Tài liệu TCVN 5671 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
118
lượt xem
44
download

Tài liệu TCVN 5671 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5671 1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Hồ sơ thiết kế kiến trúc. Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kĩ thuật và kí hiệu các bản vẽ: Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà và công trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng theo hai giai đoạn thiết kế: kĩ thuật và thi công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 5671 1992

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- Hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh thμnh phÇn, néi dung, yªu cÇu kÜ thuËt vμ kÝ hiÖu c¸c b¶n vÏ: PhÇn hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc cña nhμ vμ c«ng tr×nh thuéc giai ®o¹n chuÈn bÞ x©y dùng theo hai giai ®o¹n thiÕt kÕ: kÜ thuËt vμ thi c«ng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c b¶n vÏ phèi c¶nh tæng thÓ, néi thÊt vμ c¸c ®å ¸n dù thi. 1. Quy ®Þnh chung 1.2. Thμnh phÇn hå s¬ kiÕn tróc ë hai giai ®o¹n thiÕt kÕ bao gåm: - C¸c b¶n vÏ kiÕn tróc kÝ hiÖu b»ng ch÷ KT, sau ®ã ghi ch÷ sè ¶ RËp chØ sè thø tù cña b¶n vÏ (vÝ dô : KT -4) - §èi víi hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng cÇn cã thªm c¸c b¶ng tæng hîp c¸c yªu cÇu vÒ cÊu kiÖn, vÒ trang thiÕt bÞ, vÒ nguyªn vËt liÖu trang trÝ vμ hoμn thiÖn ®Æc biÖt. 1.2. Néi dung cña hå s¬ b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng bao gåm: - Nh÷ng sè liÖu chung vÒ thi c«ng. - VÞ trÝ c«ng tr×nh x©y dùng. - C¸c mÆt b»ng c¸c tÇng, tÇng hÇm, tÇng kÜ thuËt, m¸i, sμn. - C¸c mÆt c¾t. - C¸c mÆt ®øng. - C¸c chi tiÕt cÊu t¹o kiÕn tróc. - S¬ ®å l¾p ®Æt hoÆc vÞ trÝ cÊu kiÖn. 1.3. KÝch th íc khæ b¶n vÏ ® îc quy ®Þnh thèng nhÊt lÊy b»ng béi sè khæ giÊy A4. 1.4. Quy c¸ch b¶n vÏ, kÝ hiÖu, tªn, sè thø tù, sè trang cña b¶n vÏ, nÐt vÏ, kÝ hiÖu ch÷, kÝ hiÖu vËt liÖu x©y dùng, c¸ch ®¸nh trôc vμ kÝ hiÖu trôc, ® îc ¸p dông theo TCVN 4455 : 87 vμ c¸c tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng hiÖn hμnh. 1.5. VÞ trÝ ® êng dãng kÝch th íc ph¶i ®Æt ë phÝa trong nÐt vÏ t êng rμo cña c«ng tr×nh -nÕu cã -vμ däc theo bªn ngoμi nÐt vÏ cña t êng chÝnh ng«i nhμ. -Khi c«ng tr×nh cã c¸c t êng rμo bao quanh kÝch th íc c¸c t êng bé phËn vμ tæng kÝch th íc cña nhμ hoÆc c«ng tr×nh ® îc ghi phÝa ngoμi t êng rμo. Ngoμi nh÷ng yªu cÇu trªn, quy c¸ch ghi kÝch th íc cÇn tu©n theo TCVN 4455 : 87 vμ c¸c tμi liÖu vÒ hÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng hiÖn hμnh. 1.6. HÖ ®o l êng ¸p dông trong hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc lμ hÖ mÐt. - KÝch th íc c¸c chiÒu ® îc ghi b»ng mm. - §é cao ® îc ghi b»ng m. 2 - DiÖn tÝch ® îc ghi b»ng m . Trong tr êng hîp b¾t buéc ph¶i ¸p dông hÖ ®o l êng kh¸c th× ph¶i ghi chó râ trong mçi b¶n vÏ. 1.7. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kiÕn tróc ® îc thÓ hiÖn víi c¸c tØ lÖ sau: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:100, 1:200 (1:400), 1:500, (1:800), 1:1000   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  Chó thÝch: C¸c tØ lÖ viÕt trong ngoÆc chØ ¸p dông trong tr êng hîp ®Æc biÖt. - C¸c b¶n vÏ s¬ ®å (S¬ ®å m¹ng l íi, s¬ ®å d©y chuyÒn ho¹t ®éng, s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v.v ) c¸c h×nh vÏ phèi c¶nh kh«ng dïng tØ lÖ kÝch th íc. - Trong mét b¶n vÏ cã nhiÒu h×nh vÏ tØ lÖ kh¸c nhau th× bªn c¹nh h×nh vÏ ph¶i ghi râ tØ lÖ cña h×nh ®ã trõ tr êng hîp ®èi víi c¸c h×nh vÏ thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, c¸c h×nh vÏ kh«ng theo tØ lÖ. 1.8. C¸ch ghi ®é cao ® îc quy ®Þnh nh sau: - §é cao gèc cña c«ng tr×nh 0,000 lμ ® êng giao nhau gi÷a ch©n t êng vμ hÌ nhμ trªn lèi vμo chÝnh cña nhμ. - Bªn c¹nh hay phÝa d íi ®é cao 0,00 cña c«ng tr×nh cÇn ghi ®é cao t ¬ng øng víi ®é cao mÆt biÓn theo hÖ thèng nhÊt ®é cao quèc gia. Trong tr êng hîp kh«ng cã sè liÖu vÒ ®é cao t ¬ng øng víi ®é cao mÆt biÓn theo hÖ thèng nhÊt ®é cao quèc gia th× ®é cao 0,000 cña c«ng tr×nh cÇn ® îc so s¸nh víi mét ®iÓm x¸c ®Þnh cho tr íc cña c¬ quan duyÖt cÊp ®Êt. - §é cao 0,000 ph¶i thèng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 1.9. Trong b¶n vÏ mÆt b»ng, tªn vμ kÝ hiÖu ® îc ¸p dông nh sau: - C¸c buång, phßng trong nhμ vμ c«ng tr×nh cÇn ® îc ®¸nh sè thø tù. NÕu nhμ hoÆc c«ng tr×nh cã nhiÒu tÇng, sè thø tù ë buång, phßng ë tÇng trªn cïng ® îc ghi tõ tr¸i sang ph¶i, tÇng d íi tiÕp theo ghi tõ ph¶i sang tr¸i, tÇng d íi tiÕp theo sau l¹i tõ tr¸i sang ph¶i - C¸c tÇng ® îc quy ®Þnh ®¸nh sè nh sau: + TÇng hÇm:00 + TÇng trÖt (tÇng mÆt ®Êt): 0 + C¸c tÇng kh¸c:1, 2, 3, 4 Nh vËy sè thø tù c¸c buång, phßng trong c¸c tÇng sÏ nh sau: VÝ dô: TÇng trÖt cã 8 phßng: 01, 02 08 G¸c 1 cã 10 phßng 1.1, 1.2 1.10 - Tªn c¸c buång, phßng ® îc ghi ë vÞ trÝ buång hoÆc phßng ®ã. Trong c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé, tªn cña phßng, buång cã thÓ kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i in hoa. - CÇn ghi kÝ hiÖu, chÊt l îng vËt liÖu dïng ®Ó x©y tr¸t hoÆc èp t êng bao quanh buång, phßng ®ã. Cã thÓ ghi kÝ hiÖu råi ghi chó thÝch bªn ngoμi h×nh vÏ. 1.10.Trªn h×nh vÏ mÆt b»ng vμ mÆt b»ng chi tiÕt vÒ cÊu t¹o kiÕn tróc ph¶i ghi râ vÞ trÝ thÓ hiÖn mÆt c¾t.ë chç mÆt c¾t gÊp khóc th× nhÊt thiÕt ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ mÆt c¾t. MÆt c¾t ph¶i thÓ hiÖn nh÷ng nÐt ®Æc tr ng nhÊt cña ng«i nhμ (cöa sæ, cÇu thang v.v ) MÆt ph¼ng c¾t ® îc thÓ hiÖn b»ng nÐt chÊm g¹ch ®Ëm. 1.11.C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ph¶i ® îc thùc hiÖn b»ng mùc can ®en ®Ó cã thÓ sao chôp ® îc nhiÒu b¶n. 2. Nh÷ng sè liÖu chung trong b¶n vÏ thi c«ng   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  2.1. Hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i cã: - B¶n liÖt kª c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc. - B¶n liÖt kª c¸c trang thiÕt bÞ hoμn thiÖn. 2.2. Trong b¶n vÏ thi c«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng chØ dÉn vÒ: - BËc chÞu löa cña nhμ vμ c«ng tr×nh - §Æc ®iÓm cña vËt liÖu lμm t êng - X©y dùng hÖ thèng chèng thÊm vμ ®é dèc nÒn, sμn - C«ng t¸c hoμn thiÖn trong nhμ vμ ngoμi nhμ. - BiÖn ph¸p c¸ch ©m, chèng rung, ®iÒu hßa kh«ng khÝ vμ lμm kÝn c¸c phßng khi cÇn thiÕt. 3. MÆt b»ng 3.1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vμ mÆt b»ng tæng thÓ 3.1.1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vμ mÆt b»ng tæng thÓ ® îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1:1000. Trong tr êng hîp buéc ph¶i thÓ hiÖn víi nh÷ng tØ lÖ kh¸c nhau th× khi thÓ hiÖn vÉn ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh ®· nªu trong ®iÒu 3.1 cña tiªu chuÈn nμy. 3.1.2. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng ph¶i thÓ hiÖn ® îc nh÷ng yªu cÇu: - Ng«i nhμ hay c«ng tr×nh thiÕt kÕ vμ m«i tr êng xung quanh cã liªn quan. - KÝ hiÖu mòi tªn chØ h íng B¾c. - Ýt nhÊt ph¶i ghi râ ®é cao cña mét ®iÓm x¸c ®Þnh trong hÖ thèng nhÊt ®é cao toμn quèc. - §é cao trung b×nh cña mÆt b»ng hiÖn tr¹ng. 3.1.3. Xung quanh c«ng tr×nh còng cÇn thÓ hiÖn: - Nhμ hay c«ng tr×nh hoÆc c¸c phÇn x©y dùng vÜnh cöu, t¹m thêi trªn khu ®Êt, - C¸c ® êng d©y, hÖ thèng èng dÉn, m¹ng l íi giao th«ng (s¾t bé, èng dÉn tho¸t n íc, khÝ ®èt, dÉn ®iÖn v.v ) víi nh÷ng ®Æc tr ng cña nã. - CÇn ghi râ, chÝnh x¸c c¸c yÕu tè vÒ n íc, ®iÖn vμ ®é cao cña m¹ch n íc ngÇm trong b¶n vÏ. Nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ® îc lμ: - VÞ trÝ kiÓm tra, x¸c ®Þnh mùc n íc ngÇm. - VÞ trÝ c©y (c©y lín) giÕng n íc, cét ®iÖn hiÖn cã. - Kh¶ n¨ng më réng c«ng tr×nh trong t ¬ng lai. - Cæng vμo nhμ hay c«ng tr×nh, sè tÇng. - §é cao 0,000 cña c«ng tr×nh lμ gi¸ trÞ t ¬ng øng trong hÖ thèng nhÊt ®é cao toμn quèc hay víi gi¸ trÞ t ¬ng øng cña mét ®iÓm ®· x¸c ®Þnh, cã thÓ lÊy ®é cao cña m¸i ®ua cña c«ng tr×nh bªn c¹nh lμm mèc. - VÞ trÝ vμ ®é cao cña c¸c ®iÓm gãc nhμ hay c«ng tr×nh, gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c ®iÓm ®ã trong hÖ thèng nhÊt ®é cao toμn quèc hay víi mét ®iÓm cè ®Þnh cã ®é cao x¸c ®Þnh. 3.1.4. CÇn ghi c¸c kÝch th íc chÝnh cña ng«i nhμ hay c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhμ hay c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch tõ nhμ hay c«ng tr×nh thiÕt kÕ ®Õn c¸c nhμ hay c«ng tr×nh hiÖn cã. C¸c kho¶ng c¸ch tõ mÆt ngoμi bé phËn c«ng tr×nh ®Õn ® êng ®á hay ranh giíi c¸c hÖ thèng ® êng giao th«ng kÕ cËn.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  3.1.5. Khi dïng kÝ hiÖu ch a cã quy ®Þnh ®Ó thÓ hiÖn trong b¶n vÏ th× ph¶i cã gi¶i thÝch. § îc phÐp ®¸nh bãng vμ dïng c¸c ® êng nÐt ®Ó t¹o d¸ng cho c«ng tr×nh nh ng kh«ng ® îc lμm ¶nh h ëng tíi viÖc ghi ®äc c¸c sè, ch÷, kÝ hiÖu trong b¶n vÏ. 3.1.6. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cÇn cã h×nh vÏ s¬ ph¸c mÆt b»ng tæng thÓ hiÖn tr¹ng khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh vμ hiÖn tr¹ng c¶ khu vùc xung quanh (trÝch tõ b¶n s¬ ®å quy ho¹ch) víi tØ lÖ 1 : 1000 hoÆc 1 : 25000 3.2. MÆt b»ng tÇng 3.2.1. MÆt b»ng tÇng ® îc thiÕt kÕ víi tØ lÖ: - Cho giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé vμ lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt : 1 : 200 - Cho giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt vμ thi c«ng : 1 : 100 - ChØ cho giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng : 1 : 50 3.1.1. Nhμ hay c«ng tr×nh thiÕt kÕ cã nhiÒu tÇng, gi÷a c¸c tÇng cã sù kh¸c nhau vÒ bè côc, kÕt cÊu th× tÊt c¶ c¸c mÆt b»ng cña c¸c tÇng ®Òu ph¶i thÓ hiÖn. NÕu mÆt b»ng c¸c tÇng gièng nhau vÒ bè côc, kÕt cÊu th× chØ cÇn thÓ hiÖn mét mÆt b»ng ®Æc tr ng. 3.2.3. MÆt b»ng tÇng lμ h×nh c¾t b»ng cña ng«i nhμ hay c«ng tr×nh. Ng êi ta t ëng t îng dïng mét mÆt ph¼ng c¾t n»m ngang ë ®é cao c¸ch mÆt sμn kho¶ng b»ng 1/ 3 chiÒu cao cña tÇng (hoÆc ë ®é cao 1m trªn mÆt sμn) c¾t qua ng«i nhμ hay c«ng tr×nh. Trong tr êng hîp cöa sæ ® îc thiÕt kÕ cao h¬n ®é cao quy íc ë trªn, th× mÆt c¾t ngang ® îc lÊy ë ®é cao ngang qua cöa sæ. 3.2.4. B¶n vÏ mÆt b»ng c«ng tr×nh giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé vμ lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt cÇn thÓ hiÖn: - Bè côc mÆt b»ng víi c¸c kÝch th íc chÝnh cña c¸c phßng. - C¸c t êng, v¸ch, cét. - Cöa ®i (cã vÏ h íng cöa më), cöa sæ, lç t êng, cÇu thang 2 - DiÖn tÝch cña phßng ® îc tÝnh b»ng m , ® îc ghi vμo mét gãc phßng vμ cã g¹ch d íi. - Xung quanh mÆt b»ng cã ghi kÝch th íc gi÷a c¸c m¶ng t êng, c¸c trôc t êng vμ tæng chiÒu dμi (hay réng) cña ng«i nhμ hay c«ng tr×nh. - §é cao cña tÇng (nÕu cÇn) so víi ®é cao 0,000 cña c«ng tr×nh. 3.2.5. T êng chÞu lùc, trong b¶n vÏ mÆt b»ng cho giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé, ® îc thÓ hiÖn: t« mùc ®en toμn bé hoÆc g¹ch chÐo. NÕu kh«ng dïng hai c¸ch trªn, phÇn t êng bÞ c¾t qua ® îc vÏ b»ng nÐt ®Ëm, phÇn ë xa mÆt ph¼ng c¾t vÏ b»ng nÐt m¶nh. Sμn nhμ chØ ® îc phÐp thÓ hiÖn trong tr êng hîp l¸t b»ng vËt liÖu ®Æc biÖt, nh ng nã kh«ng ® îc lμm ¶nh h ëng tíi viÖc thÓ hiÖn vμ lμm rèi b¶n vÏ mÆt b»ng. 3.2.6. Ngoμi nh÷ng yªu cÇu nh ®· quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 3.2.4. vμ 3.2.5 b¶n vÏ mÆt b»ng cho giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇn thÓ hiÖn thªm: - Nh÷ng lç trèng trªn trÇn vμ sμn nhμ. - èng khãi, lß s ëi, èng th«ng giã, c¸c èng dÉn vμ tho¸t víi ®Çy ®ñ kÝch th íc. - C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ bè trÝ cè ®Þnh trong nhμ (bÓ t¾m, bÖ xÝ, chËu röa, tñ t êng, bÖ bÕp )   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  3.2.7. B¶n vÏ mÆt b»ng c«ng tr×nh ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇn ghi ®Çy ®ñ: - Bªn trong h×nh vÏ: C¸c kÝch th íc hai chiÒu cña c¸c bé phËn buång, phßng, tªn, sè thø tù, diÖn tÝch sö dông cña chóng (trong tr êng hîp cÇn thiÕt ghi c¶ kÝ hiÖu vËt liÖu l¸t nÒn) kÝch th íc chiÒu réng, chiÒu cao bªn trong cña cöa sæ, ®é cao sμn cña c¸c tÇng so víi ®é cao 0,000 cña c«ng tr×nh. - Bªn ngoμi h×nh vÏ: KÝch th íc cña m¶ng t êng, lç cöa, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña cöa ®i, cöa sæ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña nh÷ng b íc cét ë c«ng tr×nh cã kÕt cÊu khung. - Tæng kÝch th íc cña toμn c«ng tr×nh vμ c¸c bé phËn chÝnh. - MÆt b»ng tÇng hÇm vμ tÇng trÖt cÇn ghi râ ®é cao so víi d íi ®é cao 0,000 cña c«ng tr×nh, phÝa d íi ghi gi¸ trÞ t ¬ng øng cña hÖ thèng nhÊt ®é cao toμn quèc hay ®é cao t ¬ng øng x¸c ®Þnh cña mét ®iÓm cè ®Þnh nμo ®ã. 3.2.8. Ngoμi nh÷ng yªu cÇu nh cho ®èi víi mÆt b»ng ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt, mÆt b»ng cho giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng cÇn thÓ hiÖn thªm: - Khung vμ cÊu t¹o chÝnh cña cöa. - C¸c kÝch th íc chÝnh liªn quan tíi viÖc l¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ cè ®Þnh. - C¸c vËt liÖu èp t êng, ch©n t êng vËt liÖu chèng thÊm vμ tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn phï hîp víi yªu cÇu tØ lÖ kÝch th íc cña h×nh vÏ. 3.2.9. Ngoμi nh÷ng yªu cÇu cÇn ghi trong h×nh vÏ mÆt b»ng ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kÜ thuËt, ë giai ®o¹n thi c«ng cÇn ghi thªm: - Sè thø tù, kÝch th íc chiÒu réng, chiÒu cao bªn trong cña cöa. - Kho¶ng c¸ch bªn trong gi÷a trôc cña cöa víi t êng gÇn nhÊt song song víi trôc. - Kho¶ng c¸ch gi÷a ® êng trôc cña c¸c cöa cïng h íng víi nhau. - §é cao, vÞ trÝ liªn kÕt, kÝch th íc cña c¸c lç, èng th«ng giã, ® êng èng tho¸t khãi vμ kÝch th íc cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ trong thi c«ng. - ChiÒu réng cÇu thang, bËc thang, ® êng trôc cña cÇu thang, tæng kÝch th íc cÇu thang, sè bËc thang theo thø tù tõ d íi lªn. - ChiÒu cao vμ ®é dμy bËu cöa sæ. - §é cao cña t êng löng - ChÊt l îng cña g¹ch vμ v÷a x©y t êng - VËt liÖu èp ch©n t êng vμ l¸t sμn nhμ (cã thÓ ghi cïng víi tªn, diÖn tÝch cña tõng bé phËn, t êng, - §é cao cña mÆt b»ng tÇng so víi ®é cao 0,00 cña nhμ. - Khe lón, cöa ®Ó lμm vÖ sinh èng khãi - HÖ thèng m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é, s ëi, trang trÝ, thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhμ. 3.2.10. Trong b¶n vÏ mÆt b»ng cña m¸i b»ng thÓ hiÖn: - Khe lón cña c«ng tr×nh nÕu cã - VÞ trÝ èng khãi, èng th«ng h¬i vμ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh cã trªn m¸i - KÝch th íc ®Þnh vÞ cña c¸c bé phËn ®ã víi nhau hoÆc so víi mét ®iÓm cè ®Þnh - H íng tho¸t n íc, ®é cao cña r·nh tho¸t n íc, ® êng g©n ph©n khu vùc tho¸t n íc. 3.2.11. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng cña m¸i dèc cÇn thÓ hiÖn: - TÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu n»m ngang - Nãc nhμ vμ c¸c vÞ trÝ cña c¸c v× kÌo chÝnh - C¸c v× kÌo thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  - VÞ trÝ cét, trô-èng khãi, m¸ng dÉn n íc m a, èng th«ng giã, t êng b¶o vÖ lan can vμ nh÷ng kÕt cÊu thuéc c«ng viÖc nÒ trong ph¹m vi tÇng gi¸p m¸i (g¸c xÐp hay kh«ng gian gi÷a trÇn vμ m¸i). - C¸c cét, trô, t êng chÞu lùc phÝa d íi sμn tÇng gi¸p m¸i thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt - VÞ trÝ nh÷ng lç trèng lÊy ¸nh s¸ng, cöa sæ vμ c¸c phÇn nh« trªn m¸i dèc. 3.2.12. C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n (panen sμn, t êng ) cÇn thÓ hiÖn víi yªu cÇu cña hå s¬ kÜ thuËt riªng. Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng ph¶i dïng kÝ hiÖu thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn trong toμn bé hå s¬ kÜ thuËt. NhÊt thiÕt ph¶i ghi ®Çy ®ñ kÝch th íc cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt c¸c cÊu kiÖn. 3.2.13. Trªn b¶n vÏ thi c«ng mÆt b»ng tÇng cÇn cã: - B¶n liÖt kª cöa sæ, cöa ®i, cæng, c¸nh cöa. - B¶n liÖt kª lanh t«. - B¶n liÖt kª c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i cÇn cho viÖc l¾p r¸p. - B¶n liÖt kª trang thiÕt bÞ. 3.3. Trªn b¶n vÏ thi c«ng mÆt b»ng sμn cÇn thÓ hiÖn: - Trôc täa ®é cña nhμ hoÆc c«ng tr×nh (trôc ë phÇn ngoμi, ë khe lón, ë ranh giíi chç cã kiÓu sμn kh¸c - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc ngoμi cïng. - T êng, v¸ch ng¨n cña nhμ. - Cæng ra vμo. - § êng s¾t, ® êng ray c«ng nghÖ. - Ranh giíi gi÷a nh÷ng chç sμn cã kÕt cÊu kh¸c nhau. - C¸c kiÓu sμn trong c¸c phßng cña c«ng tr×nh. - KÝch th íc chç nèi: § êng èng, r·nh tho¸t n íc, phÔu thu n íc mμ bÞ che lÊp bëi c¸c kÕt cÊu cña sμn. - Chç nèi gi÷a trôc ® êng ch¹y cña cÇn cÈu víi trôc täa ®é nhμ hoÆc c«ng tr×nh. Trong tr êng hîp cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn vïng lμm viÖc cña cÇn cÈu. - §¸nh dÊu nh÷ng vïng hoÆc chç cã thÓ sinh ra næ, ch¸y. - VÏ riªng c¸c chi tiÕt liªn kÕt sμn víi kÕt cÊu nhμ, chi tiÕt c¸c bé phËn sμn mμ ë chç ®ã liªn kÕt víi sμn cã kÕt cÊu kh¸c nhau (chç khã lμm ) 3.4. S¬ ®å l¾p ®Æt cÊu kiÖn trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng cÇn thÓ hiÖn: - VÞ trÝ c¸c cÊu kiÖn víi ®Çy ®ñ kÝ hiÖu vμ kÝch th íc l¾p ®Æt. - § êng ch¹y cña cÇn cÈu, ph¹m vi lμm viÖc cña chóng. 4. MÆt c¾t 4.1. MÆt c¾t trong hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé hoÆc lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ® îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 200 vμ ph¶i ghi râ: - KÝch th íc ®é cao cña c¸c bé phËn, ghi theo ph ¬ng th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh thiÕt kÕ. - §é cao c¸c tÇng, m¸i so víi ®é cao 0,00 cña c«ng tr×nh. Trªn mÆt c¾t kh«ng cÇn ghi kÝ hiÖu vÒ kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. 4.2. MÆt c¾t trong hå s¬ kÜ thuËt ® îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50 vμ ph¶i thÓ hiÖn:   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  - Kh«ng gian bªn trong cña c«ng tr×nh, nh÷ng chç ®Æc tr ng nhÊt. - §é cao vμ kÕt cÊu c¸c bé phËn c«ng tr×nh. 4.2.1. Bªn trong h×nh vÏ mÆt c¾t ph¶i ghi ®Çy ®ñ. - KÝch th íc chiÒu cao bªn trong vμ ®é cao kÕt cÊu cña c¸c phßng. - §é cao cña c¸c tÇng so víi ®é cao 0,00 - Tªn c¸c tÇng. 4.2.2. Bªn ngoμi h×nh vÏ mÆt c¾t cÇn ghi ®Çy ®ñ: - ChiÒu cao cña c¸nh cöa vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cöa - KÝch th íc tõng bé phËn chÝnh vμ tæng kÝch th íc cña c«ng tr×nh. - §é cao cña èng khãi, nãc nhμ ,m¸i ®ua so víi ®é cao 0,00 cña c«ng tr×nh. - §é cao cña mùc n íc ngÇm ®· ® îc x¸c ®Þnh - §Êt nguyªn thæ vμ ®Êt t«n nÒn. - §é cao 0,00 cña c«ng tr×nh so víi ®é cao thùc theo hÖ thèng nhÊt ®é cao toμn quèc, hay so víi ®é cao cña mét ®iÓm cè ®Þnh nμo ®ã. - VËt liÖu l¸t hÌ bao quanh c«ng tr×nh, vËt liÖu thèng thÊm vμ cÊu t¹o sμn nÒn. 4.3. MÆt c¾t trong hå s¬ thi c«ng ® îc thùc hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50 vμ ph¶i thÓ hiÖn thªm ngoμi nh÷ng yªu cÇu cña hå s¬ kÜ thuËt. - Nh÷ng kÝ hiÖu quy ®Þnh vÒ vËt liÖu cña c¸c bé phËn kÕt cÊu c¾t qua. - CÊu t¹o cÇu thang bao gåm: + KÝch th íc chiÒu cao, chiÒu dμi vÒ thang + KÝch th íc c¸c bËc thang + VËt liÖu l¸t - ChiÒu cao cña lan can, tay vÞn - C¸c kÝch th íc vμ vËt liÖu cña lan can, tay vÞn - C¸c kÝch th íc ®é s©u cña phÇn mãng c«ng tr×nh - Tæng kÝch th íc chiÒu réng cña m¸i 4.3.1. Bªn trong h×nh vÏ cÇn ghi thªm ngoμi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n vÏ mÆt c¾t kÜ thuËt: - C¸c kÝch th íc chiÒu cao cña cöa, dÇm, lan can, bËu cöa sæ so víi sμn hoÆc trÇn nhμ. - KÝch th íc chiÒu cao kÕt cÊu bªn trong cña c¸c bé phËn n»m trong t êng chÞu lùc. - §é cao cña sμn vμ trÇn cña tÇng. - C¸c líp cÊu t¹o cña sμn vμ cña m¸i b»ng 4.3.2. Bªn ngoμi h×nh vÏ cÇn ghi thªm ngoμi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n vÏ mÆt c¾t kÜ thuËt: 1. - KÝch th íc chiÒu cao bªn ngoμi cöa, lan can, m¸i ®ua so víi ®é cao 0,000 cña c«ng tr×nh. - KÝch th íc ®é cao cña c¸c bé phËn vμ toμn bé c«ng tr×nh. - KÝch th íc chiÒu ngang ®Æc tr ng cña toμn bé c«ng tr×nh 4.3.3. Trong tr êng hîp m¸i dèc kÕt cÊu gç th× cÇn thÓ hiÖn: - TÊt c¶ c¸c mÆt c¾t ®Æc tr ng cña kÕt cÊu m¸i. - Mäi kÝch th íc kÕt cÊu mÆt c¾t cña c¸c bé phËn gç. - C¸c kÝch th íc vÞ trÝ ®é cao cña xμ gç, ®ßn tay vμ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  5. MÆt ®øng 5.1. MÆt ®øng trong hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé vμ lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ® îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ: 1 : 200 5.1.1. Trong hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé cÇn thÓ hiÖn: - MÆt ®øng chÝnh cña c«ng tr×nh - Nh÷ng mÆt ®øng ®Æc tr ng cña c«ng tr×nh 5.1.2. Trong b¶n vÏ mÆt ®øng cÇn thÓ hiÖn: - §é cao 0,00 cña c«ng tr×nh, ®é cao cña ®Ønh m¸i vμ m¸i ®ua. - Cöa ®i, cöa sæ cÇn ph¶i chia kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c, nh ng kh«ng cÇn thÓ hiÖn c¸c nÐt chi tiÕt. - èng khãi, èng th«ng h¬i hay c¸c bé phËn x©y dùng trªn m¸i nh×n thÊy trªn mÆt ®øng. - Mét phÇn hay toμn bé c«ng tr×nh tiÕp gi¸p nÕu cã. 5.1.3. Trong tr êng hîp hå s¬ thiÕt kÕ nªu trªn ® îc thÓ hiÖn ë nh÷ng tØ lÖ kÝch th íc lín h¬n, th× vÉn ¸p dông nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong ®iÒu 5.1. 5.2. MÆt ®øng trong hå s¬ thiÕt kÕ kÜ thuËt ® îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50 5.2.1. Trong hå s¬ thiÕt kÕ kÜ thuËt cÇn thÓ hiÖn tÊt c¶ mäi mÆt ®øng cña c«ng tr×nh 1. 5.2.2. Trong b¶n vÏ mÆt ®øng cÇn thÓ hiÖn: - Nh÷ng bé phËn bªn ngoμi t¸c ®éng, liªn quan tíi ý ®å kiÕn tróc, diÖn tÝch t êng cña c«ng tr×nh (kÝch th íc chia c¸c cöa ®i, cöa sæ, h×nh thï t¹o d¸ng nghÖ thuËt kiÕn tróc, èng dÉn n íc, t êng chÞu löa, èng khãi v.v...) - Mét phÇn mÆt ®øng cña c«ng tr×nh tiÕp gi¸p nÕu cã. Trong tr êng hîp c«ng tr×nh tiÕp gi¸p lμ di tÝch lÞch sö, ®μi kû niÖm th× ph¶i thÓ hiÖn toμn bé, (cã thÓ dïng h×nh ¶nh ®Ó thÓ hiÖn). - §é cao cña c¸c tÇng, nãc nhμ, m¸i ®ua, èng khãi so víi cèt 0,000 cña c«ng tr×nh. 5.3. MÆt ®øng trong hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng ® îc thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 100 hoÆc 1 : 50. 5.3.1. Hå s¬ thiÕt kÕ mÆt ®øng cho thi c«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c mÆt ®øng c«ng tr×nh. Trong tr êng hîp c¸c mÆt ®øng bÞ che khuÊt th× thÓ hiÖn kÕt hîp víi mÆt c¾t. 5.3.2. Hå s¬ thiÕt kÕ cho thi c«ng chØ ® îc phÐp thÓ hiÖn b»ng ® êng nÐt m¶nh. 5.3.3. Hå s¬ thiÕt kÕ c¸c mÆt ®øng cho thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn: - C¸c chi tiÕt, bé phËn ¶nh h ëng tíi bÒ ngoμi cña mÆt ®øng c«ng tr×nh (m¶ng t êng, kÝch th íc chia « cöa sæ, h×nh t îng t¹o d¸ng nghÖ thuËt, èng dÉn n íc, lan can, bËu cöa, èng khãi v.v...) - Mét phÇn cña mÆt ®øng c«ng tr×nh tiÕp gi¸p, tr êng hîp c«ng tr×nh tiÕp gi¸p lμ di tÝch lÞch sö, ®μi kû niÖm th× ph¶i thÓ hiÖn toμn bé (cã thÓ dïng h×nh ¶nh). - §é cao cña èng khãi, nãc nhμ m¸i ®ua so víi ®é cao 0,00 cña c«ng tr×nh - Chó thÝch c¸c vËt liÖu t¹o d¸ng, trang trÝ ë c¸c m¶ng t êng nÕu cã.   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5671 : 1992  5.1.1. Trong tr êng hîp x©y b»ng g¹ch méc, hoÆc t êng cã tr¸t v÷a th× cÇn ph¶i ghi: - §é cao « v¨ng m¸i ®ua - Sè hμng g¹ch liªn kÕt víi mãng (ch©n t êng) - KÝch th íc chiÒu cao cöa vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cöa sæ víi nhau. 6. Chi tiÕt cÊu t¹o kiÕn tróc 6.1. C¸c chi tiÕt cÊu t¹o cña c¸c bé phËn kÕt cÊu trong c«ng tr×nh chñ yÕu ® îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ tõ 1 : 20 ®Õn 1 : 1 6.1.1. Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn: - C¸c chi tiÕt cÊu t¹o ®Æc tr ng nhÊt cña c¸c bé phËn kÕt cÊu - VËt liÖu sö dông, c¸c kÝch th íc chi tiÕt, sè thø tù chi tiÕt. - Trong mét b¶n vÏ nÕu c¸c chi tiÕt ® îc thÓ hiÖn ë c¸c tØ lÖ kh¸c nhau th× bªn c¹nh h×nh vÏ ph¶i ghi tØ lÖ kÝch th íc sö dông. 6.1.2. Trong c¸c h×nh vÏ chi tiÕt ë tØ lÖ 1 : 5, 1 : 2 tïy thuéc vμo mËt ®é nÐt vÏ cã thÓ ghi tªn c¸c líp cÊu t¹o cña chi tiÕt trªn phÇn c¾t hoÆc bªn ngoμi, h×nh vÏ. 6.1.3. Trong c¸c h×nh vÏ chi tiÕt ë tØ lÖ 1 : 1 kh«ng cÇn kÝ hiÖu vËt liÖu sö dông, ® êng kÝch th íc vμ sè kÝch th−íc. 6.1.4. C¸c b¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó ®Æt s¶n xuÊt tr íc ® êng thÓ hiÖn víi tØ lÖ 1 : 20 ®Õn 1:1. Cã thÓ tham kh¶o c¸c tØ lÖ d íi ®©y: - Khu«n cöa, chi tiÕt èp ch©n t êng - Khung m¸i ®ua, khu«n cöa, vËt liÖu èp ch©n t êng, tØ lÖ 1 : 20, 1 : 10, 1 :5, 1 : 2, 1 : 1. - ThiÕt bÞ èng khãi: 1 : 10 - Bé phËn èn khãi kÐo dμi: 1 : 50, 1 : 20 - CÇu thang: 1 : 20, 1 : 10 hoÆc 1 : 1 - Lan can, tay vÞn: 1 : 20 hoÆc 1 : 2 - C¸c bé phËn cÊu t¹o kim lo¹i máng, c¸c cÊu t¹o cña m¸i b»ng 1 : 5, 1 : 2 hoÆc 1 : 1 - CÊu t¹o cña khe lón 1 : 2 hoÆc 1 : 1 - Nh÷ng cÊu t¹o cña kÕt cÊu m¸i b»ng gç, cöa cèng, cöa sæ: 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5 - Nh÷ng b¶n vÏ chi tiÕt ®¸ hoa, ®¸ röa: 1 : 10, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1. - Hμng rμo: 1 : 20, 1 : 5. - KÕt cÊu cöa: mÆt ®øng: 1 : 20, 1 : 10. - Chi tiÕt : 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1.   Page 9 
Đồng bộ tài khoản