intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Quản lý dự án. Chương 8: Hoạch định dự án & Lập tiến độ dự án

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

540
lượt xem
242
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định dự án là quá trình sắp xếp và quản lý các công việc nhằm hoàn thành mục tiêu dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Quản lý dự án. Chương 8: Hoạch định dự án & Lập tiến độ dự án

 1. CHÖÔNG 8: HOAÏCH ÑÒNH DÖÏ AÙN & LAÄP TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN (PROJECT PLANNING & SCHEDULING) _________________________________________________________________ I. TOÅNG QUAN: HÑDAÙ: Quaù trình saép xeáp vaø quaûn lyù caùc coâng vieäc nhaèm hoaøn thaønh muïc tieâu döï aùn Giaûi quyeát caùc vaán ñeà laäp thôøi gian bieåu cho caùc coâng vieäc vaø caùc nguoàn löïc cuûa döï aùn WHAT – WHO –WHEN – HOW MUCH Cô sôû ñeâå kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän döï aùn Vì sao phaûi HÑDAÙ? Naâng cao vieäc söû duïng hieäu quaû caùc nguoàn löïc Laø cô sôû ñeå thöïc hieän vaø kieåm soaùt coâng vieäc Thuùc ñaåy giao tieáp vaø phoái hôïp Loaïi tröø hoaëc giaûm thieåu söï khoâng chaéc chaén HÑDAÙ laø quaù trình laäp ñi laäp laïi vaø ñöôïc thöïc hieän trong suoát chu kyø hoaït ñoäng cuûa döï aùn Keá hoaïch phaùi bao goàm ruûi ro vaø ñuû linh hoaït ñeå thöïc hieän ____________________________________________________________________________ D:\Data\teaching\QLDA/present chapter 4 1
 2. II. CAÙC BÖÔÙC TRONG HÑDAÙ: Xaùc ñònh muïc tieâu vaø phaïm vi cuûa döï aùn Thu thaäp thoâng tin Xaây döïng caáu truùc phaân vieäc ( WBS) Xaùc laäp caùc baûng baùo caùo cho caùc coâng vieäc Thieát laäp sô ñoà traùch nhieäm ÖÙôc tính thôøi gian, ngaân saùch, nguoàn löïc cho caùc coâng vieäc Ñaùnh giaù – söûa ñoåi Chuaån bò keá hoaïch, ngaân saùch, vaø thôøi gian bieåu Pheâ chuaån ____________________________________________________________________________ D:\Data\teaching\QLDA/present chapter 4 2
 3. TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ VIEÄC HOAÏCH ÑÒNH DÖÏ AÙN LAØ THAØNH COÂNG 1. Noäi dung cuï theå (Specific content): roõ raøng, khoâng mô hoà ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát, khoâng quaù chi tieát & röôøm raø 2. Coù theå hieåu ñöôïc (Understandability): Moïi ngöôøi deå daøng hieåu ñöôïc muïc tieâu cuûa moãi coâng vieäc & caùch thöïc hieän coâng vieäc 3. Coù theå thay ñoåi ñöôïc (Changeability): Deå daøng thay ñoåi, caäp nhaät, hieäu chænh 4. Coù theå söû duïng ñöôïc (Usability): HÑDAÙ phaûi taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc kieåm soaùt quaù trình thöïc hieän döï aùn vaø truyeàn ñaït thoâng tin CAÙC LYÙ DO HOAÏCH ÑÒNH DÖÏ AÙN THAÁT BAÏI 1. Muïc tieâu cuûa döï aùn khoâng ñöôïc naém baét ôù caùc caáp 2. HÑDAÙ döïa treân caùc thoâng tin khoâng ñaày ñuû döï truø nguoàn löïc khoâng ñuû (Nguoàn löïc = con ngöôøi + thôøi gian + tieàn) ________________________________________________________________ ______________
 4. Neáu khoâng ñuû: Thay ñoåi trong tieán ñoä, Thay ñoåi trong möùc ñoä öu tieân vaø trong phaân boå nguoàn löïc Coâng vieäc caøng khoâng chaéc chaén thì caøng xöû lyù nhieàu löôïng thoâng tin ñeå ñaûm baûo thöïc hieän moät caùch hieäu quaû. 3. HÑDAÙ ñöôïc hoaïch ñònh vaø thöïc hieän bôûi nhöõng nhoùm khaùc nhau 4. HÑDAÙ thieáu phaàn giaùm saùt, kieåm soaùt vaø hieäu chænh 5. HÑDAÙ thieáu caùc chæ soá ñaùnh giaù cuï theå (measurable) trong quaù trình thöïc hieän III. CAÙC COÂNG CUÏ TRONG HÑDAÙ (4) 1. HÑDAÙ theo coät moác thôøi gian (Milestone Schedule) 2. HÑDAÙ theo caáu truùc phaân vieäc ( WBS- Work Breakdown Structure) ________________________________________________________________ ______________
 5. 3. HÑDAÙ theo bieåu ñoà thanh ngang ( GANTT diagram) 4. HÑDAÙ theo sô ñoà maïng ( PERT diagram) 1. Hoaïch ñònh theo moác thôøi gian Trình baøy caùc giai ñoaïn hoaëc caùc hoaït ñoäng chính cuûa DAÙ vôùi caùc moác thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc Bieåu ñoà trình baøy sô löôïc, ñôn giaûn giuùp nhaø quaûn lyù naém ñöôïc tieán ñoä chung caùc hoaït ñoäng chính cuûa döï aùn Coät moác Naêm thöù 1 Naêm thöù 2 1 2 3 4 … 9 … 12 … 3 4 5 … 10 11 12 Soaïn thaûo döï aùn HÑ DAÙ hoaøn chænh Thieát keá ban ñaàu 90% thieát keá hoaøn chænh Hoaøn taát maãu Hoaøn taát vieäc thöû HT Xem xeùt th/keá sau cuøng Ñöa vaøo thöïc hieän ________________________________________________________________ ______________
 6. 2. Hoaïch ñònh theo caáu truùc phaân vieäc - WBS WBS: daïng caáu truùc toå chöùc döï aùn moâ taû toaøn boä coâng vieäc döï aùn, phaân coâng coâng vieäc cuï theå theo töøng caáp quaûn lyù, neâu roõ traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûøa töøng nhoùm coâng taùc & ñaùnh giaù thôøi gian vaø chi phí hoaøn thaønh coâng vieäc ñeà ra WBS laø moät phöông tieän ñeå taùch coâng vieäc döï aùn thaønh caùc boä phaän nhoû hôn ñeå deå daøng quaûn lyù hôn caáu truùc WBS thoâng duïng nhaát laø caáu truùc coù 6 möùc ñoä nhö sau: Möùc ñoä Moâ taû 1 Toaøn boä chöông trình (total program) Caùc möùc ñoä 2 Döï aùn (project) quaûn lyù 3 Nhieäm vuï chính (task) 4 Nhieäm vuï phuï (subtask) Caùc möùc ñoä 5 Maõng coâng vieäc (work package) kyõ thuaät 6 Möùc ñoä coá gaéng (level of effort) ________________________________________________________________ ______________
 7. CAÁU TRUÙC PHAÂN VIEÄC CUÛA 1 DÖÏ AÙN 1.0 DÖÏ AÙN 2.0 3.0 4.0 5.0 Nhieäm vuï 1 Nhieäm vuï 2 Nhieäm vuï 3 Nhieäm vuï 4 2.1 3.1 4.1 5.1 Subtask 1 Subtask 1 Subtask 1 Subtask 1 2.2 3.2 4.2 5.2 Subtask 2 Subtask 2 Subtask 2 Subtask 2 2.3 3.3 4.3 5.3 Subtask 3 Subtask 3 Subtask 3 Subtask 3 3.4 5.4 Subtask 1 Subtask 4 3.5 Subtask 2 3.6 Subtask 3 ________________________________________________________________ ______________
 8. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN WBS Böôùc 1: Thu thaäp thoâng tin töø caùc thaønh vieân seõ taùch nhoû caùc nhieäm vuï chi tieát hôn ñeán khi töøng nhieäm vuï ñöôïc hoaïch ñònh, laäp tieán ñoä, ngaân saùch, ñieàu khieån vaø kieåm tra moät caùch rieâng leû. Böôùc 2: Ñoái vôùi töøng nhieäm vuï: Xaùc ñònh coâng vieäc &ø keát quaû mong muoán ñaït ñöôïc Lieät keâ danh saùch caù nhaân chòu traùch nhieäm Xaùc ñònh nguoàn nhu caàu: caùn boä, thieát bò, voán, vaät tö.... Lieät keâ nhaân söï vaø nhoùm chòu traùch nhieäm Xaây döïng sô boä thôøi gian caàn thieát ñeå thöïc hieän töøng nhieäm vuï trong WBS. Böôùc 3: Xem xeùt laïi WBS, Ngaân saùch, thôøi gian ñaùnh giaù vôùi caùc thaønh vieân seõ chòu traùch nhieäm thöïc hieän coâng vieäc ñoù kieåm tra möùc ñoä chính xaùc cuûa WBS Böôùc 4: Caùc yeâu caàu veà nguoàn löïc, tieán ñoä thöïc hieän, moái quan heä giöõa caùc nhieäm vuï seõ ñöôïc toång hôïp ôû möùc cao hôn cuûa WBS, vaø cöù tieáp tuïc theo caùc thöù baäc cuûa WBS ________________________________________________________________ ______________
 9. Böôùc 5: ÔÛ möùc ñoä cao nhaát cuûa WBS, baûn toùm taét ngaân saùch döï aùn hình thaønh goàm 4 yeáu toá: • Ngaân saùch tröïc tieáp töø caùc nhieäm vuï • Chi phí giaùn tieáp cuûa döï aùn • Chi phí tieáp thò • Caùc chi phí khaùc Böôùc 6: Caùc thoâng tin hoaïch ñònh vaø caùc moác thôøi gian ñöôïc toång hôïp vaøo baûn keá hoaïch toång theå (Project master schedule) Böôùc 7: So saùch möùc ñoä thöïc hieän cuûa nhieäm vuï vaø ñaàu ra trong WBS ñeå xaùc ñònh ñònh caùc vaán ñeà phaùt sinh hieäu chænh. Böôùc 8: Khi döï aùn thöïc hieän töøng böôùc, PM lieân tuïc kieåm tra vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc hieän coù theo möùc ñoä töø maûng coâng vieäc möùc toaøn boä döï aùn PM xaùc ñònh vaán ñeà, ñaùnh giaù caùc chi phí cuoái cuøng &ø thöïc hieän caùc hieäu chænh caàn thieát. Böôùc 9: So saùnh tieán ñoä döï aùn nhö vôùi ngaân saùch döï aùn. ________________________________________________________________ ______________
 10. 3. Hoaïch ñònh theo sô ñoà GANTT Caùc coâng vieäc cuûa döï aùn vaø thôøi gian thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc bieåu dieãn baèng thanh ngang Caùc coâng vieäc trong döï aùn laép ñaët thieát bò loïc khoâng khí Coâng Moâ taû Coâng taùc Thôøi gian vieäc tröôùc (tuaàn) A Xaây döïng boä phaän beân trong _ 2 B Söûa chöõa maùi vaø saøn _ 3 C Xaây oáng gom khoùi A 2 D Ñoå beâ toâng vaø xaây khung B 4 E Xaây cöûa loø chòu nhieät C 4 F Laép ñaët heä thoáng kieåm soaùt C 3 G Laép ñaët thieát bò loïc khí D,E 5 H Kieåm tra vaø thöû nghieäm F,G 2 ________________________________________________________________ ______________
 11. A B SÔ ÑOÀ GANTT CUÛA DÖÏ AÙN C TRIEÅN KHAI SÔÙM D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A tuaàn B SÔ ÑOÀ GANTT CUÛA DÖÏ AÙN C TRIEÅN KHAI CHAÄM D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ________________________________________________________________ ______________
 12. Öu ñieåm: Ñôn giaûn, deå nhìn thaáy coâng vieäc, thôøi gian thöïc hieän moãi coâng vieäc Thaáy roõ toång tieán ñoä thöïc hieän cuûa döï aùn Nhöôïc ñieåm: Khoâng theå hieän roõ moái quan heä giöõa caùc coâng vieäc, ñaëc bieät trong caùc döï aùn coù nhieàu coâng vieäc Khoâng theå hieän roõ coâng vieäc naøo laø chuû yeáu coù tính quyeát ñònh ñoái vôùi toång tieán ñoä thöïc hieän döï aùn Khoâng thuaän tieän khi phaân tích ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät cuûa baûn thaân sô ñoà cuûa döï aùn 4. Hoaïch ñònh theo sô ñoà maïng Hai phöông phaùp phaân tích sô ñoà maïng: Phöông phaùp ñöôøng gaêng CPM (Critical Path Method) ________________________________________________________________ ______________
 13. phöông phaùp söû duïng moâ hình xaùc ñònh, thôøi gian hoaøn thaønh moãi coâng vieäc laø moät haèng soá Phöông phaùp toång quan vaø ñaùnh giaù döï aùn PERT (Project Evaluation & Review Techniques) phöông phaùp duøng moâ hình xaùc suaát, thôøi gian hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc moâ taû theo daïng haøm phaân phoái xaùc xuaát 4.1 PHÖÔNG PHAÙP CPM 1. Caùc thuaät ngöõ: Söï kieän/nuùt (Event): söï keát thuùc cuûa moät hay moät soá coâng vieäc vaø laø ñieàu kieän ñeå baét ñaàu moät hoaëc moät soá coâng vieäc tieáp sau Kyù hieäu: i Coâng vieäc/ coâng taùc (activity): Hoaït ñoäng saûn xuaát giöõa 2 söï kieän ñoøi hoûi phaûi toán thôøi gian, coâng söùc ngöôøi lao ñoäng vaø thieát bò vaät tö Kyù hieäu: Söï kieän xuaát phaùt i Söï kieän keát thuùc j A(t) i j ________________________________________________________________ ______________
 14. Coù 3 loaïi coâng vieäc: Coâng taùc thöïc Coâng taùc giaû (dummy activity): duøng chæ moái lieân heä giöõa caùc coâng vieäc, khoâng ñoøi hoûi thôøi gian vaø nguoàn löïc Kyù hieäu: Coâng taùc chôø Maïng (network): Söï keát hôïp taát caû caùc hoaït ñoäng vaø söï kieän. Maïng thöôøng veõ töø beân phaûi sang beân traùi & muõi teân chæ moái quan heä thöù töï coâng vieäc. Ñöôøng gaêng (critical path): ñöôøng coù thôøi gian thöïc hieän lôùn nhaát. Chieàu daøi ñöôøng gaêng = toång thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc treân ñöôøng gaêng 2. Nhöõng qui taéc laäp sô ñoà maïng 1. Söï kieän ñöôïc ñaùnh soá töø nhoû ñeán lôùn theo höôùng töø traùi qua phaûi vaø töø treân xuoáng döôùi. Moãi söï kieän ñeàu coù coâng vieäc ñeán vaø coâng vieäc ñi vaø söï kieän cuoái cuøng chæ coù coâng vieäc ñeán ________________________________________________________________ ______________
 15. 18 21 17 22 20 2. Caùc coâng vieäc phaûi höôùng töø traùi sang phaûi khoâng ñöôïc quay laïi söï kieän maø chuùng xuaát phaùt (khoâng laäp voøng kín). Caùc muõi teân khoâng neân caét nhau 5 6 4 7 Sai 3. Nhöõng coâng vieäc rieâng bieät khoâng ñöôïc kyù hieäu cuøng moät soâ` khoâng ñöôïc cuøng söï kieän xuaát phaùt vaø keát thuùc. A 3 B A coâng vieäc 1 2 giaû 23 B 1 2 ________________________________________________________________ ______________
 16. a a d e b 1 1 b e c c d 2 SAI ÑUÙNG Coâng vieäc c khoâng caàn thieát cho coâng vieäc e : công vi c e b t u khi công vi c a,b k t thúc; công vi c d b t u sau công vi c a,b,c hòan thành. Trư ng h p công vi c d b t u sau khi a,b hòan thành, còn công vi c e b t u sau khi công vi c b,c hòan thành thì sơ là : a d b c e ________________________________________________________________ ______________
 17. Bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa caùc coâng vieäc a c d chæ phuï thuoäc b b d c phuï thuoäc caû a, b a d d chæ phuï thuoäc a, b b c e e phuï thuoäc caû a, b, c a c d phuï thuoäc a, b d c chæ phuï thuoäc a b e e chæ phuï thuoäc b a d d phuï thuoäc a, b b e phuï thuoäc b, c c e 3. Caùc thoâng soá cuûa sô ñoà maïng Caùc thoâng soá chính goàm: ________________________________________________________________ ______________
 18. Thôøi ñieåm sôùm : Th i i m s m t i nh i ký hi u là Tsi và ư c tính toán theo các công th c sau : Ts1 = 0 Tsj = Max {Tsi + Tsij} Trong ó j = 2,3,…n Thôøi ñieåm muoän : Th i i m mu n t i nh i ký hi u là Tmi , ư c tính theo công th c sau : Tmn = Tsn Tmj = Min {Tmj - Tmij} Th i gian d tr cac nh : di = Tmi - Tsi Ví duï: Moät döï aùn saûn xuaát goàm 10 coâng vieäc nhö sau: Coâng vieäc Thôøi gian Trình töï (tu n) Y1 2 Baét ñaàu ngay Y2 4 Baét ñaàu ngay Y3 3 Baét ñaàu ngay Y4 5 sau y1 Y5 4 nt Y6 6 nt Y7 3 Sau y2, y4 Y8 11 sau y3 Y9 4 sau y6,y7 Y 10 5 sau y5 ________________________________________________________________ ______________
 19. Các bư c : - Phác th o sơ - Ch nh l i sơ - Tính toán trên sơ Y5 2 4 5 Y1 Y 10 2 Y4 6 Y6 5 Y2 1 4 Y7 6 Y9 7 4 3 14 4 Y3 3 3 Y 11 8 ánh s th t trên nh : s th t tính như sau : - i m su t phát toàn quy trình mang s 1 - Sau khi m t nh ư c mang s i ta xóa t c c các cung có góc t i i và xét các nh chưa có s , nh nào g m toàn góc các cung s mang s (i + 1) , n u có nhi u nh th a như v y thì ta ánh s l n lư t là (i+1), (i+2)…tùy ý. Tính thôøi gian cho söï kieän vaø coâng vieäc cho thí duï ôû treân ________________________________________________________________ ______________
 20. Hoaït Ts Tm ñoäng 1 Ts1=0 0 2 Ts2=Ts1+T12=0+2=2 T2=Min{T5-T25;T6-T26;T4-T24 Min{9-5 ;10-6 ;7-5}=2 3 T3=T1+T12=0+3=3 3 4 Ts4=Max{T1+T14;T2+T24} 7 =Max{4,7}=7 5 6 T5=T7-T57=14-5=9 6 10 Tm6=T7 –T67=14-4=10 7 14 Tm7=Ts7=14 ________________________________________________________________ ______________
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=540

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2