intTypePromotion=1

Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 2

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
69
lượt xem
11
download

Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong phần 2 trình bày 2 nội dung chính, đó là: Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục kĩ năng sống trong giai đoạn hiện nay, kĩ năng giao tiếp ứng xử của Hiệu trưởng trường trung học trong công tác quản lí giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 2

70<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG,<br /> KĨ NĂNG SỐNG VÀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ<br /> <br /> MOÂ ÑUN 2 - HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG TRUNG HOÏC<br /> VÔÙI VAÁN ÑEÀ GIAÙO DUÏC KÓ NAÊNG SOÁNG TRONG GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY<br /> <br /> MUÏC TIEÂU<br /> Sau khi keát thuùc khoùa taäp huaán hoïc vieân coù theå:<br /> - Xaùc ñònh roõ taàm quan troïng cuûa vieäc taêng cöôøng giaùo duïc kó naêng soáng cho<br /> hoïc sinh trung hoïc trong giai ñoaïn hieän nay;<br /> - Lieät keâ ñöôïc moät soá khaùi nieäm cô baûn: kó naêng soáng, giaùo duïc kó naêng soáng;<br /> - Hieåu kó naêng soáng theo tieáp caän 4 truï coät hoïc cuûa UNESCO;<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> - Vaän duïng tieáp caän kó naêng soáng, tieáp caän 4 truï coät hoïc cuûa UNESCO vaøo<br /> cuoäc soáng.<br /> - Bieát caùch xaùc ñònh nhöõng kó naêng soáng phuø hôïp caàn giaùo duïc cho hoïc sinh<br /> trung hoïc;<br /> - Phaùt trieån ñöôïc kó naêng quaûn lí hoaït ñoäng giaùo duïc kó naêng soáng cho hoïc sinh<br /> trung hoïc trong giai ñoaïn hieän nay.<br /> <br /> I. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN<br /> 1. Kó naêng soáng<br /> Hieän nay coù khaù nhieàu khaùi nieäm veà kó naêng soáng.<br /> Theo Toå chöùc Vaên hoùa, Khoa hoïc vaø Giaùo duïc cuûa Lieân hieäp quoác (UNESCO):<br /> Kó naêng soáng laø naêng löïc caù nhaân ñeå thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöùc naêng vaø tham gia<br /> vaøo cuoäc soáng haøng ngaøy - ñoù laø nhöõng kó naêng cô baûn nhö: kó naêng ñoïc, vieát, laøm<br /> tính, giao tieáp öùng xöû, giôùi thieäu baûn thaân, thuyeát trình tröôùc ñaùm ñoâng, laøm vieäc<br /> nhoùm, khaùm phaù nhöõng thay ñoåi cuûa baûn thaân, tö duy hieäu quaû,... [7]<br /> Theo Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO): Kó naêng soáng laø nhöõng kó naêng thieát thöïc<br /> maø con ngöôøi caàn ñeå coù cuoäc soáng an toaøn, khoeû maïnh. Ñoù laø nhöõng kó naêng mang<br /> tính taâm lí xaõ hoäi vaø kó naêng giao tieáp ñöôïc vaän duïng trong nhöõng tình huoáng haøng<br /> ngaøy ñeå töông taùc moät caùch hieäu quaû vôùi ngöôøi khaùc vaø giaûi quyeát coù hieäu quaû<br /> nhöõng vaán ñeà, nhöõng tình huoáng cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy [7].<br /> Theo Quyõ Nhi ñoàng Lieân hieäp quoác (UNICEF), kó naêng soáng laø nhöõng haønh vi<br /> cuï theå theå hieän khaû naêng chuyeån ñoåi kieán thöùc vaø thaùi ñoä thaønh haønh ñoäng thích<br /> öùng trong cuoäc soáng. Kó naêng soáng phaûi döïa treân nhaän thöùc, thaùi ñoä vaø chuyeån bieán<br /> thaønh haønh vi nhö moät yeâu caàu lieân hoaøn vaø coù tính höôùng ñích13.<br /> 13 PHuyønh Vaên Sôn, “Quan nieäm veà kó naêng soáng hieän nay”, Kæ yeáu hoäi thaûo khoa hoïc GD kó naêng soáng cho<br /> thieáu nhi, Tröôøng Ñoäi Leâ Duaån, 2010.<br /> <br /> 71<br /> MÔ ĐUN 2 - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC<br /> VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> L<br /> <br /> Hoïc taäp<br /> <br /> earning<br /> <br /> I<br /> <br /> Nhaän bieát vaø yù thöùc caùc nhaân<br /> <br /> dentity & Sefl-Awareness<br /> <br /> F<br /> <br /> Caân baèng chaát vaø söùc khoûe<br /> <br /> itness & Health<br /> <br /> E<br /> <br /> motional Development<br /> <br /> S<br /> <br /> Khaû naêng giaûi quyeát caùc vaán ñeà<br /> <br /> olving Problems<br /> <br /> K<br /> <br /> Loøng toát<br /> <br /> indness<br /> <br /> I<br /> <br /> Söï thaân thieän<br /> <br /> ntimacy<br /> <br /> L<br /> <br /> Phaùt trieån xuùc caûm<br /> <br /> iving in Balance<br /> <br /> L<br /> <br /> Caân baèng trong cuoäc soáng<br /> <br /> etting Go & Holding On Bieát töø boû vaø duy trì<br /> <br /> S<br /> <br /> ocial Skills<br /> <br /> Kóõ naêng giao tieáp xaõ hoäi<br /> <br /> Luaän giaûi theo caùc töø vieát taét trong sô ñoà 6 [xem http://www.unesco.org/delors/<br /> fourpil.htm], chuùng ta coù theå hieåu Kó naêng soáng (LIFESKILLS) bao goàm heä thoáng caùc<br /> kó naêng cuï theå nhö: kó naêng hoïc taäp - kó naêng nhaän bieát vaø yù thöùc caù nhaân - kó naêng<br /> giöõ caân baèng chaát vaø söùc khoûe - kó naêng phaùt trieån caûm xuùc - kó naêng giaûi quyeát vaán<br /> ñeà - kó naêng theå hieän loøng toát - kó naêng theå hieän haønh vi thaân thieän - kó naêng taïo laäp<br /> caân baèng cuoäc soáng - kó naêng choïn loïc bieát duy trì vaø töø boû - kó naêng giao tieáp xaõ hoäi.<br /> Con ngöôøi caàn coù nhöõng kó naêng nhaát ñònh ñeå soáng (toàn taïi vaø phaùt trieån) khi<br /> xem xeùt noù trong ba moái quan heä: Con ngöôøi vôùi chính baûn thaân mình; Con ngöôøi<br /> vôùi töï nhieân; Con ngöôøi vôùi caùc moái quan heä xaõ hoäi. Nhìn töø caû ba goùc ñoä, caùc kó<br /> naêng soáng ñeàu nhaèm giuùp chuû theå hoïc chuyeån dòch kieán thöùc töø nhöõng ñieàu ñaõ<br /> bieát, ñaõ nghó, ñaõ hoïc ñöôïc trong saùch vôû, keå caû nhöõng thaùi ñoä, tö töôûng, tình caûm<br /> môùi chæ coù ñöôïc döôùi daïng tieàm naêng trong moãi caù theå, trôû thaønh nhöõng haønh ñoäng<br /> trong thöïc teá theo caùch laøm hieäu quaû, mang tính xaây döïng, nhaèm giuùp moãi ngöôøi<br /> coù theå phaùt trieån haøi hoøa, goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi laønh maïnh, phaùt trieån beàn<br /> vöõng. Kó naêng soáng khoâng phaûi laø naêng löïc caù nhaân baát bieán trong moïi thôøi ñaïi maø<br /> laø nhöõng naêng löïc thích nghi cho moãi thôøi ñaïi maø caù nhaân ñoù soáng, bôûi vaäy kó naêng<br /> soáng vöøa mang tính caù nhaân, vöøa mang tính daân toäc - quoác gia, vöøa mang tính xaõ<br /> hoäi - toaøn caàu.<br /> Töø nhöõng khaùi nieäm treân, kó naêng soáng trong phaïm vi löùa tuoåi hoïc sinh trung<br /> hoïc thöôøng gaén lieàn vôùi phaïm truø kieán thöùc, kó naêng vaø thaùi ñoä maø hoïc sinh ñöôïc<br /> reøn luyeän trong quaù trình giaùo duïc. Toång hôïp caùc keát quaû giaùo duïc töø baøi hoïc treân<br /> lôùp; töø nhöõng hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp; töø nhöõng hoaït ñoäng giaùo duïc<br /> trong ghia ñình vaø coäng ñoàng, hoïc sinh hình thaønh ñöôïc moät soá kó naêng soáng cô<br /> baûn phuø hôïp nhö: kó naêng töï nhaän thöùc, kó naêng giao tieáp, kó naêng xaùc ñònh giaù trò,<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> Sô ñoà 6: Khaùi nieäm kó naêng soáng - LIFESKILLS<br /> <br /> 72<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG,<br /> KĨ NĂNG SỐNG VÀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ<br /> <br /> kó naêng ra quyeát ñònh, kó naêng kieân ñònh, kó naêng ñaët muïc tieâu,... Nhöõng kó naêng naøy<br /> bao giôø cuõng gaén cuï theå vôùi moät noäi dung giaùo duïc giaù trò soáng nhaát ñònh nhö: Nghóa<br /> vuï baûo veä moâi tröôøng; nghóa vuï choáng teä naïn xaõ hoäi; loøng nhaân aùi; truyeàn thoáng toân<br /> sö troïng ñaïo; uoáng nöôùc nhôù nguoàn; gia ñình an toaøn, bình an; gia ñình hoøa thuaän,<br /> khoâng baïo löïc,...<br /> 2. Giaùo duïc kó naêng soáng<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> DÖØNG LAÏI<br /> <br /> Giaùo duïc kó naêng soáng laø giaùo duïc caùch soáng tích<br /> cöïc trong xaõ hoäi hieän ñaïi, xaây döïng nhöõng haønh vi laønh<br /> maïnh, thay ñoåi nhöõng haønh vi, thoùi quen tieâu cöïc döïa<br /> treân neàn taûng caùc giaù trò soáng, nghóa laø ngöôøi hoïc khoâng<br /> chæ höôùng ñeán söï hieåu bieát maø coøn phaûi laøm ñöôïc nhöõng<br /> ñieàu mình hieåu, bieát öùng xöû linh hoaït trong moïi hoaøn<br /> caûnh, coâng vieäc, nhaèm laøm cho cuoäc soáng baûn thaân vaø<br /> coäng ñoàng ngaøy caøng toát ñeïp hôn. Giaùo duïc kó naêng<br /> soáng coù nhieäm vuï troïng taâm laø ñaûm baûo cho moïi ngöôøi<br /> coù ñöôïc söï töï do trong tö duy, phaùn xeùt, caûm nhaän, saùng<br /> taïo ñeå phaùt trieån taøi naêng cuûa mình vaø kieåm soaùt ñöôïc<br /> cuoäc soáng cuûa mình caøng nhieàu caøng toát.<br /> <br /> VAØ<br /> <br /> HOÏC HOÛI<br /> <br /> LAÉNG NGHE<br /> <br /> CHIA SEÛ YÙ TÖÔÛNG<br /> <br /> TÖ DUY<br /> <br /> AÙ<br /> Ù<br /> M PH<br /> KHA<br /> <br /> SAÙNG TAÏO<br /> <br /> CAÂU HOÛI<br /> <br /> II. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VIEÄC TAÊNG CÖÔØNG GIAÙO DUÏC<br /> KÓ NAÊNG SOÁNG ÔÛ TRÖÔØNG TRUNG HOÏC TRONG GIAI ÑOAÏN<br /> HIEÄN NAY<br /> Trong giai ñoaïn hieän nay, kó naêng soáng cuûa hoïc sinh laø vaán ñeà ñang ñöôïc xaõ<br /> hoäi quan taâm ñaëc bieät. Khoaûng 10 naêm trôû laïi ñaây, dö luaän xaõ hoäi bieát ñeán raát nhieàu<br /> haønh vi khoâng mong ñôïi trong soá caùc em hoïc sinh ôû löùa tuoåi thanh thieáu nieân, ñaëc<br /> bieät laø thieáu nieân. Phaàn lôùn soá treû coù haønh vi phaïm phaùp laø hoïc sinh töø lôùp 6 ñeán lôùp<br /> 12. Baïo löïc hoïc ñöôøng dieãn ra ngaøy caøng nhieàu vaø ngaøy caøng phöùc taïp. Moät boä<br /> phaän hoïc sinh coù nhöõng haønh vi thieáu yù thöùc, loái soáng buoâng thaû (gaây baïo löïc hoïc<br /> ñöôøng, thích aên chôi höôûng laïc, gian doái trong hoïc haønh vaø thi cöû, khoâng tuaân thuû<br /> kyû cöông, maéc teä naïn xaõ hoäi, phaïm toäi,...)<br /> Coù nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau daãn ñeán tình traïng neâu treân, song coù theå<br /> ñieåm ra moät soá nguyeân nhaân chính sau:<br /> Khoâng ít thanh thieáu nieân khoâng nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa cuoäc soáng, ngoä<br /> nhaän baûn thaân, khoâng bieát mình laø ai, khoâng bieát soáng ñeå laøm gì? Theá naøo laø cuoäc<br /> soáng coù yù nghóa? Laøm theá naøo ñeå soáng ñeïp, soáng khoûe?...<br /> Hoïc sinh ngaøy caøng chòu nhieàu taùc ñoäng töø xaõ hoäi vaø nhöõng taùc ñoäng naøy<br /> ngaøy caøng phöùc taïp: Teä naïn xaõ hoäi, toäi phaïm, ñaïo ñöùc xaõ hoäi xuoáng caáp (Ngöôøi lôùn,<br /> thaäm chí coù thaày coâ giaùo, cha meï trong nhieàu tröôøng hôïp khoâng coøn laø taám göông<br /> toát cho caùc em). Nhieàu em thöôøng phaûi chöùng kieán boá meï, ngöôøi lôùn caõi chöûi nhau,<br /> <br /> 73<br /> MÔ ĐUN 2 - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC<br /> VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> ñaùnh nhau, ngoaïi tình, ñuùt loùt, noùi naêng thieáu vaên hoaù, coi thöôøng kyû cöông xaõ hoäi.<br /> Thaäm chí khoâng ít em bò ngöôøi lôùn trong gia ñình haønh haï, xaâm haïi tình duïc,...<br /> Nhieàu em chöa ñöôïc trang bò kó naêng soáng phuø hôïp. Chöông trình hoïc ôû tröôøng<br /> coøn naëng veà kieán thöùc maø coi nheï kó naêng thöïc haønh, xa rôøi thöïc teá. Moâi tröôøng giaùo<br /> duïc ôû tröôøng hoïc maát caân ñoái, coi nheï moâi tröôøng taâm lí xaõ hoäi,...<br /> <br /> Tham nhuõng<br /> <br /> Giaùo duïc Kó naêng soáng cho hoïc sinh trong caùc tröôøng phoå thoâng laø xu theá<br /> chung cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi. ÔÛ Vieät Nam, ñoù laø yeâu caàu caáp thieát ñoái vôùi theá<br /> heä treû nhaèm thöïc hieän yeâu caàu ñoåi môùi giaùo duïc phoå thoâng, thuùc ñaåy söï phaùt trieån<br /> caù nhaân vaø xaõ hoäi,.. Vaän duïng toát caùc kó naêng soáng chính laø söï boå sung veà kieán thöùc<br /> vaø naêng löïc caàn thieát ñeå moät caù nhaân coù theå hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp, giuùp hoï<br /> traùnh ñöôïc nhöõng khoù khaên trong quaù trình soáng.<br /> <br /> III. TIEÁP CAÄN GIAÙO DUÏC KÓ NAÊNG SOÁNG THEO 4 TRUÏ COÄT<br /> HOÏC CUÛA UNESCO<br /> Naêm 1996 Hoäi ñoàng quoác teá veà Giaùo duïc cho theá kæ XXI cuûa Ñaïi hoäi ñoàng giaùo<br /> duïc, khoa hoïc vaø vaên hoùa Lieân hôïp quoác (UNESCO) do Jaccque Delor laøm Chuû tòch<br /> ñaõ ñöa ra moät baùo caùo khaúng ñònh vai troø quan troïng cuûa giaùo duïc ñoái vôùi söï phaùt<br /> trieån töông lai cuûa caù nhaân, daân toäc vaø nhaân loaïi. Baùo caùo naøy nhaán maïnh giaùo duïc<br /> laø “kho baùu tieàm aån”, ñoàng thôøi ñöa ra moät taàm nhìn veà giaùo duïc cho Theá kyû XXI<br /> döïa treân boán truï coät: Hoïc ñeå bieát (Learning to know); Hoïc ñeå laøm (Learning to do);<br /> Hoïc ñeå cuøng chung soáng (Learning to live together); Hoïc ñeå töï khaúng ñònh mình<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> Theo coâng trình nghieân cöùu cuûa ThS. Nguyeãn Höõu Long, ba nguyeân nhaân<br /> ñöôïc hoïc sinh ñeà caäp nhieàu nhaát nhö sau: beân ngoaøi coù quaù nhieàu troø vui (34%),<br /> khoâng hoøa hôïp vôùi ngöôøi lôùn (28%) vaø töï tìm hieåu (27%). Ñoái vôùi nhaø tröôøng, lòch<br /> hoïc hieän quaù nhieàu, chöa coù boä chuaån veà kó naêng soáng,… Ngoaøi ra, do khoái löôïng<br /> kieán thöùc trong saùch giaùo khoa phaûi hoaøn thaønh quaù nhieàu neân giaùo vieân khoâng ñuû<br /> thôøi gian ñeå loàng gheùp hay tích hôïp nhaèm reøn luyeän kó naêng soáng cho hoïc sinh. Maët<br /> khaùc, chính beänh thaønh tích, chaïy theo ñieåm soá, chaïy theo tyû leä hoïc sinh leân lôùp,<br /> thi ñoã toát nghieäp 100%,... ñaõ trôû thaønh gaùnh naëng taâm lí khieán caùc em khoâng coøn<br /> thôøi gian reøn luyeän nhaân caùch moät caùch ñaày ñuû daãn ñeán nhöõng haønh vi leäch chuaån.<br /> [http://www.giaoduc.edu.vn, ngaøy 29/11/2010].<br /> <br /> 74<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG,<br /> KĨ NĂNG SỐNG VÀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ<br /> <br /> (Learning to be). Boán truï coät naøy chính laø moät caùch tieáp caän kó naêng soáng döïa treân<br /> söï keát hôïp haøi hoøa giöõa caùc nhoùm kó naêng nhaän thöùc, kó naêng thöïc tieãn (laøm vieäc), kó<br /> naêng xaõ hoäi vaø kó naêng caù nhaân.<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> 1. Hoïc ñeå bieát - Kó naêng soáng lieân quan ñeán “nhaän thöùc”<br /> Khi hoïc ñeå bieát töùc laø baïn khoâng quan taâm nhieàu ñeán vieäc tieáp thu löôïng kieán<br /> thöùc ñaõ ñöôïc caáu truùc saün. Ñieàu baïn quan taâm khi ñoù laø laøm sao ñeå naém vöõng ñöôïc<br /> caùc coâng cuï hoïc taäp. Noùi caùch khaùc, ñoù laø hoïc caùch hoïc chöù khoâng phaûi hoïc kieán<br /> thöùc. Coù theå xem hoïc ñeå bieát vöøa laø phöông tieän vöøa laø muïc ñích cuûa cuoäc soáng.<br /> Neáu xem ñoù laø phöông tieän, baïn caàn phaûi hoïc ñeå hieåu theá giôùi xung quanh mình, ít<br /> nhaát laø hieåu ñeå coù theå soáng moät cuoäc soáng ñöôïc toân troïng, phaùt trieån caùc kó naêng<br /> ngheà nghieäp vaø giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc. Neáu xem hoïc ñeå bieát laø moät muïc ñích thì<br /> vieäc hoïc naøy phaûi xuaát phaùt töø söï yeâu thích tìm hieåu vaø khaùm phaù kieán thöùc. Kieán<br /> thöùc cuûa baïn caøng roäng thì baïn caøng hieåu ñöôïc nhieàu khía caïnh cuûa cuoäc soáng<br /> hôn. Hoïc theo caùch nhö theá seõ khuyeán khích söï toø moø trí tueä nhieàu hôn, maøi giuõa<br /> khaû naêng pheâ phaùn vaø thuùc ñaåy baïn phaùt trieån caùc phaùn xeùt ñoäc laäp cuûa mình veà<br /> theá giôùi chung quanh. Vôùi caùch nhìn vieäc hoïc nhö theá thì moïi treû em, duø soáng ôû nôi<br /> naøo, cuõng phaûi ñöôïc coù cô hoäi tieáp caän vôùi moät neàn giaùo duïc khoa hoïc vaø trôû thaønh<br /> nhöõng ngöôøi baïn cuûa khoa hoïc trong suoát cuoäc ñôøi. Vì theá, hoïc ñeå bieát chính laø hoïc<br /> caùch hoïc theá naøo ñeå phaùt trieån söï taäp trung, reøn luyeän kó naêng ghi nhôù vaø naâng cao<br /> khaû naêng tö duy cuûa mình.<br /> Töø luùc sô sinh treû em ñaõ phaûi hoïc caùch taäp trung vaøo caùc söï vaät vaø con ngöôøi.<br /> Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån kó naêng taäp trung coù theå coù nhieàu hình thöùc khaùc<br /> nhau vaø ñöôïc hoã trôï bôûi nhöõng cô hoäi hoïc taäp xuaát hieän suoát cuoäc ñôøi (troø chôi, caùc<br /> chöông trình traûi nghieäm trong coâng vieäc, hoaït ñoäng du lòch, caùc hoaït ñoäng thöïc<br /> haønh khoa hoïc,...)<br /> Kó naêng ghi nhôù choïn loïc laø coâng cuï ñaéc löïc cho vieäc loaïi boû doøng thoâng tin<br /> “laù caûi”, “giaät gaân” do giôùi truyeàn thoâng cung caáp. Do vaäy, con ngöôøi caàn phaûi bieát<br /> löïa choïn nhöõng döõ kieän ñeå ghi nhôù. Moät khi döõ kieän ñaõ ñöôïc ghi nhôù, con ngöôøi coù<br /> khaû naêng thieát laäp caùc moái lieân heä giöõa caùc döõ kieän vôùi nhau toát hôn. Khaû naêng ñaëc<br /> tröng cuûa con ngöôøi veà vieäc lieân keát caùc döõ kieän ñöôïc ghi nhôù laø quaù trình khoâng<br /> theå töï nhieân maø coù. Quaù trình naøy phaûi ñöôïc taäp luyeän, trau doài moät caùch caån thaän<br /> töø luùc coøn beù.<br /> Kó naêng suy nghó (hay tö duy) laø ñieàu maø treû con hoïc ñöôïc ñaàu tieân ôû cha meï<br /> vaø thaày coâ. Quaù trình reøn luyeän ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån kó naêng tö duy naøy caàn<br /> phaûi chöùa ñöïng trong ñoù caû kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà thöïc teá vaø kó naêng tö duy tröøu<br /> töôïng. Quaù trình naøy keùo daøi suoát cuoäc ñôøi vaø coù theå ñöôïc naâng cao bôûi caùc traûi<br /> nghieäm khaùc cuûa con ngöôøi. Coâng vieäc caøng khoù, kó naêng tö duy caøng ñöôïc thöû<br /> thaùch.[xem http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm]<br /> 2. Hoïc ñeå laøm - Kó naêng soáng lieân quan ñeán “laøm vieäc”<br /> Hoïc ñeå laøm lieân quan ñeán theá giôùi cuûa coâng vieäc, cuï theå laø ñeå giuùp hoïc sinh<br /> chuaån bò cho moät cuoäc soáng (laøm vieäc) trong töông lai. Ñieàu naøy coù nghóa laø hoïc<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2