Tài liệu TCVN 4455 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
180
lượt xem
69
download

Tài liệu TCVN 4455 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4455 1987, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- quy tắc ghi kích thước chữ tiêu đề, các yêu cầu kĩ thuật và biểu bảng trên bản vẻ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 4455 1987

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987 HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- Quy t¾c ghi kÝch th−íc, ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vμ biÓu b¶ng trªn b¶n vÏ. System of ducuments for building design Rules for demensioning, heading technical requirements and tables on drawings. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh quy t¾c ghi kÝch th−íc, ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kü thuËt vμ biÓu b¶ng trªn b¶n vÏ ®Ó lËp tμi liÖu thiÕt kÕ nhμ, c«ng tr×nh thuéc tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ quèc d©n. 1. Quy t¾c ghi kÝch th−íc 1.1. Khi ghi kÝch th−íc vμ kÎ c¸c ®−êng dãng, ®−êng ghi kÝch th−íc ngoμi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn: "HÖ thèng nhÊt c¸c tμi liÖu thiÕt kÕ - Quy t¾c ghi kÝch th−íc''. 1.2. §−êng ghi kÝch th−íc ph¶i ®Æt c¸ch mÐp vËt thÓ Ýt nhÊt 10mm vμ ®Çu mÐp ph¶i kÐo dμi qu¸ c¸c ®−êng dãng biªn tõ 1 ®Õn 3mm (h×nh 1). T¹i ®iÓm giao nhau gi÷a ®−êng ghi kÝch th−íc víi c¸c ®−êng dãng kÝch th−íc ph¶i 0 dïng nÐt ng¾t cã chiÒu dμi tõ 2 ®Õn 4 mm nghiªng 45 giíi h¹n phÇn ghi kÝch th−íc. vÒ bªn ph¶i ®−êng dãng ®Ó C¸c mòi tªn ®−îc dïng ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch th−íc trong nh÷ng tr−êng hîp sau: Ghi kÝch th−íc ®−êng kÝnh, b¸n kÝnh vμ kÝch th−íc gãc. Ghi kÝch th−íc b¸n kÝnh gãc l−în. Ghi kÝch th−íc tÝnh tõ mét ®iÓm nμo ®ã ®Õn mét gãc quy −íc (h×nh 2). KÝch th−íc cña mòi tªn ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch th−íc ph¶i theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn: "HÖ thèng thèng nhÊt c¸c tμi liÖu thiÕt kÕ. Quy t¾c ghi kÝch th−íc". 1.3. Cao ®é cña mÆt sμn, cña c¸c kÕt cÊu so víi mÆt sμn ph¶i ghi theo ®¬n vÞ mÐt víi ®é chÝnh x¸c 3 sè lÎ sau dÊu phÈy vμ ghi trªn mòi tªn kÝ hiÖu. KÝ hiÖu cao ®é lμ mòi tªn h×nh tam gi¸c ®Òu, t« nöa ®en nöa tr¾ng, ®é cao cña tam gi¸c b»ng ®é cao cña ch÷ sè ghi cao ®é. Cao ®é 0,000 ®−îc quy −íc lμ mÆt sμn tÇng 1. Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu cao h¬n 0,000 lμ cao ®é d−¬ng (+) Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu thÊp h¬n 0,000 lμ cao ®é ©m (-) Ph¶i ghi dÊu ©m (-) tr−íc ch÷ sè cao ®é ©m, ®èi víi chØ sè cao ®é d−¬ng (+) cho phÐp kh«ng ghi dÊu (+). ThÝ dô: 1.3.1. Cao ®é trªn mÆt c¾t vμ mÆt hiÖn, mÆt ®øng ghi theo ®−êng dãng tõ c¸c kÕt cÊu vμ c¸c bé phËn cña nhμ, c«ng tr×nh (h×nh 3a). Cao ®é trªn mÆt b»ng ghi ngay t¹i cao   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987 ®é cÇn ghi (h×nh 3b) hoÆc dÉn ra ngoμi h×nh vÏ nh− quy ®Þnh trong ®iÒu 1.3.2. d−íi ®©y. 1.3.2. Tr−êng hîp mËt ®é h×nh vÏ qu¸ dμy ®Æc, tØ lÖ h×nh vÏ nhá, cho phÐp ghi ch÷ sè chØ cao ®é trªn ®−êng dãng kÐo tõ vÞ trÝ cÇn ghi cao ®é ra ngoμi (h×nh 4) 1.4. Trªn b¶n vÏ, c¸c trÞ sè gãc nghiªng ph¶i ghi theo tõng gãc nghiªng vμ viÕt b»ng ph©n sè. Tr−êng hîp cÇn thiÕt cho phÐp ghi trÞ sè gãc nghiªng b»ng sè thËp ph©n víi ®é chÝnh x¸c 3 sè lÎ sau dÊy phÈy. 1.4.1. Trªn mÆt c¾t, mÆt hiÖn, trÞ sè gãc nghiªng ph¶i ghi kÌm theo kÝ hiÖu gãc nghiªng:ThÝ dô: 0,002. KÝ hiÖu gãc nghiªng cã thÓ ghi ngay s¸t trªn chi tiÕt nghiªng cña h×nh hoÆc trªn ®−êng dãng kÐo tõ phÇn chi tiÕt nghiªng ra ngoμi (xem h×nh 5) 1.4.2. H−íng dèc vμ ®é dèc trªn mÆt b»ng ®−îc thÓ hiÖn b»ng mòi tªn ghi trÞ sè dèc bªn trªn (h×nh 6). 1.5. Trªn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng cao ®é cña c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh vμ h−íng dèc, ®é dèc ®−îc ghi theo quy ®Þnh ®èi víi mÆt b»ng trong c¸c ®iÒu 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.4; 1.4.2 cña tiªu chuÈn nμy. 2. Quy t¾c ghi ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vμ biÓu b¶ng 2.1. TÊt c¶ c¸c tê cña bé b¶n vÏ thi c«ng (trong khung tªn) ph¶i ghi cïng mét kÝ hiÖu hå s¬.NÕu c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ®−îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu tê th× tÊt c¶ c¸c tê nãi trªn ph¶i ghi cïng mét kÝ hiÖu. Ph¶i dïng c¸c thuËt ng÷ ®· ®−îc c«ng nhËn ®Ó ghi tªn c¸c chi tiÕt kÕt cÊu, h×nh vÏ v.v... nÕu tªn gäi cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu gåm nhiÒu tõ th× danh tõ ph¶i ghi ë vÞ trÝ ®Çu tiªn, thÝ dô: "dÇm cÇu thang" Tªn gäi c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ghi trong khung tªn ph¶i kÌm theo kÝ hiÖu quy −íc vμ sè thø tù theo mét hÖ thèng thèng nhÊt cho toμn bé b¶n vÏ. ThÝ dô: "DÇm cÇu thang DT (DT1... DT4)" KÝ hiÖu quy −íc th−êng ®−îc lÊy tõ c¸c ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tªn c¸c chi tiÕt kÕt cÊu. ThÝ dô "Panen P1,P2..." 2.2. Ph¶i ghi sè thø tù c¸c mÆt c¾t cña c¸c nhμ c«ng tr×nh b»ng ch÷ sè ¶ RËp theo mét hÖ thèng thèng nhÊt trong toμn bé c¸c tê cña b¶n vÏ thi c«ng. ThÝ dô: "MÆt c¾t 1 -1, mÆt c¾t 2-2 v.v..." ChØ ®−îc phÐp ghi sè thø tù mÆt c¾t kh«ng theo hÖ thèng thèng nhÊt trong toμn bé c¸c tê cña b¶n vÏ thi c«ng khi tõng phÇn riªng cña c«ng tr×nh, nhμ ®−îc thÓ hiÖn gän trong mét tê hoÆc mét nhãm c¸c tê. C¸c mÆt c¾t còng ®−îc phÐp kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt viÕt hoa. ThÝ dô: "MÆt c¾t A - A..." 2.3. Trªn h×nh vÏ mÆt b»ng ph¶i cã dÊu nÐt c¾t. DÊu nÐt c¾t cã ®é ®Ëm 0,5 mm vμ cã mòi tªn ®Ó chØ h−íng nh×n, c¸nh mòi tªn tõ 6 ®Õn 10 mm. §èi víi c¸c mÆt c¾t phøc t¹p (chuyÓn h−íng...) dÊu nÐt c¾t ph¶i ®æi vÞ trÝ t¹i ®iÓm chuyÓn h−íng. 2.4. Tªn gäi c¸c mÆt b»ng cña nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i ghi râ ®é cao tÇng, sè thø tù cña tÇng hoÆc kÝ hiÖu mÆt c¾t ®i qua ®Ó thÓ hiÖn mÆt b»ng. ThÝ dô "mÆt b»ng cao ®é 0,000"; "MÆt b»ng tÇng 2"; " MÆt b»ng tÇng 3 - Cho phÐp ghi tªn gäi mÆt b»ng theo c«ng dông cña tÇng nhμ, c«ng tr×nh. ThÝ dô "MÆt b»ng tÇng kÜ thuËt" Tªn gäi c¸c mÆt c¾t, mÆt hiÖn, h×nh c¾t ph¶i ghi sè thø tù b»ng ch÷ sè ¶ RËp hoÆc b»ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt viÕt hoa nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 22 cña tiªu chuÈn nμy. Tªn gäi c¸c mÆt ®øng, c¸c ®o¹n mÆt b»ng vμ ®o¹n mÆt ®øng ph¶i ghi râ c¸c trôc giíi h¹n.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987 ThÝ dô : "MÆt ®øng trôc 1 - 12"; " §o¹n mÆt b»ng trôc 9 - 7"; "§o¹n mÆt ®øng trôc 9 - 7". 2.5. C¸ch ghi c¸c kÕt cÊu nhiÒu líp theo chØ dÉn trªn h×nh 7. 2.6. Tªn gäi cña h×nh vÏ vμ tªn gäi c¸c cét trong biÓu b¶ng ph¶i ghi nh− sau: §èi víi h×nh vÏ- ghi ngay d−íi phÇn thÓ hiÖn. §èi víi biÓu b¶ng- ghi ngay trªn ®Çu c¸c cét. VÞ trÝ biÓu b¶ng nªn ®Æt ë gãc bªn ph¶i cña b¶n vÏ, gi¸p c¹nh khung tªn. 2.7. Tr−êng hîp trong b¶n vÏ chØ cã mét h×nh vÏ hoÆc mét biÓu b¶ng th× tªn gäi cña h×nh vÏ hay cña biÓu b¶ng ®−îc ghi ngay trªn khung tªn b¶n vÏ. 2.8. Trªn s¬ ®å bè trÝ kÕt cÊu cña nhμ, c«ng tr×nh ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c kÝ hiÖu quy −íc cho mçi lo¹i cÊu kiÖn. C¸c kÝ hiÖu quy −íc ®−îc viÕt t¾t b»ng ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tªn gäi cÊu kiÖn vμ cã ghi thªm sè thø tù cÇn thiÕt. ThÝ dô "DÇm: D1,D2...". 2.9. Trªn s¬ ®å bè trÝ kÕt cÊu, c¸c cÊu kiÖn gièng nhau nÕu bè trÝ liªn tiÕp th× kÝ hiÖu quy −íc ®−îc ghi chung trªn mét ®−êng dãng c¾t qua c¸c ®−êng dÉn tõ c¸c cÊu kiÖn ra (h×nh 8). 2.10. KÝ hiÖu c¸c kÕt cÊu vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ kÜ thuËt ph¶i ghi trªn ®−êng dãng kÐo tõ c¸c kÕt cÊu vμ c¸c thiÕt bÞ ra ngoμi (h×nh vÏ 8a). Cho phÐp ghi kÝ hiÖu c¸c kÕt cÊu trªn mét ®−êng dãng chung, ghi trùc tiÕp kÜ thuËt bªn c¹nh c¸c kÕt cÊu. ChiÒu cao c¸c ch÷ ghi kÝ hiÖu ph¶i lín h¬n chiÒu cao cña ch÷ sè ghi kÝch th−íc tõ 1,5 ®Õn 2 lÇn. 2.11. Trªn h×nh vÏ mÆt b»ng, mÆt ®øng, mÆt c¾t, nh÷ng vÞ trÝ cÇn vÏ chi tiÕt ph¶i bao kÝn b»ng mét vßng trßn nÐt liÒn vμ m¶nh. §é lín cña vßng trßn tïy theo phÇn h×nh vÏ cÇn thÓ hiÖn chi tiÕt (h×nh 9). Tr−êng hîp cÇn vÏ chi tiÕt mét ®o¹n mÆt ®øng, ®o¹n mÆt c¾t hay ®o¹n mÆt b»ng cho phÐp dïng dÊu mãc ®¬n ®Ó giíi h¹n phÇn cÇn vÏ chi tiÕt (h×nh 9b) thay cho kÝ hiÖu ®−êng trßn nÐt liÒn m¶nh. PhÝa d−íi dÊu mãc -ghi kÝ hiÖu cña b¶n vÏ chi tiÕt. 2.12. KÝ hiÖu cña chi tiÕt lμ vßng trßn cã ®−êng kÝnh 12mm vμ ®Æt t¹i ®Çu mót ®−êng dãng tõ chi tiÕt ra ngoμi (h×nh 10). Vßng trßn chia lμm 2 nöa, nöa trªn ghi sè thø tù cña chi tiÕt, nöa d−íi ghi kÝ hiÖu hay sè liÖu cña b¶n vÏ thÓ hiÖn chi tiÕt (h×nh 10). Tr−êng hîp h×nh vÏ vμ phÇn chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn ®−îc bè trÝ trªn cïng mét tê, kÝ hiÖu chi tiÕt dïng nÐt liÒn g¹ch ngang ®Ëm trong vßng trßn (h×nh 10a). §èi víi c¸c chi tiÕt ®· cã trong c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®iÓn h×nh th× ph¶i ghi râ kÝ hiÖu hay xª ri thiÕt kÕ ®iÓn h×nh nãi trªn vμo nöa d−íi cña vßng trßn kÝ hiÖu (h×nh 10b).   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4455 : 1987   Page 7 
Đồng bộ tài khoản