Tài liệu TCVN 5422 : 1991

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
94
lượt xem
26
download

Tài liệu TCVN 5422 : 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước và đơn giản của đường ống và các phần tử của đường ống trong sơ đồ và bản vẽ. 1. Kí hiệu quy ước, của các loại đường ống phải nằm lọt trong kết cấu của chúng ( xưm phụ lục)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 5422 : 1991

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÝ hiÖu ®|êng èng Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy |íc vµ ®¬n gi¶n cña ®|êng èng vµ c¸c phÇn tö cña ®|êng èng trong s¬ ®å vµ b¶n vÏ. 1. KÝ hiÖu quy |íc, cña c¸c lo¹i ®|êng èng ph¶i n»m lät trong kÕt cÊu cña chóng (xem phô lôc) 2. KÝch th|íc vµ sù bè trÝ cña kÝ hiÖu quy |íc ®|îc quy ®Þnh nh| sau 2.1. TØ lÖ gi÷a chiÒu dµi vµ kÝch th|íc gãc cña kÝ hiÖu ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn t|¬ng Khi cÇn thiÕt cho phÐp t¨ng hoÆc gi¶m theo tØ lÖ c¸c kÝch th|íc cña kÝ hiÖu. 2.2. §Ó ®äc s¬ ®å ®|îc dÔ dµng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝ hiÖu kÒ nhau bÊt k× kh«ng ®|îc nhá h¬n 2mm. Nh÷ng kÝch th|íc ®|îc chän vµ chiÒu réng ®|êng nÐt cña kÝ hiÖu ph¶i ®ång nhÊt trong tÊt c¶ c¸c s¬ ®å cïng kiÓu ®èi víi s¶n phÈm cho tr|íc. 2.3. KÝ hiÖu ph¶i ®|îc vÏ trªn s¬ ®å ë nh÷ng vÞ trÝ ®|îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn t|¬ng øng. 2.4. §Ó cã nh÷ng h×nh vÏ s¬ ®å ®¬n gi¶n nhÊt, kÝ hiÖu ®|îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch xoay ®i 900, cßn trong c¸c tr|êng hîp ngo¹i lÖ th× xoay ®i 450 nÕu trong tiªu chuÈn t|¬ng øng cho phÐp. ViÖc xoay nµy kh«ng ®|îc lµm sai lÖch, hoÆc lµm mÊt ý nghÜa cña kÝ hiÖu. 3. Cho phÐp gi¶i thÝch râ thªm c¸c kÝ hiÖu quy |íc nªu trong tiªu chuÈn nµy b»ng c¸c kÝ hiÖu b»ng sè, kÝ hiÖu b»ng ch÷, hoÆc kÝ hiÖu b»ng sè vµ ch÷, lµm chÝnh x¸c thªm ®Æc tÝnh kÜ thuËt cña yÕu tè ®|îc kÝ hiÖu. Nh÷ng kÝ hiÖu nµy ®|îc gi¶i thÝch trªn b¶n vÏ. 4. Nh÷ng kÝ hiÖu quy |íc cña ®|êng èng vµ c¸c phÇn cÊu thµnh ®|êng èng kh«ng nÕu trong tiªu chuÈn nµy, cÇn ®|îc biÓu diÔn phï hîp víi h×nh d¹ng c¬ b¶n cña s¶n phÈm (xem phô lôc). 5. KÝ hiÖu ®|êng èng vµ c¸c phÇn cÊu thµnh ®|êng èng ®|îc nªu trong b¶ng 1 ®Õn b¶ng8. Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi ST SEV 3334 : 81
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991 Chó thÝch: Khi cÇn thiÕt cho phÐp lÊy chiÒu réng vµ d¹ng ®|êng nÐt kÝ hiÖu ®|êng èng phï hîp víi vËt chÊt ®|îc vËn chuyÓn
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991
  5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991
  6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991
  7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991 Phô lôc cña tcvn 5422 : 1991 KÕt cÊu biÓu diÔn kÝ hiÖu
  8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5422 : 1991
Đồng bộ tài khoản