intTypePromotion=1

Tài liệu lý thuyêt Quản trị mạng phiên bản server 2003

Chia sẻ: (¯`v´¯)*«_(¯`•vinh•´¯)_»*(¯`v´¯). (¯`v´¯)*«_(¯`•vinh•´¯)_»*(¯`v´¯). | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:281

1
861
lượt xem
434
download

Tài liệu lý thuyêt Quản trị mạng phiên bản server 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị mạng – Quản trị viên mạng cần biết rất nhiều kiến thức để giúp mạng máy tính của công ty mình hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Các khái niệm cho phép chúng ta hệ thống hóa hiểu biết của mình về thế giới. Kêt thúc bài học này cung câp học viên kiên thức về hệ điêu hành Windows Server 2003, cách thức cài dat Server bang tay và cài đặt tự động …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu lý thuyêt Quản trị mạng phiên bản server 2003

 1. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 Lưu hành n i b 1
 2. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 Bài 1 GI I THI U VÀ CÀI T WINDOWS SERVER 2003 Tóm t t Lý thuy t 4 ti t – Th c hành 3 ti t Bài t p Bài t p M c tiêu Các m c chính b t bu c làm thêm K t thúc bài h c này I. T ng quan v h h i u hành D a vào bài t p D a vào bài t p cung c p h c viên ki n Windows Server 2003. môn Qu n tr môn Qu n tr th c v h h i u hành II. Chu n b cài t Windows Windows Server Windows Server Windows Server 2003, Server 2003. 2003. 2003. cách th c cài t Server III. Cài t Windows Server 2003 b ng tay và cài t t IV. T ng hóa quá trình cài t. ng … 2
 3. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 I. T NG QUAN V H H I U HÀNH WINDOWS SERVER 2003 Như chúng ta ã bi t h h i u hành Windows 2000 Server có 3 phiên b n chính là: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server. V i m i phiên b n Microsoft b sung các tính năng m r ng cho t ng lo i d ch v . n khi h Server 2003 ra i thì Mircosoft cũng d a trên tính năng c a t ng phiên b n phân lo i do ó có r t nhi u phiên b n c a h Server 2003 ư c tung ra th trư ng. Nhưng 4 phiên b n ư c s d ng r ng rãi nh t là: Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Edition. So v i các phiên b n 2000 thì h h i u hành Server phiên b n 2003 có nh ng c tính m i sau: - Kh năng k t chùm các Server san s t i (Network Load Balancing Clusters) và cài t nóng RAM (hot swap). - Windows Server 2003 h tr h i u hành WinXP t t hơn như: hi u ư c chính sách nhóm (group policy) ư c thi t l p trong WinXP, có b công c qu n tr m ng y các tính năng ch y trên WinXP. - Tính năng cơ b n c a Mail Server ư c tính h p s n: i v i các công ty nh không chi phí mua Exchange xây d ng Mail Server thì có th s d ng d ch v POP3 và SMTP ã tích h p s n vào Windows Server 2003 làm m t h th ng mail ơn gi n ph c v cho công ty. - Cung c p mi n phí h cơ s d li u thu g n MSDE (Mircosoft Database Engine) ư c c t xén t SQL Server 2000.Tuy MSDE không có công c qu n tr nhưng nó cũng giúp ích cho các công ty nh tri n khai ư c các ng d ng liên quan n cơ s d li u mà không ph i t n chi phí nhi u mua b n SQL Server. - NAT Traversal h tr IPSec ó là m t c i ti n m i trên môi trư ng 2003 này, nó cho phép các máy bên trong m ng n i b th c hi n các k t n i peer-to-peer n các máy bên ngoài Internet, t bi t là các thông tin ư c truy n gi a các máy này có th ư c mã hóa hoàn toàn. - B sung thêm tính năng NetBIOS over TCP/IP cho d ch v RRAS (Routing and Remote Access). Tính năng này cho phép b n duy t các máy tính trong m ng xa thông qua công c Network Neighborhood. - Phiên b n Active Directory 1.1 ra i cho phép chúng ta y quy n gi a các g c r ng v i nhau ng th i vi c backup d li u c a Active Directory cũng d dàng hơn. - H tr t t hơn công tác qu n tr t xa do Windows 2003 c i ti n RDP (Remote Desktop Protocol) có th truy n trên ư ng truy n 40Kbps. Web Admin cũng ra i giúp ngư i dùng qu n tr Server t xa thông qua m t d ch v Web m t cách tr c quan và d dàng. - H tr môi trư ng qu n tr Server thông qua dòng l nh phong phú hơn - Các Cluster NTFS có kích thư c b t kỳ khác v i Windows 2000 Server ch h tr 4KB. - Cho phép t o nhi u g c DFS (Distributed File System) trên cùng m t Server. II. CHU N B CÀI T WINDOWS SERVER 2003 Ho ch nh và chu n b y là y u t quan tr ng quy t nh quá trình cài t có trơn tru hay không. Trư c khi cài t, b n ph i bi t ư c nh ng gì c n có có th cài t thành công và b n ã có ư c t t c nh ng thông tin c n thi t cung c p cho quá trình cài t. lên k ho ch cho vi c nâng c p 3
 4. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 ho c cài m i các Server b n nên tham kh o các hư ng d n t Microsoft Windows Server 2003 Deployment Kit . Các thông tin c n bi t trư c khi nâng c p ho c cài m i h i u hành: - Ph n c ng áp ng ư c yêu c u c a Windows Server 2003. - Làm sao bi t ư c ph n c ng c a h th ng có ư c Windows Server 2003 h tr hay không. - i m khác bi t gi a cách cài t m i và cách nâng c p (upgrade). - Nh ng l a ch n cài t nào thích h p v i h th ng c a b n, ch ng h n như chi n lư c chia partition ĩa, và b n s s d ng h th ng t p tin nào … 1. Yêu c u ph n c ng Yêu c u ph n c ng t i hi u v i Windows Server 2003 phiên b n Standard * CPU speed: 133MHz (550MHz recommended) * RAM: 128MB (256MB recommended; 4GB maximum on Standard Server) * Disk space for setup: 1.5GB * CD-ROM drive: 12X * Super VGA capable of providing 800 x 600 resolution 2. Tương thích ph n c ng M t bư c quan tr ng trư c khi nâng c p ho c cài t m i Server c a b n là ki m tra xem ph n c ng c a máy tính hi n t i có tương thích v i s n ph m h i u hành trong h Windows Server 2003. B n có th làm vi c này b ng cách ch y chương trình ki m tra tương thích có s n trong ĩa CD ho c t trang Web Catalog. N u ch y chương trình ki m tra t ĩa CD, t i d u nh c l nh b n nh p: \i386\winnt32 /checkupgradeonly. 3. Cài t m i ho c nâng c p Trong m t s trư ng h p h th ng Server chúng ta ang ho t ng t t, các ng d ng và d li u quan tr ng u lưu tr trên Server này, nhưng theo yêu c u chúng ta ph i nâng c p h i u hành Server hi n t i thành Windows Server 2003. Chúng ta c n xem xét nên nâng c p h i u hành ng th i gi l i các ng dùng và d li u hay cài tm ih i u hành r i sau c u hình và cài t ng d ng l i. ây là v n c n xem xét và l a ch n cho h p lý. Các i m c n xem xét khi nâng c p: - V i nâng c p (upgrade) thì vi c c u hình Server ơn gi n, các thông tin c a b n ư c gi l i như: ngư i dùng (users), c u hình (settings), nhóm (groups), quy n h th ng (rights), và quy n truy c p (permissions)… - V i nâng c p b n không c n cài l i các ng d ng, nhưng n u có s thay il nv ĩa c ng thì b n c n backup d li u trư c khi nâng c p. - Trư c khi nâng c p b n c n xem h i u hành hi n t i có n m trong danh sách các h i u hành h tr nâng c p thành Windows Server 2003 không ? - Trong m t s trư ng h p c bi t như b n c n nâng c p m t máy tính ang làm ch c năng Domain Controller ho c nâng c p m t máy tính ang có các ph n m m quan tr ng thì b n nên tham kh o thêm thông tin hư ng d n c a Microsoft ch a trong thư m c \Docs trên ĩa CD Windows Server 2003 Enterprise. Các h i u hành cho phép nâng c p thành Windows Server 2003 Enterprise Edition: 4
 5. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 - Windows NT Server 4.0 v i Service Pack 5 ho c l n hơn. - Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, v i Service Pack 5 ho c l n hơn. - Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition, v i Service Pack 5 ho c l n hơn. - Windows 2000 Server. - Windows 2000 Advanced Server. - Windows Server 2003, Standard Edition. 4. Phân chia ĩa ây là vi c phân chia ĩa v t lý thành các partition logic. Khi chia partition, b n ph i quan tâm các y u t sau: - Lư ng không gian c n c p phát: b n ph i bi t ư c không gian chi m d ng b i h i u hành, các chương trình ng d ng, các d li u ã có và s p phát sinh. - Partition system và boot: khi cài t Windows 2003 Server s ư c lưu hai v trí là partition system và partition boot. Partition system là nơi ch a các t p tin giúp cho vi c kh i ng Windows 2003 Server. Các t p tin này không chi m nhi u không gian ĩa. Theo m c nh, partition active c a máy tính s ư c ch n làm partition system, v n thư ng là ĩa C:. Partition boot là nơi ch a các t p tin c a h i u hành. Theo m c nh các t p tin này lưu trong thư m c WINDOWS. Tuy nhiên b n có th ch nh thư m c khác trong quá trình cài t. Microsoft ngh partition này nh nh t là 1,5 GB. - C u hình ĩa c bi t: Windows 2003 Server h tr nhi u c u hình ĩa khác nhau. Các l a ch n có th là volume simple, spanned, striped, mirrored ho c là RAID-5. - Ti n ích phân chia partition: n u b n nh chia partition trư c khi cài t, b n có th s d ng nhi u chương trình ti n ích khác nhau, ch ng h n như FDISK ho c PowerQuest Partition Magic. Có th ban u b n ch c n t o m t partition cài t Windows 2003 Server, sau ó s d ng công c Disk Management t o thêm các partition khác. 5. Ch n h th ng t p tin B n có th ch n s d ng m t trong ba lo i h th ng t p tin sau: - FAT16 (file allocation table): là h th ng ư c s d ng ph bi n trên các h i u hành DOS và Windows 3.x. Có như c i m là partition b gi i h n kích thư c 2GB và không có các tính năng b o m t như NTFS. - FAT32: ư c ưa ra năm 1996 theo b n Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2). Có nhi u ưu i m hơn FAT16 như: h tr partition l n n 2TB; có các tính năng dung l i và s d ng không gian ĩa c ng hi u qu hơn do gi m kích thư c cluster. Tuy nhiên FAT32 l i có như c i m là không cung c p các tính năng b o m t như NTFS. - NTFS: là h th ng t p tin ư c s d ng trên các h i u hành Windows NT, Windows 2000, Windows 2003. Windows 2000, Windows 2003 s d ng NTFS phiên b n 5. Có các c i m sau: ch nh kh năng an toàn cho t ng t p tin, thư m c; nén d li u, tăng không gian lưu tr ; có th ch nh h n ng ch s d ng ĩa cho t ng ngư i dùng; có th mã hoá các t p tin, nâng cao kh năng b o m t. 6. Ch n ch s d ng gi y phép B n ch n m t trong hai ch gi y phép sau ây: 5
 6. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 - Per server licensing: là l a ch n t t nh t trong trư ng h p m ng ch có m t Server và ph c cho m t s lư ng Client nh t nh. Khi ch n ch gi y phép này, chúng ta ph i xác nh s lư ng gi y phép t i th i i m cài th i u hành. S lư ng gi y phép tùy thu c vào s k t n i ng th i c a các Client n Server. Tuy nhiên, trong quá trình s d ng chúng ta có th thay i s lư ng k t n i ng th i cho phù h p v i tình hình hi n t i c a m ng. - Per Seat licensing: là l a ch n t t nh t trong trư ng h p m ng có nhi u Server. Trong ch gi y phép này thì m i Client ch c n m t gi y phép duy nh t truy xu t n t t c các Server và không gi i h n s lư ng k t n i ng th i n Server. 7. Ch n phương án k t n i m ng 7.1 Các giao th c k t n i m ng Windows 2003 m c nh ch cài m t giao th c TCP/IP, còn nh ng giao th c còn l i như IPX, AppleTalk là nh ng tùy ch n có th cài t sau n u c n thi t. Riêng giao th c NetBEUI, Windows 2003 không ưa vào trong các tùy ch n cài t mà ch cung c p kèm theo ĩa CD-ROM cài t Windows 2003 và ư c lưu trong thư m c \VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI. 7.2 Thành viên trong Workgroup ho c Domain N u máy tính c a b n n m trong m t m ng nh , phân tán ho c các máy tính không ư c n i m ng v i nhau, b n có th ch n cho máy tính làm thành viên c a workgroup, ơn gi n b n ch c n cho bi t tên workgroup là xong. N u h th ng m ng c a b n làm vi c theo cơ ch qu n lý t p trung, trên m ng ã có m t vài máy Windows 2000 Server ho c Windows 2003 Server s d ng Active Directory thì b n có th ch n cho máy tính tham gia domain này. Trong trư ng h p này, b n ph i cho bi t tên chính xác c a domain cùng v i tài kho n (g m có username và password) c a m t ngư i dùng có quy n b sung thêm máy tính vào domain. Ví d như tài kho n c a ngư i qu n tr m ng (Administrator). Các thi t l p v ngôn ng và các giá tr c c b . Windows 2003 Server h tr r t nhi u ngôn ng , b n có th ch n ngôn ng c a mình n u ư c h tr . Các giá tr local g m có h th ng s , ơn v ti n t , cách hi n th th i gian, ngày tháng. III. CÀI T WINDOWS SERVER 2003 1. Giai o n Preinstallation Sau khi ki m tra và ch c ch n r ng máy c a mình ã h i các i u ki n cài t Windows 2003 Server, b n ph i ch n m t trong các cách sau ây b t u quá trình cài t. 1.1 Cài tt h i u hành khác N u máy tính c a b n ã có m t h i u hành và b n mu n nâng c p lên Windows 2003 Server ho c là b n mu n kh i ng kép, u tiên b n cho máy tính kh i ng b ng h i u hành có s n này, sau ó ti n hành quá trình cài t Windows 2003 Server. Tuỳ theo h i u hành ang s d ng là gì, b n có th s d ng hai l nh sau trong thư m c I386: - WINNT32.EXE n u là Windows 9x ho c Windows NT. - WINNT.EXE n u là h i u hành khác. 1.2 Cài t tr c ti p t ĩa CD Windows 2003 6
 7. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 N u máy tính c a b n h tr tính năng kh i ng t ĩa CD, b n ch c n t ĩa CD vào ĩa và kh i ng l i máy tính. Lưu ý là b n ph i c u hình CMOS Setup, ch nh thi t b kh i ng u tiên là ĩa CDROM. Khi máy tính kh i ng lên thì quá trình cài tt ng thi hành, sau ó làm theo nh ng hư ng d n trên màn hình cài t Windows 2003. 1.3 Cài t Windows 2003 Server t m ng có th cài t theo ki u này, b n ph i có m t Server phân ph i t p tin, ch a b ngu n cài t Windows 2003 Server và ã chia s thư m c này. Sau ó ti n hành theo các bư c sau: - Kh i ng máy tính nh cài t. - K t n i vào máy Server và truy c p vào thư m c chia s ch a b ngu n cài t. - Thi hành l nh WINNT.EXE ho c WINNT32.EXE tuỳ theo h i u hành ang s d ng trên máy. - Th c hi n theo hư ng d n c a chương trình cài t. 2. Giai o n Text-Based Setup Trong quá trình cài t nên chú ý n các thông tin hư ng d n thanh tr ng thái. Giai o n Text-based setup di n ra m t s bư c như sau: (1) C u hình BIOS c a máy tính có th kh i ng t ĩa CD-ROM (2) ưa ĩa cài t Windows 2003 Server vào ĩa CD-ROM và kh i ng l i máy. (3) Khi máy kh i ng t ĩa CD-ROM s xu t hi n m t thông báo “Press any key to continue…” yêu c u nh n m t phím b t kỳ b t u quá trình cài t. (4) N u máy có ĩa SCSI thì ph i nh n phím F6 ch Driver c a ĩa ó. (5) Trình cài t ti n hành chép các t p tin và driver c n thi t cho quá trình cài t. (6) Nh n Enter b t u cài t. (7) Nh n phím F8 ch p nh n th a thu n b n quy n và ti p t c quá trình cài t. N u nh n ESC, thìchương trình cài t k t. 7
 8. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (8) Ch n m t vùng tr ng trên ĩa và nh n phím C t o m t Partition m i ch a h i u hành. (9) Nh p vào kích thư c c a Partition m i và nh n Enter. (10) Ch n Partition v a t o và nh n Enter ti p t c. 8
 9. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (11) Ch n ki u h th ng t p tin (FAT hay NTFS) nh d ng cho partition. Nh n Enter ti p t c. (12) Trình cài t s chép các t p tin c a h i u hành vào partition ã ch n. (13) Kh i ng l i h th ng b t u giai o n Graphical Based. Trong khi kh i ng, không nh n b t kỳ phím nào khi h th ng yêu c u “Press any key to continue…” 3. Giai o n Graphical-Based Setup (1) B t u giai o n Graphical, trình cài t s cài driver cho các thi t b mà nó tìm th y trong h th ng. 9
 10. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (2) T i h p tho i Regional and Language Options, cho phép ch n các tùy ch n liên quan n ngôn ng , s m, ơn v ti n t , nh d ng ngày tháng năm,….Sau khi ã thay i các tùy ch n phù h p, nh n Next ti p t c. (3) T i h p tho i Personalize Your Software, i n tên ngư i s d ng và tên t ch c. Nh n Next. 10
 11. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (4) T i h p tho i Your Product Key, i n vào 25 s CD-Key vào 5 ô tr ng bên dư i. Nh n Next. (5) T i h p tho i Licensing Mode, ch n ch b n quy n là Per Server ho c Per Seat tùy thu c vào tình hình th c t c a m i h th ng m ng. 11
 12. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (6) T i h p tho i Computer Name and Administrator Password, i n vào tên c a Server và Password c a ngư i qu n tr (Administrator). (7) T i h p tho i Date and Time Settings, thay i ngày, tháng, và múi gi (Time zone) cho thích h p 12
 13. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (8) T i h p tho i Networking Settings, ch n Custom settings thay i các thông s giao th c TCP/IP. Các thông s này có th thay i l i sau khi quá trình cài t hoàn t t. (9) T i h p tho i Workgroup or Computer Domain, tùy ch n gia nh p Server vào m t Workgroup hay m t Domain có s n. N u mu n gia nh p vào Domain thì ánh vào tên Domain vào ô bên dư i. (10) Sau khi chép y các t p tin, quá trình cài t k t thúc IV. T NG HÓA QUÁ TRÌNH CÀI T N ub nd nh cài th i u hành Windows 2003 Server trên nhi u máy tính, b n có th n t ng máy và t tay th c hi n quá trình cài t như ã hư ng d n trong chương trư c. Tuy nhiên, ch c ch n công vi c này s vô cùng nhàm chán và không hi u qu . Lúc này vi c t ng hoá quá trình cài ts giúp công vi c c a b n tr nên ơn gi n, hi u qu và ít t n kém hơn. Có nhi u phương pháp h tr vi c cài tt ng. Ch ng h n, b n có th s d ng phương pháp dùng nh ĩa (disk image) ho c phương pháp cài t không c n theo dõi (unattended installation) thông qua m t k ch b n (script) hay t p tin tr l i. 13
 14. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 1. Gi i thi u k ch b n cài t K ch b n cài t là m t t p tin văn b n có n i dung tr l i trư c t t c các câu h i mà trình cài th i như: tên máy, CD-Key,…. trình cài t có th c hi u các n i dung trong k ch b n thì nó ph i ư c t o ra theo m t c u trúc ư c quy nh trư c. t o ra ư c các k ch b n cài t, có th dùng b t kỳ chương trình so n th o văn b n nào, ch ng h n như Notepad. Tuy nhiên, k ch b n là m t t p tin có c u trúc nên trong quá trình so n th o có th x y ra các sai sót d n n quá trình t ng hóa cài t không di n ra theo ý mu n. Do ó, Microsoft ã t o ra m t ti n ích có tên là Setup Manager (setupmgr.exe) giúp cho vi c t o ra k ch b n cài t ư c d dàng hơn. Sau khi có ư c k ch b n, có th s d ng Notepad thêm, s a l i m t s thông tin s d ng k ch b n vào quá trình cài tt ng hi u qu hơn. 2. T ng hóa dùng tham bi n dòng l nh Khi ti n hành cài t Windows 2003 Server, ngoài cách kh i ng và cài tr c ti p t ĩa CD-ROM, còn có th dùng m t trong hai l nh sau: winnt.exe dùng v i các máy ang ch y h i u hành DOS, windows 3.x ho c Windows for workgroup; winnt32.exe khi máy ang ch y h i u hành Windows 9x, Windows NT ho c m i hơn. Hai l nh trên ư c t trong thư m c I386 c a ĩa cài t. Sau ây là cú pháp cài t t 2 l nh trên: winnt [/s:[sourcepath]] [/t:[tempdrive]] [/u:[answer_file]] [/udf:id [,UDB_file]] Ý nghĩa các tham s : /s Ch r v trí t c a b ngu n cài t (thư m c I386). ư ng d n ph i là d ng y , ví d : e:\i386 ho c \\server\i386. Giá tr m c nh là thư m c hi n hành. /t Hư ng chương trình cài t t thư m c t m vào m t ĩa và cài Windows vào ĩa ó. N u không ch nh, trình cài t s t xác nh. /u Cài t không c n theo dõi v i m t t p tin tr l i t ng (k ch b n). N u s d ng /u thì ph i s d ng /s. /udf Ch nh tên c a Server và t p tin cơ s d li u ch a tên, các thông tin c trưng cho m i máy (unattend.udf). winnt32 [/checkupgradeonly] [/s:sourcepath] [/tempdrive:drive_letter:] [/unattend[num]:[answer_file]] [/udf:id [,UDB_file]] Ý nghĩa c a các tham s : /checkupgradeonly Ki m tra xem máy có tương thích nâng c p và cài t Windows 2003 Server hay không? /tempdrive Tương t như tham s /t /unattend Tương tư như tham s /u 3. S d ng Setup Manager t o ra t p tin tr l i Setup Manager là m t ti n ích giúp cho vi c t o các t p tin tr l i s d ng trong cài t không c n theo dõi. Theo m c nh, Setup Manager không ư c cài t, mà ư c t trong t p tin Deploy.Cab. 14
 15. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 Ch có th ch y ti n ích Setup Manager trên các h i u hành Windows 2000, Windows XP, Windows 2003. T o t p tin tr l i t ng b ng Setup Manager: (1) Gi i nén t p tin Deploy.cab ư c lưu trong thư m c Support\Tools trên ĩa cài t Windows 2003. (2) Thi hành t p tin Setupmgr.exe (3) H p tho i Setup Manager xu t hi n, nh n Next ti p t c. (4) Xu t hi n h p tho i New or Existing Answer File. H p tho i này cho phép b n ch nh t o ra m t t p tin tr l i m i, m t t p tin tr l i ph n ánh c u hình c a máy tính hi n hành ho c là ch nh s a m t t p tin s n có. B n ch n Create new và nh n Next. 15
 16. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (5) Ti p theo là h p tho i Type of Setup. Ch n Unattended Setup và ch n Next. (6) Trong h p tho i Product, ch n h i u hành cài t s d ng t p tin tr l i t ng. Ch n Windows Server 2003, Enterprise Edition, nh n Next. 16
 17. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (7) T i h p tho i User Interaction, ch n m c tương tác v i trình cài t c a ngư i s d ng. Ch n Fully Automated, nh n Next. (8) Xu t hi n h p tho i Distribution Share, ch n Setup from a CD, nh n Next. 17
 18. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (9) T i h p tho i License Agreement, ánh d u vào I accept the terms of …, nh n Next. (10) T i c a s Setup Manager, ch n m c Name and Organization. i n tên và t ch c s d ng h i u hành. Nh n Next. 18
 19. Tài li u Lý thuy t Qu n tr m ng phiên b n server 2003 (13) T i m c Licensing Mode, ch n lo i b n quy n thích h p. Nh n Next. (14) T i m c Computer Names, i n tên c a các máy d nh cài t. Nh n Next. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2