tiêu này. - Ch tiêu [B12] - T ng thu nh p ch u thu : Ch tiêu này ph n ánh s thu nh p ch u thu doanh nghi p th c hi n ư c trong kỳ tính thu chưa tr s l phát sinh trong các năm trư c ư c chuy n c a cơ s kinh doanh trong năm tài chính. Ch tiêu này ư c xác nh theo công th c: [B12] = [A1]+[B1]-[B7] - Ch tiêu [B13] – Thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t kinh doanh: Ch tiêu này ph n ánh t ng s thu nh p ch u thu t ho t ng kinh doanh và ho t ng khác (không bao g m thu nh p t ho t ng chuy n như ng b t ng s n) và chưa tr chuy n l c a cơ s kinh doanh trong kỳ tính thu . Ch tiêu này ư c xác nh theo công th c: [B13] = [B12]-[B14] - Ch tiêu [B14] – Thu nh p ch u thu t ho t ng chuy n như ng b t ng s n: Ch tiêu này ph n ánh t ng s thu nh p ch u thu t ho t ng chuy n như ng b t ng s n (chưa tr chuy n l năm trư c chuy n sang) c a doanh nghi p trong kỳ tính thu . S li u ghi vào ch tiêu này ư c l y t ch tiêu [11] c a Ph l c 03-5/TNDN. - Ch tiêu [C1] – Thu nh p ch u thu : S li u trên ch tiêu này b ng s li u trên ch tiêu [B13]. - Ch tiêu [C2] – Thu nh p mi n thu : là thu nh p ư c mi n trong kỳ tính thu ư c xác nh căn c vào i u ki n th c t cơ s kinh doanh ang ư c hư ng ưu ãi thu . - Ch tiêu [C3] - L t các năm trư c ư c chuy n sang: Ch tiêu này ph n ánh t ng s l c a các năm trư c chuy n sang kh u tr vào thu nh p ch u thu c a năm tính thu không bao g m l t ho t ng chuy n như ng b t 16
 17. ng s n. Ch tiêu này ư c l y t dòng “T ng c ng” c a c t (4) trên Ph l c 03-2/TNDN kèm theo t khai quy t toán thu TNDN. - Ch tiêu [C4] – Thu nh p tính thu : Ch tiêu này ư c xác nh như sau: [C4] = [C1]-[C2]-[C3] - Ch tiêu [C5] – Trích l p qu khoa h c công ngh (n u có): là m c trích l p qu phát tri n khoa h c, công ngh và ư c xác nh như sau: 1. Doanh nghi p ư c thành l p, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ư c trích t i a 10% thu nh p tính thu hàng năm trư c khi tính thu thu nh p doanh nghi p l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p. Doanh nghi p t xác nh m c trích l p Qu phát tri n khoa h c công ngh theo quy nh trư c khi tính thu thu nh p doanh nghi p. Hàng năm n u doanh nghi p có trích l p qu phát tri n khoa h c công ngh thì doanh nghi p ph i l p Báo cáo trích, s d ng Qu phát tri n khoa h c công ngh và kê khai m c trích l p, s ti n trích l p vào t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Báo cáo vi c s d ng Qu phát tri n khoa h c công ngh ư c n p cùng t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. 2. Trong th i h n 5 năm, k t khi trích l p, n u Qu phát tri n khoa h c và công ngh không ư c s d ng ho c s d ng không h t 70% ho c s d ng không úng m c ích thì doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà nư c ph n thu thu nh p doanh nghi p tính trên kho n thu nh p ã trích l p qu mà không s d ng ho c s d ng không úng m c ích và ph n lãi phát sinh t s thu thu nh p doanh nghi p ó. S ti n s d ng không úng m c ích thì s không ư c tính vào t ng s ti n s d ng cho m c ích phát tri n khoa h c và công ngh . - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p dùng tính s thu thu h i là thu su t áp d ng cho doanh nghi p trong th i gian trích l p qu . - Lãi su t tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n qu không s d ng h t là lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i và th i gian tính lãi là hai năm. - Lãi su t tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n qu s d ng sai m c ích là m c lãi tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu và th i gian tính lãi là kho ng th i gian k t khi trích l p qu n khi thu h i. Ngày thu h i là ngày hành vi vi ph m ư c phát hi n và l p biên b n (tr trư ng h p không ph i l p biên b n) . Vi c xác nh th i i m trích qu c a s ti n s d ng sai m c ích làm căn c tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n qu s d ng sai m c ích theo nguyên t c s ti n trích qu trư c thì s d ng trư c. 17
 18. 3. Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p ch ư c s d ng cho u tư khoa h c, công ngh t i Vi t Nam. Các kho n chi t Qu phát tri n khoa h c và công ngh ph i có y hóa ơn, ch ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. 4. Doanh nghi p không ư c h ch toán các kho n chi t Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu . 5. Doanh nghi p ang ho t ng mà có s thay i v hình th c s h u, h p nh t, sáp nh p thì doanh nghi p m i thành l p t vi c thay i hình th c s h u, h p nh t, sáp nh p ư c k th a và ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p trư c khi chuy n i, h p nh t, sáp nh p. Doanh nghi p n u có Qu phát tri n khoa h c và công ngh chưa s d ng h t khi chia, tách thì doanh nghi p m i thành l p t vi c chia, tách ư c k th a và ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p trư c khi chia, tách. Vi c phân chia Qu phát tri n khoa h c và công ngh do doanh nghi p quy t nh và ăng ký v i cơ quan thu . - Ch tiêu [C6] – Thu nh p tính thu sau khi ã trích l p qu khoa h c công ngh : Là thu nh p tính thu sau khi ã tr kho n trích l p qu khoa h c công ngh và ư c xác nh như sau: [C6] = [C4]-[C5] - Ch tiêu [C7] - Thu TNDN t ho t ng s n xu t kinh doanh tính theo thu su t ph thông: là thu TNDN tính theo thu su t 25% Ch tiêu này ư c xác nh như sau: [C7] = [C6] x 25% - Ch tiêu [C8] - Thu TNDN chênh l ch do áp d ng m c thu su t khác m c thu su t 25%: Ch tiêu này ph n ánh t ng s thu thu nh p doanh nghi p chênh l ch phát sinh do cơ s kinh doanh áp d ng m c thu su t khác v i m c thu su t 25%. Trư ng h p doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi thì doanh nghi p kê khai vào các Ph l c (Ph l c s 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN) ban hành kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p; s thu thu nh p doanh nghi p chênh l ch do cơ s kinh doanh hư ng thu su t ưu ãi trên Ch tiêu [4] c a Ph l c 03-3A/TNDN, ch tiêu [07] c a Ph l c 03-3B/TNDN là s li u ghi vào ch tiêu này. Trong trư ng h p c s kinh doanh áp d ng m c thu su t cao hơn m c 25%, thì ch tiêu này là m t s âm (-). N u cơ s kinh doanh ư c hư ng thu su t ưu ãi th p hơn 25% thì ch tiêu này là m t s dương (+). Ví d : 18
 19. Công ty H là m t Công ty BOT ho t ng trong lĩnh v c xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng. Công ty ư c hư ng thu su t ưu ãi là 10% cho su t i d án. Trong năm 2010, Công ty có m t kho n thu nh p ch u thu là 300 t ng. Theo m u t khai này, Công ty H s tính thu thu nh p ph i tr d a trên thu su t ph thông là 25% và ghi vào ch tiêu C1 trên. Ph n thu thu nh p chênh l ch do ư c hư ng thu su t ưu ãi ư c xác nh như sau: Ch tiêu [C1] = 300 t ng x 25% = 75 t ng Ch tiêu [C8] = 300 t ng x (25% - 10%) = 45 t ng Vì thu su t áp d ng cho Công ty H th p hơn thu su t ph thông nên s li u này th hi n trong T khai thu thu nh p doanh nghi p là m t s dương (+). Công ty H ph i gi i trình s thu thu nh p chênh l ch này trong Ph l c 03-3A/TNDN và n p kèm v i T khai quy t toán thu TNDN. - Ch tiêu [C9] - Thu TNDN ư c mi n gi m trong kỳ: ch tiêu này ph n ánh t ng s thu TNDN ư c mi n gi m trong kỳ tính thu ư c xác nh căn c vào i u ki n th c t cơ s kinh doanh ang ư c hư ng ưu ãi thu theo Lu t thu TNDN (n u có). Trong trư ng h p cơ s kinh doanh v a ư c hư ng thu su t ưu ãi v a ư c mi n gi m thu thì ph n chênh l ch thu do áp d ng thu su t ưu ãi ư c th hi n t i ch tiêu [C8], s thu ư c mi n gi m ư c th hi n t i ch tiêu này. Cơ s kinh doanh t xác nh các i u ki n ư c mi n thu , m c mi n gi m thu và th i gian mi n gi m thu theo các n i dung c th t i các Ph l c (Ph l c s 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN) ban hành kèm theo T khai quy t toán thu TNDN. S li u ghi vào ch tiêu này là t ng s các kho n thu thu nh p ư c mi n, gi m ã ư c xác nh theo các Ph l c ban hành kèm theo T khai quy t toán thu TNDN nêu trên. - Ch tiêu [C10] - S thu thu nh p ã n p nư c ngoài ư c tr trong kỳ tính thu : Ch tiêu này ph n ánh s thu thu nh p doanh nghi p ã n p nư c ngoài ư c phép tr vào thu nh p ch u thu trong kỳ. M c thu t i a ư c tr ư c xác nh trên cơ s m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p cao nh t mà cơ s kinh doanh ang áp d ng. Ví d : m c dù thu su t ph thông là 25%, nhưng cơ s kinh doanh ư c hư ng thu su t ưu ãi là 15% thì s thu t i a ư c tr i v i thu ã n p nư c ngoài trên ph n thu nh p nh n ư c t nư c ngoài s ư c xác nh trên m c thu su t là 15%. S thu thu nh p ư c tr là s thu thu nh p th c n p t i nư c ngoài i v i ph n thu nh p ư c chia cho cơ s kinh doanh t i Vi t Nam d a trên các ch ng t n p thu . 19
 20. N u s thu thu nh p ã n p nư c ngoài l n hơn s thu ph i n p theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p thì s thu ã n p nư c ngoài ư c tr t i a b ng m c thu ph i n p theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p thu nh p nh n ư c t nư c ngoài ã ký Hi p nh tránh ánh thu hai l n v i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có quy nh khác v cách xác nh s thu ư c tr thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ó. Cơ s kinh doanh xác nh s thu thu nh p ã n p nư c ngoài ư c tr theo các n i dung c th t i Ph l c 03-4/TNDN ban hành kèm theo T khai quy t toán thu TNDN. S li u ghi vào ch tiêu này là t ng s thu ã n p nư c ngoài ư c tr ã ư c xác nh t i dòng “T ng c ng” c a c t s (11) Ph l c 03-4/TNDN ho c theo quy nh c a Hi p nh tránh ánh thu hai l n mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t có quy nh khác v cách xác nh s thu ư c tr . - Ch tiêu [C11] - Thu TNDN c a ho t ng s n xu t kinh doanh: Ch tiêu này ư c xác nh như sau: [C11] = [C7]-[C8]-[C9]-[C10] - Ch tiêu [D] - Thu TNDN t ho t ng chuy n như ng b t ng s n còn ph i n p sau khi tr i thu TNDN ã n p a phương khác: S li u ghi vào ch tiêu này ư c l y t s li u trên ch tiêu [18] c a Ph l c 03- 5/TNDN kèm theo T khai quy t toán thu TNDN. - Ch tiêu [E] - T ng s thu TNDN ph i n p trong kỳ: Ch tiêu này ph n ánh s thu cơ s kinh doanh ph i n p trong năm và ư c xác nh như sau: [E = [E1]+[E2] - Ch tiêu [E1] - Thu TNDN c a ho t ng s n xu t kinh doanh: Ch tiêu này ư c xác nh như sau: [E1]=[C11] - Ch tiêu [E2] - Thu TNDN t ho t ng chuy n như ng b t ng s n: Ch tiêu này ư c xác nh như sau: [E2]=[D] 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2