Tài liệu TCXD 27 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
155
lượt xem
46
download

Tài liệu TCXD 27 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 27 1991: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn hộ, nhà ở có sân vườn, nhà ở kiểu khách sạn, kí túc xá...), đồng thời cũng áp dụng cho các loại công trình công cộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXD 27 1991

 1. TCXD 27 : 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Electric distribution network in dwellings and public building Design standard Tiªu chuÈn nμy ®−îc ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c lo¹i nhμ ë (Nhμ ë cã c¨n hé, nhμ ë cã s©n v−ên, nhμ ë kiÓu kh¸ch s¹n, kÝ tóc x¸...), ®ång thêi còng ¸p dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt còng nh− cho c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ®Æc biÖt trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. ViÖc thiÕt ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hμnh cã liªn quan. Víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hμnh cña mçi lo¹i c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ Quy ph¹m ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc TCXD 27:1967. 1. Quy ®Þnh chung 1.1.Khi thiÕt kÕ cÊp ®iÖn cho nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ®èi víi mçi lo¹i hé tiªu thô ®iÖn vÒ ®é tin cËy cung cÊp theo QU¸ TR×NH§ 11 TCXD 18:1984. Ph©n lo¹i c¸c hé tiªu thô ®iÖn vμ thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn xem phô lôc 2. 1.2.§iÖn ¸p ph¶i tÝnh to¸n ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng (trõ cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn) kh«ng ®−îc lín h¬n 220V. Víi nh÷ng c«ng tr×nh hiÖn cã ®iÖn ¸p l−íi 220/110V cÇn chuyÓn sang ®iÖn ¸p l−íi 380/220V nÕu xÐt thÊy phï hîp c¸c yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt. 1.3.CÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn (m¸y ®iÖn) ph¶i lÊy tõ l−íi ®iÖn 380/220V trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp. 1.4.Trong nhμ ë vμ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn dù phßng mét c«ng suÊt kh«ng d−íi 5% tæng c«ng suÊt cña c«ng tr×nh ®Ó cÊp ®iÖn cho chiÕu s¸ng qu¶ng c¸o, tñ kÝnh quÇy hμng, trang trÝ mÆt nhμ, hÖ thèng ®iÒu ®é, c¸c b¶ng vμ c¸c tÝn hiÖu chØ dÉn b»ng ¸nh s¸ng, c¸c hÖ thèng tÝn hiÖu ©m thanh, phßng ch÷a ch¸y, còng nh− c¸c ®Ìn b¸o ch−íng ng¹i cña c«ng tr×nh... 1.5.Tæn thÊt ®iÖn ¸p ë cùc cña c¸c bãng ®Ìn vμ cña c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ®Æt xa nhÊt so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: - §èi víi chiÕu s¸ng lμm viÖc: ± 5% - §èi víi chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng−êi vμ chiÕu s¸ng sù cè: ± 5% - §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p 12 ®Õn 42V (tÝnh tõ nguån cÊp ®iÖn): ± 10% - §èi víi ®éng c¬ ®iÖn: + Lμm viÖc l©u dμi ë chÕ ®é æn ®Þnh ± 5%
 2. + Lμm viÖc l©u dμi ë chÕ ®é sù cè ± 15% Chó thÝch: - C¸c l−íi ®iÖn, kÓ c¶ l−íi ®iÖn ®iÒu khiÓn tõ xa vμ ®iÒu khiÓn tù ®éng cÇn ph¶i cÇn ®−îc kiÓm tra víi chÕ ®é khëi ®éng c¸c c«ng t¬ ®iÖn. - C¸c l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng, khi ë chÕ ®é sù cè cho phÐp gi¶m ®iÖn ¸p tíi 12% trÞ sè ®iÖn ¸p ®Þnh møc 2. Phô t¶i vμ tÝnh to¸n 2.1. Phô t¶i vμ tÝnh to¸n cña toμn bé c¸c c¨n hé trong nhμ ë PCH tÝnh theo c«ng thøc: PCH=Pch x n. Trong ®ã: Pch - SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n (kW) cña mèi c¨n hé, x¸c ®Þnh theo b¶ng 1. n - Sè c¨n hé trong ng«i nhμ. 2.2.Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhμ ë (gåm phô t¶i tiãnh to¸n c¸c c¨n hé vμ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc) PNO tÝnh theo c«ng thøc: PNO = PCH + 0,9P§L. Trong ®ã: P§L - Phô t¶i tÝnh to¸n (kW) cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc trong nhμ. 2.3.Phô t¶i tÝnh to¸n (kW) cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc tÝnh nh− sau: a) Víi c¸c ®éng c¬ ®iÖn m¸y b¬m, c¸c thiÕt bÞ th«ng giã, cÊp nhiÖt vμ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh kh¸c, lÊy tæng c«ng suÊt ®ùc tÝnh víi hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0,8 vμ hÖ sè yªu cÇu nh− sau: 1 - Khi sè ®éng c¬ ®iÖn tõ 1 ®Õn 3 0,8 - Khi s« ®éng c¬ ®iÖn lín h¬n 3 b) Víi c¸c thang m¸y tÝnh theo c«ng thøc: ( PT = K C ∑ 1n T Pni PV + Pgi ) Trong ®ã: PT - Phô t¶i tÝnh to¸n (kW) cña thang m¸y, nT - Sè l−îng c¸c thang m¸y, Pni - C«ng suÊt ®Æt (kW) cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn cña thang m¸y, Pgi - C«ng suÊt (kW) cña h·m ®iÖn tõ c¸c khÝ cô ®iÒu khiÓn vμ c¸c ®Ìn ®iÖn trong thang m¸y, PV - HÖ sè gi¸n ®o¹n cña c¬ ®iÖn theo lý lÞch m¸y. Kc - HÖ sè yªu cÇu, víi nhμ ë x¸c ®Þnh theo b¶ng 2 víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng theo c¸c trÞ sè sau ®©y: Sè thang m¸y ®Æt trong nhμ HÖ sè Kc Tõ 1 ®Õn 2 1 Tõ 3 ®Õn 4 0.9 Tõ 4 trë lªn 0.8 - 0.6 HÖ sè c«ng suÊt cña thang m¸y lÊy b»ng 0,6. c) Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n kh«ng tÝnh c«ng su¸t cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn dù phßng, trõ tr−êng hîp ®Ó chän khÝ cô b¶o vÖ vμ mÆt c¾t d©y dÉn. Khi x¸c ®Þnh phô
 3. t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn cña thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, ph¶i lÊy hÖ sè yªu cÇu b»ng 1 víi sè l−îng ®éng c¬ bÊt kú. 2.4.HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n l−íi ®iÖn nhμ ë lÊy b»ng 0.80 ®Õn 0.85. 2.5.Khi thiÕt kÕ l−íi ®iÖn nhãm chiÕu s¸ng c«ng tr×nh c«ng céng nh− kh¸ch s¹n, ký tóc x¸, c¸c phßng sö dông chung cho ng«i nhμ (gian cÇu thang, tÇng hÇm, gian hμng, kho x−ëng, c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô sinh ho¹t ®êi sèng, c¸c phßng hμnh chÝnh qu¶n trÞ... ph¶i lÊy phô t¶i tÝnh to¸n kü thuËt chiÕu s¸ng víi hÖ sè yªu cÇu b»ng b¶ng1 2.6.Phô t¶i tÝnh to¸n cña l−íi ®iÖn cung cÊp cho c¸c æ c¾m ®iÖn Poc (khi kh«ng cã sè liÖu vÒ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cÊp ®iÖn do c¸c æ c¾m ®iÖn nμy) víi m¹ng l−íi ®iÖn hai nhãm trë lªn (nhãm chiÕu s¸ng, nhãm æ c¾m), tÝnh theo c«ng thøc sau: Poc = 300n(W) Trong ®ã: n - Sè l−îng æ c¾m ®iÖn 2.7.Phô t¶i tÝnh to¸n ®Çu c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i lÊy theo tÝnh to¸n kü thuËt cña c«ng tr×nh. Khi lËp chøng tõ kinh tÕ kü thuËt còng nh− c¸c thiÕt kÕ mü thuËt dïng cho c¸c gi¸ trÞ ë b¶ng 3. Chó thÝch: B¶ng 1 1. Víi c¨n hé kh«ng nªu ë b¶ng 1, x¸c ®Þnh suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo néi suy. B¶ng 1 - SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n c¨n hé SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n (kW) khi sè c¨n hé §Æc ®iÓm c¨n hé 1 ®Õn 100 5 10 20 30 40 60 3 trë lªn Cã bÕp ®iÖn 4 2,48 1,88 1,6 1,4 1,32 1,2 1,12 Cã c¸c lo¹i bÕp kh¸c 2,5 1,75 1,55 1,25 1,12 1,07 1,05 1,02 B¶ng 2 - HÖ sè yªu cÇu víi nhμ cã thang m¸y HÖ sè yªu cÇu khi sè thang m¸y Sè tÇng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 ®Õn 7 1 0,85 0,70 0,55 0,55 0,45 0,45 0,42 0,40 0,38 8-9 1 0,90 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,42 0,40 10 - 11 - 0,95 0,80 0,70 0,63 0,56 0,52 0,48 0.45 0,42 12 - 13 - 1 0,85 0,73 0,65 0,58 0,55 0,50 0.47 0,44 14 - 15 - 1 0,97 0,85 0,75 0,70 0,66 0,60 0.58 0,56 2. SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n cña c¨n hé ®· tÝnh c¶ chiÕu s¸ng ®iÖn ë c¸c khu vùc c«ng céng cña nhμ (gian cÇu thang, thang m¸y, tÇng gi¸p m¸i, tÇng kü thuËt, tÇng hÇm,...). 3. SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n ®−îc víi c¨n hé cã tæng diÖn tÝch 24m2. Khi c¨n hé cã tæng diÖn tÝch lín h¬n ph¶i t¨ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n ë b¶ng 1 lªn 0,5% víi mçi m2 diÖn tÝch gia t¨ng, nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 25% trÞ sè ®· nªu trongb¶ng 1. 4. Víi c¨n hé cã nhiÒu gia ®×nh, ph¶i nh©n suÊt phô t¶i tÝnh to¸n víi hÖ sè 1,5 khi sè gia ®×nh tíi 3 víi hÖ sè 2 khi sè gia ®×nh 4 trë lªn.
 4. 5. Trong suÊt phô t¶i tÝnh to¸n nªu trong b¶ng 1 ch−a tÝnh ®Õn phô t¶i ®iÖn lùc c«ng céng cña nhμ ë, phô t¶i ®iÖn lùc cña c¸c khu vùc c«ng céng cña nhμ ë vμ c¸c thiÕt bÞ s−ëi b»ng ®iÖn, c¸c m¸y ®iÒu hßa khÝ hËu trong c¨n hé. 2.8.Phô t¶i tÝnh to¸n cña l−íi ®iÖn lùc cung cÊp cho c«ng tr×nh c«ng céng P®l (kW) tÝnh theo c«ng thøc P®l = Pmax + n1P1 + n2P2 + ... + niPi Trong ®ã: Pmax - C«ng suÊt (kW) cña thiÕt bÞ lín nhÊt, P1,..,Pi - C«ng suÊt (kW) cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cßn l¹i. n1,..,ni - Sè l−îng thiÕt bÞ ®iÖn cïng lμm viÖc ®ång thêi cña mçi lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn. 2.9.Phô t¶i tÝnh to¸n cña l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng vμ ®iÖn lùc cung cÊp cho c«ng tr×nh c«ng céng Pcc (kW) tÝnh theo c«ng tøc sau: Pcc = 0,9(Pcs + P®l) Trong ®ã: Pcs - Phô t¶i tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cña c«ng tr×nh c«ng céng (kW) P®l - Phô ti¶i tÝnh to¸n ®iÖn lùc cña c«ng tr×nh c«ng céng (kW) B¶ng 3 - SuÊt t¶i tÝnh to¸n vμ hÖ sè c«ng suÊt cña mét sè c«ng tr×nh c«ng céng SuÊt phô t¶i HÖ sè c«ng Lo¹i c«ng t×nh tÝnh to¸n (kW) suÊt 1 2 3 BÖnh viÖn d©y dÉn khoa, kW/gi−êng bÖnh 1,2 0,90 V−ên trÎ, kW/ch¸u 0,1 0,80 Nhμ trÎ kW/ch¸u 0,15 0,85 V−ên trÎ kÕt hîp víi nhμ trÎ kW/ch¸u 0,2 0,85 Tr−êng phæ th«ng, kW/chç 0,09 0,90 Tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng, häc viÖn, trung häc dËy nghÒ, 0,1 0,85 kW/chç 0,15 0,80 R¹p chiÕu bãng cã ®iÒu hßa khÝ hËu, kW/chç 0,04 0,85 R¹p chiÕu bãng kh«ng cã ®iÒu hßa khÝ hËu kW/chç 0,15 0,80 R¹p h¸t, cung v¨n hãa, r¹p xiÕc kW/chç 0,40 0,85 S©n thÓ thao, kW/chç 0,30 0,85 Trô së c¬ quan hμnh chÝnh, kW/m2/sö dông 0,20 0,85 Kh¸ch s¹n, kW/gi−êng 0,15 0,80 Nhμ nghØ, kW/gi−êng 0,70 0,80 Cöa hμng b¸ch hãa, kW/chç b¸n hμng C¸c cöa hμng, xÝ nghiÖp dÞch vô phôc vô sinh ho¹t, ®êi sèng, 0,60 0,75 kW/chç lμm viÖc 3. Tr¹m biÕn ¸p. ThiÕt bÞ ®Çu vμo, b¶ng (hép, tñ) ®iÖn, thiÕt bÞ b¶o vÖ 3.1.CÊm ®Æt tr¹m biÕn ¸p (TBA) ë trong hoÆc s¸t kÒ nhμ ë (nhμ c¨n hé, nhμ s©n v−ên, kÝ tóc x¸, nhμ ë kiÓu kh¸ch s¹n), nhμ bÖnh nh©n vμ nhμ ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn, nhμ an d−ìng, phßng häc vμ c¸c phßng lμm viÖc kh¸c cña tr−êng häc c¸c lo¹i kÓ c¶ c¸c tr−êng d¹y nghÒ, båi d−ìng v¨n hãa, nghiÖp vô, chÝnh trÞ.
 5. Víi c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, cho phÐp ®Æt TBA trong nhμ hoÆc kÒ s¸t t−êng nh−ng phßng ph¶i c¸ch ©m tèt vμ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt theo tiªu chuÈn møc ån cho phÐp trong c«ng tr×nh c«ng céng TCXD 175 : 1990. Tr¹m ph¶i cã t−êng ng¨n ch¸y c¸ch ly víi phßng kÒ s¸t vμ ph¶i cã lèi ra trùc tiÕp. Trong tr¹m cã thÓ ®Æt m¸y biÕn ¸p (MBA) cã hÖ thèng lμm m¸t bÊt kú. 3.2.Phßng ®Æt thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn ¸p ®Õn 1000v mμ ng−êi qu¶ lÝ cña hé tiªu thô tíi ®−îc, kh«ng cho phÐp th«ng víi phßng kh¸c cña tr¹m cã thiÕt bÞ ®ang mang ®iÖn ¸p vμ ph¶i cã cöa ®i riªng cã khãa. 3.3.ë ®Çu vμo ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vμo (§V) hoÆc thiÕt bÞ ph©n phèi ®Çu vμo (PP§V). Tr−íc khi vμo nhμ, cÊm ®Æt tñ ®Êu c¸p riªng ®Ó ph©n chia l−íi ®iÖn bªn trong vμ bªn ngoμi. ViÖc ph©n chia nμy thùc hiÖn ë PP§V hoÆc ë thiÕt bÞ ph©n phèi chÝnh thøc (PPCT). 3.4.ë dÞch vô hoÆc PP§V ph¶i ®Æt c¸c khÝ cô ®iÒu khiÓn vμ b¶o vÖ. ë §V hoÆc PP§V cã dßng ®iÖn ®Õn 25A kh«ng cÇn ®Æt c¸c khÝ cô ®iÒu khiÓn. Khi nh¸nh rÏ tõ ®−êng d©y trªn kh«ng (§DK ) vμo nhμ cã ®Æt khÝ cô b¶o vÖ cã dßng ®iÖn ®Õn 25A khi kh«ng ph¶i ®Æt §V hoÆc PP§V n÷a. Cho phÐp kh«ng ®Æt khÝ cô b¶o vÖ cho ®Çu vμo cña ®−êng d©y vμo nhμ khi ë ®iÓm b¾t ®Çu rÏ nh¸nh ®· ®−îc b¶o vÖ hoÆc khi §V hay PP§V ®· ®−îc cÊp ®iÖn b»ng ®−êng d©y riªng. Trªn mçi ®−êng d©y ra cña b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi ®iÖn, nÕu ®Æt khÝ cô b¶o vÖ cã thÓ ®Æt khÝ cô b¶o vÖ ®iÒu khiÓn chung cho mét sè ®−êng d©y ra. Khi phèi hîp chung §V víi b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi ®iÖn, cho phÐp kh«ng ®Æt khÝ cô b¶o vÖ ®Çu vμo cña ®−êng d©y vμ nhμ nÕu khÝ cô b¶o vÖ ®ã ®· ®Æt trªn ®o¹n ®Çu cña ®−êng rÏ nh¸nh. 3.5.Ph¶i ®Æt khÝ cô ®iÒu khiÓn ë ®Çu vμo cña ®−êng d©y cÊp ®iÖn cho cöa hμn, c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô phôc vô ®êi sèng vμ sinh ho¹t, c¸c phßng hμnh chÝnh... còng nh− c¸c phßng cña c¸c c¨n hé tiªu thô, ®Æc biÖt lμ c¸c phßng giao dÞch cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp mÆc dÇu ë ®Çu ®−êng d©y hoÆc trªn nh¸nh rÏ tõ ®−êng d©y cung cÊp ®Æt khÝ cô ®iÒu khiÓn. 3.6.Khi bè trÝ khÝ cô b¶o vÖ, ngoμi c¸c yªu cÇu vÒ dßng ®iÖn, cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: a) Trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, t¹i c¸c b¶ng (hép, tñ) ®iÖn ph©n phèi vμ b¶ng (hép, tñ) ®iÖn nhãm chØ ®Æt m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p vμ cÇu ch¶y t¹i pha cña l−íi ®iÖn. b) Khi ë gian cÇu thang c¸ch b¶ng ®iÖn trôc ®øng cña khu vùc cÇu thang kh«ng qu¸ 3m vμ khi b¶ng ®iÖn nμy cã cïng chøc n¨ng víi b¶ng (hép) ®iÖn c¨n hé vμ b¶ng (hép) ®iÖn b»ng tÇng khi kh«ng yªu cÇu b¶ng (hép) ®iÖn tÇng riªng n÷a. 3.7.C¸c §V, PP§V, PPC ph¶i ®Æt ë phßng ®Æt b¶ng (tñ) ®iÖn hoÆc ®Æt trong c¸c tñ (hép) ®iÖn hoÆc héc t−êng cã khãa. ë nh÷ng n¬i dÔ bÞ ngËp n−íc, §V vμ PPC ph¶i ®−îc ®Æt cao h¬n møc n−íc ngËp cao nhÊt th−êng xÈy ra. Víi nhμ kh«ng cã gian cÇu thang, cho phÐp ®Æt §V trªn t−êng phÝa ngoμi nhμ nh−ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch ®¸ng vμ kh«ng ¶nh h−ëng tíi kÕt cÊu vμ mÜ quan cña nhμ. Cho phÐp ®Æt §V, PP§V vμ PPC trong c¸c phßng kh¸c, c¸c tÇng hÇm kh« r¸o, hoÆc trong tÇng kü thuËt khi ng−êi qu¶n lÝ tíi ®−îc dÔ dμng; hoÆc trong c¸c phßng riªng cña c«ng tr×nh cã t−êng kh«ng ch¸y víi ®é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê.
 6. 3.8.Khi ®Æt §V, PP§V , PPC, c¸c b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi ®iÖn vμ c¸c b¶ng (hép) ®iÖn nhãm, ngoμi phßng ®Æt b¶ng ®iÖn cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: a) Ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ë chç thuËn tiÖn vμ dÔ tíi ®Ó thao t¸c, söa ch÷a, vÝ dô gian cÇu thang, tÇng hÇm kh« r¸o... b) Ph¶i ®Æt c¸c khÝ cô ®iÖn trong tñ (hép) b»ng kim lo¹i hoÆc trong c¸c hé t−êng, cöa cã khãa: tay ®iÒu khiÓn c¸c khÝ cô nμy kh«ng ®−îc thß ra ngoμi hoÆc nÕu cã thß ra ngoμi th× ph¶i th¸o ®−îc sau khi vËn hμnh. 3.9.CÊm ®Æt b¶ng (hép, tñ) ®iÖn ë d−íi hoÆc trong nhμ xÝ t¾m, phßng t¾m nhμ bÕp, chç röa ch©n tay, phßng giÆt, phßng cã hãa chÊt,... C¸c ®−êng èng n−íc, èng th«ng giã, èng h¬i nãng vμ c¸c lo¹i hé kü thuËt kh¸c khi ®i qua phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn, kh«ng ®−îc bè trÝ c¸c n¾p ®Ëy, van, mÆt bÝch, cöa th¨m dß, vßi, trong phßng ®ã trõ tr−êng hîp chÝnh phßng ®ã cÇn tíi. CÊm ®Æt c¸c èng khÝ ®èt, èng dÉn chÊt ch¸y, ®i qua phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn. Phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn ph¶i cã cöa më ra phÝa ngoμi vμ ph¶i cã khãa 3.10.Phßng ®Æt §V, PP§V, PPC b¶ng (tñ, hép) ph©n phèi ®iÖn ph¶i ®−îc th«ng giã tù nhiªn vμ chiÕu s¸ng ®iÖn. 4. L−íi ®iÖn trong nhμ 4.1.L−íi ®iÖn trong nhμ ph¶i thùc hiÖn theo yªu cÇu sau: a) ThiÕt trÝ ®iÖn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau (nh−ng vÉn trong cïng mét nhμ) cho phÐp ®−îc cÊp ®iÖn b»ng mét nh¸nh rÏ riªng nèi vμo ®Çu d©y cung cÊp chung hoÆc b»ng mét ®−êng d©y riªng tõ §V, PPC hoÆc PPP (ph©n phèi phô). §−îc phÐp cung cÊp ®iÖn cho c¸c phßng kh«ng dïng ®Ó ë trong nhμ vμ c¸c c¨n hé cña nhμ ®ã b»ng ®−êng d©y cung cÊp chung víi ®iÒu kiÖn t¹i n¬i rÏ nh¸nh ph¶i cã khÝ cô ®ãng ng¾t riªng nh−ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l−îng ®iÖn ¸p. b) Mét ®−êng d©y ®−îc phÐp cÊp ®iÖn cho mét sè ®o¹n ®øng. Riªng víi nhμ ë trªn 5 tÇng, mçi ®o¹n ®øng ph¶i ®Æt khÝ cô ®ãng ng¾t riªng t¹i chç rÏ nh¸nh. c) ChiÕu s¸ng cÇu thang, lèi ®i chung, hμnh lang vμ nh÷ng phßng kh¸c ngoμi ph¹m vi c¨n hé cña nhμ ë, ph¶i ®−îc cÊp ®iÖn b»ng c¸c ®−êng d©y riªng tõ PPC. CÊm lÊy ®iÖn cho c¸c khu vùc trªn tõ BCH. 4.2.§−êng d©y nhãm chiÕu s¸ng trong nhμ ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch¶y hoÆc m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p víi dßng ®iÖn kh«ng nhá h¬n 25A. §−êng d©y nhãm cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn phãng khÝ cã c«ng suÊt mçi bãng 125W vμ lín h¬n, c¸c bãng ®Ìn nung s¸ng cã c«ng suÊt mçi bãng 500W vμ lín h¬n, ®−îc phÐp b¶o vÖ b»ng cÇu ch¶y hoÆc m¸y ng¾t ®iÖn h¹ ¸p víi dßng ®iÖn ®Õn 63A. 4.3.ë mçi pha cña ®−êng d©y nhãm trong nhμ kh«ng ®−îc m¾c qu¸ 20 bãng ®Ìn nung s¸ng, ®Ìn huúnh quang, ®Ìn thñy ng©n cao ¸p, ®Ìn n¸t t¬ - ri, kÓ c¶ c¸c æ c¾m ®iÖn. Víi c¸c ®−êng d©y nhãm c¸p ®iÖn cho c¸c ®Ìn kiÓut c¸c-ni, trÇn s¸ng, m¶ng s¸ng... còng nh− cho c¸c ®Ìn l¾p bãng huúnh quang, cho phÐp ®Êu vμo mét pha ®Õn 50 bãng ®Ìn, víi ®−êng d©y cÊp ®iÖn cho ®Ìn chïm th× sè bãgn ®Ìn trªn mét pha kh«ng h¹n chÕ. Cho phÐp ®Êu vμo mçi pha ë c¸c ®−êng d©y nhãm chiÕu s¸ng cÇu thang, hμnh lang chiÕu nghØ, s¶nh, tÇng kü thuËt, tÇng gi¸p m¸i... ®Õn 60 bãng nung s¸ng, mçi bãng cã c«ng suÊt 60W.
 7. Víi bãng ®Ìn cã c«ng suÊt 10kW vμ lín h¬n, cho phÐp ®Êu vμo mçi pha kh«ng qu¸ mét ®Ìn. 4.4.§o¹n ®øng cÊp ®iÖn cho c¨n hé ph¶i däc theo gia cÇu thang vμ kh«ng ®−îc ®i qua c¸c phßng. Cho phÐp ®Æt ®−êng d©y cÊp ®iÖn cho c¨n hé cïng víi ®−êng d©y chiÕu s¸ng lμm viÖc cña gian cÇu thang hμnh lang vμ c¸c khu vùc chung kh¸c cña nhμ trong r·nh chung, èng (hép) luån d©y chung.v.v... b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 4.5.Tõ b¶ng ®iÖn tÇng dÉn tíi BCH ph¶i ®Æt trong c¸c r·nh riªng, èng (hép) luån d©y riªng. Cho phÐp c¸c ®−êng d©y cung cÊp cho c¨n hé vμ ®−êng d©y chiÕu s¸ng lμm viÖc cña gian cÇu thang, hμnh lang vμ c¸c khu vùc chung kh¸c nhμ b»ng mét d©y trung tÝnh nh−ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh ë ®iÓm 4.11. 4.6.Trong c¨n hé nhμ ë nªn ®Æt hai ®−êng d©y nhãm mét pha ®éc lËp víi nha: Mét ®−êng d©y cho ®Ìn chiÕu s¸ng chung, mét ®−êng d©y cho c¸c dông cô ®iÖn dïng cho sinh ho¹t qua c¸c æ c¾m ®iÖn. §−îc phÐp cÊp ®iÖn cho ®Ìn vμ c¸c æ c¾m ®iÖn b»ng mét ®−îc d©y nhãm chung. 4.7.Trong xÝ nghiÖp th−¬ng nghiÖp vμ phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t c«ng céng (cöa hμng, trung t©m th−¬ng nghiÖp, nhμ hμng,... ) c¸c ®éng c¬ ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ c«ng céng cÊp ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh cã c«ng suÊt kh«ng lín (®Õn 3kW) cho phÐp ®−îc cÊp ®iÖn b»ng mét ®−êng d©y nhãm chung nh−ng sè ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®−îc lín qu¸ 4. 4.8.Trong c¸c tÇng kü thuËt, tÇng hÇm, kh«ng ®Æt thiÕt bÞ s−ëi, c¸c phßng ®Æt m¸y th«ng giã, tr¹m b¬m n−íc, c¸c phßng Èm −ít vμ ®Æc biÖt Èm −ít, d©y dÉn ph¶i ®Æt hë. Trong c¸c phßng vÖ sinh xÝ t¾m, d©y dÉn nªn ®Æt hë vμ ph¶i dïng lo¹i cã vá b¶o vÖ hoÆc c¸p ®iÖn. CÊm ®Æt d©y dÉn cã vá bäc trong èng thÐp trong hép kim lo¹i. Trong nhμ trÎ, phßng chÕ biÕn vμ gia c«ng thøc ¨n, còng nh− c¸c phßng cã yªu cÇu vÒ vÖ sinh hoÆc v« trïng nh− khèi phßng næ, phßng ®iÒu chÕ huyÕt thanh... ®−êng d©y ph¶i ®Æt kÝn (ngÇm th−êng, d−íi líp v÷a tr¸t, trong èng, trong hép...). 4.9.Khi l−íi ®iÖn ®Æt trong trÇn treo kh«ng ®i l¹i ®−îc coi nh− l−íi ®iÖn kÝn vμ ph¶i thùc hiÖn nh− sau: - Víi trÇn nhμ b»ng vËt liÖu ch¸y, luån trong èng (hép) b»ng kim lo¹i. - Víi trÇn nhμ b»ng vËt liÖu klh«ng ch¸y h¹¬c khã ch¸y, luån trong èng (hép0 b»ng vËt liÖu chÊt dÎo hoÆc dïng c¸p ®iÖn vμ d©y dÉn cã b¶o vÖ víi vá b»ng vËt liÖu khã ch¸y. Khi cÇn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thay thÕ söa ch÷a d©y dÉn vμ c¸p ®iÖn. 4.10.MÆt c¸t ruét d©y dÉn cña tõng ®o¹n thuéc l−íi ®iÖn nhμ ë kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh ë b¶ng 4. Chó thÝch: víi l−íi ®iÖn 3 pha 4 d©y, khi mÆt c¾t d©y pha ®Õn 16mm2 (®ång) vμ 25mm2 (nh«m) th× d©y trung tÝnh cña ®o¹n ®øng ph¶i cã b»ng mÆt c¾t d©y pha. NÕu mÆt c¾t d©y pha lín h¬n c¸c trÞ sè trªn th× mÆt c¾t d©y trung tÝnh kh«ng nhá qu¸ 50% mÆt c¾t d©y pha. B¶ng 4
 8. MÆt c¾t nhá nhÊt cña ruét d©y dÉn Tªn ®−êng d©y (mm2) §ång Nh«m - §−êng d©y nhãm cña l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng 1,5 2,5 khi kh«ng cã æ c¾m ®iÖn - §−êng d©y nhãm cña l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng 2,5 4 cã æ c¾m ®iÖn; l−íi ®iÖn ®éng lùc l−íi ®iÖn cung cÊp cho c¸c æ c¾m ®iÖn. - D−êng d©y tíi DBC vμ ®ång hå ®Õm ®iÖn 4 6 cho mçi c¨n hé - §o¹n ®øng trong gian cÇu thang cÊp ®iÖn 6 10 cho c¸c c¨n hé thuéc khu vùc chung gian cÇu thang. 4.11.Khi ®Æt ®−êng d©y dÉn cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ®¨th ®−êng d©y ®·n trong nhμ vμ ë c«ng tr×nh c«ng céng TCXD 25 : 1991 vμ quy ph¹m trang bÞ ®iÖn QT§ 11 TCXD 18 : 1984. 5. §Æt ®Ìn ®iÖn 5.1.§iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng chung kh«ng ®−îc qu¸ 380/220v l−íi ®iÖn xoay chiÒu cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp vμ kh«ng qu¸ 220V víi l−íi ®iÖn xoay chiÒu trung tÝnh c¸ch li vμ ®iÖn mét chiÒu. CÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn th«ng th−êng ph¶i dïng ®iÖn ¸p pha kh«ng qu¸ 220V. Víi n¬i Ýt nguy hiÓm cho phÐp dïng ®iÖn ¸p nãi trªn khi ®Ìn ®Æt cè ®Þnh vμ kh«ng phô thuéc ®é cao ®Æt ®Ìn. 5.2.Trong c¸c phßng nguy hiÓm vμ rÊt nguy hiÓm, khi dïng ®Ìn ®iÖn ®Ó chiÕu s¸ng chung víi bãng ®Ìn nung s¸ng, bãng ®Ìn thñy ng©n cao ¸p, bãng ®Ìn ha-l«-gien, kim lo¹i vμ bãng ®Ìn natri nÕu ®é cao ®Æt ®Ìn so víi mÆt sμn vμ mÆt b»nglμm viÖc nhá h¬n 2,5m, ph¶i cã c¸c cÊu t¹o tr¸nh tr¹m ph¶i bãng ®Ìn khi kh«ng dïng c¸c dông cô ®å nghÒ ®Ó th¸o më ®Ìn. D©y ®iÖn ®−a vμo ®Ìn ph¶i luån trong èng b»ng kim lo¹i vμ ph¶i dïng d©y c¸p cã vá b¶o vÖ: hoÆc c¸p ®iÖn cho bãng nung s¸ng cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 42V. C¸c yªu cÇu trªn kh«ng ¸p dông ®èi víi ®Ìn ®Æt c¸c phßng ®Æt b¼ng ®iÖn còng nh− v¬i ®Ìn ë nh÷ng n¬i chØ cã nh©n viªn chuyªn m«n vÒ sö dông. Cho phÐp ®Æt ®Ìn huúnh quang ®iÖn ¸p 127 - 220V ë ®é cao so víi mÆt sμn nhá qu¸ 2,5m Khi ngÉu nhiªn kh«ng thÓ ch¹m ph¶i c¸c phÇn m¹ng ®iÖn cña ®Ìn. 5.3.§Ìn chiÕu s¸ng côc bé bãng nung s¸ng ®Æt cè ®Þnh trong c¸c phßng Ýt guy hiÓm ph¶i dïng ®iÖn ¸p khèng qu¸ 220V; trong c¸c phßng nguy hiÓm vμ rÊt nguy hiÓm kh«ng qu¸ 42V. Khi nh÷ng ®Ìn nμy cã cÊu t¹o ®Æc biÖt vμ lμ mét bé phËn cña hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè ®−îc cÊp ®iÖn tõ mét nguån ®iÖn ®éc lËp vμ ®−îc ®Æt trong c¸c phßng nguy hiÓm (nh−ng kh«ng rÊt nguy hiÓm cho phÐp dïng ®iÖn ¸p ®Õn 220V. 5.4.Cho phÐp dïng ®Ìn huúnh quang ®iÖn ¸p 127 - 220V ®Ó chiÕu s¸ng côc bé khi ngÉu nhiªn kh«ng thÓ ch¹m ph¶i phÇn mang ®iÖn cña ®Ìn. ChØ cho phÐp dïng ®Ìn huúnh quang cã cÊu t¹o ®ùc biÖt ®Ó chiÕu s¸ng côc bé trong c¸c phßng Èm, rÊt Èm nãng, vμ cã m«i tr−êng ho¹t tÝnh.
 9. 5.5.§iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Ìn s¸ng côc bé di ®éng quy ®Þnh nh− sau; a) Víi lo¹i ®Ìn cÇm tay, cÊm dïng ®iÖn ¸p cao h¬n 42V trong c¸c phßng nguy hiÓm vμ rÊt nguy hiÓm. Khi ng−êi lμm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt bÊt lîi, nh− chç lμm viÖc chËt chéi dÔ bÞ ch¹m vμo nh÷ng bÒ mÆt kim lo¹i lín nèi víi ®Êt... ph¶i dïng ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 12V. b) Víi c¸c ®Ìn di ®éng cã mãc treo, ®Ìn ®Ó bμn, ®Ó trªn sμn nhμ... ®−îc phÐp dïng ®iÖn ¸p b»ng ®iÖn ¸p cña ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé ®Æt cè ®Þnh (®iÌu 5-3). 5.6.Trong c¸c phßng nguy hiÓm vμ rÊt nguy hiÓm, nh÷ng ®Ìn dïng víi nh÷ng ®iÖn ¸p kh¸c nhau ph¶i cã c¸c kÝ hiÖu hoÆc h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó ph©n biÖt. 5.7.ë c¸c phßng vÖ sinh xÝ t¾m cña c¨n hé nªn ®Æt c¸c ®Ìn t−êng phÝa trªn cöa ®i. Trong phßng t¾m cña nhμ nghØ kh¸c s¹n... ph¶i ®Æt ®Ìn trªn g−¬ng soi vμ ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë ®iÒu 5-10. 5.8.Trong c¸c phßng ë cña nhμ c¨n hé, nhμ cã s©n v−ên, nhμ ë kiÓu kh¸c s¹n, nhμ nghØ, còng nh− mét sè phßng cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã diÖn tÝch sμn lín h¬n 18m nªn ®Æt ®Ìn nhiÒu bãng vμ bËt t¾t ®−îc tõng côm hoÆc tõng bãng mét. 5.9.ë lèi chÝnh vμo nhμ, ph¶i ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng nh»m ®¶m b¶o ®é räi quy ®Þnh trªn s©n b·i, lèi ®i vμ trªn c¸c bËc thang dÉn vμo nhμ theo tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông TCXD 16:1986. 5.10.ë c¸c phßng t¾m, pßng t¾m h−¬ng sen, phßng vÖ sinh cña nhμ ë, ph¶i dïng c¸c lo¹i ®Ìn mμ phÇn vá ngoμi b»ng c¸c vËt liÖu c¸c ®iÖn. Khi ®Ìn nung s¸ng ®Æt trong c¸c phßng nμy ë ®é cao 2,5m trë xuèng ph¶i dïng lo¹i cã ®ui ®Æt s©u trong ®Ìn vμ ph¶i cã cÊu t¹o riªng ®Ó t¨ng c−êng an toμn cho ng−êi sö dông. Trong c¸c phßng nãi trªn, kh«ng quy ®Þnh ®é cao ®Æt ®Ìn huúnh quang kiÓu chèng Èm −ít, nÕu ng−êi sö dông kh«ng ngÉu nhiªn ch¹m ph¶i phÇn mang ®iÖn cña ®Ìn. 5.11.C¸c cÊu kiÖn, phô tïng cña ®Ìn nung s¸ng ph¶i ®−îc lμm b»ng vËt liÖu kh¸ ch¸y. Cho phÐp dïng c¸c vËt liÖu dÔ ch¸y lμm cÊu kiÖn ®ì ®Ìn nh−ng ph¶i ®Æt xa nguån s¸ng. C¸c bé phËn ®Ó ph¶n x¹ vμ t¸n x¹ cña ®Ìn lo¹i hë ®−îc phÐp lμm b»ng giÊy, v¶i, lôa, m©y tre, chÊt dÎo hÆoc c¸c vËt liÖu t−¬ng tù nh−ng ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt l−îng do ®Ìn táa ra kh«ng lμm t¨ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ xung quanh ®Õn 50oC. §èi víi ®Ìn huúnh quang, cho phÐp dïng nh÷ng cÊu kiÖn phô tïng vËt liÖu dÔ ch¸y nh−ng ph¶i ®Æt xa nguån s¸ng Ýt nhÊt 15mm. 5.12.Mãc treo ®Ìn ®Æt ë trÇn nhμ ph¶i ®−îc c¸c ®iÖn b»ng èng nhùa, ghen nhùa hîc b»ng c¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn t−¬ng tù. Yªu cÇu nμy kh«ng ®Ò ra khi mãc vμo trÇn gç hoÆc khi mèc cã yªu cÇu nèi kh«ng, Mãc treo ®Ìn trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã kÝch th−íc sau ®©y: §−êng kÝnh ngoμi cña nöa vßng mãc lμ 35mm. Kho¶ng c¸ch tõ trÇn nhμ ®Õn chç ®Çumãc lμ 12mm. Mãc ®−îc lμm b»ng thÐp trßn ®−êng kÝnh 6mm.
 10. 5.13.KÕt cÊu ®Ó treo ®Ìn ph¶i chÞu ®−îc t¶i träng gÊp 5 lÇn khèi l−îng ®Ìn trong 10 phót mμ kh«g bÞ báng vμ biÕn d¹ng. Víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, trõ c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i tÝnh khèi l−îng ®Ìn lμ 15kg. 5.14.Trong c¸c nhμ ë, nªn ®Æt hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng cÇu thang ®iÒu khiÓn b»ng c«ng t¾c tù ®éng ®Æc biÖt cã duy tr× thêi gian ®Ó ng−êi ®i lªn ®Õn tÇng trªn. ChiÕu s¸ng c¸c cÇu thang tÇng mét, c¸c tiÓu s¶nh, vμ c¸c lèi vμo nhμ, c¸c cæng vμo nhμ ph¶i ®−îc duy tr× suèt ®ªm kh«ng phô thuéc vμo hÖ thèng ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng cÇu thang ë tÇng sö dông. 5.15.GiÕng thang m¸y còng nh− phßng m¸y, phßng trªn giÕng thang m¸y vμ sμn tr−íc c¸c cöa vμ thang m¸y, lèi ®i hμnh lang dÉn ®Õn thang m¸y, tíi phßng trªn giÕng thang m¸y vμ tíi ®¸y giÕng thang m¸y ph¶i ®Æt c¸c ®Ìn cã bãng nung s¸ng trªn t−êng víi c¸c giÕng thang m¸y ®−îc bao quanh b»ng kÝnh l−íi bªn ngoμi giÐng cã chiÕu s¸ng nh©n t¹o b¶o ®¶m ®−îc ®é räi cÇn thiÕt cho bªn trong giÕng thang m¸y. 5.16.C¸c ®Ìn ®iÖn vμ phô tïng cña chóng ph¶i ®Æt sao cho cã thÓ b¶o d−ìng dÔ dμng vμ an toμn b»ng ph−¬ng tiÖn vμ biÖn ph¸p kü thuËt th«ng th−êng. Khi yªu cÇu nμy kh«ng thùc hiÖn ®−îc, ph¶i dù kiÕn nh÷ng thiÕt bÞ riªng nh− thang gÊp, chßi di ®éng... ChØ cho phÐp dïng nh÷ng thang th«ng th−êng khi ®Ìn ®Æt c¸c sμn kh«ng qu¸ 5m. 6. §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ 6.1.C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trong nhμ ph¶i ®−îc chän phï hîp víi ®iÖn ¸p cña m¹ng l−íi ®iÖn cung cÊp, tÝnh chÊt m«i tr−êng vμ yªu cÇu sö dông. 6.2.Trong mçi phßng ë cña nhμ ë c¨n hé, nhμ ë cã s©n v−ên, nhμ ë kiÓu kh¸ch s¹n, ký tóc x¸, phßng lμm viÖc ... ph¶i ®Æt Ýt nhÊt mét æ c¾m ®iÖn. 6.3.Trong bÕp hoÆc trong c¸c phßng ¨n nhμ c¨n hé, nhμ cã s©n v−ên, nhμ kiÓu kh¸ch s¹n, ký tóc x¸, ph¶i ®Æt Ýt nhÊt mét æ c¾m ®iÖn 10A. 6.4.CÊm ®Æt æ c¾m ®iÖn trong c¸c phßng vÖ sinh xÝ t¾m. Riªng trong c¸c phßng t¾m cña nhμ ë c¨n hé, nhμ ë cã s©n v−ên, nhμ ë kiÓu kh¸ch s¹n, nhμ nghØ... cho phÐp ®Æt æ c¾m ®iÖn nh−ng æ c¾m ®iÖn nμy ph¶i ®−îc cÊp ®iÖn qua m¸y biÕn ¸p c¸ch li. 6.5.Trong c¸c tr−êng häc phæ th«ng c¬ së, tr−êng mÉu gi¸o, nhμ trÎ vμ c¸c n¬i cho thiÕu nhi sö dông, æ c¾m ®iÖn ph¶i ®Æt cao cacchs sμn 1,7m. Trong c¸c phßng cña nhμ ë c¸c lo¹i, æ c¾m ®iÖn ph¶i ®Æt cao c¸ch sμn 1,5m. Trong c¸c phßng cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, æ c¾m ®iÖn ®Æt cao c¸ch sμn tõ 0,4 ®Õn 0,5m tïy thuéc c¸c yªu cÇu kü thuËt, yªu cÇu sö dông vμ bè trÝ néi thÊt... 6.6.Trong c¸c cöa hμng, nhμ hμng, xÝ nghiÖp dÞch vô th−¬ng ngiÖp vμ c«ng céng c¸c c«ng t¾c ®Ìn chiÕu s¸ng lμm viÖc chiÕu s¸ng sù cè vμ ph©n t¸n ng−êi trong c¸c gian hμng, phßng ¨n... vμ ë c¸c phßng ®«ng ng−êi ph¶i ®Æt c¸c n¬i chØ cã ng−êi qu¶n lÝ tíi ®−îc. 6.7.C«ng t¾c ®Ìn ph¶i ®Æt ë t−êng, gÇn cöa ra vμo (phÝa tay n¾m cña c¸nh cöa) ë ®é cao c¸ch sμn 1,5m.
 11. Trong c¸c tr−êng häc phæ th«ng c¬ së, tr−êng mÉu gi¸o, nhμ trÎ, v−ên trÎ vμ nh÷ng n¬i dμnh cho thiÕu nhi sö dông, c«ng t¾c ®Ìn ph¶i ®Æt c¸ch sμn 1,7m. 6.8.Trong nhμ ë c¨n hé, nhμ ë cã s©n v−ên, nhμ ë kiÓu kh¸ch s¹n, còng nh− trong c«ng tr×nh c«ng céng cho phÐp dïng chu«ng ®iÖn ¸p pha 220V nh−ng ph¶i phï hîp víi m«i tr−êng x©y dùng. 6.9.§éng c¬ ®iÖn dïng chung cho c¸c nhμ ë c¸c lo¹i vμ c«ng tr×nh c«ng céng (b¬m n−íc qu¹t th«ng giã, thang m¸y,...) vμ c¸c khÝ cô b¶o vÖ ®iÒu khiÓn cña chóng, ph¶i bè trÝ ë níi cã ng−êi qu¶n lý tíi ®−îc. Cßn c¸c nót bÊm ®iÒu khiÓn thang m¸y, ®iÒu khiÓn c¸c hÖ thèng ch÷a ch¸y, th«ng giã, b¬m n−íc... ph¶i ®Æt ë chç vËn hμnh thuËn tiÖn vμ ph¶i cã nh·n ghi ®Ó dÔ ph©n biÖt. 6.10.Mét ®−êng d©y chØ cÊp ®iÖn cho kh«ng qu¸ 4 th¸ng m¸y ®Æt ë c¸c gian cÇu thang kh¸c nhau. Khi mét gian cÇu thang cã tõ 2 thang m¸y trë lªn vμ cã cïng tÝnh chÊt sö dông ph¶i cÊp ®iÖn tõ nh÷ng ®−êng d©y kh¸c nhau trùc tiÕp tõ PP§V hoÆc PPC. Khi ®ã sè c cÇu thang m¸y ®Çu vμo mçi ®−êng d©y kh«ng h¹n chÕ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản