Tài liệu TCXD 25 1991

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
87
lượt xem
25
download

Tài liệu TCXD 25 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 25 1991. Đặt dẫn điện trong nhμ ở vμ công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà và công trình công cộng; với các dây dẫn đặt cách điện hoặc cáp điện có dòng điện xoay chiều và một chiều điện áp đến 1000V.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXD 25 1991

  1. TCXD 25 : 1991 Nhãm H §Æt dÉn ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Installation of electric wire in dwellings and public buildings Design standard Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ ®Æt c¸c ®−êng dÉn ®iÖn cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng; víi c¸c d©y dÉn ®Æt c¸ch ®iÖn hoÆc c¸p ®iÖn cã dßng ®iÖn xoay chiÒu vμ mét chiÒu ®iÖn ¸p ®Õn 1000V. ViÖc thiÕt kÕ ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn , quy ph¹m hiÖn hμnh cã liªn quan. Víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hμnh cña mçi lo¹i c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho quy ph¹m thiÕt kÕ ®Æt ®−êng d©y ®iÖn trong c«ng tr×nh kiÕn tróc TCXD 25 : 1965. 1. Quy ®Þnh chung 1.1.Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, c¸p ®iÖn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh cña c¸c nhμ chÕ t¹o vμ ph¶i xÐt tíi nhiÖt ®é m«i tr−êng, ph−¬ng ph¸p ®Æt. 1.2.MÆt c¾t cña c¸c ruét dÉn ®iÖn (d©y dÉn mÒm, d©y ®iÖn nöa cøng, d©y ®iÖn cøng vμ c¸p ®iÖn) kh«ng nhá qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 MÆt c¾t nhá nhÊt cña ruét Lo¹i d©y dÉn ®iÖn (mm2) §ång Nh«m 1 2 3 1. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, mÒm, hai ruét nhiÒu sîi ®Êu 0,75 vμo ®Ìn ®iÖn. 2. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, ®Æt cè ®Þnh trong nhμ: a) Trªn puly hoÆc c¸c kÑp, treo d−íi d©y c¨ng. 1 2,5 b) Trong m¸ng, hép, dμn (trõ tr−êng hîp kÝn). - Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch kÑp b¾t bul«ng. 1 2 - Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch hμn; + Ruét mét sîi. 0,5 + Ruét nhiÒu sîi. 0,35 c) Trªn c¸c sø ®ì 1,5 4 3. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ®Æt ngoμi nhμ: a) Theo t−êng hoÆc theo c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh hoÆc trªn 2,5 4 c¸c sø ®ì cña cét, c¸c ®−êng rÏ nh¸nh vμo nhμ tõ
  2. ®−êng d©y trªn kh«ng. b) Trªn puly, d−íi m¸i h¾t. 1,5 2,5 4. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn vμ c¸c c¸p ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ, ®Æt trong èng c¸c lo¹i, èng mÒm b»ng 1 2 kim lo¹i vμ trong hép kÝn 5. C¸p ®iÖn vμ d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn cã vá b¶o vÖ, ë nh÷ng ®−êng dÉn cè ®Þnh (kh«ng ®Æt trong èng c¸c lo¹i, èng mÒm b»ng kim lo¹i vμ trong hép kÝn): a) Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch kÑp b¾t bul«ng 1 2,5 b) Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch hμn: + Ruét mét sîi 0,5 + Ruét nhiÒu sîi 0,35 6. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ vμ c¸p ®iÖn ®Æt trong m−¬ng kÝn hoÆc m−¬ng ®óc liÒn 1 2 trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng (hoÆc trong hay d−íi líp v÷a tr¸t) 1.3.HÖ thèng ®−êng dÉn ®iÖn ph¶i ®−îc ®éc lËp vÒ c¬, ®iÖn víi c¸c hÖ thèng kh¸c vμ ph¶i b¶o ®¶m dÔ dμng thay thÕ, söa ch÷a khi cÇn thiÕt. 1.4.Chç nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i b¶o ®¶m ®ñ tiªu chuÈn dÉn ®iÖn nh− mét d©y dÉn c¸p ®iÖn liªn tôc vμ kh«ng ®−îc chÞu lùc t¸c ®éng bªn ngoμi. 1.5.D©y dÉn, c¸p ®iÖn (trõ tr−êng hîp dù phßng) cho phÐp ®Æt chung trong èng thÐp vμ c¸c läai èng kh¸c cã ®é bÒn c¬ häc t−¬ng tù, trong c¸c hép m¸ng vμ m−¬ng kÝn, trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng nhμ nh− khi: a) TÊt c¶ c¸c m¹ch cïng mét tæ m¸y. b) C¸c m¹ch ®éng lùc vμ m¹ch kiÓm tra cña mét sè b¶ng ®iÖn, tö ®iÖn, b¶ng vμ bμn ®iÒu khiÓn cã liªn quan vÒ c«ng nghÖ. c) M¹ch cÊp ®iÖn cho ®Ìn phøc t¹p. d) M¹ch cña mét sè nhãm thuéc cïng mét lo¹i chiÕu s¸ng (chiÕu s¸ng lμm viÖc vμ chiÕu s¸ng sù cè) víi sè d©y dÉn kh«ng qu¸ 8. 1.6.C¸c m¹ch ®iÖn dù phßng còng nh− c¸c m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng lμm viÖc vμ chiÕu s¸ng sù cè, kh«ng ®−îc ®Æt chung trong mét èng, mét hép hay mét m¸ng. 1.7.Khi ®Æt hai hay nhiÒu d©y dÉn trong mét èng, ®−êng kÝnh trong cña èng kh«ng ®−íc nhá qu¸ 11mm. Kh«ng cho phÐp ®Æt mét d©y pha ®iÖn xoay chiÒu trong èng thÐp hoÆc trong èng c¸ch ®iÖn cã vá bäc b»ng thÐp, nÕu t¶i dßng ®iÖn danh ®Þnh lín qu¸ 25A. 1.8.Khi ®Æt èng luån d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o èng cã ®é dèc ®ñ ®Ó n−íc ch¶y vÒ phÝa thÊp nhÊt vμ tho¸t ra ngoμi, kh«ng ®−îc ®Ó n−íc thÊm vμo hoÆc ®äng l¹i trong èng. 1.9.Cho phÐp dïng èng bÑt, h×nh bÇu dôc nh−ng ph¶i b¶o ®¶m ®−êng kÝnh lín cña èng kh«ng lín qu¸ 10% ®−êng kÝnh nhá (cña èng).
  3. 1.10.§Ó líp c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn kh«ng bÞ háng do cä s¸t víi miÖng èng, ph¶i dòa trßn miÖng èng hoÆc l¾p thªm phô tïng ®Öm. C¸c phô tïng nèi èng kh«ng ®−îc chÞu c¸c lùc t¸c ®éng bªn ngoμi. 1.11.C¸c hép nèi d©y hoÆc c¸c hép rÏ nh¸nh, ®−êng kÝnh èng luån d©y dÉn luån c¸p ®iÖn còng nh− sè l−îng vμ b¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng ph¶i b¶o ®¶m luån vμ thay thÕ d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®−îc dÔ dμng. 1.12.TÊt c¶ c¸c mèi nèi vμ rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong hép nèi d©y vμ hép rÏ nh¸nh. 1.13.C¸c hép nèi d©y vμ hép rÏ nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o an toμn vÒ ®iÖn vμ phßng chèng ch¸y. KÕt cÊu hép ph¶i phï hîp víi ph−¬ng ph¸p ®Æt vμ m«i tr−êng. CÊu t¹o hép còng nh− vÞ trÝ ®Æt hép ph¶i dÔ dμng kiÓm tra söa ch÷a khi cÇn thiÕt. 1.14.Khi d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn xuyªn mãng, t−êng, trÇn nhμ, sμn nhμ, ph¶i ®Æt trong èng thÐp hoÆc c¸c èng cã ®é cøng t−¬ng tù. ®−êng kÝnh trong cña èng ph¶i lín h¬n 1,5 lÇn ®−êng kÝnh ngoμi cña d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn ph¶i thùc hiÖn theo ®iÒu 3.1 khi ®Æt hë. 1.15.Khi ®−êng dÉn ®iÖn ®i qua khe lón, khe co d·n, ph¶i cã biÖn ph¸p chèng bÞ h− háng. 1.16.Khi dïng d©y thÐp treo c¸p ®iÖn, chØo ®−îc cho d©y treo chÞu mét lùc kh«ng lín qu¸ 1/4 øng lùc lμm ®øt d©y thÐp ®ã. 1.17.C¸c bé phËn b»ng kim lo¹i cña ®−êng dÉn ®iÖn (kÕt cÊu hép, m¸ng, dμn, gi¸ ®ì, èng luån d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn...) ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng bÞ ¨n mßn, vμ ph¶i thÝch hîp víi m«i tr−êng. 1.18.C¸c bé phËn b»ng kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn cña ®−êng dÉn ®iÖn ph¶i ®−îc nèi ®Êt b¶o vÖ (hoÆc nèi kh«ng). 2. Chän h×nh thøc ®−êng dÉn ®iÖn, d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn 2.1.§−êng dÉn ®iÖn ph¶i thÝch hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng, tÝnh chÊt sö dông vμ ®Æc ®iÓm kiÕn tróc c«ng tr×nh còng nh− c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an toμn vμ phßng chèng ch¸y. ë nh÷ng n¬i cã nguy hiÓm vÒ ch¸y ph¶i theo c¸c yªu cÇu ë b¶ng 2. Chän h×nh thøc vμ ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn theo yªu cÇu phßng chèng ch¸y. B¶ng 2 H×nh thøc vμ ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn trªn c¸c bÒ mÆt vμ c¸c chi tiÕt D©y dÉn, c¸p ®iÖn B»ng vËt liÖu ch¸y B»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y 1 2 3 A. §−êng d©y dÉn ®iÖn ®Æt hë Trªn puly kÑp, gi¸ ®ì Trùc tiÕp - D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ, vμ c¸p ®iÖn cã vá bäc b»ng vËt liÖu ch¸y
  4. Trùc tiÕp - D©y dÉn cã vá b¶o vÖ vμ c¸p ®iÖn cã vá bäc b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y khã ch¸y. Trong èng vμ hép b»ng vËt Trong èng vμ hép b»ng D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá liÖu kh«ng ch¸y. vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã b¶o vÖ, c¸p ®iÖn cã vá b»ng ch¸y. vËt liÖu ch¸y, khã ch¸y. B. §−êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn. Cã líp lãt b»ng vËt liÖu Trùc tiÕp D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá kh«ng ch¸y vμ tr¸t v÷a hoÆc b¶o vÖ, c¸p ®iÖn cã vá b»ng b¶o vÖ kÝn c¸c phÝa b»ng vËt liÖu ch¸y. líp vËt liÖu kh«ng ch¸y. (1) Trùc tiÕp Trùc tiÕp Nh− trªn nh−ng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Trong èng b»ng vËt liÖu Trnong èng vμ hép b»ng D©y dÉn kh«ng cã vá b¶o vÖ khã ch¸y, cã líp vËt liÖu vËt liÖu ch¸y ®óc liÒn vμ c¸p ®iÖn cã vá b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y lãt èng vμ hép, khèi, trong r·nh..., trong ch¸y, khã ch¸y vμ kh«ng cã tr¸t v÷a. (2) líp vËt liÖu kh«ng ch¸y ch¸y. bao kÝn. (3) Ghi chó: 1) Líp lãt b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y dμy Ýt nhÊt 10mm. 2) èng ph¶i ®−îc tr¸t v÷a kÝn, hoÆc bäc phi-bê-r«-xi-m¨ng...dμy Ýt nhÊt 10mm. 3) Líp bao kÝn quanh èng (hép...) b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã thÓ lμ v÷a phi-bê-r«-xi- m¨ng hoÆc bª t«ng dμy Ýt nhÊt 10mm. 2.2.Lo¹i ®−êng dÉn ®iÖn, ph−¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn theo ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ®−îc chän theo b¶ng 3. Khi ®ång thêi cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Æc tr−ng cña m«i tr−êng (b¶ng 3) th× ®−êng dÉn ®iÖn ph¶i tháa m·n tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®ã 2.3.C¸ch ®iÖn cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn dïng trong ®−êng dÉn ®iÖn kh«ng nh÷ng ph¶i phï hîp víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña l−íi ®iÖn mμ cßn ph¶i phï hîp víi h×nh thøc ®Æt vμ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng. Khi cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt liªn quan tíi thiÕt bÞ, c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn vμ vá b¶o vÖ cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn còng ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu ®ã 2.4.D©y trung tÝnh ph¶i cã c¸ch ®iÖn nh− d©y pha. 2.5.Cho phÐp ®Æt c¸p ®iÖn cã vá cao su, vá ch×, nh«m, chÊt dÎo ë c¸c phßng Èm, phßng rÊt Èm, phßng cã nguy hiÓm vÒ ch¸y vμ phßng cã nhiÖt ®é kh«ng qu¸ 400C. 2.6.ë nh÷ng n¬i cã nhiÖt ®é tõ 400C trë lªn ph¶i dïng d©y dÉn, c¸p ®iÖn mμ líp c¸ch ®iÖn vμ vá bäc chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao hoÆc ph¶i gi¶m bít phô t¶i cña d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn. 2.7.Trong c¸c phßng Èm, rÊt Èm, vμ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoμi nhμ, vá bäc c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn, c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn, c¸c kÕt cÊu treo, c¸c èng, m¸ng, dμn vμ hép ...ph¶i chÞu Èm −ít.
  5. 2.8.Trong c¸c phßng cã bôi, kh«ng ®−îc dïng c¸c h×nh thøc ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn dÔ bÞ b¸m bôi hoÆc khã lμm s¹ch bôi. 2.9.Trßn c¸c phßng vμ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoμi nhμ, cã m«i tr−êng ho¹t tÝnh hãa häc, tÊt c¶ c¸c phÇn cña ®−êng dÉn ph¶i trÞu ®−îc t¸c ®éng cña m«i tr−êng, nÕu kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ. B¶ng 3 - Chän lo¹i ®−êng dÉn ®iÖn, ph−¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn theo ®iÒu kiÖn m«i tr−êng §iÒu kiÖn m«i §−êng dÉn ®iÖn D©y dÉn, c¸p ®iÖn tr−êng A - §−êng dÉn ®Æt hë Phßng kh«, Èm Trªn puly sø hoÆc kÑp D©y dÉn mét ruét kh«ng cã vá b¶o vÖ - d©y dÉn hai ruét Phßng kh« Nh− trªn C¸c lo¹i phßng vμ Trªn sø c¸ch ®iÖn, puly sø, ë c¸c D©y dÉn mét ruét kh«ng cã víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn thiÕt trÝ ®iÖn ngoμi nhμ dïng puly vá b¶o vÖ. ngoμi nhμ. sø cã kÝch th−íc lín, lo¹i dïng cho n¬i rÊt Èm chØ cho phÐp dïng ë nh÷ng chç n−íc hoÆc n−íc m−a kh«ng r¬i trùc tiÕp vμo ®−êng dÉn ®iÖn. C¸c thiÕt trÝ ®iÖn Trùc tiÕp theo mÆt t−êng trÇn vμ C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ ngoμi nhμ c¸c kÕt cÊu cña nhμ kh«ng b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng kim lo¹i C¸c lo¹i phßng Nh− trªn - - D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu ruét cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ. - - C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ kh«ng b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng kim lo¹i C¸c lo¹i phßng vμ Trªn dμn, gi¸ ®ì vμ hép kh«ng cã Nh− trªn víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn n¾p ®Ëy ngoμi nhμ C¸c lo¹i phßng vμ Treo d−íi d©y c¨ng - D©y dÉn lo¹i treo d−íi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn d©y c¨ng ngoμi nhμ - D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu ruét cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ . - C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ kh«ng b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng kim lo¹i B - §−êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn
  6. C¸c lo¹i phßng vμ - Trong èng kh«ng b»ng kim lo¹i - D©y dÉn mét hoÆc nhoÒu víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vμ b»ng c¸c vËt liÖu ch¸y ( chÊt ruét cã hoÆc kh«ng cã vá ngoμi nhμ dÎo...). b¶o vÖ. - Trong r·nh kÝn cña c¸c cÊu kiÖn - C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ x©y dùng ngÇm t−êng hoÆc d−íi kh«ng b»ng kim lo¹i líp v÷a tr¸t. Trong líp èp t−êng, trÇn nhμ b»ng pu ly sø, kÑp, hoÆc trong èng b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y. - CÈm dïng èng thÐp vμ hép thÐp kÝn cã bÒ dμy 2mm vμ nhá h¬n ë n¬i Èm, rÊt Èm vμ víi c¸c thiÕt bÞ ngoμi nhμ Phßng kh«, Èm vμ rÊt Trong c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n hoÆc D©y dÉn kh«ng cã vá b¶o Èm liÒn khèi. vÖ C - §−êng dÉn ®iÖn ®¨th hë vμ ®Æt kÝn C¸c lo¹i phßng vμ Trong èng thÐp (lo¹i th«ng th−êng D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vμ lo¹i dÇy) vμ c¸c lo¹i thÐp kÝn. ruét cã hoÆc kh«ng cã vá ngoμi nhμ. Trong èng kh«ng ph¶i b»ng kim b¶o vÖ. C¸p ®iÖn cã vá b¶o lo¹i vμ trong hép b»ng vËt liÖu khã vÖ b»ng kim lo¹i. ch¸y. - Trong èng c¸ch ®iÖn cã vá b»ng kim lo¹i. - CÊm dïng èng c¸ch ®iÖn cã váe b»ng kim lo¹i ë n¬i Èm, rÊt Èm vμ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoμi nhμ - CÊm dïng èng thÐp vμ hép thÐp kÝn cã bÒ dμy 2mm vμ nhá h¬n ë n¬i Èm, rÊt Èm vμ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoμi nhμ. 2.10.ë nh÷ng n¬i chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña tia n¾ng mÆt trêi ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn chèng ¶nh h−ëng ®ã. 2.11.ë nh÷ng n¬i ®−êng ®iÖn ®Æt hë kh«ng chÞu ®−îc c¸c lùc t¸c ®éng bªn ngoμi th× ph¶i ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong èng thÐp, hép thÐp, trong c¸c vËt b¶o vÖ hoÆc ph¶i dïng ®−êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn. 2.12.Ph¶i dïng d©y vμ c¸p ®iÖn cã ruét ®ång ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm ch¸y, næ, ë c¸c c«ng tr×nh quan träng, ë vïng biÓn hoÆc nh÷ng n¬i cã m«i tr−êng ho¹t tÝnh hãa häc; ë c¸c bé phËn chuyÓn ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc rung ®éng; ë c¸c thiÕt bÞ dông cô ®iÖn cÇm tay hay di ®éng vμ c¸c hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 1 theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. 2.13.Víi ®−êng dÉn ®iÖn ngoμi nhμ, ph¶i dïng d©y dÉn mét ruét c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ hoÆc c¸p ®iÖn. 3. §−êng dÉn ®iÖn ®Æt trong nhμ
  7. 3.1.D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, ®Æt hë trùc tiÕp trªn c¸c bÒ mÆt, puli, sø ®ì, kÑp, treo d−íi ®©y c¨ng, trªn dμn trong m¸ng... ph¶i ®−îc thùc hiÖn nh− sau. a) Khi ®iÖn ¸p trªn 42V trong phßng Ýt nguy hiÓm vμ khi ®iÖn ¸p ®Õn 42V trong c¸c phßng bÊt k×, ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt 2m so víi mÆt sμn hoÆc mÆt b»ng lμm viÖc. b) Khi ®iÖn ¸p trªn 42V trong phßng nguy hiÓm vμ rÊt nguy hiÓm ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt lμ 2,5m so víi mÆt sμn hoÆc mÆt b»ng lμm viÖc. Khi ®−êng d©y ®i xuèng c«ng t¾c ®Ìn, ë c¾m ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vμ b¶o vÖ, b¶ng, tñ ®iÖn, ®Ìn vμ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn kh¸c ®Æt trªn t−êng, kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn. Khi d©y dÉn, c¸p ®iÖn xuyªn sμn nhμ vμ ®Æt hë th¼ng ®øng (hoÆc chÐo) theo t−êng nhμ, ph¶i ®−îc b¶o vÖ tr¸nh va ch¹m. §é cao b¶o vÖ Ýt nhÊt 1,5m so víi mÆt sμn. 3.2.Kh«ng quy ®Þnh ®é cao ®Æt d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã vá b¶o vÖ, d©y dÉn trong èng c¸ch ®iÖn cã vá bäc kim lo¹i, d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn trong èng thÐp, èng mÒm b»ng kim lo¹i. 3.3.Khi ®Æt hë, d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ b»ng vËt liÖu ch¸y, d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, kho¶ng c¸ch tõ vá d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®Õn c¸c bÒ mÆt ®Æt c¸c kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt b»ng vËt liÖu ch¸y Ýt nhÊt 10mm. Khi kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kho¶ng c¸ch trªn, ph¶i ng¨n c¸ch b»ng líp vËt liÖu kh«ng ch¸y (v÷a xi m¨ng, phi bê r« xi m¨ng...) dμy Ýt nhÊt 10mm. 3.4.ë nh÷ng chç buéc d©y dÉn, ph¶i dïng v¶i nhùa ( b©ng dÝnh...) quÊn d©y dÉn ®Ó tr¸nh d©y buéc lμm háng líp c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn. Buéc d©y dÉn vμo puly hoÆc sø ®ì, ph¶i dïng d©y thÐp mÒm kh«ng rØ, d©y ®ång mÒm hoÆc c¸c lo¹i d©y kh¸c cã ®é bÒn t−¬ng tù vμ kh«ng bÞ h− háng do t¸c ®éng cña m«i tr−êng. 3.5.C¸p ®iÖn cã vá ch×, vá nh«m, vá cao su, vá chÊt dÎo..., ®−îc phÐp ®Æt hë víi ®iÒu kiÖn ë n¬i ®Æt kh«ng cã ®éng vËt gËm nhÊm ph¸ ho¹i, kh«ng cã t¸c ®éng c¬ lÝ, kh«ng cã c¸c chÊt ¨n mßn. 3.6.Khi èng vμ hép b»ng vËt liÖu khã ch¸y ®Æt hë trªn bÒ mÆt c¸c cÊu kiÖn, c¸c chi tiÕt b»ng vËt liÖu ch¸y hoÆc khã ch¸y, kho¶ng c¸ch tõ èng (hép) ®Õn c¸c bÒ mÆt nãi trªn kh«ng ®−îc nhá qu¸ 10mm. Khi kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kho¶ng c¸ch trªn, ph¶i ng¨n c¸ch b»ng líp vËt liÖu kh«ng ch¸y ( v÷a xi m¨ng, phi bê r« xi m¨ng...) dμy Ýt nhÊt 10mm. 3.7.Trong c¸c phßng rÊt Èm, ®é cao tõ mÆt sμn tíi mÆt d−íi cña hép kh«ng ®−îc nhá qu¸ 2m. 3.8.§é cao tõ mÆt sμn tíi mÆt d−íi cña m¸ng, sμn kh«ng ®−îc nhá qu¸ 2m. Riªng trong phßng ®iÖn còng nh− phßng cña nh©n viªn qu¶n lÝ vËn hμnh ®iÖn, ®é cao ®Æt m¸ng kh«ng quy ®Þnh. 3.9.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc lín qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 4. Kho¶ng c¸ch cho phÐp lín nhÊt gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá bäc b¶o vÖ ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản