Tài liệu tcvn 3978 1984

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
150
lượt xem
58
download

Tài liệu tcvn 3978 1984

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 3978 1984, Công trình Trường học phổ thông- tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới hay cải tạo ngôi nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tcvn 3978 1984

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  Nhãm H Tr−êng häc phæ th«ng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ General schools - Design standard Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hay c¶i t¹o ng«i nhμ, c«ng tr×nh cña tr−êng häc phæ th«ng vμ tr−êng phæ th«ng cã néi tró. Tiªu chuÈn nμy chØ khuyÕn khÝch ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i tr−êng häc vμ c«ng tr×nh sau: Tr−êng häc phæ th«ng dËy nghÒ; Tr−êng phæ th«ng cho häc sinh cã n¨ng khiÕu Tr−êng phæ th«ng cho häc sinh tμn tËt; Tr−êng phæ th«ng chuyªn ngμnh (©m nh¹c, nghÖ thuËt, s©n khÊu, héi ho¹, thÓ dôc thÓ thao); Tr−êng bæ tóc v¨n hãa tËp trung t−¬ng ®−¬ng víi c¸c cÊp häc phæ th«ng. 1. Quy m« c«ng tr×nh 1.1. Tr−êng häc phæ th«ng ®−îc thiÕt kÕ víi quy m« nhá nhÊt lμ 5 líp (cho tr−êng phæ th«ng c¬ së chØ cã cÊp I) vμ kh«ng qu¸ 36 líp (cho tr−êng phæ th«ng c¬ së vμ tr−êng phæ th«ng trung häc). B¶ng 1 Tû lÖ gi÷a hÖ líp Lo¹i tr−êng Sè l−îng häc Phæ th«ng trung sinh Phæ th«ng c¬ së häc CÊp I CÊp II CÊp III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Tr−êng phæ th«ng c¬ 200 1 1 1 1 1 së cã ph©n hiÖu 5 líp 9 líp 360-432 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 líp 720-864 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 líp 1080-1296 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 líp 1440-1720 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tr−êng phæ th«ng trung häc 12 líp 400-576 4 4 4 18 líp 720-764 6 6 6 24 líp 960-1152 8 8 8 27 líp 1080-1296 9 9 9                                                                                      Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  1.2. Quy m« tr−êng häc phæ th«ng ®−îc tÝnh b»ng sè líp, mçi líp ®−îc tÝnh tõ 40 ®Õn 48 häc sinh. Khi x¸c ®Þnh quy m« c¸c lo¹i tr−êng cÇn ¸p dông theo b¶ng 1. 1.3. Quy m« cña tr−êng phæ th«ng cã néi tró, ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc néi tró kh¸c nhau ë n«ng th«n, ë thμnh phè, ë miÒn nói, ë ®ång b»ng vμ ®−îc thiÕt kÕ theo nhiÖm vô thiÕt kÕ riªng. 1.4. VÒ mÆt quy ho¹ch cho phÐp x©y dùng trªn cïng mét khu ®Êt hai tr−êng cã cÊp häc kh¸c nhau, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng riªng biÖt cña tõng cÊp, tõng tr−êng. 2. CÊp c«ng tr×nh 2.1. Tr−êng häc phæ th«ng ®−îc thiÕt kÕ víi cÊp c«ng tr×nh I, II, III, IV, x¸c ®Þnh cÊp c«ng tr×nh cña tr−êng häc ph¶i c¨n cø vμo ®é bÒn v÷ng, bËc chÞu löa, kh¶ n¨ng khai th¸c cña c«ng tr×nh vμ tÝnh æn ®Þnh cña quy ho¹ch. Néi dung cô thÓ cña tõng cÊp c«ng tr×nh ¸p dông theo TCV N 2746: 1 978 2.2. §èi víi khu vùc ®· cã quy ho¹ch æn ®Þnh, ®−îc phÐp x©y dùng tr−êng häc cÊp c«ng tr×nh I, II ®èi víi khu vùc ch−a cã quy ho¹ch æn ®Þnh chØ ®−îc phÐp x©y dùng theo cÊp c«ng tr×nh III vμ IV. Trong cïng mét tr−êng häc cho phÐp x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã cÊp c«ng tr×nh kh¸c nhau, nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ ba cÊp. CÇn −u tiªn x©y dùng cÊp c«ng tr×nh cho nhμ häc, x−ëng thùc hμnh. 3. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng 3.1. Tr−êng häc phæ th«ng ph¶i ®−îc x©y dùng ë vÞ trÝ trung t©m cña khu d©n c−, phï hîp víi quy ®Þnh chung. §Þa ®iÓm x©y dùng tr−êng häc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Häc sinh ®i l¹i thuËn tiÖn, an toμn; - Yªn tÜnh cho viÖc gi¶ng d¹y vμ häc tËp; - VÖ sinh (kh« r¸o , tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ)... 3.2. Tr−êng häc phæ th«ng kh«ng ®−îc x©y dùng bªn c¹nh c¸c c¬ së th−êng xuyªn tiÕng ån hoÆc th¶i chÊt ®éc h¹i nh−: BÖnh viÖn, cöa hμng, c¬ së ch¨n nu«i, chî c¸c xÝ nghiÖp, nhμ may... Tr−êng hîp b¾t buéc ph¶i x©y dùng gÇn c¸c lo¹i c«ng tr×nh nãi trªn, th× ph¶i cã mét khu ®Öm ®−îc trång c©y. ChiÒu réng cña khu ®Öm ®ã Ýt nhÊt lμ 30m. 3.3. VÞ trÝ x©y dùng tr−êng häc phæ th«ng, cÇn ®¶m b¶o ®Ó häc sinh ®i häc khái ph¶i ®i qua c¸c trôc ®−êng giao th«ng chÝnh, ®−êng phè lín, ®−êng tμu ho¶, s«ng suèi vv 3.4. B¸n kÝnh phôc vô cña tr−êng häc ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi thÓ lùc tõng løa tuæi vμ ®¶m b¶o yªu cÇu phæ cËp gi¸o dôc cho häc sinh. §èi víi c¸c cÊp III cña tr−êng phæ th«ng c¬ së, b¸n kÝnh phôc vô tèt nhÊt trong kho¶ng tõ 300 ®Õn 500 m vμ kh«ng qu¸ 1.500 m. §èi víi tr−êng phæ th«ng trung häc cÊp III, kh«ng quy ®Þnh b¸n kÝnh phôc vô, nh−ng cÇn ®¶m b¶o bè trÝ ë trung ®é cho ®a sè häc sinh. §èi víi miÒn nói, b¸n kÝnh phôc vô cã thÓ kÐo dμi nh− sau: Khu tr−êng häc cÊp I: ®Õn 2.000 m Khu tr−êng häc cÊp II: ®Õn 3.000 m 3.5. DiÖn tÝch toμn bé khu ®Êt cña mét khu tr−êng häc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2 3.6. DiÖn tÝch ®Êt dμnh cho c¸c khu vùc so víi diÖn tÝch toμn khu ®Êt cña tr−êng häc phæ th«ng ®−îc tÝnh to¸n theo tØ lÖ d−íi ®©y:                                                                                      Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  DiÖn tÝch x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh kiÕn tróc tõ 14 ®Õn 20%. DiÖn tÝch ®Êt cho v−ên thÝ nghiÖm vμ thùc nghiÖm tõ 16 ®Õn 20%. DiÖn tÝch ®Êt lμm s©n ch¬i b·i tËp tõ 40 ®Õn 45%. DiÖn tÝch ®Êt lμm ®−êng ®i 15%. Chó thÝch: NÕu ®iÒu kiÖn ®Êt ë c¸c thμnh phè kh«ng thÒ ®¶m b¶o tØ lÖ quy ®Þnh trªn th× cho phÐp t¨ng tØ lÖ diÖn tÝch x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Õn 25%. 3.7. DiÖn tÝch c©y xanh trong mäi tr−êng hîp. Nªn ®¶m b¶o tõ 40 ®Õn 50% diÖn tÝch toμn khu. Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch c©y xanh bao gåm diÖn tÝch c¸c th¶m cá, d¶i c©y ng¨n c¸ch vμ ®iÓm b¶o vÖ. 2) Khi khu ®Êt x©y dùng tr−êng tiÕp gi¸p víi v−ên c©y, c«ng viªn, cho phÐp gi¶m bít diÖn tÝch c©y xanh nh−ng kh«ng ®−îc gi¶m qu¸ 10% tØ lÖ c©y xanh cho phÐp. B¶ng 2 Sè líp DiÖn tÝch khu ®Êt 5 0.5 9 1.2 12 1.5 18 2.0 24 2.8 27 3.0 36 3.7 Chó thÝch: 1) §èi víi nh÷ng tr−êng häc x©y dùng ë thμnh phè cho phÐp gi¶m diÖn tÝch khu ®Êt xuèng 10%. 2) ë n«ng th«n vμ nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai diÖn tÝch x©y dùng tr−êng häc cã thÓ t¨ng nh−ng kh«ng t¨ng qu¸ 10%. 3) §èi víi nh÷ng tr−êng quy m« d−íi 12 líp, s©n vËn ®éng ®−îc sö dông chung cho mét côm c¸c tr−êng häc hoÆc sö dông kÕt hîp víi s©n vËn ®éng cña khu d©n c−. 4) Ph¶i triÖt ®Ò h¹n chÕ dïng ®Êt canh t¸c ®Ó x©y dùng tr−êng häc, cÇn tËn dông tèt ®åi nói vμ ®Êt kh«ng trång trät, trong tr−êng hîp nhÊt thiÕt ph¶i dïng ®Êt canh t¸c ®Ó x©y dùng, th× ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m diÖn tÝch ®Õn møc nhá nhÊt cho phÐp. 5) Khi thiÕt kÕ ®Ó x©y dùng tr−êng phæ th«ng trung häc ë n«ng th«n ®−îc tÝnh ®Õn vÊn ®Ò sö dông diÖn tÝch cña mét sè häc sinh l−u l¹i c¶ ngμy. 3.8. Khu ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t cÇn ®−îc ng¨n c¸ch víi khu häc tËp b»ng c©y xanh hoÆc s©n tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao vμ cã lèi vμo riªng biÖt. 3.9. C¸c s©n bãng cña khu thÓ thao ph¶i bè trÝ c¸ch cöa sæ phßng häc vμ phßng thùc nghiÖm Ýt nhÊt lμ 10m vμ ®−îc ng¨n c¸ch b»ng d¶i c©y xanh. 3.10. Trong khu ®Êt x©y dùng tr−êng ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng hμng rμo cao Ýt nhÊt lμ 1,2m vËt liÖu lμm hμng rμo tuú theo ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y dùng (bª t«ng cèt thÐp g¹ch ®¸ hoÆc hμng rμo b»ng c©y xanh...). 4. Néi dung c«ng tr×nh vμ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ 4.1. C¬ cÊu mét tr−êng häc phæ th«ng bao gåm c¸c khèi c«ng tr×nh sau ®©y: - Khèi häc tËp.                                                                                      Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  - Khèi häc tËp lao ®éng thùc hμnh. - Khèi häc thÓ dôc thÓ thao. - Khèi phôc vô häc tËp. - Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ - Khèi phôc vô sinh ho¹t trong tr−êng. 4.2. Thμnh phÇn c¸c lo¹i phßng cña tr−êng häc phæ th«ng ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n d−íi ®©y: - §èi víi khèi cÊp I tõ líp 1 ®Õn líp5 cña tr−êng phæ th«ng c¬ së ¸p dông c¸c phßng häc theo líp. - §èi víi khèi cÊp II tõ líp 6 ®Õn líp 9 cña tr−êng phæ th«ng c¬ së ¸p dông c¸c phßng häc theo líp vμ phßng thÝ nghiÖm thùc hμnh. - §èi víi khèi cÊp III tõ líp 10 ®Õn líp 12 cña tr−êng phæ th«ng trung häc ¸p dông c¸c phßng häc bé m«n vμ thÝ nghiÖm thùc hμnh. - Sè l−îng phßng häc theo líp, phßng häc bé m«n, phßng thÝ nghiÖm thùc hμnh, ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vμo ch−¬ng tr×nh häc tËp vμ tiÕt häc cña 1 ca trong ngμy. 4.3. C¸c ng«i nhμ cña tr−êng phæ th«ng ®−îc thiÕt kÕ nhiÒu nhÊt lμ 4 tÇng. C¸c ng«i nhμ cña tr−êng häc phæ th«ng c¬ së x©y dùng ë n«ng th«n ®−îc thiÕt kÕ kh«ng qu¸ 2 tÇng cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ tíi 4 tÇng nÕu cã c¬ së kinh tÕ kÜ thuËt x¸c ®¸ng vμ ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. 4.4. ë c¸c thμnh phè vμ nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn cho phÐp thiÕt kÕ cho mét côm tr−êng mét trung t©m gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp bao gåm c¸c phßng thÝ nghiÖm, thùc hμnh héi tr−êng sö dông nhiÒu chøc n¨ng, c¸c phßng häc thÓ thao vμ s©n b·i tËp luyÖn. 4.5. ChiÒu réng cña hμnh lang vμ cÇu thang trong c¸c nhμ häc ®−îc thiÕt kÕ theo quy ®Þnh nh− sau: - CÇu thang chÝnh ®èi víi tÇng cã sè häc sinh ®Õn 200 ®Ó réng l,80m - CÇu thang chÝnh ®èi víi tÇng cã sè häc sinh trªn 200 ®Ó réng 2,10 m. - CÇu thang phô ë c¸c phßng ®Ó réng l,20m; - ChiÒu réng c¸c hμnh lang cho tr−êng häc ph¶i ®Ó Ýt nhÊt lμ 1,80m. 4.6. Khèi häc tËp. 4.6.1. DiÖn tÝch c¸c phßng häc ®−îc ¸p dông theo b¶ng 3. B¶ng 3 Tªn phßng §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch ChiÒu cao Sè l−îng häc sinh (m2) (m) l – Phßng häc theo líp cÊp I Phßng 48 - 54 3,30 40 - 48 2 – Phßng häc theo líp cÊp II - 54 3,30 – 3,60 40 - 48 3 – Phßng häc bé m«n - 54 - 66 3,30 - 3,60 40 - 48 4 – Phßng thÝ nghiÖm lÝ-sinh-ho¸ - 66 3,30 – 3,60 40 - 48 5 – Phßng chuÈn bÞ thÝ nghiÖm lÝ - 24 3,30 – hãa – sinh                                                                                      Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  Chó thÝch: 1) Tuú thuéc vμo kiÓu nhμ vμ d¹ng kÕt cÊu cho phÐp t¨ng gi¶m diÖn tÝch c¸c phßng trong b¶ng 3 lμ 5% so víi diÖn tÝch quy ®Þnh. 2) ë nh÷ng tr−êng kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn h×nh thμnh c¸c phßng thÝ nghiÖm lÝ hãa sinh riªng biÖt cã thÒ thiÕt kÕ thμnh phßng thÝ nghiÖm thùc hμnh tæng hîp, víi diÖn tÝch tõ 72 ®Õn 84 m2. 4.6.2. C¸c phßng häc kh«ng ®−îc bè trÝ ë tÇng hÇm, tÇng nöa hÇm hay tÇng gi¸p m¸i. 4.6.3. C¸c phßng häc ph¶i ®−îc ng¨n c¸ch víi c¸c phßng cã nguån g©y tiÕng ån hoÆc mïi vÞ (x−ëng thùc hμnh, phßng thÓ thao, gi¶ng ®−êng cã chiÕu phim, nhμ ¨n tËp thÓ). 4.6.4. Lèi vμo phßng häc ph¶i bè trÝ ë ®Çu líp phÝa b¶ng viÕt, hÕt søc h¹n chÕ bè trÝ lèi vμo phßng häc tõ phÝa cuèi líp. 4.6.5. Phßng chuÈn bÞ thÝ nghiÖm cÇn ph¶i kÒ liÒn víi phßng thÝ nghiÖm t−¬ng øng vμ cã cöa ®i th«ng sang nhau. Gi÷a phßng thÝ nghiÖm vμ phßng chuÈn bÞ thÝ nghiÖm lÝ vμ hãa cÇn thiÕt kÕ tñ tho¸t h¬i chung cho c¶ 2 phßng. Phßng thÝ nghiÖm hãa ph¶i cã hai cöa ®i më ra hμnh lang. 4.6.6. Phßng häc ph¶i thiÕt kÕ n¬i ®Ó mò, nãn vμ ¸o m−a cña häc sinh, cã thÓ sö dông c¸c gi¸ treo hoÆc c¸c hèc tñ t−êng phÝa hμnh lang. 4.6.7. KÝch th−íc kho¶ng c¸ch, c¸ch bè trÝ bμn ghÕ vμ c¸c thiÕt bÞ trong phßng häc th«ng th−êng, phßng bé m«n vμ c¸c phßng thÝ nghiÖm ¸p dông theo h×nh 1, h×nh 2 vμ h×nh 3.                                                                                      Page 5 
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  Tr−êng phæ th«ng c¬ së: Tõ líp I ®Õn líp V – H lÊy tõ 70 ®Õn 80cm Tr−êng phæ th«ng c¬ së: Tõ líp I ®Õn líp V – H lÊy tõ 70 ®Õn 80cm Tr−êng phæ th«ng c¬ së: Tõ líp VI ®Õn líp IX– H lÊy tõ 80 ®Õn 85cm Tr−êng phæ th«ng trung häc: Tõ líp X ®Õn líp XII – H lÊy tõ 85 ®Õn 90cm                                                                                      Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  KÝ hiÖu vμ c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong phßng häc vμ phßng thÝ nghiÖm ¸p dông theo b¶ng 4 B¶ng 4 Tªn ký hiÖu vμ tªn c¸c kho¶ng c¸ch Trong phßng häc Trong phßng thÝ (cm) nghiÖm (cm) Y- Kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ chç ngåi cuèi cïng cña häc ≤ 1000 ≤ 1000 sinh tíi b¶ng K1- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai d·y bμn ≥ 50-60 ≥ 50-60 K2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a t−êng ngoμi vμ d·y bμn ngoμi K3 - ≥ 50 ≥ 50 Kho¶ng c¸ch gi÷a t−êng trong vμ d·y bμn trong P1 - ≥ 50 ≥ 50 Kho¶ng c¸ch tõ b¶ng tíi d·y bμn ®Çu ≥ 180 ≥ 215 P2 - Kho¶ng c¸ch tõ b¶ng ®Õn d·y bμn ®Çu ≥ 65 ≥ 90 P3 - Kho¶ng c¸ch tõ bμn gi¸o viªn ®Õn t−êng treo b¶ng ≥ 50 ≥ 50 P4 - Kho¶ng c¸ch tõ bμn gi¸o viªn ®Õn d·y bμn ®Çu ≥ 50 ≥ 50 P5 – Kho¶ng c¸ch tõ bμn cuèi vμ t−êng sau ≥ 90 ≥ 90 P6 – Gãc nh×n tõ bμn ®Çu ngoμi ®Õn mÐp trong cña b¶ng ≥ 300 ≥ 350 4.7. Khèi häc lao ®éng thùc hμnh 4.7.1. C¸c x−ëng lao ®éng thùc hμnh trong trêng häc phæ th«ng ®Ó gi¸o dôc kü thuËt phæ th«ng cho häc sinh vÒ c¬ khÝ, méc, ®iÖn c¬, n÷ c«ng, may thªu. Thμnh phÇn diÖn tÝch c¸c x−ëng lao ®éng thùc hμnh ¸p dông theo b¶ng 5 B¶ng 5 Tªn phßng §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch ChiÒu cao Sè l−îng häc sinh (m2) (m) 1. Phßng häc kÜ thuËt cho häc sinh cÊp I Phßng 54 3,90 20 - 25 2. X−ëng thùc hμnh vÒ méc - 72 3,90 20 - 25 3. X−ëng thùc hμnh vÒ c¬ khÝ - 72 3,90 20 - 25 4. X−ëng thùc hμnh vÒ ®iÖn c¬ - 72 3,90 20 - 25 5. Phßng häc n÷ c«ng (may, thªu) - 54 3,00 20 - 25 6. Kho cña c¸c x−ëng thùc hμnh - 18 - 24 3,00 Chó thÝch: 1) Ngoμi c¸c x−ëng nªu trong b¶ng trªn, tuú thuéc vμo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph−¬ng cã thÓ cã thªm mét sè x−ëng chuyªn ngμnh kh¸c vμ ®−îc thiÕt kÕ theo nhiÖm vô thiÕt kÕ riªng, ®−îc cÊp cã th¶m quyÒn phª duyÖt. 2) §èi víi nh÷ng tr−êng ch−a cã ®ñ ®iÒu kiÖn t¸ch riªng thμnh c¸c x−ëng chuyªn ngμnh cho phÐp thiÕt kÕ x−ëng thùc hμnh tæng hîp vÒ méc, c¬ khÝ.. víi diÖn tÝch 84m2                                                                                      Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  4.7.2. C¸c x−ëng lao ®éng thùc hμnh cã thÓ bè trÝ trong mét ng«i nhμ riªng biÖt, khi ®ã ph¶i thiÕt kÕ khu vÖ sinh riªng tÝnh theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh. §èi víi x−ëng thùc hμnh méc ph¶i thiÕt kÕ cã 2 lèi ra trùc tiÕp bªn ngoμi hoÆc ra hμnh lang. 4.8. Khèi häc thÓ thao: 4.8.1. Thμnh phÇn, diÖn tÝch kÝch th−íc c¸c phßng häc thÓ thao ¸p dông theo b¶ng B¶ng 6 Tªn phßng §¬n vÞ DiÖn tÝch KÝch th−íc Sè l−îng tÝnh (m2) häc sinh Dμi Réng Cao 1. Phßng häc thÓ thao Phßng 288 24 12 6,00 40 - 48 540 30 18 6,00 40 - 48 12-24 3,00 2. Kho dông cô - 3. Phßng thay quÇn ¸o - - Nam - 16 3,00 - N÷ - 16 3,00 Chó thÝch: 1) Phßng häc thÓ thao chi ®−îc thiÕt kÕ cho c¸c tr−êng häc quy m« trªn 27 líp. Nh− tr−êng häc cã quy m« d−íi 27 líp, sö dông kÕt hîp víi héi tr−êng nhiÒu chøc n¨ng 2) Phßng häc thÓ thao lo¹i (18 x 30) chØ ®−îc thiÕt kÕ sö dông cho mét côm tr−êng hoÆc kÕt hîp víi khu d©n c−. 4.8.2. Kho dông cô thÓ thao ph¶i bè trÝ kÒ liÒn víi phßng tËp luyÖn, sμn cña kho ph¶i cïng cèt víi sμn cña phßng tËp luyÖn. Tõ kho dông cô thÓ thao hoÆc phßng häc thÓ thao, ph¶i cã lèi ra ngoμi trùc tiÕp ®Ó vËn chuyÓn dông cô hoÆc tho¸t ra khi cã sù cè. 4.8.3. Tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng n¬i, c¸c tr−êng häc cã thÓ bè trÝ c¸c s©n b·i thÓ dôc thÓ thao riªng cho tõng bé m«n hoÆc s©n thÓ thao tËp trung. Khi thiÕt kÕ s©n b·i thÓ dôc thÓ thao riªng cho tõng m«n (c¸c m«n ®iÒn kinh: ch¹y nh¶y ®Èy t¹ nÐm lùu ®¹n. C¸c m«n bãng: bãng chuyÒn, bãng ræ, cÇu l«ng, quÇn vît bãng ®¸) ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th−íc, diÖn tÝch ®· quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 4.8.4. C¸c tr−êng häc phæ th«ng ®−îc thiÕt kÕ bÓ b¬i, ®Ó sö dông cho mét côm tr−êng hoÆc kÕt hîp lμm trung t©m thÓ thao cña ®Þa ph−¬ng, khi cã ®iÒu kiÖn vμ ®−îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 4.9. Khèi phôc vô häc tËp 4.9.1. Tr−êng häc phæ th«ng ®−îc thiÕt kÕ c¸c phßng phôc vô häc tËp bao gåm: Héi tr−êng; th− viÖn; phßng truyÒn thèng; phßng ®å dïng d¹y häc; tiÒn s¶nh vÖ sinh; phßng y tÕ. 4.9.2. C¸c tr−êng phæ th«ng c¬ së vμ tr−êng phæ th«ng trung häc quy m« trªn 9 ®−îc x©y dùng héi tr−êng, khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sö dông kÕt hîp cho nhiÒu chøc n¨ng. 4.9.3. Quy m« cña héi tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: §èi víi tr−êng häc phæ th«ng: ®−îc tÝnh b»ng 30% tæng sè häc sinh trong toμn tr−êng. §èi víi tr−êng häc phæ th«ng cã néi tró: ®−îc tÝnh b»ng 50% tæng sè häc sinh trong toμn tr−êng. DiÖn tÝch mét chç ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh lμ 0,6m, chiÒu cao cña héi tr−êng                                                                                      Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  ®−îc thiÕt kÕ tõ 5,40 ®Õn 6,00m. Tæng diÖn tÝch sö dông mét héi tr−êng kh«ng v−ît qu¸ 300m 4.9.4. T−êng ng¨n vμ c¸c thiÕt bÞ trong héi tr−êng ph¶i ®−îc thiÕt kÕ cã kh¶ n¨ng c¬ ®éng ®Ó t¹o c¸c kh«ng gian phï hîp víi c¸c nhu cÇu ho¹t ®éng kh¸c nhau. 4.9.5. NÕu diÖn tÝch Héi tr−êng trªn 200m2 th× ®−îc thiÕt kÕ mét s©n khÊu tï 24 ®Õn 36m2, mét kho tõ 9 ®Õn 15m2 vμ mét phßng chiÕu phim 12m2 ChiÒu s©u cña s©n khÊu kh«ng nhá h¬n 3m. Sμn cña s©n khÊu cao h¬n sμn cña héi tr−êng tõ 0,75 ®Õn 0,90m. 4.9.6. Th− viÖn gåm phßng ®äc cho gi¸o viªn, phßng ®äc cho häc sinh, vμ ®−îc ng¨n c¸ch riªng biÖt. 4.9.7. Phßng y tÕ nhμ tr−êng cã diÖn tÝch tõ 18 ®Õn 12m2 trong ®ã bè trÝ tõ 1 ®Õn 2 gi−êng cÊp cøu. §èi víi tr−êng häc phæ th«ng cã néi tró, th× diÖn tÝch phßng y tÕ ®−îc t¨ng ®Õn 30m2 ®Ó cã thÓ ®Æt mét phßng c¸ch li víi diÖn tÝch tèi thiÓu lμ 6m2. 4.9.8. Phßng y tÕ ph¶i ë vÞ trÝ yªn tÜnh vμ cã lèi ra thuËn tiÖn víi bªn ngoμi. 4.9.9. Phßng ®å dïng gi¶ng d¹y ®îc thiÕt kÕ tõ 24 ®Õn 40m2 víi chøc n¨ng söa ch÷a kho chøa vμ chuÈn bÞ c¸c thÝ nghiÖm thùc hμnh. 4.9.10. TiÒn s¶nh ®−îc thiÕt kÕ víi tiªu chuÈn 0, lm2 cho mét häc sinh. TiÒn s¶nh cã thÓ tËp trung hay ph©n t¸n tuú theo gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. 4.9.11. Phßng truyÒn thèng ®−îc thiÕt kÕ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i tr−êng víi diÖn tÝch tõ 48 ®Õn 72m2. 4.9.12. Tiªu chuÈn diÖn tÝch vμ sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh trong b¶ng 7. 4.9.13. Trong nhμ häc hai tÇng cho phÐp chØ bè trÝ khu vÖ sinh ë tÇng 1. 4.9.14. Lèi vμo khu vÖ sinh kh«ng cho phÐp bè trÝ ®èi diÖn.trùc tiÕp víi lèi vμo c¸c phßng häc phßng thÝ nghiÖm phßng lμm viÖc vμ c¸c phßng ngñ. 4.10. Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ. 4.10.1. Phßng hiÖu tr−ëng, ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch tõ 15 ®Õn 18m2 ®èi víi c¸c tr−êng häc tõ 27 líp trë lªn, ®−îc thiÕt kÕ thªm mét phßng hiÖu phã víi diÖn tÝch tõ 9 ®Õn 12m2. 4.10.2. V¨n phßng nhμ tr−êng ®−îc thiÕt kÕ cho c¸c lo¹i tr−êng häc víi diÖn tÝch tõ 9 ®Õn 12m2. 4.10.3. Phßng héi ®ång gi¸o viªn ®îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch theo tiªu chuÈn l2 m2 cho mét gi¸o viªn. Sè gi¸o viªn ®−îc tÝnh lμ tæng sè gi¸o viÖn trùc tiÕp gi¶ng d¹y. CÇn ghi B¶ng 7 Tªn phßng Sè l−îng thiÕt bÞ vμ ®¬n vÞ tÝnh 1. VÖ sinh cña häc sinh 2. VÖ sinh cña gi¸o viªn 3. VÖ sinh kinh nguyÖt 1 chç tiÓu cho 40 häc sinh 1 xÝ cho 40 häc sinh 1 vßi níc röa tay cho 60 häc sinh 1 chç tiÓu tõ 10 -12 gi¸o viªn 1 xÝ cho 10 - 12 gi¸o viªn                                                                                      Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  1 vßi n−íc röa tay cho tõ 10 ®Õn 12 gi¸o viªn 1 ®Õn 2 phßng cho 1 tr−êng tuú theo quy m« vμ sè l−îng häc sinh g¸i cña tr−êng - Khu vÖ sinh cho häc sinh trai vμ häc sinh g¸i ph¶i bè trÝ riªng biÖt - Bè trÝ ë phßng ®Öm cña khu vÖ sinh. - Bè trÝ riªng cho thÇy gi¸o vμ c« gi¸ - Bè trÝ trong phßng ®Öm cña khu vÖ sinh. - Cã thÓ bè trÝ riªng 1 khu vÖ sinh cho c« gi¸o vμ häc sinh g¸i, 1 khu riªng cho thÇy gi¸o vμ häc sinh trai Trong phßng cã 1 vßi n−íc röa tay 4.10.4. Phßng nghØ cña gi¸o viªn ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch 12m2 mét phßng cho tõ 10 ®Õn 12 gi¸o viªn. 4.10.5. Phßng lμm trô së ®oμn, ®éi ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch 0,03m2 cho 1 häc sinh 4.10.6. Kho dông cô chung vμ häc phÈm cña tr−êng ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch tõ 9 ®Õn 12m2. 4.10.7. Phßng th−êng trùc vμ tiÕp kh¸ch ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch tõ 9 ®Õn 12m2. 4.10.8. BÕp ®un n−íc ®−îc thiÕt kÕ víi diÖn tÝch 6m2 Cho tr−êng häc c¸c lo¹i. 4.10.9. Nhμ ®Ó xe ®¹p ®−îc thiÕt kÕ víi tiªu chuÈn diÖn tÝch 0,9m2 cho mét xe vμ tÝnh víi ti lÖ chung tõ 30 ®Õn 40% tæng sè häc sinh cã xe. Sè l−îng xe ®¹p ®−îc tÝnh cô thÓ theo tõng tr−êng ë tõng ®Þa ph−¬ng. 4.11. Khu phôc vô sinh ho¹t. 4.11.1. Khèi phôc vô sinh ho¹t bao gåm nhμ ë, nhμ ¨n cña gi¸o viªn vμ häc sinh trong tr−êng häc phæ th«ng cã néi tró. 4.11.2. Thμnh phÇn, diÖn tÝch cña nhμ ë ®−îc ¸p dông theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn vμ quy ph¹m thiÕt kÕ nhμ ë hiÖn hμnh.l Chó thÝch: Khu nhμ ë cña gi¸o viªn ph¶i bè trÝ ®éc lËp hoÆc ng¨n c¸ch víi khu ë cña häc sinh. 4.11.3. Phßng ngñ ®−îc thiÕt kÕ theo tÝnh to¸n 4m2 Cho mét chç ngñ. 4.11.4. Phßng ngñ ®−îc thiÕt kÕ víi quy m« 8 ®Õn 10 chç ngñ cho häc sinh líp I – IX cña tr−êng phæ th«ng c¬ së vμ 4 ®Õn 6 chç cho häc sinh líp X - XII cho tr−êng phæ th«ng trung häc. 4.11.5. Nhμ ¨n tËp thÓ cña tr−êng néi tró, ®−îc ¸p dông theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ ë c«ng céng vμ tËp thÓ. 4.11.6. DiÖn tÝch vμ quy m« nhμ ¨n ®−îc ¸p dông theo b¶ng 8. 2 B¶ng 8 Sè chå trong phßng ¨n DiÖn tÝch m tÝnh cho 1 chç Quy m« Tõ 60 ®Õn 80 Tõ 80 trë lªn 0.75 0.65 Quy m« phßng ¨n tÝnh theo sè l−îng häc sinh vμ ¨n theo 2 ca. Chó thÝch: Nhμ ¨n tËp thÓ cña tr−êng néi tró cÇn bè trÝ ®Ó sö dông ®−îc cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh− sinh ho¹t c©u l¹c bé, ®oμn, ®éi                                                                                      Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  5. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn 5.1. C¸c lo¹i phßng häc ®Òu ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng tù nhiªn trùc tiÕp. Chó thÝch: 1) §−îc phÐp chiÕu s¸ng gi¸n tiÕp cho hμnh lang néi bé trong c¸c khèi c«ng tr×nh sau: - Khèi c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t; - Khèi c«ng trmh hμnh chÝnh qu¶n trÞ; 2) Cho phÐp chØ cã chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho c¸c kho chøa, vÖ sinh cña nh©n viªn vμ vÖ sinh cña héi tr−êng. 5.2. H−íng chiÕu s¸ng chÝnh cho c¸c phßng häc lμ h−íng B¾c vμ §«ng B¾c vμ ph¶i tõ phÝa tay tr¸i cña häc sinh. Chó thÝch: 1) Cho phÐp chiÕu s¸ng bæ sung tõ phÝa tay ph¶i, phÝa sau nh−ng ph¶i ®¶m b¶o phÝa lÊy ¸nh s¸ng ®ã kh«ng ¸t ¸nh s¸ng chÝnh lÊy tõ phÝa tay tr¸i. 2) Khi cÇn thiÕt ®−îc phÐp chiÕu s¸ng tÝt trªn xuèng ®èi víi phßng häc, ho¹, nh¹c... 3) Kh«ng cho phÐp chiÕu s¸ng tõ phÝa t−êng bè trÝ b¶ng ®en. 5.3. HÖ sè chiÕu s¸ng tù nhiªn ®èi víi c¸c phßng trong tr−êng häc, ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 5.4. Cöa sæ trong c¸c phßng häc, phßng bé m«n, phßng thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o chiÕu s¸ng theo quy ®Þnh. TØ lÖ diÖn tÝch cöa sæ trªn diÖn tÝch sμn tõ l/4 ®Õn l/5. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng lμm tèi trong c¸c phßng häc bé m«n, phßng thÝ nghiÖm vμ héi tr−êng ®Ó phôc vô cho viÖc sö dông chiÕu phim vμ phim ®Ìn chiÕu. 6. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y chøa ch¸y 6.1. Khi thiÕt kÕ x©y dùng tr−êng häc phæ th«ng vμ tr−êng phæ th«ng cã néi tró, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong tiªu chuÈn TCVN 2622: 1978. 6.2. BËc chÞu löa thÊp nhÊt cña ng«i nhμ trong tr−êng häc phæ th«ng, còng nh− tr−êng häc phæ th«ng cã néi tró tuú thuéc vμo sè tÇng nhμ vμ ®−îc ¸p dông theo b¶ng 9. B¶ng 9 Lo¹i nhμ vμ sè tÇng BËc chÞu löa Sè häc sinh 1 2 3 C¸c lo¹i nhμ cña tr−êng phæ th«ng vμ khu V 320 häc tËp cña tr−êng néi tró cã sè tÇng: 1 1-4 1-3 III II 1296 C¸c lo¹i nhμ cña khu néi tró cã sè tÇng:1 Kh«ng quy ®Þnh Chó thÝch: 1 2-3 4 V III III II Kh«ng quy ®Þnh Kh«ng quy ®Þnh Kh«ng quy ®Þnh Kh«ng quy ®Þnh                                                                                      Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  1) KÕt cÊu bao che cña nhμ cÇu lèi di l¹i liªn hÖ trong khu häc, tËp ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 2) PhÇn cña héi tr−êng, phßng thÓ thao, gi¶ng ®−êng, nhμ ¨n tËp thÓ cã bËc chÞu löa II cho phÐp lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa, Ýt nhÊt 0.75 giê. 6.3. Kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ cöa cña bÊt k× phßng nμo (trõ phßng vÖ sinh, phßng phôc vô) ®Õn lèi ra gÇn nhÊt hoÆc buång thang gÇn nhÊt ph¶i ¸p dông theo b¶ng 10 B¶ng 10 Kho¶ng c¸ch xa nhÊt ®Õn lèi ra BËc chÞu löa cña ng«i nhμ Tõ c¸c phßng bè trÝ gi÷a 2 Tõ phßng cã lèi ra hμnh buång thang hay lèi di ra ngoμi lang côt I v II 40 25 III 30 20 IV 20 15 V 20 10 Chó thÝch: Trong phßng thÓ thao, héi tr−êng hoÆc nhμ ch¬i th× kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm xa nhÊt ®Õn cöa ®i dÉn ®Õn lèi ph©n t¸n ng−êi cho phÐp: ®Õn 27m. 6.4. Khi tÝnh chiÒu réng ®−êng tho¸t n¹n ph¶i tÝnh sè ng−êi nhiÒu nhÊt cã mÆt ®ång trong tÇng (kh«ng kÓ tÇng I). 6.5. Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c kho ®Ó vËt liÖu dÔ ch¸y (trõ kho ®Ó quÇn ¸o, giμy ®Ó ë tÇng hÇm cña tr−êng häc c¸c lo¹i) NÕu tÇng hÇm cã bè trÝ kho ®Ó quÇn ¸o, giμy dÐp dông cô thÓ dôc thÓ thao, th× ph¶i cã lèi th«ng ra ngoμi trùc tiÕp. 6.6. ë n«ng th«n vμ nh÷ng vïng ®åi nói cã thÓ tËn dông hå ao s«ng ngßi lμm nguån n−íc ch÷a ch¸y. 7. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn 7.1. C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc, kÕt cÊu, ®iÖn n−íc vμ hoμn thiÖn c«ng tr×nh tr−êng häc phæ th«ng ph¶i chó ý ®Õn yªu cÇu bÒn v÷ng, an toμn, vμ phï hîp víi t©m lÝ còng nh− tÝnh hiÕu ®éng cña løa tuæi häc sinh. 7.2. BÒ mÆt cña t−êng, sμn, trÇn, cöa trong c¸c phßng häc tËp phai ®¶m b¶o nh½n, mμu s¸ng, tr¸nh nh÷ng gê chØ kh«ng cÇn thiÕt. 7.3. Sμn cña c¸c gian phßng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng tr¬n tr−ît kh«ng cã c¸c khe hë, kh«ng bÞ mμi mßn vμ dÔ lau chïi. Ch©n t−êng ph¶i èp vμ liªn kÕt tèt víi sμn ®Ó tr¸nh Èm mèc vμ ngÊm n−íc lªn mÆt t−êng. Ngoμi c¸c yªu cÇu trªn ®èi víi c¸c phßng thÝ nghiÖm mÆt sμn cßn ph¶i chèng ®−îc t¸c dông cña c¸c chÊt ho¸ häc. §èi víi c¸c x−ëng thùc hμnh ph¶i chèng thÊm dÇu mì, cã kh¶ n¨ng chÞu va ch¹m c¬ häc, trong phßng tËp luyÖn thÓ thao sμn ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, cã tÝnh n¨ng ®μn håi vμ c¸ch ©m. 7.4. C¸c cöa cña c¸c phßng häc, héi tr−êng ®Òu ph¶i më ra ngoμi, cöa sæ còng nh− cöa ®i cã mãc gi÷ ¸p s¸t víi t−êng. 7.5. C¸c chi tiÕt kiÕn tróc: gãc t−êng, bËu cöa sè gãc cét kh«ng ®−îc lμm s¾c c¹nh. 7.6. BËc thang, lan can, tay vÞn ph¶i ®¶m b¶o bÒn v÷ng, an toμn vμ phï hîp víi tÝnh hiÕu ®éng cña häc sinh. Chó thÝch: ChiÒu cao cña c¸c bËc thang,lan can, tay vÞn ph¶i phï hîp víi tÇm vãc cña häc sinh. 7.7. Trong c¸c phßng thÓ thao ph¶i cã chÊn song s¾t, hoÆc l−íi thÐp b¶o vÖ cöa kÝnh. 7.8. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng b¶o vÖ ®èi víi c¸c phßng thÝ nghiÖm, c¸c phßng häc bé m«n,                                                                                      Page 12 
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  cã thiÕt bÞ, c¸c phßng ®å dïng d¹y häc. 7.9. Trªn lèi ®i tõ s©n vμo nhμ häc cÇn ph¶i cã kho¶ng c¸ch chuyÓn tiÕp (réng l,20m – 1.50m) l¸t g¹ch hay rai sái hoÆc l¸ng xi m¨ng ®Ó tr¸nh häc sinh mang bôi, bïn ®Êt vμo nhμ häc. 8. Yªu cÇu vÒ cÊp tho¸t n−íc 8.1. ë khu vùc cã hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn ngoμi ph¶i ®¶m b¶o cã hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc dÉn ®Õn: - Vßi n−íc ë tõng bμn trong phßng thÝ nghiÖm. - C¸c khu vÖ sinh, xÝ t¾m. - C¸c vßi n−íc ë s©n v−ên, s©n thÓ dôc thÓ thao. 8.2. L−u l−îng n−íc, ®−êng èng nèi trùc tiÕp, ®−¬ng l−îng vμ tØ lÖ sö dông ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11 Lo¹i dông cô vÖ sinh L−u l−îng §−¬ng §−êng kÝnh èng Tû lÖ sö dông lÝt/s l−îng nèi trùc tiÕp mm ®ång thêi% 1 2 3 4 56 ChËu röa tay 0.870 0.33 10-15 80 Vßi n−íc trong phßng thÝ nghiÖm 0.100 0.50 15 70 ChËu xÝ 0.11 0.50 15 70 ChËu tiÓu treo 0.035 0.17 10-15 100 Mét mÐt dμi èng röa m¸ng tiÓu 0.060 0.30 10-15 100 Vßi t¾m h−¬ng sen 0.200 1.00 13 100 Vßi n−íc ë s©n, v−ên hoa, s©n b·i 0.070 0.33 10-15 70 thÓ dôc thÓ thao 8.3. ë khu vùc kh«ng cã hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc ngoμi nhμ, cÇn ph¶i cã giÕng hÖ thèng l¾ng läc. 8.4. ChÊt l−îng n−íc sau khi l¾ng läc, ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh ®−îc c¬ quan y tÕ cho phÐp sö dông. 8.5. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n−íc m−a, n−íc bÈn cho c¸c khu tr−êng vμ nhÊt lμ s©n ch¬i b·i tËp. 8.6. ChiÒu cao ®Æt dông cô vÖ sinh ph¶i phï hîp víi løa tuæi häc sinh trong cÊp häc. 8.7. HÖ thèng tho¸t n−íc bÈn ph¶i thiÕt kÕ kÝn kh«ng ®−îc lμm r·nh hë. 9. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng nh©n t¹o vμ thiÕt bÞ ®iÖn chñ yÕu 9.1. ë c¸c ®Þa ph−¬ng cã hÖ thèng dÉn ®iÖn, tr−êng häc phai ®¶m b¶o cÊp ®iÖn tõ nguån dÉn vμo, tr−êng hîp lÊy ®iÖn trùc tiÕp tö ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng cho phÐp chØ cã mét ®Çu nguån dÉn vμo. 9.2. Trong tÊt c¶ c¸c phßng cña tr−êng häc, cÇn thiÕt kÕ ph−¬ng thøc chiÕu s¸ng chung ®Òu tiÕn tíi −u tiªn sö dông ®Ìn huúnh quang vμ cã thμnh phÇn quang phæ mμu tr¾ng lμm nguån s¸ng. Chó thÝch: Trong c¸c phßng häc ph¶i bè trÝ nguån s¸ng thμnh tõng d·y song t−êng cã cöa sæ chÝnh lÊy ¸nh s¸ng. 9.3. §é r¬i nhá nhÊt trªn mÆt ph¼ng lμm viÖc trong c¸c phßng cña tr−êng häc, ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt nh− tiªu chuÈn quy ®Þnh trong b¶ng 12.                                                                                      Page 13 
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  B¶ng 12 Tªn phßng hay mÆt ph¼ng §Ìn huúnh §Ìn nung MÆt ph¼ng ®−îc chiÕu s¸ng quang s¸ng 1 2 3 4 1. Phßng häc c¸c lo¹i Bμn häc sinh 100 50 MÆt ph¼ng ngang c¸ch sμn 0,8m MÆt ph¼ng ®øng (mÆt s¸ng) B¶ng líp häc 100 50 MÆt ph¶ng ngang c¸ch sμn 2. Phßng häc ho¹ 0,8m 150 75 - 3. X−ëng thùc hμnh vÒ rÌn méc 4. Phßng ngñ 100 50 - 5. Nhμ ¨n 6. Phßng héi ®ång gi¸o - 10 - viªn phßng hiÖu tr−ëng, phßng nghØ, gi¸o viªn 35 20 - 7. Phßng y tÕ 8. Hμnh lang, chiÕu nghØ 50 20 9. Khu vÖ sinh 10. CÇu thang 100 75 9.4. §é räi trung b×nh trªn mÆt ph¼ng chiÕu s¸ng cña c¸c gian phßng kh«ng ®−îc thÊp h¬n 10% so víi ®é räi tiªu chuÈn. 9.5. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè ë héi tr−êng, còng nh− ë c¸c x−ëng lao ®éng thùc hμnh. §é räi nhá nhÊt cña chiÕu s¸ng sù cè, ph¶i ®¶m b¶o 0,3 lux trªn mÆt c¸c lèi ®i vμ bÒ mÆt bËc thang chiÕu nghØ. 9.6. HÖ sè dù tr÷ ®Ó tÝnh to¸n chiÕu s¸ng, cÇn ph¶i lÊy 1,5 víi ®Ìn huúnh quang vμ l,3 ®èi víi ®Ìn nung s¸ng. 9.7. CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng bªn ngoμi cho cæng, lèi ®i chÝnh, s©n ch¬i b·i tËp vμ c¸c kho bè trÝ riªng biÖt. 9.8. Phßng b¶ng ®iÖn ph¶i bè trÝ ë tÇng l vμ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông vμ söa ch÷a khi cã sù cè. 9.9. Trong phßng häc, phßng bé m«n, phßng thÝ nghiÖm cÇn ph¶i cã 2 æ c¾m ®iÖn, mét æ c¾m ë phÝa b¶ng vμ mét æ c¾m kh¸c ë phÝa t−êng ®èi diÖn víi b¶ng, ®Ó dïng cho c¸c m¸y chiÕu vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c.                                                                                      Page 14 
 15. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                            TCVN 3978 : 1984  9.10. C¸c æ c¾m ®iÖn vμ c«ng t¾c ®iÖn ë trong c¸c phßng häc cña c¸c tr−êng phæ th«ng c¬ së ph¶i bè trÝ ë ®é cao kh«ng d−íi l,50 m tõ sμn. 9.11. Tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng ®Þa ph−¬ng cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn thanh trong tr−êng häc phæ th«ng vμ tr−êng phæ th«ng cã néi tró. HÖ thèng truyÒn thanh ®−îc thiÕt kÕ nèi trùc tiÕp víi hÖ thèng truyÒn thanh cña ®Þa ph−¬ng. 9.12. §−îc thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn tho¹i, hÖ thèng chu«ng ®iÖn tho¹i vμ ®ång hå ®iÖn còng nh− hÖ thèng tiÕp nhËn v« tuyÕn truyÒn h×nh trong tr−êng häc khi cã ®iÒu kiÖn. 9.13. Khi thiÕt kÕ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn vμ ®−êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hμnh. 9.14. Khi thiÕt kÕ thi c«ng l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn vμ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho c¸c tr−êng häc ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trªn cßn ph¶i ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ ®iÖn cã liªn quan. 9.15. Khi thiÕt kÕ chèng sÐt cho c¸c tr−êng häc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hμnh vÒ chèng sÐt                                                                                      Page 15 
Đồng bộ tài khoản