intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn sơ bộ thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết

Chia sẻ: CHU VAN DONG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
325
lượt xem
79
download

Tài liệu hướng dẫn sơ bộ thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn sơ bộ thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trình bày hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy, thiết kế sơ bộ phương án công nghệ, máy gia công kim loại. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Cơ khí - chế tạo máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sơ bộ thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết

 1. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t CHƯƠNG I: HƯ NG D N CHUNG KHI THI T K ð ÁN CÔNG NGH CH T O MÁY 1.1. N i dung c a ñ án công ngh ch t o máy ð án t t nghi p và ñ án môn h c công ngh ch t o máy bao g m hai ph n, ph n thuy t minh và ph n b n v . Ph n thuy t minh bao g m các n i dung sau: + T bìa. + Nhi m v thi t k có ghi rõ n i dung c n th c hi n và ch ký c a giáo viên hư ng d n. + B ng m c l c theo m u. + Ph n thuy t minh và tính toán bao g m tính toán k thu t, kinh t cho phép kh ng ñ nh phương án ñã ch n và thi t k ñ gá là t i ưu. Ph n b n v bao g m: + B n v chi ti t l ng phôi (ñ án môn h c th c hi n trên kh gi y A3, ñ án t t nghi p th c hi n trên kh gi y A0) + B n v các nguyên công có mô t sơ ñ gá ñ t chi ti t và th hi n k t c u (ñ án môn h c th c hi n 1 nguyên công trên kh gi y A3, ñ án t t nghi p th c hi n 4 nguyên công trên kh gi y A0). + B n v l p ñ gá c a m t nguyên công (do giáo viên hư ng d n ch ñ nh) th c hi n trên kh gi y A0. 1.2. Trình t th c hi n các công vi c c a ñ án Công ngh ch t o máy (CNCTM). ð án CNCTM ñư c th c hi n theo trình t sau: - Nghiên c u k b n v chi ti t, ki m tra ñi u ki n k thu t c a b n v chi ti t, phân tích và hoàn thi n tính công ngh , k t c u c a chi ti t. - Tìm hi u k t c u c a c m máy có chi ti t c n gia công, phân tích ch c năng làm vi c c a chi ti t trong c m máy. - Thi t k sơ b ti n trình công ngh gia công, xác ñ nh ñ nh m c th i gian cơ b n cho các nguyên công theo cách g n ñúng. - Phân tích d ng s n xu t ñ ch n phương án gia công thích h p. - Ch n phôi và phương pháp ch t o phôi. - L p phương án công ngh chi ti t theo trình t sau ñây: + D a vào ñ c ñi m k t c u và yêu c u k thu t c a chi ti t, phân tích ch n các b m t ñ làm chu n ñ nh v ñ gá ñ t khi gia công. + Xác ñ nh phương pháp và th t các bư c công ngh gia công các b m t c a chi ti t. + Xác ñ nh trình t c a các nguyên công. + L p ti n trình công ngh gia công v i ñ y ñ các nguyên công chính và ph (l i khuyên nên tuân theo trình t gia công chi ti t ñi n hình). - Tính lư ng dư gia công cho m t b m t quan tr ng nào ñó. V i các b m t còn l i, lư ng dư ñư c xác ñ nh b ng phương pháp tra b ng. - Thi t l p b n v phôi. ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 1
 2. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t - Thi t k nguyên công theo trình t sau: + Ch n máy, d ng c c t, d ng c ño cho t t c các nguyên công. + Tính toán ch ñ c t, th i gian cơ b n c a các nguyên công. + Xác ñ nh ch ñ c t cho t t c các nguyên công còn l i (b ng phương pháp tra b ng). + L p phi u nguyên công cho t t c các nguyên công chính và ph v i ñ y ñ các s li u v máy, d ng c c t, d ng c do và ch ñ c t. - L p sơ b gá ñ t cho m t nguyên công chu n b thi t k ñ gá do giáo viên hư ng d n ch ñ nh. - Thi t k ð gá ñ gia công theo các n i dung sau ñây: + Phân tích ñ nh v và k p ch t, ch n phương án và sơ ñ gá ñ t phù h p. + Xác ñ nh cơ c u ñ nh v và k p ch t phôi. + Xác ñ nh ñi m ñ t c a l c k p và ch n cơ c u sinh l c. + Tính l c k p ch t và ch n cơ c u k p ch t phù h p. + Tính sai s ch t o ð gá. + Xác ñ nh các yêu c u k thu t c a ð gá. + L p b ng kê chi ti t, khung tên ð gá theo m u. - Hoàn thi n thuy minh. - X y d ng các b n v (b n v chi ti t l ng phôi, v n v sơ ñ các nguyên công và b n v l p ð gá) theo các s li u tính toán và ñã ch n trong thuy t minh. - B o v ñ án. Khi b o v sinh viên ph i trình bày ñư c n i dung các công vi c ñã th c hi n và tr l i tr c ti p (b ng mi ng) các câu h i ñ t ra v i v n ñ có liên quan ñ n ñ án. Ph n b n v ñư c phép th c hi n khi ñã thi t k ñư c quy trình công ngh , tính toán xong các thông s c a nguyên công, xác ñ nh chính xác các lo i trang thi t b , ð gá, d ng c ph yêu c u. V y thuy t minh c a ñ án ph i ñư c b t ñ u th c hi n ngay t lúc ñ u sau khi nh n ñư c nhi m v thi t k theo trình t ñã ñư c hư ng d n trên. Các tính toán ph i ñư c th c hi n ñúng, có chú thích tài li u tham kh o. Thuy t minh ph i g n, rõ ràng. Không cho phép th c hi n b n v trư c khi có các tính toán c th . 1.3. Phân tích ch c năng nhi m v c a chi ti t. Sinh viên ph i nghiên c u k ch c năng, nhi m v , ñi u ki n làm vi c c a chi ti t, xác ñ nh ñúng yêu c u k thu t ñ tìm phương pháp ch t o chi ti t. Quá trình thi t k công ngh , sinh viên ph i tìm hi u k v k t c u c a chi ti t, ñi u ki n làm vi c c a chi ti t trong c m máy, nghiên c u k thu t b n v l p c m máy, ti n hành mô t ch c năng làm vi c c a chi ti t trong c m máy, nhi m v c a các b m t chính nh hư ng ñ n ñ chính xác và v trí tương quan, ñ chính xác và ñ nhám b m t c a chi ti t v i ch t lư ng làm vi c c a c m máy. Trong m t s trư ng h p, sinh viên ñư c giao thi t k công ngh cho các chi ti t không rõ ch c năng làm vi c. G p trư ng h p này, sinh viên ph i v n d ng ki n th c ñã h c, phân tích ch c năng và nhi m v c a các b m t ñưa chi ti t v các d ng chi ti t ñi n hình, d ng b c, d ng tr c, d ng càng, ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 2
 3. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t d ng ñĩa và d ng h p... Sau ñó quy t ñ nh thông s k thu t cơ b n c a chi ti t như dung sai c a các kích thư c quan tr ng, ñ nhám, ñ c ng c n thi t c a các b m t lám vi c cùng các yêu c u k thu t ñ c bi t khác. Vi c phân tích này s cho phép ñánh giá và xác ñ nh chính xác b m t nào, kích thư c nào có nh hư ng l n nh t t i tính năng và ch t lư ng ch t o chi ti t ño. Các b m t nào, kích thư c nào không có yêu c u k thu t cao ít nh hư ng t i ch t lư ng làm vi c và ch t o chi ti t. 1.4. Phân tích tính công ngh trong k t c u c a chi ti t. 1.4.1. M c ñích c a quá trình phân tích tính công ngh trong k t c u. Quá trình thi t k công ngh trong ñi u ki n s n xu t c th , b t kỳ m t s n ph m c n thi t nào cũng ph i ñư c phân tích tính công ngh trong k t c u th t k lư ng. Quá trình phân tích ñó cho phép phát hi n các sai sót c a k t c u trong b n v và yêu c u k thu t c a nó. T ñó ñ xu t c i ti n hoàn thi n tính công ngh , k t c u ñáp ng ñi u ki n k thu t và kinh t c a s n ph m. Quá trình này ñư c th c hi n theo hai n i dung sau: - Ki m tra b n v , phân tích tính công ngh c a k t c u. - Nghiên c u t m b n v ñã cho, hi u ñư c b n v , n m ch c ñi u ki n k thu t, hi u ñư c ñ y ñ hình dáng c u t o c a chi ti t. B n v ph i cho ñ kích thư c và dung sai, v trí tương quan, ñ nhám yêu c u, sai s hình dáng cho phép c a các b m t so v i yêu c u, n m ñư c v v t li u c a chi ti t, nhi t luy n chi ti t... Toàn b quá trình phân tích có m c ñích làm gi m kh i lư ng gia công và tiêu hao v t li u, s d ng các phương pháp gia công có năng su t cao, gi m giá thành ch t o s n ph m. 1.4.2. Trình t chung khi phân tích tính công ngh trong k t c u c a chi ti t. - Nghiên c u ñi u ki n làm vi c c a chi ti t trong c m máy, s n lư ng, xem có kh năng ñơn gi n hóa k t c u không, kh năng thay k t c u hàn và l p ghép không, kh năng thay th v t li u ñang s d ng b ng các lo i v t li u r ti n khác không... - Xác ñ nh kh năng có th s d ng các phương pháp gia công ñ t năng su t cao không. - Quan ñi m v tính công ngh trong k t c u c a chi ti t: kh năng ñ t ñ chính xác, ñ nhám b m t, năng su t gia công, thay th , s a ch a và hi u ch nh d dàng không. Xác ñ nh các b m t mà d ng c c t khó ti p c n khi gia công không. - Xác ñ nh kh năng s d ng chu n công ngh , chu n ño, chu n th ng nh t ñ ñ t ñư c ñ chính xác và dung sai các kích thư c gia công, quy t ñ nh các nguyên công ph , nguyên công trung gian c n ñưa thêm vào quy trình ñ ñ m b o ch c ch n ñ chính xác, ñ nhám b m t yêu c u. - Xác ñ nh kh năng ño ñ ki m tra các kích thư c trên b n v b ng phương pháp ño tr c ti p. - Xác ñ nh các b m t có th ñư c s d ng ñ làm chu n ñ nh v , có th ñưa thêm các chu n ph n a không ñ ñáp ng yêu c u k thu t c a chi ti t ñòi h i. - Phân tích kh năng ng d ng các phương pháp t o phôi ñơn gi n và tiên ti n cho phép ñ t ch tiêu kinh t cao. ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 3
 4. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t - Chi ti t gia công có c n nhi t luy n không. Xác ñ nh xem v t li u ñư c ch n có phù h p v i yêu c u gia công nhi t không. - ð quá trình xác ñ nh tính công ngh ñư c th c hi n d dàng nên ñưa chi ti t v chi ti t ñi n hình ñ d phân tích. 1.4.3. Hư ng d n phân tích tính công ngh trong k t c u nhóm chi ti t ñi n hình. 1. Hư ng d n phân tích tính công ngh trong k t c u c a chi ti t d ng Tr c: - K t c u có cho phép ti n dao thông su t hay không. - Kích thư c ñư ng kính có gi m d n v hai phía ñ u tr c hay không. - Có th gi m ñư c ñư ng kính ho c lo i b hoàn toàn các m t bích, g ch n ñư c không, nh hư ng t i h s s d ng v t li u th nào. - Có th thay các rãnh then kín b ng các rãnh then h hay không? - Hình dáng và kích thư c c a các rãnh hư ng tâm có thu n l i ñ gia công b ng máy chép hình th y l c hay không? - ð c ng v ng c a tr c có cho phép ñ t ñ chính xác cao hay không? - Tính công ngh gia công có ñơn gi n và kinh t không? - Tr c có ph i nhi t luy n hay không, kh năng bi n d ng sau nhi t luy n th nào? - Có c n l y l tâm làm chu n tinh ph khi gia công hay không? 2. Hư ng d n phân tích tính công ngh trong k t c u c a chi ti t d ng H p: - K t c u ph i cho phép thoaats dao d dàng. - H l trên h p ph i có kho ng cách tâm h p lý, cho phép gia công ñ ng th i b ng máy nhi u tr c chính. Hình dáng c a l cho phép gia công thông su t t m t ho c hai phía hay không? - D ng c c t có th ti p c n v i các b m t gia công hay không? - H p máy có l t t không? Có th thay l này b ng l thông ñư c không? - Trên h p có l nghiêng so v i m t ñ u c a l hay không, có th thay ñ i k t c u c a chúng ñư c không? - Chi ti t có ñ ñ c ng v ng hay không, k t c u có h n ch kh năng s d ng ch ñ c t cao hay không? - Các m t chu n c a k t c u có ñ di n tích hay không, n u không ñ có cách nào có th t o thêm các chu n ph không? - Phương pháp ch t o phôi có d th c hi n không, các ph n t k t c u có phù h p không? ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 4
 5. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t CHƯƠNG 2: THI T K SƠ B PHƯƠNG ÁN CÔNG NGH Khi thi t k sơ b phương án công ngh c n th c hi n các công vi c sau: - Ch n và xác ñ nh d ng s n xu t. - Ch n phôi và phương pháp ch t o phôi. - Thi t l p ti n trình công ngh gia công. 2.1. Xác ñ nh d ng s n xu t. Phương án công ngh và thi t k ð gá c a quá trình gia công ph thu c r t nhi u vào d ng s n xu t. D ng s n xu t ph thu c vào nhi u thông s : s ch ng lo i s n ph m, s lư ng chi ti t trong m t ch ng lo i, chu kỳ n ñ nh c a s n ph m, ñi u ki n s n xu t và kh i lư ng gia công t ng s n ph m. Hi u qu kinh t có th ñ t ñư c cao nh t n u công ngh ñ t ñư c thi t k phù h p v i d ng và ñi u ki n s n xu t c th . Trong ch t o máy ngư i ta chia ra làm ba d ng s n xu t chính sau ñây: s n xu t ñơn chi c lo t nh ; s n xu t lo t v a và s n xu t lo t l n hàng kh i. Trong m t s trư ng h p c n xác ñ nh nhanh d ng s n xu t mà không yêu c u ñ chính xác cao có th s d ng phương pháp tra b ng. Khi xác ñ nh d ng s n xu t b ng phương pháp tra b ng c n xác ñ nh kh i lư ng c a chi ti t gia công và s lư ng chi ti t t ng c ng c n ch t o trong m t năm. - S lư ng chi ti t t ng c ng trong m t năm ñư c xác ñ nh theo công th c: α +β N = N 1 .m(1 + ) (chi c/năm) 100 Trong ñó: N1 là s lư ng s n ph m c n ch t o trong 1 năm theo k ho ch. m là s lư ng chi ti t trong m t s n ph m. α là lư ng s n ph m d phòng sai h ng khi t o phôi gây ra. β là lư ng s n ph m d trù cho h ng hóc và ph ph m trong quá trình gia công cơ. Thư ng ch n α = 3÷6 và β = 5÷7 - Kh i lư ng c a chi ti t ñư c xác ñ nh theo công th c: Q = V.γ (kg) Trong ñó: - Q là kh i lư ng chi ti t (kg). - V là th tích c a chi ti t (cm3). - γ là kh i lư ng riêng c a v t li u (kg/cm3) V i thép: γ = 7,852 kg/dm3 ; gang d o: γ = 7,2 ÷ 7,4 kg/dm3 ; gang xám: γ = 6,8 ÷ 7,4 kg/dm3 ; v i nhôm: γ = 2,6 ÷ 2,8 kg/dm3 ; v i ñ ng: γ = 8,72 kg/dm3 D a vào giá tr tính toán c a N và Q ta tra b ng 2.2 ñ xác ñ nh d ng s n xu t. ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 5
 6. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t B ng 2.2: Xác ñ nh d ng s n xu t theo kh i lư ng chi ti t. Kh i lư ng chi ti t (kg) D ng s n xu t 200 S n lư ng hàng năm (chi c) ðơn chi c < 100 < 10 50000 > 5000 > 1000 2.2. Ch n phôi và phương pháp ch t o phôi. 2.2.1. Hư ng d n chung khi ch n phôi. Phương pháp t o phôi ph thu c vào r t nhi u v n ñ như ch c năng k t c u c a chi ti t máy trong c m máy, v t li u s d ng, yêu c u k thu t, hình dáng b m t, kích thư c c a chi ti t, quy mô c a d ng s n xu t. Ch n phôi nghĩa là ch n lo i v t li u ch t o, phương pháp hình thành phôi, xác ñ nh lư ng dư gia công cho các b m t, tính toán kích thư c, dung sai cho quá trình ch t o phôi. Ch n phôi h p lý không ph i d dàng. Phương án cu i cùng ch có th ñư c quy t ñ nh sau khi tính toán giá thành c a phôi và giá thành c a s n ph m sau khi gia công. Trong gi i h n c a chương trình sinh viên so sánh m t s n i dung sau ñây ñ l a ch n phôi h p lý: - Tính kinh t c a phương án trong ñi u ki n s n xu t c th . - Tính h p lý c a quá trình công ngh t o phôi. - Ch t lư ng c a phôi. - H s s d ng v t li u c a phương pháp. - Kh i lư ng gia công và năng su t t o phôi... 2.2.2. Phôi cán. Các d ng phôi cán, ñ c tính và lĩnh v c s d ng c a chúng ñư c cho trong b ng 2.3. Phôi cán có th s d ng ch t o tr c ti p ho c dùng làm nguyên li u ban ñ u khi t o phooibawngf phương pháp bi n d ng d o. Dung sai c a m t s lo i phôi cán nóng hình tròn cho trong b ng 2.4. Trong b ng 2.5 là dung sai c a m t s lo i phôi cán theo c p chính xác tương ng. ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 6
 7. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t B ng 2.3. Các lo i phôi cán và lĩnh v c s d ng. D ng phôi cán ho c Prôfil Lĩnh v c s d ng Phôi cán thư ng: - Ch t o các tr c b c có ñ chênh - Cán nóng, ti t di n tròn, ñ chính l ch ñư ng kính nh , các chi ti t d ng xác thư ng và cao. c c có ñư ng kính t i 50mm, b c có - Ti t di n tròn, ñ chính xác cao. ñư ng kính ngoài t i 25mm. - Ti t di n vuông sáu c nh. - Các chi ti t k p ch t, các thanh ñòn, - Phôi cán nóng d ng t m, ñ chính t m gá và thanh chêm. xác thông thư ng. - Phôi cán tinh ti t di n vuông, 6 c nh. Phôi cán t m: Bích, vòng ch n, chi ti t ph ng, b c - Phôi cán nóng có chi u dày l n. r ng hình tr . - Phôi t m cán nóng và ngu i có chi u dày nh . Phôi ng các lo i, cán nóng và ngu i, không có Xilanh, b c, ng ñ tr c chính, c c m i ghép hàn. ñ , con lăn, tr c r ng. Tr c b c trong s n xu t lo t l n hàng Prôfil có ti t di n d c thay ñ i theo chu kỳ. kh i. Tr c, b c và các chi ti t khác trong Phôi cán trên máy cán tr c vít n m ngang. s n xu t lo t l n hàng kh i. B ng 2.4. Sai l ch gi i h n c a kích thư c ñư ng kính phôi thép tròn cán nóng. Sai l ch gi i h n theo ñư ng kính ðư ng kính (mm) Cao Nâng cao Thư ng + - + - + - 5; 5,5; 6; 6,3; 6,5; 7 ñ n 9 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 10 ñ n 19 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 20 ñ n 25 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 50; 52 ñ n 58 0,2 0,5 0,2 0,7 0,4 0,7 60; 62; 63; 65; 68; 70; 72; 75; 78 0,2 0,8 0,3 1,0 0,4 1,0 80; 82; 85; 90; 95 0,3 0,9 0,3 1,1 0,5 1,1 100; 105; 110; 115 0,3 1,1 1,3 0,5 1,3 120; 125; 130; 135 - - 0,4 1,7 0,6 1,7 140; 150 - - 0,6 2,0 0,8 2,0 160; 170; 180; 190; 200 - - - - 0,9 2,5 210; 220; 230; 240; 250 - - - - 1,2 3,0 ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 7
 8. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t B ng 2.5. Dung sai ñư ng kính phôi thép cán theo c p chính xác. ðư ng kính Dung sai ñư ng kính (mm) khi c p chính xác c a phôi là (mm) 7 9 10 11 12 3÷6 0,018 0,025 0,048 0,08 0,16 6,1 ÷ 10 0,022 0,030 0,058 0,10 0,20 10,2 ÷ 18 0,027 0,035 0,070 0,12 0,24 18,5 ÷ 30 0,033 0,045 0,084 0,14 0,28 31 ÷ 50 - 0,050 0,100 0,17 0,34 52 ÷ 65 - 0,060 0,120 0,20 0,40 67 ÷ 80 - - - 0,20 0,40 80 ÷ 100 - - - 0,23 0,46 2.2.3. Phôi rèn và phôi d p. ð c tính và lĩnh v c s d ng c a m t s lo i phôi rèn và phôi d p thông thư ng, s d ng khi thi t k ñ án công ngh trong ñi u ki n s n xu t lo t l n hàng kh i ñư c cho trong b ng 2.6. Phôi d p trên các máy d p tr c khu u có năng su t cao hơn nhi u so v i d p trên máy búa và lư ng dư gia công có th gi m b t ñư c 30%, tiêu hao vaattj li u gi m 15%. Các chi ti t d ng tr c nh d n v hai phía, các lo i b c, các chi ti t có l thông ho c không thông nên t o phôi trên máy rèn ngang. B ng 2.6. ð c tính và lĩnh v c s d ng c a m t s lo i phôi rèn và phôi d p. Kích thư c ho c kh i ð chính xác ð nhám b Phương pháp t o phôi lư ng c a phôi m t Rz , µm D p trên máy búa và Kh i lư ng m ≤ 200 kg, - 320 ÷ 160 máy ép thành m ng ≤ 2,5 mm D p thô sau ñó d p Kh i lư ng m ≤ 100 kg, 0,05 ÷ 0,1 mm 40 ÷ 10 tinh ngu i thành m ng ≤ 2,5 mm D p và vu t trên máy Kh i lư ng t 0,1 ÷ 100 kg, - 320 ÷ 160 rèn ngang ñư ng kính phôi D p ép ðư ng kính t i 200 mm 0,2 ÷ 0,5 mm 320 ÷ 80 2.2.4. Phôi ñúc: Vi c ñ u tiên ph i làm khi ch n phôi ñúc là ch n c p chính xác c a phôi theo ñi u ki n c a cơ s s n xu t c th . Các ñi u ki n này bao g m quy mô c a quá trình t o phôi, phương pháp t o phôi, trang thi t b c a quá trình t o phôi, trình ñ t ñ ng hóa c a xí nghi p. ð ch n c p chính xác c a phôi có th s d ng các hư ng d n trong b ng 2.8. C n lưu ý, tiêu chí cơ b n ñ quy t ñ nh c p chính xác c a phôi chính là giá thành c a nó. S tăng giá thành c a các lo i phôi có ñ chính xác cao s ñư c bù ñ p l i trong quá trình gia công do lư ng dư và kh i lư ng gia công gi m. ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 8
 9. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t B ng 2.7. Sai l ch kích thư c gi i h n c a phôi ñúc t thép và gang xám Kích thư c Kích thư c danh nghĩa c a phôi c n xác ñ nh dung sai, mm l n nh t c a phôi, ≤ 50 50÷120 120÷260 260÷500 500÷800 800÷1250 1250÷2000 mm C p chính xác 1 ≤ 120 ± 0,2 ± 0,3 - - - - - 120÷260 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,6 - - - - 260÷500 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 ± 1,0 - - - 500÷1250 ± 0,6 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,2 ± 1,4 ± 1,6 - 1250÷3150 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,2 ± 1,4 ± 1,6 ± 2,0 ± 2,5 3150÷5000 ± 1,0 ± 1,2 ± 1,4 ± 1,6 ± 2,0 ± 2,5 ± 3,0 C p chính xác 2 ≤ 260 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,0 - - - - 260÷500 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,2 ± 1,5 - - - 500÷1250 ± 1,0 ± 1,2 ± 1,5 ± 2,0 ± 2,5 ± 3,0 - 1250÷3150 ± 1,2 ± 1,5 ± 2,0 ± 2,5 ± 3,0 ± 4,0 ± 5,0 3150÷6300 ± 1,5 ± 1,8 ± 2,2 ± 3,0 ± 4,0 ± 5,0 ± 6,0 Chú ý: C p chính xác 3 ch dùng cho s n xu t ñơn chi c nên không cho trong b ng này. 2.3. THI T K SƠ B TI N TRÌNH CÔNG NGH GIA CÔNG C T G T. 2.3.1. Khái ni m chung v QTCN gia công c t g t. Ch t lư ng c a chi ti t máy, ñ tin c y, tu i th , tính kinh t ph thu c vào k t c u, quy trình công ngh , ñ gá gia công cơ. ð c tính k thu t và ñ chính xác c a s n ph m nh n ñư c sau khi gia công c t g t ph thu c và r t nhi u y u t : v t li u, phương pháp t o phôi, tình tr ng trang thi t b gia công, d ng c c t, ch ñ gia công, trình ñ t ch c qu n lý và ñi u hành s n xu t... Trong công ngh thông thư ng, quá trình công ngh gia công c t g t ñư c hình thành t các nguyên công, bư c công ngh . Còn trong công ngh gia công trên máy CNC và trung tâm gia công, quá trình công ngh ñư c hình thành t các nguyên công thành ph n có d ng câu l nh n i ti p nhau. Các nguyên công n y ñư c hi u là m t chuy n ñ ng tương ñ i tr n v n c a d ng c so v i chi ti t gia công ho c các cơ c u c a máy khi th c hi n các l nh n i ti p c a chương trình gia công. Quá trình công ngh gia công và ñ gá c a quá trình công ngh ph thu c r t nhi u vào d ng s n xu t và ñi u ki n th c t c a cơ s s n xu t. Trong s n xu t ñơn chi c lo t nh , ta c g ng gia công nhi u chi ti t khác nhau trên cùng m t máy, thi t b thư ng dùng là máy v n năng, d ng c c t tiêu chu n, ñ gá và d ng c ño v n năng... S n xu t lo t v a ñư c ñ c trưng b i các chi ti t ñư c ch t o theo lo t, l p l i sau m t kho ng th i gian nh t ñ nh. Do ñó, thi t b thư ng dùng là các thi t b v n năng ñư c ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 9
 10. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t trang b thêm ñ gá chuyên dùng, ñ gá v n năng ñi u ch nh, ñ gá v n năng l p ráp nh m làm gi m giá thành s n ph m. S n xu t lo t l n hàng kh i là d ng s n xu t có s lư ng chi ti t cùng ki u r t l n, ñư c s n xu t liên t c trong m t th i gian dài không thay ñ i. Do v y quy trình công ngh m i máy ch th c hi n m t nguyên công nh t ñ nh. Thi t b công ngh ñư c b trí theo trình t ti n hành c a các nguyên công. Trong s n xu t lo t l n hàng kh i, s d ng r ng rãi các trang thi t b chuyên dùng, thi t b cơ khí hóa và t ñ ng hóa. Do v y, th i gian gia công và giá thành s n ph m c a d ng s n xu t này th p. Khi thi t k quá trình công ngh gia công c t g t c a ñ án công ngh CTM, sinh viên ph i luôn luôn ñ nh hư ng theo xu hư ng phát tri n c a công ngh CTM hi n ñ i. Các xu hư ng phát tri n cơ b n thư ng là: - C g ng t o phôi có hình dáng, kích thư c và ch t lư ng b m t g n v i chi ti t th c ñ gi m tiêu hao kim lo i, gi m kh i lư ng gia công trên máy, gi m tiêu hao d ng c c t, năng lư ng và các tiêu hao khác. Các phương pháp t o phôi s d ng có th là d p trong khuôn kín. - Nâng cao năng su t lao ñ ng b ng cách s d ng các thi t b tiên ti n như máy t ñ ng, máy CNC và trung tâm gia công. - T p trung nguyên công trên m t máy ñ th c hi n ñ ng th i ho c tu n t b ng m t b d ng c c t v i ch ñ c t cao, t ñ ng hóa các chuy n ñ ng ph . - Phát tri n và ng d ng công ngh làm nh n b m t. - S d ng các phương pháp gia công có năng su t và ñ chính xác cao. - T ch c quá trình gia công và l p ráp s n ph m theo dây chuy n. - Gi m th i gian v n chuy n chi ti t trong quá trình s n xu t. THi t k quá trình công ngh gia công c t g t là m t bài toán có nhi u phương án. Tính t i ưu c a các phương án ch có th ñư c xác ñ nh thông qua các tính toán kinh t c th . Phương án nào cho phép ch t o ra s n ph m có ch t lư ng cao nh t, giá thành nh nh t s là phương án t i ưu. 2.3.2. Xác ñ nh các bư c công ngh gia công cho t ng b m t và trình t th c hi n. 1. Các nguyên t c chung khi xác ñ nh trình t gia công các b m t. Sau ñây là m t s nguyên t c cơ b n khi xác ñ nh trình t các bư c và các nguyên công công ngh gia công các b m t. a/ C n tham kh o các QTCN ch t o các chi ti t tương t ho c các chi ti t cùng nhóm có trong tài li u tham kh o và th c t s n xu t ñ tránh các sai sót l n. b/ ð gia công m t b m t trên chi ti t v i các yêu c u k thu t cho trư c, có th s d ng nhi u phương pháp gia công khác nhau. Vi c ch n phương pháp nào tùy thu c vào k t c u, kích thư c và tr ng lư ng c a chi ti t, ñ chính xác và ch t lư ng b m t gia công, v t li u và phương pháp ch t o phôi, yêu c u v năng su t và ñi u ki n thi t b c a cơ s s n xu t. Khi ch n sơ b phương pháp gia công có th tham kh o s li u trong b ng 2.9. ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 10
 11. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t B ng 2.9. ð chính xác kinh t và ñ nhám b m t b ng các phương pháp gia công. Th t Phương pháp gia công ð chính xác ð nhám Rz ( m) 1 Ti n thô m t ngoài, m t trong 12 320÷80 2 Ti n bán tinh m t ngoài, m t trong 11 40÷10 3 Ti n tinh m t ngoài, m t trong 9 40÷1,25 4 Phay thô 11 40÷10 5 Phay tinh 9 40÷10 6 Khoan 12 40÷10 7 Khoét 11 40÷2,5 8 Doa thô 9 40÷0,63 9 Doa tinh 7 2,5÷0,63 10 Chu t thô 8 0,63÷0,32 11 Chu t tinh 7 0,32÷0,16 12 Mài thô 9÷10 2,5÷0,63 13 Mài bán tinh 7 0,63÷0,32 14 Mài tinh 5÷6 0,32÷0,08 15 Mài khôn thô 6 0,32÷0,08 16 Mài khôn tinh 5 0,16÷0,04 17 Nghi n thô 6 2,5÷0,63 18 Nghi n tinh 5 0,32÷0,04 19 X c răng thô, phay răng thô. 11 40÷1,25 20 X c răng tinh, phay răng tinh. 6 2,5÷0,63 21 Cà răng 6 0,63 B ng 2.10. ð chính xác kinh t và ñ nhám b m t khi gia công m t tr trong. TT Phương pháp gia công C p chính xác ð nhám Ra (µm) Phôi ñ c 1 Khoan 12 12,5 ÷ 2,5 2 Khoan và khoét 11 6,3 ÷ 3,2 3 Khoan, khoét và doa 1,6 ÷ 0,8 4 Khoan, khoét và chu t 9÷7 3,2 ÷ 0,63 5 Khoan, khoét và mài 8÷7 0,8 ÷ 0,4 Phôi có l s n 1 Khoét ho c ti n l 12 6,3 ÷ 3,2 2 Khoét ho c ti n l và doa 9÷7 3,2 ÷ 1,6 3 Khoét ho c ti n l và doa qua 2 bư c 8÷7 0,8 ÷ 0,4 4 Khoét ho c ti n l và ti n m ng l 8÷7 0,8 ÷ 0,2 5 Khoét/ti n l qua 2 bư c và khôn l 8÷7 0,2 ÷ 0,05 6 Chu t tiên ti n và mài l 8÷7 0,8 ÷ 0,2 ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 11
 12. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t B ng 2.11. ð chính xác kinh t và ñ nhám b m t khi gia công m t ph ng. Phương pháp gia công C p chính xác ð nhám Ra (µm) Phay thô 14 ÷ 11 12,5 ÷ 3,2 Phay b ng dao phay Phay bán tinh 12 ÷ 11 3,2 ÷ 1,6 m tñ u Phay tinh 10 1,6 ÷ 0,8 Phay m ng 8÷6 1,6 ÷ 0,2 Chu t tinh 8÷6 1,6 ÷ 0,4 Mài m t l n 8÷7 1,6 ÷ 0,4 Mài sơ b 9÷8 0,8 ÷ 0,4 Mài tinh 7 0,4 ÷ 0,1 Mài m ng 6 0,2 ÷ 0,05 B ng 2.12. ð chính xác kinh t và ñ nhám b m t ñ t ñư c khi gia công ren TT Phương pháp gia công C p chính xác ð nhám Ra (µm) 1 Taro ren 6g 6,3 ÷ 3,2 2 Phay b ng dao phay ñĩa 6g 6,3 ÷ 1,6 3 Phay b ng dao phay lăn răng 6g 6,3 ÷ 3,2 4 Ti n b ng dao ti n thư ng 4g 3,2 ÷ 0,8 5 Ti n ren b ng dao ti n răng lư c 6g 6,3 ÷ 0,8 6 Ti n ren b ng phương pháp gió l c 6g 3,2 ÷ 1,6 7 Ti n ren b ng ñ u dao t ñi u ch nh D 4g 3,2 ÷ 1,6 8 Cán ren b ng ñ u cán ph ng 6g 0,8 ÷ 0,4 9 Cán ren b ng con lăn cán tròn 6g ÷ 4g 0,8 ÷ 0,2 B ng 2.13. ð chính xác kinh t và ñ nhám b m t ñ t ñư c khi gia công răng TT Phương pháp gia công ð chính xác ð nhám Ra (µm) 1 Phay thô 9÷10 12,5÷3,2 2 Phay tinh b ng dao phay ñĩa, ngón. 8÷9 6,3÷1,6 3 Phay tinh b ng dao phay lăn tr c vít 7÷8 6,3÷1,6 4 X c tinh 6÷8 5 Chu t 6÷7 3,2÷0,8 6 Bào tinh 5÷7 7 Cà răng 6÷7 1,6÷0,4 8 Mài răng 4÷5 0,8÷0,2 c/ S lư ng các nguyên công và bư c công ngh gia công m t b m t nào ñó c a chi ti t ph thu c vào yêu c u k thu t c a nó (ñ nhám b m t, ñ chính xác) và phương pháp gia công ñã ch n. d/ M i phương án gia công có kh năng ñ m b o ñ chính xác trong m t kho ng nh t ñ nh. V i các nguyên công gia công thô, ñ chính xác ph thu c ch y u vào ch t lư ng ban ñ u c a phôi, còn v i các nguyên công gia công tinh ñ chính xác ph thu c ch y u vào ñi u ki n th c hi n nguyên công, tình tr ng thi t b c th . ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 12
 13. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t e/ Nguyên công sau c a quy trình ph i nâng cao ñư c ñ chính xác và ch t lư ng b m t so v i nguyên công trư c ñó. f/ ð chính xác khi gia công chi ti t t gang và h p kim màu bao gi cũng cao hơn m t c p so v i khi gia công các chi ti t b ng thép cùng ñi u ki n. g/ M t ñư c dùng làm chu n công ngh cho các nguyên công gia công các b m t còn l i ph i ñư c gia công trư c tiên. h/ Ti p theo ti n hành gia công các b m t có lư ng dư gia công l n nh t ñ k p th i phát hi n các khuy t t t phía trong và tránh nh hư ng c a nhi t c t, l c c t ñ n các m t gia công khác. Các nguyên công mà khi th c hi n cho phép d phát hi n các khuy t t t c a phôi cũng nên th c hi n trư c. i/ Các b m t càng chính xác càng ñư c gia công sau. j/ Các b m t yêu c u ñ chính xác cao ph i ñư c gia công cu i cùng. l/ Các l nên ñư c gia công giai ño n cu i cùng c a quá trình công ngh , tr các l làm chu n gá ñ t. m/ Không nên gia công tinh và thô b ng dao ñ nh kích thư c trên cùng m t máy (tr các l làm chu n khi gia công). V i các l s d ng làm chu n nên khoan – khoét – dao ñ ng th i trên cùng m t máy ñ tránh sai s gá ñ t. n/ V i các chi ti t c n nhi t luy n, quá trình gia công nên chia làm hai giai ño n trư c và sau nhi t luy n. o/ Khi thi t k quy trình công ngh gia công trên ñư ng dây t ñ ng ph i chú ý ñ n các nguyên công ph , nh ng nguyên công ph c t p d gây ph ph m. p/ V i các chi ti t có s b m t gia công l n, s nguyên công và bư c công ngh gia công t ng b m t nhi u, xây d ng ti n trình công ngh nên th c hi n theo trình t sau: - Li t kê các b m t c n gia công. - Xu t phát t v t li u phôi, phương pháp t o phôi, năng su t gia công yêu c u và ñi u ki n thi t b cơ s s n xu t ñ quy t ñ nh phương pháp gia công thô cho t ng b m t. - Xu t phát t yêu c u k thu t trên b n v chi ti t, v t li u phôi và ñi u ki n thi t b c a cơ s s n xu t ñ quy t ñ nh phương pháp gia công l n cu i cho t ng b m t. - B trí các nguyên công trong công ño n gia công thô, bán tinh và tinh h p lý. - Ghép các nguyên công c a các công ño n cùng tên c a t t c các b m t vào cùng m t nhóm. - Quy t ñ nh th t th c hi n các nguyên công trong m t nhóm trên cơ s b o ñ m nguyên t c s d ng chu n, gá ñ t và các ñi u ki n khác. - L p ti n trình công ngh v i ñ y ñ các nguyên công chính và ph . 2. Xác ñ nh trình t c a các bư c công ngh trên nguyên công h p lý. Khi thi t k nguyên công c g ng gi m b t kh i lư ng gia công t i m c th p nh t. Năng su t gia công c a nguyên công ph thu c vào ch ñ c t, s bư c công ngh , s ñư ng chuy n dao và th t th c hi n c a chúng trên nguyên công. Trong s n xu t lo t l n hàng kh i, ñ nâng cao năng su t gia công, thông thư ng nguyên công ñư c xây d ng theo nguyên t c gia công song song b ng nhi u d ng c trên máy nhi u v trí. Còn trong s n xu t lo t v a nguyen công ñư c xây d ng theo nguyên t c ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 13
 14. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t tu n t b ng m t d ng c trên máy m t v trí. Tuy nhiên trong th c t có th k t h p hai c u trúc cơ b n trên cho m i d ng s n xu t khi thi t k nguyên công n u ñi u ki n kinh t và k thu t cho phép. Vi c th c hi n ñ ng th i m t s bư c công ngh s ñư c quy t ñ nh b i kh năng b trí các d ng c c t trên máy, k t c u và ñ c ng v ng c a chi ti t gia công. C n lưu ý r ng các bư c công ngh có yêu c u cao v ñ chính xác và ñ nhám b m t ñôi khi ñư c tách h n ra thành m t nguyên công riêng bi t. Phương án c u trúc cu i cùng c a nguyên công s ñư c ch n thông qua cách ñánh giá kinh t sơ b . Trong gi i h n c a ñ án, sinh viên ch c n phân tích, l a ch n m t phương án c u trúc nguyên công ñ thông qua giáo viên hư ng d n mà không ph i th c hi n các tính toán kinh t c th . 3. Ví d thi t k trình t nguyên công. Thi t k trình t nguyên công ñ gia công l φ28+0,023 , phôi ñ c, v t li u thép C45 có ñ c ng 230 ÷ 300 HB, ñ nhám b m t Ra ≈0,5 µm. Do phôi không có l s n nên nguyên công ho c bư c ñ u tiên là khoan. ð ñ t ñư c ñ nhám và ñ chính xác ta có các phương án sau: + Phương án 1: Khoan l φ25,5 → khoét bán tinh l φ27,75 → doa thô φ27,93 → doa tinh l φ28 + Phương án 2: Khoan → khoét bán tinh → doa thô → chu t tinh. + Phương án 3: Khoan → khoét bán tinh → doa thô → mài tinh. Ch n phương án nào là tùy thu c vào ñi u ki n trang thi t b c th c a cơ s s n xu t 2.3.3. L p ti n trình công ngh gia công c t g t. Sau khi ñã ch n ñư c phương pháp gia công các b m t, s lư ng các bư c công ngh và trình t th c hi n theo các nguyên công, sinh viên ph i ti n hành l p ti n trình công ngh gia công theo m u trong b ng 2.15. B ng 2.15. B ng ti n trình công ngh gia công 0 N Tên và n i dung nguyên ð chính xác ð nhám b Kích thư c gia công c nñ t m tc nñ t công l n nh t 1 2 3 ... ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 14
 15. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t PH N VI: MÁY GIA CÔNG KIM LO I 6.1. Phân lo i và ký hi u. Theo ñ c ñi m gia công, các máy gia công kim lo i ñư c phân thành hai lo i chính: - Máy gia công kim lo i h t phoi (máy c t kim lo i). - Máy gia công kim lo i không h t phoi. Các máy c t kim lo i h t phoi g m các lo i máy c t thông d ng: ti n, phay, bào, khoan, mài, doa v.v… Các máy c t kim lo i không h t phoi g m các lo i máy rèn, d p, ép, máy búa v.v… ð i v i các máy c t kim lo i, tùy theo phương pháp gia công ngư i ta phân thành các nhóm: 1/ Các máy gia công b ng dao m t lư i c t (máy ti n, máy bào, máy x c v.v…). 2/ Các máy gia công b ng dao nhi u lư i c t (máy phay, máy chu t v.v…). 3/ Các máy gia công b ng dao hư ng tr c (máy khoan, máy khoan tâm v.v…) 4/ Các máy gia công b ng v t li u mài (máy mài, máy mài khôn, máy mài bóng…) ð i v i m i ki u máy, tùy theo kh i lư ng, tính ch t v n năng, m c ñ chính xác và t ñ ng hóa v.v… ngư i ta còn phân làm nhi u lo i. Theo kh i lư ng: máy h ng nh (kh i lư ng < 1t); máy h ng trung bình (kh i lư ng < 10t) máy h ng n ng (kh i lư ng > 10t). Theo m c ñ t ñ ng hóa: máy t ñ ng và máy bán t ñ ng. Theo m c ñ chính xác: máy chính xác bình thư ng (c p H); máy chính xác nâng cao (c p B); máy chính xác cao (c p A); máy ñ c bi t chính xác (c p C). Ký hi u c a m i máy c t kim lo i bao g m các ch và s ñ bi u th nhóm, lo i máy và m t trong nh ng ñ c ñi m ch y u c a máy. Các ch la tinh ghi ñ u ký hi u (ch th nh t vi t theo ki u ch in hoa, ch th hai n u có vi t theo ki u ch thư ng) ch rõ nhóm máy. M t con s ti p theo (vi t theo ki u ch in, kích thư c tương ñương ch la tinh th nh t) ch rõ lo i máy. Các con s th hai và th ba (vi t l n ngang v i con s th nh t) ch m t trong nh ng ñ c ñi m ch y u c a máy. 6.2. Ch n máy. Sau khi ñã xác ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ gá ta ti n hành ch n máy. Ch n máy ph thu c vào ñ chính xác và ñ nhám b m t gia công. N u như yêu c u này ñư c tho mãn b ng nhi u lo i máy khác nhau thì lúc ñó ta ch n m t máy c th theo nh ng yêu c u sau ñây: - Kích thư c máy phù h p v i kích thư c c a chi ti t gia công và ph m vi gá ñ t phôi trên máy. - Máy ph i ñ m b o ñư c năng su t gia công. - Máy ph i có kh năng làm vi c v i ch ñ c t t i ưu. - Nên ch n nh ng máy v n năng, máy chuyên dùng phù h p v i ñi u ki n s n xu t th c t và trình ñ phát tri n khoa h c k thu t c a Vi t Nam. Trong s n xu t l n, t i m i nguyên công không nên dùng quá 2 máy. N u ñi u ki n này ñư c tho mãn thì nên ch n nh ng máy có năng su t cao, ví d như các lo i máy nhi u tr c chính, máy nhi u v trí… ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 15
 16. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t 6.2.1. ð c ñi m k thu t c a các lo i máy công c . 1. Máy ti n ren vít v n năng. ð c tính k thu t c a máy ti n ren vít Ki u máy v n năng – S n xu t t i Vi t Nam T616 T620 T630 ðư ng kính l n nh t c a chi ti t gia công 320 400 615 ñư c trên thân máy, mm Kho ng cách 2 ñ u tâm, mm 750 710/1000/1400 1500/3000 ðư ng kính l n nh t c a chi ti t trên bàn 175 220 352 dao, mm Chi u dài l n nh t ti n ñư c, mm 700 640/930/1330 1310/2810 S c p t c ñ tr c chính 12 24 18 Ph m vi t c ñ tr c chính, vg/ph 44-1980 12,5-2000 14-750 ð côn tr c chính, moóc 5 5 80 (mét) ðư ng kính l tr c chính, mm 30 38 70 S dao l p ñư c trên ñài dao 4 4 4 Kích thư c dao (r ng x cao), mm 20 x 20 20 x 25 30 x 30 Kho ng cách t m t t a c a dao t i tâm 20 25 30,5 máy Kho ng cách l n nh t t tâm máy t i mép 185 240 330 ñài dao, mm D ch chuy n l n nh t, mm. + d c 750 640/930/1330 1310/2810 + ngang 190 250 390 Góc quay c a bàn dao trên, ñ ± 450 ± 700 ± 600 D ch chuy n l n nh t c a bàn dao trên, mm 105 140 200 Ph m vi bư c ti n, mm/vg + d c 0,06-3,34 0,07-4,16 0,15-2,65 + ngang 0,041-2,47 0,035-2,08 0,05-0,9 Ph m vi bư c ren c t ñư c: -h mét, mm 0,5 - 9 1 - 192 1 - 224 - h Anh, s vòng ren/1” 38 - 2 24 - 2 28 - 2 - h mô ñun, theo môñun 0,5 - 9 0,5π - 48π 0,25 - 56 ð côn nòng ñ ng 4 moóc 5 moóc 5 moóc D ch chuy n max c a nòng ñ ng, mm 120 200 250 ðư ng kính t c k p, mm 220 240 - ðư ng kính ñ nh tâm c a mâm c p, mm 250 240 - ðư ng kính c a phôi l p trên luynet ñ ng, 15 - 75 20 – 80 20 - 145 mm ðư ng kính c a phôi l p trên luynet tĩnh, 15 - 75 20 – 130 20 – 115 mm ð ng cơ c a truy n ñ ng chính, công su t, 4,5 7 10 KW ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 16
 17. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t ð c tính k thu t c a máy ti n ren vít Ki u máy v n năng – S n xu t t i Liên Xô 1M61 1K62 1K625 ðư ng kính l n nh t c a chi ti t gia 320 400 500 công ñư c trên thân máy, mm Kho ng cách 2 ñ u tâm, mm 710/1000 710/1000/1400 1400/2000 ðư ng kính l n nh t c a chi ti t trên bàn 160 220 260 dao, mm Chi u dài l n nh t ti n ñư c, mm 700 640/930/1330 930/1330/1930 S c p t c ñ tr c chính 24 23 23 Ph m vi t c ñ tr c chính, vg/ph 12,5-1600 12,5-2000 12,5-2000 ð côn tr c chính, moóc 5 6 6 ðư ng kính l tr c chính, mm 34 45 50 S dao l p ñư c trên ñài dao - 4 4 Kích thư c dao (r ng x cao), mm 20 x 20 20 x 25 30 x 30 Kho ng cách t m t t a c a dao t i tâm - 25 30 máy Kho ng cách l n nh t t tâm máy t i - 240 270 mép ñài dao, mm D ch chuy n l n nh t, mm. + d c 640; 930 640/930/1330 930/1330/1930 + ngang 180 250 350 Góc quay c a bàn dao trên, ñ - ± 900 ± 900 D ch chuy n l n nh t c a bàn dao trên, 110 140 145 mm Ph m vi bư c ti n, mm/vg + d c 0,06-3,34 0,07-4,16 0,15-2,65 + ngang 0,041-2,47 0,035-2,08 0,05-0,9 Ph m vi bư c ren c t ñư c: 0,5 - 6 -h mét, mm 1 - 192 1 - 192 1 - h Anh, s vòng ren/1” 48 – 3 24 - 2 24 - 2 2 - h mô ñun, theo môñun 0,5 - 48 0,5 - 48 0,25 - 3 ð côn nòng ñ ng 4 moóc 5 moóc 5 moóc D ch chuy n max c a nòng ñ ng, mm 100 200 200 ðư ng kính t c k p, mm - 240 325 ðư ng kính ñ nh tâm c a mâm c p, mm - 240 325 ðư ng kính c a phôi l p trên luynet - 20 – 80 20 - 100 ñ ng, mm ðư ng kính c a phôi l p trên luynet tĩnh, 15 - 75 20 – 130 20 – 140 mm ð ng cơ chính, công su t, KW - 7,5-10 10 Kh i lư ng máy, kg 1300-1375 2290 2310-2635 ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 17
 18. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t ð c tính k thu t c a máy ti n ren vít Ki u máy v n năng – S n xu t t i Liên Xô 1A62 163A Chi u cao tâm máy, mm 200 300 Kho ng cách 2 ñ u tâm, mm 1500 1500/3000 Kích thư c dao (r ng x cao), mm 25 x 25 30 x 30 11,5; 14,5; 19; 24; 30; 14; 18; 24; 30; 38; 37,5; 46; 58; 76; 96; 48; 60; 75; 95; 118; Ph m vi t c ñ tr c chính, vg/ph 120; 150; 181; 230; 150; 190; 230; 290; 305; 380; 480; 600; 380; 475; 600; 750 765; 960; 1200 0,082; 0,088; 0,01; 0,05; 0,17; 0,19; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,21; 0,24; 0,27; 0,3; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,33; 0,38; 0,42; 0,23; 0,24; 0,25; 0,28; 0,48; 0,54; 0,6; 0,66; Lư ng ch y dao d c Sd, mm/vg 0,3; 0,33; 0,35; 0,40; 0,75; 0,84; 0,96; 0,45; 0,48; 0,50; 0,55; 1,07; 1,20; 1,33; 0,60; 0,65; 0,71; 0,80; 1,50; 1,7; 1,9; 2,15; 0,91; 0,96; 1,00; 1,11; 2,4; 2,65 1,21; 1,28; 1,46; 1,59 0,027; 0,029; 0,033; 0,038; 0,040; 0,042; 0,05; 0,055; 0,065; 0,046; 0,050; 0,054; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,058; 0,067; 0,075; 0,11; 0,13; 0,14; 0,079; 0,081; 0,092; 0,16; 0,18; 0,20; Lư ng ch y dao ngang Sn, mm/vg 0,100; 0,11; 0,12; 0,22; 0,25; 0,28; 0,13; 0,15; 0,16; 0,17; 0,32; 0,36; 0,40; 0,18; 0,20; 0,22; 0,23; 0,45; 0,50; 0,56; 0,27; 0,30; 0,32; 0,33; 0,64; 0,72; 0,81; 0,9. 0,37; 0,40; 0,41; 0,48; 0,52 ð côn tr c chính, moóc 6 6 ðư ng kính l tr c chính, mm 45 50 Góc quay c a bàn dao trên, ñ ± 900 ± 900 D ch chuy n l n nh t c a bàn dao trên, 140 145 mm ð côn nòng ñ ng 5 moóc 5 moóc ð ng cơ chính, công su t, KW 7,8 10 ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 18
 19. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t 2. Máy ti n ñ ng. ð c tính k thu t c a máy ti n Ki u máy ñ ng – S n xu t t i Liên Xô 1508 1512 1516 1532 Kích thư c l n nh t c a chi ti t 710 1250 1600 3200 gia công b ng bàn dao trên , mm ðư ng kính mâm c p, mm 710 1120 1400 3080 Chi u cao l n nh t c a chi ti t 800 1000 1000 2000 gia công, mm Kh i lư ng l n nh t c a chi ti t 1300 3200 5000 14000 gia công, kg S bàn dao 2 2 2 2 D ch chuy n th ng ñ ng l n nh t c a: -bàn dao trên, mm 650 775 700 1500 -bàn dao bên, mm - - - 1450 D ch chuy n ngang l n nh t c a: - bàn dao trên, mm - - - 2000 - bàn dao bên, mm - - - 850 S bư c ti n c a bàn dao trên và 12 16 16 12 bàn dao bên. Ph m vi bư c ti n, mm/vg 0,06 ÷ 6,3 0,07 ÷ 12,5 0,07 ÷ 12,5 0,24 ÷ 20 S t c ñ c a mâm c p. 18 18 18 18 Ph m vi t c ñ c a mâm c p, 10÷500 5÷250 4÷200 0,6÷31 vg/ph Công su t ñ ng cơ, Kw 22 30 30 55 Kh i lư ng máy, kg 8500 16500 21000 67000 3. Máy ti n bán t ñ ng nhi u dao c a Liên Xô. Ki u máy ð c tính k thu t 1A720 1A730 1721 1731 Kích thư c l n nh t c a phôi 300 410 490 585 ñư c gia công trên băng máy, mm Kích thư c l n nh t c a phôi 290 300 200 320 ñư c gia công trên bàn dao, mm Kho ng cách hai ñ u tâm, mm 0-300 200-500 150-828 180-870 S c p t c ñ tr c chính 12 12 14 26 Ph m vi t c ñ tr c chính, vg/ph 114÷1460 56÷710 71÷1410 56÷1000 ð côn tr c chính moóc N06 1:24 1:24 mét N0100 S bàn dao trư c và bàn dao sau 1 1 1 1 D ch chuy n l n nh t c a bàn dao trư c, mm -D c 150 250 290 540 ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 19
 20. Tài li u hư ng d n sơ b thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t - Ngang 75 80 85 85 D ch chuy n l n nh t c a bàn dao sau, mm -D c - - 290 475 - Ngang 90 135 85 100 Công su t ñ ng cơ, Kw 7 14 14-28 40 Kh i lư ng máy, kg 1990 3500 5000 8000 4. Máy ti n CNC. THÔNG S K THU T - MÁY TI N CNC-SERIAL CK ðơn THÔNG S K THU T MODEL v CK7516 CK7525 CK7532 CK7516B CK7525A CK7532B Kho ng cách t tâm tr c mm 200 280 360 200 280 360 chính t i bàn. ðư ng kính ti n l n mm Ø350 Ø500 Ø660 Ø350 Ø500 Ø660 nh t vư t b ng máy. ðư ng kính ti n l n mm Ø200 Ø280 Ø400 Ø200 Ø280 Ø400 nh t trên bàn xe dao. ðư ng kính ti n l n mm Ø280 Ø450 Ø590 Ø280 Ø450 Ø590 nh t c a phôi. Chi u dài l n nh t c a mm 500 650 500 500 650 500 phôi Chi u cao t tr c chính mm 800 900 1000 800 900 1000 t i chân máy ðư ng kính mâm c p. Inch 6 10 12 6 10 12 L côn tr c chính. A2-5 A2-8 A2-8 A2-5 A2-8 A2 T c ñ l n nh t c a tr c V/ph 4000 3000 2500 350 2500 2000 chính Hành trình tr c X mm 160 250 320 160 250 320 Hành trình tr c Z mm 550 700 550 550 700 550 T c ñ ăn dao tr c X m/phút 15 T c ñ ăn dao tr c Z m/phút 18 20 18 Công su t ñ ng cơ kw 7.5/11 11/15 15/18.5 7.5 11 15 chính ð ng cơ ñài dao Thu l c ði n S v trí gá dao pcs 8 12 8 Dao Dao O.D. mm 20x20 25x25 32x32 20x20 25x25 32x32 tiêu Dao I.D. mm Ø32 Ø40 Ø50 Ø32 Ø40 Ø50 chu n Th i gian thay dao s 0.4/0.9 0.68/1.5 1.6/3.5 ThS. Hoàng Văn Quy t – DTE – FME - TNUT 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2