Tài liệu tcvn 4419 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
282
lượt xem
132
download

Tài liệu tcvn 4419 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 4419 1987, Khảo sát xây dựng-nguyên tắc chung: cong tác trắc địa, điạ chất công trình và khí tưỡng thủy văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tcvn 4419 1987

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  Kh¶o s¸t cho x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n 1. Nguyªn t¾c chung (PhÇn tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông) 1.1. Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung cho c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa, ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ khÝ t−îng thñy v¨n ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nhμ, c«ng tr×nh. Khi kh¶o s¸t nguån cung cÊp (dïng n−íc t−íi ®Êt vμ n−íc mÆt), vËt liÖu x©y dùng, c¶i t¹o thæ nh−ìng, ®Þa thùc vËt, vÖ sinh phßng bÖnh v.v ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m kh¶o s¸t cña c¸c chuyªn ngμnh t−¬ng øng. 1.2. C«ng t¸c kh¶o s¸t phôc vô x©y dùng c¬ b¶n (gäi t¾t lμ c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng) lμ c«ng t¸c nghiªn cøu vμ ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, nh»m thu thËp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ, khÝ t−îng thñy v¨n ®Ó lËp ®−îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vÒ kÜ thuËt vμ hîp lÝ nhÊt vÒ kinh tÕ khi thiÕt kÕ, x©y dùng nhμ vμ c«ng tr×nh ; ®ång thêi dù ®o¸n ®−îc nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr−êng thiªn nhiªn xung quanh d−íi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh. 1.3. Nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y kh«ng thuéc néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: gi¶i phãng ®Êt ®Ó x©y dùng, ®iÒu tra kÜ thuËt vμ ®o ®¹c nhμ, c«ng tr×nh hiÖn cã, lËp c¬ së tr¾c ®Þa ë thùc ®Þa ®Ó phôc vô cho x©y dùng, ®−a thiÕt kÕ ra thùc ®Þa, ®o vÏ hoμn c«ng, quan tr¾c sù biÕn d¹ng cña nhμ vμ c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng vμ sö dông chóng. Tuy vËy c¬ quan kh¶o s¸t ®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nμy theo hîp ®ång riªng víi chñ ®Çu t− (c¬ quan ®Æt hμng). 1.4. C«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo giai ®o¹n, t−¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hμnh; ®ång thêi cã xÐt ®Õn møc ®é ®· nghiªn cøu, møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, còng nh− c«ng dông vμ quy m« cña nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng. 1.5. C¸c c¬ quan kh¶o s¸t, kh¶o s¸t thiÕt kÕ thuéc c¸c Bé, ngμnh ë Trung −¬ng vμ ®Þa ph−¬ng do Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp ®−îc phÐp tiÕn hμnh c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. C¸c c¬ quan nghiªn cøu, ®μo t¹o cã liªn quan ®Õn ®iÒu tra c¬ b¶n còng ®−îc tiÕn hμnh c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng, nh−ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn quy ph¹m kh¶o s¸t x©y dùng vμ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hμnh. 1.6. Néi dung, khèi l−îng, yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t cho tõng d¹ng c«ng tr×nh x©y dùng (d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, thñy lîi) ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m kh¶o s¸t cña chuyªn ngμnh t−¬ng øng. C¸c c¬ quan kh¶o s¸t, kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®−îc phÐp thùc hiÖn nh÷ng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Æc biÖt phôc vô cho viÖc x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh theo hîp ®ång riªng. 1.7. ChØ ®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t cho x©y dùng khi cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n sau :   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  - Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t, giÊy phÐp cÊp ®Êt x©y dùng vμ giÊy phÐp kh¶o s¸t do chñ ®Çu t− giao ; - Ph−¬ng ¸n kÜ thuËt vμ dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t do c¬ quan kh¶o s¸t lËp; - Hîp ®ång kh¶o s¸t do c¬ quan kh¶o s¸t vμ chñ ®Çu t− kÝ kÕt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Chó thÝch : Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cÇn thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan tr−íc khi kÝ hîp ®ång kh¶o s¸t. 1.8. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t do chñ ®Çu t− giao ph¶i lËp cho tÊt c¶ c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t. Chó thÝch: Chñ ®Çu t− ph¶i chuyÓn giao cho c¬ quan kh¶o s¸t tÊt c¶ tμi liÖu hiÖn cã vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm)x©y dùng ®· nghiªn cøu vμ kh¶o s¸t tr−íc ®©y. 1.9. Néi dung yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t gåm : - Tªn ®èi t−îng x©y dùng ; - Môc ®Ých kh¶o s¸t c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn ; - VÞ trÝ vμ ranh giíi cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, hoÆc s¬ ®å tæng mÆt b»ng cña c«ng tr×nh x©y dùng; - Giai ®o¹n thiÕt kÕ; - C«ng dông vμ lo¹i nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng; - §Æc ®iÓm kÕt cÊu vμ nh÷ng th«ng sè chÝnh cña nhμ vμ c«ng tr×nh thiÕt kÕ (kÓ c¶ phÇn ngÇm cña chóng), còng nh− c¸c ph−¬ng ¸n cã kh¶ n¨ng bè trÝ; - T¶i träng t¸c ®éng lªn mãng vμ c¸c lo¹i t¸c ®éng dù kiÕn ; - §é cao san nÒn; - Lo¹i mãng dù kiÕn, kÝch th−íc vμ chiÒu s©u ®Æt mãng ; - §é biÕn d¹ng (lón, tr−ît, nghiªng) cho phÐp cña nÒn nhμ vμ c«ng tr×nh; - §Æc ®iÓm x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh cã thÓ lμm cho ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn bÞ biÕn ®æi, kÓ c¶ nh÷ng sè liÖu vÒ t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nh©n sinh, nguån ph¸t sinh b¸n ngËp, thμnh phÇn vμ khèi l−îng chÊt th¶i cña xÝ nghiÖp nhμ m¸y; - Nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ møc ®é chÝnh x¸c ®èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t vμ møc ®é ®Çy ®ñ cña c¸c tμi liÖu kh¶o s¸t thu nhËn ®−îc; - Thêi h¹n vμ tr×nh tù giao nép b¸o c¸o kÜ thuËt vμ c¸c tμi liÖu kh¸c; - KÌm theo yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i cã c¸c b¶n vÏ hoÆc s¬ ®å cÇn thiÕt. * Chó thÝch: Tr−êng hîp cÇn thiÕt, trong yªu cÇu kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i tr×nh bμy râ nhiÖm vô kh¶o s¸t vËt liÖu x©y dùng vμ khèi l−îng vËt liÖu cÇn cho x©y dùng.   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  1.10. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i do c¬ quan thiÕt kÕ lËp, nh»m cung cÊp nh÷ng sè liÖu ban ®Çu cÇn thiÕt ®Ó c¬ quan kh¶o s¸t gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vμ hîp lÝ c¸c nhiÖm vô kh¶o s¸t chñ yÕu. §èi víi c«ng tr×nh phøc t¹p vμ quan träng, c«ng tr×nh bè trÝ ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn phøc t¹p th× yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i lËp cho tõng giai ®o¹n thiÕt kÕ. Chó thÝch: Yªu cÇu kÜ thuËt kh¶o s¸t kh«ng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ vμ kh¶o s¸t,kh«ng ®ñ tμi liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ tiÕn hμnh kh¶o s¸t vμ néi dung, khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t, th× c¬ quan kh¶o s¸t cã quyÒn ®Ò nghÞ víi chñ ®Çu t− vμ c¬ quan thiÕt kÕ bæ sung cho ®óng yªu cÇu. 1.11. Trong thêi gian chuÈn bÞ c¬ quan kh¶o s¸t thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c sau : - Thu thËp, ph©n tÝch vμ tæng hîp tμi liÖu ®· cã vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t; - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoμi hiÖn tr−êng (®Þa ®iÓm) x©y dùng (trong tr−êng hîp cÇn thiÕt); - LËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt, dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t vμ tiÕn ®é thi c«ng; - XÐt duyÖt ph−¬ng ¸n kÜ thuËt; - KÝ kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t; - Tæ chøc c¸c ®¬n vÞ thi c«ng (®oμn ®éi, tæ nhãm). 1.12.Dùa vμo yªu cÇu kÜ thuËt kh¶o s¸t do chñ ®Çu t− giao, c¬ quan kh¶o s¸t tiÕn hμnh lËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t. Khi lËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i sö dông ®Õn møc tèi ®a nh÷ng tμi liÖu ®· nghiªn cøu, kh¶o s¸t tr−íc ®©y vμ c¸c tμi liÖu kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t. * Chó thÝch: NÕu nh÷ng tμi liÖu thu thËp ®−îc ch−a ®ñ ®Ó lËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t, th× c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i tiÕn hμnh kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoμi hiÖn tr−êng vïng (®Þa ®iÓm) dù kiÕn x©y dùng ®Ó thu thËp nh÷ng tμi liÖu cßn thiÕu. 1.13.Ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t do c¬ quan kh¶o s¸t lËp trªn c¬ së yªu cÇu kÜ thuËt vμ quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng; ®ång thêi ph¶i xÐt tíi kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c tμi liÖu thu thËp ®−îc vμ c¸c tμi liÖu kh¶o s¸t kh¸i qu¸t (nÕu cã). Ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− nhÊt trÝ vμ ®−îc xÐt duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. * Chó thÝch: Khi kh¶o s¸t cho x©y dùng nhμ vμ c«ng tr×nh nhá, víi khèi l−îng kh¶o s¸t kh«ng lín, ®−îc phÐp lËp nhiÖm vô kÜ thuËt s¶n xuÊt thay cho ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t, nh−ng ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− nhÊt trÝ.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  1.14.Néi dung cña ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i gåm : - Tªn ®èi t−îng x©y dùng vμ vÞ trÝ ®Þa lÝ, hμnh chÝnh cña nã; - Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn vμ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa h×nh, khÝ hËu, thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng thiªn nhiªn bÊt lîi) ¶nh h−ëng tíi viÖc tæ chøc vμ thi c«ng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ; - T×nh h×nh nghiªn cøu cña vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t vμ kÕt qu¶ ph©n tÝch nh÷ng tμi liÖu hiÖn cã, còng nh− kiÕn nghÞ vÒ viÖc sö dông chóng; - LuËn chøng vÒ møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t vμ vÒ néi dung, khèi l−îng, ph−¬ng ph¸p vμ tr×nh tù thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ; - LuËn chøng vÒ vÞ trÝ vμ diÖn tÝch cÇn tiÕn hμnh tõng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t riªng biÖt; - Yªu cÇu vÒ viÖc b¶o vÖ tμi nguyªn vμ m«i tr−êng thiªn nhiªn khi thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t Chó thÝch: 1) Néi dung, khèi l−îng, ph−¬ng ph¸p vμ tr×nh tù thùc hiÖn c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ®−îc x¸c ®Þnh dùa vμo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t cña tõng chuyªn ngμnh x©y dùng, cã tÝnh ®Õn c«ng tr×nh,giai ®o¹n thiÕt kÕ,diÖn tÝch kh¶o s¸t, møc ®é nghiªn cøu, møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn 2) Dùa vμo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ngoμi trêi, c¬ quan kh¶o s¸t cã quyÒn thay ®æi, bæ sung vμ chÝnh x¸c h¬n ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ®· ®−îc xÐt duyÖt nh»m n©ng cao chÊt l−îng tμi liÖu vμ rót ng¾n thêi gian kh¶o s¸t nh−ng ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− nhÊt trÝ. 1.15.ChØ ®−îc lËp dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t sau khi ®· cã ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t. Dùa vμo néi dung vμ khèi l−îng c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ghi trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt ®Ó tÝnh to¸n chi phÝ kh¶o s¸t. Khi lËp dù to¸n chi phÝ cho tõng d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t thèng nhÊt cho c¸c ®¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng, cã tÝnh ®Õn hÖ sè ®iÒu chØnh hîp lÝ. Riªng nh÷ng d¹ng c«ng t¸c kh«ng cã quy ®Þnh trong tËp ®¬n gi¸ thèng nhÊt th× chi phÝ kh¶o s¸t ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh thùc chi hoÆc b»ng c¸ch tÝnh t−¬ng tù. Còng nh− ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t, dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− nhÊt trÝ. 1.16.Ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t vμ b»ng dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t lμ hai tμi liÖu c¬ b¶n dïng ®Ó kÝ kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t víi chñ ®Çu t−. Hîp ®ång kh¶o s¸t ph¶i ®−îc kÝ kÕt theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hμnh. 1.17.C¬ quan kh¶o s¸t kh«ng ®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoμi hiÖn tr−êng khi thiÕu mét trong c¸c v¨n b¶n sau : ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t hoÆc nhiÖm vô kÜ thuËt s¶n xuÊt (khi khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t Ýt), hîp ®ång kh¶o s¸t, giÊy phÐp cÊp ®Êt x©y dùng, giÊy phÐp kh¶o s¸t vμ dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t. Tr−êng hîp ®Æc biÖt, khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhμ n−íc vÒ viÖc kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh gÊp rót, cã thÓ tiÕn hμnh kh¶o s¸t khi ch−a cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n trªn.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  1.18.Khi thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i ¸p dông réng r·i tiÕn bé kÜ thuËt (ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t tiªn tiÕn, thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i) ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vμ chÊt l−îng tμi liÖu, rót ng¾n thêi gian kh¶o s¸t. 1.19.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i chÊp hμnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh yªu cÇu vÒ b¶o hé lao ®éng, kÜ thuËt an toμn vμ vÖ sinh c«ng nghiÖp. 1.20.C¬ quan kh¶o s¸t ph¶i tháa thuËn víi chñ ®Êt, víi c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh c«ng céng vμ víi c¬ quan h÷u quan kh¸c vÒ thêi gian vμ vÞ trÝ tiÕn hμnh c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t. C¬ quan kh¶o s¸t còng ph¶i th«ng b¸o cho c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ kh¶ n¨ng cã thÓ lμm ¶nh h−ëng ®Õn sù ho¹t ®éng b×nh th−êng cña hä trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t vμ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o cho c«ng t¸c kh¶o s¸t ®−îc tiÕn hμnh b×nh th−êng vμ an toμn. 1.21.Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c ngoμi hiÖn tr−êng, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ toμn bé khèi l−îng c«ng t¸c ®· ®−îc quy ®Þnh trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t vμ thùc hiÖn mét phÇn c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng còng nh− c«ng t¸c chØnh lÝ tμi liÖu ®· thu thËp ®−îc nh»m kiÓm tra chÊt l−îng, møc ®é ®Çy ®ñ vμ ®é chÝnh x¸c cña c¸c d¹ng c«ng t¸c ë ngoμi hiÖn tr−êng. 1.22.C¬ quan kh¶o s¸t cã quyÒn ch«n c¸c cét mèc tr¾c ®Þa, khoan ®μo c¸c c«ng tr×nh th¨m dß vμ tiÕn hμnh c¸c d¹ng c«ng t¸c phô trî kh¸c (lμm ®−êng t¹m thêi, dän mÆt b»ng thi c«ng, ph¸t quang ®−êng ng¾n v.v ) ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t ®· quy ®Þnh trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt 1.23.Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c ngoμi hiÖn tr−êng c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i sö dông hîp lÝ tμi nguyªn vμ b¶o vÖ m«i tr−êng thiªn nhiªn xung quanh. C¬ quan kh¶o s¸t chØ ®−îc phÐp ®èn vμ chÆt c©y rõng khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan kiÓm l©m nh©n d©n, do chñ ®Çu t− giao. Tr−êng hîp do tiÕn hμnh c«ng t¸c kh¶o s¸t lμm cho líp ®Êt trång bÞ ph¸ hñy th× c¬ quan kh¶o s¸t cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï hoÆc c¶i t¹o, phôc håi chÊt ®Êt ®Ó cã thÓ tiÕp tôc sö dông líp ®Êt Êy. C¬ quan kh¶o s¸t cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m¹ng l−íi c«ng tr×nh kü thuËt c«ng céng vμ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã ë trong vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t. 1.24.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i th−êng xuyªn tiÕn hμnh kiÓm tra vμ nghiÖm thu kÕt qu¶ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn. Mçi lÇn kiÓm tra vμ nghiÖm thu ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh, ®¸nh gi¸ møc ®é ®Çy ®ñ vÒ chÊt l−îng c¸c tμi liÖu ®· thu thËp ®−îc. §èi víi lÇn kiÓm tra vμ nghiÖm thu cuèi cïng (khi kÕt thóc c«ng t¸c thi c«ng ë ngoμi hiÖn tr−êng), cßn ph¶i ®¸nh gi¸ møc ®é ®Çy ®ñ vÒ chÊt l−îng cña tÊt c¶ c¸c tμi liÖu ®· thu thËp ®−îc ®Ó cã thÓ cho phÐp tiÕn hμnh c«ng t¸c chØnh lÝ tμi liÖu vμ lËp b¸o c¸o kÜ thuËt 1.25.Chñ ®Çu t− (cã thÓ mêi c¬ quan thiÕt kÕ), c¬ quan cÊp ®Êt vμ c¬ quan cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t cã quyÒn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoμi hiÖn tr−êng vμ chÊt l−îng   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  tμi liÖu ®· thu thËp ®−îc nh−ng kh«ng ®−îc c¶n trë ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¬ quan kh¶o s¸t. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cÇn tæ chøc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¬ quan kh¶o s¸t víi c¬ quan kiÓm tra nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c kh¶o s¸t tiÕn hμnh ®−îc nhanh, hîp lÝ, chÝnh x¸c vμ rÎ h¬n. 1.26.Trong thêi gian lμm viÖc ë trong phßng, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i kÕt thóc c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng, chØnh lÝ tμi liÖu vμ lËp b¸o c¸o. 1.27.Toμn bé tμi liÖu kh¶o s¸t cña mét c«ng tr×nh hay mét giai ®o¹n kh¶o s¸t ph¶i ®−îc tæng hîp thμnh b¸o c¸o kÜ thuËt (nh÷ng kÕt luËn), trong ®ã ph¶i cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ vμ dù to¸n cho giai ®o¹n thiÕt kÕ t−¬ng øng; ®ång thêi ph¶i ®Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ viÖc xö lÝ nÒn mãng c«ng tr×nh x©y dùng, vÒ sö dông hîp lÝ tμi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ m«i tr−êng xung quanh ®Ó c¸c c¬ quan cã liªn quan l−u ý khi thiÕt kÕ x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh. 1.28.Néi dung vμ h×nh thøc b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m kh¶o s¸t chuyªn ngμnh t−¬ng øng, ®ång thêi ph¶i ®−îc kiÓm tra, xÐt duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 1.29.B¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t ph¶i giao nép cho chñ ®Çu t− theo ®óng thêi gian ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång kh¶o s¸t, ®ång thêi ph¶i giao nép cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t vμ cho Côc l−u tr÷ kÜ thuËt Trung −¬ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hμnh. TÊt c¶ tμi liÖu gèc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t ph¶i ®−îc l−u tr÷ cÈn thËn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Chó thÝch: 1) Theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−, b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t cã thÓ ®−îc thμnh lËp cho tõng d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t, cho tõng c«ng tr×nh x©y dùng riªng biÖt thay cho tõng giai ®o¹n kh¶o s¸t nhÊt ®Þnh, nh−ng ph¶i cãghi trong hîp ®ång kh¶o s¸t. 2) Nh÷ng tμi liÖu gèc hoÆc tμi liÖu ®· ®−îc chØnh lÝ nh−ng kh«ng ®−a vμo b¸o c¸o kü thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t th× kh«ng cÇn ph¶i giao nép cho chñ ®Çu t−. 1.30.NÕu gi÷a c¬ quan kh¶o s¸t vμ chñ ®Çu t− cã ý kiÕn bÊt ®ång vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc th× ph¶i yªu cÇu héi ®ång kü thuËt chuyªn ngμnh (thËm chÝ ®Õn héi ®ång träng tμi Trung −¬ng) gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt ®ång Êy. PhÝa c¬ quan sai ph¹m ph¶i chÞu mäi phÝ tæn trong qu¸ tr×nh xÐt xö vμ ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i do hä g©y ra. 2. Kh¶o s¸t tr¾c ®Þa 2.1. C«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®−îc tiÕn hμnh ®Ó nghiªn cøu ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vμ thu thËp nh÷ng tμi liÖu vμ sè liÖu tr¾c ®Þa ®Þa h×nh cÇn thiÕt phôc vô cho thiÕt kÕ nhμ, c«ng tr×nh vμ c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸c   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  2.2. Néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa gåm : - Thu thËp vμ ph©n tÝch nh÷ng tμi liÖu vÒ tr¾c ®Þa - ®Þa h×nh, ®Þa vËt ®· cã ë vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng; - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn tr−êng; - X©y dùng (ph¸t triÓn) l−íi tr¾c ®Þa Nhμ n−íc h¹ng 3 vμ 4, l−íi khèng chÕ ®o vÏ, l−íi thñy chuÈn h¹ng II, III vμ IV; - LËp l−íi tr¾c ®Þa ®o vÏ mÆt b»ng vμ ®é cao; - §o vÏ ®Þa h×nh, khi cÇn thiÕt chôp ¶nh hμng kh«ng; - ChØnh biªn b¶n ®å ®Þa h×nh; - §o vÏ hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm; - LËp l−íi khèng chÕ tr¾c ®Þa cña c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn; - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa phôc vô cho kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n vμ c¸c d¹ng kh¶o s¸t kh¸c, kÓ c¶ c«ng t¸c quan tr¾c tr¾c ®Þa ®Æc biÖt; - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ b¶n ®å. 2.3. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®−îc lËp theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.9 cña tiªu chuÈn nμy vμ cÇn bæ sung thªm : - C¸c sè liÖu vÒ hÖ thèng täa ®é vμ ®é cao; - C¸c sè liÖu vÒ ranh giíi vïng cÇn ®o vÏ, cã tÝnh ®Õn hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm dù kiÕn x©y dùng - TØ lÖ ®o vÏ vμ kho¶ng cao ®Òu. 2.4. Møc ®é cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn tr−êng vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng phô thuéc vμo sè l−îng tμi liÖu tr¾c ®Þa ®Þa h×nh hiÖn cã vμ kÕt qu¶ ph©n tÝch nh÷ng tμi liÖu Êy. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch tμi liÖu tr¾c ®Þa ®· cã vμ kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn tr−êng ph¶i ®−îc sö dông ®Ó lËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa. 2.5. Ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®−îc thμnh lËp cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu nªu ë c¸c ®iÒu 1.9; 1.12; 1.13; 1.14 cña tiªu chuÈn nμy vμ ph¶i bæ sung nh÷ng néi dung sau : - S¬ ®å toμn khu vùc cã ranh giíi vïng cÇn ®o vÏ vμ phÇn m¶nh b¶n ®å; - C¸c sè liÖu vÒ hÖ thèng täa ®é vμ cao ®é;-LuËn chøng c¸c d¹ng vμ h¹ng (cÊp) l−íi tr¾c ®Þa vÒ thñy chuÈn, c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ l−íi vμ dù tÝnh ®é chÝnh x¸c cña chóng; - LuËn chøng cho viÖc chän tØ lÖ ®o vÏ vμ kho¶ng cao ®Òu (nÕu nh− chóng kh«ng phï hîp víi nhiÖm vô kÜ thuËt); - C¬ së kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®−îc ¸p dông; - B¶n vÏ c¸c mèc tr¾c ®Þa ®Æc biÖt (nÕu nh− sÏ ch«n c¸c lo¹i mèc ®ã); - C«ng t¸c ®o nèi c¸c c«ng tr×nh khai ®μo vμ c¸c ®iÓm th¨m dß kh¸c; - LuËn chøng vÒ viÖc tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Þa h×nh ®Æc biÖt do c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸c yªu cÇu. Trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ph¶i x¸c ®Þnh thμnh phÇn vμ khèi l−îng cña c«ng t¸c ë ngoμi hiÖn tr−êng vμ trong phßng, cã xÐt ®Õn kÕt qu¶ cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®· thùc hiÖn tr−íc ®©y vμ ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c quy ph¹m ®o vÏ ®Þa h×nh hiÖn hμnh.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  2.6. ChØ thμnh lËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®Þa h×nh khi ®o vÏ vïng cã diÖn tÝch lín h¬n 50ha hoÆc tuyÕn x©y dùng dμi h¬n 25km. §èi víi c«ng tr×nh cã diÖn tÝch cÇn ®o vÏ nhá h¬n 50 ha hoÆc tuyÕn cã chiÒu dμi d−íi 25km chØ cÇn lËp nhiÖm vô s¶n xuÊt thay cho ph−¬ng ¸n kÜ thuËt; nh−ng nÕu lμ c«ng tr×nh quan träng, th× còng ph¶i lËp ph−¬ng ¸n kÜ thuËt. 2.7. C¸c ®iÓm cña l−íi khèng chÕ tr¾c ®Þa Nhμ n−íc hoÆc l−íi thñy chuÈn vμ l−íi khèng chÕ ®o vÏ tr¾c ®i¹ lμ c¬ së tr¾c ®Þa ®o vÏ ®Þa h×nh. C¸c ®iÓm cña l−íi khèng chÕ tr¾c ®Þa Nhμ n−íc h¹ng 3 vμ 4, l−íi khèng chÕ tr¾c ®Þa t¨ng dÇy cÊp 1 vμ 2 ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p l−íi tam gi¸c ®o gãc, l−íi tam gi¸c ®o c¹nh, l−íi ®−êng chuyÒn hoÆc kÕt hîp gi÷a c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã. C¸c ®iÓm cña l−íi thñy chuÈn h¹ng II, III vμ IV ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p ®o thñy chuÈn h×nh häc. C¸c ®iÓm cña l−íi khèng chÕ ®o vÏ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®−êng chuyÒn kinh vÜ, l−íi tam gi¸c nhá ®o gãc, l−íi tam gi¸c nhá ®o c¹nh, l−íi ®−êng chuyÒn vμ kÕt hîp gi÷a c¸c ph−¬ng ph¸p Êy víi nhau ; hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p giao héi tr¾c ®Þa vμ bè trÝ ®−êng truyÒn thñy chuÈn kÜ thuËt. 2.8. Khi c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa cÇn b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c rÊt cao th× ph¶i lËp l−íi tr¾c ®Þa chuyªn dïng vμ ph¶i thuyÕt minh râ trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa. 2.9. C«ng t¸c ch«n mèc tr¾c ®Þa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trong quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tØ lÖ 1 : 5000 ®Õn 1 : 500 do Côc ®o ®¹c vμ B¶n ®å Nhμ n−íc ban hμnh vμ quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®Þa h×nh cho c¸c d¹ng x©y dùng chuyªn ngμnh. 2.10. C¸c ®iÓm tr¾c ®Þa cè ®Þnh (cét tiªu vμ t©m mèc cña l−íi tam gi¸c ®o gãc, l−íi tam gi¸c ®o c¹nh vμ l−íi ®−êng truyÒn; dÊu mèc cña c¸c ®iÓm thñy chuÈn) ®· ®−îc ch«n mèc trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ph¶i ®−îc bμn giao cho Uû ban Nh©n d©n TØnh, Thμnh phè hoÆc chñ ®Çu t− qu¶n lÝ. Khi bμn giao ph¶i lËp biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh. 2.11. Khi tiÕn hμnh kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ph¶i sö dông tØ lÖ ®o vÏ vμ kho¶ng cao ®Òu nh− quy ®Þnh ë b¶ng 1. ViÖc chän tØ lÖ ®o vÏ vμ kho¶ng cao ®Òu ph¶i xÐt ®Õn yªu cÇu cña c¸c quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t cho c¸c d¹ng x©y dùng t−¬ng øng vμ ph¶i c¨n cø vμo môc ®Ých sö dông cña b¶n ®å, lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh, giai ®o¹n thiÕt kÕ, mËt ®é cña hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm, ®Æc ®iÓm cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, møc ®é trï phó cña l·nh thæ, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vμ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. 2.12. B¶n ®å ®Þa h×nh ®−îc ®o vÏ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t x©y dùng. Nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®ã lμ: - Ph−¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh lËp thÓ; - Ph−¬ng ph¸p phèi hîp; - Ph−¬ng ph¸p bμn ®¹c; - Ph−¬ng ph¸p toμn ®¹c ;   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  - Ph−¬ng ph¸p kinh vÜ chôp ¶nh; - Ph−¬ng ph¸p ®o vÏ mÆt b»ng; - Ph−¬ng ph¸p ®o vÏ mÆt cøng (®é cao) vμ c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c, kÓ c¶ kÕt hîp gi÷a c¸c ph−¬ng ph¸p trªn víi nhau. Khi chän c¸c ph−¬ng ph¸p ®o vÏ ®Þa h×nh ph¶i dùa vμo phô lôc 1. B¶ng 1 – Quy ®Þnh sö dông tØ lÖ ®o vÏ vμ kho¶ng cao 2.13. §Þa vËt, ®Þa h×nh trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ph¶i thÓ hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 2.14. C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh cò ph¶i ®−îc chØnh biªn l¹i cho phï hîp víi t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña ®Þa vËt vμ ®Þa h×nh ngoμi thùc tÕ. ë nh÷ng khu vùc cã sù biÕn ®æi vÒ ®Þa vËt vμ ®Þa h×nh lín h¬n 35% so víi b¶n ®å cò, hoÆc ë nh÷ng n¬i c«ng t¸c ®o vÏ tr−íc ®©y kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m hiÖn hμnh th× ph¶i tiÕn hμnh ®o vÏ l¹i. Khi chØnh biªn b¶n ®å ph¶i sö dông tμi liÖu ®o vÏ nh÷ng thay ®æi ®· x¶y ra, ®o vÏ kiÓm tra vμ ®o vÏ b»ng chôp ¶nh tõ trªn m¸y bay.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  2.15. Khi trªn b¶n ®å cßn thiÕu hoÆc vÏ kh«ng chÝnh x¸c (theo c¸c b¶n vÏ hoμn c«ng) hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm th× ph¶i tiÕn hμnh ®o vÏ bæ sung, néi dung gåm : - Thu thËp vμ ph©n tÝch tμi liÖu hiÖn cã; - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn tr−êng; - §o vÏ mÆt b»ng, ®é cao chç c«ng tr×nh ngÇm lé ra ngoμi mÆt ®Êt; - Khai ®μo c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm (khi cÇn thiÕt) vμ ®o vÏ chóng ë n¬i khai ®μo; - §iÒu tra c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm trong c¸c giÕng vμ hè ®μo; - §o vÏ vμ ®iÒu tra c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm kh«ng lé ra ngoμi mÆt ®Êt b»ng c¸c thiÕt bÞ c¶m øng; 2.16. Khi chän tuyÕn tr¾c ®Þa cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d¹ng tuyÕn ph¶i tiÕn hμnh theo tr×nh tù sau: - Chän tuyÕn ë trong phßng trªn c¬ së tμi liÖu tr¾c ®Þa -®Þa h×nh ®· cã còng nh− c¸c tμi liÖu chôp ¶nh tõ m¸y bay; - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t h−íng cña tuyÕn ë ngoμi trêi vμ chän tuyÕn s¬ bé; - Chän tuyÕn chÝnh thøc t¹i thùc ®Þa; - §o vÏ ®Þa h×nh cña d¶i däc theo tuyÕn (hoÆc ®o vÏ nh÷ng biÕn ®æi ®· x¶y ra ®Ó chØnh biÕn b¶n ®å); - §o vÏ ®Þa h×nh cña nh÷ng khu ®Êt riªng biÖt (chç cã ®−êng v−ît, chç ®−êng giao nhau v.v ) - Ch«n mèc ë c¸c gãc ngoÆt vμ c¸c ®iÓm ®ãng h−íng cña tuyÕn. 2.17. §Ó phôc vô c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n vμ c¸c d¹ng kh¶o s¸t kh¸c ph¶i tiÕn hμnh c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Ó ®−a tõ b¶n vÏ ra thùc ®Þa vμ ®o nèi mÆt b»ng, ®é cao c¸c c«ng tr×nh th¨m dß (hè khoan, hè ®μo v.v ) c¸c ®iÓm ®o vμ ®iÓm quan tr¾c kh¸c (®Þa vËt lÝ, ®Þa chÊt thñy v¨n, thñy v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh v.v ) ë vïng ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ (c¸c-t¬ tr−ît lë, dßng lò bïn ®¸ v.v ), còng nh− ë c¸c vïng ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i tiÕn hμnh c«ng t¸c quan tr¾c ®Æc biÖt b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p tr¾c ®Þa vμ khi cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hμnh c¶ c«ng t¸c ®o vÏ ®Æc biÖt. 2.18. Tïy thuéc vμo môc ®Ých sö dông, b¶n ®å ®Þa h×nh cã thÓ ®−îc thμnh lËp ë d¹ng b¶n gèc hoÆc b¶n in. Tr−êng hîp cÇn thiÕt, trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa cßn ph¶i dù kiÕn c¶ c«ng t¸c thμnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh kh¸i qu¸t, tØ lÖ 1: 25.000 ®Õn 1: 2.000. Khi ®o vÏ khu ®Êt n»m ®éc lËp cã diÖn tÝch nhá, c¸c b¶n ®å gèc cã thÓ vÏ b»ng bót ch×, nh−ng ph¶i ®−îc sù tháa thuËn cña chñ ®Çu t− vμ c¬ quan cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t. Trªn c¸c b¶n ®å nμy ®−îc phÐp dïng ch÷ ®Ó gi¶i thÝch c¸c ®Þa vËt thay cho kÝ hiÖu. 2.19. KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®Þa h×nh ph¶i lËp thμnh b¸o c¸o kÜ thuËt (b¶n thuyÕt minh), ®¶m b¶o yªu cÇu quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 1.27 vμ 1.28. §ång thêi ph¶i giao nép theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 1.29 cña tiªu chuÈn nμy. 3. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  3.1. C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc tiÕn hμnh ®Ó nghiªn cøu vμ ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng (bao gåm ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, cÊu tróc ®Þa chÊt, thμnh phÇn th¹ch häc, tr¹ng th¸i vμ c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi) nh»m lËp ®−îc c¸c gi¶i ph¸p cã c¬ së kÜ thuËt vμ hîp lÝ vÒ kinh tÕ khi thiÕt kÕ vμ x©y dùng nhμ, c«ng tr×nh. §ång thêi ®Ó dù b¸o sù biÕn ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ ®Þa chÊt thñy v¨n khi x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh. 3.2. Néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh gåm: - Thu thËp, ph©n tÝch vμ tæng hîp nh÷ng tμi liÖu vμ sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, kÓ c¶ nh÷ng tμi liÖu, sè liÖu ®· nghiªn cøu, th¨m dß vμ kh¶o s¸t tr−íc ®©y ë vïng (®Þa ®iÓm) ®ã; - Gi¶i ®o¸n ¶nh chôp tõ m¸y bay (vÖ tinh); - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë hiÖn tr−êng; - §o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; - Nghiªn cøu ®Þa vËt lÝ; - Khoan ®μo th¨m dß; - LÊy mÉu ®Êt, ®¸, n−íc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng; - X¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ b»ng thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng; - Ph©n tÝch thμnh phÇn, tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ vμ thμnh phÇn hãa häc cña n−íc ë trong phßng thÝ nghiÖm; - C«ng t¸c thÝ nghiÖm thÊm; - Quan tr¾c l©u dμi; - ChØnh lÝ tμi liÖu, lËp b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kh¶o s¸t. 3.3. Møc ®é chi tiÕt, néi dung vμ khèi l−îng cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt c«ng dông vμ lo¹i nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thiÕt kÕ, møc ®é phøc t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng cã tÝnh ®Õn kÕt qu¶ ®· nghiªn cøu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ ®Þa chÊt thñy v¨n ë vïng (®Þa ®iÓm) ®ã. 3.4. C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo giai ®o¹n, t−¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 3.5. Møc ®é phøc t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ®−îc ph©n ra lμm 3 cÊp (®¬n gi¶n, trung b×nh vμ phøc t¹p) vμ phô thuéc vμo c¸c yÕu tè ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, cÊu tróc ®Þa chÊt, chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt ®¸, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi vμ ®−îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 2. 3.6. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc lËp theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.9 cña tiªu chuÈn nμy. 3.7. Ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu ë c¸c ®iÒu 1.9; 1.12; 1.13 vμ 1.14 cña tiªu chuÈn nμy, ®ång thêi ph¶i bæ sung nh÷ng néi dung sau:   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  - Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh - ®Þa m¹o, cÊu tróc ®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi; thμnh phÇn, tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸ ë vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. - LËp luËn vÒ tØ lÖ ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh tuyÕn lé tr×nh kh¶o s¸t vμ hÖ thèng lÊy mÉu ®Êt ®¸ vμ n−íc d−íi ®Êt, cã tÝnh ®Õn møc ®é phøc t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vμ lo¹i nhμ, c«ng tr×nh thiÕt kÕ; nh÷ng lËp luËn vÒ thêi h¹n vμ nhÞp ®é tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c quan tr¾c l©u dÇi; - C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ néi dung, khèi l−îng vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh kh¶o s¸t ë n¬i ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi (c¸c-t¬, tr−ît, ®éng ®Êt, dßng lò bïn ®¸ v.v ) còng nh− ph©n bè réng r·i c¸c lo¹i ®Êt cã thμnh phÇn, tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (®Êt lón −ít, ®Êt tr−¬ng në, ®Êt than bïn hãa, ®Êt muèi hãa, ®Êt ®á phong hãa tõ ®¸ bazan v.v ) 3.8. C«ng t¸c thu thËp, ph©n tÝch vμ tæng hîp tμi liÖu vμ sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn ®· cã cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ®Ó lËp ®−îc c¸c gi¶ thiÕt vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) ®ã, ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t tiÕp theo; ®ång thêi ®Ó x¸c ®Þnh néi dung c«ng t¸c cÇn thiÕt, khèi l−îng tèi −uvμph−¬ng ph¸p thi c«ng hîp lý nhÊt. Khi thu thËp tμi liÖu cÇn chó ý ®Õn tμi liÖu ®Æc tr−ng cho sù ph©n bè, ®iÒu kiÖn thÕ n»m vμ tÝnh chÊt c¬ lÝ cña nh÷ng lo¹i ®Êt cã thμnh phÇn tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt ®Æc biÖt; tμi liÖu ®Æc tr−ng cho sù xuÊt hiÖn vμ nguyªn nh©n ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi. 3.9. C«ng t¸c gi¶i ®o¸n ¶nh chôp tõ m¸y bay (vÖ tinh) vμ quan s¸t tõ m¸y bay (nÕu cã) th−êng ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi tiÕn hμnh c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh kh¸c. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc lμ mét trong nh÷ng tμi liÖu dïng ®Ó lËp s¬ ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ s¬ ®å ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 3.10. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ngoμi hiÖn tr−êng ®−îc tiÕn hμnh ®Ó: - §¸nh gi¸ chÊt l−îng vμ chÝnh x¸c hãa nh÷ng tμi liÖu ®Æc tr−ng cho ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ®· thu thËp ®−îc vμ ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c ph−¬ng ¸n bè trÝ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh vμ tuyÕn bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt; - T×m hiÓu s¬ bé ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña c¸c ph−¬ng ¸n bè trÝ nhμ, c«ng tr×nh vμ tuyÕn ®Æt c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt; - Thu thËp tμi liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ s¬ bé kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tù nhiªn cña c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt vËt lÝ vμ sù biÕn ®æi cña m«i tr−êng ®Þa chÊt xung quanh d−íi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vμ sö dông nhμ vμ c«ng tr×nh. 3.11. C«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh chñ yÕu nh»m quan s¸t vμ m« t¶ c¸c yÕu tè cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh däc theo lé tr×nh kh¶o s¸t. Th«ng th−êng sö dông vÕt lé tù nhiªn vμ hè dän s¹ch. §«i khi sö dông ph−¬ng ph¸p th¨m dß nhanh vμ ®¬n gi¶n hoÆc lÊy mÉu ®Æc tr−ng. Ph¹m vi (diÖn tÝch) tiÕn hμnh kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh dùa vμo ph¹m vi (diÖn tÝch) cÇn nghiªn cøu, kh¶o s¸t; cã xÐt ®Õn vÞ trÝ cña c¸c yÕu   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  tè ®Þa lÝ tù nhiªn chñ yÕu (c¸c ranh giíi tù nhiªn) vμ sù cÇn thiÕt ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu c¸c yÕu tè tù nhiªn vμ nh©n t¹o g©y ¶nh h−ëng tíi sù thμnh t¹o vμ ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt vËt lÝ cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. 3.12. C«ng t¸c ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn ®Ó nghiªn cøu vμ ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. Khi x¸c ®Þnh ph¹m vi tiÕn hμnh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë c¸c tØ lÖ kh¸c nhau cÇn c¨n cø vμo sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t hiÖn vμ nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng thiªn nhiªn cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn ®iÒu kiÖn x©y dùng nhμ, c«ng tr×nh vμ nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch khèi cña nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng. 3.13. Néi dung cña c«ng t¸c ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh bao gåm: - KiÓm tra kÕt qu¶ gi¶i ®o¸n ¶nh chôp tõ m¸y bay ë ngoμi thùc ®Þa vμ quan s¸t tõ m¸y bay (nÕu ®−îc); - Quan s¸t vμ m« t¶ c¸c yÕu tè cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh däc theo lé tr×nh kh¶o s¸t; - Quan s¸t nhμ vμ c«ng tr×nh ®· bÞ biÕn d¹ng; - Khoan, ®μo th¨m dß; - LÊy mÉu ®Êt, ®¸, n−íc ®Ó ph©n tÝch ë trong phßng thÝ nghiÖm; - Th¨m dß ®Þa vËt lÝ; - ThÝ nghiÖm hiÖn tr−êng; - Tæ chøc quan tr¾c l©u dμi. Chó thÝch: Trong khi tiÕn hμnh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, còng nh− kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoμi hiÖn tr−êng, c«ng t¸c khoan ®μo th¨m dß, th¨m dß ®Þa vËt lÝ, thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng tæ chøc quan tr¾c l©u dμi th−êng chØ thùc hiÖn trong nh÷ng vïng (®Þa ®iÓm) cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn phøc t¹p víi khèi l−îng h¹n chÕ vμ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p nhanh víi thiÕt bÞ gän nhÑ.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  3.14.Nguyªn t¾c chän h−íng cña c¸c lé tr×nh kh¶o s¸t trong ®ã vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh (còng gièng nh− khi kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh) ph¶i dùa vμo c¸c tμi liÖu ®· thu thËp ®−îc. Nãi chung h−íng cña c¸c lé tr×nh th−êng ph¶i th¼ng gãc víi ranh giíi c¸c cÊu tróc ®Þa chÊt vμ ®¬n nguyªn ®Þa m¹o vμ däc theo c¸c s«ng suèi, hoÆc men theo c¸c ranh giíi ®ã. 3.15.Trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë vïng ph©n bè réng r·i nh÷ng lo¹i ®Êt cã thμnh phÇn, tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (bïn −ít, tr−¬ng në, muèi hãa, than bïn hãa, ®Êt ®á phong hãa nh− ®¸ bazan ) ph¶i x¸c ®Þnh: - §Æc ®iÓm vÒ thμnh phÇn, tÝnh chÊt vμ tr¹ng th¸i cña chóng; - TÝnh chÊt ®Æc biÖt cña ®Êt g©y khã kh¨n, phøc t¹p cho c«ng t¸c x©y dùng nhμ vμ c«ng tr×nh; - Quy luËt h×nh thμnh vμ biÕn ®æi tÝnh chÊt ®Êt theo kh«ng gian vμ thêi gian; - Sù ph©n bè c¸c líp ®Êt nghiªn cøu vμ sù trïng khíp cña nã víi c¸c ®¬n nguyªn ®Þa m¹o hoÆc d¹ng h×nh nhÊt ®Þnh; - §iÒu kiÖn thÕ n»m vμ quan hÖ cña nh÷ng líp ®Êt nμy víi c¸c líp ®Êt kh¸c vμ víi n−íc d−íi ®Êt; - Kh¶ n¨ng ph©n chia c¸c lo¹i ®Êt cã thμnh nh÷ng ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh riªng biÖt vμ ®Æc tr−ng cña chóng. 3.16.Khi tiÕn hμnh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë vïng ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi (c¸c-t¬, tr−ît lë, dßng lò bïn ®¸, ®éng ®Êt v.v ) hoÆc chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng, ph¶i x¸c ®Þnh: - VÞ trÝ xuÊt hiÖn c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ vμ ®íi (theo chiÒu s©u) ph¸t triÓn m·nh liÖt c¸c qu¸ tr×nh Êy, kÓ c¶ sù biÕn d¹ng nhμ vμ c«ng tr×nh; - Møc ®é trïng khíp cña c¸c hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ víi c¸c yÕu tè ®Þa m¹o, d¹ng ®Þa h×nh vμ lo¹i ®Êt ®¸ (xÐt vÒ thμnh phÇn th¹ch häc) nhÊt ®Þnh; - §iÒu kiÖn vμ nguyªn nh©n ph¸t sinh c¸c qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ; - D¹ng xuÊt hiÖn vμ sù ph¸t triÓn cña chóng; - Quy luËt xuÊt hiÖn (tÝnh chu k× vμ tÝnh giai ®o¹n) vμ ®éng lùc ph¸t triÓn; - X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm cÇn th¨m dß vμ quan tr¾c l©u dμi. 3.17. C«ng t¸c th¨m dß ®Þa vËt lÝ ®−îc sö dông trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh»m môc ®Ých: - X¸c ®Þnh mÆt c¾t ®Þa chÊt; - Ph¸t hiÖn vμ theo dâi tÝnh kh«ng ®ång nhÊt vÒ cÊu tróc cña ®Êt ®¸ thμnh phÇn, tr¹ng th¸i, chiÒu dμy vμ thÕ n»m cña chóng; - X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸; - X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr−ng ®Þa chÊt thñy v¨n cña ®Êt ®¸ (®iÒu kiÖn thÕ n»m, h−íng vμ tèc ®é vËn ®éng cña n−íc d−íi ®Êt);   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  - Cung cÊp tμi liÖu ®Ó x¸c ®Þnh hîp lÝ vÞ trÝ, chiÒu s©u c«ng tr×nh th¨m dß vμ thÝ nghiÖm.Khi chän ph−¬ng ph¸p (tæ hîp c¸c ph−¬ng ph¸p) th¨m dß ®Þa vËt lÝ ph¶i dùa vμo nhiÖm vô kh¶o s¸t vμ ®−îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 3 (trang 48). 3.18. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i khoan ®μo c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®Ó : - ChÝnh x¸c hãa mÆt c¾t ®Þa chÊt ë trong ®íi t−¬ng t¸c; - Ph©n chia ®Êt ®¸ cña nÒn c«ng tr×nh thμnh nh÷ng ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh riªng biÖt; - Ph¸t hiÖn ®øt gÉy kiÕn t¹o, rêi nøt nÎ, c¸c-t¬ - Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n : mùc n−íc, h−íng, tèc ®é vμ quan hÖ thñy lùc cña n−íc d−íi ®Êt vμ n−íc mÆt; - LÊy mÉu ®Êt ®¸ vμ mÉu n−íc d−íi ®Êt ®Ó nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm; - TiÕn hμnh nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng; - TiÕn hμnh thÝ nghiÖm thÊm ë ngoμi trêi hoÆc thÝ nghiÖm gia cè nÒn c«ng tr×nh; - TiÕn hμnh c«ng t¸c quan tr¾c l©u dμi. 3.18.Khi th¨m dß khoan, ®μo, viÖc lùa chän lo¹i c«ng tr×nh th¨m dß vμ ph−¬ng ph¸p khoan ph¶i dùa vμo môc ®Ých khoan, ®μo, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vμ ®−îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 4 vμ phô lôc 5. 3.19.Tïy thuéc vμo giai ®o¹n kh¶o s¸t vμ thiÕt kÕ, nguyªn t¾c bè trÝ c«ng tr×nh khoan, ®μo ph¶i kh¸c nhau. ë giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Ó chän ®Þa ®iÓm x©y dùng hoÆc kh¶o s¸t, ®Ó phôc vô cho luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, c¸c lç khoan, hè ®μo th−êng ®−îc bè trÝ thμnh tuyÕn th¼ng gãc víi c¸c ®¬n nguyªn ®Þa m¹o, víi ®−êng ph−¬ng c¸c líp ®Êt ®¸. C¸c c«ng tr×nh th¨m dß th−êng ®−îc bè trÝ dμy h¬n ë nh÷ng n¬i gÆp nhau cña c¸c ®¬n nguyªn ®Þa m¹o, n¬i cã cÊu tróc ®Þa chÊt phøc t¹p (thμnh phÇn th¹ch häc thay ®æi ®ét ngét, ®øt g·y v.v ). §èi víi c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i bè trÝ däc theo tuyÕn, cÇn chó ý bè trÝ nhiÒu c«ng tr×nh th¨m dß ë n¬i tuyÕn v−ît qua s«ng, suèi hoÆc tuyÕn c¾t qua ®øt g·y kiÕn t¹o. ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt vμ b¶n vÏ thi c«ng, c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i bè trÝ theo c¸c trôc chÝnh cña mãng hay theo chu vi cña nhμ vμ c«ng tr×nh thiÕt kÕ, còng nh− tuyÕn c«ng tr×nh ®· chän. Sè l−îng c«ng tr×nh th¨m dß ®−îc x¸c ®Þnh tïy thuéc vμo møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, cÊp lo¹i c«ng tr×nh, kÝch th−íc mÆt b»ng nhμ, c«ng tr×nh, chiÒu dμi tuyÕn c«ng tr×nh vμ tÝnh nh¹y c¶m víi sù lón kh«ng ®Òu cña ®Êt nÒn. 3.20.ChiÒu s©u c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®−îc x¸c ®Þnh phô thuéc vμo ph¹m vi cña ®íi t−¬ng t¸c (®íi t¸c dông qua l¹i gi÷a nÒn nhμ vμ c«ng tr×nh víi m«i tr−êng ®Þa chÊt xung quanh). Khi nhμ vμ c«ng tr×nh bè trÝ ë n¬i ph¸t triÓn qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi th× c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i ®−îc khoan vμo s©u h¬n ®íi ph¸t triÓn m·nh liÖt cña nh÷ng qu¸ tr×nh vμ hiÖn t−îng Êy Ýt nhÊt lμ 5m. Khi nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng bè trÝ ë n¬i ph©n bæ ®Êt cã thμnh phÇn tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (bïn, c¸t ch¶y, tr−¬ng në, lón −ít, muèi hãa, ®Êt, ®Êt ®á phong hãa tõ bazan), th× c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i ®−îc khoan ®μo hÕt chiÒu dμy cña nh÷ng líp ®Êt Êy, trong tr−êng hîp líp ®Êt nμy cã chiÒu dμy qu¸ lín th× ph¶i khoan   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  ®μo ®Õn ®é s©u mμ sù cã mÆt cña c¸c lo¹i ®Êt ®Æc biÖt còng kh«ng g©y ¶nh h−ëng xÊu tíi sù æn ®Þnh cña nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng. Chó thÝch : §íi t−¬ng t¸c phô thuéc vμo c«ng dông, lo¹i, kÝch th−íc, t¶i träng, ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh vμ møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 3.32. Trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ khoan ®μo th¨m dß ph¶i tiÕn hμnh c«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸ vμ mÉu n−íc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng. ë giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Ó chän ®Þa ®iÓm x©y dùng, hoÆc phôc vô cho lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, mÉu ®Êt ®¸ vμ mÉu n−íc ®−îc lÊy (tõ c«ng tr×nh khai ®μo vμ vÕt lé tù nhiªn), ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc, ®¸nh gi¸ s¬ bé kh¶ n¨ng sö dông chóng lμm nÒn c«ng tr×nh vμ ph¸t hiÖn quy luËt c¬ b¶n vÒ sù biÕn ®æi kh«ng gian c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt, ®¸ vμ c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ, hãa häc cña n−íc. Do ®ã ph¶i lÊy mÉu ®Êt ®¸ ë tÊt c¶ c¸c líp cã thμnh phÇn th¹ch häc kh¸c nhau vμ mÉu n−íc ë c¸c tÇng chøa n−íc ®· ph¸t hiÖn. Trong giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Ó phôc vô cho thiÕt kÕ kÜ thuËt vμ lËp b¶n vÏ thi c«ng, viÖc lÊy mÉu ®Êt ®¸ ®−îc tiÕn hμnh nh»m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn, gi¸ trÞ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt, ®¸ phï hîp víi s¬ ®å tÝnh to¸n c«ng tr×nh vμ nÒn cña chóng. V× vËy cÇn tiÕn hμnh: - LÊy mÉu ®Êt ®¸ ë tÊt c¶ c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· ph©n chia s¬ bé ; - Ph©n nhãm vμ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña ®Êt, ®¸; - Ph©n chia chÝnh thøc c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh; - TÝnh trÞ tiªu chuÈn vμ trÞ tÝnh to¸n cña c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt cho tõng ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· ph©n chia. 3.32. C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng vμ ngoμi hiÖn tr−êng nh»m x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸. Khi tiÕn hμnh thÝ nghiÖm ph¶i xÐt ®Õn lo¹i ®Êt ®¸ vμ ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña chóng ë trong ®íi t−¬ng t¸c cña nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng víi m«i tr−êng ®Þa chÊt xung quanh. Khi chän ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ ë ngoμi hiÖn tr−êng vμ trong phßng cÇn dùa vμo lo¹i ®Êt ®¸ (thμnh phÇn) tr¹ng th¸i, tÝnh chÊt cña chóng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, chiÒu s©u cÇn thÝ nghiÖm vμ môc ®Ých nghiªn cøu. §Æc biÖt cÇn chó ý s¬ ®å thÝ nghiÖm ph¶i phï hîp víi s¬ ®å lμm viÖc cña nÒn, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m hiÖn hμnh. 3.24. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i sö dông réng r·i c¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®Êt ®¸ ë ngoμi hiÖn tr−êng nh»m chÝnh x¸c hãa ranh giíi cña c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· ph©n chia (theo tμi liÖu khoan ®μo vμ th¨m dß ®Þa vËt lÝ) vμ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ tr¹ng th¸i, tÝnh chÊt (®é bÒn, biÕn d¹ng vμ thÊm) cña ®Êt ®¸ nÒn ë thÕ n»m tù nhiªn; còng nh− ®èi víi ®Êt ®¸ kh«ng thÓ tiÕn hμnh lÊy mÉu vμ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c tÝnh chÊt cña nã ë trong phßng thÝ nghiÖm. C¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ngoμi hiÖn tr−êng chñ yÕu cÇn ®−îc sö dông lμ xuyªn ®éng, xuyªn tÜnh, nÐn ngang, nÐn t¶i träng tÜnh c¾t trong hè ®μo, nÐp sËp, ®Èy ngang, c¾t quay vμ thÝ nghiÖm thÊm ®−îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 6. 3.25. C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng ®−îc tiÕn hμnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt ®¸   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  vμ thμnh phÇn hãa häc cña n−íc d−íi ®Êt, tïy theo giai ®o¹n kh¶o s¸t -thiÕt kÕ, môc ®Ých thÝ nghiÖm cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ph©n lo¹i hoÆc c¸c chØ tiªu phôc vô cho tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh, c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña mçi lo¹i ®Êt, ®¸ cÇn thÝ nghiÖm ®−îc quy ®Þnh ë phô lôc 7. 3.26. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiªn cøu ®Þa chÊt thñy v¨n ®Ó chi tiÕt hãa vμ dù ®o¸n kh¶ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n trong qu¸ tr×nh x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh ; kÓ c¶ viÖc dù ®o¸n kh¶ n¨ng ph¸t sinh b¸n ngËp l·nh thæ, g©y nhiÔm bÈn vμ lμm thay ®æi thμnh phÇn hãa häc cña n−íc d−íi ®Êt. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Þa chÊt thñy v¨n sö dông trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 8. 3.27. Khi tiÕn hμnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c quan tr¾c l©u dμi ®éng lùc ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh hiÖn t−îng ®Þa chÊt vËt lÝ, ®éng th¸i mùc n−íc vμ thμnh phÇn hãa häc cña n−íc d−íi ®Êt. Khi cÇn thiÕt, c«ng t¸c quan tr¾c l©u dμi ph¶i ®−îc tiÕn hμnh c¶ trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ khi x©y dùng, sö dông nhμ vμ c«ng tr×nh. 3.28. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i ®−îc chØnh lÝ, tæng hîp thμnh b¸o c¸o kÜ thuËt, ®¶m b¶o yªu cÇu nªu ë c¸c ®iÒu 1.27 vμ 1.28; ®ång thêi ph¶i giao nép theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.29 cña tiªu chuÈn nμy. Trong b¸o c¸o kÜ thuËt kh¶o s¸t ®Þa ch¸t c«ng tr×nh ph¶i ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng; ph©n vïng ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo møc ®é thÝch hîp cho x©y dùng; nªu lªn ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc tr−ng ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña c¸c líp ®Êt ®¸ n»m trong ®íi t−¬ng t¸c; ®ång thêi ph¶i dù ®o¸n kh¶ n¨ng biÕn ®æi vÒ tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, sù ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt vËt lÝ ë trong vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lÝ nÒn mãng c«ng tr×nh vμ nhiÖm vô kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë giai ®o¹n tiÕp . 3.29. Khi kÕt thóc c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, nÕu c«ng t¸c quan tr¾c l©u dμi cÇn tiÕp tôc th× c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i lËp biªn b¶n bμn giao cho chñ ®Çu t− ®Ó tiÕn hμnh quan tr¾c tiÕp. 3.30. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh khoan ®μo trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh kh«ng ph¶i chuyÓn giao cho chñ ®Çu t− ®Ó tiÕp tôc c«ng t¸c quan tr¾c l©u dμi, th× sau khi ®· hoμn thμnh mäi c«ng t¸c thÝ nghiÖm vμ quan tr¾c, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i san lÊp, ®Çm chÆt cÈn thËn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hμnh. 4. Kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n 4.1. C«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n ®−îc tiÕn hμnh ®Ó nghiªn cøu ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vμ thu thËp nh÷ng tμi liÖu, sè liÖu cÇn thiÕt vÒ thñy v¨n s«ng, biÓn vμ khÝ hËu phôc vô cho thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh; ®ång thêi ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng d−íi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng, sö dông nhμ vμ c«ng tr×nh. 4.2. Néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n gåm : - Thu thËp, ph©n tÝch vμ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ ®iÒu kiÖn thuû v¨n vμ khÝ t−îng cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng;   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoμi hiÖn tr−êng; - Quan tr¾c thuû v¨n vμ khÝ t−îng ; - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ ®o ®¹c thñy v¨n; - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ. Chó thÝch: Khi tμi liÖu vμ sè liÖu vÒ kh Ýt−îng vμ thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ®· cã t−¬ng ®èi phong phó vμ chÊt l−îng ®¶m b¶o, th× ®−îc phÐp chØ cÇn tiÕn hμnh c«ng t¸c thu thËp tæng hîp tμi liÖu hiÖn cã vμ kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoμi hiÖn tr−êng vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng nh−ng ph¶i thuyÕt minh râ trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n. 4.3. C«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n cÇn ph¶i ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸ch ph©n tÝch vμ xö lÝ tμi liÖu quan tr¾c nhiÒu n¨m cña Tæng côc khÝ t−îng thñy v¨n vμ tμi liÖu quan tr¾c trong thêi gian ng¾n do c¸c c¬ quan kh¶o s¸t, kh¶o s¸t -thiÕt kÕ ë Trung −¬ng vμ ®Þa ph−¬ng thùc hiÖn, cã tÝnh ®Õn m¹ng l−íi c¸c tr¹m, ®μi quan tr¾c vμ néi dung, khèi l−îng quan tr¾c ë nh÷ng tr¹m ®μi ®ã. Khi x¸c ®Þnh sù c©n b»ng n−íc cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i sö dông tμi liÖu quan tr¾c ®éng th¸i n−íc d−íi ®Êt ë c¸c tr¹m quan tr¾c l©u dμi vÒ ®Þa chÊt thñy v¨n. 4.4. Khi chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m quan tr¾c ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i tiÕn hμnh ph©n tÝch tÝnh tiªu biÓu cña nh÷ng vÞ trÝ nμy ®èi víi mçi yÕu tè cÇn quan tr¾c, ®Ó lùa chän ®−îc vÞ trÝ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n nhÊt ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. Dùa vμo kÕt qu¶ kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n ®· thùc hiÖn ë vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ møc ®é tiªu biÓu (®¹i diÖn) cña nh÷ng tr¹m, ®μi ®ang ho¹t ®éng vμ khi cÇn thiÕt ph¶i kiÕn nghÞ víi Tæng côc KhÝ t−îng thñy v¨n quan tr¾c tiÕp tôc hoÆc bè trÝ l¹i m¹ng l−íi tr¹m, ®μi quan tr¾c cè ®Þnh vμ chuyªn dïng. 4.5. Khi tiÕn hμnh quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ t−îng vμ thñy v¨n chÝnh cã trong danh môc quan tr¾c ë c¸c tr¹m, ®μi cña Tæng côc KhÝ t−îng thñy v¨n ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh yªu cÇu kÜ thuËt do Tæng côc KhÝ t−îng thñy v¨n quy ®Þnh. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý ph¸t hiÖn c¸c cùc trÞ cña c¸c ®Æc tr−ng khÝ t−îng thñy v¨n (mùc n−íc cña s«ng, biÓn vμ hå, l−ul−îng s«ng suèi ; c¸c th«ng sè giã, m−a v.v ) trong thêi gian dμi nhÊt. Chó thÝch: Trong mét sè tr−êng hîp ®−îc phÐp thay ®æi néi dung, khèi l−îng vμ thêi gian quan tr¾c víi ®iÒu kiÖn gi÷ nguyªn ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn ®· quy ®Þnh, nh−ng ph¶i thuyÕt minh ë trong ph−¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  4.6. Nh÷ng th«ng sè khÝ t−îng vμ thñy v¨n chñ yÕu cÇn ph¶i ®−îc quan tr¾c liªn tôc, kÓ c¶ trong thêi gian thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh. Thêi gian kÐo dμi vμ nhÞp ®é quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ t−îng thñy v¨n ë trong thêi k× xuÊt hiÖn c¸c cùc trÞ (lò, lôt, mùc n−íc s«ng, biÓn lªn xuèng ®ét biÕn v.v ) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh lμm sao ®Ó cã thÓ quan tr¾c ®−îc c¸c cùc trÞ vμ pha (nhÞp) biÕn ®æi (lªn xuèng) c¸c gi¸ trÞ cña yÕu tè cÇn quan tr¾c. 4.7. Khi cÇn thiÕt ph¶i bæ sung vμo néi dung kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n c¸c c«ng t¸c sau : - Kh¶o s¸t c¸c tròng thu n−íc nhá mμ tõ ®ã cã thÓ ph¸t sinh dßng lò bïn ®¸ hoÆc g©y lë nói; - X¸c ®Þnh tèc ®é cùc ®¹i vμ h−íng giã ë ®é cao trªn 10m; - Nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh t¸i t¹o bê vμ lßng cña s«ng hå; - Quan tr¾c thñy v¨n ë vïng cöa s«ng, bao gåm c¶ viÖc nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña thñy triÒu tíi ®éng th¸i cña s«ng (®éng th¸i mùc n−íc s«ng, thμnh phÇn hãa häc n−íc v.v ); - Nghiªn cøu tØ mØ ®éng th¸i s«ng vÒ mïa lò; - Nghiªn cøu tÝnh chÊt ¨n mßn cña n−íc; Nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña sãng vμ dßng ch¶y ë vïng s−ên dèc vμ phÇn ven bê bÞ ngËp d−íi n−íc (tõ ®íi n−íc s©u tíi ®íi sãng x«); - Nghiªn cøu ®Þa h×nh vμ ®éng lùc cña ®íi gÇn bê vμ bê; còng nh− sù vËn chuyÓn cña phï sa; - Nghiªn cøu sù biÕn ®æi nhiÖt ®é n−íc theo diÖn vμ theo chiÒu s©u ë vïng ven bê (nÕu cÇn). Riªng ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn rÊt phøc t¹p, th× khi kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n ph¶i tiÕn hμnh nghiªn cøu thùc nghiÖm (dïng m« h×nh vËt lý). 4.8. Tr−êng hîp cÇn thiÕt (n¬i cã ®Þa h×nh bÞ chia c¾t, phÇn ven bê cña c¸c vïng bê hå vμ bê biÓn lín ) ph¶i tiÕn hμnh nghiªn cøu ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu cña tõng ph¹m vi riªng trong vïng x©y dùng, cã xÐt ®Õn sè liÖu quan tr¾c cña c¸c tr¹m, ®μi hiÖn ®ang ho¹t ®éng vμ c¸c tμi liÖu quan tr¾c ®Æc biÖt ®−îc tiÕn hμnh ë nh÷ng vÞ trÝ ®Æc tr−ng nhÊt. Khi tiÕn hμnh c¸c quan tr¾c ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c sau: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña luång giã nãng, l¹nh vμ ®é chiÕu s¸ng cña bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp cho tõng ph¹m vi riªng biÖt; - Nghiªn cøu giã ®Þa ph−¬ng vμ tÇn suÊt cña c¸c hiÖn t−¬ng khÝ quyÓn kh¸c nhau. 4.9. NÕu cÇn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng biÕn ®æi m«i tr−êng thiªn nhiªn d−íi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vμ sö dông nhμ vμ c«ng tr×nh th× trong qu¸ tr×nh tiÕn hμnh c«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n ph¶i bæ sung nh÷ng c«ng t¸c sau: - Thu thËp sè liÖu vÒ c¸c nguån ®ang g©y nhiÔm bÈn khÝ quyÓn vμ thñy quyÓn; - Thu thËp sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh phßng bÖnh; - Quan tr¾c sù biÕn ®æi ®é nhiÔm bÈn cña khÝ quyÓn vμ thñy quyÓn vμo nh÷ng thêi k× ®Æc   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4419 : 1987  tr−ng b»ng c¸ch lÊy mÉu kh«ng khÝ vμ lÊy mÉu n−íc; tiÕn hμnh ph©n tÝch toμn phÇn thμnh phÇn hãa häc vμ vi trïng cña nh÷ng mÉu lÊy ®−îc; - Quan tr¾c c¸c luång kh«ng khÝ ë ®é cao cã c¸c nguån ®ang th¶i hoÆc sÏ th¶i ra c¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn kh«ng khÝ; - Quan tr¾c dßng ch¶y, mùc n−íc, l−ul−îng còng nh− sù biÕn ®æi vÒ thμnh phÇn hãa häc vμ vi trïng cña n−íc trong c¸c thêi k× (pha) kh¸c nhau cña ®éng th¸i thñy v¨n ë n¬i cã th¶i ra c¸c chÊt g©y nhiÔm; - Quan tr¾c c¸c yÕu tè kh¸c cña ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thñy v¨n cã thÓ bÞ biÕn ®æi khi x©y dùng vμ sö dông nhμ, c«ng tr×nh (sù t¸i t¹o bê s«ng, hå vμ biÓn; sù biÕn ®æi cña c¸c qu¸ tr×nh t¹o lßng, c©n b»ng n−íc, trao ®æi n−íc v.v ) §èi víi c¸c ®Æc tr−ng trªn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c cùc trÞ cña chóng (nÕu cã thÓ). 4.10.KÕt qu¶ kh¶o s¸t khÝ t−îng thñy v¨n ph¶i lËp thμnh b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn, b¶n thuyÕt minh), ®¶m b¶o yªu cÇu quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 1.27, vμ 1.28; ®ång thêi ph¶i giao nép theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 1.29 cña tiªu chuÈn nμy. Phô lôc 1 C¸c ph−¬ng ph¸p ®o vÏ ®Þa h×nh vμ ®iÒu kiÖn sö dông   Page 20 
Đồng bộ tài khoản