Tài liệu TCVN 4447 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

1
782
lượt xem
296
download

Tài liệu TCVN 4447 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4447 1987, Công tác đất-quy phạm thi công và nghiệm thu:công trình thủy lợi, giao thông vận tải, bưu điện, đường dây và trạm khai thác mỏ,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 4447 1987

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 Nhãm H C«ng t¸c ®Êt - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu Earth works - Codes for construction, check and acceptance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Quy ph¹m nμy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i tu©n theo khi thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt theo ph−¬ng ph¸p kh« (b»ng m¸y ®μo, xóc v.v ), ph−¬ng ph¸p −ít (b»ng c¬ giíi thuû lùc v.v ), ph−¬ng ph¸p khoan lç m×n trong x©y dùng, c¶i t¹o nhμ vμ c«ng tr×nh. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi (thuû ®iÖn, thuû n«ng), giao th«ng vËn t¶i, b−u ®iÖn, ®−êng d©y vμ tr¹m khai th¸c má, dÇu khÝ, c«ng nghiÖp, d©n dông ngoμi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña quy ph¹m nμy, khi thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m chuyªn ngμnh. 1.2. Khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng còng nh− khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Êt nhÊt thiÕt ph¶i theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nμy. 1.3. Nh÷ng tμi liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Êt gåm cã: - ThiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh; - B×nh ®å khu vùc x©y dùng trong ®ã chØ râ hiÖn tr¹ng mÆt ®Êt, ®−êng ®ång møc, chç ®Êt ®¾p, n¬i ®æ ®Êt, ®−êng vËn chuyÓn, tuyÕn ®Æt ®−êng èng vμ vÞ trÝ bÓ l¾ng(nªó thi c«ng c¬ giíi thuû lùc),x¸c ®Þnh b¸n kÝnh an toμn(nÕu khoan lç m×n); - C¸c mÆt c¾t däc c«ng tr×nh lμm theo mÆt c¾t ®Þa chÊt; - B¶ng thèng kª khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt, biÓu ®å c©n ®èi, gi÷a khèi l−îng ®μo vμ ®¾p; - T×nh h×nh ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n vμ khÝ t−îng thuû v¨n cña toμn bé khu vùc c«ng tr×nh. Nh÷ng tμi liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Êt lμ nh÷ng tμi liÖu cña thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, b¶n vÏ thi c«ng vμ nh÷ng tμi liÖu ghi trªn ®©y, trong ®iÒu nμy, vμ ph¶i ®−îc hiÖu chØnh, bæ sung cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ t¹i thùc ®Þa. 1.4. Nh÷ng tμi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i cung cÊp ®ñ nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ ®Êt x©y dùng, cã thÓ gåm toμn bé hoÆc mét phÇn nh÷ng sè liÖu sau ®©y: a) Thμnh phÇn h¹t cña ®Êt. b) TØ träng vμ khèi l−îng thÓ tÝch kh« cña ®Êt. c) Khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é Èm cña ®Êt. d) Giíi h¹n ®é dÎo. e) Thμnh phÇn kho¸ng cña ®Êt. f) HÖ sè thÊm(trong tr−êng hîp cÇn thiÕt). g) Gãc ma s¸t trong vμ lùc dÝnh cña ®Êt. h) §é chua mÆn vμ nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cña ®Êt(tinh tr−¬ng lë, tan r·, lón sôt v.v ). i) C−êng ®é chÞu nÐn t¹m thêi vμ ®é nøt nÎ(®èi víi ®¸). j) §é chÆt tèi ®a vμ ®é Èm tèi −u khi ®Çm nÐn(nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Çm chÆt ®Êt). k) §é bÈn (c©y, r¸c ), vËt g©y næ (bom, m×n, ®¹n vv ) vμ nh÷ng vËt ch−íng ng¹i kh¸c(trong tr−êng hîp thi c«ng c¬ giíi thuû lùc vμ n¹o vÐt luång l¹ch). l) Ph©n cÊp ®Êt theo møc ®é khã thi c«ng phô thuéc vμo ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®Êt ®−îc chän. m) Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt ë nh÷ng cao ®é cÇn thiÕt kh¸c nhau. Trong tr−êng hîp båi ®¾p c«ng tr×nh ph¶i ph©n tÝch thμnh phÇn h¹t cña ®Êt. Chó thÝch:   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 1) Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é lÉn r¸c bÈn cña ®Êt vμ khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu tra thùc ®Þa,nguån lμm bÈn ®Ò tμi cã tμi liÖu bæ sung. Trong giai ®o¹n thiÕt kª ki thuËt còng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn møc ®é lÉn r¸c bÈn cña ®Êt. Trong tr−êng hîp thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc vμ n¹o vÐt luång l¹ch, møc ®é ®Êt lÉn r¸c ph¶i hiÖu chØnh theo thùc tÕ sè lÇn ngõng m¸y ®Ó gì r¸c ë b¸nh xe c«ng t¸c vμ miÖng hót. Trong tr−êng hîp nμy ph¶i tÝnh ®Õn thêi gian ngõng viÖc ®Ó thau röa èng dÉn bïn, thêi gian ngõng viÖc do kÑt m¸y ë kho¶ng ®μo vμ thêi gian khëi ®éng m¸y. 2) CÇn ph¶i cã c¸c sè liÖu ghi ë môc g,h,i hay kh«ng lμ tuú ë sù phøc t¹p cña ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®−îc chän trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng còng nh− ®iÒu kiÖn t¹i n¬i x©y d−ng. 1.5. ChØ sö dông ph−¬ng ph¸p c¬ giíi thi c«ng thuû lùc khi cã nguån n−íc vμ l−îng n−íc ®ñ ®Ó vËn chuyÓn ®Êt. Ph¶i kh¶o s¸t kÜ kh¶ n¨ng cÊp n−íc cña nguån n−íc, trªn c¬ së tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông n−íc, nhÊt lμ ®èi víi ao, hå vμ s«ng suèi nhá, ph¶i tÝnh c¶ nhu cÇu n−íc sinh ho¹t vμ vÖ sinh tèi thiÓu ë phÝa khu vùc thi c«ng, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn mÊt n−íc do bèc h¬i, thÊm vμ b·o hoμ ®Êt. 1.6. Khi thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc, kh«ng ®−îc ®Ó n−íc th¶i lμm ngËp óng d©n c−, nhμ m¸y, ®−êng x¸ vμ ®Êt n«ng nghiÖp v.v Nh÷ng biÖn ph¸p lμm s¹ch, l¾ng bïn vμ dÉn n−íc tõ c¸c s©n båi, th¶ vμo s«ng, hå ph¶i ®−îc c¬ quan qu¶n lý vμ b¶o vÖ nguån n−íc cho phÐp vμ cã sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan nhμ n−íc vÒ gi¸m s¸t vμ b¶o vÖ m«i sinh, m«i tr−êng, b¶o vÖ thuû s¶n vμ c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c. 1.7. Khi thi c«ng ®Êt kh«ng ®−îc th¶i n−íc, ®Êt xÊu vμ c¸c phÕ liÖu kh¸c vμo lμm h− háng ®Êt n«ng nghiÖp vμ c¸c lo¹i ®Êt trång kh¸c, kh«ng ®−îc th¶i bõa b·i n−íc bÈn, ®Êt r¸c bÈn ra khu vùc c«ng tr×nh ®ang sö dông. 1.8. B¶ng c©n ®èi khèi l−îng ®Êt ®μo vμ ®¾p trong ph¹m vi c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o sù ph©n bè vμ chuyÓn ®Êt hîp lÝ nhÊt gi÷a ®μo vμ d¾p cã tÝnh ®Õn thêi gian vμ tr×nh tù thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng hao hôt do lón cña nÒn vμ th©n c«ng tr×nh vμ r¬i v·i trong vËn chuyÓn. Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ c©n b»ng gi÷a ®Êt ®μo vμ ®Êt ®¾p trong ph¹m vi c«ng tr×nh th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ b·i th¶i hoÆc má ®Êt. NÕu vÞ trÝ b·i th¶i n»m trong hμng rμo c«ng tr×nh th× ph¶i bμn b¹c tho¶ thuËn víi ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh. NÕu ë ngoμi hμng rμo c«ng tr×nh th× ph¶i tho¶ thuËn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. 1.9. §Êt th¶i ph¶i ®æ ë n¬i tròng, ë vÞ trÝ nh÷ng hè s©u tù nhiªn (khe c¹n, hâm nói, ®Çm lÇy,nh÷ng n¬i bá hoangv.v ). Khi quy ®Þnh vÞ trÝ b·i th¶i ®Êt ph¶i xem xÐt nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vμ ®Þa chÊt thuû v¨n, kh«ng ®−îc lμm c¶n trë tho¸t n−íc vμ g©y trë ng¹i cho th¸c lò. Khi hoμn thμnh thi c«ng ®Êt, bÒ mÆt b·i th¶i ph¶i ®−îc san b»ng, vμ nÕu thÊy cÇn thiÕt th× ph¶i trång cá gia cè. Khi thi c«ng n¹o vÐt, nÕu chän b·i th¶i d−íi n−íc ph¶i x¸c ®Þnh rÊt thËn träng vμ ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vËn t¶i ®Þa ph−¬ng, c¬ quan Nhμ n−íc gi¸m s¸t vÖ sinh m«i tr−êng vμ b¶o vÖ nguån thuû s¶n v.v   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 1.10. C«ng t¸c thi c«ng ®Êt nªn giao cho nh÷ng tæ chøc chuyªn m«n ho¸ vÒ c«ng t¸c ®Êt hoÆc nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n ho¸ vÒ c«ng t¸c nμy trong c¸c tæ chøc x©y l¾p. 1.11. Lùa chän nhãm m¸y ®ång bé ®Ó thi c«ng ®Êt ph¶i trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ. Khi thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn n¨ng lùc xe m¸y s½n cã cña tæ chøc x©y l¾p vμ kh¶ n¨ng bæ sung nh÷ng m¸y mãc cßn thiÕu. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ 2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ ph¶i tiÕn hμnh theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m tæ chøc thi c«ng vμ nh÷ng quy ®Þnh d−íi ®©y cña quy ph¹m nμy. A.Gi¶i phãng mÆt b»ng 2.2. Khi cÊp ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh c¶ nh÷ng diÖn tÝch b·i lÊy ®Êt, b·i tr÷ ®Êt, b·i th¶i, ®−êng vËn chuyÓn t¹m thêi, n¬i ®Æt ®−êng èng vμ ®−êng d©y ®iÖn vμ mÆt b»ng bÓ l¾ng nÕu thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc. 2.3. Trong ph¹m vi c«ng tr×nh trong giíi h¹n ®Êt x©y dùng nÕu cã nh÷ng c©y cã ¶nh h−ëng ®Õn an toμn cña c«ng tr×nh vμ g©y khã kh¨n cho thi c«ng th× ®Òu ph¶i chÆt hoÆc dêi ®i n¬i kh¸c. Ph¶i di chuyÓn c¸c lo¹i c«ng tr×nh, må m¶, nhμ cöa v.v ra khái khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. 2.4. Ph¶i ®μo hÕt gèc, rÔ c©y trong nh÷ng tr−êng hîp sau ®©y: - Trong giíi h¹n nh÷ng hè n«ng (chiÒu s©u nhá h¬n 0,5m) nh− mãng nhá, hμo, kªnh m−¬ng ; - Trong giíi h¹n nÒn ®−êng s¾t cã chiÒu cao ®Êt ®¾p bÊt k× vμ nÒn ®−êng bé chiÒu cao ®Êt ®¾p nhá h¬n 1,5m; - Trong giíi h¹n nÒn mãng ®ª, ®Ëp thuû lîi kh«ng kÓ chiÒu cao bao nhiªu hè ®μo, hèc c©y cÇn lÊp l¹i vμ ®Çm kÜ tõng líp b»ng cïng mét lo¹i ®Êt; - Trong giíi h¹n ®¾p nÒn chØÒu cao ®Êt ®¾p nhá h¬n 0,5m; - Trong giíi h¹n b·i chøa ®Êt, b·i lÊy ®Êt vμ phÇn ®Êt lÊy tõ hè mãng cÇn dïng ®Ó ®¾p ®Êt trë l¹i; - Trong giíi h¹n tuyÕn nh÷ng èng ngÇm cã chiÒu réng ®−îc x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng. 2.5. Cho phÐp ®Ó l¹i c©y trong nh÷ng tr−êng hîp sau: - Trong giíi h¹n nÒn ®−êng bé chiÒu cao ®Êt ®¾p lín h¬n 1,5m. NÕu nÒn ®Êt ®¾p cao tõ 1,5 ®Õn 2m, gèc c©y ph¶i chÆt s¸t mÆt ®Êt, nÕu nÒn ®Êt ®¾p cao h¬n 2m, gèc c©y cã thÓ ®Ó cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn 10cm; - Trong giíi h¹n ®¾p nÒn víi chiÒu cao ®Êt ®¾p lín h¬n 0,5m th× gèc c©y cã thÓ ®Ó cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn lμ 20. 2.6. §èi víi nh÷ng hè mãng c«ng tr×nh, ®−êng hμo, kªnh m−¬ng cã chiÒu s©u lín h¬n 0,5m, viÖc ®μo gèc c©y do thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng quy ®Þnh tuú theo d¹ng vμ chñng lo¹i m¸y ®−îc sö dông ®Ó ®μo mãng c«ng tr×nh. 2.7. Nªn dïng c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®Ó ®μo gèc c©y. Sau khi nhæ lªn ph¶i vËn chuyÓn ngay gèc c©y ra ngoμi c«ng tr×nh ®Ó kh«ng lμm trë ng¹i thi c«ng. Cã thÓ dïng m¸y kÐo, m¸y ñi, m¸y ñi cã thiÕt bÞ ®μo gèc c©y, m¸y xóch hÖ thèng têi ®Æc biÖt dïng nhæ gèc c©y cã ®−êng kÝnh 50cm trë xuèng.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 §èi víi gèc c©y ®−êng kÝnh lín h¬n 50cm vμ lo¹i gèc c©y cã bé rÔ ph¸t triÓn réng th× cã thÓ næ m×n ®Ó ®μo gèc. 2.8. §¸ må c«i qu¸ cì so víi lo¹i m¸y ®−îc sö dông (kÓ c¶ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn) n»m trong giíi h¹n hè mãng c«ng tr×nh ph¶i lo¹i bá tr−íc khi tiÕn hμnh ®μo ®Êt. Chó thÝch: §¸ må c«i ®−îc coi lμ cóa cì khi kÝch th−íc chiÒu ngang lín nhÊt cña viªn ®¸ lín h¬n kÝch th−íc phÇn c«ng t¸c cña nh÷ng m¸y lμm ®Êt ®−îc chän ®Ó thi c«ng. - Lín h¬n 2/3 chiÒu réng gÇu xóc - ®èi víi m¸y ®μo gÇu ngöa vμ gÇu sÊp. - Lín h¬n 1/2 chiÒu réng gÇu xóc - ®èi víi m¸y ®μo gÇu quÆng. - Lín h¬n 2/3 chiÒu s©u c¾t ®Êt - ®èi víi m¸y c¹p. - Lín h¬n 1/2 chiÒu cao bμn g¹t - ®èi víi m¸y ñi vμ m¸y san. - Lín h¬n 1/2 bÒ réng thïng xe - ®èi víi lo¹i xe vËn t¶i tù ®æ vμ vÒ träng l−înh kh«ng ®−îc lín h¬n mét nöa t¶i träng quy ®Þnh cña xe. Tr−êng hîp thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc vμ n¹o vÐt luång l¹ch, ®èi víi tõng lo¹i m¸y kÝch th−íc ®· qu¸ cì do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Cã thÓ xö lÝ ph¸ vì ®¸ qu¸ cì b»ng næ m×n ®Ó b¾n ®i ra ngoμi ph¹m vi lμm viÖc cña m¸y hoÆc ph¸ vì t¹i chç. Còng cã thÓ ch«n ®¸ s©u h¬n 0,3m so víi cao tr×nh thiÕt kÕ ®èi víi hèi mãng hoÆc nÒn ®Êt ®¾p. cÊm ch«n ®¸ qu¸ cì d−íi nÒn ®−êng giao th«ng, nÒn ®−êng b¨ng s©n bay, mãng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm, nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi (®ª ®iÒu, ®Ëp n−íc ). §¸ må c«i n»m trªn mÆt ®Êt thuéc ph¹m vi hè mãng, kh«ng kÓ kÝch cì bao nhiªu, ph¶i dän hÕt tr−íc khi khoan næ m×n nÕu kh«ng cÇn bãc tÇng phñ. 2.9. Tr−íc khi ®μo ®¾p ®Êt, líp ®Êt mμu n»m trong ph¹m vi giíi h¹n quy ®Þnh cña thiÕt kÕ hè mãng c«ng tr×nh vμ b·i lÊy ®Êt ®Òu ph¶i ®−îc bãc hãt vμ tr÷ l¹i ®Ó sau nμy sö dông t¸i t¹o, phôc håi ®Êt do bÞ ph¸ ho¹i trong qu¸ tr×nh thi c«ng, lμm t¨ng ®é mμu mì cña ®©t trång, phñ ®Êt mÇu cho v−ên hoa, c©y xanh vv Khi bèc hãt, dù tr÷, b¶o qu¶n ®Êt mμu ph¶i tr¸nh nhiÔm bÈn n−íc th¶i ®Êt ®¸, r¸c r−ëi vμ cã biÖn ph¸p gia cè m¸i dèc, trång cá bÒ mÆt ®Ó chèng xãi lë, bμo mßn. 2.10. PhÇn ®Êt m−în t¹m ®Ó thi c«ng ph¶i ®−îc t¸i t¹o phôc håi theo tiÕn ®é hoμn thμnh vμ thu gän thi c«ng c«ng tr×nh. Sau khi bμn giao c«ng tr×nh, kh«ng qu¸ 3 th¸ng, toμn bé phÇn ®Êt m−în t¹m ®Ó thi c«ng ph¶i ®−îc phôc håi ®Çy ®ñ vμ giao tr¶ l¹i cho ng−êi sö dông. B. C«ng t¸c tiªu n−íc bÒmÆt vμ n−íc ngÇm 2.11. Tr−íc khi ®μo ®Êt hè mãng ph¶i x©y dùng hÖ thèng tiªu n−íc, tr−íc hÕt lμ tiªu n−íc bÒ mÆt (n−íc m−a, n−íc ao, hå, cèng, r·nh vv ) ng¨n kh«ng cho ch¶y vμo hè mãng c«ng tr×nh. Ph¶i ®μo m−¬ng, kh¬i r·nh, ®¾p bê con tr¹ch vv tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vμ tÝnh chÊt c«ng tr×nh. 2.12. TiÕt diÖn vμ ®é dèc tÊt c¶ nh÷ng m−¬ng r·nh tiªu n−íc ph¶i b¶o ®¶m tho¸t nhanh l−u l−îng n−íc m−a vμ c¸c nguån n−íc kh¸c, bê m−¬ng r·nh vμ bê con tr¹ch ph¶i cao h¬n møc n−íc tÝnh to¸n lμ 0,1m trë lªn. 2.13. Tèc ®é n−íc ch¶y trong hÖ thèng m−¬ng r·nh tiªu n−íc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ tèc ®é g©y xãi lë ®èi víi tõng lo¹i ®Êt.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 2.14. §é dèc theo chiÒu n−íc ch¶y cña m−¬ng r·nh tiªu n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,003 (tr−êng hîp ®Æc biÖt 0,002. ë thÒm s«ng vμ vïng ®Çm lÇy, ®é dèc cã thÓ gi¶m xuèng 0,001). 2.15. Khi x©y dùng hÖ thèng tiªu n−íc thi c«ng, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y. - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp trªn hè ®μo tíi bê m−¬ng tho¸t n−íc n»m trªn s−ên ®åi nói (trong tr−êng hîp kh«ng ®¾p bê hoÆc th¶i ®Êt gi÷a chóng) lμ 5m trë lªn ®èi víi hè ®μo vÜnh viÔn vμ 3m trë lªn ®èi víi hè ®μo t¹m thêi; - NÕu phÝa trªn m−¬ng tho¸t n−íc ë s−ên ®åi nói ®ßi hái ph¶i ®¾p con tr¹ch th× kho¶ng c¸ch tõ ch©n bê con tr¹ch tíi bê m−¬ng ph¶i b»ng tõ 1m ®Õn 5m tuú theo ®é thÊm cña ®Êt; - Kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i c«ng tr×nh ®¾p vμ bê m−¬ng tho¸t n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n 3m; - Ph¶i lu«n lu«n gi÷ mÆt b»ng khai th¸ca ®Êt cã ®é dèc ®Ó tho¸t n−íc: Dèc 0,005 theo chiÒu däc vμ 0,02 theo chiÒu ngang. 2.16. NÕu ®−êng vËn chuyÓn ®Êt ph¶i ®¾p cao d−íi 2m th× r·nh tho¸t n−íc lμm c¶ 2 phÝa däc theo tuyÕn ®−êng. NÕu ®¾p cao h¬n 2m vμ ®é dèc mÆt ®Êt tù nhiªn theo mÆt c¾t ngang ®−êng nhá h¬n 0,02 th× kh«ng cÇn ®μo r·nh tho¸t n−íc ë hai bªn ®−êng. NÕu ®é dèc mÆt ®Êt tù nhiªn theo mÆt c¾t ngang ®−êng lín h¬n 0,04 th× r·nh tho¸t n−íc chØ cÇn lμm phÝa s−ên cao cña ®−êng vμ ph¶i lμm cèng tho¸t n−íc. KÝch th−íc, tiÕt diÖn vμ ®é dèc cña r·nh tho¸t n−íc ph¶i theo ®óng c¸c quy ph¹m x©y dùng c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng. 2.17. §Êt ®μo ë c¸c r·nh tho¸t n−íc, m−¬ng dÉn dßng trªn s−ên ®åi nói kh«ng nªn ®æ lªn phÝa trªn, mμ ph¶i ®æ ë phÝa d−íi t¹o bê con tr¹ch theo tuyÕn m−¬ng r·nh. Trong tr−êng hîp r·nh tho¸t n−íc hoÆc m−¬ng dÉn dßng n»m gÇn s¸t bê m¸i dèc hè ®μo th× gi÷a chóng ph¶i ®¾p bê ng¨n. M¸i bê ng¨n ph¶i nghiªng vÒ phÝa m−¬ng r·nh víi ®é dèc tõ 0,02 ®Õn 0,04. 2.18. N−íc tõ hÖ thèng tiªu n−íc, tõ b·i tr÷ ®Êt vμ má vËt liÖu tho¸t ra ph¶i b¶o ®¶m tho¸t nhanh, nh−ng ph¶i tr¸nh xa nh÷ng c«ng tr×nh s½n cã hoÆc ®©ng x©y dùng. Kh«ng ®−îc lμm ngËp óng, xãi lë ®Êt vμ c«ng tr×nh. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn dÉn n−íc tù ch¶y th× ph¶i ®Æt ch¹m b¬m tiªu n−íc. 2.19. Khi ®μo hè mãng n»m d−íi mÆt n−íc ngÇm th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i ®Ò ra biÖn ph¸p tiªu n−íc mÆt kÕt hîp víi tiªu n−íc ngÇm trong ph¹m vi bªn trong vμ bªn ngoμi hè mãng. Ph¶i bè chÝ hÖ thèng r·nh tiªu n−íc, giÕng thu n−íc, vÞ trÝ b¬m di ®éng vμ tr¹m b¬m tiªu n−íc cho tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. Trong bÊt cø tr−êng hîp nμo, nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó ®äng n−íc vμ lμm ngËp hè mãng. Khi mùc n−íc ngÇm cao vμ l−u l−îng n−íc ngÇm qu¸ ín ph¶i h¹ mùc n−íc ngÇm míi b¶o ®¶m thi c«ng b×nh th−êng th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i cã phÇn thiÕt kÕ riªng cho c«ng t¸c h¹ mùc n−íc ngÇm cho tõng h¹ng môc cô thÓ nh»m b¶o vÖ sù toμn vÑn ®Þa chÊt mÆt mãng. 2.20. Khi thi c«ng ®Êt, ngoμi líp ®Êt n»m d−íi møc n−íc ngÇm bÞ b·o hoμ n−íc, cßn ph¶i chó ý ®Õn møc líp ®Êt −ít trªn møc n−íc ngÇm do hiÖn t−îng mao dÉn. ChiÒu dÇy líp ®Êt −ít phÝa trªn mùc n−íc ngÇm cho trong b¶ng1.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 B¶ng 1 Lo¹i ®Êt ChiÒu dÇy líp ®Êt −ít n»m trªn mùc n−íc ngÇm C¸t th«, c¸t h¹t trung vμ c¸t h¹t nhá 0,3 C¸t mÞn vμ ®Êt c¸t pha 0,5 §Êt pha sÐt, ®Êt sÐt vμ hoμng thæ 0,1 2.21. Khi ®μo hμo, kªnh m−¬ng vμ hè mãng c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, nªn b¾t ®Çu ®μo tõ phØa thÊp. NÕu hè mãng gÇn s«ng ngßi, ao hå, khi thi c«ng, ph¶i ®Ó bê ®Êt ®ñ réng b¶o ®¶m cho n−íc thÊm vμo Ýt nhÊt. 2.22. TÊt c¶ hÖ thèng tiªu n−íc trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i ®−îc b¶o qu¶n tèt ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th−êng. C. §−êng vËn chuyÓn ®Êt 2.23. Ph¶i tËn dông m¹ng l−íi ®−êng s¸ s½n cã ®Ó vËn chuyÓn ®Êt. NÕu trong thiÕt kÕ cã nh÷ng tuyÕn ®−êng vÜnh cöu cã thÓ cho phÐp kÕt hîp sö dông lμm ®−êng thi c«ng th× ph¶i x©y dùng nh÷ng tuyÕn ®−êngnμy tr−íc tiªn ®Ó phôcvô thi c«ng. ChØ cho phÐp lμm ®−êng thi c«ng t¹m thêi khi kh«ng thÓ tËn dông m¹ng l−íi ®−êng s½n cã vμ kh«ng thÓ kÕt hîp sö dông ®−îc nh÷ng tuyÕn ®−êng vÜnh cöu cã trong thiÕt kÕ. 2.24. §−êng t¹m vËn chuyÓn ®Êt nªn lμm hai chiÒu. ChØ lμm ®−êng mét chiÒu khi vËn chuyÓn ®Êt theo vßng khÐp kÝn. Ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ-kÜ thuËt. 2.25. NÕu vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ träng t¶i d−íi 12tÊn th× bÒ réng mÆt ®−êng ph¶i lμ 7m ®èi víi ®−êng hai chiÒu, vμ 3,5m ®èi víi ®−êng mét chiÒu. NÕu träng t¶i tù ®æ cña «t« trªn 12tÊn th× bÒ mÆt réng mÆt ®−êng ph¶i tÝnh to¸n riªng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 2.26. BÒ r«ng lÒ ®−êng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1m. riªng ë nh÷ng n¬i ®Þa h×nh chËt hÑp, ë chç ®−êng vßng vμ ®−êng dèc, bÒ réng lÒ ®−êng cã thÓ giμn xuèng 0,5m. §−êng trong khoang ®μo, trªn b·i th¶i vμ nh÷ng ®−êng kh«ng cã gia cè mÆt th× kh«ng cÇn ®Ó lÒ ®−êng. §−êng thi c«ng n»m trªn s−ên dèc nhÊt thiÕt ph¶i cã lÒ ®−êng ë hai phÝa. BÒ réng lÒ ®−êng phÝa gi¸p s−ên cao lμ 0,5m, phÝa ngoμi gi¸p s−ên dèc lμ 1m. NÕu däc ®−êng cã ch«n cét bª t«ng l©n can phßng hé th× bÒ réng lÒ ®−êng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,5m. 2.27. B¸n kÝnh cong tèi thiÓu cña ®−êng t¹m thi c«ng ®èi víi «t« ph¶i x¸c ®Þnh theo b¶ng 2 tuú theo c−êng ®é vËn chuyÓn vμ tèc ®é cña «t« trªn ®−êng. B¶ng 2 C−êng ®é vËn CÊp B¸n kÝnh cong tèi thiÓu Tèc ®é t×nh to¸n (km/h) chuyÓn sè l−îng ®−êng cña ®−êng (m) xe/ngμy ®ªm Cho Cho phÐp trong Cho Cho phÐp trong phÐp ®iÒu kiÖn phÐp ®iÒu kiÖn   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 §Þa h×nh cã §Þa h×nh cã Vïng Vïng nhiÒu vËt nhiÒu vËt ®åi ®åi nói ch−íng ng¹i ch−íng ng¹i nói Tõ 200 ®Õn 1000 IV 80 60 40 250 125 60 D−íi 1000 V 60 40 30 125 60 30 NÕu ®Þa h×nh chËt hÑp, b¸n kÝnh cong cña ®−êng ph¶i lμ 15m ®èi víi xe «t« hai cÇu träng t¶i d−íi 30tÊn vμ 20m - ®èi víi xe «t« ba cÇu. Trong khoang ®μo, trªn b·i th¶i vμ b·i ®¾p ®Êt, b¸n kÝnh quay xe ®−îc x¸c ®Þnh theo b¸n kÝnh quay cho phÐp cña nhμ m¸y chÕ t¹o, ®èi víi tõng lo¹i xe vËn chuyÓn ®Êt. 2.28. ë nh÷ng ®o¹n ®−êng vßng, nÕu b¸n kÝnh nhá h¬n 125m mÆt ®−êng «t« hai lμn xe ph¶i ®−îc më réng vÒ phÝa trong nh− chØ dÉn trong b¶ng 3. §èi víi ®−êng «t« mét chiÒu, ®−êng cã nhiÒu lμn xe, møc ®é më réng mÆt ®−êng tØ lÖ thuËn víi sè lμn xe cña ®−êng. BÒ réng lÒ ®−êng, trong mäi tr−êng hîp më réng mÆt ®−êng, ®Òu ph¶i gi÷ ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu 2.26 cña quy ph¹m nμy. B¶ng 3 B¸n kÝnh ®−êng (m) 90 - 125 70 - 80 40 - 60 30 20 Møc ®é më r«ng mÆt ®−êng (m) 1 1,25 1,4 2 2,25 2.29. §é dèc th«ng th−êng cña ®−êng «t« vËn chuyÓn ®Êt lμ 0,05. §é dèc lín nhÊt b»ng 0,08. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt (®Þa h×nh phøc t¹p, ®−êng lªn dèc tõ hè mãng vμo má vËt liÖu, ®−êng vμo b·i ®¾p ®Êt ) ®é dèc cña ®−êng cã thÓ n©ng lªn tíi 0,1 vμ c¸ biÖt tíi 0,15. ViÖc x¸c ®Þnh ®é dèc cña ®−êng cßn ph¶i c¨n cø vμo lo¹i líp phñ mÆt ®−êng. 2.30. NÕu ®−êng vËn chuyÓn ®Êt cã ®é dèc qu¸ dμi vμ lín h¬n 0,08 th× tõng ®o¹n mét cø 600m ®−êng dèc ph¶i cã mét ®o¹n nghØ víi ®é dèc kh«ng qu¸ 0,03, dμi kh«ng d−íi 50m. Trong tr−êng hîp ®−êng võa dèc võa vßng, ®é dèc giíi h¹n cña ®−êng theo trôc tim ph¶i theo quy ®Þnh trong b¶ng 4. Ph¶i b¶o ®¶m tho¸t n−íc theo r·nh däc ®−êng. §é dèc cña r·nh ph¶i lín h¬n 0,003, c¸ biÖt cho phÐp ®é dèc cña r·nh nhá h¬n 0,003 nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,002. B¶ng 4 B¸n kÝnh ®−êng vßng (m) 50 45 40 35 30 25 20 §é dèc ph¶i gi¶m xuèng b»ng 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 2.31. Khi ®−êng vËn chuyÓn ®Êt ch¹y qua vïng ®Êt c¸t, c¸t sái nÕu ë tr¹ng th¸i −ít th× chØ cÇn g¹t ph¼ng vμ ®Çm chÆt mÆt ®−êng. NÕu ë tr¹ng th¸i kh«, xe ®i l¹i khã kh¨n th× ph¶i r¶i líp phñ mÆt ®−êng.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 §−êng lªn xuèng hè mãng, má vËt liÖu ph¶i th−êng xuyªn gi÷ tè b¶o ®¶m xe m¸y thi c«ng lªn xuèng b×nh th−êng trong mïa m−a. Khi cÇn thiÕt, trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ, cã thÓ l¸t c¶ mÆt ®−êng hoÆc vÕt xe ®i b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. 2.32. NÕu khèi l−îng vËn chuyÓn ®Êt lín vμ thêi gian thi c«ng kÐo dμi, bÒ mÆt ®−êng t¹m ph¶i cã líp phñ kiªn cè. ViÖc x¸c ®Þnh líp phñ mÆt ®−êng ph¶i c¨n cø vμo: - Thêi gian phôc vô cña ®−êng; - C−êng ®é vËn chuyÓn cña tuyÕn ®−êng; - §é dèc cña ®Þa h×nh vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu; - §iÒu kiÖn sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng. ViÖc lùa chän líp phñ mÆt ®−êng cßn ph¶i dùa vμo tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ trong thiÕt kÕ tæ chøc chÝnh s¸ch x©y dùng c«ng tr×nh. 2.33. Khi ®−êng thi c«ng ch¹y theo ®−êng ®Êt yÕu, ®Çm lÇy, vïng ®Êt ngËp óng mμ c−êng ®é vËn chuyÓn d−íi 200 xe trong ngμy ®ªm, trªn c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cã thÓ l¸t d−íi hai vÖt b¸nh xe b»ng nh÷ng tÊm bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. 2.34. NÕu ®−êng «t« n»m trªn mÆt ®¸ hè mãng vμ trªn mét khèi ®¸ ®æ th× chØ cÇn phñ lªn mÆt ®−êng líp ®¸ d¨m nhá ®Ó lÊp ph¼ng nh÷ng chç låi lâm. KÝch th−íc lín nhÊt cña ®¸ kh«ng ®−îc qua 70mm. 2.35. §−êng vËn chuyÓn cña xe c¹p ®Êt cÇn h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt sè ®o¹n vßng vμ rÏ ngoÆt, nhÊt lμ ®èi víi ®o¹n ®−êng ®i cã t¶i. §é dèc lín nhÊt cho phÐp cña xe c¹p cho trong b¶ng 5. B¶ng 5 §é dèc lín nhÊt cho phÐp Lo¹i xe c¹p ChiÒu cã t¶i ChiÒu kh«ng t¶i Lªn dèc Xuèng dèc Lªn dèc Xuèng dèc C¹p xÝch 0,15 0,25 0,17 0,30 C¹p b¸nh lèp tù hμnh 0,12 0,20 0.15 0,25 2.36. BÒ réng mÆt ®−êng cöa vμo vμ ®−êng xuèng dèc cña xe c¹p trong tr−êng hîp ®i mét chiÒu ph¶i lμ(m): Dung tÝch thïng c¹p(m3) Kh«ng nhá h¬n Nhá h¬n 6m3 4,0m Tõ 8 ®Õn 10m3 4,5m 3 Lín h¬n 10m 5,5m 2.37. BÒ réng tèi thiÓu cña mÆt b»ng ®ñ ®Ó xe c¹p quay vßng trë l¹i lμ(m); Dung tÝch thïng c¹p(m3) Kh«ng nhá h¬n 3m3 7,0m 6m3 12,5m 3 8m 14,0m 10m3 15,0m Lín h¬n 10m3 21,0m   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 2.38. §−êng thi c«ng ph¶i ®−îc b¶o d−ìng, duy tu th−êng xuyªn, b¶o ®¶m xe m¸y ®i l¹i b×nh th−êng trong suèt qóa tr×nh thi c«ng. Ph¶i t−íi n−íc chèng bôi vμ kh«ng ®−îc ®Ó bïn n−íc ®äng trªn mÆt ®−êng. D. §Þnh vÞ, dùng khu«n c«ng tr×nh 2.39. Tr−íc khi thi c«ng ph¶i tiÕn hμnh bμn giao cäc mèc vμ cäc tim. Sau khi bμn giao, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i ®ãng thªm nh÷ng cäc phô cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng, nhÊt lμ ë nh÷ng chç ®Æc biÖt nh− thay ®æi ®é dèc, chç ®−êng vßng, n¬i tiÕp gi¸p ®μo vμ ®¾p vv nh÷ng cäc mèc ph¶i ®−îc dÉn ra ngoμi ph¹m vi ¶nh h−ëng cña xe m¸y thi c«ng, ph¶i cè ®Þnh b»ng nh÷ng cäc, mèc phô vμ ®−îc b¶o vÖ chu ®¸o ®Ó cã thÓ nhanh chãng kh«i phôc l¹i nh÷ng cäc mèc chÝnh ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ khi cÇn kiÓm tra thi c«ng. 2.40. Yªu cÇu cña c«ng t¸c ®Þnh vÞ, dùng khu«n lμ ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc c¸c vÞ trÝ, tim, trôc c«ng tr×nh, ch©n m¸i ®Êt ®¾p, mÐp - ®Ønh m¸i ®Êt ®μo, ch©n ®èng ®Êt ®æ, ®−êng biªn hè mãng,mÐp má vËt liÖu, chiÒu réng c¸c r·nh biªn, r·nh ®Ønh, c¸c mÆt c¾t ngang cña phÇn ®μo hoÆc ®¾p vv §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá, khu«n cã thÓ dùng ngay t¹i thùc ®Þa theo h×nh c¾t ngang t¹i nh÷ng cäc mèc ®· ®ãng. 2.41. Ph¶i sö dông m¸y tr¾c ®¹t ®Ó ®Þnh vÞ c«ng tr×nh vμ ph¶i cã bé phËn tr¾c ®¹t c«ng tr×nh th−êng trùc ë c«ng tr−êng ®Ó theo dâi kiÓm tra tim cäc mèc c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 2.42. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®Êt ®¾p cã ®Çm nÐn: ®ª ®iÒu, ®Ëp, nÒn c«ng tr×nh vv khi ®Þnh vÞ vμ dùng khu«n ph¶i tÝnh thªm chiÒu cao phßng lón cña c«ng tr×nh theo tØ lÖ quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng phÇn ®Êt ®¾p kh«ng ®Çm nÐn, tØ lÖ phßng lón tÝnh theo b¶ng 6 (tÝnh theo % cña chiÒu cao) B¶ng 6 Ph−¬ng ph¸p thi c«ng VËn chuyÓn b»ng goßng, m¸y ñi xóc, «t« kÐo. Tªn ®Êt c¹p b¸nh lèp vμ « t« ChiÒu cao nÒn ®¾p (m) 4 4 - 10 10 -20 4 4 -10 C¸t mÞm, ®Êt mÇu 3 2 1,5 4 3 C¸t to, ®Êt c¸t pha, ®Êt pha sÐt nhÑ 4 3 2 6 4 Nh− trªn, cã lÉn sái 8 6 4 10 8 §Êt pha sÐt nÆng, sÐt lÉn sái 9 7 6 10 8 §¸ Mergel, ®¸ v«i nhÑ 9 8 6 10 9 §Êt sÐt, ®¸ vì 6 5 3 - - §¸ cøng 4 3 2 - -   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 2.43. Khi ®μo hè mãng d−íi mÆt n−íc b»ng tÇu hót bïn hay tÇu cuèc trong thμnh phÇn c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Þnh vÞ c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc nh− sau: - NÕu h×nh d¹ng hè mãng ®èi xøng th× ph¶i x¸c ®Þnh trôc ®èi xøng cña hè mãng. - NÕu hè mãng kh«ng ®èi xøng th× x¸c ®Þnh mét mÐp cña hè mãng vμ mét trôc tim phô tiªu biÓu tuú theo h×nh d¸ng cô thÓ cña hè mãng. Nh÷ng cäc ®Þnh vÞ trôc tim, mÐp biªn vμ cäc mèc cao tr×nh ph¶i dÉn ra ngoμi ph¹m vi ¶nh h−ëng cña thi c«ng b»ng nh÷ng cäc phô. Ph¶i cè ®Þnh cäc phô vμ b¶o vÖ cÈn thËn. Tr¸nh dÉn cäc phô ra khái b·i, trªn ®−êng giao th«ng vμ tíi nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng lón, xãi, lë, tr−ît ®Êt. 2.44. Khi n¹o vÕt luång l¹ch b»ng tÇu hót bïn hay tÇu cuèc, c«ng t¸c tr¾c ®¹t ®Þnh vÞ c«ng tr×nh ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi nh÷ng ®iÓm sau: - §Æt cäc tiªu trªn tõng mÆt c¾t ngang cña thiÕt kÕ; - Cäc tiªu cÇn c¾m trªn bî. Trªn mçi cäc ph¶i ghi râ sè liÖu mÆt c¾t thiÕt kÕ, kho¶ng c¸ch tíi tim trôc, cao ®é thiªn nhiªn vμ cao ®é thiÕt kÕ cña luång l¹ch; - Cäc tiªu ë trªn bê hay trªn mÆt n−íc ®Òu ph¶i cè ®Þnh v÷ng ch¾c, chèng sãng, chèng xª dÞch vμ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng khi thi c«ng; - Ban ®ªm trªn tiªu ph¶i cã ®Ìn hiÖu; - Th−íc ®o n−íc ph¶i ®Æt gÇn n¬i m¸y lμm viÖc, ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vμ sö dông thuËn tiÖn. 3. Thi c«ng c«ng t¸c ®Êt A. San mÆt b»ng 3.1. ChØ b¾t ®Çu tiÓn hμnh san mÆt b»ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khu d©n c− vμ nh÷ng mÆt b»ng ®Æc biÖt (s©n bãng ®¸, mÆt b»ng nhμ ga, s©n bay vv ), khi ®· cã thiÕt kÕ san nÒn, ®· c©n ®èi khèi l−îng ®μo ®¾p vμ ®· cã thiÕt kÕ cña tÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm trong ph¹m vi san nÒn. 3.2. Khi san mÆt b»ng ph¶i cã biÖn ph¸p tiªu n−íc. Kh«ng ®Ó n−íc ch¶y trμn qua mÆt b»ng vμ kh«ng ®Ó h×nh thμnh vòng ®äng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 3.3. Ph¶i ®æ ®Êt ®¾p nÒn theo tõng líp, bÒ dÇy mçi líp ®Êt r¶i ®Ó ®Çm vμ sè lμn ®Çm cho mçi líp phô thuéc vμo lo¹i m¸y ®Çm sö dông hÖ sè ®Çm vμ lo¹i ®Êt ®¾p. Nªn r¶i ®Êt cã ®é dèc 0,005 theo chiÒu tho¸t n−íc. Khi ®¾p ®Êt kh«ng ®Çm nÖn ph¶i tÝnh tíi chiÒu cao phßng lón. TØ lÖ chiÒu cao phßng lón tÝnh theo % ph¶i theo ®óng chØ dÉn trong b¶ng 6 môc 2.42. 3.4. §èi víi tr−êng hîp san mÆt b»ng sai lÖch so víi cao tr×nh thiÕt kÕ (®μo ch−a tíi hoÆc ®μo v−ît qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ) ë phÇn ®μo ®Êt cho phÐp nh− sau: - §èi víi ®Êt mÒm: 0,05 khi thi c«ng thñ c«ng vμ 0,1m khi thi c«ng c¬ giíi. - §èi víi ®Êt cøng: +0,1m vμ -0,2m. Nh÷ng chç ®μo v−ît qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ ph¶i ®−îc lÊp ph¶ng b»ng ®¸ hçn hîp. 3.5. BÒ mÆt phÇn ®¾p nÒn b»ng ®¸ cøng ph¶i r¶i líp ®¸ hçn hîp lªn trªn g¹t ph¼ng, ®Çm chÆt vμ b¶o ®¶m ®é dèc thiÕt kÕ.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 3.6. §èi víi phÇn ®μo, ph¶i san mÆt b»ng tr−íc khi tiÕn hμnh x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm. Riªng ®èi víi phÇn ®¾p th× chØ tiÕn hμnh ®¾p sau khi ®· x©y dùng xong c¸c c«ng tr×nh ngÇm trong ph¹m vi phÇn ®¾p ®Êt. B.§μo hμo vμ hè mãng 3.7. BÒ réng ®¸y ®−êng hμo trong x©y dùng l¾p ®Æt ®−êng èng quy ®Þnh trong b¶ng 7 B¶ng 7 BÒ réng tèi thiÓu cña ®¸y ®−êng hμo cã v¸ch ®øng ch−a kÓ phÇn gia cè (m) Ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt ®−êng èng èng gang, bª t«ng èng bª t«ng cèt èng thÐp, èng cèt thÐp vμ èng xi thÐp nèi b»ng chÊt dÎo m¨ng ami¨ng ngμm, èng sμnh 1. L¾p theo côm, ®−êng kÝnh ngoμi cña èng D lμ: + Nhá h¬n 0,7m D + 0,3 nh−ng kh«ng nhá h¬n 0,7 2. L¾p tõng ®o¹n èng ®−êng kÝnh ngoμi D lμ: + Nhá h¬n 0,5m D + 0,5 D + 0,6 D + 0,8 + Tõ 0,5 ®Õn 1,6m D + 0,8 D+1 D + 1,2 + Tõ 1,6 ®Õn 3,5m D + 1,4 D + 1,4 D + 1.4 Chó thÝch: 1) §èi víi ®−êng èng ®−êng kÝnh lín h¬n 3,5m vμ ®èi víi nh÷ng ®o¹n cong bÒ réng ®¸y hμo x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 2) Khi ®¸y hμo n»m trªn mùc n−íc ngÇm vμ cã m¸i dèc th× bÒ réng ®¸y hμo tèi thiÓu ph¶i b»ng D + 0,5 nÕu ®Æt èng tõng ®o¹n mét vμ D + 0,3 nÕu ®Æt èng theo côm. 3) Khi ®¸y hμo n»m d−íi mùc n−íc ngÇm, cã hÖ thèng tiªu n−íc th× bÒ réng ®¸y hμo ph¶i ®ñ réng ®Ó cã chç ®μo r·nh tiªu, giÕng thu n−íc vμ ®Æt tr¹m b¬m tiªu. 3.8. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt cã c«ng nh©n lμm viÖc d−íi ®¸y hμo th× kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a thμnh èng vμ v¸ch hμo ph¶i lín h¬n 0,7m. 3.9. ChiÒu réng ®¸y mãng b»ng vμ mãng ®éc lËp tèi thiÓu ph¶i b»ng chiÒu réng kÕt cÊu céng víi líp chèng Èm, kho¶ng c¸ch ®Ó ®Æt v¸n khu«n, neo ch»ng vμ t¨ng thªm 0,2m. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt cã c«ng nh©n lμm viÖc d−íi ®¸y mãng th× kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a kÕt cÊu mãng vμ v¸ch hè mãng ph¶i lín h¬n 0,7m. NÕu hè mãng cã m¸i dèc th× kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i dèc vμ ch©n kÕ cÊu mãng Ýt nhÊt ph¶i lμ 0,3m. 3.10. KÝch th−íc hè mãng trong giai ®o¹n thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh khèi lín (nh− trô cÇu, th¸p lμm l¹nh, ®Ëp bª t«ng vv ) vμ mãng cña nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ lín (nh− m¸y c¸n thÐp, m¸y Ðp, m¸y rÌn dËp ) ph¶i do thiÕt kÕ x¸c ®Þnh. 3.11. §èi víi ®Êt mÒm, ®−îc phÐp ®μo hμo vμ hè mãng cã v¸ch ®øng kh«ng cÇn gia cè, trong tr−êng hîp kh«ng cã c«ng tr×nh ngÇm bªn c¹nh vμ ë trªn mùc n−íc theo quy ®Þnh sau ®©y:   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 Lo¹i ®Êt: ChiÒu s©u hè mãng: - §Êt c¸t, ®Êt lÉn sái s¹n: Kh«ng qu¸ 1,00m - ®Êt c¸t pha: Kh«ng qu¸ 1,25m - §Êt thÞt vμ ®Êt sÐt: Kh«ng qu¸ 1,50m - §Êt thÞt ch¾c vμ ®Êt sÐt ch¾c: Kh«ng qu¸ 2,00m 3.12. ThiÕt kÕ ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i gia cè t¹m thêi v¸ch ®øng cña hμo vμ hè mãng, hay ®μo hè mãng cã m¸i dèc, tuú thuéc vμo chiÒu s©u hè mãng, t×nh h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh (lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i tù nhiªn cña ®Êt, mùc n−íc ngÇm vv ) tÝnh chÊt t¶i träng t¹m thêi trªn mÐp hè mãng vμ l−u l−îng n−íc thÊm vμo trong hè mãng. 3.13 Nh÷ng vËt liÖu ®Ó gia cè t¹m thêi v¸ch hμo vμ hè mãng lªn lμm theo kÕt cÊu l¾p ghÐp ®Ó cã thÓ sö dông quay vßng nhiÒu lÇn vμ cã kh¶ n¨ng c¬ giíi ho¸ cao khi l¾p ®Æt. Nh÷ng tÊm v¸n vμ chèng ®ì b»ng gç ph¶i ®−îc sö dông quay vßng Ýt nhÊt 5 lÇn. Khi ®¾p ®Êt vμo hè mãng ph¶i th¸o gì nh÷ng vËt liÖu gia cè t¹m thêi, chØ ®−îc ®Ó l¹i khi ®iÒu kiÖn kÜ thuËt kh«ng cho phÐp th¸o gì nh÷ng vËt liÖu gia cè. 3.14. Trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn b¶o vÖ vμnh ngoμi hè mãng, chèng n−íc ngÇm vμ n−íc mÆt. Tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ thuû v¨n cña toμn khu vùc, ph¶i lËp b¶n vÏ thi c«ng cho nh÷ngc«ng t¸c ®Æc biÖt nh− l¾p ®Æt hÖ thèng h¹ mùc n−íc ngÇm, gia cè ®Êt, ®ãng cäc b¶n thÐp 3.15. §é dèc lín nhÊt cho phÐp cña m¸i dèc hμo vμ hè mãng khi kh«ng cÇn gia cè, trong tr−êng hîp n»m trªn mùc n−íc ngÇm (kÓ c¶ phÇn chÞu ¶nh h−ëng cña mao dÉn) vμ trong tr−êng hîp n»m d−íi mùc n−íc ngÇm nh−ng cã hÖ thèng tiªu n−íc ph¶i chän theo chØ dÉn ë b¶ng 8 B¶ng 8 §é dèc lín nhÊt cho phÐp khi chiÒu s©u hè mãng b»ng (m) 1,5 3 5 Lo¹i ®Êt Gãc Gãc Gãc nghiªng TØ lÖ nghiªng TØ lÖ nghiªng TØ lÖ cña m¸i ®é dèc cña m¸i ®é dèc cña m¸i ®é dèc dèc dèc dèc §Êt m−în 56 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25 §Êt c¸t vμ c¸t cuéi Èm 63 1:0,5 45 1:1 45 1:1 §Êt c¸t pha 76 1:0,251 56 1:0,671 50 1:0,85 §Êt thÞt 90 :0 63 :0,5 53 1:0,75 §Êt sÐt 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5 Hoμng thæ vμ nh÷ng lo¹i ®Êt t−¬ng tù trong tr¹ng th¸i kh« 90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5 Chó thÝch:   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 1) NÕu ®Êt cã nhiÒu líp kh¸c nhau th× ®é dèc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®Êt yÕu nhÊt. 2) §Êt m−în lμ lo¹i ®Ê tn»m ë b·i th¶i ®· trªn 6 th¸ng kh«ng cÇn nÐn. 3.16. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp hè mãng s©u h¬n 5m, hoÆc s©u ch−a ®Õn 5m nh−ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n xÊu, phøc t¹p, ®èi víi nh÷ng lo¹i ®Êt kh¸c víi quy ®Þnh trong b¶ng 8 th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Ðn viÖc x¸c ®Þnh ®é dèc cña m¸i dèc, sù cÇn thiÕt ®Ó cã an toμn vμ chiÒu réng mÆt c¬ nh»m kÕt hîp sö dông mÆt c¬ ®Ó l¾p ®Æt nh÷ng ®−êng èng kÜ thuËt phôc vô thi c«ng: §−êng èng n−íc, khÝ nÐn vv 3.17. Kh«ng cÇn b¹t m¸i dèc hè mãng c«ng tr×nh nÕu m¸i dèc kh«ng n»m trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh. §èi víi hè mãng ®¸ sau khi xóc hÕt ®¸ rêi ph¶i cËy hÕt nh÷ng hßn ®¸ long ch©n, ®¸ treo trªn m¸i dèc ®Ó ®¶m b¶o an toμn. 3.18. VÞ trÝ kho vËt liÖu, n¬i ®Ó m¸y x©y dùng, ®−êng ®i l¹i cña m¸y thi c«ng däc theo mÐp hè mãng ph¶i theo ®óng kho¶ng c¸ch an toμn ®−îc quy ®Þnh trong quy ph¹m vÒ kÜ thuËt an toμn trong x©y dùng. 3.19. Nh÷ng ®Êt thõa vμ nh÷ng ®Êt kh«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng ph¶i ®æ ra b·i th¶i quy ®Þnh. Kh«ng ®−îc ®æ bõa b·i lμm ø ®äng n−íc, ngËp óng nh÷ng c«ng tr×nh l©n cËn vμ g©y trë ng¹i sau khi thi c«ng. 3.20. Nh÷ng phÇn ®Êt ®μo tõ hè mãng lªn, nÕu ®−îc sö dông ®Ó ®¾p th× ph¶i tÝnh to¸n sao cho tèc ®é ®Çm nÐn phï hîp víi tèc ®é ®μo nh»m sö dông hÕt ®Êt ®μo mμ kh«ng g©y ¶nh h−ëng tíi tèc ®é ®μo ®Êt hè mãng. 3.21. Trong tr−êng hîp ph¶i tr÷ ®Êt ®Ó sau nμy sö dông ®¾p l¹i vμo mãng c«ng t×nh th× b·i ®Êt t¹m thêi kh«ng ®−îc g©y trë ng¹i cho thi c«ng, kh«ng t¹o thμnh s×nh lÇy. BÒ mÆt b·i tr÷ ph¶i ®−îc lu lÌn nh½n vμ cã dé dèc ®Ó tho¸t n−íc. 3.22. Khi ®μo hè mãng c«ng tr×nh, ph¶i ®Ó l¹i mét líp b¶o vÖ ®Ó chèng x©m thùc vμ ph¸ ho¹i cña thiªn nhiªn (giã, m−a, nhiÖt ®é vv ), bÒ dÇy líp b¶o vÖ do thiÕt kÕ quy ®Þnh tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ tÝnh chÊt c«ng tr×nh líp b¶o vÖ chØ ®−îc bãc ®i tr−íc khi b¾t ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh (®æ bª t«ng, x©y vv ) 3.23. §èi víi nh÷ng hè mãng cã v¸ch th¼ng ®øng, kh«ng gia cè t¹m thêi th× thêi h¹n ®μo mãng vμ thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc tiÕp theo ph¶i rót ng¾n tíi møc thÊp nhÊt. §ång thêi ph¶i ®Æt biÓn b¸o kho¶ng c¸ch nguy hiÓm trong tr−êng hîp ®μo gÇn nh÷ng n¬i cã ph−¬ng tiÖn thi c«ng ®i l¹i. KÝch th−íc nh÷ng hè ®μo côc bé cho c«ng t¸c l¾p ®Æt ®−êng èng cho trong b¶ng 9 B¶ng 9 §−êng kÝnh ngoμi KÝch th−íc hè ®μo côc bé (mm) Lo¹i èng Lo¹i mèi nèi cña èng D (mm) Dμi Réng S©u DO 0,7 èng thÐp Hμn Cho tÊt c¶ lo¹i D 1 DO + 1,2 Nhá h¬n 326 0,55 DO + 0,5 0,3 èng gang Ngμm Lín h¬n 326 1 DO + 0,7 0,4   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 èng xi m¨ng Khíp nèi Nhá h¬n 325 0,7 DO + 0,5 0,2 Ami¨ng Lín h¬n 325 0,9 DO + 0,7 0,3 èng bª t«ng Ngμm khíp Nhá h¬n 640 1 DO + 0,5 0,3 Bª t«ng cèt nèi Lín h¬n 640 1 DO + 1 0,4 thÐp 0,6 DO + 0,5 èng chÊt dÎo TÊt c¶ lo¹i Cho mäi ®−êng kÝnh 0,2 èng sμnh Nèi ngμm 0,5 DO + 0,6 0,3 Chó thÝch: DO - ®−êng kÝnh ngoμi cña ngμm, khíp nèi, èng lång. 3.24. Khi sö dông m¸y ®μo mét gÇu ®Ó ®μo mãng, ®Ó tr¸nh ph¸ ho¹i cÊu tróc ®Þa chÊt ®Æt mãng, cho phÐp ®Ó líp b¶o vÖ nh− b¶ng 10. NÕu sö dông m¸y c¹p vμ m¸y ®μo nhiÒu gÇu, líp b¶o vÖ kh«ng cÇn qu¸ 5cm, m¸y ñi - 10cm. B¶ng 10 BÒ dÇy líp b¶o vÖ ®¸y mãng (cm) khi dïng m¸y ®μo cã dung tÝch Lo¹i thiÕt bÞ gÇu(m3) 0,25 - 0,4 0,5 - 0,65 0,8 - 1,25 1,5 - 2,5 3-5 GÇu ng÷a 5 10 10 15 20 GÇu xÊp 10 15 20 - - GÇu d©y 15 20 25 30 30 C¸ch xö lÝ líp b¶o vÖ nh− quy ®Þnh cña ®iÒu 3.22 cña quy ph¹m nμy. 3.25. CÇn ph¶i c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c bèc líp b¶o vÖ ®¸y mãng c«ng tr×nh, nÕu bÒ dÇy líp b¶o vÖ b»ng 5 ®Õn 7cm th× ph¶i thi c«ng b»ng thñ c«ng. 3.26. Khi hè mãng lμ ®Êt mÒm, kh«ng ®−îc ®μo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ. NÕu ®Êt cã lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ må c«i th× phÇn ®μo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ, t¹i nh÷ng hßn ®¸ ®ã ph¶i ®−îc bï ®¾p b»ng vËt liÖu cïng lo¹i hay b»ng vËt liÖu Ýt biÕn d¹ng khi chÞu nÐn nh− c¸t, c¸t sái vv Lo¹i vËt liÖu vμ yªu cÇu cña ®Çm nÐn ph¶i do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3.27. Tr−íc khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt ®−êng èng, nh÷ng chç ®μo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ ph¶i ®−îc bï ®¾p l¹i nh− chØ dÉn trong ®iÒu 3.26. cña quy ph¹m nμy, ë nh÷ng chç ch−a ®μo tíi cao tr×nh thiÕt kÕ th× ph¶i ®μo mét lßng m¸ng t¹i chç ®Æt èng cho tíi cao tr×nh thiÕt kÕ. §èi víi ®−êng hμo lμ mãng cña c«ng tr×nh tiªu n−íc th× kh«ng ®−îc ®μo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 3.28. Trong tr−êng hîp mãng c«ng tr×nh, ®−êng hμo vμ kªnh m−¬ng n»m trªn nÒn ®¸ cøng th× toμn bé ®¸y mãng ph¶i ®μo tíi ®é s©u cao tr×nh thiÕt kÕ. Kh«ng ®−îc ®Ó l¹i côc bé nh÷ng m« ®¸ cao h¬n cao tr×nh thiÕt kÕ. Nh÷ng chç ®μo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ t¹i ®¸y mãng ®Òu ph¶i ®¾p bï l¹i b»ng c¸t, c¸t sái, hay ®¸ hçn hîp vμ ph¶i ®Çm nÐn theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 3.29. Khi ®μo hè mãng c«ng tr×nh, ®μo hμo ngay bªn c¹nh hoÆc ®μo s©u h¬n mÆt mãng cña nh÷ng c«ng tr×nh ®ang sö dông (nhμ ë, xÝ nghiÖp, c«ng tr×nh, hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm vv ) ®Òu ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ trong thiÕt kÕ thi c«ng, ph¶i cã biÖn ph¸p chèng sôt lë, lón vμ lμm biÕn d¹ng nh÷ng c«ng tr×nh l©n cËn vμ lËp b¶ng vÏ thi c«ng cho tõng tr−êng hîp cô thÓ. 3.30. Khi ®μo hμo vμ hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang qua hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ang ho¹t ®éng, tr−íc khi tiÕn hμnh ®μo ®¸t ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ã hay c¬ quan chøc n¨ng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. Tim, mèc giíi h¹n cña hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ trªn thùc ®Þa vμ ph¶i c¾m tiªu cao ®Ó dÔ thÊy. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng mãng ph¶i cã sù gi¸m s¸t th−êng xuyªn cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn thuéc tæ chøc thi c«ng vμ c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ã. 3.31. Khi ®μo hμo vμ hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang qua hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ang ho¹t ®äng th× chØ ®−îc dïng c¬ giíi ®μo ®Êt khi kho¶ng c¸ch tõ gÇu xóc tíi v¸ch ®øng cña hÖ thèng lín h¬n 2m vμ tíi mÆt ®¸y lín h¬n 1m. PhÇn ®Êt cßn l¹i ph¶i ®μo b»ng thñ c«ng vμ kh«ng ®−îc sö dông nh÷ng c«ng cô, thiÕt bÞ cã søc va ®Ëp m¹nh ®Ó ®μo ®Êt. Ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa h− háng hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm. 3.32. Trong tr−êng hîp ph¸t hiÖn ra nh÷ng hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm, c«ng tr×nh ngÇm hay di chØ kh¶o cæ, kho vò khÝ vv kh«ng thÊy ghi trong thiÕt kÕ, ph¶i ngõng ngay lËp tøc c«ng t¸c ®μo ®Êt vμ rμo ng¨n khu vùc ®ã l¹i. Ph¶i b¸o ngay ®¹i diÖn cña nh÷ng c¬ quan cã liªn quan tíi thùc ®Þa ®Ó gi¶ quyÕt. 3.33. ViÖc lÊp ®−êng ®μo hμo ®· ®Æt ®−êng èng ph¶i tiÕn hμnh theo hai giai ®o¹n. a) Tr−íc tiªn lÊy ®Çy c¸c hè mãng vμ hèc ë c¶ hai phÝa ®−êng èng b»ng ®Êt mÒm, c¸t, sái, cuéi kh«ng cã cuéi lín, ®Êt thÞt, ®Êt pha sÐt vμ ®Êt sÐt (trõ ®Êt kh«). Sau ®ã ®¾p líp ®Êt phñ trªn mÆt èng dÇy 0,2m nh»m b¶o vÖ èng, c¸c mèi nèi vμ líp chèng Èm. §èi víi èng sμnh èng xi m¨ng ami¨ng, èng chÊt dÎo, bÒ dÇy líp ®Êt phñ bÒ mÆt b¶o vÖ èng ph¶i lín h¬n 0,5m. b) Sau khi ®· thö vμ kiÓm tra chÊt l−îng èng xong th× tiÕn hμnh ®¾p lÊp phÇn cßn l¹i b»ng bÊt k× loaÞ ®Êt nμo s½n cã b»ng c¬ giíi. Nh÷ng ®¸ t¶ng lín h¬n 200mm th× ph¶i lo¹i bá. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ph¶i tr¸nh nh÷ng va ®Ëp m¹nh cã thÓ g©y h− háng ®−êng «ng bªn d−íi. 3.34. Tr−íc khi ®Æt èng vμo ®−êng hμo ph¶i r¶i líp ®Êt lãt dÇy 10cm ®Ó san ph¼ng ®¸y, mãng b»ng c¸t, c¸t pha, c¸t sái. NÕu nÒn lμ c¸t th× kh«ng cÇn r¶i líp ®Öm lãt ®−êng èng. §èi víi cèng tho¸t n−íc, cèng trong c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, viÖc chuÈn bÞ líp ®Öm lãt tr−íc khi ®Æt èng ph¶i tiÕn hμnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 3.35. §Êt lÊp vμo ®−êng hμo vμ mãng c«ng tr×nh, ®Êt lÊp vμo mãng thiÕt bÞ, nÒn nhμ, mãng m¸y ®Òu ph¶i ®Çm theo tõng líp. ®é chÆt cña ®Êt do thiÕt kÕ quy ®Þnh.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 §èi víi c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng t¸c ®¾p ®Êt vμo hè mãng vμ hèc c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hμnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Ph¶i sö dông ®Çm m¸y nhá hoÆc ®Çm b»ng thñ c«ng ë nh÷ng n¬i chËt hÐp khã ®Çm b»ng m¸y lín. 3.36. ViÖc ®¾p ®Êt lÊp vμo ®−êng hμo ®· ®Æt èng, nÕu phÝa trªn kh«ng cã t¶i träng phô (trõ träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt ®¾p) cã thÓ tiÕn hμnh kh«ng cÇn ®Çm nÐn, nh−ng däc theo tuyÕn ®−êng èng ph¶i dù ch÷ ®Êt víi khèi l−îng ®ñ ®Ó sau nμy ®¾p bï vμo nh÷ng phÇn bÞ lón 3.37. Khi ®−êng hμo, hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang ®−êng giao th«ng, ®−êng phè, qu¶ng tr−êng, khu d©n c−, mÆt b»ng c«ng nghiÖp vv th× ph¶i dïng vËt liÖu Ýt biÕn d¹ng khi chÞu nÐn ®Ó lÊp vμo toμn bé chiÒu s©u cña mãng nh− c¸t, c¸t sái, ®Êt lÉn sái s¹n, m¹t ®¸ vv 3.38. NÕu dïng c¬ giíi vμo viÖc ®æ ®Êt san, ®Çm khi ®¾p ®Êt vμo ®−êng hμo vμ hè mãng c«ng tr×nh th× cho phÐp më réng giíi h¹n cña hè mãng taä ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¬ giíi ho¸ ®¾p lÊp ®Êt, nh−ng ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ kÜ thuËt cña biÖn ph¸p thi c«ng. 3.39. Trong tr−êng hîp ®−êng hμo, hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm (®−êng èng, ®−êng c¸p ngÇm vv ) ®ang ho¹t ®éng, trong thiÕt kÕ p¬h¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ã suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. ViÖc ®¾p lÊp vμo ®−êng hμo, hè mãng ph¶i tiÕn hμnh theo tr×nh tù sau: - LÊp ®Êt phÝa d−íi cho tíi nöa ®−êng èng (®−êng c¸p) b»ng ®Êt c¸t ®Ó t¹o thμnh líp ®ì. - Sau khi ®¾p tiÕp hai bªn vμ bªn trªn víi chiÒu dÇy lín h¬n 0,5m theo tõng líp, ®Çm chÆt, m¸i dèc ®Êt ®¾p ph¶i b»ng 1/1. - PhÇn cßn l¹i c«ng t¸c lÊp ®Êt tiÕn hμnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 3.33 cña quy ph¹m nμy. 3.40. Khi lÊp ®Êt ®−êng èng n»m trªn dèc lín h¬n 20O, ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè phÇn ®Êt ®· l¾p ®Ó chèng xãi lë, s¹t, trôt ®Êt. BiÖn ph¸p gia cè ®Êt ph¶i ®−îc tr×nh bμy trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh. B. §μo vμ ®¾p ®Êt 3.41. NÒn c«ng tr×nh tr−íc khi l¾p ph¶i ®−îc xö lÝ vμ nghiÖm thu. - ChÆt c©y, ph¸t bôi, bãc hÕt líp ®Êt h÷u c¬. - NÕu nÒn b»ng ph¼ng hoÆc cã ®é dèc tõ 1: 10 ®Õn 1:5 th× chØ ®¸nh xêm bÒ mÆt. - NÕu ®é dèc cña nÒn tõ 1:5 ®Õn 1:3 th× ph¶i ®¸nh dËt cÊp kiÓu bËc thang, bÒ réng mçi bËc tõ 2 ®Õn 4m vμ chiÒu cao 2m. §é dèc cña mçi bËc ph¶i nghiªng vÒ phÝa thÊp b»ng 0,01 ®Õn 0,02. NÕu chiÒu cao cña mçi bËc nhá h¬n 1m th× ®Ó m¸i ®øng, nÕu chiÒu cao lín h¬n 1m th× ®Ó m¸i ®Õn 1:0,5. - NÕu nÒn ®Êt thiªn nhiªn lμ ®Êt c¸t, ®Êt lÉn nhiÒu ®¸ t¶ng th× c«ng cÇn sö lÝ dËt cÊp. - §èi víi nÒn ®Êt vμ nÒn ®Êt thiªn nhiªn cã ®é dèc lín h¬n 1:3 th× c«ng t¸c xö lÝ nÒn ph¶i tiÕn hμnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 3.42. §èi víi nÒn ®−êng xe löa vμ nÒn ®−êng « t«: - Khi ®Þa h×nh b»ng ph¼ng hay ë s−ên dèc nhá h¬n 1:10, chiÒu cao cña nÒn ®−êng xe löa d−íi 0,5m vμ chiÒu cao nÒn ®−êng xe « t« d−íi 1m, vμ trong tr−êng hîp ®é dèc ®Þa h×nh tõ 1:10 ®Õn 1;5 nh−ng chiÒu cao nÒn ®¾p nhá h¬n 1m th× cÇn ph¶i dÉy s¹ch cá tr−íc khi ®¾p ®Êt.   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 NÕu ®é dèc ®Þa h×nh tõ 1:10 ®Õn 1:5 vμ chiÒu cao nÒn ®¾p lín h¬n 1m th× kh«ng cÇn ph¶i dÉy cá, nh−ng ph¶i cμy xíi, ®¸nh xêm bÒ mÆt tr−íc khi ®¾p ®Êt. 3.43. Khi ®¾p ®Êt trªn nÒn ®Êt −ít hoÆc cã n−íc, tr−íc khi tiÕn hμnh ®¾p ®Êt ph¶i tiÕn hμnh tiªu tho¸t n−íc, vÐt bïn, khi cÇn thiÕt ph¶i ®Ò ra biÖn ph¸p chèng ®ïn ®Êt nÒn sang hai bªn trong qu¸ tr×nh ®¾p ®Êt. Kh«ng ®−îc dïng ®Êt kh« nhμo lÉn ®Êt −ít ®Ó ®Çm nÐn. 3.44. ViÖc chän m¸y ®μo ®Êt ph¶i dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ. 3.45. Tr−íc khi ®¾p ®Êt ph¶i tiÕn hμnh ®Çm thÝ nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng víi tõng lo¹i ®Êt vμ tõng lo¹i m¸y ®em sö dông nh»m môc ®Ých: - HiÖu chØnh bÒ dÇy líp ®Êt r¶i ®Ó ®Çm; - X¸c ®Þnh sè l−îng ®Çm theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ; - X¸c ®Þnh ®é Èm tèt nhÊt cña ®Êt khi ®Çm nÐn. 3.46. CÇn ph¶i ®¾p ®Êt b»ng lo¹i ®Êt ®ång nhÊt, ph¶i ®Æc biÖt chó ý theo ®óng nguyªn t¾c sau ®©y: - BÒ dÇy líp ®Êt Ýt thÊm n−íc n»m d−íi líp ®Êt thÊm n−íc nhiÒu ph¶i cã ®é dèc 0,04 ®Õn 0,1 kÓ tõ c«ng tr×nh tíi mÐp biªn. - BÒ mÆt líp ®Êt thÊm nhiÒu n−íc n»m d−íi, líp ®Êt Ýt thÕm n−íc ph¶i n»m ngang; - Trong mét líp ®Êt kh«ng ®−îc ®¾p lÉn lén hai lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm kh¸c nhau; - CÊm ®¾p m¸i ®Êt b»ng lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm nhá h¬n hÖ sè thÊm cña ®Êt n»m phÝa trong; - ChØ ®−îc phÐp ®¾p b»ng lo¹i ®Êt hçn hîp gåm c¸t, c¸t thÞt, sái s¹n khi cã má vËt liÖu víi cÊu tróc hçn hîp tù nhiªn; - §èi víi c«ng tr×nh thuû lîi viÖc sö dông ®Êt ®¾p ph¶i theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh viÖc sö dông ®Êt ®¾p kh«ng ®ång nhÊt th× ®Êt cã hÖ sè thÊm nhá ph¶i ®¾p ë phÝa th−îng l−u, vμ ®Êt cã hÖ sè thÊm lín h¬n ph¶i ®¾p ë phÝa h¹ l−u c«ng tr×nh. 3.47. Tr−íc khi ®¾p ®Êt hoÆc r¶i líp ®Êt tiÕp theo ®Ó ®Çm, bÒ mÆt líp tr−íc ph¶i ®−îc ®¸nh xêm. Khi sö dông ®Çm ch©n dª ®Ó ®Çm ®Êt th× kh«ng cÇn ph¶i ®¸nh xêm. 3.48.Trªn bÒ mÆt nÒn ®¾p, ph¶i chia ra tõng « cã diÖn tÝch b»ng nhau ®Ó c©n b»ng gi÷a ®Çm vμ r¶i ®Êt nh»m b¶o ®¶m d©y chuyÒn ho¹t ®éng liªn tôc t−íi Èm hoÆc gi¶m ®é Èm cña lo¹i ®Êt dÝnh ph¶i tiÕn hμnh bªn ngoμi mÆt b»ng thi c«ng. 3.49. Khi r¶i ®Êt ®Ó ®Çm, cÇn tiÕn hμnh r¶i tõ mÐp biªn tiÕn dÇn vμo gi÷a. §èi víi nÒn ®Êt yÕu hay nÒn b·o hoμ n−íc, cÇn ph¶i r¶i ®Êt gi÷a tr−íc tiÕn ra mÐp ngoμi biªn, khi ®¾p tíi ®é cao 3m th× c«ng t¸c r¶i ®Êt thay ®æi l¹i tõ mÐp biªn tiÕn vμo gi÷a. 3.50. ChØ ®−îc r¶i líp tiÕp theo khi líp d−íi ®· ®¹t khèi l−îng thÓ tÝch kh« thiÕt kÕ. Kh«ng ®−îc phÐp ®¾p nÒn nh÷ng c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn theo c¸ch ®æ tù nhiªn, ®èi víi tÊt c¶ lo¹i ®Êt. Trõ tr−êng hîp ®¾p ®¸ th× cã thÓ kh«ng ®Çm nÐn nh−ng ph¶i cã chiÒu cao dù tr÷ phßng lón nh− ®iÒu 2.42. cña quy ph¹m nμy.   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 3.51. §Ó ®¶m b¶o khèi l−îng thÓ tÝch kh« thiÕt kÕ ®Êt ®¾p ë m¸i dèc vμ mÐp biªn khi r¶i ®Êt ®Ó ®Çm, ph¶i r¶i réng h¬n ®−êng biªn thiÕt kÕ tõ 20 ®Õn 40cm tÝnh theo chiÒu th¼ng ®øng ®èi víi m¸i dèc. PhÇn ®Êt t¬i kh«ng ®¹t khèi l−îng thÓ tÝch kh« thiÕt kÕ ph¶i lo¹i bá vμ tËn dông vμo phÇn ®¾p c«ng tr×nh. NÕu trång cá ®Ó gia cè m¸i ®Êt th× kh«ng cÇn b¹c bá phÇn ®Êt t¬i ®ã. 3.52. §Êt thõa ë phÇn ®μo cÇn ph¶i tËn dông ®Ó ®¾p vμo nh÷ng chç cã lîi (sau khi tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ) nh− ®¾p thªm vμo m¸i dèc cho tho¶i, ®¾p gia t¶i, lÊp chç tròng, lÊp khe c¹n hay ®¾p bê con tr¹ch. 3.53. §Êt ®æ lªn phÝa bê cao ph¶i ®¾p thμnh bê liªn tôc kh«ng ®øt qu·ng. NÕu ®æ ®Êt ë phÝa bê thÊp th× ph¶i ®¾p c¸ch qu·ng cø 50m ®Ó mét kho¶ng c¸ch réng 3m trë lªn. 3.54. Khi ®¾p ®Êt ph¶i tÝnh hao hôt trong vËn chuyÓn tõ 0,5% ®Õn 1,5% khèi l−îng tuú theo ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ cù li vËn chuyÓn. 3.55. KÝch th−íc má vËt liÖu vμ b·i tr÷ ®Êt do thiÕt kÕ x¸c ®Þnh, vμ ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè sau: - TØ lÖ hao hôt ®Êt trong vËn chuyÓn; - §é chÆt ®Çm nÐn; - §é lón cña nÒn vμ cña ®Êt ®¾p; - §é t¬i xèp cña ®Êt khi khai th¸c tõ ®Êt nguyªn thæ (®é t¬i xèp cña ®Êt xem phô lôc 3). 3.56. Trong tr−êng hîp ph¶i x©y cèng th× khi tiÕn hμnh ®¾p ®Êt ph¶i chõa l¹i mÆt b»ng ®ñ ®Ó thi c«ng. Khi tiÕn hμnh lÊp ®Êt lªn cèng, ph¶i r¶i ®Êt tõng líp ®Çm chÆt vμ n¨ng chiÒu cao ®Êt ®¾p ®ång thêi ë c¶ hai bªn s−ên cèng. 3.57. NÕu ®¾p lÊp lªn cèng b»ng ®¸ hçn hîp hay b»ng ®Êt cã lÉn ®¸ t¶ng lín h¬n 100mm th× tr−íc khi tiÕn hμnh lÊp, ph¶i ®¾p líp phñ b¶o vÖ cèng. ChiÒu dÇy líp phñ ë hai bªn s−ên ph¶i lín h¬n 1m vμ phÝa trªn mÆtk cèng lín h¬n 0,5m. 3.58. Khi ®μo ®Êt, ph¶i chõa líp b¶o vÖ gi÷ cho cÊu tróc ®Þa chÊt ®¸y mãng kh«ng bÞ biÕn d¹ng hoÆc ph¸ ho¹i. BÒ dÇy cña líp b¶o vÖ ph¶i ®óng theo quy ®Þnh cña ®iÒu 3.24. cña quy ph¹m nμy. Nh÷ng chç ®μo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ ë mÆt mãng ®Òu ph¶i ®¾p bï l¹i vμ ®Çm chÆt. Nh÷ng chç nμo v−ît thiÕt kÕ ë m¸i dèc th× kh«ng cÇn ®¾p bï, nh−ng ph¶i san g¹t ph¼ng vμ l−în chuyÓn tiÕp dÇn tíi ®−êng viªn thiÕt kª. D. Thi c«ng ®Êt b»ng m¸y ®μo, m¸y c¹p, m¸y ñi Nguyªn t¾c chung 3.59. Nh÷ng quy ®Þnh cña phÇn nμy ¸p dông cho thi c«ng ®Êt b»ng c¸c lo¹i m¸y lμm cho ®Êt chÝnh, ®Êt ®μo, m¸y g¹t, m¸y ñi, san. 3.60. Thi c«ng c¬ giíi c«ng t¸c ®Êt chØ ®−îc tiÕn hμnh trªn c¬ së ®· cã thiÕt kÕ thi c«ng (hoÆc biÖn ph¸p thi c«ng) ®−îc duyÖt. Trong thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i nãi râ nh÷ng phÇn sau ®©y:   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 - Khèi l−îng, ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh vμ tiÕn ®é thùc hiÖn; - Ph−¬ng ¸n thi c«ng hîp lÝ nhÊt; - Lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng hîp lÝ cho tõng phÇn, tõng ®o¹n, tõng c«ng tr×nh; - Lùa chän c¸c lo¹i m¸y mãc ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn theo c¬ cÊu nhãm m¸y hîp lÝ nhÊt, phï hîp ®iÒu kiÖn kinh tÕ, kÜ thuËt. Nªu s¬ ®å lμm viÖc cña m¸y. 3.61. Tr−íc khi thi c«ng, ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu, hiÖu chØnh chÝnh x¸c l¹i ®Þa h×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n cña c«ng tr×nh vμ cña khu vùc lμm viÖc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt s¸t hîp vμ an toμn lao ®éng. Ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phßng chèng lón, s¹t lë, ngËp lôt, lÇy thôt v v... khi m−a b·o. 3.62. Ph¶i ®¸nh dÊu trªn b¶n vÏ thi c«ng vμ thÓ hiÖn trªn thùc ®Þa b»ng c¸c cäc mèc dÔ nh×n thÊy ®Ó b¸o hiÖu cã c¸c c«ng tr×nh ngÇm nh− ®−êng ®iÖn, n−íc, th«ng tin liªn l¹c, cèng ngÇm v v n»m trong khu vùc thi c«ng. Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã n»m gÇn c«ng tr×nh ®ang thi c«ng nh−: nhμ cöa, ®−êng s¸, bÖnh viÖn, tr−êng häc, di tÝch lÞch sö vv ë c¸c khu vùc cã ®−êng èng khÝ nÐn, nhiªn liÖu, c¸p ®iÖn ngÇm, kho ho¸ chÊt, thuèc næ vv ph¶i cã biÓn b¸o khu vùc nguy hiÓm. 3.63. Ph¶i chän khoang ®μo ®Çu tiªn vμ ®−êng di chuyÓn cña m¸y hîp lÝ nhÊt cho tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. 3.64. Lùa chän m¸y vμ c¬ cÊu nhãm m¸y hîp lÝ trªn c¬ së c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn b¶o ®¶m n¨ng suÊt cao, tiªu hao nhiªn liÖu Ýt vμ gi¸ thμnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp nhÊt. Ph¶i b¶o ®¶m hoμn thμnh khèi l−îng, tiÕn ®é thùc hiÖn vμ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vμ ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. C¬ cÊu nhãm m¸y trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o ®ång bé, c©n ®èi. 3.65. Tr−íc khi thi c«ng ph¶i dän s¹ch nh÷ng vËt ch−íng ng¹i cã ¶nh h−ëng ®Õn thi c«ng c¬ giíi n»m trªn mÆt b»ng: chÆt c©y lín, ph¸ dì c«ng tr×nh cò, di chuyÓn nh÷ng t¶ng ®¸ lín vv ph¶i x¸c ®Þnh râ khu vùc thi c«ng, ®Þnh vÞ ranh giíi c«ng tr×nh, di chuyÓn nh÷ng cäc mèc theo dâi thi c«ng ra ngoμi ph¹m vi ¶nh h−ëng cña m¸y lμm viÖc. Ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o ®iÒu kiÖn an toμn ë mÆt b»ng: c¾m biÓn b¸o nh÷ng n¬i nguy hiÓm, ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng thi c«ng ban ®ªm, quy ®Þnh râ nh÷ng tÝn hiÖu, ®Ìn hiÖu, cßi hiÖu. 3.66. C¸n bé kÜ thuËt thi c«ng vμ c«ng nh©n c¬ giíi ph¶i ®−îc trùc tiÕp quan s¸t mÆt b»ng thi c«ng, ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ vμ n¾m v÷ng nhiÖm vô, yªu cÇu thi c«ng c«ng tr×nh tr−íc khi tiÕn hμnh thi c«ng. 3.67. Ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o trøoc khi ®−a m¸y ra lμm viÖc. Ph¶i kiÓm tra, xiÕt chÆt, ®iÒu chØnh c¸c c¬ cÊu lμm viÖc, kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ an toμn kÜ thuËt. C¸c bé phËn ®μo c¸t ®Êt ph¶i s¾c, nÕu cïn ph¶i thay thÕ phôc håi kÞp thêi ®óng tiªu chuÈn kÜ thuËt. 3.68. Khi lμm viÖc ph¶i b¶o ®¶m cho m¸y lμm viÖc liªn tôc, ®é tin cËy cao vμ ph¸t huy ®−îc hÕt c«ng suÊt cña m¸y.   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4447 : 1987 3.69. C¸n bé kÜ thuËt vμ c«ng nh©n l¸i m¸y ph¶i chÊp hμnh ®Çy ®ñ vμ nghiªm tóc chÕ ®é bμn giao m¸y t¹i hiÖn tr−êng vμ c¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ qu¶n lÝ sö dông m¸y, söa ch÷a, b¶o d−ìng m¸y vμ c¸c quy ph¹m an toμn vÒ m¸y. 3.70. Trong giai ®o¹n thic«ng cao ®iÓm, nhÊt lμ ë nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm, cÇn ph¶i tæ chøc thªm bé phËn th−êng trùc söa ch÷a hiÖn tr−êng nh»m kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng h− háng ®ét xuÊt cña xe m¸y, kÞp thêi b«i tr¬n, xiÕt chÆt vμ kiÓm tra an toμn xe m¸y, phôc vô chÕ ®é bμn giao xe m¸y sèng cña thêi k× cao ®iÓm thi c«ng. 3.71. Trong mïa m−a b·o, ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n−íc nhanh trªn mÆt b»ng thi c«ng. Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ hÖ thèng tho¸t n−íc kh«ng ®−îc ®Ó xe m¸y lμm h− háng hÖ thèng ®ã. Ph¶i cã biÖn ph¸p phßng chèng ngËp, lÇy, lón, tr¬n tr−ît ®¶m b¶o m¸y ho¹t ®éng b×nh th−êng. NÕu v× ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thi c«g ®−îc th× tranh thñ ®−a m¸y vμo b¶o d−ìng, söa ch÷a sím h¬n ®Þnh k× kÕ ho¹ch. 3.72. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ thi c«ng c¬ giíi c«ng t¸c ®Êt ®Òu ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y lμm ®Êt. ®ång thêi ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÓm chØ dÉn trong tμi liÖu sö dông cña nhμ m¸y chÕ t¹o. trong tr−êng hîp m¸y míi sö dông, ph¶i biªn so¹n tμi liÖu h−íng dÉn sö dông m¸yvμ h−íng dÉn cho c«ng nh©n l¸i m¸y tr−íc khi ®−a m¸y ra thi c«ng. Thi c«ng b»ng m¸y 3.73. M¸y ®μo gÇu ngöa dïng ®Ó ®μo tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt. §èi víi ®¸, tr−íc khi dμo cÇn lμm t¬i tr−íc. M¸y ®μo l¾p thiÕt bÞ gÇu d©y, gÇu xÕp, gÇu ngo¹m dïng ®Ó dμo nh÷ng n¬i ®Êt yÕu, s×nh lÇy, ®μo c¸c hè cã thμnh ®øng, vÐt bïn, b¹t m¸i dèc, ®μo ®Êt rêi vv 3.74. Chç ®øng cña m¸y ®μo ph¶i b»ng ph¼ng, m¸y ph¶i n»m toμn bé trªn mÆt ®Êt, khi ®μo ë s−ên ®åi, nói, tÇng khai th¸c ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch an toμn tíi bê mÐp m¸i dèc vμ kh«ng ®−îc nhá h¬n 2m. §é nghiªng cho phÐp vÒ h−íng ®æ ®Êt cña m¸y kh«ng ®−îc qu¸ 2 ®é. 3.75. Khi m¸y lμm viÖc ph¶i theo dâi mÆt khoang ®μo, kh«ng ®Ó t¹o thμnh hμm Õch. NÕu cã hμm Õch ph¶i ph¸ ngay. Kh«ng ®−îc ®Ó m¸y lμm viÖc c¹nh c¸c vÕt ®Êt cã nh÷ng líp ®Êt s¾p ®æ vÒ h−íng m¸y, ph¶i dän hÕt nh÷ng t¶ng ®¸ long ch©n ë c¸c khoang ®μo. Khi m¸y ngõng lμm viÖc ph¶i di chuyÓn m¸y ra xa v¸ch khoang ®μo ®Ó ®Ò phßng ®Êt ®¸ sôt lë. 3.76. Khi ®æ ®Êt vμo thïng xe, kho¶ng c¸ch tõ ®¸y gÇu dÕn thïng xe kh«ng ®−îc cao qu¸ 0,7m. VÞ trÝ cña xe « t« ph¶i thuËn tiÖn vμ an toμn. Khi m¸y vμo quay, gÇu m¸y ®μo kh«ng ®−îc ®i ngang qu¸ ®Çu xe, gãc quay ph¶i nhá nhÊt vμ kh«ng ph¶i v−¬n cÇn ra xa khi ®æ ®¸t. L¸i xe « t« ph¶i ra khái buång l¸i khi ®æ ®Êt vμo thïng xe. 3.77. Khi ®μo ®Êt, ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n−íc trong khoang ®μo. §é dèc nÒn khoang ®μo h−íng phÝa ngoμi, trÞ sè ®é dèc kh«ng nhá h¬n 3%. Khi ®μo ph¶i b¾t ®Çu tõ chç thÊp nhÊt. 3.78. ChiÒu cao khoang thÝch hîp víi m¸y ®μo trong b¶ng 11. 3.79. Kh«ng ®−îc võa ®μo võa lªn trèng cÇn, hoÆc võa lªn xuèng cÇn võa di chuyÓn m¸y.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản