Tài liệu ôn thi: Công thức vật lý

Chia sẻ: Pham Thanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
91
lượt xem
14
download

Tài liệu ôn thi: Công thức vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vói con lắc đơn dao động trong trọng trường g là gia tốc trọng trường Với con lắc chịu thêm ngoại lực có phương thẳng đứng g = 9,8 ± Fn/m. Dâú cộng ứng với ngoại lực cùng chiều với P. Với con lắc chịu thêm ngoại lực có phương ngang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi: Công thức vật lý

  1.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  PhÇn 1 ®éng lùc häc vËt r¾n ­ I =  5 mR 2 2 • mèi liªn hÖ c¸c ®Ëi lîng ®éng häc v = ω .R , a = γ .R,   ∆ s = ∆ ϕ .R ­ I = ml2/12 • C¸c ph¬ng tr×nh ®éng häc ®éng n¨ng quay  W = 1 Iϖ 2 1 2 ChuyÓn ®éng quay  ChuyÓn ®éng quay  ®Òu biÕn ®æi ®Òu M«men ®éng lîng L = I. ω   γ  = 0 γ  = h»ng sè C«ng cña m«men Aϕ = M ϕ  ω   = h»ng sè ω  = ω 0 + γ .t ϕ = ϕ 0 + ω  t ϕ = ϕ 0 + ω 0t +  §Þnh lý ®éng n¨ng A = ∆ W γ t2/2 PhÇn 2 ω 2 – ω 02 = 2  Dao ®éng ®iÒu hoµ γ ∆ ϕ  • ph¬ng tr×nh dao ®éng x = Acos(ω t + ϕ )   ω  = 2π /T v = ­ω  A.sina(ω  t + ϕ ) • Mèi liªn hÖ c¸c gia tèc chÊt ®iÓm a = ­ ω 2 A.cos(ω t + ϕ ) = ­ ω 2 x   an2 + at2 = a2  Víi an = ω 2 .R F = ­m ω 2 x : lùc håi phôc • C¸c m«men qu¸n tÝnh  * §é biÕn d¹ng cña lß xo treo th¼ng ®øng  ­ ChÊt ®iÓm I = mR2 K khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng ∆l = mg/K  ⇔    m ­ I = mR2 = g/∆l ⇒ ω  = g/∆l  2 • TÇn sè gãc mét sè hÖ thêng gÆp ­ I = mR2/2 ­ Con l¾c lß xo: ω 2 =  K m Mét lß xo th×  K trong cong thøc trªn  chÝnh lµ hÖ sè ®µn håi cña lß xo               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  2.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ­ A = nöa kh«ng gian giao ®éng K = K1.K2/(K1  ­ Khi v = 0 vµ x = x0 th× A = /x0/ K = K1 +K2 ­ W =  1 mϖ 2 A 2 = 1 KA 2 = ...   +K2) 2 2 ­ Vmax = ω  A,  amax = ω 2 A (HÖ song song)  ­ A2 = x2 + v2/ω 2  (hÖ nèi tiÕp) ­ TÝnh ω  dùa vµo Chøng minh dao ®éng  ®iÒu hoµ                                      ­ Mét sè c¸ch kh¸c K = K1 +K2 •    X¸c ®Þnh  ϕ     Dùa vµo ®iÒu kiÖn ban ®Çu hoÆc gi¶n ®å  (HÖ xung ®èi) Fresnen ­ Con l¾c ®¬n: ω 2 = g/l  • Lùc t¸c dông lªn ®iÓm treo con l¾c lß  Vãi con l¾c ®¬n dao ®éng trong träng  2 xo treo th¼ng ®øng trêng g lµ gia tèc träng trêng F = K(∆ l ± x) = p ± kx Víi con l¾c chÞu thªm ngo¹i lùc cã ph­   DÊu céng øng víi hÖ quy chiÕu cã chiÒu  ¬ng th¼ng ®øng  d¬ng híng xuèng Vµ ngîc l¹i                           g = 9,8 ±        _    Fmax = p + kA Fn/m.       D©ó céng øng víi ngo¹i lùc cïng  ­ Fmin = P –KA nÕu ∆l ≤  A chiÒu víi P. ­ Fmin = 0 NÕu ∆l ≥  A       Víi con l¾c chÞu thªm ngo¹i lùc cã  • DÞnh thêi gian ph¬ng ngang ­ ∆ t = ∆ϕ/ω                                     g2 = 9,82  ­ t = ϕ t /ω   + Fn2/m2 • Qu∙ng ®êng           C¸c ngo¹i lùc thêng gÆp                  Lùc qu¸n tÝnh  ­ Qu∙ng ®êng tæng qu¸t S = 4.n. A + ∆ S  F =maqt Trong ®ã n lµ sè chu kú dao ®éng                 Lùc ®iÖn  ­ F = qE ­ Qu∙ng ®êng ng¾n nhÊt ∆ Smin  = 2.A[1­  3                 Lùc ®Èy Acsimet         F  cos(ω t/2)] = D.g.V • X¸c ®Þnh biªn ®é vµ tÇn sè gãc               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  3.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  • Sai lÖch cña ®ång hå   ­     Biªn ®é sãng ©m trong kh«ng gian  qu¶ l¾c so víi ®ång hå  ®¼ng híng chuÈn                     A = An/R √ π                             θ = T  . (1­  • ¢m häc Ts/T®) ­ L(dB)  = 10lg(I/I0) I0 = 10­12 W/m2    ­ Trêng hîp sai lªch do gi∙n në v×  ­ §iÒu kiÖn sãng c¬ häc thµnh sãng ©m nhiÖt 20 ≤  f≤  20 000(Hz)                 ­ C¸c tÇn sè ©m trªn nh¹c cô cã thÓ cã:                             θ = T  α (ts – f; 2f; 3f; …n.f t®)/2 Trong ®ã f lµ tÇn sè ©m c¬ b¶n do nh¹c cô  ­ trêng hîp ®a ®ång hå lªn ®é cao h ph¸t ra                       θ = ­T  h/R ­ HiÖu øng ®èpple 4 1 PhÇn 3 Ngêi quan s¸t (m¸y thu) chuyÓn ®éng l¹i  Sãng c¬ gÇn nguån ©m B¶ng vËn tèc ©m • Ph¬ng tr×nh sãng æng qu¸t          ChÊt VËn èc ©m( m/s)             u = Acos(ω t + ϕ + 2πd/ Kh«ng khÝ ë 0 C 0 331 λ ) Kh«ng khÝ 250C 346 Níc 15 C 0 1500 • §é lÖch pha gi÷a 2 ®iÓm c¸ch nhau ∆d  S¾t 5800 trªn ph¬ng truyÒn sãng Nh«m 6260                         ∆ ϕ  =  2π∆d/λ  • Kháang c¸ch 2 ®iÓm trªn ph¬ng truyÒn  sãng lu«n dao ®éng cïng pha • Giao thoa *ph¬ng tr×nh giao thoa t¹i mét vÞ trÝ M                 ∆ d = k λ  trong vïng giao thoa cã 2 nguån dao  • Kháang c¸ch 2 ®iÓm trªn ph¬ng truyÒn  ®éng cïng pha sãng lu«n dao ®éng ngîc pha π π              ∆ d =(2 k +1)λ/2 uM = Acos[ ( x 2 − x1 ).] cos[(ϖt − ( x1 + x 2 )]   λ λ • Biªn ®é sãng      Biªn ®é cña M : AM = Acos[  ­ Biªn ®é sãng trªn mÆt níc ®¼ng híng π              A = An/√(2 π.R) ( x 2 − x1 ).] λ               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  4.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ­ §iÒu kiÖn M thuéc v©n låi : x2 – x1 =  ­ N¨ng lîng ®iÖn tõ k λ  E =E® + Et = q2/2.C + L.i2/2 = Cu2/2 + L.i2/2  = E®m∙ = Q02/2.C = CU02/2 =Etmax = L.I02/2 ­ §iÒu kiÖn M thuéc v©n låi : x2 – x1 =       ­    C«ng suÊt hao phÝ P = R.I2 =  (k + 0,5) λ  R.I02/2 −l l ­ X¸c ®Þnh sè v©n låi         ≤ k ≤ • M¹ch LC b¾t sãng  λ λ ­ Bíc sãng cã tÝn hiÖu céng hëng −l l ­ X¸c ®Þnh sè v©n lâm   − 0,5 ≤ k ≤ − 0,5              λ = 2πc.  L.C  Vãi c  λ λ =3.108m/s ­ Kho¶ng c¸ch 2 v©n låi liªn tiÕp hoÆc  ­ Cho m¹ch LC cã L kh«ng ®æi C biÕn  2 v©n lâm liªn tiÕp däc ®o¹n th¼ng  thiªn  nèi 2 nguån b»ng λ/2 Khi C = C1 b¾t ®îc sãng λ 1  ⇒   C1/C2 =  ­ Kho¶ng c¸ch  v©n låi vµ v©n lâm liªn         C = C2 b¾t ®îc sãng λ 2  tiÕp däc ®o¹n th¼ng nèi 2 nguån b»ng  λ/4        Vµ              C1/C2 = f22/f12 • Sãng dõng  ­ Biªn ®é sãng dõng AM = 2Asin 2π d/λ ­ GhÐp  2 tô song song th× b¾t ®îc sãng  bông cã bíc sãng                             λ 2 = λ 12 + λ 22                                            λ /2  Vµ tÇn sè  nót 1 1 1             2 = 2 + 2 5 f f1 f2 PhÇn 4 ®iÖn häc ­ GhÐp 2 tô nèi tiÕp b¾t ®ù¬c bíc sãng 1 1 1                   2 = 2 + 2  vµ tÇn sè f2 =  • TÇn sè gãc cña m¹ch LC:  ω 2 = 1/L.C λ λ1 λ 2 • N¨ng lîng ®iÖn tõ trêng f1  + f2       2 2 ­ N¨ng lîng ®iÖn trêng M¹ch LC cã C kh«ng ®æi L biÕn thiªn                   E® = q2/2.C = Cu2/2 ­ N¨ng lîng tõ trêng Khi L = L1 b¾t ®îc sãng λ 1  ⇒                  Et = L.i2/2  L1/L2 =         L = L2 b¾t ®îc sãng λ 2  6               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  5.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  • C«ng suÊt P = UIcosϕ = RI2 =         Vµ              L1/L2 =  f22 / f12 U R U 2 cos 2 ϕ 2 = ­ GhÐp  2 cuén c¶m nèi tiÕp th× b¾t ®îc  R R sãng cã bíc sãng •  M¹ch cã R biÕn thiªn            λ 2 = λ 12 + λ 22      ­ P max khi R = /ZL – ZC/ ­ ­ Cho Cuén c¶m cã gi¸ trÞ thay ®æi (L1;  ­ R1 vµ R2 lµm cho m¹ch cã cïng c«ng  7 L2) ®Ó b¾t ®îc sãng trong kho¶ng (λ 1;  suÊt. Th× gi¸ trÞ ®iÖn trë ®Ó c«ng  suÊt cùc ®¹i lµ λ 2) th× C trong kho¶ng                      R2 = R1.R2 λ1 2 λ2                        ( 2 ; 22  ) • M¹ch cã L biÕn thiªn 4π cL2 4π cL1 ­ §Ó i, P vµ c¸c ®iÖn ¸p kh¸c UL cùc  ®¹i th× ZL = ZC ­ Cho tô ®iÖn cã gi¸ trÞ thay ®æi (C1;  R2 + ZC 2 C2) ®Ó b¾t ®îc sãng trong kho¶ng (λ 1;  ­ §Ó UL max th×   Z L =   ZC λ 2) th× L trong kho¶ng λ2 λ2 R2 + ZC 2 ­ Khi ®ã      ULmax =  U.                           ( 2 1 ; 2 2  ) R 4π cC 2 4π cC1 D¶i sãng v« tuyÕn ­ Khi L = L1 vµ L = L2 m¹ch cã cïng c«ng  suÊt ®Ó m¹ch cã c«ng suÊt cùc ®¹i th× :  Tªn sãng Bíc sãng (m) L1 + L2 Sãng dµi      > 3000 L =    Sãng trung      3000 – 200 2 Sãng ng¾n 1      200­50 • M¹ch cã C biÕn thiªn Sãng  ng¾n 2      50 ­ 10 ­ §Ó i, P vµ c¸c ®iÖn ¸p kh¸c UC cùc  Sãng cùc ng¾n      10 ­0,01 ®¹i th× ZC = ZL R2 + ZL 2 1 ­ §Ó UL max th×   Z C =   Z L = ω.L  ,  Z C = ZL •  ,  Z AB = R + ( Z L − Z C )   2 2 ϖ .C R2 + ZL 2 ­ Khi ®ã      UCmax =  U.    R               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  6.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ­ Khi C = C1 vµ C = C2 m¹ch cã cïng c«ng        Víi n lµ chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh  suÊt ®Ó m¹ch cã c«ng suÊt cùc ®¹i th× : C  víi  2C1 .C 2 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c chiÕu tíi =     C1 + C 2 • Giao thoa ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ­ HiÖu quang tr×nh d2 – d1 = ax/D d1 M • C¸c m¸y ®iÖn ­      E0 = NBSω   x L n.P a ­  f =      p lµ sè cÆp cùc, n lµ sè  d2 60 vßng quay cña ­  R«to trong 1 phót , f lµ tÇn sè ®iÖn ­ Trong m¹ch h×nh sao UD = √3. UP vµ ID  D = IP ­ Trong m¹ch h×nh ∆    ID = √3. IP vµ UD  ai = UP ­ §o bíc sãng  theo kho¶ng  v©n:  λ =   D ­ U1/U2 = N1/N2 = I2/I1 ­ To¹ ®é v©n s¸ng: x = ki.    k lµ bËc  ­ v©n s¸ng còng lµ thø tù cña v©n R1 vµ R2 lµm cho m¹ch cã cïng c«ng suÊt.  8 ­ To¹ ®é v©n tèi: x = (k + 0,5)i .   k  Th× gi¸ trÞ  12 lµ bËc v©n tèi b»ng thø tù cña v©n  ­ I1 trõ 1 P2 ­ Sè v©n s¸ng quan s¸t ®îc ­ ∆p =  2 2 ;  U lµ ®iÖn ¸p ®∙ t¨ng  L U cos ϕ                        n = 2.     + 1 thÕ khi truyÒn ®i  2i  ­ ­ Sè v©n tèi quan s¸t ®îc PhÇn 5 L                        n = 2.     Trong  quang häc  2i  9 • Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh  ®ã phÐp lÊy phÇn nguyªn ®èi víi v©n tèi  cã gãc chiÕt quang A nhá  lÊy lµm trßn lªn nÕu phÇn thËp ph©n lín                         D = (n – 1)A h¬n 5               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  7.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  • Giao thoa víi ¸nh s¸ng tæng hîp ­ C«ng suÊt bøc x¹:  P = nP. ε  / ∆t ­ Cêng ®é dßng quang ®iÖn b∙o hoµ Ibh =  ­ §iÒu kiÖn c¸c bíc sãng cã cùc ®¹i t¹i  ne.e/ ∆t to¹ ®é x 10 ­ HiÖu suÊt lîng tö : η = ne/nP                  X = k1 i1 = k2 i2 = …. ⇒ ­ B¸n kÝnh chuyÓn ®éng cña ®iÖn tÝch  k1 λ 1 = k2 λ 2 = …. trong tõ trêng do lùc Lorenx¬        ­     BÒ rréng quang phæ bËc k:  ∆x  mv = k(i® ­ it) R =   qB D¶i sãng ¸nh s¸ng Giíi h¹n quang ®iÖn ngoµi Mµu s¾c ¸nh s¸ng ChÊt λ 0 (µm) Bíc sãng λ trong  B¹c 0,260 ch©n kh«ng (µm) ®ång 0,300 §á 0,760 – 0,640 kÏm 0,350 Cam 0,650 ­ 0,590 Nh«m 0,360 Vµng 0,600 – 0,570 Natri 0,500 Lôc 0,575 – 0,500 Kali 0,550 Lam 0,510 – 0,45 Xesi 0,660 Chµm 0,460 – 0.430 Canxi 0,750 TÝm 0,440 – 0,380 • èng R¬ngen    hfmax =  e.UAK   Giíi h¹n quang ®iÖn trong • HiÖn tîng quang ®iÖn ChÊt λ 0 (µm) ­     N¨ng lîng ph«t«n: ε  = hf ( h =  Ge 1,88 6,625.10­34 J.s)    1,11 ­ HÖ thøc Anhxtanh          Si hc mv 2 PbS 4,14               = A+    λ 2 CdS 0,90 hc PbSe 5,65 ­    Giíi h¹n quang ®iÖn   λ0 = A ­ W®max =  2  =  eUh = ­ e.Vmax chó ý e  mv 2 • Quang phæ H mang gi¸ trÞ ©m ­ B¸n kÝnh quü ®¹o dõng : rn = n2. r0 ­ C«ng cña ®iªn trêng  A® = qE.d                Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
  8.       ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ThÇy: Vò Duy Ph¬ng – 0955 121 007  ­ HÊp thô bøc x¹ n¨ng lîng  hf = Ecao –  ­ N¨ng lîng liªn kÕt riªng: Wlk/A EthÊp ­ C¸c c«ng thøc phãng x¹ λ              N = N0.e­   t hoÆc  N = N0.2­t/ PhÇn 6 T ThuyÕt t¬ng ®èi vµ vËt lý h¹t nh©n              m = m0.e­  λ  t  hoÆc  m = m0.2­t/ • ThuyÕt t¬ng ®èi hÑp T ­ Sù co chiÒu dµi vµ chËm thêi gian              H = H0.e­  λ  t  hoÆc  H = H0.2­t/ T N              m =  A  Vµ  H = λN NA 11 ­ R1 vµ R2 lµm cho m¹ch cã cïng c«ng  suÊt. Th× gi¸ trÞ ®iÖn trë ®Ó c«ng  Chu kú b¸n r∙ suÊt cùc ®¹i lµ ChÊt phãng x¹ Chu kú b¸n r∙ T      14C 5 730 n¨m ∆t 0 v 2   vµ   ∆t =  13  I 8,9 ngµy L = L0  1 − 2 v2   15 O 122 gi©y c 1− 2 c 210 Po 138,4 ngµy Trong ®ã L0 vµ ∆t0 lµ chiÒu dµi riªng vµ  226 Ra 1 620 n¨m thêi gian riªng, L vµ ∆t lµ chiÒu dµi t¬ng  219 Rn 4 gi©y ®èi tÝnh vµ kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi tÝnh 235 U 7,13.108 n¨m ­ Khèi lîng vµ n¨ng lîng t¬ng ®èi tÝnh m0             m =  v 2    vµ E = mc   2 1− c2 ­ Khèi lîng t¬ng ®èi tÝnh cña ph«t«n:  mph= h/cλ  • VËt lý h¹t nh©n ­ §é hôt khèi : ∆m =[ZmP + (A­ Z)mn] ­mhn ­ N¨ng lîng liªn kÕt :  Wlk = ∆m.c2               Thanh Ho¸ 2009  Thanh Ho¸ 2009
Đồng bộ tài khoản