Tài liệu TCVN 5898 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
141
lượt xem
62
download

Tài liệu TCVN 5898 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5898 1995: Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng – Bản thống kê cốt thép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 5898 1995

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  B¶n vÏ x©y dùng vμ c«ng tr×nh d©n dông B¶n thèng kª cèt thÐp. Building and civil work drawings Bar bending schedules. 0. Më ®Çu Môc ®Ých cña tiªu chuÈn nμy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong viÖc lËp b¶n vÏ thèng kª c¸c thanh cèt thÐp chÞu lùc cho bª t«ng. §Ó thiÕt lËp mét c¸ch râ rμng, kh«ng g©y nhÇm lÉn b¶ng thèng kª, cÇn chØ râ ph−¬ng ph¸p ghi kÝch th−íc sö dông vμ thø tù ghi ë trªn c¸c b¶ng thèng kª cèt thÐp. Sö dông d¹ng th−êng dïng sÏ cã lîi cho viÖc ®¬n gi¶n ho¸ thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o, còng nh− viÖc sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö, nhÊt lμ khi nhËn danh môc c¸c d¹ng th−êng dïng vμ hÖ thèng kÝch th−íc. C¸ch tr×nh bÇy v¨n b¶n thèng kª dùa trªn c¬ së c¸c d¹ng th−êng dïng. 1. Ph¹m vi Tiªu chuÈn nμy nμy thiÕt lËp mét hÖ thèng b¶n thèng kª cña c¸c cèt thÐp, gåm cã: - Ph−¬ng ph¸p ghi kÝch th−íc. - HÖ thèng m· sè c¸c d¹ng thanh; - Danh môc c¸c d¹ng th−êng dïng; - B¶n thèng kª cèt thÐp. 2. LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cèt thÐp dïng ®Ó t¨ng c−êng cho bªt«ng, vμ kh«ng ®Ò cËp ®Õn thÐp h×nh vμ thÐp øng dông tr−íc. 3. Ph−¬ng ph¸p ghi c¸c kÝch th−íc chç uèn C¸c kÝch th−íc chç uèn ®−îc ghi nh− h×nh 1 ®Õn5 C¸c kÝch th−íc lμ kÝch th−íc bªn ngoμi cña thanh cèt thÐp, trõ b¸n kÝnh vμ b¸n kÝnh tiªu chuÈn chç uèn lμ b¸n kÝnh nhá nhÊt cho phÐp cña tiªu chuÈn quèc gia hoÆc c¸c quy ®Þnh kh¸c. ChiÒu dμi tæng (chiÒu dμi c¾t) sÏ ®−îc tÝnh trªn c¬ së b¶n th©n c¸c kÝch th−íc chç uèn víi chiÒu dμi hiÖu chØnh do uèn vμ c¸c mãc. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  6. B¶n thèng kª cèt thÐp B¶ng thèng kª cèt thÐp lμ tμi liÖu dïng ®Ó x¸c ®Þnh vμ thèng nhÊt cho c¸c cèt thÐp chÞu lùc. KÝch th−íc c¸c « cña b¶n thèng kª phô thuéc vμo viÖc sö dông c¸c d¹ng th−êng dïng. 6.1. Néi dung B¶n thèng kª cèt thÐp gåm c¸c néi dung d−íi ®©y: a) CÊu kiÖn – X¸c ®Þnh tªn cÊu kiÖn trong ®ã cã cèt thÐp. b) Sè hiÖu cèt thÐp - §¸nh sè thèng nhÊt cho cèt thÐp; c) Lo¹i thÐp; d) §−êng kÝnh cèt thÐp; e) ChiÒu ®ai cèt thÐp (chiÒu dμi c¾t tÝnh c¶ hoÆc gi¶m ®i do uèn, tÝnh to¸n theo kÝch th−íc vμ b¸n kÝnh cho trong ®iÒu k); xem môc 3. f) Sè l−îng c¸c cÊu kiÖn; g) Sè l−îng cèt thÐp trong mçi cÊu kiÖn; h) Tæng sè cèt thÐp f) g); Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5898 : 1995  i) Tæng sè chiÒu dμi e) h); j) M· sè d¹ng (theo môc 5); k) KÝch th−íc chç uèn; l) KÝ hiÖu söa ®æi; m) Khung tªn. VÝ dô b¶ng thèng kª cèt thÐp xem b¶ng 3. 6.2. C¸c d¹ng ®Æc biÖt Khi dïng c¸c d¹ng uèn ®Æc biÖt, ph¶i vÏ chóng d−íi d¹ng s¬ ®å cã ghi kÝch th−íc, s¬ ®å ®ã ®−îc ®Æt ë chç th−êng dïng cã ghi c¸c kÝch th−íc uèn. 6.3. Khung tªn. Khung tªn ®−îc ®Æt phÝa d−íi b¶ng thèng kª vμ gåm nh÷ng néi dung sau: a) Tªn ng−êi thiÕt kÕ; b) Tªn ®å ¸n; c) Ngμy lËp Ng−êi lËp Ng−êi kiÓm tra; d) Sè hiÖu b¶n vÏ; e) Sè hiÖu b¶n thèng kª cèt thÐp; f) KÝ hiÖu söa ®æi vμ ngμy söa ®æi lÇn cuèi cïng; g) Ghi chó b¶n thèng kª ®−îc lËp theo quy ®Þnh ISO 4066 7. B¶n tæng hîp Khi cÇn, cã thÓ dïng b¶n tæng hîp víi mçi lo¹i thÐp lËp mét b¶n riªng. ThÝ dô b¶ng thèng kª theo ISO – c¸c kÝch th−íc b»ng milimÐt Page 8 
Đồng bộ tài khoản