Tài liệu TCXD 65 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
13
download

Tài liệu TCXD 65 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 65 1989: Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng: Tiêu chuẩn này xác lập những nguyên tắc, chỉ dẫn chung và những quy định cụ thể để sử dụng các loại xi măng thông dụng một cách hợp lý trong xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tiết kiệm xi măng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXD 65 1989

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 Quy ®Þnh sö dông hîp lý xi m¨ng trong x©y dùng Procedures for reasonable use of cementi in building Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho tiªu chuÈn TCXD 65-77 Nhãm H Tiªu chuÈn nμy x¸c lËp nh÷ng nguyªn t¾c, chØ dÉn chung vμ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ®Ó sö dông c¸c lo¹i xi m¨ng th«ng dông mét c¸ch hîp lý trong x©y dùng nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ tiÕt kiÖm xi m¨ng. 1. C¸c nguyªn t¾c vμ chØ dÉn chung. 1.1. Khi thiÕt kÕ vμ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i c¨n cø vμo b¶n quy ®Þnh nμy ®Ó: a) Chän m¸c xi m¨ng t−¬ng øng víi m¸c bª t«ng vμ m¸c v÷a. b) Chän lo¹i xi m¨ng phï hîp víi tÝnh chÊt tõng lo¹i c«ng tr×nh. 1.2. Kh«ng dïng xi m¨ng cã m¸c cao h¬n ®Ó thay xi m¨ng cã m¸c thÊp h¬n sö dông theo c¸c b¶ng 2 vμ 3 cña b¶n quy ®Þnh nμy trõ tr−êng hîp nªu ë ®iÓu 1.3. Kh«ng dïng c¸c lo¹i xi m¨ng cã c«ng dông ®Æc biÖt nh− Ýt táa nhiÖt, bÒn sunphat, poocl¨ng xØ, poãc l¨ng pud«lan, tr¾ng vμ mÇu khi c«ng tr×nh kh«ng yªu cÇu vμ khi kh«ng cã chØ dÉn trong thiÕt kÕ. 1.3. Tr−êng hîp ch−a cã xi m¨ng m¸c thÊp nh− quy ®Þnh trong c¸c b¶ng 2 vμ 3, ®¬n vÞ sö dông ®−îc phÐp pha phô gia tr¬ hoÆc phô gia ho¹t tÝnh vμo xi m¨ng m¸c cao ®Ó t¹o ra xi m¨ng cã m¸c yªu cÇu, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 3.3 cña v¨n b¶n nμy. 1.4. Ngoμi nh÷ng quy ®Þnh vÒ lo¹i vμ m¸c xi m¨ng, khèi l−îng xi m¨ng ®Ó trén 1m3 bª t«ng vμ v÷a ph¶i ®−îc tÝnh to¸n, thiÕt kÕ theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 1.5. Xi m¨ng ®−a vμo sö dông ph¶i c©n chÝnh x¸c khèi l−îng. Trong tr−êng hîp dïng c¶ bao, ph¶i c©n kiÓm tra khèi l−îng thùc tÕ 1% sè bao dïng, nh−ng kh«ng Ýt h¬n 5 bao; nÕu l−îng dïng d−íi 5 bao th× c©n tõng bao mét. 1.6. Tiªu chuÈn ®Ó kiÓm tra phÈm chÊt xi m¨ng ph¶i theo c¸c v¨n b¶n hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc vμ cña ngμnh: + (TCVN) 4029 : 1985 Xi m¨ng – Yªu cÇu chung vÒ ph−¬ng ph¸p thö c¬ lý. + TCVN 4030 : 1985 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn cña bét xi m¨ng; + TCVN 4031 : 1985 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn, thêi gian ®«ng kÕt vμ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch.
  2. + TCVN 4032 : 1985 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn vμ nÐn. + TCVN 141 : 1987 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 + TCXD 143 : 1985 Xi m¨ng poocl¨ng tr¾ng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é tr¾ng C¸c ph−¬ng ph¸p thö c−êng ®é vμ m¸c xi m¨ng b»ng v÷a cøng, ph−¬ng ph¸p nhanh .vv ®Òu ph¶i tÝnh chuyÓn ®æi cho thèng nhÊt vμ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam. + TCVN 2682 : 1987 Xi m¨ng poocl¨ng – Yªu cÇu kü thuËt chung + TCVN 4033 : 1985 Xi m¨ng poocl¨ng pud«lan + TCXD 142 : 1985 Xi m¨ng poocl¨ng tr¾ng – Yªu cÇu kü thuËt. 1.7. Xi m¨ng nhËp khÈu cña c¸c n−íc ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng thèng nhÊt theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam khi dïng vμo c«ng tr×nh trong n−íc. C¸c tiªu chuÈn n−íc ngoμi (Anh, Ph¸p .) chØ dïng ®Ó lËp phiÕu phÈm chÊt cho xi m¨ng xuÊt khÈu s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña ®¬n vÞ ®Æt hμng hoÆc ®Ó kiÓm tra xi m¨ng nhËp khÈu khi cÇn thiÕt. 2. Quy ®Þnh vÒ lo¹i xi m¨ng. 2.1. Lo¹i xi m¨ng ph¶i ®−îc chän phï hîp víi tÝnh chÊt tõng lo¹i c«ng tr×nh, c¸c lo¹i xi m¨ng th«ng dông gåm cã: - Xi m¨ng Poãc l¨ng, ký hiÖu P - Xi m¨ng Poãc l¨ng bÒn sunph¸t, ký hiÖu Psu - Xi m¨ng Poãc l¨ng to¶ nhiÖt, ký hiÖu Pu - Xi m¨ng Poãc l¨ng xØ, ký hiÖu Px - Xi m¨ng Poãc l¨ng tr¨ng, ký hiÖu Pt - Xi m¨ng Poãc l¨ng mÇu, ký hiÖu Pm Nh÷ng lo¹i xi m¨ng nμy ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i bª t«ng, v÷a vμ kÕt cÊu c«ng tr×nh theo quy ®Þnh trong b¶ng 1. Lo¹i xi C«ng dông chÝnh §−îc phÐp sö dông Kh«ng ®−îc phÐp sö m¨ng dông 1 2 3 4
  3. Xi m¨ng M¸c P450 – P500 - Trong c«ng t¸c kh«i phôc - Trong c¸c kÕt cÊu Poãcl¨ng söa ch÷a khÈn cÊp c¸c c«ng cÊu bª ®óc s½n th−êng. - Dïng trong c¸c kÕt cÊu bª tr×nh cã yªu cÇu m¸c bª t«ng cèt thÐp cã yªu cÇu t«ng cao vμ c−êng ®é bª - Trong c¸c kÕt cÊu ë c−êng ®é bª t«ng cao, t«ng ban ®Çu lín. m«i tr−êng cã møc ®é ®Æc biÑt lμ trong c¸c kÕt x©m thùc v−ît qu¸ c¸c cÊu bª t«ng cèt thÐp øng quy ®Þnh cho phÐp ®èi lùc tr−íc víi lo¹i xi m¨ng nμy Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 M¸c P300 – P350 – - Trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng - Trong c¸c kÕt cÊu ë P400 cèt thÐp vμ v÷a chÞu mèi tr−êng x©m thùc nhiÖt v−ît qu¸ quy ®Þnh ®èi Dïng trong c¸c kÕt cÊu (víi c¸c lo¹i cèt liÖu víi lo¹i xi m¨ng nμy. bª t«ng ®óc s½n hoÆc bª chÞu nhiÖt). t«ng t¹i chç - Trong c¸c kÕt cÊu - Cho c¸c lo¹i v÷a bª x©y dùng, v÷a l¸ng nÒn t«ng cã m¸c d−íi 100. vμ sμn v÷a chèng thÊm M¸c P200 – P250 - Trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng - Trong c¸c kÕt cÊu vμ bª t«ng cèt thÐp cã m¸c bª - Dïng trong c¸c kÕt cÊu bª d−íi 100. t«ng cã m¸c cao. t«ng t¹i chç - Cho c¸c lo¹i v÷a - Trong c¸c kÕt cÊu ë x©y dùng, v÷a tr¸t, v÷a tam m«i tr−êng x©m thùc Xi m¨ng M¸c Psu 300 - Dïng trong c¸c kÕt cÊu bª - Trong c¸c kÕt cÊu Poãcl¨ng t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp bª t«ng vμ bª t«ng cèt bÒn - Dïng trong c¸c kÕt cÊu bª ë níi n−íc mÒm cã mùc thÐp vμ v÷a th«ng sunph¸t t«ng vμ btct cña c¸c n−íc thay ®æi. th−êng kh«ng c«ng tr×nh ë m«i tr−êng cÇn ®Õn ®Æc ®iÓm riªng x©m thùc sun f¸t hoÆc cña lo¹i xi m¨ng nμy. Xi m¨ng M¸c Pit 300 - Trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng - Trong c¸c kÕt cÊu Poãcl¨ng cèt thÐp lμm mãng hoÆc bé bª t«ng vμ bª t«ng cèt Ýt - Dïng cho c¸c kÕt m¸y lín cña c¸c c«ng tr×nh thÐp, bª t«ng mÆt tá cÊu khèi lín trong x©y c«ng nghiÖp. ngoμi c¸c c«ng tr×nh ë a nhiÖt dùng thuû lîi, thuû ®iÖn, n¬i cã møc n−íc thay ®Æc biÖt lμ cho líp bª - Trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®æi th−êng xuyªn t«ng bªn ngoμi ë nh÷ng vμ bª t«ng cèt thÐp chÞu t¸c n¬i kh« −ít thay ®æi dông cña n−íc kho¸ng th−êng xuyªn khi nång ®é m«i tr−êng kh«ng v−ît qu¸ c¸c quy
  4. Xi m¨ng M¸c Px300 - Cho c¸c lo¹i bª t«ng - Trong c¸c kÕt cÊu Poãcl¨ng vμ v÷a chÞu nhiÖt (víi c¸c bª t«ng vμ bª t«ng cèt xØ - Dïng cho c¸c kÕt cÊu lo¹i cèt liÖu chÞu nhiÖt). thÐp, bª t«ng mÆt bª t«ng vμ bª t«ng ®óc ngoμi c¸c c«ng tr×nh ë s½n hoÆc toμn khèi (®Æc - Trong c¸c kÕt cÊu ë n¬i cã møc n−íc thay biÖt lμ s¶n xuÊt trong m«i tr−êng n−íc mÒm ®æi th−êng xuyªn. ®iÒu kiÖn d−ìng hÖ b»ng hoÆc n−íc kho¸ng h¬i n−íc) ë c¶ trªn c¹n, víi møc ®é x©m thùc d−íi ®Êt vμ d−íi n−íc. kh«ng v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh cho phÐp. - Cho phÇn trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng khèi l−îng cña - Cho c¸c lo¹i v÷a x©y trªn c¸c c«ng tr×nh thuû c¹n, d−íi ®Êt vμ d−íi lîi, thuû ®iÖn. n−íc Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 mãng hoÆc bÖ m¸y lín cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Xi m¨ng M¸c Ppu 300 - Trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng - Trong c¸c kÕt cÊu Poãcl¨ng vμ bª t«ng cèt thÐp ë ®Êt bª t«ng vμ bª t«ng cèt pud«lan - Dïng trong c¸c kÕt cÊu bª Èm ë m«i tr−êng cã n−íc thÐp ë n¬i kh«, −ít t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ë cøng, n−íc mÒm. thay ®æi th−êng xuyªn. d−íi ®Êt, d−íi n−íc, chÞu t¸c dông cña n−íc mÒm. - Cho c¸c lo¹i v÷a x©y ë - Trong c¸c c«ng tr×nh ë n¬i trªn mÆt ®Êt. - Dïng cho phÇn trong Èm −ít vμ d−íi n−íc. c¸c kÕt cÊu bª t«ng khèi lín cña c¸c c«ng tr×nh - Trong c¸c kÕt cÊu ë thuû lîi, thuû ®iÖn cña m«i tr−êng n−íc kho¸ng Xi m¨ng M¸c Pt.Pm 200 - §Ó s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn, - Trong c¸c bª t«ng Poãcl¨ng l¸t ®−êng cã mμu, ®¸ bμ v÷a th«ng th−êng tr¾ng vμ - PtPm 250. granit« ®¸ röa hoÆc trang kh«ng cÇn trang trÝ. mÇu trÝ hoμn thiÖn c¸c c«ng - §Ó lμm v÷a vμ bª t«ng tr×nh. mÇu cho c«ng t¸c trang trÝ kiÕn tróc hoμn thiÖn. - §Ó lμm líp trang trÝ bÒ mÆt cña c¸c panen - §Ó s¶n xuÊt ngãi, tÊm líp hoÆc cña c¸c s¶n phÈm, mμu, g¹ch l¸t hoa kÕt cÊu, cét c©y sè, cét chØ 3. Quy ®Þnh lùa chän m¸c xi m¨ng t−¬ng øng víi m¸c bª t«ng vμ v÷a. 3.1. M¸c xi m¨ng hîp lý ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng vμ v÷a quy ®Þnh ë b¶ng 2 vμ 3 d−íi ®©y: B¶ng 2 – Quy ®Þnh vÒ viÖc lùa chän m¸c xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng cã m¸c t−¬ng øng
  5. M¸c bª t«ng M¸c xi m¨ng Sö dông chÝnh Cho phÐp sö dông 25-75 ChÊt kÕt dÝnh m¸c thÊp 200 100 200 250 150 250 200-300 200 300 250-350 250 350 300 400 Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 400 500 Ghi chó: 450 500 400-500 450 + M¸c xi m¨ng quy ®Þnh trong b¶ng 2 ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c tiÓu chuÈn ViÖt nam. + ViÖc dïng xi m¨ng cã m¸c kh«ng t−¬ng øng víi m¸c bª t«ng nh− quy ®Þnh ë b¶ng nμy cÇn ®−îc phßng thÝ nghiÖm chuyªn m«n xem xÐt quyÕt ®Þnh cho tõng ®ît thi c«ng bª t«ng. B¶ng 3 – Quy ®Þnh vÒ viÖc chän m¸c xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt v÷a cã m¸c t−¬ng øng M¸c v÷a M¸c xi m¨ng Sö dông chÝnh Cho phÐp sö dông
  6. 4-10 ChÊt kÕt dÝnh m¸c thÊp 200 25 200 250 50 200-250 300 75 300-350 250-400 100 350-400 300;450 3.2. Khi ®−a xi m¨ng vμo sö dông ph¶i kiÓm tra m¸c cña xi m¨ng trong c¸c tr−êng hîp sau: a) Sö dông xi m¨ng rêi b) Khi l« xi m¨ng ®· b¶o qu¶n trªn 2 th¸ng kÓ tõ ngμy xuÊt x−ëng c) NÕu cã sù nghi ngê vÒ m¸c cña xi m¨ng kh«ng phï hîp víi chøng nhËn cña nhμ m¸y. 3.3. Sö dông phô gia: 3.3.1. Khi cã cã chÊt kÕt ®Þnh m¸c thÊp nh− v«i thuû, chÊt kÕt dÝnh v«i – pud«lan; chÊt kÕt dÝnh d«l«mi pud«lan vv hoÆc trong tr−êng hîp m¸c xi m¨ng sö dông cao h¬n m¸c cho phÐp cÇn pha phô gia tr¬ vμo xi m¨ng ®Ó t¹o ra m¸c yªu cÇu. Khi ®ã cÇn tu©n theo quy ®Þnh sau ®©y: Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 1. Phô gia tr¬ ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu kü thuËt nªu ë c¸c ®iÒu 4.26 ®Õn 4.29 cña tiªu chuÈn “Thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng tr×nh bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi” TCXD 31 : 1968. 2. Tû lÖ pha phu gia tr¬ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm b¶o ®¶m bª t«ng vμ v÷a ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt chØ dÉn trong thiÕt kÕ, kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh ë ®iÒu 4.30 trong TCXD 31 : 1968 vμ kh«ng ®−îc lμm biÕn ®æi tÝnh chÊt c¬ b¶n cña lo¹i xi m¨ng sö dông. 3.3.2. Tr−êng hîp dïng phô gia ho¹t tÝnh: Tû lÖ vμ ph−¬ng ph¸p pha phô gia ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua nghiªn cøu cô thÓ vμ ph¶i ®−îc c¬ quan khoa häc - kü thuËt cã thÈm quyÒn (cÊp tØnh, thμnh phè hoÆc Bé) ®ång ý míi ®−îc thùc hiÖn. 4. Quy ®Þnh chän lo¹i xi m¨ng dïng trong m«i tr−êng ¨n mßn C¸c lo¹i xi m¨ng nªu ë ®iÒu 2.1. dïng trong c¸c m«i tr−êng ¨n mßn ë tr¹ng th¸i khÝ, láng vμ r¾n ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 4.1. Trong m«i tr−êng khÝ: Khi x©y dùng c«ng tr×nh ë nh÷ng n¬i cã chÊt khÝ ¨n mßn bª t«ng vμ v÷a nh− c¸c nhμ
  7. m¸y hãa chÊt hoÆc ë nh÷ng n¬i cã hãa chÊt th¶i ra lÉn vμo kh«ng khÝ, chØ ®−îc phÐp sö dông xi m¨ng th«ng th−êng ®Ó lμm bª t«ng vμ v÷a (cho c¸c kÕt cÊu kh«ng cã líp b¶o vÖ) nÕu nång ®é hãa chÊt ¨n mßn chøa trong kh«ng khÝ kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 4 d−íi ®©y: Lo¹i chÊt khÝ Nång ®é tÝnh b»ng mg/l SiP4 0,01 S03 0,02 HP H2S N02; N03 0,01 0,01 0 005 Trong tr−êng hîp nång ®é c¸c ho¸ ch¸t ¨n mßn v−ît qu¸ c¸c chØ sè ghi trong b¶ng 4, hoÆc cã c¸c khÝ HCL vμ CL2 ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp bÒ mÆt cña kÕt cÊu. 4.2. Trong m«i tr−êng láng: NÕu x©y dùng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ v÷a ë nh÷ng n¬i tiÕp xóc víi n−íc chøa c¸c hãa chÊt ¨n mßn (nh− mãng cäc, bÖ m¸y ch×m hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngÇm, c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, c¸c bÕn c¶ng, cÇn tiÕp xóc víi n−íc biÓn ) ph¶i ¸p dông “Quy tr×nh thiÕt kÕ c¸c dÊu hiÖu vμ tiªu chuÈn ¨n mßn cña n−íc m«i tr−êng ®èi víi kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp” TCXD 59 : 1973. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 65 : 1989 4.3. Trong m«i tr−êng r¾n; Khi x©y dùng c«ng tr×nh ë nh÷ng n¬i cã chÊt r¾n ¨n mßn (®Êt bao quanh, kÕt cÊu, bôi vμ s¶n phÈm cña c¸c nhμ m¸y s¶n xuÊt ph©n l©n, ph©n ®¹m hoÆc mét sè muèi cøng kh¸c) ph¶i th«ng qua nghiªn cøu chuyªn m«n míi ®−îc phÐp dïng xi m¨ng ®Ó lμm bª t«ng vμ v÷a. 4.4. Khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh chÞu t¸c dông cña m«i tr−êng x©m thùc, ngoμi viÖc chän lo¹i xi m¨ng nh− quy ®Þnh trªn, ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ngμnh “B¶o vÖ kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn” TCXD 149 : 1986.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản