intTypePromotion=3

Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong dạy và học tích cực

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

0
193
lượt xem
54
download

Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong dạy và học tích cực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong dạy và học tích cực có kết cấu nội dung trình bày gồm 4 phần: phần 1 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, phần 2 hướng dẫn sử dụng Unikey, Open Office, Powerpoint, Internet trong dạy và học tích cực, phần 3 hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0, phần 4 hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong dạy và học tích cực

 1. MOET BTC B Giáo d c và ào t o C quan H p tác K thu t B D án Vi t – B Nâng cao ch t l ng ào t o b i d ng giáo viên ti u h c và trung h c c s các t nh mi n núi phía B c Vi t Nam (VIE 04 019 11) T I LIÖU tËp huÊn NG D NG CNTT TRONG D Y & H C TÍCH C C H Néi : Th¸ng 5/2009
 2. N I DUNG Ph n I ng d ng công ngh thông tin trong ngành giáo d c h ng n m t n n giáo d c i n t Ph n II H ng d n s d ng Unikey, Open Office, Powerpoint, Internet trong D y & H c tích c c Ph n III H ng d n s d ng ph n m m Adobe Presenter 7.0 Ph n IV H ng d n s d ng ph n m m Lecture Maker
 3. PH N I NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO D C H NG N M T N N GIÁO D C I N T
 4. NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO D C H NG N M T N N GIÁO D C I N T Quách Tu n Ng c C c tr ng C c CNTT qtngoc@moet.edu.vn Công ngh thông tin (sau ây vi t t t là CNTT) là công c cl ch tr i m i ph ng pháp gi ng d y, h c t p và h tr i m i qu n lý giáo d c, góp ph n nh m nâng cao hi u qu và ch t l ng giáo d c. Phát tri n ngu n nhân l c CNTT và ng d ng CNTT trong giáo d c là m t nhi m v quan tr ng có ý ngh a quy t nh s phát tri n CNTT c a t n c. N m h c 2008 – 2009 là n m h c u tiên tri n khai th c hi n Ch th s 55/2008/CT-BGD T ngày 30/9/2008 c a B tr ng B GD T v t ng c ng gi ng d y, ào t o và ng d ng CNTT trong ngành giáo d c giai o n 2008-2012. N m h c 2008 – 2009 c ch n là “N m h c y m nh ng d ng CNTT, i m i qu n lý tài chính và xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”. Theo ó, các S GD T xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Ch th và ch o các n v , c s giáo d c thu c a ph ng tri n khai th c hi n ch “N m h c Ny m nh ng d ng CN TT”. Các n v , c s giáo d c xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n nhi m v CN TT theo k ho ch c a S GD T nh m Ny m nh vi c i m i ph ng pháp gi ng d y, h c t p và ng d ng CN TT m t cách thi t th c và hi u qu trong công tác qu n lý c a nhà tr ng. c i m: - Tri n khai ng d ng CN TT trong ngành giáo d c không ch bó h p t i c quan B Giáo d c và ào t o mà còn c quán tri t tri n khai trong toàn ngành, n t t các s giáo d c và ào t o, t t c giáo viên, sinh viên, h c sinh. Do v y ph i phát tri n các d ch v công, các h th ng thông tin, n i dung thông tin c n ph i c chia s dùng chung ti t ki m công s c, chi phí và th i gian. - N gành giáo d c có vai trò ch l c trong công tác ào t o ngu n nhân l c v CN TT. I. K ho ch t ng th ng d ng CNTT trong ngành giáo d c Các ho t ng chính trong ch ng trình ng d ng CN TT: 1. T ch c chuyên trách và Ch o a) Ki n toàn t ch c ch o và qu n lý ng d ng CN TT trong toàn ngành. Th t ng ra Quy t nh thành l p C c CN TT. b) Xây d ng các v n b n ch o, h ng d n tri n khai ng d ng CN TT.
 5. c) Xây d ng h th ng n v công tác chuyên trách v CN TT trong ngành. 2. M ng giáo d c EduNet a) K t n i Internet b ng thông r ng t i t t c các c s giáo d c b) EduN et data center c) H th ng e-mail cho giáo d c d) H th ng liên l c: Video, web and audio conference e) H th ng thông tin trên web: website giáo d c 3. Công ngh giáo d c a) Tích h p ICT vào các môn h c b) eLearning / M-Learning / U-Learning c) L p h c o và giáo d c su t i d) Phát tri n n i dung s - Digital education contents e) H c li u (t làm ho c mua) f) Thi và kho bài gi ng i n t 4. Tin h c hoá qu n lý giáo d c và e-gov a) ng d ng CN TT trong công tác ch o, i u hành, h tr ra quy t nh c a lãnh o B (x p l ch công tác c a lãnh o, qu n lý công v n i/ n, g i công v n qua email…). Chính ph i n t t i B b) H th ng thông tin qu n lý giáo d c và các c s d li u giáo d c. c) Tin h c hoá qu n lý t i các c s giáo d c: h th ng qu n lý tr ng h c. S h c b i n t và s liên l c i n t . d) H th ng th ng kê giáo d c EMIS 5. Phát tri n ngu n nhân l c CNTT a) K ho ch t ng th phát tri n ngu n nhân l c v CN TT b) Xây d ng ch ng trình ào t o v CN TT phù h p, c c p nh t th ng xuyên và hi n i. c) ào t o, b i d ng, t p hu n v CN TT cho giáo viên. d) ChuNn ki n th c và k n ng 6. Thi t b 7. Ph n m m - Software Chính sách s d ng ph n m m mã ngu n m . 8. Mô hình tr ng h c i n t E-School model 2
 6. II. Ki n toàn t ch c ch o và qu n lý toàn ngành ng tr c c h i và thách th c v phát tri n CN TT, tr c nhu c u phát tri n c a ngành, B GD và T ã l p án trình Th t ng Chính ph v vi c thành l p C c Công ngh thông tin thu c B . N gày 02/7/2007, Th t ng Chính ph ã kí Quy t nh thành l p C c Công ngh thông tin thu c B Giáo d c và ào t o trên c s ki n toàn Trung tâm Tin h c thu c B tr c ây. Trên c s ó, B Giáo d c và ào t o c ng h ng d n thành l p các n v công tác chuyên trách v CN TT c a ngành. M i S GD T c n thành l p ho c ch nh m t n v th c hi n nhi m v chuyên trách, u m i v CN TT theo mô hình Phòng CN TT thu c S . M i tr ng trung c p chuyên nghi p (TCCN ) c n thành l p ho c ch nh m t n v th c hi n nhi m v chuyên trách v CN TT theo mô hình Phòng, Ban ho c Trung tâm CN TT, làm u m i tri n khai các ho t ng ng d ng CN TT. Hi n nay m t s S GD T ã thành l p phòng CN TT riêng ho c ng tên ghép v i m t phòng khác. Các tr ng ti u h c, trung h c c s và trung h c ph thông ph i có m t cán b ho c giáo viên kiêm nhi m ph trách ng d ng CN TT có trình TCCN v CN TT tr lên. N h ng tr ng ch a có cán b áp ng yêu c u này c n có k ho ch ào t o, b i d ng ho c tuy n d ng cán b . S thành công c a ch ng trình ng d ng CN TT trong ngành giáo d c và ào t o nói riêng và Vi t N am nói chung ph thu c nhi u vào công tác t ch c và cán b chuyên trách CN TT. Chúng ta không th th c hi n thành công ng d ng CN TT khi không có n v và cán b chuyên trách, khi thi u nh n th c v vai trò c a ng d ng CN TT. III. Các v n b n ch o toàn ngành N m 2007: - V n b n s 12966/BGD T-CN TT kí ngày 10/12/2007, v vi c Ny m nh tri n khai m t s ho t ng v CN TT. - V n b n s 9584/BGD T-CN TT kí ngày 7/9/2007 v H ng d n th c hi n nhi m v n m h c 2007-2008 v CN TT. N m 2008 (xin g i v n b n toàn v n kèm theo): - Ch th 55/2008/CT-BGD T ngày 30/9/2008 c a B tr ng B GD& T v t ng c ng gi ng d y, ào t o và ng d ng công ngh thông tin trong ngành giáo d c giai o n 2008-2012. - V n b n s 9772/BGD T-CN TT kí ngày 20/10/2008 H ng d n th c hi n nhi m v CN TT n m h c 2008 – 2009. - Quy t nh s 7310/Q -BGD T kí ngày 30/10/2008 Ban hành Quy nh v t ch c và ho t ng c a Website B Giáo d c và ào t o. IV. K t n i Internet b ng thông r ng, phát tri n m ng giáo d c Edunet và các d ch v công v giáo d c M ng giáo d c EduN et c hình thành nh m: 3
 7. - Thi t l p h th ng h t ng k t n i m ng giáo d c toàn qu c, k t n i t t c các c s giáo d c qua ng Internet b ng thông r ng. - Ph ng án k t n i n các c s giáo d c vùng sâu, vùng xa. - Thi t l p h th ng email cho toàn ngành. - Phát tri n h th ng thông tin giáo d c trên website. - Xây d ng các ng d ng, d ch v công, các ngu n tài nguyên trong giáo d c trên tinh th n chia s , dùng chung, mi n phí. Các n c tiên ti n u xây d ng m ng giáo d c. Tuy nhiên Vi t N am, mong mu n và quy t tâm thì l n nh ng trong i u ki n kinh phí r t h n h p. a) Tình tr ng k t n i Internet c a ngành giáo d c tính n tr c 8/2008 N gày 4/4/2003, B Giáo d c và ào t o c ng B B u Chính – Vi n Thông ký v n b n ghi nh v vi c tri n khai m ng giáo d c và k t n i Internet vào tr ng h c. M c tiêu ph n u là n cu i n m 2004, 100% các tr ng THPT c k t n i Internet và n cu i 2005, 50% tr ng THCS c k t n i Internet. K t qu cho th y, n cu i n m 2004, chúng ta ã hoàn thành k t n i c 98% các tr ng THPT và ch y u lúc ó k t n i qua ng i n tho i (dial up) nên r t ch m và lúc ó công ngh k t n i c ng ch là qua i n tho i. n v ch l c và có công u trong tri n khai này là Công ty VDC. C c CN TT ã th ng kê: Tính n tháng 7/2008, có 17342 tr ng ph thông ch a n i Internet trên t ng s 27595 (trong ó có 556 tr ng không có i n l i). Chi m 62% s tr ng ph thông ch a c k t n i Internet. 100% các tr ng i h c, cao ng ã n i m ng Internet b ng nhi u hình th c khác nhau. N hi u tr ng i h c có m ng n i b , có ng thuê riêng (leased line), có phòng truy c p Internet cho sinh viên và giáo viên, có trang thông tin i n t . Các tr ng cao ng ch y u dùng ng ADSL. Các tr ng i h c tr ng i m thì có k t n i ng thuê riêng (leased line) nh ng b ng thông r t th p, kho ng 512 Kbps n 2 Mbps, do giá thành còn t. N hi u S GD& T nh Hà N i, Hoà Bình, TP. HCM, à N ng, Hu , H i Phòng, B c N inh, Hoà Bình,... ã xây d ng m ng n i b , k t n i t i các tr ng ph thông, xây d ng trang thông tin i n t c a S . N hìn chung, vi c khai thác và s d ng Internet còn h n ch do c c phí truy nh p còn cao và n i dung thông tin cho giáo d c ch a nhi u. 4
 8. B ng t ng h p hi n tr ng k t n i Internet tính n 7/2008 Ti u Trung Phòng Lo i nv PTCS THCS THPT T ng s h c h c GD Không có i nl i 304 95 145 11 0 1 556 Ch a k t n i Internet 7737 377 3661 89 42 48 11954 Không th n i cáp 2778 410 1519 97 27 1 4832 Tính theo t l % B NG T L % Ti u h c PTCS THCS THPT Trung h c Phòng GD Không có i n l i 54.68 17.09 26.08 1.98 0.00 0.18 Ch a k t n i Internet 64.72 3.15 30.63 0.74 0.35 0.40 Không th n i cáp 57.49 8.49 31.44 2.01 0.56 0.02 b) B c ngo t l n trong n m 2008 N gày 04/01/2008, C c CN TT, B GD và T và T ng công ty vi n thông quân i Viettel ã kí k t b n ghi nh . Theo ó, hai bên ph i h p ho t ng nh m Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong ngành giáo d c và ào t o c ng nh thúc Ny phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin áp ng nhu c u c a xã h i d a trên n ng l c và trách nhi m c a m i bên tham gia ký k t. B n kí k t này nh m t s ki n l t trang mang tính l ch s cho vi c k t n i Internet vào nhà tr ng v i qui mô và ch t l ng m i: K t n i Internet b ng thông r ng t i t t c các tr ng h c, c bi t quan tâm vi c k t n i Internet n các tr ng h c vùng sâu, vùng xa, mi n núi và h i o. N gày 25/9/2008, B Giáo d c và ào t o và T ng công ty vi n thông quân i Viettel ã long tr ng t ch c L Kh i công m ng giáo d c. Theo ó, Viettel cam k t: - Tài tr mi n phí k t n i Internet b ng thông r ng ADSL vô th i h n t i t t c các tr ng ti u h c, trung h c, m u giáo, m m non, các trung tâm giáo d c c ng ng, trung tâm giáo d c th ng xuyên, các phòng giáo d c và ào t o (c p huy n). Tài tr toàn b thi t b k t n i Internet là modem ADSL, r i cáp… Tr giá qui i t ng tr ng c a vi c tài tr này là 330 t /n m, ch a k u t ban u cho trang thi t b và r i cáp. - K t n i kênh thuê riêng b ng ng cáp quang, t c 4 Mbps mi n phí t i t t c các S GD T, gi m c c n i qu c t ng 256 Kbps. Do v y các S ch ph i tr chi phí 1,2 tri u ng/tháng. (Giá tham kh o n i 1 Mbps tr c ó: kho ng 25 tri u/tháng). 5
 9. - Gi m 70% c c k t n i kênh thuê riêng b gf cáp quang tn i các tr ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p. - V i các tr ng vùng sâu, vùng xa, Viettel cam k t s cung c p mi n phí c thi t b l n c c k t n i h ng tháng b ng công ngh qua sóng i n tho i di ng. V i công ngh GPRS, t c có th t 120 Kbps. V i công ngh 3G chuNn b tri n khai u 2009, t c có th t 1 Mbps. ánh giá s ki n kh i công k t n i m ng giáo d c, Phó Th t ng, B tr ng B Giáo d c và ào t o nói: “Ngày hôm nay (ngày kh i công m ng giáo d c) là ngày l ch s c a ngành giáo d c, ngày l ch s c a ngành CNTT n c nhà”. Phó Th t ng, B tr ng N guy n Thi n N hân trong th g i các th y cô giáo nhân d p ngày 20/11 n m nay ã vi t: Chia s sâu s c v i s nghi p tr ng ng i c a dân t c, T ng Công ty Vi n thông quân i ã quy t nh t n m h c 2008-2009 cho phép t t c các tr ng ph thông c a c n c k t n i và s d ng Internet mi n phí hi n i hoá vi c d y và h c, vi c qu n lý nhà tr ng. Sáng ki n c a m i th y cô giáo s tr thành tài s n quý giá c a toàn ngành phát tri n, khó kh n c a m i tr ng s c toàn ngành và c n c bi t và chia s , m i h c sinh, sinh viên có th i tho i, trao i thông tin bình ng v i hàng tri u ng i trên th gi i. ó là nh a Internet vào nhà tr ng mi n phí. R t hi n i và c ng r t Vi t Nam. Trung tâm d li u (Data Center) cúa m ng giáo d c s c xây d ng áp ng nhu c u ph c v c ngành. V.Thi t l p và s d ng h th ng e-mail 6
 10. a) H th ng email có tên mi n @moet.gov.vn ã c thi t l p theo quy nh, có server t t i tr s c quan B , cung c p cho cán b làm vi c t i c quan B . b) Tuy nhiên, B Giáo d c và ào t o còn thi t l p h th ng email có tên mi n @moet.edu.vn t tháng 10/2007 cung c p cho toàn ngành, c th cho t t c các tr ng ph thông, các trung tâm giáo d c th ng xuyên, trung tâm ngo i ng tin h c, các tr ng trung c p chuyên nghi p... Các S , các tr ng H, C ã tích c c tham gia h th ng ho t ng th ng xuyên, hi u qu ph c v tr c ti p cho công tác thông tin, liên l c, báo cáo, ch o, i u hành c a B , c a ngành. H th ng e-mail này ã phát huy tác d ng r t nhi u trong vi c chuy n phát v n b n i u hành, thông báo v n b n qui ph m pháp lu t m i, chuy n t i thông tin tuyên truy n, ti t ki m công s c và kinh phí trong vi c photocopy tài li u. Thí d : Khi g i th vào a ch phongdaotao.DH@moet.edu.vn, t t c các phòng ào t o i h c s nh n c. Khi g i th vào a ch Vanphong.So@moet.edu.vn, GiamDoc.So@moet.edu.vn thì t t c các S s nh n c. c) Tri n khai vi c cung c p e-mail cho m i h c sinh, m i giáo viên c a các tr ng v i tên mi n c a S GD& T. Các S GD& T ã ng ký tên mi n riêng, ví d nh S GD& T t nh Hoà Bình ng kí tên mi n là @hoabinh.edu.vn. Th ng nh t s d ng kí hi u C0, C1, C2, C3 trong tên e-mail ch các b c h c m u giáo, ti u h c, trung h c c s , trung h c ph thông t ng ng; C12 và C23 cho tr ng h n h p. Tr c h t, ngay trong n m h c 2008-2009, B ã yêu c u các S u tiên t o ngay e-mail c a S cho h c sinh THPT, c bi t cho h c sinh l p 12 ph c v cho vi c nh n thông tin ng kí thi tuy n sinh, h ng nghi p. d) Kinh nghi m dùng email trên n n gmail. u i m c a cách tri n khai này là: - H th ng này hoàn toàn mi n phí. Theo tính toán, vi c tri n khai cho 20 tri u giáo viên, h c sinh s t ng ng giá tr u t kho ng 400 tri u USD. Có chuyên viên CN TT tính gi nh thu ti n sinh viên d ch email m i n m kho ng 5 USD n u t làm email server nh ng Vi t N am, vi c này không kh thi. - An toàn thông tin. - Ch ng th rác r t t t, ch ng virus r t t t. 7
 11. - Không m t ngu n nhân l c ch m sóc cho email server. Các tr ng ph thông, trung c p hay cao ng s không th có ngu n nhân l c làm vi c này. Ch m sóc email server là m t công vi c v t v . - Dung l ng c ng l n, hi n là 7,2 GB. Trong khi n u t l p email server, ng i dùng th ng ch t dung l ng 20 MB-200 MB. - N g i s d ng d dàng truy c p m i n i, m i lúc. M t s tr ng i h c l n, có i ng chuyên trách CN TT có th v n mu n tri n khai email server riêng. Tuy nhiên n nay, m t s ih cl n nh H Bách Khoa Hà N i, H C n Th c ng ã tri n khai theo h ng trên n n gmail v i s l ng account c c p lên n 50.000 ng i. C m t ng c a các cán b ph trách CN TT v vi c này là t ch ch m sóc email server r t v t v , t n kém, nay “kho re” (ông V n Xê, hi u phó H C n Th ). VI. Tri n khai h th ng h p qua c u truy n hình video conference, qua web và qua m ng i n tho i ( àm tho i a bên) B GD T tri n khai ng lo t 3 lo i công ngh h p qua m ng: video conference, web conference và audio conference ph c v qui mô toàn ngành. H th ng h p qua truy n hình (video conference), hay còn cg i h p qua c u truy n hình: B Giáo d c và ào t o i u trong vi c tri n khai hình th c h p h i ngh tuy n sinh qua c u truy n hình t tháng 12/2004. Tính n nay ã có hàng ch c cu c h i ngh , ông nh t lên n g n 1300 i bi u và ti t ki m kinh phí ngân sách kho ng 2,5 t ng ti n i l i n c a các i bi u t xa n Hà N i cho m t h i ngh ông ng i này. C u truy n hình ã n i n c H Tây B c, H Tây N guyên, H An Giang c ng nh các i tác t i M , N h t, Pháp. Hình th c h p này không ch ã ti t ki m kinh phí mà còn ti t ki m th i gian, công s c i l i và nâng cao hi u qu trao i phát bi u t i h i ngh . ng truy n k t n i video conference có hai lo i ph bi n: ISDN và IP. Kinh nghi m cho th y t t nh t dùng IP kênh tr ng c a Viettel mb o ch t l ng h i ngh . u c u Hà N i 2004 Xem hình u c u tp HCM 2004 8
 12. u c u Hà N i 2006 u c u t i tp H Chí Minh N gay t i phòng làm vi c, Phó Th t ng, H i ngh tuy n sinh 1.2008: B tr ng N guy n Thi n N hân h p tr c Có 1250 i bi u 4 i m c u Hà N i, ti p v i 13 t nh ng b ng sông C u Long à N ng, tp HCM và C n Th . (qua u c u tp Long Xuyên, An Giang). Hình nh t i u c u à N ng. T i sao ngành giáo d c l i ch n Viettel trong tri n khai video conference ? ó là vì Viettel có h th ng i ng cán b và h th ng cáp quang t t c các t nh thành, Viettel có th áp ng kéo cáp quang n các i m h p c n thi t và Viettel có s n 63 phòng h p 63 t nh/thành. i u quan tr ng nh t là khi c n khNn c p, Viettel có th ph c v ngay c khi ch a có h p ng. Web conference: Bên c nh ó, C c CN TT còn tri n khai h th ng h p qua web (web conference). u i m c a h th ng này là n gi n, r t d s d ng, ch c n webcam và m t ng k t n i ADSL. H th ng này có th dùng h p giao ban, h i th o, t p hu n, ào t o t xa, b o v lu n án, e- Learning… không ch B mà còn gi a các s và các tr ng h c. web conference cho phép chia s màn hình, chia s ph n m m, chia s d li u, chat, trình chi u, b ng tr ng, kh o sát th m dò ý ki n… 9
 13. Màn hình web conference Thi t b s d ng T i tr s có phòng h p l n thì cho web conference: có th dùng camera Sony EVI-D70 T i thi u ch c n c ng thêm card chuy n i video k t webcam, lo i t t nh t n i USB, lo i Kworld EasyCap 22 là Logitech Quickcam USD. Pro S5500, giá ch kho ng 50 USD. Webcam Logitech có u i m là ã tích h p microphone i li n và có nh y cao. Hãy tìm mua qua www.vatgia.com Các S có th a toàn b bài gi ng i n t lên web conference chia s , t p hu n. 10
 14. Mô hình k t n i web conference Audio conference: Ch t l ng âm thanh VoIP c a các h th ng h p qua web còn không n nh, d b ti ng v ng (echo). T u 2007, C c CN TT ã tri n khai th nghi m h th ng àm tho i a bên (audio conference) d a trên bo m ch i n t Digium 60 ng tho i và ph n m m mã ngu n m Asterisk. Các cu c h p c t ch c b ng vi c các bên tham gia g i vào m t s i n tho i duy nh t là 04.62787850, r i quay thêm s phòng h p, thí d 345#. Chúng tôi thi t l p c s quay n i vùng 19001563 có giá c c ng h ng n u quay t m ng i n tho i Viettel. Mô hình s d ng h th ng àm tho i a bên (audio conference) PBX Server Mobile B GD& T Các S GD& T Các Tr ng h c H th ng này có th s d ng i n tho i IP và khi ó không m t ti n c c. Tuy nhiên ch t l ng tho i IP ph thu c vào ch t l ng ng k t n i 11
 15. Internet. Trong khi n u quay s bình th ng, ch t l ng tho i s r t t t do b ng thông c nh chuNn 64 Kbps. Thi t b h p qua tho i có th là i n tho i c m tay, bàn hay thi t b chuyên d ng nh Sound Station c a Polycom. Giá thành thi t b Polycom còn cao, kho ng 700-1100 USD, tu lo i. Chúng tôi khuy n cáo dùng i n tho i bàn Panasonic 2373 vì có nút Mute (t t microphone) v i èn báo hi u, i u ch nh âm l ng và có loa ngoài (speaker phone) nên có th ph c v phòng h p 20 ng i. Giá c a i n tho i Panasonic r t r : 480.000 . Mô hình này ang c ph bi n r ng cho các S h p v i các phòng giáo d c, ho c phòng giáo d c h p v i các tr ng. M t tình hu ng khá ly thú là v a qua Hà N i b m a l n, S GD T mu n h p tri n khai vi c ch ng l t, bàn vi c cho h c sinh ngh h c nh ng không th tri u t p 29 phòng giáo d c và ào t o lên h p vì ng b ng p. C c CN TT ã c p cho S GD& T Hà N i m t phòng àm tho i o s d ng h p giao ban th ng xuyên gi a S v i 29 phòng qu n huy n. Mô hình này c ng ang c tri n khai cho nhi u t nh mi n núi. H th ng h p qua web (web conference) còn là công c ào t o t xa, phù h p cho c lo i hình chính quy, t i ch c… 12
 16. C c CN TT có th cung c p cho toàn ngành giáo d c s d ng chung m t h th ng web conference và audio conference vì d dùng, không t n kém. H p qua web v i 63 S GD& T N gày 31/12/2008, Phó Th t ng, B tr ng N guy n Thi n N hân ã ch trì cu c h p v i 63 S GD& T qua h th ng web. T i Hà N i, dung l ng d li u lúc lên cao là 60 Mbps trên b ng thông 100 Mbps. T i các S , do ng truy n h n ch m c 4 Mbps nên ch t l ng hình khi xem h ng ch c hình ch a cao. Tuy nhiên n u ch chi u lên 2-3 hình video thì ch t l ng t t. Chúng ta s hoàn thi n công ngh h p qua web. ây là m t s ki n u tiên Vi t nam m t B h p tr c ti p v i 63 s và c hãng s n xu t ánh giá là s ki n r t n t ng. VII. H th ng website thông tin giáo d c website c a B là n i ph n ánh công khai các ho t ng a d ng c a ngành, là “b m t i n t ” c a ngành. B Giáo d c và ào t o có hai website chính: www.moet.gov.vn là website mang tính ch t pháp qui c a B . www.edu.net.vn là website mang tính chuyên môn, h c thu t c a c ng ng giáo d c và c a B . Hai website này ch a nhi u thông tin ph c v công tác qu n lý giáo d c, thông tin tuyên truy n, trao i h c thu t, nghi p v chuyên môn, l ch hàng tu n c a lãnh o B , s li u th ng kê giáo d c t 1999… B Giáo d c và ào t o ã ban hành Di n àn giáo d c http://diendan.edu.net.vn là m t di n àn sôi n i v nhi u ch xung quanh v n giáo d c (Xin xem hình kèm theo). Danh m c các trang website ã c xây d ng và phát tri n: - http://en.moet.gov.vn Trang ti ng Anh c a B - http://thi.moet.gov.vn C ng thông tin thi và tuy n sinh - http://el.edu.net.vn C ng thông tin h c i n t (e-learning) - http://vanban.moet.gov.vn V n b n qui ph m pháp lu t và i u hành - http://ebook.moet.gov.vn Th vi n giáo trình i n t - http://hoithao.moet.gov.vn Trang Thông tin ph c v H i ngh - http://hop.edu.net.vn H th ng web conference - http://khcn.moet.gov.vn Khoa h c công ngh - http://thietbi.moet.gov.vn Thi t b giáo d c - http://www.ocw.vn Trang h c li u m - http://gdcn.moet.gov.vn V Giáo d c chuyên nghi p 13
 17. So sánh ánh giá các mô hình h p qua m ng Video Web conference Audio conference conference Qui mô ng ih p L n. S i m n i Phòng h p kho ng 20 Theo yêu c u. Có th không c n nhi u. ng i và các cá nhân. n i h ng tr m i m l . Ch t l ng hình R tt t V a Không có hình. Ch có ti ng. B ng thông yêu 2 Mbps (SD) 100-140 Kbps C nh trên ng c u ít nh t 6 Mbps (HD) cho m t i m video hi n i n tho i là 64 Kbps cho m i i m c u. lên Lo i ng ISDN và IP. Internet ADSL là . Kênh tho i truy n truy n th ng. Và có th dùng Kênh tr ng là t t nh t. Internet cho VoIP. Ch t l ng ti ng R tt t VoIP nên ch t l ng R t t t Ch t l ng cao khi ti ng không n nh, b dùng t n s l y m u 14 v ng ti ng. Kz. K t lu n: C n k t h p v i h th ng audio conference. Tính d dùng Khó dùng. R t d dùng R t d dùng và n Ph i có i ng gi n. chuyên nghi p v n Ch c n i n tho i là hành. h p c. Kinh phí ut u t l n. V a ph i, mua ph n R t ít cho server. m m là chính. Thi t b ut Thi t b camera và Webcam, loa là . i n tho i là ( máy chi u chuyên bàn, di ng, chuyên d ng. C n thêm: có th dùng d ng). MCU t ti n. máy chi u, màn hình i n tho i có speaker, plasma hay LCD. có nút t t mic MUTE, có i u ch nh volume. Panasonic 2373 giá kho ng 480.000 Tính phù h p H p qui mô l n. H p qui mô v a và nh . H p m i n i, m i lúc, hoàn c nh C p trung ng h p nh t là cu c h p hoành tráng. R t phù h p cho công nhanh, khNn c p, tác ào t o, t p hu n t không c u k l nghi. xa qua m ng. R t phù h p h p khi Các t nh, xã, gia ình, có bão l t nh Hà N i l ph c uh p c. v a qua. M i ng i u dùng. 14
 18. - http://kiencotruonghoc.moet.gov.vn Ch ng trình kiên c hóa tr ng h c, l p h c... - http://itmart.moet.gov.vn Ch Công ngh và Thi t b tr c tuy n - http://vayvondihoc.moet.gov.vn Tín d ng h c sinh, sinh viên - http://daotaotheonhucau.moet.gov.vn ào t o theo nhu c u xã h i M i thi t l p: Kho tài nguyên giáo d c có a ch http://edu.net.vn/media, n i giáo viên và h c sinh có th a lên và t i xu ng các ngu n tài nguyên giáo d c phong phú. Thí d : t i v các ph n m m mi n phí nh h tr x p th i khoá bi u, ph n m m qu n lý h c sinh, nh ng i u c n bi t v thi và tuy n sinh, các ph n m m d y h c h u ích… Hi n B GD& T ang thi t l p h c li u i n t cho các môn h c v i s tham gia c a giáo viên toàn ngành. 15
 19. VIII. Tri n khai h th ng thông tin qu n lý giáo d c B Giáo d c và ào t o ã và ang tri n khai nhi u h th ng thông tin qu n lý giáo d c và các c s d li u v giáo d c. N hi u ph n m m qu n lý ã c tri n khai và ch y trên h th ng website nói trên. Bên c nh ó còn có các ph n m m qu n lý giáo d c khác: - Ph n m m qu n lý nhà tr ng ph thông do C c CN TT qu n lý và cung c p mi n phí. (Xem báo cáo chuyên g i kèm). - Ph n m m h tr s p x p th i khoá bi u trong nhà tr ng ph thông s c c p mi n phí trên toàn qu c. - CSDL v các tài nghiên c u khoa h c. - CSDL v cán b , công ch c. - CSDL v gi ng viên i h c, cao ng và TCCN . - CSDL v l u h c sinh b ng ngu n ngân sách nhà n c. - CSDL v các tr ng i h c, cao ng. - CSDL th ng kê giáo d c. - … B GD& T th ng nh t qu n lý nhà n c v c s d li u và h th ng thông tin qu n lí giáo d c v m t u m i là C c CN TT tránh ch ng chéo gây lãng phí và m b o s phát tri n b n v ng c a toàn h th ng thông tin giáo d c. Các c u ph n CN TT trong các d án ODA ph i có trách nhi m báo cáo v C c CN TT C c CN TT thNm nh, tham m u cho lãnh o B v vi c phê duy t s d ng. 16
 20. IX. Cung c p 9 h ng d n th t c hành chính 1 c a trên m ng http://www.moet.gov.vn/?page=3.13 X. C ng thông tin thi và tuy n sinh http://thi.moet.gov.vn C ng thông tin này là m t thí d i n hình v cung c p d ch v hành chính công tr c tuy n, mi n phí. Các tr ng i h c, cao ng, h c vi n, trung c p chuyên nghi p ã b t u có th ng kí ch tiêu tuy n sinh online, cung c p toàn b thông tin thi và tuy n sinh nh mã ngành, kh i thi, ch tiêu cùng a ch liên l c. ây là m t c s d li u th ng nh t, c c p nh t th ng xuyên h ng n m t 2002 n nay. H ng n m, m i khi n kì chuNn b thi t t nghi p và thi tuy n sinh i h c, cao ng, C ng thông tin thi và tuy n sinh là a ch quen thu c, h u ích c a g n tri u h c sinh THPT tra c u mã ngành, mã tr ng, ch n ngành ch n tr ng theo a bàn, i n h s d thi online, th vi n thi t t nghi p và thi tuy n sinh i h c, cao ng, th vi n thi tr c nghi m luy n t p. C c CN TT ang lên ph ng án tri n khai cung c p d ch v ng kí d thi tr c tuy n cho thí sinh sau khi gi i quy t xong khâu thu l phí tuy n sinh qua th . Vi c x lý d li u tuy n sinh và thi t t nghi p THPT liên t c t n m 2002 ã cung c p cho lãnh o B , lãnh o các s giáo d c và ào t o nhi u thông tin quý giá: Ph i m các môn thi, kh i thi, b n ch t l ng thi 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản