intTypePromotion=1

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 6

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
124
lượt xem
27
download

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7.2.4. Quá trình xử lý bằng bùn hoạt tính với vật liệu tiếp xúc (attached growth processes) Quá trình xử lý sinh học hiếu khí Attached Growth (AG) được sử dụng để loại bỏ chất hữu cơ trong nước thải. Quá trình AG bao gồm: lọc sinh học, lọc thô, RBC (Rotating biological contactor), AGWSP (Attached Growth Waste Stabilization Pond), bể phản ứng nitrat hoá fixed – bed,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 6

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH Ví duï: Bo < 0,05 mg/l, Ni < 0.1 mg/l, KCN < 2 mg/l , CuSO4 < 0.2 mg/l * Söï lieân quan giöõa BOD vaø COD: Tyû leä giöõa 2 chæ tieâu BOD : COD ñoái vôùi nöôùc thaûi saûn xuaát dao ñoäng trong khoaûng 0.1 – 0.9. Nhôø coù hai chæ tieâu ñoù môùi ñaùnh giaù ñöôïc khaû naê ng khoaùng hoaù cuûa caùc chaát höõu cô. Tyû leä BOD : COD hôïp lyù nhaát laø 0.4 trôû leân. Ñoái vôùi phaân xöôûng mì Miliket ta coù tæ soá BOD : COD = 0.7 – 0.8. Nhö vaäy hieäu soá giöõa BOD vaø COD cuûa nöôùc thaûi Miliket nhoû thì löôïng chaát höõu cô tieâu thuï ñeå laøm chaát lieäu xaây döïng teá baøo (buøn vaø maøng sinh vaät) caøng nhieàu, töùc laø naêng löôïng taêng sinh khoái cuûa sinh vaät caøng lôùn. Do vaäy khi BOD vaø COD khoâng cheânh leäch thì ta neân choïn beå Aerotank vôùi taùi sinh buøn hoaït tính rieâng bieät hoaëc beå sinh hoïc hieáu khí tieáp xuùc (vaät tieáp xuùc coù kích thöôùc lôùn). Khoâng neân choïn beå loïc sinh vaät cao taûi ,neân choïn beå loïc sinh vaät kieåu nhoû gioït, vì seõ taïo nhieàu maøng sinh vaät, deã gaây ra taét vaø bít loå hoång giöõa caùc haït vaät lieäu hoïc. * Caùc daïng vaät lieäu tieáp xuùc: Tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá nhö: toác ñoä taêng tröôûng cuûa vi sinh, löu löôïng nöôùc vaø ñaëc tính cuûa vi khuaån maø ta choïn caùc loaïi vaät lieäu tieáp xuùc cho thích hôïp. - Daïng truï roång ôû giöõa. - Daïng truï coù moät vaùch ngaên ôû giöõa. - Daïng truï coù 2 hay nhieàu vaùch ngaên - Daïng truï coù ñuïc loå ôû thaønh - Daïng traùi kheá. - Daïng xoaén oác. - Daïng baùnh xe coù löôùi. - Daïng hoäp coù löôùi. 7.2.4. Quaù trình xöû lyù baèng buøn hoaït tính vôùi vaät lieäu tieáp xuùc (attached gro wth processes) Quaù trình xöû lyù sinh hoïc hieáu khí Attached Gro wth (AG) ñöôïc söû duïng ñeå loaïi boû chaát höõu cô trong nöôùc thaûi. Quaù trình AG bao goàm: loïc sinh hoïc, loïc thoâ, RBC (Rotating biological contactor), AGWSP (Attached Growth Waste Stabilization Pond), beå phaûn öùng nitrat hoaù fixed – bed,.. Ñaây laø moät daïng hoà sinh hoïc keát hôïp vôùi beå loïc sinh hoïc.Nhöõng vaät lieäu tieáp xuùc ñöôïc boá trí theo chieàu daøi hoà taïo ñieàu kieän cho vi khuaån sinh tröôûng treân beà maët. ÔÛ taûi troïng cao, xuïc khí coù theå ñöôïc tieán haønh moät phaàn hoaëc treân toaøn boä theå tích beå. Thôøi gian löu nöôùc thay ñoåi 4 giôø – 3 ngaøy. Giaù theå sinh vaät dính baùm laø caùc sôïi nhöïa khaù cöùng ñöôïc quaán leân treân moät loûi theùp traùng keõm. Kích thöôùc sôïi nhöïa toång hôïp tính töø loûi keõm daøi töø 50 – 70mm. Moãi loûi keõm ñöôïc quaán troøn coù ñöôøng kính 80 – 100mm. Heä thoáng phaân phoái khí laø caùc thanh ñaù boït (trong moâ hình lab scale) hoaëc caùc ñöôøng oáng nhöïa daãn khí (ñoái vôùi caùc coâng trình lôùn). Coät sinh hoïc chöùa ñaày vaät lieäu baùm dính (vaät tieáp xuùc) laø giaù theå cho vi sinh vaät soáng baùm. Nöôùc thaûi ñöôïc phaân boá ñeàu treân beà maët lôùp vaät lieäu baèng heä thoáng quay hoaëc voøi phun. Quaàn theå sinh vaät soáng baùm treân giaù theå taïo neân maøng nhaày sinh hoïc coù khaû naêng haáp phuï vaø phaân huûy chaát höõu cô trong nöôùc thaûi. Quaàn theå naøy coù theå bao goàm sinh vaät hieáu khí, naám, taûo vaø ñoäng vaät nguyeân sinh. Ngoaøi ra coøn coù giun, aáu truøng vaø coân truøng. Phaàn beân ngoaøi lôùp maøng nhaày (khoaûng 0.1 – 0.2mm) laø loaïi vi sinh hieáu khí. Khi sinh vaät phaùt trieån, Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 36 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH chieàu daøy ngaøy caøng taêng. Vi sinh ôû lôùp ngoaøi tieâu thuï heát löôïng oxy khueách taùn tröôùc khi oxy thaám vaøo beân trong. Vì vaäy gaàn saùt beà maët giaù theå, moâi tröôøng kî khí hình thaønh. Khi lôùp maøng daøy, chaát höõu cô bò phaân huyû ôû lôùp ngoaøi, vi sinh soáng gaàn beà maët giaù theå thieáu nguoàn cô chaát, chaát dinh döôõng daãn ñeán tình traïng phaân huyû noäi baøo vaø maát ñi khaû naêng baùm dính. Maøng vi sinh taùch khoûi giaù theå nhieàu hay ít tuyø thuoäc vaøo taûi troïng höõu cô vaø taûi troïng thuyû löïc. Taûi troïng höõu cô: aûnh höôûng ñeán toác ñoä trao ñoåi chaát trong maøng nhaày. Taûi troïng thuûy löïc: aûnh höôûng ñeán toác ñoä röûa troâi maøng Phöông phaùp naøy coù theå thöïc hieän trong ñieàu kieän hieáu khí (vôùi söï coù maët cuûa oxy) hoaëc trong ñieàu kieän yeám khí (khoâng coù oxy). 7.2.5. Buøn hoaït tính Nguyeân lyù chung cuûa quaù trình buøn hoaït tính (oxy hoaù sinh hoaù hieáu khí vôùi söï tham gia cuûa buøn hoaït tính). Hình daïng vaø kích thöôùc moâ hình ñeå xaùc ñònh caùc thoâng soá ñoäng hoïc cho quaù trình buøn hoaït tính (activated sludge) ñöôïc theå hieän ôû hình veõ. Moâ hình baèng kính taám coù theå tích nöôùc höõu ích 10 lít töông öùng vôùi chieàu cao lôùp nöôùc 0.3m. Khí ñöa vaøo nöôùc baèng maùy neùn khí SHARKW, vaø ñöôïc khueách taùn qua cuïc ñaù boït daøi 20cm. Trong beå aeroten dieãn ra quaù trình oxy hoùa sinh hoaù caùc chaát höõu cô trong chaát thaûi. Vai troø chuû yeáu ôû ñaây laø nhöõng vi sinh vaät hieáu khí, chuùng taïo thaønh buøn hoaït tính. Ñeå buøn hoaït tính vaø nöôùc thaûi tieáp xuùc vôùi nhau ñöôïc toát vaø lieân tuïc ngöôøi ta phaûi khuaáy troän baèng maùy neùn hoaëc caùc thieát bò cô giôùi khaùc. Ñeå caùc vi sinh vaät khoaùng hoaù soáng vaø hoaït ñoäng bình thöôøng phaûi thöôøng xuyeân cung caáp oxy vaøo beå. Oxy seõ ñöôïc söû duïng trong caùc quùa trình sinh hoùa. Söï khuyeách taùn töï nhieân qua maët thoaùng cuûa nöôùc trong beå khoâng baûo ñaûm ñuû löôïng oxy caàn thieát, vì vaäy phaûi boå sung löôïng khoâng khí thieáu huït baèng phöông phaùp nhaân taïo: thoåi khí neùn vaøo hoaëc taêng dieän tích maët thoaùng. Trong thöïc teá ngöôøi ta thöôøng thoåi khoâng khí neùn vaøo beå vì nhö vaäy seõ ñoàng thôøi giaûi quyeát toát hai nhieäm vuï: vöøa khuaáy troän buøn hoaït tính vôùi nöôùc thaûi vöøa baûo ñaûm cheá ñoä oxy caàn thieát trong beå. Buøn hoaït tính laø taäp hôïp nhöõng vi sinh vaät khoaùng hoaù coù khaû naêng haáp phuï (treân beà maët cuûa noù) vaø oâxy hoùa caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi vôùi söï coù maët cuûa oxy. Ñeå buøn hoaït tính vaø nöôùc thaûi tieáp xuùc vôùi nhau ñöôïc toát vaø lieân tuïc, chuùng coù theå ñöôïc khuaáy troän baèng khí neùn hoaëc baèng caùc thieát bò cô giôùi khaùc. Trong thöïc teá khí neùn ñöôïc öùng duïng vaøo muïc ñích naøy, vì vaäy seõ ñoàng thôøi giaûi quyeát hai nhieäm vuï: vöøa khuaáy troän buøn hoaït tính vôùi nöôùc thaûi, vöøa baûo ñaûm cung caáp oxy caàn thieát cho caùc quaù trình sinh soáng vaø hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät. Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 37 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH Caùc chaát höõu cô hoøa tan, caùc chaát keo vaø phaân taùn nhoû seõ ñöôïc chuyeå hoùa baèng caùch haáp phuï vaø keo tuï sinh hoïc treân beà maët caùc teá baøo vi sinh vaät. Tieáp ñoù trong quaù trình trao ñoåi chaát, döôùi taùc duïng cuûa caùc men noäi baøo, caùc chaát höõu cô seõ bò phaân huûy. Quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng buøn hoaït tính bao goàm 3 giai ñoaïn sau: - Giai ñoaïn khueách taùn vaø chuyeån chaát töø dòch theå (nöôùc thaûi) tôùi beà maët caùc teá baøo vi sinh vaät. - Haáp phuï: khueách taùn vaø haáp phuï caùc chaát baån töø beà maët caùc teá baøo qua maøng baùn thaám. - Quaù trình chuyeån hoùa caùc chaát ñaõ ñöôïc khueách taùn vaø haáp phuï ôû trong teá baøo vi sinh vaät sinh ra naêng löôïng vaø toång hôïp caùc chaát môùi cuûa teá baøo. The Eckenfelder W. W vaø Conon D. J thì quaù trình xöû lyù sinh hoùa hieáu khí nöôùc thaûi goàm 3 giai ñoaïn bieåu thò bôûi caùc phaûn öùng sau ñaây: OÂxy hoùa caùc chaát höõu cô: CXHYOZ + O2 --(enzym)---- CO2 +H2O + ∆Q Toång hôïp deå xaây döïng teá baøo: CXHYOZ + NH3 + O2 -- (enzym)---> Teá baøo vi khuaån + CO2 + H2O +C5H7NO2 - ∆Q OÂxy hoùa chaát lieäu teá baøo (töï oxy hoùa) Teá baøo vi khuaån + O2 +C5H7NO2 -- (enzym)---> CO2 +H2O + NH3+-∆Q Trong taát caû caùc phaûn öùng ∆Q laø nhieät löôïng (naêng löôïng) toûa ra hoaëc haáp thuï vaøo. Söï oxy hoùa caùc hôïp chaát höõu cô vaø moät soá khoaùng chaát trong teá baøo soáng vi sinh vaät ñöôïc goïi laø hoâ haáp. Nhôø naêng löôïng do vi sinh vaät khai thaùc ñöôïc trong quùa trình hoâ haáp chuùng môùi coù theå toång hôïp caùc chaát môùi ñeå sinh tröôûng, sinh saûn, phaùt trieån, trao ñoåi nhieät, vaän ñoäng 7.3. MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM BUØN HOAÏT TÍNH I IV IV III IV V IV IV II VI 7.4. CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 38 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH 7.4.1. TN1 : xaùc ñònh caùc thoâng soá buøn: - Laáy theå tích V1 (buøn), saáy ôû 1050C vaø xaùc ñònh mSS. - Tieáp tuïc saáy ôû 5500C, xaùc ñònh VS. - Noàng ñoä buøn xaùc ñònh:  mg  mSS Cb =   l V1 7.4.2. TN2 : chaïy giai ñoaïn thích nghi: - Buøn nuoâi caáy ban ñaàu cho vaøo moâ hình vôùi haøm löôïng SS vaøo khoaûng 2000 mg/l. - Theå tích beå chöùa laø V(lít), muoán haøm löôïng buøn trong V (lít) nöôùc thaûi laø 2000 mg/l (C) thì theå tích buøn caàn laáy laø : V .C Vb = Cb Ño COD nöôùc thaûi ñaàu vaøo = a (mg/l) - Choïn thôøi gian chaïy 1 ngaøy à taûi löôïng COD: a.10-3 kg/m3.ngaøy - Giai ñoaïn thích nghi ñöôïc keát quaû cho vaøo baûng sau(döøng thí nghieäm khi COD töông ñoái - oån ñònh) Ngaøy Taûi troïng T(giôø) COD(mg/l) Hieäu quaû pH 3 (kgCOD/m .ngaøy) % COD Vaøo Ra Vaøo Ra 1 −3 COD vao ×10 2 T (ngay) 3 4 5 6 - Veõ ñoà thò bieåi dieãn hieäu quaû khöû COD theo thôøi gian ñoái vôùi thí nghieäm thích nghi vaø nhaän xeùt. 7.4.3. TN3: giai ñoaïn taêng taûi troïng: Cuoái giai ñoaïn thích nghi, xaùc ñònh caùc thoâng soá COD sau 24 giôø, MLSS, pH. Ñaùnh daáu möùc buøn laéng sau 30 (möùc buøn laéng naøy öùng vôùi SS khoaûng 2000 mg/l). Xaùc ñònh khaû naêng laéng cuûa buøn baèng chæ tieâu SVI. Caùch xaùc ñònh SVI: • Ø Laáy 1 lít maãu ñöôïc laáy töø bình phaûn öùng (sau khi thích nghi buøn) Ø Khaû naêng laéng cuûa buøn ñöôïc ño baèng caùch ñoå hoãn hôïp ñeán vaïch 1 lít, ñeå laéng trong 30 phuùt, sau ñoù ñöôïc theå tích bò chieám bôûi buøn laéng. Ø SS ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch loïc, saáy khoâ vaø caân troïng löôïng. Ø SVI laø theå tích baèng ml bò chieám giöõ bôûi 1 gam buøn hoaït tính sau khi ñeå laéng 30 phuùt hoãn hôïp trong beå phaûn öùng, ñöôïc tính: Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 39 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH  V ×1000 SVI =   (mg/ l)  SS  Taêng taûi troïng COD öùng vôùi thôøi gian laø 24 h, 12h, 8h, 6h, 4h, 2h Ôû moãi taûi troïng xaùc ñònh COD, pH, SS. Khi hieäu quaû COD ôû taûi troïng naøo ñoù oån ñònh trong thôøi gian toái thieåu 3 ngaøy, tieáp tuïc taêng taûi cao hôn. Quaù trình taêng taûi keát thuùc khi hieäu quaû COD giaûm. Luùc ñoù hieän töôïng quaù taûi xaûy ra. Laäp baûng soá lieäu moâ hình tónh saép xeáp theo thôøi gian löu nöôùc taêng daàn vaø veõ ñoà thò bieåu - dieãn moâ hình tónh saép xeáp theo thôøi gian löu nöôùc taêng daàn vaø nhaän xeùt. Taûi troïng T Hieäu quaû Ngaøy COD(mg/l) pH (kgCOD/m3.ngaøy) (giôø) % COD SS Vaøo Vaøo Ra Ra 2 −3 COD vao ×10 1 4 2 T (ngay) 6 3 8 4 10 5 24 6 Laäp baûng soá lieäu moâ hình tónh saép xeáp theo taûi troïng taêng daàn , veõ sô ñoà theo taûi troïng - taêng daàn vaø nhaän xeùt. Taûi troïng T Hieäu quaû Ngaøy COD(mg/l) pH 3 (kgCOD/m .ngaøy) (giôø) % COD SS Vaøo Vaøo Ra Ra −3 COD vao ×10 1 24 T (ngay) 2 12 3 8 4 6 5 4 6 2 7.4.4. TN4: Chaïy moâ hình ñoäng vaø xaùc ñònh thoâng soá ñoäng hoïc: a. Chaïy taûi troïng ñoäng öùng vôùi thôøi gian löu nöôùc(24h): laäp baûng soá lieäu, veõ ñoà thò quan heä thôøi gian vaø hieäu quaû khöû COD, COD vaøo vaø ra. Taûi troïng T Hieäu quaû Ngaøy COD(mg/l) pH 3 (kgCOD/m .ngaøy) (giôø) % COD SS Vaøo Vaøo Ra Ra Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 40 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH 24 COD vao × 10 −3 1 24 2 T (ngay) 24 3 24 4 24 5 24 6 b. Chaïy taûi troïng ñoäng öùng vôùi thôøi gian löu nöôùc(12h): laäp baûng soá lieäu, veõ ñoà thò quan heä thôøi gian vaø hieäu quaû khöû COD, COD vaøo vaø ra. Taûi troïng T Hieäu quaû Ngaøy COD(mg/l) pH (kgCOD/m3.ngaøy) (giôø) % COD SS Vaøo Vaøo Ra Ra 12 −3 COD vao ×10 1 12 2 T (ngay) 12 3 12 4 12 5 12 6 c. Chaïy taûi troïng ñoäng öùng vôùi thôøi gian löu nöôùc(8h): laäp baûng soá lieäu, veõ ñoà thò quan heä thôøi gian vaø hieäu quaû khöû COD, COD vaøo vaø ra. Taûi troïng T Hieäu quaû Ngaøy COD(mg/l) pH 3 (kgCOD/m .ngaøy) (giôø) % COD SS Vaøo Vaøo Ra Ra 8 −3 COD vao ×10 1 8 2 T (ngay) 8 3 8 4 8 5 8 6 d. Xaùc ñònh caùc heä soá ñoäng hoïc: Caùc heä soá ñoäng hoïc cuûa quaù trình sinh hoïc hieáu khí bao goàm haèng soá baùn vaän toác Ks, toác ñoä söû duïng cô chaát toái ña K, toác ñoä sinh tröôûng vuøng toái ña µm, heä soá saûn löôïng toái ña Y vaø heä soá phaân huyû noäi baøo Kd. Caùc thoâng soá naøy ñöôïc xaùc ñònh theo 2 phöông trình sau: Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 41 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH Ks 1 1 X .θ ( S 0 − S ) = *+ KSK 1 [Y .( S 0 − S )] = − Kd ( X .θ ) θc Trong ñoù: X : Haøm löôïng buøn hoaït tính MLSS, mg/l (SS) θ : Thôøi gian löu nöôùc, ngaøy θc : Thôøi gian löu buøn, ngaøy S0 : Haøm löôïng COD ban ñaàu (mg/l) S : Haøm löôïng COD ôû thôøi gian löu nöôùc θ Döïa vaøo soá lieäu thí nghieäm baèng phöông phaùp hoài quy tuyeán tính, xaùc ñònh moái quan heä baäc nhaát(y= ax + b) giöõa caùc thoâng soá ñoäng hoïc treân qua vieäc tìm heä soá a vaø b cuûa ñöôøng thaúng y= ax + b. Laäp baûng choïn löïa nhö sau: Coät S: - Laáy töø luùc baét ñaàu chaïy vôùi t = 1 ngaøy ñeán khi COD baét ñaàu giaûm (chaïy ñoäng) - Laáy tieáp giaù trò khi chaïy vôùi t = 0,5 ngaøy ôû COD max. - Laáy tieáp giaù trò ôû thôøi ñieåm chaïy tónh (taêng taûi troïng) vôùi t = 24(h), t = 12(h), t = 8(h), t = 6(h) Ta ñöôïc baûng sau: (S0 – S)/ S0 S θn = θb X 1/S Xθ(S0 – S) 1/θb Xθ Veõ ñöôøng thaúng hoài quy tuyeán tính quan heä giöõa thoâng soá - (S0 - S)/ (θ.X) vaø 1/Tb Töø ñoù ta coù daïng: y = ax + b à Kd = b Y =a - Veõ ñöôøng thaúng hoài quy tuyeán tính quan heä giöõa Xθ/ (S0 – S) vaø 1/S Töø ñoù ta coù : y= ax + b  1 1 b = K ⇒ K = b  ⇒  K S = a ⇒ K = a.K K  S Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 42 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH Taøi lieäu tham khaûo 1. Traàn Vaên Nhaân, Ngoâ Thò Nga, Giaùo trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi, Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät Haø Noäi 1999. 2. Leâ Xuaân Mai, Nguyeãn Baïch Tuyeát, Giaùo trình phaân tích ñònh löôïng, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM. 3. Environmental Engineering – Mc Graw – Hill – Iternational Edition – Gerard Kiely – 1996. 4. Hoaøng Hueä – PGS,PTS, Xöû lyù nöôùc thaûi, Nhaø xuaát baûn xaây döïng, 11/1996. 5. Laâm Minh Trieát – nguyeãn Thanh Huøng- Nguyeãn Phöôùc Daân, xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò, coâng nghieäp 6. Laâm Minh Trieát vaø caùc coäng söï: Taäp baùo caùo caùc keát quaû nghieân cöùu xaùc ñònh quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi caùc loaïi hình coâng nghieäp taïi Tp.HCM – Sôû KHCN vaø MT Tp. HCM, 1997 – 1998. 7. Metcalf and Eddy: Wastewater Engineering Treament, Disposal, Reuse third Edition 1991. Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 43 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2