Tài liệu: Môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
114
lượt xem
9
download

Tài liệu: Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu: Môi trường

 1. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi I.§iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt 1.Mét sè biÖn ph¸p lμm thay ®æi sè con 2.Mét sè biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn giíi tÝnh ?Ph©n tÝch c©u th¬ sau ®Ó nhËn thÊy II.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi nh÷ng ®iÓm sai trong viÖc thùc hiÖn sinh 1.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch lμ g×? ®Î cã kÕ ho¹ch -Lμ ®iÒu chØnh vÒ sè con,thêi ®iÓm sinh LÊy chång tõ thuë m−êi ba con,kho¶ng c¸ch sinh con phï hîp víi §Õn khi m−êi t¸m em ®μ n¨m con viÖc n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña c¸ nh©n gia ®×nh vμ x· héi. ?V× sao ph¶i sinh ®Î cã kÕ ho¹ch -Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch sÏ lμm gi¶m sù gia t¨ng d©n sè,tõ ®ã n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng.
 2. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi I.§iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt 1.Mét sè biÖn ph¸p lμm thay ®æi sè con 2.Mét sè biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn giíi tÝnh II.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi D©n sè t¨ng 1.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch lμ g×? qu¸ nhanh sÏ dÉn tíi -Lμ ®iÒu chØnh vÒ sè con,thêi ®iÓm sinh con,kho¶ng c¸ch sinh con phï hîp víi hËu qu¶ g×? viÖc n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña c¸ nh©n gia ®×nh vμ x· héi. -Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch sÏ lμm gi¶m sù gia t¨ng d©n sè,tõ ®ã n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng.
 3. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi D©n sè ChÊt l−îng M«i tr−êng cuéc sèng
 4. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi I.§iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt 1.Mét sè biÖn ph¸p lμm thay ®æi sè con 2.Mét sè biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn giíi tÝnh ?Nªu c¸c dÉn chøng cô thÓ ®Ó minh häa cho mèi quan hÖ nªu II.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi trªn 1.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch lμ g×? -Lμ ®iÒu chØnh vÒ sè con,thêi ®iÓm sinh con,kho¶ng c¸ch sinh con phï hîp víi viÖc n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña c¸ nh©n gia ®×nh vμ x· héi. -Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch sÏ lμm gi¶m sù gia t¨ng d©n sè,tõ ®ã n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng.
 5. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi ChÊt th¶i tõ giao th«ng g©y « nhiÔm kh«ng khÝ
 6. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi R¸c vμ chÊt th¶i sinh ho¹t
 7. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi ChÊt th¶i tõ c«ng nghiÖp n«ng nghiÖp vμ y tÕ
 8. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi Khai th¸c tμi nguyªn vμ ®èt ph¸ rõng bõa b·i
 9. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi §Êt canh t¸c bÞ lÊn chiÕm bëi nhμ ë
 10. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi V× vËy søc khoÎ con ng−êi suy gi¶m,bÖnh viÖn kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ch÷a bÖnh
 11. Bμi 47: §iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vμ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi I.§iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt 1.Mét sè biÖn ph¸p lμm thay ®æi sè con -D©n sè t¨ng nhanh,chÊt th¶i sinh 2.Mét sè biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn giíi tÝnh ho¹t,khãi bôi,chÊtsinh emc¸c dÞch vô Lμ häc th¶i tõ II.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ng−êi y tÕ lμ nguyªn m g× ®Ó gãpnhiÔm m«i cÇn lμnh©n g©y « tr−êng. phÇn ®¶m b¶o æn 1.Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch lμ g×? ®Þnh d©n sè vμ 2.C¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai(Néi dung -Thùc hiÖn tèt sinh ®Î cã kÕ ho¹h, b¶o vÖ m«i b¶ng 47 SGK) gi¶m bít søc Ðp−cña d©n sè lªn tμi tr êng nguyªn thiªn nhiªn vμ m«i tr−êng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản