Tài liệu TCVN 6078 : 1995

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
228
lượt xem
38
download

Tài liệu TCVN 6078 : 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng nhà ở. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn _ TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng.Từ vựng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 6078 : 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995 B¶n vÏ nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng -B¶n vÏ l¾p ghÐp c¸c kÕt cÊu chÕ s½n 1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung ®Ó lËp c¸c b¶n vÏ thi c«ng dµnh cho lÜnh vùc l¾p ghÐp kÕt cÊu chÕ s½n trong c«ng t¸c x©y dùng vµ x©y dùng nhµ ë. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn - TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) B¶n vÏ kiÕn tróc vµ x©y dùng. Tõ vùng. - TCVN 5899 : 1995 (ISO 4157/1) B¶n vÏ x©y dùng - PhÇn I: ThiÕt kÕ nhµ vµ c¸c bé phËn cña nhµ. - ISO 128 - 1982. B¶n vÏ kÜ thuËt. Nguyªn t¾c chung ®Ó thÓ hiÖn. - ISO 129 -1985. B¶n vÏ kÜ thuËt. ThÓ hiÖn kÝch th|íc, nguyªn t¾c chung, ®Þnh nghÜa, ph|¬ng ph¸p thÓ hiÖn vµ nh÷ng chó dÉn ®Æc biÖt. - I SO 2444 - Mèi liªn kÕt trong x©y dùng - Tõ vùng. - ISO 2445 - 1972. Mèi liªn kÕt trong x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ. - ISO 2553 - 1984. Hµn - KÝ hiÖu thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ. - ISO 4068 - 1978. B¶n vÏ nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông - §|êng trôc ISO 5457 - 1980. B¶n vÏ kÜ thuËt- KÝch th|íc vµ bè trÝ thÓ hiÖn - ISO 6284 - 1985. Dung sai trong x©y dùng - Chó dÉn dung sai trªn b¶n vÏ x©y dùng. - ISO 7200 - 1984. B¶n vÏ kÜ thuËt - Khung tªn - ISO 7437 -1990. B¶n vÏ kÜ thuËt -B¶n vÏ x©y dùng -Nguyªn t¾c chung ®Ó lËp b¶n vÏ thi c«ng c¸c kÕt cÊu chÕ s½n. - ISO 8048 - 1984. B¶n vÏ kÜ thuËt - B¶n vÏ x©y dùng - ThÓ hiÖn mÆt nh×n, mÆt c¾t vµ tiÕt diÖn. 3. §Þnh nghÜa 3.1. KÕt cÊu chÕ s½n: KÕt cÊu ®|îc l¾p r¸p b»ng c¸c cÊu kiÖn chÕ s½n. 3.2. CÊu kiÖn chÕ s½n: Bé phËn cña kÕt cÊu chÕ s½n ®|îc chuyÓn ®Õn c«ng tr|êng x©y dùng lµm mét phÇn cña kÕt cÊu chÕ s½n. 4. Hå s¬ 4.1. PhÇn chung Hå s¬ kÕt cÊu chÕ s½n gåm: a) Nh÷ng b¶n vÏ ®Þnh vÞ (B¶n vÏ bè trÝ chung) b) Nh÷ng b¶n vÏ chi tiÕt c) Nh÷ng b¶n danh môc cÊu kiÖn (vµ nh÷ng b¶n vÏ bè trÝ c¸c cÊu kiÖn) d) Qui ®Þnh kÜ thuËt bæ sung vµ c¸c danh s¸ch vËt liÖu phô, nh÷ng chØ dÉn riªng vÒ bèc dì, vËn chuyÓn Nh÷ng tµi liÖu nµy ph¶i ®|îc chuÈn bÞ theo ®óng tiªu chuÈn thÝch hîp ®· cho ë môc 2.
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995 4.2. Nh÷ng b¶n vÏ ®Þnh vÞ 4.2.1. B¶n vÏ ®Þnh vÞ lµ biÓu thÞ ®¬n gi¶n hãa mét kÕt cÊu chÕ s½n vµ vÞ trÝ c¸c cÊu kiÖn ®· ®|îc kÝ hiÖu. C¸c cÊu kiÖn th|êng ®|îc tr×nh bµy b»ng ®o¹n ®|êng nÐt rÊt ®Ëm (xem h×nh 1, 3 vµ 4) hoÆc b»ng ®|êng bao ®¬n gi¶n §èi víi mçi nhãm c¸c cÊu kiÖn chÕ s½n liªn hÖ b»ng nh÷ng ®iÒu kiÖn x©y dùng gièng nhau, c¸c b¶n vÏ ®Þnh vÞ ph¶i ®|îc ghi theo tr×nh tù qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. NÕu cÇn thiÕt, s¬ ®å tÝnh to¸n hoÆc s¬ ®å t¶i träng ph¶i ®|îc tr×nh bµy trªn b¶n vÏ vÞ trÝ, nã sÏ cho biÕt c¸c giíi h¹n t¶i träng, tr×nh tù x©y l¾p vµ c¸c chi tiÕt kh¸c liªn quan ®Õn l¾p dùng nh| mèi nèi liªn kÕt vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m ®Ó thi c«ng, vµ sÏ tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã th«ng tin nh| vËy. Nh÷ng b¶n vÏ ®Þnh vÞ kÕt cÊu chÕ s½n ph¶i thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu sau: a) Bè trÝ trôc l|íi täa ®é cña c«ng tr×nh. b) Nh·n hiÖu c¸c cÊu kiÖn. c) Quan hÖ cña c¸c cÊu kiÖn víi bè trÝ trôc l|íi täa ®é. d) Cao ®é riªng cña c¸c cÊu kiÖn. e) ChØ dÉn tham kh¶o c¸c b¶n vÏ chi tiÕt. CÊu kiÖn ph¶i ®|îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt b»ng (hoÆc) mÆt c¾t hoÆc mÆt nh×n, nh| ®· minh häa trªn c¸c h×nh tõ 1 ®Õn 6. C¸c b¶n vÏ ®Þnh vÞ cho c¸c kÕt cÊu kh«ng gian 3 chiÒu phøc t¹p ph¶i ®|îc thùc hiÖn ë c¸c mÆt ph¼ng kh¸c C¸c tØ lÖ thÝch hîp cho c¸c b¶n vÏ ®Þnh vÞ lµ 1 : 50, 1 : 100; vµ 1 : 200. 4.2.2. Trªn c¸c b¶n vÏ mãng chÕ s½n vµ c¸c kÕt cÊu d|íi ®Êt kh¸c còng nªn thÓ hiÖn a) §|êng bao ®¸y mãng. b) Líp ®Öm mãng (nÐt ®øt qu·ng). c) C¸c kÝch th|íc. d) Quan hÖ cña chóng víi s¬ ®å bè trÝ c¸c trôc. e) C¸c dÇm mãng. f) C¸c t|êng tÇng hÇm. C¸c b¶n vÏ vÞ trÝ mãng vµ c¸c kÕt cÊu d|íi ®Êt kh¸c sÏ ®|îc tr×nh bµy víi gi¶ thiÕt r»ng nÒn ®Êt lµ trong suèt. 4.2.3. Trong phÇn tªn cña b¶n vÏ ®Þnh vÞ sµn chÕ s½n, ph¶i nªu ®|îc sè thø tù c¸c sµn hoÆc cao tr×nh cña sµn trung gian hoÆc chiÕu nghØ cÇu thang, phï hîp víi TCVN 5899 : 1995 (ISO 4157/1). 4.2.4. Trong khi ph¸c th¶o c¸c b¶n vÏ ®Þnh vÞ cho c¸c kÕt cÊu t|êng panen chÕ s½n cÊu kiÖn ph¶i ®|îc thÓ hiÖn b»ng ®|êng bao nÐt ®Ëm (xem h×nh 6). 4.3. B¶n vÏ chi tiÕt. 4.3.1. C¸c chi tiÕt cã thÓ ®|îc thÓ hiÖn ë c¸c b¶n vÏ riªng hoÆc gép c¶ nh| th«ng tin bæ sung trªn b¶n vÏ ®Þnh vÞ. C¸c tØ lÖ thÝch hîp cho c¸c chi tiÕt lµ 1 : 20; 1 : 10; vµ 1 : 5 C¸c chi tiÕt ph¶i ®|îc chó thÝch chÝnh x¸c trªn b¶n vÏ ®Þnh vÞ t|¬ng øng. C¸c chi tiÕt ph¶i ®|îc ghi vµo cïng thø tù cña chØ dÉn cña mÆt c¾t t|¬ng øng trªn b¶n vÏ. 4.3.2. ThÓ hiÖn mèi liªn kÕt ph¶i lµ mét phÇn chÝnh trong b¶n vÏ chi tiÕt. Mèi liªn kÕt th|êng ®|îc thÓ hiÖn trªn mét b¶n vÏ riªng. - Sù thÓ hiÖn mèi liªn kÕt ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c kÕt cÊu chÕ s½n t¹i chç
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995 l¾p ghÐp vµ nh÷ng chç cÇn thÓ hiÖn: a) M¹ng l|íi trôc l¾p ®Æt. b) KÝch th|íc mèi liªn kÕt kÌm theo chó gi¶i cÇn thiÕt vÒ dung sai. c) KÝ hiÖu quy |íc cña cÊu kiÖn thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ ®Þnh vÞ vµ nÕu cÇn thiÕt ph¶i cã dÊu hiÖu kÌm theo x¸c ®Þnh bÒ mÆt l¾p ghÐp cña mèi liªn kÕt. d) Ph|¬ng ph¸p nèi nh| hµn, nèi b»ng bul«ng hoÆc sö dông c¸c mãc cèt thÐp ®Ó nèi trªn c«ng tr|êng. e) Nh÷ng bé phËn cÊu thµnh vµ c¸c chi tiÕt nèi bao gåm c¶ nh÷ng vËt liÖu sö dông. - Hai mèi liªn kÕt gièng nhau ph¶i ®|îc thÓ hiÖn nh| hai mèi liªn kÕt ®éc lËp riªng biÖt vµ cã kÝ hiÖu quy |íc riªng. - NÕu cÇn thiÕt ®Ó ph©n biÖt gi÷a h×nh vÏ minh häa c¸c liªn kÕt yªu cÇu l¾p vµ ghÐp nh÷ng liªn kÕt yªu cÇu miªu t¶ sù hoµn thiÖn mèi nèi (nh| chèng ¨n mßn, gi·n në nhiÖt v.v...) hoÆc gi÷a nh÷ng liªn kÕt ®Öm, liªn kÕt g¾n vµ liªn kÕt më cÇn ph¶i sö dông nh÷ng kÝ hiÖu quy |íc riªng biÖt hoÆc kÝ hiÖu cã gi¶i thÝch trªn b¶n vÏ. VÝ dô vÒ thÓ hiÖn h×nh vÏ cña mèi liªn kÕt cho trong h×nh 7 vµ 8. Chó thÝch: ë nh÷ng tr|êng hîp cÇn thiÕt h×nh vÏ cña mèi liªn kÕt ph¶i cã lêi chó gi¶i kÌm theo nh| trong c¸c tr|êng hîp chó gi¶i qu¸ tr×nh ghÐp, l¾p r¸p vµ chèng ¨n mßn. 4.4. C¸c danh môc cÊu kiÖn 4.4.1. B¶ng danh môc cÊu kiÖn lµ tµi liÖu liÖt kª c¸c bé phËn cña kÕt cÊu chÕ s½n. 4.4.2. B¶ng danh môc cÊu kiÖn sÏ bao gåm th«ng tin theo thø tù liÖt kª d|íi ®©y a) KÝ hiÖu duy nhÊt chØ cÊu kiÖn b) §Æt tªn cÊu kiÖn c) Sè l|îng cña c¸c cÊu kiÖn 4.4.3. B¶ng danh môc cÊu kiÖn còng ph¶i bao gåm th«ng tin sau vµ nÕu nh| vËy, theo thø tù liÖt kª d|íi a) Khèi l|îng, tÝnh b»ng kil«gam hoÆc tÊn b) C¸c kÝch th|íc. c) Tæng khèi l|îng, tÝnh b»ng kil«gam hoÆc tÊn. d) C¸c tµi liÖu tham kh¶o ®Æc biÖt e) NhËt xÐt NÕu b¶ng danh môc cÊu kiÖn ®|îc chuÈn bÞ trªn mét vµi tê riªng, mçi tê ph¶i cã khung tªn ®Æt phÝa d|íi b¶ng danh môc. 5. §Æt tªn c¸c cÊu kiÖn chÕ s½n 5.1. Trªn b¶n vÏ ®Þnh vÞ c¸c cÊu kiÖn chÕ s½n ph¶i ®|îc biÓu thÞ b»ng kÝ hiÖu quy |íc. C¸c cÊu kiÖn gièng nhau ph¶i cã kÝ hiÖu quy |íc nh| nhau. C¸c cÊu kiÖn vËn chuyÓn thñ c«ng ph¶i ®|îc chØ râ b»ng kÝ hiÖu ®éc lËp. KÝ hiÖu quy |íc cña c¸c cÊu kiÖn trªn b¶n vÏ ®Þnh vÞ vµ b¶n vÏ chi tiÕt ph¶i ghi ngay liÒn phÇn h×nh vÏ cña cÊu kiÖn (xem h×nh 9a vµ 9b hoÆc víi ®|êng dãng, xem h×nh 9c). C¸c kÝ hiÖu quy |íc cho trong c¸c h×nh vÏ chØ lµ c¸c vÝ dô. Chó thÝch:
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995 Nh÷ng h×nh vÏ tõ 1 ®Õn 10 thuéc mét kÕt cÊu ®iÓn h×nh ®¬n gi¶n vµ chØ sö dông víi môc ®Ých minh häa.
  5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995
  6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995
  7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995
  8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995
  9. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6078 : 1995
Đồng bộ tài khoản