Tài liệu TCVN 5896 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
84
lượt xem
19
download

Tài liệu TCVN 5896 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5896 1995: Bản vẽ xây dựng- Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu liên quan tới việc sắp xếp, bố trí và nội dung của các phần dành để vẽ hình, để chú thích bằng chữ và để kẻ khung tên trên các bản vẽ xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 5896 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 B¶n vÏ x©y dùng- C¸c phÇn bè trÝ h×nh vÏ, chó thÝch b»ng ch÷ vμ khung tªn trªn b¶n vÏ 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu liªn quan tíi viÖc s¾p xÕp, bè trÝ vμ néi dung cña c¸c phÇn dμnh ®Ó vÏ h×nh, ®Ó chó thÝch b»ng ch÷ vμ ®Ó kÎ khung tªn trªn c¸c b¶n vÏ x©y dùng. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn 3. C¸ch bè trÝ tæng qu¸t (xem h×nh 1 vμ h×nh 2) ISO 3098 - 1 - 1974 B¶n vÏ kÜ thuËt - Ch÷ viÕt PhÇn 1: C¸c kiÓu ch÷ th−êng dïng ISO 7200 - 1984, B¶n vÏ kÜ thuËt - Khung tªn.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995    Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 B¶n vÏ chñ yÕu chia thμnh c¸c phÇn sau: - PhÇn bè trÝ h×nh vÏ (xem ®iÒu 4); - PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ (xem ®iÒu 5); - PhÇn khung tªn (xem ISO 7200) 4. PhÇn bè trÝ h×nh vÏ C¸c h×nh trong mét b¶n vÏ ®−îc s¾p xÕp theo hμng vμ theo cét. Mét h×nh nÕu ®−îc coi lμ h×nh vÏ chÝnh ph¶i ®Æt t¹i gãc trªn bªn tr¸i cña b¶n vÏ hoÆc cña mét nhãm c¸c h×nh vÏ. NÕu cã thÓ ®−îc th× sau khi vÏ xong c¸c h×nh, nªn gËp tê giÊy vÏ theo khæ A4. 5. PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ 6.1. §iÒu kho¶n chung:Trªn b¶n vÏ, phÇn chó thÝch b»ng ch÷ ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc hiÓu râ néi dung cña b¶n vÏ (xem ®iÒu 5-2), kh«ng kÓ c¸c chó thÝch cÇn thiÕt ®−îc ghi c¹nh c¸c h×nh vÏ trong phÇn bè trÝ h×nh vÏ. PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ th−êng ®−îc ®Æt ë lÒ bªn ph¶i cña b¶n vÏ (xem h×nh 1); chiÒu réng cña phÇn nμy b»ng chiÒu réng cña khung tªn, réng nhÊt lμ 170 mm hoÆc nhá nhÊt lμ 100 mm. NÕu mét h×nh vÏ chiÕm toμn bé chiÒu réng cña b¶n vÏ th× phÇn chó thÝch b»ng ch÷ ®−îc ®Æt ë lÒ phÝa d−íi cña b¶n vÏ (xem h×nh 2); chiÒu cao cña phÇn nμy ®−îc chän tïy theo yªu cÇu. PhÇn chó thÝch b»ng ch÷ ®−îc chia thμnh c¸c cét cã chiÒu réng thÝch hîp. 6.1. Th«ng tin ghi trong phÇn chó thÝch b»ng ch÷ 6.1.1. §iÒu kho¶n chungC¸c th«ng tin d−íi ®©y th−êng ®−îc ghi trong phÇn chó thÝch b»ng ch÷: - C¸c gi¶i thÝch (xem 5.2.2) - C¸c chØ dÉn (xem 5.2.3) - C¸c tham kh¶o (xem 5.2.4) - H×nh vÏ ®Þnh vÞ (xem 5.2.5) - B¶ng söa ®æi (xem 5.2.6) 6.1.2. C¸c gi¶i thÝchPhÝa d−íi ®Ò môc "c¸c gi¶i thÝch" ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®äc b¶n vÏ, ch¼ng h¹n c¸c gi¶i thÝch cña c¸c kÝ hiÖu ®Æc biÖt, c¸c tªn gäi, c¸c ch÷ viÕt t¾t vμ c¸c ®¬n vÞ kÝch th−íc.   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  5.2.3. C¸c chØ dÉnPhÝa d−íi ®Ò môc "c¸c chØ dÉn" ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hoμn thiÖn nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bμy trªn b¶n vÏ nh»m bæ sung cho c¸c th«ng tin ghi trong phÇn ®Ó vÏ h×nh, ch¼ng h¹n c¸c chØ dÉn liªn quan tíi vËt liÖu, c¸c gia c«ng, c¸c xö lý bÒ mÆt, vÞ trÝ l¾p r¸p, con sè c¸c ®¬n vÞ vμ c¸c kÝch th−íc tæ hîp. NÕu mét vμi ®èi t−îng ®−îc tr×nh bμy trªn b¶n vÏ th× c¸c chØ dÉn tæng qu¸t ph¶i ®Æt trong phÇn chó thÝch b»ng ch÷, cßn c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt ®−îc ®Æt ngay bªn c¹nh h×nh vÏ t−¬ng øng. 5.2.4. C¸c tham kh¶oPhÝa d−íi ®Ò môc "c¸c tham kh¶o" ghi c¸c b¶n vÏ vμ c¸c tμi liÖu kh¸c cã liªn quan. 5.2.5. H×nh vÏ ®Þnh vÞ   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 H×nh vÏ ®Þnh vÞ ®−îc ®Æt sao cho vÉn thÊy râ sau khi ®· gÊp b¶n vÏ. Tïy theo yªu cÇu, h×nh vÏ ®Þnh vÞ bao gåm c¸c h×nh vÏ sau: - S¬ ®å mÆt b»ng chç x©y dùng cïng víi khu ®Êt, mòi tªn chØ h−íng b¾c, c«ng tr×nh x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh v.v... (xem h×nh 3) - S¬ ®å mÆt b»ng c«ng tr×nh x©y dùng cïng víi khu ®Êt vμ bé phËn v.v... (xem h×nh 4); - S¬ ®å mÆt c¾t ngang c«ng tr×nh x©y dùng cïng víi mÆt b»ng sμn, h−íng nh×n v.v... (xem h×nh 5)   Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 5.2.6. B¶ng söa ®æiB¶ng söa ®æi dïng ®Ó ghi tÊt c¶ nh÷ng thay ®æi nh− c¸c söa ch÷a, c¸c ®iÓm söa bæ sung sau lÇn vËn hμnh ®Çu tiªn. Ngoμi ra, bÊt k× yÕu tè nμo kh¸c cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu lùc cña b¶n vÏ còng ®−îc ghi trong b¶ng söa ®æi. B¶ng söa ®æi bao gåm nh÷ng th«ng tin sau ®©y: - Tªn gäi cña ®iÒu söa ®æi vμ nÕu cÇn, sè l−îng c¸c chç cã söa ®æi; - C¸c chi tiÕt liªn quan tíi sù söa ®æi; - Ngμy söa ®æi; - Ch÷ kÝ cña ng−êi cã tr¸ch nhiÖm söa ®æi. ChiÒu réng cña b¶ng söa ®æi b»ng: a) ChiÒu réng cña khung tªn nÕu b¶ng söa ®æi ®−îc ®Æt ngay phÝa trªn khung tªn; b) Ýt nhÊt lμ 100 mm nÕu b¶ng söa ®æi ®Æt ë phÝa tr¸i cña khung tªn. ChiÒu cao mçi dßng trong b¶ng söa ®æi ph¶i tu©n theo c¸c quy t¾c nªu trong ISO 3098 -1 vμ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu tèi thiÓu vÒ kho¶ng c¸ch cña c¸c dßng c¬ së. VÝ dô vÒ c¸ch bè trÝ mét b¶ng söa ®æi ®−îc tr×nh bÇy trªn h×nh 6. 5.3. C¸ch bè trÝC¸c vÝ dô vÒ c¸ch bè trÝ nμy ®Ó chó thÝch b»ng ch÷ trªn tê giÊy vÏ ®−îc tr×nh bμy trªn c¸c h×nh 7, 8 vμ 9.   Page 6 
  7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995    Page 7 
  8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 5896-1995 6. Th− môc   Page 8 
  9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5896 : 1995  1) ISO 128 - 1982 B¶n vÏ kÜ thuËt - C¸c nguyªn t¾c chung vÒ biÓu diÔn 2) ISO 5457 - 1980 B¶n vÏ kÜ thuËt - Khu«n khæ vμ c¸ch bè trÝ b¶n vÏ 3) ISO 8048 - 1984 B¶n vÏ kÜ thuËt - B¶n vÏ x©y dùng - C¸c h×nh chiÕu, h×nh c¾t vμ mÆt c¾t.   Page 9 
Đồng bộ tài khoản