intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ôn thi Hóa học 12

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

606
lượt xem
333
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi hóa học 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi Hóa học 12

 1. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí C U TRÚC ð THI Năm 2010 ( B GD-ðT) A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ B N I PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH [32] N i dung S câu Este, lipit 2 Cacbohiñrat 1 Amin. Amino axit và protein 3 Polime và v t li u polime 1 T ng h p n i dung các ki n th c hoá h u cơ 6 ð i cương v kim lo i 3 Kim lo i ki m, kim lo i ki m th , nhôm 6 S t, crom 3 Hoá h c và v n ñ phát tri n kinh t , xã h i, môi trư ng 1 T ng h p n i dung các ki n th c hoá vô cơ 6 II. PH N RIÊNG [8 câu] N i dung S câu Este, lipit, ch t gi t r a t ng h p 1 Cacbohiñrat 1 Amin. Amino axit và protein 1 Polime và v t li u polime 1 ð i cương v kim lo i 1 Kim lo i ki m, kim lo i ki m th , nhôm 1 S t, crom, ñ ng, phân bi t m t s ch t vô cơ, hoá h c và v n ñ phát tri n 2 kinh t , xã h i, môi trư ng B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO [ 8 Câu] N i dung S câu Este, lipit, ch t gi t r a t ng h p 1 Cacbohiñrat 1 Amin. Amino axit và protein 1 Polime và v t li u polime 1 ð i cương v kim lo i 1 Kim lo i ki m, kim lo i ki m th , nhôm 1 S t, crom, ñ ng, phân bi t m t s ch t vô cơ, chu n ñ dung d ch; hoá h c và 2 v n ñ phát tri n kinh t , xã h i, môi trư ng GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 1
 2. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT *** Câu 1: Ch t béo l ng có thành ph n axit béo A. ch y u là các axit béo chưa no. B. ch y u là các axit béo no. C. ch ch a duy nh t các axit béo chưa no. D. Không xác ñ nh ñư c. Câu 2: H p ch t h u cơ (X) ch ch a nhóm ch c axit ho c este C3H6O2.S công th c c u t o c a (X) là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 3: Ch t béo là A. h p ch t h u cơ ch a C, H, O, N. B. trieste c a glixerol và axit béo. C. là este c a axit béo và ancol ña ch c. D. trieste c a glixerol và axit h u cơ. Câu 4: Este có công th c phân t C3H6O2 có g c ancol là etyl thì axit t o nên este ñó là A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic D. Axit fomic Câu 5: Ch t h u cơ (A) m ch th ng, có công th c phân t C4H8O2. Cho 2,2g (A) ph n ng v a ñ v i dung d ch NaOH, cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 2,05g mu i. Công th c c u t o ñúng c a (A) là: A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. C3H7COOH. D. CH3COOC2H5. Câu 6: Thu tinh h u cơ có th ñư c ñi u ch t monome nào sau ñây? A. Axit acrylic. B. Metyl metacrylat. C. Axit metacrylic. D. Etilen. Câu 7: Khi ñ t cháy hoàn toàn h n h p các este no, ñơn ch c, m ch h thì s n ph m thu ñư c có: A. s mol CO2 = s mol H2O. B. s mol CO2 > s mol H2O. C. s mol CO2 < s mol H2O. D. kh i lư ng CO2 = kh i lư ng H2O. Câu 8: Công th c t ng quát c a este m ch (h ) ñư c t o thành t axit không no có 1 n i ñôi, ñơn ch c và ancol no, ñơn ch c là A. CnH2n–1COOCmH2m+1 . B. CnH2n–1COOCmH2m–1 . C. CnH2n+1COOCmH2m–1 . D. CnH2n+1COOCmH2m+1 . Câu 9: Metyl fomiat có th cho ñư c ph n ng v i ch t nào sau ñây? A. Dung d ch NaOH. B. Natri kim lo i. C. Dung d ch AgNO3 trong amoniac. D. C (A) và (C) ñ u ñúng. Câu 10: Metyl propionat là tên g i c a h p ch t có công th c c u t o nào sau ñây? A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. CH3COOC2H5 Câu 11: S n ph m ph n ng xà phòng hóa vinyl axetat có ch a: A. CH2=CHCl B. C2H2 C. CH2=CHOH D. CH3CHO Câu 12: Ch s xà phòng hóa là A. ch s axit c a ch t béo. B. s mol NaOH c n dùng ñ xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam ch t béo. C. s mol KOH c n dùng ñ xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam ch t béo. D. t ng s mg KOH c n ñ trung hòa h t lư ng axit béo t do và xà phòng hóa h t lư ng este trong 1 gam ch t béo. Câu 13: ð t cháy hoàn toàn 4,2g m t este ñơn ch c (E) thu ñư c 6,16g CO2 và 2,52g H2O. (E) là: A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5 Câu 14: ð trung hòa 14g m t ch t béo c n dung 15 ml dung d ch KOH 0,1M. Ch s axit c a ch t béo ñó là: A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. nKOH mKOH (mg) mKOH : 14 Câu 15: Etyl axetat có th ph n ng v i ch t nào sau ñây? A. Dung d ch NaOH. B. Natri kim lo i. C. Dung d ch AgNO3 trong nư c amoniac. D. Dung d ch Na2CO3. Câu 16: Xà phòng hoá 7,4g este CH3COOCH3 b ng ddNaOH. Kh i lư ng NaOH ñã dùng là: A. 4,0g. B. 8,0g. C. 16,0g. D. 32,0g. Câu 17: S n ph m th y phân este no ñơn ch a (h ) trong dung d ch ki m thư ng là h n h p A. ancol và axit. B. ancol và mu i. C. mu i và nư c. D. axit và nư c. GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 2
 3. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí Câu 18: Th y phân hoàn toàn 0,1 mol este (X) (ch ch a ch c este) c n v a ñ 100 g dung d ch NaOH 12% thu ñư c 20,4g mu i c a axit h u cơ và 9,2 g ancol. CTPT c a axit t o nên este (bi t ancol ho c axit là ñơn ch c) là A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. C2H5COOH. Câu 19: Ch t nào dư i ñây không ph i là este? A.HCOOCH3 . B.CH3COOH . C.CH3COOCH3. D.HCOOC6H5. Câu 20:Este C4H8O2 tham gia ñư c ph n ng tráng b c, có công th c c u t o như sau CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH2CH2CH3. Câu 21: Khi th y phân b t kỳ ch t béo nào cũng thu ñư c A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic. Câu 22: Trong cơ th ch t béo b oxi hoá thành nh ng ch t nào sau ñây? A.NH3 và CO2. B. NH3, CO2, H2O. C.CO2, H2O. D. NH3, H2O. Câu 23: Khi th y phân ch t nào sau ñây s thu ñư c glixerol? A. Lipit. B. Este ñơn ch c. C. Ch t béo. D. Etyl axetat. Câu 24: M t nhiên có thành ph n chính là A. este c a axit panmitic và các ñ ng ñ ng. B. mu i c a axit béo. C. các triglixerit . D. este c a ancol v i các axit béo. Câu 25: Trong các h p ch t sau, h p ch t nào thu c lo i ch t béo? A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C16H33COO)3C3H5. C. (C6H5COO)3C3H5. D. (C2H5COO)3C3H5. Câu 26: ð ñi u ch xà phòng, ngư i ta có th th c hi n ph n ng A. phân h y m . B. th y phân m trong dung d ch ki m. C. axit tác d ng v i kim lo i D. ñehiñro hóa m t nhiên Câu 27: ru t non cơ th ngư i , nh tác d ng xúc tác c a các enzim như lipaza và d ch m t ch t béo b thu phân thành A.axit béo và glixerol. B.axit cacboxylic và glixerol. C. CO2 và H2O. D. axit béo, glixerol, CO2, H2O. Câu 28: Cho các ch t l ng sau: axit axetic, glixerol, triolein. ð phân bi t các ch t l ng trên, có th ch c n dùng A.nư c và quỳ tím. B.nư c và dd NaOH . C.dd NaOH . D.nư c brom. Câu 29: ðun h n h p glixerol và axit stearic, axit oleic ( có H2SO4 làm xúc tác) có th thu ñư c m y lo i trieste ñ ng phân c u t o c a nhau? A. 3 . B. 5 . C. 4 . D. 6 . Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam m t lo i ch t béo trung tính c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Kh i lư ng mu i natri thu ñư c sau khi cô c n dung d ch sau ph n ng là A.17,80 gam . B.19,64 gam . C.16,88 gam . D.14,12 gam. Câu 31: ðun nóng m t lư ng ch t béo c n v a ñ 40 kg dd NaOH 15%, gi s ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng (kg) glixerol thu ñư c là A. 13,8 . B. 6,975. C. 4,6. D. 8,17. Câu 32: Th tích H2 (ñktc) c n ñ hiñrohoá hoàn toàn 4,42 kg olein nh xúc tác Ni là bao nhiêu lit? A.336 lit. B.673 lit. C.448 lit. D.168 lit. Câu 33: ð trung hoà 4,0 g ch t béo có ch s axit là 7 thì kh i lư ng c a KOH c n dùng là 1g axit béo c n 7 gam KOH 4 gam ? A.28 mg. B.84 mg. C.5,6 mg. D.0,28 mg. Câu 34: ð trung hoà 10g m t ch t béo có ch s axit là 5,6 thì kh i lư ng NaOH c n dùng là bao nhiêu? A. 0,05g. B. 0,06g. C. 0,04g. D. 0,08g. Câu 35: Este A có công th c phân t là C4H8O2. S ñ ng phân c u t o c a A là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 3
 4. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí Câu 36.Ch t nào sau ñây là thành ph n ch y u c a xà phòng ? A. CH3COONa B. CH3(CH2)3COONa C. CH2=CH- COONa D. C17H35COONa . Câu 37: T stearin, ngư i ta dùng ph n ng nào ñ ñi u ch ra xà phòng ? A. Ph n ng este hoá . B. Ph n ng thu phân este trong môi trư ng axít. C. Ph n ng c ng hidrô D. Ph n ng th y phân este trong môi trư ng ki m. Câu 38: Thành ph n chính c a ch t gi t r a t ng h p là A. C15H31COONa . B. (C17H35COO)2Ca. C. CH3[CH2]11-C6H4-SO3Na . D. C17H35COOK . Câu 39: ð c ñi m nào sau ñây không ph i c a xà phòng ? A. Là mu i c a natri . B. Làm s ch v t b n. C. Không h i da . D. S d ng trong m i lo i nư c. Câu 40: Ch t nào sau ñây không là xà phòng ? A. Nư c javen. B. C17H33COONa. C. C15H31COOK. D. C17H35COONa . GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 4
 5. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí CHƯƠNG 2 – CACBOHIDRAT *** Câu 1: Khi hidro hóa glucozơ ho c fructozơ ñ u thu ñư c s n ph m là A. mantozơ. B. tinh b t. C. xenlulozơ. D. sorbitol. Câu 2: Dung d ch ch a 3 gam glucozơ và 3,42g saccarozơ khi tác d ng v i lư ng (dư) dung d ch AgNO3/NH3 s ñư c bao nhiêu gam b c? A. 3,6g B. B. 5,76g C. 2,16g D. 4,32g Câu 3: Hòa tan 3,06g h n h p X g m glucozơ và saccarozơ vào nư c. Dung d ch thu ñư c cho tác d ng v i lư ng ( dư) dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 1,62g b c.% ( theo kh i lư ng) c a glucozơ trong X là A. 44,12% B. 55,88% C. 40% D. 60%. Câu 4: Haõy löïa choïn hoaù chaát ñeå ñieàu cheá C2H5OH baèng 1 phaûn öùng . A. Tinh boät B. Axit axeâtic C. Glucozô D. Andehit fomic. Câu 5: Th y phân hoàn toàn 1 kg tinh b t s thu ñư c bao nhiêu kg glucozơ? A. 1kg . B. 1,18kg. C. 1,62kg. D. 1,11kg. Câu 6: Cho sô ñoà chuyeån hoaù sau : Tinh boät → X → Y → axit axetic : X vaø Y laàn löôït laø : A. ancol etylic ; andehit axetic . B. Mantozô ;Glucozô . C. Glucozô ; etyl axetat . D. Glucozô ; ancol etylic . Câu 7: Hai chaát ñoàng phaân cuûa nhau laø : A. Fructozô vaø Mantozô . B. Saccarozô vaø mantozô . C. Glucozô vaø Mantozô . D. Saccarozô vaø Fructozô . Câu 8: Có th phân bi t dung d ch sacarozơ và dung d ch glucozơ b ng : 1. Cu(OH)2 2. Cu(OH)2/ to 3. dd AgNO3/NH3 4. NaOH. A. 1;2;3. B. 2; 3; 4. C. 1; 3. D. 2; 3. Câu 9: Có th phân bi t dung d ch sacarozơ và dung d ch mantozơ b ng: 1. Cu(OH)2 2. Cu(OH)2/to 3. ddAgNO3/NH3 4. H2/Ni,to A. 1; 3 . B. 2; 3 . C. 1; 2; 3. D. 1; 3; 4. Câu 10: Dung d ch glucozơ không cho ph n ng nào sau ñây: A. ph n ng hòa tan Cu(OH)2. B. ph n ng th y phân. C. ph n ng tráng gương. D. ph n ng k t t a v i Cu(OH)2. Câu 11: Có ph n ng nào khác gi a dung d ch glucozơ và dung d ch mantozơ ? A. Ph n ng tráng gương. B. Ph n ng hòa tan Cu(OH)2. B. Ph n ng t o k t t a ñ g ch v i Cu(OH)2, ñun nóng. D. Ph n ng th y phân. Câu 12: Th tích không khí t i thi u ñktc ( có ch a 0,03% th tích CO2) c n dùng ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p t o 16,2g tinh b t là A. 13,44 lít. B. 4,032 lít. C. 0,448 lít. D. 44800 lít. Câu 13: Kh i lư ng saccarozơ thu ñư c t 1 t n nư c mía ch a 12% saccarozơ ( hi u su t thu h i ñư ng ñ t 75%) là A. 60kg. B. 90kg. C. 120kg. D. 160kg. Câu 14: T 10 t n v bào ( ch a 80% xelulozơ có th ñi u ch ñư c bao nhiêu t n ancol etylic? Cho hi u su t toàn b hóa trình ñi u ch là 64,8%. A. 0,064 t n. B. 0,152 t n. C. 2,944 t n. D. 0,648 t n. Câu 15: ð có 59,4kg xelulozơ trinitrat c n dùng t i thi u bao nhiêu kg xelulozơ và bao nhiêu kg HNO3? Cho bi t hi u su t ph n ng ñ t 90%. A. 36kg và 21kg. B. 36kg và 42kg. C. 18kg và 42kg. D. 72kg và 21kg. Câu 16: Ch ra phát bi u sai: A. Dung d ch mantozơ hòa tan ñư c Cu(OH)2. B. S n ph m th y phân xelulozơ ( H+, to) có th t o k t t a ñ g ch v i Cu(OH)2 ñun nóng. GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 5
 6. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí C. Dung d ch fructozơ hòa tan ñư c Cu(OH)2. D. Th y phân saccarozơ cũng như mantozơ ( H+, to) ñ u cho cùng m t s n ph m. Câu 17: ð ch ng minh trong phân t saccarozơ có nhi u nhóm –OH ta cho dung d ch saccarozơ tác d ng v i: A. Na . B. Cu(OH)2. C. AgNO3/NH3. D. nư c brom. Câu 18: Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic ( hi u su t ph n ng ñ t 81%). Toàn b lư ng CO2 sinh ra cho h p th h t vào nư c vôi trong dư ñư c 60 gam k t t a. Giá tr m là A. 60g . B. 40g . C. 20g . D. 30g. Câu 19: Cho sơ ñ chuy n hóa: Mantozơ → X → Y → Z → axit axetic.Y là A. fructozơ. B. andehit axetic. C. ancol etylic D. axetilen. Câu 20: Cho sơ ñ chuy n hóa: CO2 → X → Y → ancol etylic. Y là A. etylen. B. andehit axetic. C. glucozơ. D. fructozơ. Câu 21: Cho sơ ñ chuy n hóa: glucozơ → X → Y → cao su buna. Y là A. vinyl axetylen B. ancol etylic C. but – 1-en D. buta -1,3-dien. Câu 22: Dãy dung d ch các ch t hòa tan ñư c Cu(OH)2 là A. mantozơ; saccarozơ; fructozơ; glixerol. B. saccarozơ; etylenglicol; glixerol; fomon. C. fructozơ; andehit axetic; glucozơ; saccarozơ. D. glixerol; axeton; fomon; andehit axetic. Câu 23: Dãy dung d ch các ch t cho ñư c ph n ng tráng gương là A. saccarozơ; fomon; andehit axetic. B. mantozơ; fomon; saccarozơ. C. h tinh b t; mantozơ; glucozơ. D. glucozơ; mantozơ; fomon. Câu 24: S quang h p c a cây xanh x y ra ñư c là do trong lá xanh có ch a: A. clorin. B. clorophin. C. cloramin. D. clomin. Câu 25: Thu c th phân bi t dung d ch glucozơ v i dung d ch fructozơ là A. dd AgNO3/NH3 . B. H2 ( xúc tác Ni, to). C. Cu(OH)2 nhi t ñ phòng. D. nư c brom. Câu 26: ð phân bi t 3 l m t nhãn ch a các dung d ch : glucozơ; fructozơ và glixerol ta có th l n lư t dùng các thu c th sau A. Cu(OH)2 nhi t ñ phòng; dung d ch AgNO3/NH3. B. Cu(OH)2 ñun nóng; ddAgNO3/NH3. C. Nư c brom; dung d ch AgNO3/NH3. D. Na; Cu(OH)2 nhi t ñ phòng. Câu 27: Ch dùng thu c th nào dư i ñây có th phân bi t các l m t nhãn ch a các dung d ch : glucozơ; glixerol; ancol etylic và fomon. A. Na . B. Cu(OH)2. C. nư c brom. D. AgNO3/NH3. Câu 28: Kh i lư ng xelulozơ và kh i lư ng axit nitric c n dùng ñ s n xu t ra 1 t n xenlulozơ trinitrat l n lư t là bao nhiêu? Gi thi t hao h t trong s n xu t là 12%. A. 619,8kg và 723kg. B. 480kg và 560kg. C. 65,45kg và 76,36kg. D. 215kg và 603kg. Câu 29*: X g m glucozơ và tinh b t. L y ½ X hòa tan vào nư c dư, l c l y dung d ch r i ñem tráng gương ñư c 2,16 gam Ag. L y ½ X còn l i ñun nóng v i dung d ch H2SO4 loãng, trung hòa dung d ch sau ph n ng b ng NaOH, r i ñem tráng gương toàn b dung d ch ñư c 6,48g b c. Ph n trăm kh i lư ng glucozơ trong X là A. 35,71%. B.33,33%. C. 25%. D. 66,66%. Câu 30: ð ng phân c a glucozơ là A. mantozơ. B. saccarozơ . C. fructozơ. D. sobit. Câu 31: Glucozơ tác d ng v i axit axetic ( có H2SO4 ñ c làm xúc tác, ñun nóng) ñư c este 5 l n este. Công th c phân t este này là A. C11H22O11 . B. C16H22O11 . C. C16H20O22 . D. C21H22O11. Câu 32: Mantozơ là m t lo i ñư ng kh , vì: GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 6
 7. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí A. dung d ch mantozơ hòa tan ñư c Cu(OH)2. B. dung d ch mantozơ t o k t t a v i ñ g ch v i Cu(OH)2 ñun nóng. C. th y phân matozơ ch t o m t monosaccarit duy nh t. D. phân t mantozơ ch t o b i m t lo i ñư ng ñơn. Câu 33: Khi th y phân ñ n cùng tinh b t ho c xelulozơ, ta ñ u thu ñư c: A. glucozơ. B. mantozơ. C. fructozơ. D. saccarozơ. Câu 34: Ch ra lo i không ph i là ñư ng kh : A. glucozơ. B. saccarozơ. C. mantozơ. D. fructozơ. Câu 35: Dung d ch nào dư i ñây hòa tan Cu(OH)2 nhi t ñ phòng và t o k t t a ñ v i Cu(OH)2 khi ñun nóng ? A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Tinh b t. D. Ch t béo. Câu 36: Th y phân ch t nào dư i ñây ñư c glixerol A. mantozơ. B. saccarozơ. C. tinh b t. D. stearin. Câu 37: Th y phân 1 kg khoai ( ch a 20% tinh b t) có th ñư c bao nhiêu kg glucozơ? Bi t hi u su t ph n ng là 75%. A. 0,166kg. B. 0,2kg. C. 0,12kg. D. 0,15kg Câu 38: Monosaccarit laø A. Glucozô vaø saccarozô B. Glucozô vaø fructozô C.Fructozô vaø mantozô D. Saccarozô vaø mantozô Câu 39: Trong các ch t sau : tinh b t ; glucozơ ; fructozơ ; saccaoơ ;ch t thu c lo i polisaccarit là : A. saccarozơ B. glucozơ C. fructozơ D.tinh b t Câu 40: ði m khác nhau gi a protein v i cacbohiñrat và lipit là A. protein có kh i lư ng phân t l n B. protein luôn có ch a nguyên t nitơ C. protein luôn có nhóm ch c -OH D. protein luôn là ch t h u cơ no Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 36 7 17 27 37 8 18 28 38 9 19 29 39 10 20 30 40 GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 7
 8. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí Chương 3 –AMIN – AMINO AXIT –PROTEIN *** Câu 1: S ñ ng phân c a amin có CTPT C2H7N và C3H9N l n lư t là A. 2,3. B. 2,4. C. 3,4. D. 3,5. Câu 2: Có bao nhiêu ch t ñ ng phân c u t o có cùng công th c phân t C4H11N ? A. 4 . B. 6 . C. 7 . D. 8. Câu 3: S ñ ng phân c a amin b c 1 ng v i CTPT C2H7N và C3H9N l n lư t là A. 1,3. B. 1;2. C. 1,4. D. 1,5. Câu 4: S ñ ng phân c a amin b c 2 ng v i CTPT C2H7N là A. 3. B. 1. C. 2. D. 5. Câu 5: S ñ ng phân c a amin b c 2 ng v i CTPT C3H9N là A. 3. B. 1. C. 4. D. 5. Câu 6: S ñ ng phân c a amin b c 3 ng v i CTPT C3H9N và C2H7N l n lư t là A. 1,3. B. 1,0. C. 1,3. D. 1,4. Câu 7: S ch t ñ ng phân c u t o b c 1 ng v i công th c phân t C4H11N A. 4 . B. 6 . C. 7 . D. 8. Câu 8: S ch t ñ ng phân b c 2 ng v i công th c phân t C4H11N A. 4 . B. 6 . C. 3 . D. 8. Câu 9: M t amin ñơn ch c ch a 20,8955% nitơ theo kh i lư ng. Công th c phân t c a amin là A. C4H5N. B. C4H7N. C. C4H9N. D. C4H11N Câu 10: S ñ ng phân amino axit có CTPT C4H9NO2 là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 11: S ñ ng phân c a amino axit có CTPT C3H7NO2, C2H5NO2 l n lư t là A. 2; 2. B. 2,1. C. 1; 3. D. 3,1. Câu 12: Etyl amin, anilin và metyl amin l n lư t là A. C2H5NH2, C6H5OH, CH3NH2. B. CH3OH, C6H5NH2, CH3NH2. C. C2H5NH2, C6H5NH2, CH3NH2. D. C2H5NH2, CH3NH2, C6H5NH2. Câu 13: Axit amino axetic (glixin) có CTPT là A. CH3COOH. B. C2H5NH2. C. CH3COOC2H5. D. NH2CH2-COOH Câu 14: Amino axit là lo i h p ch t h u cơ A. ñơn ch c. B. ña ch c. C. t p ch c. D. ñơn gi n. Câu 15: Có các ch t sau ñây: metylamin, anilin, axit amino axetic, etylamin, NH2CH2CH2COOH, C2H5 COOH, s ch t tác d ng ñư c v i dung d ch HCl là A. 8. B. 7. C. 6. D. 5. Câu 16: Có các ch t sau ñây: metylamin, anilin, axit amino axetic, etylamin, NH2CH2CH2COOH s ch t tác d ng ñư c v i dung d ch NaOH là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 17: ( TN- PB- 2007) Ch t r n không màu, d tan trong nư c, k t tinh ñi u ki n thư ng là A. C6H5NH2. B. H2NCH2COOH. C.CH3NH2. D. C2H5OH. Câu 18: ( TN- PB- 2007)Ch t làm gi y quỳ tím m chuy n thành màu xanh là A. C2H5OH. B. NaCl. C. C6H5NH2. D. CH3NH2. Câu 19: ( TN- PB- 2007)Cho các ph n ng: H2N-CH2COOH + HCl → H3N+-CH2COOHCl- H2N-CH2COOH + NaOH → H2N-CH2COONa + H2O. Hai ph n ng trên ch ng t axit aminoaxetic A. có tính lư ng tính. B. ch có tính bazơ. C. có tính oxi hoá và tính kh . D. ch có tính axit. Câu 20: 1 mol α - amino axit X tác d ng v a h t v i 1 mol HCl t o ra mu i Y có hàm lư ng clo là 28,287%. CTCT c a X là GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 8
 9. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-CH2-COOH C. H2N-CH2-COOH D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 21: ( TN- PB- 2007)Anilin ( C6H5NH2) ph n ng v i dung d ch A. Na2CO3. B. NaOH. C.HCl. D. NaCl. Câu 22: ng d ng nào sau ñâu không ph i c a amin? A. Công ngh nhu m. B. Công nghi p dư c. C. Công nghi p t ng h p h u cơ. D. Công ngh gi y. Câu 23: Anilin có ph n ng l n lư t v i A. dd NaOH, dd Br2. B. dd HCl, dd Br2. C. dd HCl, dd NaOH. D. dd HCl, dd NaCl. Câu 24: dung d ch etyl amin không ph n ng v i ch t nào trong s các ch t sau ñây A. HCl.. B. HNO3. C. KOH. D. quỳ tím. Câu 25: ( TN- KPB- 2007- L2) Hai ch t ñ u có th tham gia ph n ng trùng ngưng là A. C6H5CH=CH2 và H2N[CH2]6NH2. B. H2N[CH2]5COOH và CH2=CH-COOH. C. H2N-[CH2]6NH2 và H2N[CH2]5COOH. D. C6H5CH=CH2 và H2N-CH2COOH. Câu 26: ( TN- PB- 2007- L2) H p ch t không làm ñ i màu gi y quỳ tím m là A. NH2CH2COOH. B. CH3COOH. C. NH3. D. CH3NH2. Câu 27: Dãy các ch t g m các amin là A. C2H5NH2, CH3NH2, C2H5OH. B. C6H5OH, C6H5NH2, C2H5NH2. C. NH(CH3)2, C6H5NH2, C2H5NH2. D. (CH3)3N, C6H5NH2, CH3OH. Câu 28. Ancol và amin nào sau ñây cùng b c ? A. CH3NHC2H5 và CH3CHOHCH3 B. (C2H5)2NC2H5 và CH3CHOHCH3 C. CH3NHC2H5 và C2H5OH. D. C2H5NH2 và CH3CHOHCH3 Câu 29: Etyl metyl amin có CTPT A. CH3NHC2H5. B. CH3NHCH3. C. C2H5-NH-C6H5. D. CH3NH-CH2CH2CH3. Câu 30: Hoá ch t nào sau ñây tác d ng dung d ch Br2, t o k t t a tr ng. A. Metyl amin. B. ði etyl amin. C. Metyl etyl amin. D. Anilin. Câu 31: ð làm s ch ng nghi m ñ ng anilin, ta thư ng dùng hoá ch t nào? A. dd HCl. B. Xà phòng. C. Nư c. D. dd NaOH. Câu 32 Công th c phân t c a anilin là : A. C6H12N B. C6H7N C. C6H7NH2 D. C6H8N. Câu 33: ( TN- PB- 2007- L2) Dãy g m các ch t ñư c x p theo chi u bazơ gi m d n t trái sang ph i là A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. Câu 34: (b túc m u – 2009)Dãy g m các ch t ñư c x p theo chi u tăng d n l c bazơ t trái sang ph i là A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. B. NH3, C6H5NH2, CH3NH2. C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. Câu 35: (SGK) Có 3 hoá ch t sau ñây: Etyl amin, phenyl amin và amoniac. Th t tăng d n l c bazơ ñư c x p theo dãy amoniac < etyl amin < phenyl amin. etyl amin < amoniac < phenyl amin. C. phenylamin < amoniac < etyl amin. D. phenyl amin < etyl amin < amoniac. Câu 36:Có 3 hoá ch t sau: etyl amin, anilin, metyl amin, th t tăng d n l c bazơ A. etyl amin < metyl amin < anilin. B. anilin < etyl amin < metyl amin C. etyl amin < anilin < metyl amin. D. anilin < metyl amin < etyl amin. Câu 37: Có các hoá ch t sau: anilin, metyl amin, etyl amin, NaOH. Ch t có tính bazơ y u nh t là GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 9
 10. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí A. C6H5NH2. B. CH3NH2. C. C2H5NH2. D. NaOH. Câu 38: Hoá ch t tác d ng anilin t o k t t a tr ng là A. dd Br2. B. dd HCl. D. dd NaOH. D. dd NaCl. Câu 39: Dung d ch làm quỳ tím hoá xanh là A. dd etyl amin. B. anilin. D. dd axit amino axetic. D. lòng tr ng tr ng. Câu 40: Ch t khi tác d ng v i Cu(OH)2 t o màu tím là A. protein. B. tinh b t. C. etyl amin. D. axit amino axetic. Câu 41: Anilin tác d ng dd Br2 t o ch t (X) k t t a tr ng, (X) có c u t o và tên là A. C6H2Br3NH2 : 2,4,6 tri brom phenol. B. C6H2Br3NH2 : 2,4,6 tri brom anilin. C. C6H5Br3NH2 : 2,4,6 tri brom phenol. D. C6H5Br3NH2 : 2,4,6 tri brom anilin. Câu 42: Có các hoá ch t sau: anilin, amoniac, etyl amin, metyl amin, ch t có tính bazơ m nh nh t là A. Anilin. B. Etyl amin. C. Amoniac. D. Metyl amin. Câu 43: Amin không tan trong nư c là A. etyl amin. B. metyl amin. C. anilin. D. tri metyl amin. Câu 44: Ch t làm phenolphtalein chuy n sang màu h ng là A. Anilin. B. Etyl amin. C. Etyl axetat. D. Axit amino axetic. Câu 45: Cho 9,85 gam hoån hôïp 2 amin ñôn chöc no, baäc 1 taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch HCl thu ñöôïc 18,975 gam muoái . Coâng thöùc caáu taïo cuûa 2 amin laàn löôït laø : A. C2H5NH2 vaøC3H7NH2 . B. CH3NH2 vaø C3H7NH2. C. C3H7NH2 vaø C4H9NH2 . D. CH3NH2 vaø C2H5NH2. Câu 46:(M u -2009)Cho dãy các ch t: CH3-NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Ch t có l c bazơ nh nh t trong dãy là A. CH3-NH2. B. NH3. C. C6H5NH2. D. NaOH. Câu 47: ( TN- PB- 2007- L2) Axit amino axetic không ph n ng ñư c v i A. C2H5OH. B. NaOH. C. HCl. D. NaCl. Câu 48: ( TN- PB- 2007- L2) S n ph m cu i cùng c a quá trình thu phân các protein ñơn gi n nh xúc tác thích h p là A. este. B. β- amino axit. C. α- amino axit. D. axit cacboxylic. Câu 49: ( TN- PB- 2007- L2) H p ch t không ph n ng v i dung d ch NaOH là A. NH2CH2COOH. B. CH3CH2COOH. C. CH3COOC2H5. D. C3H7OH. Câu 50: Cho 0,1 mol α -aminoaxit A (coù 1 nhoùm -NH vaø 1 nhoùm -COOH) taùc duïng vöøa heát vôùi dd HCl thu 2 ñöôïc 11,15 gam muoái.Teân goïi cuûa A laø : A. Alanin . B. Valin . C. Axit glutamic . D. Glyxin Câu 51: ( TN- PB- 2008) Ba ch t l ng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 ñ ng trong ba l riêng bi t. Thu c th dùng ñ phân bi t ba ch t trên là A. quỳ tím. B. kim lo i Na. C. dung d ch Br2. D. dung d ch NaOH Câu 52: Phân bi t: HCOOH, etyl amin, axit amino axetic, ch dùng A. CaCO3. B. quỳ tím. C. phenol phtalein. D. NaOH. Câu 53: Dung d ch nào dư i ñây không làm ñ i màu gi y quỳ tím A. dd metyl amin. B. dd axit axetic. C. dd etyl amin. D. dd axit amino axetic. Câu 54: Trong môi trư ng ki m, peptit tác d ng Cu(OH)2 cho h p ch t A. Màu vàng. B. Màu xanh. C. Màu tím. D. Màu ñ g ch. Câu 55: Nh ch t xúc tác axit ( ho c bazơ) peptit có th b thu phân hoàn toàn thành các A. α- amino axit. B. β- amino axit. C. Axit amino axetic. D. amin thơm. Câu 56: peptit và protein ñ u có tính ch t hoá h c gi ng nhau là b thu phân và ph n ng màu biure GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 10
 11. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí b thu phân và tham gia tráng gương. b thu phân và tác d ng dung d ch NaCl. b thu phân và lên men. Câu 57: Liên k t petit là liên k t CO-NH- gi a 2 ñơn v A. α- amino axit. B. β- amino axit. C. δ- amino axit. D. ε- amino axit. Câu 58: Petit là lo i h p ch t ch a t A. 2 →20 g c α- amino axit. Liên k t nhau b i liên k t peptit. B. 2 → 60 g c α- amino axit. Liên k t nhau b i liên k t ion. C. 2 →70 g c α- amino axit. Liên k t nhau b i liên k t CHT. D. 2 →50 g c α- amino axit. Liên k t nhau b i liên k t peptit. Câu 59: ð phân bi t glixerol, etyl amin, lòng tr ng tr ng ta dùng A. Cu(OH)2. B. dd NaCl. C. HCl. D. KOH. Câu 60:Phân bi t: axit amino axetic, lòng tr ng tr ng, glixerol A. Quỳ tím. B. Cu(OH)2. C. nư c vôi trong. D. Na. Câu 61: Các ch t: anilin, axit amino propionic, etyl amin, etylaxetat. S ch t không tác d ng v i dung d ch Br2 là A. 3. B.4. C. 3. D. 2 Câu 62: ( TN- PB- 2008) Ch t X v a tác d ng ñư c v i axit, v a tác d ng ñư c v i bazơ. Ch t X là A. CH3COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CHO. D. CH3NH2. Câu 63: ( TN- KPB- 2008) Axit aminoaxetic (NH2CH2COOH) tác d ng ñư c v i dung d ch A. NaNO3. B. NaCl. C. NaOH. D. Na2SO4. Câu 64: Cho etyl amin tác d ng ñ 2000 ml dd HCl 0,3M. kh i lư ng s n ph m A. 48,3g. B. 48,9g. C. 94,8g. D. 84,9g. Câu 65: Cho 7,75 metyl amin tác d ng ñ HCl kh i lư ng s n ph m là A. 11,7475. B. 16,785. C. 11,7495. D. 16,875. Câu 66: Cho axit amino axetic ( NH2-CH2-COOH ) tác d ng v a ñ v i 400ml dd KOH 0,5M. Hi u su t ph n ng là 80%. Kh i lư ng s n ph m là A. 18,08g. B. 14,68g. C. 18,64g. D. 18,46g. Câu 67: Cho glixin tác d ng 500g dung d ch NaOH 4%. Hi u su t 90%. Kh i lư ng s n ph m A. 43,65. B. 65,34. C. 34,65. D. 64,35. Câu 68: Cho anilin tác d ng 2000ml dd Br2 0,3M. Kh i lư ng k t t a thu ñư c là A.66.5g B.66g C.33g D.44g Câu 69: ( TN- PB- 2007)Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl, lư ng mu i thu ñư c là A. 0,85gam. B. 8,15 gam. C. 7,65gam. D. 8,10gam. Câu 70: ( TN- M u -2009)Khi ñ t cháy 4,5 gam m t amin ñơn ch c gi i phóng 1,12 lít N2 (ñktc). Công th c phân t c a amin ñó là A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C3H7N. Câu 71: ( TN- KPB- 2007- L2)Khi cho 3,75 gam axit amino axetic ( NH2CH2COOH) tác d ng h t v i dung d ch NaOH, kh i lư ng mu i t o thành là A. 4,5gam. B. 9,7gam. C. 4,85gam. D. 10gam. Câu 72: ( TN- PB- 2007) Cho 8,9 gam alanin ( CH3CH(NH2)COOH) ph n ng h t v i dung d ch NaOH. Kh i lư ng mu i thu ñư c là A. 11,2gam. B. 31,9gam. C. 11,1gam. D. 30,9 gam. Câu 73:( TN- PB- 2008) ð t cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 ( ñktc). Giá tr c a V là A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24. Câu 74: (TN- Phân ban -2008 -L2)ð t cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 ( ñktc). Giá tr c a V là A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24. GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 11
 12. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí Câu 75: (TN- B túc -2009) Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác d ng v a ñ v i axit HCl. Kh i lư ng mu i phenylamoniclorua ( C6H5NH3Cl) thu ñư c là A. 25,900 gam . B. 6,475gam. C. 19,425gam. D. 12,950gam. Câu 76: (SBT) Khi ñ t cháy hoàn toàn m t amin ñơn ch c X, thu ñư c 16,8 lít khí CO2. 2,8 lít khí N2 ( ñktc) và 20,25 gam nư c. Công th c phân t c a X là A. C4H9N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C3H9N. Câu 77. Khi ñ t cháy hoàn toàn m t amin ñơn ch c X,thu ñư c 8,4 lít khí CO2 và 1,4 lít khí N2 và 10,125g H2O. Công th c phân t là (các khí ño ñktc) A. C3H5-NH2. B. C4H7-NH2. C. C3H7-NH2. D. C5H9-NH2. Câu 78: ð t cháy hoàn toàn 5,9 gam m t amin no h ñơn ch c X thu ñư c 6,72 lít CO2, . Công th c c a X là A. C3H6O. B. C3H5NO3. C. C3H9N. D. C3H7NO2. Câu 79: ð t cháy hoàn toàn 6,2 gam m t amin no h ñơn ch c, c n 10,08 lít O2 ñktc. CTPT là A. C4H11N. B. CH5N. C. C3H9N. D. C5H13N. Câu 80: Cho m gam anilin tác d ng v i HCl. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 23,31 gam mu i khan. Hi u su t ph n ng là 80%. Thì giá tr c a m là A. 16,74g. B. 20,925g. C. 18,75g. D. 13,392g. GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 12
 13. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí CHƯƠNG 4 POLIME VÀ V T LI U POLIME *** Câu 1. ði n t thích h p vào các ch tr ng trong ñ nh nghĩa v polime: "Polime là nh ng h p ch t có phân t kh i ...(1)... do nhi u ñơn v nh g i là ...( 2)... liên k t v i nhau t o nên. A. (1) trung bình và (2) monome B. (1) r t l n và (2) m t xích C. (1) r t l n và (2) monome D. (1) trung bình và (2) m t xích Câu 2. Cho công th c: NH[CH2]6CO n Giá tr n trong công th c này không th g i là A. h s polime hóa B. ñ polime hóa C. h s trùng h p D. h s trùng ngưng Câu 3. Trong b n polime cho dư i ñây, polime nào cùng lo i polime v i tơ bán t ng h p (hay tơ nhân t o)? A. Tơ t m B. Tơ nilon-6,6 C. Tơ visco D.Cao su thiên nhiên Câu 4. Trong b n polime cho dư i ñây, polime nào có ñ c ñi m c u trúc m ch m ng không gian ? A. Nh a bakelit B. Amilopectin. C. Amilozơ. D. Glicogen. Câu 5. Polime nào dư i ñây có cùng c u trúc m ch polime v i nh a bakelit? A. amilozơ B. Glicogen C. cao su lưu hóa D. xenlulozơ Câu 6. B n ch t cu s lưu hoá cao su là: A.t o c u n i ñisunfua giúp cao su có c u t o m ng không gian B.t o lo i cao su nh hơn C.gi m giá thành cao su D.làm cao su d ăn khuôn Câu 7. Nh n xét v tính ch t v t lí chung c a polime nào dư i ñây không ñúng? A. H u h t là nh ng ch t r n, không bay hơi, không có nhi t ñ nóng ch y xác ñ nh. B. Khi nóng ch y, ña s polime cho ch t l ng nh t, ñ ngu i s r n l i g i là ch t nhi t d o. C. M t s polime không nóng ch y khi ñun mà b mà phân h y, g i là ch t nhi t r n. D. Polime không tan trong nư c và trong b t kỳ dung môi nào. Câu 8. Trong các ph n ng gi a các c p ch t dư i ñây, ph n ng nào là ph n ng làm phân c t m ch polime? t t A. poli (vinyl clorua) + Cl2  → B. Poliisopren + HCl  → OH − ,t C. poli (vinyl axetat) + H2O → D. Lưu hóa cao su to → Câu 9. Trong ph n ng v i các ch t ho c c p ch t dư i ñây, ph n ng nào gi nguyên m ch polime? t t A. nilon-6 + H2O  → B. cao su buna + HCl  → 300o C 150o C C. poli stiren → D. Nh a resol → Câu 10. C 5,668 gam cao su buna-S ph n ng v a h t v i 3,462 gam brom trong CCl4. H i t l m t xích butadien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu? A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/5 Câu 11. Quá trình ñi u ch tơ nào dư i ñây là quá trình trùng h p? A. tơ nitron (tơ olon) t acrilo nitrin B. tơ capron t axit ϖ -amino caproic C. tơ nilon-6,6 t hexametilen diamin và axit adipic D. tơ lapsan t etilen glicol và axit terephtalic Câu 12. H p ch t nào du i ñây không th tham gia ph n ng trùng h p? GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 13
 14. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí A. Axit ϖ -amino enantoic B. Capro lactam C. Metyl metacrilat D. Buta-1,3-dien Câu 13. S k t h p các phân t nh (monome) thành phân t l n (polime) ñ ng th i có lo i ra các phân t nh (như nư c, amoniac, hidro clorua..) ñư c g i là A. s pepti hoá B. s polime hoá C. s t ng h p D. s trùng ngưng Câu 14. H p ch t ho c c p h p ch t nào dư i ñây không th tham gia ph n ng trùng ngưng? A. Phenol và fomandehit B. Buta-1,3-dien và stiren C. Axit adipic và hexametilen diamin D. Axit ϖ -amino caproic Câu 15. Lo i cao su nào dư i ñây là k t qu c a ph n ng ñ ng trùng h p? A. Cao su buna B. Cao su buna-N C. Cao su isopren. D. Cao su clopren Câu 16. S n ph m trùng h p c a buta – 1,3-dien v i CN-CH=CH2 có tên g i thông thư ng A. cao su buna B. cao su buna - S C. cao su buna - N D. cao su Câu 17. Ch rõ monome c a s n ph m trùng h p có tên g i poli propilen (P.P): A. (- CH2 - CH2 - )n B. (- CH2 – CH(CH3) -)n C. CH2 = CH2 D. CH2 = CH - CH3 Câu 18. M t lo i polietylen có phân t kh i là 50000. H s trùng h p c a lo i polietylen ñó x p x A. 920 B. 1230 C. 1529 D. 1786 Câu 19:Polime X có phân t kh i M = 280000 ñvC và h s trùng h p n = 10000. V y X là A.Polietilen (PE) B.Polivinylclorua (PVC) C.Polistiren (PS) D.Polivinylaxetat (PVAc) Câu 20. Mô t ng d ng c a polime nào dư i ñây là không ñúng? A. PE ñư c dùng nhi u làm màng m ng, bình ch a, túi ñ ng... B. PVC ñư c dùng làm v t li u ñi n, ng d n nư c, v i che mưa, ... C. Poli (metyl metacrilat) làm kính máy bay, ôtô dân d ng, ... D. Nh a novolac dùng ñ s n xu t ñ dùng, v máy, d ng c ñi n, ... Câu 21. Nh ng ch t và v t li u nào sau ñây là ch t d o: Polietylen; ñ t sét ư t; polistiren; nhôm; bakelit (nh a ñui ñèn); cao su A. Polietylen; ñ t sét ư t; nhôm. B. Polietylen; ñ t sét ư t; cao su. C. Polietylen; ñ t sét ư t; polistiren. D. Polietylen; polistiren; bakelit (nh a ñui ñèn). Câu 22. ði n t thích h p vào tr tr ng trong ñ nh nghĩa v v t li u composit: "V t li u composit là v t li u h n h p g m ít nh t ... (1)... thành ph n v t li u phân tán vào nhau mà ...(2)... A. (1) hai; (2) không tan vào nhau. B. (1) hai; (2) tan vào nhau. C. (1) ba; (2) không tan vào nhau. D. (1) ba; (2) tan vào nhau. Câu 23. Lo i tơ nào dư i ñây thư ng dùng ñ d t v i may qu n áo m ho c b n thành s i "len" ñan áo rét? A. Tơ capron B. Tơnilon-6,6 C. Tơ lapsan D. Tơ nitron Câu 24.Phát bi u v c u t o c a cao su thiên nhiên nào dư i ñây là không ñúng? A. Cao su thiên nhiên l y t m cây cao su. B. Các m t xích c a cao su t nhiên ñ u có c u hình trans-. C. H s trùng h p c a cao su thiên nhiên vào kho ng t 1500 ñ n 15000. D. Các m ch phân t cao su xo n l i ho c cu n tròn l i vô tr t t . Câu 25.Tính ch t nào dư i ñây không ph i là tính ch t c a cao su t nhiên? GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 14
 15. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí A. Tính ñàn h i B. Không d n ñi n và nhi t C. Không th m khí và nư c D. Không tan trong xăng và benzen Câu 26.Polime (-CH2 – CH(CH3) - CH2 – C(CH3) = CH - CH2 -)n ñư c ñi u ch b ng ph n ng trùng h p monome: A.CH2 = CH - CH3 B.CH2 = C(CH3) - CH = CH2 C.CH2 = CH - CH3 và CH2 = C(CH3) - CH2 - CH = CH2 D.CH2 = CH - CH3 và CH2 = C(CH3) - CH = CH2 Câu 27.Khi ñi u ch cao su Buna, ngư i ta còn thu ñư c m t s n ph m ph là polime có nhánh sau: A.(- CH2 – CH(CH3) - CH2 -)n ` B.(- CH2 - C(CH3) - CH -)n C.(- CH2 - CH - )n CH = CH2 D.(- CH2 – CH(CH3)2 -)n Câu 28.Nh n ñ nh sơ ñ ph n ng: X → Y + H2 Y + Z → E E + O2 → F F + Y → G nG → polivinylaxetat X là: A.etan B.ancoletylic C.metan D. andehit fomic Câu 29. Ch ra ñi u sai A.b n ch t c u t o hoá h c c a s i bông là xenlulozơ B.b n ch t c u t o hoá h c c a tơ nilon là poliamit C.qu n áo nilon, len, tơ t m không nên gi t v i xà phòng có ñ ki m cao D.tơ nilon, tơ t m, len r t b n v ng v i nhi t Câu 30.P.V.C ñư c ñi u ch t khí thiên nhiên theo sơ ñ : 15% 95% 90% CH4 → C2H2  CH2 = CHCl  PVC  → → Th tích khí thiên nhiên (ñktc) c n l y ñi u ch ra m t t n P.V.C là bao nhiêu ?(khí thiên nhiên ch a 95% metan v th tích) A.1414 m3 B.5883,242 m3 C.2915 m3 D. 6154,144 m3 Câu 31.Tơ nilon- 6,6 là : A. Hexacloxiclohexan B. Poliamit c a axit añipic và hexametylen ñiamin C. Poliamit c a axit ε - aminocaproic D. Polieste c a axit añipic và etylen glicol Câu 32. Poli (vinylancol) là : A. S n ph m c a ph n ng trùng h p c a CH2=CH(OH) B. S n ph m c a ph n ng thu phân poli(vinyl axetat ) trong môi trư ng ki m C. S n ph m c a ph n ng c ng nư c vào axetilen D. S n ph m c a ph n ng gi a axit axetic v i axetilen Câu 33. Dùng polivinyl axetat có th làm ñư c v t li u nào sau ñây A. Ch t d o C. Cao su B. Tơ D. Keo dán Câu 34. Câu nào sau ñây là không ñúng : A. Tinh b t và xenlulozơ ñ u là polisaccarit (C6H10O6)n nhưng xenlulozơ có th kéo s i, còn tinh b t thì không. B. Len, tơ t m, tơ nilon kém b n v i nhi t, nhưng không b thu phân b i môi trư ng axit ho c ki m C. Phân bi t tơ nhân t o và tơ t nhiên b ng cách ñ t, tơ t nhiên cho mùi khét. D. ða s các polime ñ u không bay hơi do kh i lư ng phân t l n và l c liên k t phân t l n GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 15
 16. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí Câu 35. Câu nào không ñúng trong các câu sau: A. Polime là h p ch t có kh i lư ng phân t r t cao và kích thư c phân t r t l n B. Polime là h p ch t mà phân t g m nhi u m t xích liên k t v i nhau C. Protit không thu c lo i h p ch t polime D. Các polime ñ u khó b hoà tan trong các ch t h u cơ Câu 36. Ch t nào sau ñây có th trùng h p thành cao su isopren CH 2=C- CH=CH2 CH3-C=C=CH2 A. C. CH3 CH3 B. CH3- CH=C=CH2 D. CH3-CH2- C CH Câu 37. ð t ng h p 120 kg poli(metyl metacrylat) v i hi u su t c a quá trình hoá este là 60% và quá trình trùng h p là 80% thì c n các lư ng axit và rư u là A. 170 kg axit và 80 kg rư u C. 85 kg axit và 40 kg rư u B. 172 kg axit và 84 kg rư u D. 86 kg axit và 42 kg rư u Câu 38. Trong các c p ch t sau, c p ch t nào tham gia ph n ng trùng ngưng A. CH2=CH-Cl và CH2=CH-OCO-CH3 B. CH2=CH−CH=CH2 và C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH−CH=CH2 và CH2=CH-CN D. H2N-CH2-NH2 và HOOC-CH2-COOH Câu 39. Da nhân t o (PVC) ñư c ñi u ch t khí thiên nhiên (CH4). N u hi u su t c a toàn b quá trình là 20% thì ñ ñi u ch PVC ph i c n m t th tích metan là A. 3500 m3 C. 3584 m3 B. 3560 m3 D. 5500 m3 0 Câu 40. Cho sơ ñ : (X)  (Y)  Polime -H 2 O → t ,P → Ch t (X) tho mãn sơ ñ là: A. CH3CH2-C6H4-OH ; C. C6H5-CH(OH)-CH3; B. CH3-C6H4-CH2OH; D. C6H5-O-CH2CH3 ; T ng h p ph n hóa h c h u cơ Câu 1: H p ch t X có công th c c u t o: CH3OOCCH2CH3. Tên g i c a X là: A. Etyl axetat B. Metyl propionat C. Metyl axetat D. Propyl axetat Câu 2 : H p ch t X có công th c ñơn gi n nh t là CH2O. X tác d ng ñư c v i dung d ch NaOH nhưng không tác d ng ñư c v i Natri. Công th c c u t o c a X là : A. CH3CH2COOH B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. OHCCH2OH Câu 3: Ch t không có kh năng ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 (ñun nóng) gi i phóng Ag là: A. Axit axetic B. Axit fomic C. Glucozơ D. fomandehit: Câu 81: ð t cháy m t amin ñơn ch c no (h ) thu ñư c t l s mol CO2 : H2O là 2 : 5. Amin ñã cho có tên g i nào dư i ñây? A. ðimetylamin. B. Metylamin. C. Trimetylamin. D. Izopropylamin. Câu 41. Trong s các polime sau ñây; tơ t m, s i bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat. Lo i tơ có ngu n g c xenlulozơ là: A. tơ t m, s i bông, nilon 6-6. B. s i bông, len, tơ axetat. C. s i bông, len, nilon 6-6. D. tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat. GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 16
 17. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí CHƯƠNG 5:ð I CƯƠNG V KIM L AI *** Câu 1:Trong b ng h th ng tu n hòan, kim l ai : A.nhóm IA, IIA, IIIA (tr B) ; B.m t s nguyên t thu c nhóm IVA, VA, VIA. C.các nhóm IB ñ n VIIB, h lantan và actini. D.A, B, C ñ u ñúng. Câu 2:M nh ñ nào sau ñây là ñúng ? A. nhi t ñ thư ng, tr th y ngân th l ng, còn các kim l ai khác th r n và có c u t o tinh th . B.Liên k t kim l ai là liên k t ñư c hình thành gi a các nguyên t và ion kim l ai trong m ng tinh th do s tham gia c a các electron t do. C.Tinh th kim l ai có ba ki u m ng ph bi n là m ng tinh th l p phương tâm kh i, m ng tinh th l p phương tâm di n, m ng tinh th l c phương. D.T t c ñ u ñúng. Câu 3:Cho các ch t r n NaCl, I2 và Fe. Kh ng ñ nh nào sau ñây là sai: A.Fe có ki u m ng nguyên t ; B.NaCl có ki u m ng ion; C.I2 có ki u m ng phân t ; D.Fe có ki u m ng kim l ai; Câu 4:Hãy ch n phương án ñúng: C u hình electron c a X2+:1s22s22p63s23p6. V y v trí c a X trong b ng tu n hòan là A.ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA B.ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA C.ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA D.ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIA Câu 5:Các dãy s p x p theo th t gi m d n bán kính nguyên t và ion nào sau ñây là ñúng ? A.Ne>Na+>Mg2+ B.Na+>Ne>Mg2+ 2+ + C.Mg >Ne>Na D.Mg2+>Na+>Ne Câu 6:Kim l ai có các tính ch t v t lí chung là A.tính d o, tính d n ñi n, tính khó nóng ch y, tính ánh kim; B.tính d o, tính d n ñi n, tính d n nhi t, tính ánh kim; C.tính d n ñi n, tính d n nhi t, tính ánh kim, tính ñàn h i; D.tính d o, tính d n ñi n, tính d n nhi t, tính c ng; Câu 7:Các tính ch t v t lí chung c a kim l ai gây ra do: A.có nhi u ki u m ng tinh th kim l ai; B.Trong kim l ai có các electron ; C.Trong kim l ai có các electron t do; D.Các kim l ai ñ u là ch t r n; Câu 8:Trong s các kim l ai : nhôm, s t , ñ ng, chì, crom thì kim l ai nào c ng nh t ? A. crom B. nhôm C. s t D. ñ ng Câu 9:Tính ch t hóa h c chung c a kim l ai M là A. tính kh , d như ng proton B. tính oxi hóa C. tính kh , d như ng electron D. tính h at ñ ng m nh; Câu 10:Khi nung nóng kim l ai Fe v i ch t nào sau ñây thì t o ra h p ch t s t (II): A. S B. Cl2 C. dung d ch HNO3 D. O2 Câu 11:Dãy ch t nào sau ñây ñ u tan h t trong dung d ch HCl dư ? A. Cu, Ag, Fe; B. Al, Fe, Ag; C. Cu, Al, Fe; D. CuO, Al, Fe; Câu 12:Nhóm kim l ai nào không tan trong c axit HNO3 ñ c nóng và axit H2SO4 ñ c nóng ? A. Pt, Au; B. Cu, Pb; C. Ag, Pt; D. Ag, Pb, Pt; Câu 13:Nhóm kim l ai nào b th ñ ng trong c axit HNO3 ñ c ngu i và axit H2SO4 ñ c ngu i ? A. Al, Fe, Cr; B. Cu, Fe; C. Al, Zn; D. Cr, Pb; Câu 14:Ch n câu ñúng GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 17
 18. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí Hòa tan hoàn toàn 0,5 g hh g m Fe và m t kim lo i hóa tr II trong dung d ch HCl thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc).V y kim lo i hóa tr II ñó là: A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 15:Ch n câu ñúng Cho 16,2 g kim lo i M có hóa tr n tác d ng v i 0,15 mol O2.Ch t r n thu ñư c sau ph n ng ñem hòa tan vào dd HCl dư th y thoát ra 13,44 lít H2 (ñktc).V y kim lo i M là: A.Mg B.Ca C.Al D.Fe Câu 16:Th y ngân d bay hơi và r t ñ c. N u ch ng may nhi t k b v thì có th dùng ch t nào trong các ch t sau ñ kh ñ c th y ngân? A.B t s t B.B t lưu huỳnh C.Natri D. Nư c Câu 17:Nhúng m t lá Fe n ng 8 gam vào 500 ml dd CuSO4 2M . Sau m t th i gian l y lá Fe ra cân l i th y n ng 8,8 gam. Xem th tích dd không thay ñ i thì n ng ñ mol/lít c a CuSO4 trong dd sau ph n là : A.2,3 M B.0,27 M C.1,8 M D.1,36 M Câu 18: Ngâm m t thanh s t vào dung d ch ch a 9,6 gam mu i sunfat c a kim l ai hóa tr II, sau khi k t thúc ph n ng thanh s t tăng thêm 0,48 gam. V y công th c hóa h c c a mu i sunfat là A.CuSO4 B. CdSO4 C. NiSO4 D. ZnSO4 Câu 19:Ch n ñáp án ñúng Các ion kim l ai : Cu2+, Fe2+, Ag+, Ni2+, Pb2+ có tính oxi hóa gi m d n theo th t sau: A.Fe2+ >Pb2+>Ni2+>Cu2+>Ag+; B.Ag+>Cu2+>Pb2+>Ni2+>Fe2+; 2+ 2+ 2+ 2+ + C.Fe >Ni >Pb >Cu >Ag ; D.Ag+>Cu2+>Pb2+>Fe2+>Ni2+; Câu 20:Khi cho Fe vào dung d ch h n h p các mu i AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe kh các ion kim l ai theo th t nào ? (ion ñ t trư c s b kh trư c) A.Ag+, Pb2+, Cu2+; B.Pb2+, Ag+, Cu2+; C.Cu2+, Ag+, Pb2+; D.Ag+, Cu2+, Pb2+; Câu 21:Cho các c p oxi hóa kh sau: Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+. T trái sang ph i tính oxi hóa tăng d n theo th t Fe2+, Cu2+, Fe3+ và tính kh gi m d n theo th t Fe, Cu, Fe2+. ði u kh ng ñ nh nào sau ñây là ñúng: A.Fe có kh năng tan ñư c trong các dung d ch FeCl3 và CuCl2. B.Cu có kh năng tan ñư c trong dung d ch CuCl2. C.Fe không tan ñư c trong dung d ch CuCl2. D.Cu có kh năng tan ñư c trong dung d ch FeCl2. Câu 22:Vai trò c a ion Fe3+ trong ph n ng : Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 A.ch t kh B. ch t oxi hóa C. ch t b kh D. ch t trao ñ i Câu 23:Cu tác d ng v i dung d ch AgNO3 theo phương trình ion rút g n : Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag K t lu n nào sau ñây là sai A.Cu2+ tính oxi hóa y u hơn Ag+; B.Ag+ tính oxi hóa m nh hơn Cu2+; C.Ag có tính kh m nh hơn Cu ; D.Cu có tính kh m nh hơn Ag; Câu 24:M t t m kim lo i Au b bám m t l p Fe b m t. Ta có th r a l p Fe ñ lo i t p ch t trên b m t b ng dung d ch nào sau ñây : A.ddCuSO4 dư B.ddFeSO4 dư C.ddFeCl3 dư D.ddZnSO4 dư Câu 25:Cho các ch t r n Cu, Fe, Ag và các dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3.S ph n ng x y ra t ng c p ch t m t là : A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 26:Cho 0,1 mol Fe vào 500 ml dung d ch AgNO3 1M thì dung d ch thu ñư c ch a : A.AgNO3; B.Fe(NO3)3 C.AgNO3 và Fe(NO3)2 D.AgNO3 và Fe(NO3)3 Câu 27:Trong các trư ng h p sau, trư ng h p nào kim l ai b ăn mòn ñi n hóa ? A.Cho kim l ai Mg vào dung d ch H2SO4 lõang; GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 18
 19. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí B.Thép cacbon ñ trong không khí m; C.Cho kim l ai Cu vào dung d ch h n h p NaNO3 và HCl; D.ð t dây s t trong không khí; Câu 28:Khi hòa tan Al b ng dung d ch HCl, n u thêm vài gi t th y ngân vào thì quá trình hòa tan Al s là : A.x y ra ch m hơn; B.x y ra nhanh hơn; C.không thay ñ i; D.t t c ñ u sai Câu 29:M t s i dây phơi qu n áo b ng ñ ng ñư c n i v i m t s i dây nhôm. Có hi n tư ng gì x y ra ch n i hai kim l ai khi ñ lâu ngày trong không khí m ? A.Ch có s i dây nhôm b ăn mòn; B.Ch có s i dây ñ ng b ăn mòn; C.C hai s i dây ñ ng th i b ăn mòn; D.Không có hi n tư ng gì x y ra; Câu 30:Có m t th y th làm rơi m t ñ ng 50 xu làm b ng Zn xu ng ñáy tàu và vô tình quên không nh t l i ñ ng xu ñó. Hi n tư ng gì x y ra sau m t th i gian dài? A.ð ng xu rơi ch nào v n còn nguyên ch ñó; B.ð ng xu bi n m t; C.ðáy tàu b th ng d n làm con tàu b ñ m; D.ð ng xu n ng hơn trư c nhi u l n; Câu 31:Phương pháp th y luy n là phương pháp dùng kim l ai có tính kh m nh ñ kh ion kim l ai khác trong h p ch t nào: A.mu i d ng khan; B.dung d ch mu i; C.Oxit kim l ai; D.hidroxit kim l ai; Câu 32:Mu n ñi u ch Pb theo phương pháp th y luy n ngư i ta cho kim l ai nào vào dung d ch Pb(NO3)2 : A.Na B.Cu C.Fe D.Ca Câu 33:Trong qúa trình ñi n phân CaCl2 nóng ch y, catot x y ra ph n ng : A.oxi hóa ion Cl- ; B. kh ion Cl- ; C.oxi hóa ion Ca2+; D. kh ion Ca2+; Câu 34:Khi cho lu ng khí hidro (có dư) ñi qua ng nghi m ch a Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng ñ n khi ph n ng x y ra hòan tòan. Ch t r n còn l i trong ng nghi m bao g m A.Al2O3, Fe2O3, CuO, Mg; B.Al2O3, Fe, Cu, MgO; C.Al, Fe, Cu, Mg; D.Al, Fe, Cu, MgO; Câu 35:ði n phân hòan tòan 33,3 gam mu i clorua c a m t kim l ai nhóm IIA, ngư i ta thu ñư c 6,72 lít khí clo (ñktc). Công th c hóa h c c a mu i clorua là công th c nào sau ñây ? A.MgCl2 B.CaCl2 C.SrCl2 D.BaCl2 Câu 36:ði n phân dung d ch ch a mu i nào sau ñây s ñi u ch ñư c kim l ai tương ng ? A.NaCl; B.CaCl2 C.AgNO3 (ñ/c trơ) D.AlCl3. Câu 37:ði n phân 200ml dung d ch CuCl2 1M thu ñư c 0,05mol Cl2. Ngâm m t ñinh s t s ch vào dung d ch còn l i sau khi ñi n phân, khi ph n ng k t thúc l y ñinh s t ra. H i kh i lư ng ñinh s t tăng thêm bao nhiêu gam ? A.9,6 gam; B.1,2 gam; C.0,4 gam; D.3,2 gam; Câu 38: ði n phân 100 ml dung d ch CuSO4 0,2M v i cư ng ñ dòng ñi n I= 9,65 A. Kh i lư ng Cu bám bên catot khi th i gian ñi n phân t1=200s và t2=500s (v i hi u su t 100%) l n lư t là A. 0,32g và 0,64 g ; B. 0,64 g và 1,28 g ; C. 0,64 g và 1,32 g ; D. 0,32 g và 1,28 g ; Câu 39:ði n phân 100ml dung d ch CuSO4 0,2M và AgNO3 0,1M v i cư ng ñ dòng ñi n I= 3,86 A. Tính th i gian ñi n phân ñ ñư c m t lư ng kim l ai bám trên catot là 1,72 g ? A. 250 s ; B. 1000 s ; C. 500 s ; D. 750 s ; Câu 40:ði n phân 1 lít dung d ch AgNO3 v i ñi n c c trơ, dung d ch sau ñi n phân có p H =2. Coi th tích dung d ch sau ñi n phân không thay ñ i. Kh i lư ng Ag bám trên catot là A.2,16 gam; B.1,2 gam; C.1,08 gam; D.0,54 gam; Câu 41: Trong m ng tinh th kim lo i có A. Các nguyên t kim lo i B. Các electron t do GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 19
 20. http://ebook.here.vn - T i eBook, Tài li u h c mi n phí C. Các ion dương kim lo i và các electron t do D. Ion âm phi kim và các ion dương kim lo i Câu 43: Cho c u hình electron sau: 1s22s22p63s23p6. Dãy g m các nguyên t và ion có c u hình electron trên là A. Ca2+, Cl, Ar B. Ca2+, F, Ar C. K+, Cl, Ar D. K+, Cl-, Ar Câu 44: Hòa tan 1,44 gam m t kim lo i hóa tri II trong 150ml dung d ch H2SO4 0,5M. Mu n trung hòa axit dư trong dung d ch ph i dùng h t 30 ml dung d ch NaOH 1M. Kim lo i ñó là: A. Mg B. B. Ca C. Ba D. Be Câu 45: Hoà tan h t m gam kim lo i M b ng dung d ch H2SO4 loãng , r i cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 5m g mu i khan. Kim lo i M là: A. Al B. Mg C. Zn D. Fe Câu 51: Hòa tan 0,5 gam h p kim c a Ag vào dung d ch HNO3. Thêm dung d ch HCl vào dung d ch trên, thu ñư c 0,398 gam k t t a. Thành ph n trăm Ag trong h p kim là: A. 60% B. 61% C. 62% D. 63% Câu 52: Kim lo i nào sau ñây có tính d n ñi n t t nh t trong t t c các kim lo i: A. Vàng B. B c C. ð ng D. Nhôm Câu 53 : Kim lo i nào sau ñây d o nh t trong t t c các kim lo i? A. Vàng B. B c C. ð ng D. Nhôm Câu 54: Kim lo i nào sau ñây là kim lo i m m nh t trong t t c các kim lo i A. Liti B. Xesi C. Natri D. Kali Câu 55: Kim lo i nào sau ñây có nhi t ñ nóng ch y cao nh t? A. W B. Fe C. Cu D. Zn Câu 56: Kim lo i nào sau ñây nh nh t A. Xesi B. Liti C. Natri D. Kali Câu 57: T ng s h t proton, nơtron trong nguyên t c a m t nguyên t là 155. S h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 33.Nguyên t ñó là A. Ag B. Cu C. Pb D. Fe Câu 58: M t nguyên t có t ng s h t là 40. ðó là nguyên t c a nguyên t nào sau ñây A. Ca B. Ba C. Al D. Fe Câu 59: Ngâm m t ñinh s t trong 100ml dung d ch CuCl2 1M, gi thuy t Cu t o ra bám h t vào ñinh s t. Sau khi ph n ng xong l y ñinh s t ra, s y khô, kh i lư ng ñinh s t tăng lên thêm (gam): A. 15,5 B. 0,8 C. 2.7 D. 2.4 Câu 60: Cho 4,8 gam m t kim lo i R tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 loãng thu ñư c 1,12 lít NO (ñktc). Kim lo i R là: A. Zn B. Mg C. Fe D. Cu Câu 61: ð kh hoàn toàn hoàn toàn h n h p g m FeO và ZnO thành kim lo i c n 2,24 lit H2 (ñktc). N u ñem h n h p kim lo i thu ñư c cho tác d ng h t v i dung d ch HCl thì th tích H2 (ñktc) thu ñư c là bao nhiêu (l): A. 4.48 B. 1,12 C. 3.36 D. 2.24 Câu 62: Cho Cu dư tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu ñư c dung d ch X. Cho Fe dư tác d ng v i dung d ch X thu ñư c dung d ch Y. Dung d ch Y ch a A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dư Câu 62: Cho 2,8 gam h n h p b t kim lo i b c và ñ ng tác d ng v i dung d ch HNO3 ñ c, dư thì thu ñư c 0,896 lít khí NO2 duy nh t ( ñktc). Thành ph n trăm c a b c và ñ ng trong h n h p l n lư t là: A. 44% ; 56% B. 77,14%; 22,86% C. 73%; 27% D. 50%; 50% Câu 63: Cho các kim lo i: Al, Cu, Na, Fe . Nh ng kim lo i nào có th ñi u ch b ng phương pháp nhi t luy n: A. Na B. Fe, Al, Cu C. Fe, Cu D. Ca, Fe, Al, Cu Câu 64: Cho 1,12 gam b t Fe và 0,24 gam b t Mg tác d ng v i 250ml dung d ch CuSO4, khu y nh cho ñ n h t màu xanh, nh n th y kh i lư ng kim lo i sau ph n ng là 1,76g. N ng ñ mol/lít dung d ch CuSO4 trư c ph n ng là: A. 0,1M B. 0,2M C. 0,3M D. 0,04M GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngoïc Hieån – Naêm Caên – Caø Mau Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=606

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2