Tài liệu TCXD 149 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
81
lượt xem
18
download

Tài liệu TCXD 149 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 149 1986: Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn: Tiêu chuẩn này được tuân thủ khi thiết kế chống ăn mòn cho các cấu xây dựng của nhà và công trình chịu tác động của môi trường xâm thực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXD 149 1986

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 B¶o vÖ kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn Anti corrosion for building structures 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy ®−îc tu©n thñ khi thiÕt kÕ chèng ¨n mßn cho c¸c cÊu x©y dùng cña nhμ vμ c«ng tr×nh chÞu t¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc. Ghi chó: 1. Khi thiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn cho kÕt cÊu x©y dùng ngoμi tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn t−¬ng tù ®· ®−îc UBXD Nhμ n−íc Liªn X« phª duyÖt hay tho¶ thuËn. 2. Khi thiÕt kÕ b¶o vÖ cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn do dßng ®iÖn còng nh− n¬i cã chÊt th¶i phãng x¹ hay h¬i thuû ng©n th× ph¶i tu©n theo c¸c v¨n b¶n riªng biÖt vÒ thiÕt kÕ b¶o vÖ chèng ¨n mßn c¸c kÕt cÊu nhμ cña ngμnh s¶n xuÊt, vÒ tiªu chuÈn ®· ®−îc UBXD Nhμ n−íc Liªn X« phª duyÖt hay tho¶ thuËn. 1.2. Nh»m môc ®Ých gi¶m thÊp t¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc ®Õn kÕt cÊu x©y dùng cña nhμ vμ c«ng tr×nh, khi thiÕt kÕ cÇn ph¶i xem xÐt tíi gi¶i ph¸p quy ho¹ch tæng mÆt b»ng, gi¶i ph¸p mÆt b»ng h×nh khèi kiÕn tróc vμ gi¶i ph¸p kÕt cÊu theo t¸c ®éng cña m«i tr−êng cÇn ph¶i lùa chän lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã ®é kÝn tèi ®a, b¶o ®¶m ®é bÒn cña mèi nèi vμ liªn kÕt trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ ®−êng èng dÉn còng nh− xem xÐt viÖc th¶i h¬i vμ b¶o ®¶m viÖc bè trÝ c¸c qu¹t hót vμ ®Èy giã ë n¬i cã nhiÒu khÝ th¶i ¨n mßn nh»m b¶o ®¶m ®¶y chóng ra xa vïng kÕt cÊu hay lμm gi¶m nång ®é khÝ ®èt. 1.3. Khi thiÕt kÕ b¶o vÖ chèng ¨n mßn kÕt cÊu x©y dùng ph¶i xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Þa chÊt thuû v¨n n¬i x©y dùng còng nh− møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc, ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh, tÝnh chÊt cña vËt liÖu ®−îc sö dông vμ d¹ng kÕt cÊu x©y dùng. 2. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc lª kÕt cÊu phi kim lo¹i 2.1. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc lªn kÕt cÊu khi kim lo¹i ®· ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: §èi víi m«i tr−êng khÝ theo lo¹i vμ nång ®é cña c¸c chÊt khÝ, ®é hoμ tan cña khÝ trong n−íc, ®é Èm vμ nhiÖt ®é. §èi víi m«i tr−êng láng theo sù xuÊt hiÖn vμ nång ®é cña c¸c nh©n tè ¨n mßn, nhiÖt ®é, ¸p lùc hay tèc ®é chuyÓn ®éng cña chÊt láng trªn bÒ mÆt kÕt cÊu ®èi víi m«i tr−êng r¾n (muèi nhò t−¬ng, bôi, ®Êt) theo ®é mÞn, ®é hoμ tan trong n−íc, ®é hót Èm, ®é Èm cña m«i tr−êng xung quanh. 2.2. Theo møc ®é t¸c ®éng lªn kÕt cÊu, m«i tr−êng ph©n ra c¸c lo¹i: Kh«ng ¨n mßn, ¨n mßn yÕu, ¨n mßn trung b×nh vμ ¨n mßn m¹nh. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc lªn kÕt cÊu phi kim lo¹i ®−îc nªu ë phô lôc 1 (b¶ng 22) 2.3. Møc ®é t¸c ®éng cña m«i tr−êng khÝ ¨n mßn liªn kÕt phi - kim lo¹i ®−îc nªu ë b¶ng 1; nhãm c¸c khÝ ¨n mßn ®−îc ph©n lo¹i vμ nång ®éng nªu trong phô lôc 2 (b¶ng 23). 2.4. Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr−êng chÊt r¾n trªn kÕt cÊu x©y dùng phi kim lo¹i nªu ë b¶ng 2.   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 2.5. Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc, m«i tr−êng trªn kÕt cÊu bª t«ng dùa vμo chØ tiªu cña m«i tr−êng ¨m mßn (®Æc tr−ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn theo lo¹i I, II, vμ lo¹i III) vμ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh nªu trong b¶ng 3a, 3b vμ 3c. B¶ng 1: Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr−êng khÝ ®èi víi kÕt cÊu phi kim lo¹i §é Èm kh«ng khÝ trong Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr−êng khÝ ®èi víi kÕt cÊu phßng tÝnh Nhãm b»ng % khÝ (theo Vïng Èm b¶ng 23 (theo ch−¬ng Bª t«ng vμ xi G¹ch cña phô Bª t«ng vμ cèt cña quy m¨ng a-mi- Gç lôc 2) thÐp ph¹m CHИΠ- ¨ng §Êt sÐt nÐn A7 -Π II- 71) Silic¸t dÎo 1 2 3 4 5 6 7 Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n A Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n mßn mßn mßn mßn Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n B Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n mßn Nhá h¬n hoÆc mßn mßn mßn b»ng 60 C ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu - - - kh« ¡n mßn trung ¡n mßn trung D ¡n mßn yÕu - - b×nh b×nh Kh«ng ®−îc Kh«ng ®−îc E - - - phÐp sö dông phÐp sö dông Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n A Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n mßn mßn mßn mßn B - ¡n mßn yÕu - - - ¡n mßn trung ¡n mßn trung ¡n mßn trung Tõ 61 ®Õn 75 C ¡n mßn yÕu b×nh b×nh b×nh B×nh th−êng ¡n mßn trung D ¡n mßn m¹nh ¡n mßn m¹nh b×nh Kh«ng ®−îc Kh«ng ®−îc E ¡n mßn m¹nh ¡n mßn yÕu - phÐp sö dông phÐp sö dông Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n A ¡n mßn yÕu Kh«ng ¨n mßn ¡n mßn yÕu mßn mßn ¡n mßn trung Kh«ng ¨n ¡n mßn trung B ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu b×nh mßn b×nh Lín h¬n 75 ¡n mßn trung ¡n mßn trung Èm C ¡n mßn m¹nh ¡n mßn m¹nh - b×nh b×nh D ¡n mßn m¹nh ¡n mßn m¹nh ¡n mßn m¹nh - - Kh«ng ®−îc Kh«ng ®−îc E ¡n mßn m¹nh ¡n mßn yÕu ¡n mßn m¹nh phÐp sö dông phÐp sö dông TÝnh c¶ ¶nh h−ëng cña ¨n mßn sinh vËt theo CHИΠB- 4 -71 ch−¬ng KÕt cÊu gç vμ Quy ph¹m thiÕt kÕ Chó thÝch: T¸c ®éng cña m«i tr−êng x©m thùc ®èi víi tÊt c¶ vËt liÖu phi kim lo¹i trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é d−¬ng tíi 500C.   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 B¶ng 2: Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr−êng r¾n ®èi víi kÕt cÊu phi kim lo¹i §é Èm kh«ng khÝ trong Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña m«i tr−êng r¾n ®èi víi kÕt cÊu phi phßng tÝnh §Æc tr−ng kim lo¹i b»ng % cña m«i Vïng Èm tr−êng r¾n Bª t«ng vμ xi G¹ch Bª t«ng vμ CHИΠ- A7 -Π m¨ng a-mi- Gç §Êt sÐt nÐn cèt thÐp Silic¸t II- 71) ¨ng dÎo 1 2 3 4 5 6 7 Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Ýt hoμ tan mßn mßn mßn mßn mßn Nhá h¬n hoÆc Hoμ tan tèt Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n b»ng 60 ¡n mßn yÕu hót Èm Ýt mßn mßn mßn mßn kh« Hoμ tan tèt ¡n mßn trung Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n ¡n mßn m¹nh ¡n mßn yÕu hót Èm Ýt b×nh mßn mßn Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Ýt hoμ tan mßn mßn mßn mßn mßn Tõ 61 ®Õn 75 Hoμ tan tèt ¡n mßn trung Kh«ng ¨n ¡n mßn ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu B×nh th−êng hót Èm Ýt b×nh mßn yÕu Hoμ tan tèt ¡n mßn trung Kh«ng ¨n ¡n mßn ¡n mßn m¹nh ¡n mßn yÕu hót Èm Ýt b×nh mßn yÕu Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n Kh«ng ¨n ¡n mßn Ýt hoμ tan ¡n mßn yÕu mßn mßn mßn yÕu L¬n h¬n 75 Hoμ tan tèt ¡n mßn trung ¡n mßn trung ¡n mßn ¡n mßn m¹nh ¡n mßn yÕu Èm hót Èm Ýt b×nh b×nh trung b×nh Hoμ tan tèt ¡n mßn trung ¡n mßn ¡n mßn trung ¡n mßn ¡n mßn yÕu hót Èm Ýt b×nh** m¹nh** b×nh trung b×nh * Gäi muèi Ýt hoμ tan khi ®é hoμ tan cña muèi d−íi 2g/l, hoμ tan tèt khi trªn 2g/l. Gäi lμ muèi hót Èm Ýt khi cã ®é Èm t−¬ng ®èi c©n b»ng ë nhiÖt ®é 200C lμ b»ng vμ lín h¬n 60%, cßn ®èi víi muèi hót Èm th× nhá h¬n 60% Danh môc c¸c lo¹i muèi hoμ tan phæ biÕn vμ ®Æc tr−ng cña chóng dÉn trong phô lôc 3 (b¶ng 24) * Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn ®−îc chÝnh x¸c thªm khi xÐt tíi ®é ¨n mßn cña dung dÞch t¹o thμnh theo b¶ng 3. Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc - m«i tr−êng ®èi víi bª t«ng trong kÕt cÊu phô thuéc chØ vμo chØ sè ¨n mßn cña m«i tr−êng, ®Æc tr−ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn lo¹i I vμ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh. B¶ng 3a ChØ tiªu C«ng tr×nh chÞu ¸p lùc ¨n mßn Møc §Êt thÊm m¹nh vμ trung cña m«i ®é t¸c b×nh K θ > 0,1 m/ngμy §Êt thÊm yÕu K θ < 0,1 C«ng tr×nh chÞu ¸p lùc tr−êng ®éng ®ªm vμ hå chøa n−íc m/ngμy ®ªm ®Æc ¨n §é ch¾c ®Æc cña bª t«ng tr−ng mßn cho qu¸ cña Ch¾c Ch¾c Ch¾c tr×nh ¨n m«i B×nh Ch¾c ®Æc ®Æc B×nh Ch¾c ®Æc ®Æc B×nh Ch¾c ®Æc ®Æc mßn lo¹i tr−êng th−êng ®Æc cao biÖt th−êng ®Æc cao biÖt th−êng ®Æc cao biÖt I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 >2 Kh«ng >1,4 1,4 < 0,7 Kh«ng Kh«ng Kh«ng
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 B¶ng 3b- Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc- m«i tr−êng ®èi víi bª t«ng trong kÕt cÊu theo chØ tiªu ¨n mßn cña m«i tr−êng ®Æc tr−ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn d¹ng II vμ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh. §iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh ChØ tiªu ¨n mßn cña C«ng tr×nh kh«ng cã ¸p lùc Møc ®é m«i tr−êng t¸c ®éng §Êt thÈm thÊu m¹nh vμ trung b×nh §Êt thÈm thÊu yÕu Kθ=0,1 m/ngμy ®ªm vμ hå chøa ¨n mßn ®ªm cho qu¸ n−íc cña m«i tr×nh ¨n tr−êng §é ch¾c ®Æc cña bª t«ng mßn d¹ng II Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc B×nh Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc B×nh th−êng B×nh th−êng cao ®Æc biÖt cao ®Æc biÖt th−êng cao ®Æc biÖt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kh«ng ¨n >6,5 >5,9 >4,9 >5 >5 >3,9 >6,5 >5,9 >5,4 mßn ¨n mßn 6,5-6 5,9-5 4,9-4 5-4 5-4 3,9-3 6,5-6 5,9-5,5 5,4-5 yÕu ChØ tiªu PH ¨n mßn 5,9-5 4,9-4 3,9-2 5,9-3 3,9-1 2,9-1,5 5,9-5,5 5,4-5 4,9-4 trung b×nh ¨n mßn Kh«ng ®−îc
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 manhª mg/l ¨n mßn 1001-1500 1501-2000 2001-3000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 1001-1500 1501-2000 22001-3000 yÕu ¨n mßn 1501-2000 2001-3000 3001-4000 2501-3000 3001-4000 4001-5000 1501-2000 2001-3000 3001-4000 trung b×nh ¨n mßn Kh«ng sö Kh«ng sö Kh«ng sö >3000 >4000 >4000 >5000 >3000 >4000 m¹nh dông ®−îc dông ®−îc dông ®−îc Kh«ng ¨n mßn ≤50 ≤60 ≤80 ≤80 ≤90 ≤100 ≤30 ≤50 ≤60 ¨n mßn 51-60 61-80 81-90 91-100 101-120 31-50 51-60 51-60 61-81 Hμm l−îng yÕu kiÒm m¹nh g/l ¨n mßn 61-80 81-100 101-150 91-100 101-120 121-170 51-60 61-80 81-120 trung b×nh ¨n mßn Kh«ng ®−îc Kh«ng sö Kh«ng sö 101-150 151-170 120 171-200 81-120 126-150 m¹nh sö dông dông ®−îc dông ®−îc B¶ng 3c: Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc m«i tr−êng ®èi víi bª t«ng trong kÐt cÊu phô thuéc vμo chØ tiªu ¨n mßn cña m«i tr−êng, ®Æc tr−ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn d¹ng II vμ ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh. ChØ tiªu ¨n §iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh mßn cña C«ng tr×nh kh«ng cã ¸p lùc Møc ®é m«i tr−êng §Êt thÈm thÊu m¹nh vμ trung b×nh t¸c ®éng §Êt thÈm thÊu yÕu Kθ=0,1 m/ngμy ®ªm vμ hå chøa ¨n mßn ®ªm cho qu¸ n−íc cña m«i tr×nh ¨n §é ch¾c ®Æc cña bª t«ng tr−êng mßn d¹ng Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc B×nh Ch¾c ®Æc Ch¾c ®Æc II B×nh th−êng B×nh th−êng cao ®Æc biÖt cao ®Æc biÖt th−êng cao ®Æc biÖt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hμm l−îng Sunfat, mg/l tÝnh ®æi ra ion, So4 ®èi víi: a) Xim¨ng Kh«ng ¨n 300 400 500 500 500 600 250 400 500 Poãc l¨ng mßn   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 pud¬ lan, ¨n mßn Xim¨ng 301-400 401-500 501-800 501-800 501-600 601-800 251-400 401-500 501-800 yÕu Poãc l¨ng ¨n mßn xØ khÝ hμm 401-500 501-800 801-1200 501-600 601-800 801-1200 401-500 501-800 801-1000 trung b×nh l−îng ion CL ¨n mßn Kh«ng ®−îc Kh«ng ®−îc Kh«ng ®−îc CL≤1000 >800 >1200 >800 >1200 >800 >1200 m¹nh sö dông sö dông sö dông mg/l Kh«ng ¨n (150+0.15C (250+0.15C (350+0.15C (150+0.15C (350+0.15C (440+0.15CL (150+0.15C (250+0.15C (350+0.15C mßn L) ≤1000 L) ≤1200 L) ≤1400 L) ≤1000 L) ≤1400 ) ≤1700 L) ≤1000 L) ≤1200 L) ≤1400 (150+0.15C (250+0.15C (350+0.15C (150+0.15C (350+0.15C (150+0.15C (250+0.15C (350+0.15C (440+0.15CL L) ≤1000 L) ≤1200 L) ≤1400 L) ≤1000 L) ≤1400 L) ≤1000 L) ≤1200 L) ≤1400 ¨n mßn ) ≤1700 ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn yÕu (650+0.15CL (250+0.15C (350+0.15C (650+0.15C (350+0.15C (450+0.15C (250+0.15C (350+0.15C (650+0.15C ) ≤2300 L) ≤1200 L) ≤1400 L) ≤1700 L) ≤1400 L) ≤1700 L) ≤1200 L) ≤1400 L) ≤1700 >1000 mg/l (250+0.15C (350+0.15C (650+0.15C (350+0.15C (450+0.15C (250+0.15C (350+0.15C (650+0.15C (650+0.15CL L) ≤1200 L) ≤1400 L) ≤1400 L) ≤1400 L) ≤1700 L) ≤1200 L) ≤1400 L) ≤1400 ¨n mßn ) ≤1400 ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn trung b×nh (350+0.15C (1050+0.15C (650+0.15C (1050+0.15C (650+0.15C (650+0.15C (350+0.15C (650+0.15C (1050+0.15C L) ≤3000 L) ≤1400 L) ≤1700 L) ≤2300 L) ≤1700 L) ≤2300 L) ≤1400 L) ≤1700 L) ≤2300 ¨n mßn Kh«ng ®−îc (650+0.15C >(1050+0.15 Kh«ng ®−îc >(650+0.15C >(1050+0.15 Kh«ng ®−îc >(650+0.15C >(1050+0.15 m¹nh sö dông L) 17000 CL) > 2300 sö dông L) > 2300 CL) > 3000 sö dông L) > 1700 CL) > 2800 Kh«ng ¨n ≤300 ≤4000 ≤5000 ≤3000 ≤5000 ≤6000 ≤3000 ≤4000 ≤5000 mßn b) Xi m¨ng ¨n mßn 3001-400 4001-5000 5001-7000 3001-5000 5001-6000 6001-8000 3001-4000 4001-5000 5001-7000 bÒn sunfat yÕu vμ xim¨ng ¨n mßn 4001-5000 5001-7000 7001-10000 5001-7000 6001-8000 8001-12000 4001-5000 5001-7000 7001-10000 Pud«lan trung b×nh ¨n mßn Kh«ng sö >7000 >10000 Kh«ng sö >8000 >12000 Kh«ng sö >7000 >10000 m¹nh dông ®−îc dông ®−îc dông ®−îc   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kh«ng ¨n mßn ≤1500 ≤2000 ≤2500 ≤1500 ≤2500 ≤3000 ≤1500 ≤2000 ≤2500 c)Xim¨ng ¨n mßn 1501-2000 2001-2500 2501-3500 1501-2500 2501-3000 3001-4000 1501-2000 2001-2500 2501-3500 poãc l¨ng yÕu to¶ nhiÖt ¨n mßn 2001-2500 2501-3500 3501-5000 2501-3000 3001-4000 4001-6000 2001-2501 2501-3500 3501-5000 võa trung b×nh ¨n mßn Kh«ng ®−îc >3500 >5000 Kh«ng sö >4000 >6000 Kh«ng ®−îc >3500 >5000 m¹nh sö dông dông ®−îc sö dông Hμm l−îng Kh«ng ¨n Theo chØ dÉn Theo chØ dÉn Theo chØ dÉn
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 Chó thÝch: * §¸nh gi¸ møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc - m«i tr−êng trong kho¶ng nhiÖt ®é tõ 0- 100C khi t¨ng nhiÖt ®é ®Õn 500C ph¶i gi¶m ®i mét cÊp møc cÊp ®é t¸c ®éng cña m«i tr−êng ®ã khi ¨n mßn ë d¹ng V vμ III vμ t¨ng lªn mét cÊp møc t¸c ®éng khi ¨n mßn ë d¹ng II. ** §Æc tr−ng ch¾c ®Æc cña bª t«ng nªu trong b¶ng 5. ** ¸p lùc kh«ng ®−îc cao qu¸ 10 m trong tr−êng hîp ¸p lùc lín h¬n,mwc ®é ¨n mßn cña n−íc m«i tr−êng ph¶i x¸c ®Þnh b»ng thùc hiÖn. Ghi chó: 1) D−íi t¸c ®éng cña n−íc m«i tr−êng lªn bª t«ng trong kÕt cÊu c¸c qu¸ tr×nh ¨n mßn chia thμnh 3 lo¹i chÝnhsau ®©y: a) ¡n mßn d¹ng I ®Æc tr−ng b»ng sù th¶i kiÒm cña c¸c ph©n tè hoμ tan cña bª t«ng. b) ¡n mßn d¹ng II ®Æc tr−ng b»ng sù t¹o nªn nh÷ng hîp chÊt hay ho¸ chÊt hoμ tan kh«ng cã tÝnh chÊt kÕt dÝnh do kÕt qu¶ cña c¸c ph¶n øng trao ®æi gi÷a c¸c phÇn tö cña ®¸, xi m¨ng vμ chÊt láng - m«i tr−êng x©m thùc. c) ¡n mßn d¹ng III ®Æc tr−ng b»ng sù hîp thμnh hoÆc tÝch tô trong bª t«ng nh÷ng chÊt muèi Ýt tan vμ cã ®Æc tÝnh lμm t¨ng thÓ tÝch trong bª t«ng mμ bª t«ng ®· ®ãng r¾n. 2) Khi ®¸nh gi¸ møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc m«i tr−êng trªn bª t«ng khèi lín Ýt cèt thÐp th× chØ sè PH cu¶ bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc b×nh th−êng lÊy chØ sè b»ng sè PH cña bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc nªu trong b¶ng nμy, cßn chØ sè PH cña bª t«ng cã ®é ch¾c cao lÊy nh− ®èi víi bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc ®Æc biÖt. 3) Trong tr−êng hîp cã sù t¸c ®éng cña axit h÷u c¬ víi ®é ®Ëm ®Æc cao lªn kÕt cÊu th× viÖc ®¸nh gi¸, t¸c ®éng ¨n mßn b»ng ®é PH sÏ kh«ng chÝnh x¸c cho nªn ®é ¨n mßn cÇn ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c sè liÖu thùc nghiÖm. 4) C¸c hÖ sè a vμ b dïng ®Ó x¸c ®Þnh hμm l−îng HCO2 tù do nªu trong phô lôc 4. 5) Trong b¶ng 3b, b nªu møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña n−íc- m«i tr−êng cho c¸c d¹ng ¨n mßn lo¹i I vμ II ®èi víi xi m¨ng Pooc L¨ng, xi m¨ng Pooc L¨ng xØ, xi m¨ng Pooc m¨ng Pud¬lan vμ c¸c lo¹i kh¸c theo TOCT 10178: 62. §· ®Ò cÆp tíi viÖc chØ cho phÐp sö dông xi m¨ng Pooc L¨ng Pud¬lan, xi m¨ng Pooc L¨ng xØ trong tr−êng hîp ®èi víi kÐt cÊu bª t«ng kh«ng cã yªu cÇu vÒ ®é b¨ng gi¸. B¶ng 4 Møc ®é t¸c ®éng ¨n mßn cña mì, dÇu má vμ dung m«i ®èi víi kÕt cÊu phi kim lo¹i Møc ®é ¨n mßn ®èi víi kÕt cÊu M«i tr−êng Bª t«ng cèt G¹ch Bª t«ng Gç (*) thÐp §Êt sÐt Ðp dÎo Silic¸t 1 2 3 4 5 6 1) c¸c lo¹i mì Kh«ng ¨n ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu Kh«ng ¨n mßn Kh«ng ¨n mßn ∗ Kho¸ng chÊt mßn ¡n mßn trung ¡n mßn trung ∗ Thùc vËt b×nh b×nh - ” “ ¡n mßn trung ¡n mßn trung ∗ §éng vËt b×nh b×nh - ” “ 2) DÇu mì c¸c chÕ phÈm cña dÇu ∗ DÇu mì “ “ “ “ “ nguyªn khai ¨n mán trung b×nh 1 2 3 4 5 6   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 ∗ DÇu mì cã l−u ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu - ” “ huúnh ∗ DÇu Disel “ “ “ “ “ ∗ DÇu ho¶ “ “ “ “ “ Kh«ng ¨n ∗ X¨ng Kh«ng ¨n mßn mßn - ” “ ∗ Benzen ¡n mßn yÕu ¡n mßn yÕu - ” “ Kh«ng ¨n ∗ axª t«n Kh«ng ¨n mßn mßn - ” “ ∗ Khi chÞu t¸c dông cña mì còng nh− cña dÇu mì, c¸c s¶n ph¶m dÇu vμ c¸c dung m«i, ®−îc phÐp sö dông kÕt cÊu gç theo c¸c chØ dÉn riªng. ∗∗ Khi bÞ â xy hãa c¸c lo¹i mì trë nªn ¨n mßn m¹nh ®èi víi bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp. 2.6 Møc ®é t¸c dông ¨n mßn cña mì, dÇu mì vμ c¸c dung m«i ®èi víi c¸c kÕt cÊu phi kim lo¹i ®−îc nªu trong b¶ng 4. 3. Nh÷ng yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ ®èi víi c¸c kÕt c¸u nhμ vμ c«ng tr×nh chÞu t¸c ®éng cña m«i tr−êng ¨n mßn. 3.1. C¸c kÕt cÊu x©y dùng cÇn ®−îc thiÕt kÕ sao cho lo¹i trõ hoμn toμn hay gi¶m ®i kh¶ n¨ng tÝch tô hoÆc ®äng l¹i c¸c chÊt khÝ, chÊt láng vμ bôi trªn mÆt ®−êng, trÇn nhμ còng nh− trªn bÒ mÆt tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu. 3.2. Nh÷ng cÊu kiÖn kÕt cÊu cÇn ®−îc thiÕt kÕ sao cho cã kh¶ n¨ng kh«i phôc l¹i theo chu k× c¸c líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn trong tr−êng hîp kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu trªn ®©y th× ph¶i xÐt tíi viÖc b¶o vÖ c¸c cÊu kiÖn theo thêi h¹n quy ®Þnh sö dông kÕt cÊu. KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp 3.3. Khi thiÐt kÕ bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i sö dông: a) Lo¹i chÊt kÕt dÝnh: Trong m«i tr−êng khÝ vμ m«i tr−êng r¾n- xi m¨ng pooc l¨ng, xi m¨ng pooc l¨ng bÒn sun ph¸t vμ xi m¨ng Ýt táa nhiÖt. Trong m«i tr−êng láng theo b¶ng 3 a,b,c. b) Lo¹i cèt liÖu nhá- c¸t s¹ch (Vèi c¸c t¹p chÊt- kh«ng lín h¬n 1% khèi l−îng) víi mo ®uyn cì h¹t 2- 2,5. c) Lo¹i cèt liÖu th« - ®¸ d¨m nhá tõ ®¸ phón xuÊt kh«ng bÞ phong hãa (víi t¹p chÊt 0,5% khèi l−îng). Trong nh÷ng tr−êng hîp kÕt cÊu ®−îc sö dông trong m«i trr−êng ¨n mßn yÕu cho phÐp dïng cèt liÖu tõ ®¸ ®Æc kÕt (§é hót n−íc kh«ng qu¸ 6%) vμ c−êng ®é cao (Kh«ng nhá h¬n 600KG/cm3) nÕu nh− chóng ®ång nhÊt vμ kh«ng chøa nh÷ng líp yÕu. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu dïng bª t«ng nhÑ cÇn dïng cèt liÖu víi ®é hót n−íc kh«ng lín h¬n 12% cho c¸c cèt liÖu tù nhiªn vμ kh«ng lín h¬n 10% cho cèt liÖu nh©n t¹o. d) N−íc ®Ó chén bª t«ng ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña CHNN ®èi víi bª t«ng dïng chÊt kÕt dÝnh vμ cèt liÖu v« c¬. Kh«ng cho phÐp dïng n−íc biÓn, n−íc ®Çm nμy, n−íc bÈn ®Ó trén bª t«ng. Chó ý: 1) Kh«ng ®−îc sö dông xi m¨ng Pooc l¨ng nh«m «xyt- xi m¨ng m¬ Sun f¸t hãa vμ xi m¨ng ®«ng cøng nhanh ®Ó chÕ t¹o kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp nhåi c¸c mèi nèi hμn trong c¸c m«i tr−êng chÊt khÝ vμ chÊt r¾n ¨n mßn. 2) ChØ ®−îc phÐp dïng n−íc biÓn trong viÖc chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp cho c¸c c«ng tr×nh thuû lîi theo nh÷ng chØ dÉn v¨n b¶n tiªu chuÈn ®· ®−îc Uû ban x©y dùng Liªn X« phª duyÖt hoÆc tháa thuËn. 3.4. C¸c chØ tiªu ch¾c ®Æc cña bª t«ng cÇn lÊy theo b¶ng 5.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 3.5. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu øng lùc tr−íc cÇn ph¶i xÐt tíi viÖc c¨ng thÐp trªn bÖ t×. ChØ trong m«i tr−êng ¨n mßn yÕu míi cho phÐp dïng c¸c kÕt cÊu víi cèt thÐp bÐ, bÖn vμ c¸p ®Æt trong kªnh hoÆc trong r·nh, (Cã b¬m ¸p v÷a xi m¨mg). B¶ng 5- ChØ tiªu ch¾c ®Æc cña bª t«ng Bª t«ng theo ®é ®Æc Nh÷ng kÝ hiÖu quy ChØ tiªu ch¾c ®Æc cña bª t«ng ch¾c −íc M¸c theo ®é §é hót n−íc TØ lÖ n−íc- xi kh«ng thÊm theo % khèi m¨ng (N/X) n−íc l−îng kh«ng lín h¬n - B×nh th−êng H B-4 5,7-4,8 0,6 - Cao Π B-8 4,7-4,3 0,55 - §Æc biÖt O B-8 4,2 vμ Ýt h¬n 0,45 Chó ý: 1- M¸c bª t«ng theo ®é chèng thÊm n−íc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p trong TOCT 4.800-59. 2- Nh÷ng chØ tiªu vÒ ®é hót n−íc vμ tØ lÖ xi m¨ng d−îc dÉn ra cho bª t«ng nÆng. §èi víi bª t«ng nhÑ kh«ng chÞu lùc dïng cèt liÖu xèp ®é hót n−íc cho trong b¶ng cÇn ph¶i nh©n víi tØ sè gi÷a dung träng cña bª t«ng nÆng so víi dung träng cña bª t«ng nhÑ. 3- §é hót n−íc cña bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh theo TTCO 12730-67 . 3.6. Trong c¸c b¶n vÏ thi c«ng cña kÕt cÊu cÇn ghi râ: §èi víi bª t«ng kÕt cÊu- c¸c chÊt kÕt dÝnh vμ cèt liÖu bÒn v÷ng nhÊt trong m«i tr−êng ¨n mßn do c¸c phô gia kho¸ng vμ phô gia h÷u c¬ cho bª t«ng (Phô gia ho¸ dÎo, phô gia kÞ n−íc vμ c¸c lo¹i kh¸c ) lμm t¨ng ®é ch¾c ®Æc vμ ®é bÒn chèng gØ. 3.7. Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i dïng thÐp cã tÝnh bÒn chèng gØ trong m«i tr−êng sö dông vμ cèt thÐp ®−îc b¶o vÖ b»ng líp bª t«ng cã chiÒu dμy vμ ®é ch¾c ®Æc quy ®Þnh (Xem ®iÒu 3.9). NÕu nh− líp bª t«ng b¶o vÖ kh«ng ®ñ ®¶m b¶o chèng gØ cho cèt thÐp cÇn dïng líp b¶o vÖ cèt thÐp (B»ng kim lo¹i hoÆc phi kim lo¹i) hay ph¶i quÐt s¬n hoÆc phñ lªn bÒ mÆt bª t«ng nh÷ng mμng máng. 3.8. Kh«ng cho phÐp ®−a c¸c muèi clorua vμo trong thμnh phÇn cña bª t«ng ®èi víi nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. a) Víi cèt øng lùc tr−íc, b) Víi cèt sîi øng lùc tr−íc thuéc nhãm BI víi ®−êng kÝnh 5 mm vμ nhá h¬n. c) Sö dông trong ®iÒu kiÖn ®é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ lín h¬n 60 %. d) §−îc chÕ t¹o b»ng ch−ng ¸p trong «t« cl¸p. ®) GÇn nguån ®iÖn mét chiÒu Còng kh«ng cho phÐp dïng muèi clorua trong thμnh phÇn cña bª t«ng vμ v÷a b¬m vμo r·nh, còng nh− nhåi mèi nèi kÕt cÊu l¾p ghÐp toμn khèi cèt thÐp øng lùc tr−íc. 3.9. ChiÒu dμy cña líp b¶o vÖ kÓ tõ mÆt ngoμi bª t«ng ®Õn bÒ mÆt cña bÊt k×, ®é ®Æc cña bª t«ng còng nh− c¸c yªu cÇu chèng nøt vμ chiÒu réng cho phÐp cña khe nøt ®èi víi c¸c kÕt cÊu n»m trong m«i tr−êng khÝ ph¶i thùc hiÖn theo b¶ng 6, cßn trong c¸c m«i tr−êng láng theo b¶ng 7. 3.10. Líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp hoÆc c¸c chi tiÕt b»ng thÐp trong c¸c mèi nèi l¾p ghÐp cña kÕt cÊu cÇn ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu trong b¶ng 6 vμ 7. Tr−êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc ®iÒu kiÖn nªu trªn cÇn ph¶i xÐt tíi viÖc b¶o vÖ cèt thÐp vμ nh÷ng chi tiÕt ®Æt s½n trong c¸c mèi nèi b»ng líp phñ kim lo¹i.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 3.11. §Ó ®¶m b¶o chiÒu dÇy cÇn thiÕt cña líp b¶o vÖ bª t«ng ph¶i thiÕt kÕ nh÷ng miÕng kª cèt thÐp b»ng chÊt dÎo, xi m¨ng c¸t hay lμ biÖn ph¸p kh¸c cè ®Þnh cèt thÐp. Nh−ng kh«ng cho phÐp ®Öm thÐp hoÆc lμ nh÷ng cèt ®Þnh vô nh« ra khái bÒ mÆt bª t«ng. 3.12. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc b»ng bª t«ng nhÑ dïng cèt liÖu xÕp t−¬ng øng víi bª t«ng nÆng theo ®é ch¾c ®Æc (B¶ng 5) khi ®−îc sö dông trong m«i tr−êng khÝ, chiÒu réng cho phÐp cña khe nøt cÇn ph¶i lÊy theo b¶ng 6, cßn chiÒu dμy cña líp b¶o vÖ ph¶i lín h¬n chiÒu dμy líp theo b¶ng trªn lμ 5 mm. §èi víi kÕt cÊu dïng cèt thÐp tr¸ng kÏm sö dông trong m«i tr−êng khÝ ¨n mßn yÕu vμ trung b×nh cho phÐp lÊy chiÒu dμy cña líp b¶o vÖ theo b¶ng 6. 3.13. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc dïng bª t«ng nhÑ víi c¸c chØ tiªu hót n−íc lín h¬n chØ dÉn trong b¶ng 5, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ 10 % (Theo khèi l−îng); chiÒu dμy cña líp bª t«ng b¶o vÖ lÊy theo b¶ng 6 dïng cho kÕt cÊu bª t«ng nÆng nh−ng ®−îc t¨ng lªn: - 10 mm (Víi cèt thÐp tr¸ng kÏm: 5 mm ) cho m«i tr−êng ¨n mßn yÕu. - 15 mm (Víi cèt thÐp tr¸ng kÏm: 10 mm ) cho m«i tr−êng ¨n mßn trung b×nh. Kh«ng cho phÐp dïng nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc b»ng bª t«ng nhÑ cã l−îng hót n−íc lín h¬n 10% (Theo khèi l−îng) trong c¸c m«i tr−êng ¨n mßn. 3.14. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu kh«ng chÞu lùc vμ c¸ch nhiÖt tõ bª t«ng nhÑ hay bª t«ng tæ ong n»m trong m«i tr−êng khi ¨n mßn cÇn lÊy gheo b¶ng 8. 3.15. Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, cho phÐp h×nh thμnh c¸c vÕt nøt, cÇn dïng nh÷ng d©y thÐp víi ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 4 mm. §èi víi cèt thÐp lín vμ c¸p dïng cho c¸c kÕt cÊu øng lùc tr−íc ®−êng kÝnh sîi thÐp kh«ng ®−îc nhá h¬n 2,5 mm. 3.16. §èi víi c¸c kÕt ccÊu dïng bª t«ng nhÑ víi c¸c chØ tiªu hót n−íc v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®−îc ghi trong b¶ng 5, còng nh− ®èi víi c¸c kÕt cÊu dïng bª t«ng tæ ong kh«ng cho phÐp sö dông cèt thÐp thuéc c¸c nhãm BII, BPII, A-V, A-VI, AT-V vμ AT-II. 3.17. Bª t«ng nhåi liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn vμ phñ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n vμ b¶o ®¶m ph¶i cã ®é ch¾c ®Æc nh− bª t«ng kÕt cÊu.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 B¶ng 6- Yªu cÇu ®èi víi bª t«ng cèt thÐp sö dông trong m«i tr−êng khÝ ChiÒu dμy cña líp b¶o vÖ (xem ®iÓm 3.9) cña bª t«ng nÆng tÝnh Ph©n lo¹i theo yªu cÇu vμ ®é chèng nøt (tö sè) vμ chiÒu réng cho Khèi l−îng riªng cña bª t«ng, b»ng mm ®èi víi nh÷ng kÕt cÊu phÐp cña vÕt nøt (mÉu sè) tÝnh b»ng mm kÕt cÊu cña thÐp nhãm l¾p ghÐp vμ nh÷ng cÊu kiÖn cña chóng Cña c¸c lo¹i dÇm tiÕt diÖn ch÷ nhËt, dμn, cét s−ên nhá, b¶n Møc ®é líp thÐp vμ c¸c lo¹i t¸c ®éng §èi víi c¸c cèt thÐp dù øng lùc c¸c lo¹i nhãm kh¸c kh«ng ®−îc chØ ¨n mßn ra trong môc 8®−îc cña m«i Cña nh÷ng ®Æt cèt thÐp kh«ng tr−êng b¶n ph¼ng §èi víi nhá h¬n BII khÝ ®èt c¸nh b¶n A-I nh÷ng cèt BII BP - II víi bª cã s−êi sμn A - II V kh«ng dù BII BP - II Vμ nh÷ng t«ng t−êng ®Çm A - III AT - I øng lùc BP - II Cã IV s¶n phÈm theo panen A - IV AT - VI nhãm I, Cã ®−êng ®−êng A-I V, VI cña b¶ng t−êng B-I II, III, B-I kÝnh kÝnh A - II B -II chóng V kh«ng nhá (mm) vμ (mm) vμ A - III BP - II A –IV AT - I AT - VI h¬n lín h¬n nhá h¬n A - IV Nh÷ng AT -I nh÷ng nh÷ng A - V s¶n phÈm s¶n phÈm s¶n B-I cña cña phÈm chóng chóng cña chóng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 3 ¡n mßn 2(6) 2(6) 2(2) 2(2) 0,20 0,20 15 20 25(3) H(4) 0 yÕu - (0,10) -(0,20) - (0,10) - (0,05) (0,25) (0,25) ¡n mßn - 2 1 1 2 1(2) trung 0,15 0,10 15 20 25 0 0 0 b×nh - - (0,05) - (0,20) (0,15) ¡n mßn - 2 Kh«ng Kh«ng 1 1 20 25 25 0 Kh«ng   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 m¹nh 0,10 (0,10) cho phÐp cho phÐp cho phÐp (0,15) sö dông sö dông sö dông   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 Chó thÝch: 1) MÉu sè biÓu thÞ chiÒu réng cña vÕt nøt dμi, trong dÊu ngoÆc lμ chiÒu réng tøc thêi cña vÕt nøt. 2) Khi dïng cèt tr¸ng kÏm theo cÊp chèng nøt vμ chiÒu réng cho phÐp cña vÕt nøt lÊy theo cét thø 6. 3) Cho phÐp gi¶m chiÒu dμy tèi thiÓu cña líp b¶o vÖ tíi 20 mm khi n©ng ®é ch¾c ®Æc lªn mét bËc so v¬Ý chØ dÈn trong c¸c cét 11 vμ 13 cña b¶ng nμy. 4) Cho phÐp sö dông cèt tr¸ng kÏm ®èi víi bª t«ng cã ®é ch¾c ®¹c th«ng th−êng. 5) Ngoμi nh÷ng lo¹i thÐp dù øng lùc nªu trªn cho phÐp sö dông nh÷ng lo¹i cèt thÐp kh¸c cã ®é chèng nøt cao do ¨n mßn nh−ng chóng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vμ ®iÒu kiÖn kü thuËt t−¬ng øng nh÷ng chØ dÉn trong c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn ®· ®−îc uû ban X©y dùng Liªn X« phª duyÖt vμ thèng nhÊt 6) CÇn xÕp vμo cÊp I theo yªu cÇu chèng nøt nh÷ng kÕt cÊu lμm viÖc trong c¸c m«i tr−êng khÝ chøa Clo, c¸c h¹t bôi muèi Clorua, muèi axit nit¬, muèi Radi, muèi chøa clo víi nång ®é ®· ghi trong phô lôc 2 b¶ng 23 . Chó ý: 1. C¸c nhãm cña líp phñ s¬n b¶o vÖ cÇn ph¶i ¸p dông theo b¶ng17, khi thiÕt kÕ nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng nhÑ còng cÇn chó ý tíi c¸c l−u ë ®iÓm 3.12 - 3.14. 2. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu kiÒm khèi tõ bª t«ng nÆng cÇn t¨ng chiÒu dμy cña líp b¶o vÖ thªm 5mm so víi gÝa trÞ ®· dÉn trong b¶ng. B¶ng 7 Møc ®é Ph©n cÊp theo yªu cÇu vμ ®é chèng nøt (tö sè) vμ §é ®Æc ch¾c cña bª t«ng c¸c t¸c chiÒu réng cho phÐp cña vÕt nøt (mÉu sè) tÝnh kÕt cÊu, dùng cèt thÐp nhãm ®éng ¨n b»ng mm mßn §èi víi c¸c cèt thÐp dïng ChiÒu cña m«i c¨ng øng lùc tr−íc c¸c nhãm §èi víi dμy cña BII tr−êng cèt thÐp BII líp bª A-I BP - II láng ®èt AT - IV th«ng BP - II t«ng b¶o A - II vμ nh÷ng víi bª A - V vμ nh÷ng vÖ tÝnh AT - V th−êng A - III s¶n t«ng AI V AT - VI c¸c cÊp A -IV s¶n b»ng A - IV phÈm theo ATV A-V AI, AII, phÈm mm B-I cña b¶ng ATV AIII, BI cña kh«ng chóng 3a, 3b, chóng nhá h¬n 3c - 3 ¡n mßn 2 2 0,15 0,10 25 3 yÕu - (0,10) -(0,10) (0,20) (0,15) 3 0 ¡n mßn - 3 1 24 trung 0,10 0,05 30 b×nh - -(0,05) (0,15) (0,10) - Kh«ng 2 Kh«ng 1 ¡n mßn cho 0,05 cho phÐp 35 0 0 m¹nh -(0,05) - phÐp sö (0,10) sö dông dông   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 Chó thÝch: 1. ë mÉu lμ sè lμ chiÒu dμi cña vÕt nøt dμi h¹n, trong c¸c dÊu ngoÆc chiÒu réng cña c¸c vÕt nøt ng¾n h¹n. 2. ChiÒu dμy cña líp bª t«ng b¶o vÖ nªu trªn dïng cho nh÷ng kÕt cÊu cã kh¶ n¨ng kh«i phôc l¹i líp phñ b¶o vÖ trong qu¸ tr×nh sö dông. §èi víi c¸c kÕt cÊu kh«ng cã kh¶ n¨ng kh«i phôc l¹i c¸c líp b¶o vÖ (Nh− c¸c mãng, c¸c cäc vμ c¸c lo¹i kh¸c..) chiÒu dÇy cña líp b¶o vÖ ph¶i t¨ng h¬n 5 mm so víi gi¸ trÞ trong b¶ng. ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ líp cèt thÐp ®Æt d−íi cña mãng ®Ó liÒn khèi lÊy kh«ng nhá h¬n 80 mm cho tr−êng hîp kh«ng cã líp lãt ®Ó mãng vμ lÊy t¨ng lªn 15 mm so víi sè liÖu trong b¶ng cho tr−êng hîp cã líp lãt ®Ó mãng. 3. Khi ¸p dông cèt tr¸ng kÏm cho phÐp dïng bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc th«ng th−êng 4. Khi ®−êng kÝnh sîi d©y thÐp nhá h¬n 4 mm c¸c kÕt cÊu cÇn ®−îc xÕp vμo cÊp I vÒ yªu cÇu chèng nøt hoÆc ph¶i dïng cèt tr¸ng kÔm. 5. Kh«ng cho phÐp sö dông c¸c kÕt cÊu øng lùc tr−íc víi c¸c cèt thÐp thuéc nhãm AV,At- IV, At-V,At-VI, khi cã t¸c dông cña axit, cña nitrit, cña muèi sunfoxianua vμ muèi clorua. Chó ý: Nh÷ng yªu cÇu nªu trong b¶ng nμy cÇn ®−îc tu©n theo khi thiÕt kÕ nh÷ng kÕt cÊu tõ bª t«ng nÆng vμ kÕt cÊu bª t«ng nhÑ cã cïng ®é ®Æc ch¾c. 3.18. C¸c chi tiÕt vμ liªn kÕt ®Ó hë (kh«ng nhåi bª t«ng) trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp tõ thÐp c¸cbon ph¶i ®−îc b¶o vÖ . B»ng líp phñ kim lo¹i tr¸ng kÏm vμ nh«m khi kh«ng cã m«i tr−ßng ¨n mßn. §èi víi kÕt cÊu bao che, viÖc b¶o vÖ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n cÇn ®−îc b¶o vÖ b»ng biÖn ph¸p m¹ kim lo¹i hay tæ hîp kh«ng phô thuéc vμo ®é Èm vμ møc ®é ¨m mßn cña m«i tr−êng trong phßng. ChiÒu dμy cña líp phñ lãt kim lo¹i dïng cho biÖn ph¸p phñ tæ hîplÊy theo ®iÒu 3.20. Chó ý: Khi ®é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ trong phßng nhá h¬n 605 khi cã c¸c khi ¨n mßn thuéc nhãm A vμ B, cho phÐp kh«ng phñ s¬n lªn c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a c¸c chi tiÕt ®Æt s½nvμ chi tiÕt nèi ®−îc liªn kÕt b»ng hμm. 3.19. CÇn ph¶i dïng líp phñ nh«m ®Ó b¶o vÖ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®−îc d−ìng hé trong « t« - Klay: Cho phÐp dïng c¸c líp phñ nh«m ®Ó b¶o vÖ nh÷ng chi tiÕt ®Æt s¨n vμ nh÷ng chi tiÕt liªn kÕt trong kÕt cÊu nhμ vμ c«ng tr×nh n»m trong m«i tr−êng khÝ ¨n mßn víi hμm l−îng khÝ l−u huúnh, khÝ cabon vμ dihidrounfua H2S, nÕu nh− dïng líp phñ b»ng kÏm kh«ng b¶o ®¶m chèng gØ. Tr−íc khi ®æ bª t«ng, cÇn tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thªm cho c¸c chi tiÕt®Æt s½n tiÕp xóc víi bª t«ng®· ®−îc phñ nh«m theo c¸c yªu cÇu c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn ®· ®−îc YBXD Liªn X« phª duyÖt hay ®ång ý. 3.20. ChiÒu dμy cña líp phñ b»ng kÏm cÇn lÊy b»ng 120 -150 μK, líp phñ nh«m 150 - 200 μK.   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 ChiÒu dμy cña líp phñ kÏm ®−îc phñ b»ng ph]¬ng ph¸p m¹ nãng hoÆc b»ng ®iÖn ph¶i lÊy b»ng 50 60 μK. 3.21. Khi kÕt cÊu bÞ t¸c dông cña m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh mμ biÖn ph¸p phñ tæ hîp (Líp phñ lãt kim lo¹i gèc kÏm hay nh«m) kh«ng b¶o ®¶m, c¸c chi tiÕt ®Æt s½n vμ c¸c liªn kÕt ®Ó hë trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ph¶i lμm b»ng thÐp bÒn hãa chÊt. KÕt cÊu gç 3.22. C¸c kÕt cÊu gç ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tõ gç hä l¸ kim nh− th«ng, phi lao, tïng l¹c ®iÖp tïng, b¸ d−¬ng. Trong ®ã phÇn lâi cña th©n c©y ph¶i ®−îc ®Ó lé ra mÆt ngoμi kÕt cÊu. §−îc phÐp thiÕt kÕ tõ gç hä l¸ kim cho nhμ vμ c«ng tr×nh sö dông trong m«i tr−êng ¨n mßn yÕu mμ kh«ng cÇn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ. 3.23. Cho phÐp thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu gç tõ c©y gç lμ (D−¬ng tÝn, bå ®Ò, såi, b¹ch d−¬ng, dÎ vμ c¸c lo¹i kh¸c) ®· ®−îc s¬ bé b¶o vÖ. 3.24. C¸c kÕt cÊu gç ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tõ c¸c lo¹i gç tháa m·n nh÷ng yªu cÇu ®Ò ra trong ch−¬ng thiÕt kÕ kÕt cÊu gç cña CHNN.   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 B¶ng 8- Ph¹m vi sö dông vμ yªu cÇu ®èi víi c¸c kÕt cÊu b¸o che cã cèt thÐp tõ bª t«ng nhÑ c¸ch nhiÖt vμ bª t«ng tæ ong sö dông trong m«i tr−êng khÝ vμ nh÷ng yªu cÇu b¶o vÖ. Ph¹m vi sö dông vμ yªu cÇu ®èi víi viÖc b¶o vÖ nh÷ng kÕt cÊu bao che tõ Møc ®é t¸c bª t«ng ®éng ¨n mßn Tõ bª t«ng nhÑ dïng c¸c cèt liÖu xèp 2 Bª t«ng tæ ong cña m«i tr−êng §−îc d−ìng hé ch−ng (Theo b¶ng 1) Bª t«ng ®Æc Bª t«ng xèp hÊp Cho phÐp theo CHNΠ - Cho phÐp theo CHNΠ Cho phÐp b¶o vÖ b»ng Kh«ng ¨n mßn II-I-62* II-B, I-62* líp phñ cèt thÐp Cho phÐp khi dïng bª Cho phÐp khi cã líp Còng thÕ khi cã líp s¬n t«ng ch¾c ®Æc 3 vμ líp ng¨n c¸ch b»ng bª t«ng phñ bÒ mÆt bª t«ng ng¨n c¸ch b»ng bª t«ng nÆng 4 n»m ë phÝa chÞu nhãm II hoÆc ki cã líp nÆng 4 n»m vÒ phÝa chÞu t¸c dông cña m«i tr−êng phñ b¶o vÖ cña cèt thÐp t¸c dông cña m«i tr−êng ¨n mßn vμ cã líp phñ 8 vμ líp phñ s¬n bÒ mÆt ¨n mßn. s¬n thuéc nhãm II bª t«ng 5 nhãm III. Cho phÐp dïng bª t«ng ch¾c ®Æc vμ líp ng¨n ¡n mßn trung c¸ch b»ng bª t«ng nÆng 6 kh«ng cho phÐp b×nh n»m ë phÝa chÞu t¸c dông cña m«i tr−êng ¨n mßn ¡n mßn m¹nh Kh«ng cho phÐp Chó thÝch: 1. B¶ng nμy cÇn sö dông ®ång thêi víi b¶ng 17 vμ c¸c ®iÒu 3.12, 3.14 vμ 3.15. 2. Khi cã t¸c dông cña khÝ ¨n mßn nhãm B vμ ®é Èm 60% nhÊt thiÕt ph¶i bè trÝ líp c¸ch li b»ng bª t«ng nÆng ë vÒ phÝa m«i tr−êng ¨n mßn t¸c dông. 3. §é rçng biÓu kiÕn trtong bª t«ng cã ®é ch¾c ®Æc x¸c ®Þnh theo TOCT 1051-64 kh«ng ®−îc lín h¬n 3%. 4. Cho phÐp dïng líp c¸ch li tõ bª t«ng nhÑ s¶n xuÊt tõ c¸t th¹ch anh vμ cèt liÖu rçng cã cì h¹t kh«ng lín h¬n 10 mm, líp c¸ch li tõ bª t«ng nhÑ vμ bª t«ng nÆng ®−îc bè trÝ ë phÝa cã t¸c dông m«i tr−êng ¨n mßn, cÇn ph¶i cã ®é ch¾c ®Æc phï hîp víi yªu cμu b¶ng 6 b¶n tiªu chuÈn nμy. 5. Khi ®é Èm > 75% kh«ng cho phÐp dïng c¸c kÕt cÊu bª t«ng d¹ng tæ ong. Líp c¸ch li tõ bª t«ng nhÑ cã cÊu täa 6. Cho phÐp dïng líp c¸ch li tõ bª t«ng nhÑ cã cÊu t¹o ®Æc ch¾c trong c¸c kÕt cÊu dïng cèt thÐp tr¸ng kÏm. 7. Kh«ng cho phÐp dung c¸c kÕt cÊu khi cã HCl, HP, Cl2 vμ HO2 trong nh÷ng m«i tr−êng ¨n mßn trung b×nh. 8. Nh÷ng líp phñ b»ng kim lo¹i hoÆc c¸c lo¹i kh¸c ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp cÇn ®−îc thùc hiÖn theo c¸c tμi liÖu chuyªn m«n riªng. 9. Cho phÐp sö dông ®èi víi nhμ vμ c«ng tr×nh n«ng nghiÖp, khi cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Æc biÖt vμ ®· ®−îc kiÓm nghiÖm.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 3.25. §èi víi c¸c kÕt cÊu gç cÇn sö dông keo phª n«n, keo rª x« xin hoÆc keo fª n«n- rª z« xin. 3.26. C¸c kÕt cÊu gç cÇn ®−îc thiÕt kÕ víi c¸c cÊu kiÖn cã tiÕt diÖn ngang chøa Ýt nhÊt c¸c chi tiÕt b»ng thÐp ®· ®−îc chèng gØ theo chØ dÉn ®iÒu 3.18- 3.21- trong tr−¬ng nμy cña CHΝΠ. C¸c cÊu kiÖn liªn kÕt kÕt cÊu gç lμm viÖc trong m«i tr−êng ¨n mßn trung b×nh vμ m¹nh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ tõ c¸c vËt liÖu bÒn hãa chÊt (ChÊt dÎo tõ gç hay d¨m gç, chÊt cao ph©n tö biÕn tÝnh vμ nhùa tæng hîp). 3.27. §èi víi c¸c kÕt cÊu bao che cho nhμ vμ c«ng tr×nh, trong m«i tr−êng trung b×nh vμ m¹nh ph¶i sö dông d−íi d¹ng tÊm trong ®ã kÓ c¶ gç d¸n. KÕt cÊu g¹ch ®¸ 3.28. ViÖc lùa chän vËt liÖu cho kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i theo c¸c b¶ng 1 vμ 2 vμ phÇn 4. Võa cho khèi x©y ph¶i bÒn trong m«i tr−êng x©m thùc. Chän chÊt kÕt dÝnh ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn nh− ®èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp trong ch−¬ng nμy. 3.29. Khèi x©y ph¶i ®−îc miÕt m¹ch (M¹nh lâm hay m¹ch låi). Cho phÐp kh«ng miÕt m¹ch nh−ng ph¶i tr¸t v÷a. 3.30. C¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng thÐp trong khèi x©y g¹ch ph¶i chèng gØ theo c¸c ®iÒu 3.18- 3.21 nªu trªn. 4. B¶o vÖ kÕt cÊu nhμ vμ c«ng tr×nh chÞu t¸c dông cña m«i tr−êng ¨n mßn. 4.1.NÕu chØ thùc hiÖn c¸c chØ dÉn thiÕt kÕ trong ch−¬ng 3 mμ ®é bÒn yªu cÇu cña kÕt cÊu kh«ng b¶o ®¶m, trong nh÷ng tr−êng hîp nμy ph¶i b¶o vÖ bÒ mÆt kÕt cÊu khái bÞ ¨n mßn. VËt liÖu chèng ¨n mßn 4.2. Nh÷ng yªu cÇu cña ch−¬ng nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn khi lùc chän vËt liÖu vμ s¶n phÈm bÒn tr−íc t¸c ®éng x©m thùc cña m«i tr−êng khÝ, chÊt láng vμ ®Æc vμ dïng ®Ó b¶o vÖ kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn. 4.3. Nh÷ng vËt liÖu vμ s¶n phÈm trªn trong c¸c m«i tr−êng x©m thùc, ph¶i cã c¸c chØ tiªu tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong ch−¬ng nμy thuéc ph¹m vi tiªu chuÈn Nhμ n−íc hay c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt. 4.4. Nh÷ng vËt liÖu vμ s¶n phÈm tõ ®¸ thiªn nhiªn dïng vμo viÖc b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu x©y dùng   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 149 : 2007 khái bÞ ¨n mßn ph¶i lμ nh÷ng lo¹i ®· ch¾c ®Æc bÒn hãa vμ kh«ng bÞ phong hãa trong sè ®ã : VËt liÖu vμ s¶n phÈm tõ c¸c lo¹i ®¸ phun trμo (granit, xiªnÝt, diorit, badan, diabaz, andªzit) còng nh− c¸c lo¹i ®¸ oxÝt biÕn chÊt ( Th¹ch anh, hoa c−¬ng-gonal, ®¸ c¸t kÕt silic vμ c¸c lo¹i kh¸c ) dïng ®Ó b¶o vÖ tr−íc t¸c dông cña c¸c lo¹i axÝt víi nång ®é bÊt kú, trõ ®¸ FlorÝt vμ ®¸ silic Florua. Nh÷ng vËt liÖu vμ s¶n phÈm tõ ®¸ c¸cb«n¸t trÇm tÝch ®Æc ch¾c (§¸ v«i , ®«l«nit, magnezit vμ c¸c lo¹i ®¸ c¬ b¶n kh¸c) dïng ®Ó b¶o vÖ tr−íc t¸c dông cña kiÒm. 4.5. Nh÷ng s¶n phÈm tõ thñy tinh cÇn ®−îc dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ t¸c dông cña axit (Ngoμi ®¸ Florit vμ ®¸ silic Florua), cña c¸c dung dÞch kiÒm víi nång ®é ®Õn 20% trong nhiÖt ®é b×nh th−êng, cña dung dÞch muèi vμ cña nh÷ng khÝ ¨n mßn, trong ®ã cã g¹ch thuû tinh èp t−êng trong c¸c phßng cã m«i tr−êng ¨n mßn vμ còng nh− ®èi víi líp lãt cña c«ng tr×nh. Blèc g¹ch thuû tinh dïng ®Ó x©y c¸c cöa lÊy ¸nh s¸ng, còng nh− c¸c bøc t−êng vμ v¸ch ng¨n trong c¸c phßng cã m«i tr−êng ¨n mßn. 4.6. C¸c s¶n phÈm tõ ®¸ ®óc cÇn dïng ®Ó èp kÕt cÊu chÞu t¸c dông cña c¸c dung dÞch axit (Trõ ®¸ Fluorit vμ ®¸ vμ ®¸ silic Fluorua) kiÒm víi nång ®é ®Õn 30% cã nhiÖt ®é kh«ng lín h¬n 30°c, cña c¸c dung dÞch muèi (Ngoμi c¸c florua) vμ cña c¸c khÝ ë bÊt kú nång ®é nμo . (Ngoμi hydrålorua). C¸c s¶n phÈm nªu trªn cÇn ®−îc x©y víi mattit bÒn axit chÕ tõ bét cã tÝnh chÞu axit kh«ng nhá h¬n 97...,®é Èm kh«ng lín h¬n 2% vμ ®é nghiÒn mÞn víi phÇn h¹t cßn l¹i trªn r©y sè H20056(10085 lç/cm2), chiÕm tõ 5 ®Õn15%. 4.7. Nh÷ng tÊm l¸t tõ xØ xitan cÇn ®−îc dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu x©y dùng ®ång thêi chÞu t¸c dông m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh vμ mßn c¬ häc (B»ng sù mμi mßn). 4.8. Nh÷ng s¶n phÈm gèm cÇn ®−îc dïng nh− sau: - G¹ch ®Êt sÐt th«ng th−êng cã m¸c theo c−êng ®é chÞu nÐn kh«ng nhá h¬n 100 vμ tÝnh chÞu b¨ng gi¸ kh«ng nhá h¬n Mp3 25 – dïng cho t−êng ngoμi vμ t−êng trong nhμ s¶n xuÊt cã m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh. G¹ch ®Êt sÐt cong cã t¸c dông theo c−êng ®é chÞu nÐn kh«ng nhá h¬n 125 dïng ®Ó x©y nh÷ng ®−êng èng tho¸t khÝ ¨n mßn. G¹ch l¸t b»ng gèm dïng ®Ó l¸t sμn nhμ, èp c¸c cèng r·nh vμ mãng thiÕt bÞ trong m«i tr−êng ¨n mßn trung b×nh vμ yÕu. G¹ch Klinker l¸t ®−êng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c sμn, mãng ch©n t−êng, còng nh− èp c¸c mãng, c¸c cèng n−íc th¶i, c¸c giÕng th¨m trong m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh. Nh÷ng s¶n phÈm gèm bÒn axit (G¹ch , g¹ch l¸t) dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ t¸c dông cña m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh(cña c¸c axit,trõ axit Flurit vμ hydro flourua,c¸c dung dÞch yÕu kiÒm, c¸c dung hoμ muèi vμ c¸c dung m«i h÷u c¬).   Page 20 
Đồng bộ tài khoản