Tài liệu TCXDVN 276 2003

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
177
lượt xem
56
download

Tài liệu TCXDVN 276 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 276 2003: CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG- NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 276 2003

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè : 08/ 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy 26 th¸ng 3 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 276 : 2003 '' C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ'' Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15 / CP ngμy 04 / 03 / 1994 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n sè 157/ BXD – H§KHKT ngμy 12 / 11 / 2002 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Nhμ ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ'' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ ViÖn tr−ëng ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc – Bé X©y dùng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN276 : 2003 '' C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ'' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ký ban hμnh. §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr−ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : K/T bé tr−ëng bé x©y dùng Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Tæng Côc TC§LCL - L−u VP&Vô KHCN Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 3 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 PGS.TSKH NguyÔn V¨n Liªn TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 276: 2003 C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Public Building. Basic rules for design Hμ Néi-2003   Page 4 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 276: 2003- C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ò thiÕt kÕ do ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc biªn so¹n, Vô Khoa häc c«ng nghÖ- Bé X©y dùng ®Ò nghÞ vμ ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 5 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 c«ng tr×nh c«ng céng- nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Public Building. Basic rules for design 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trong c¸c ®« thÞ, bao gåm c¸c c«ng tr×nh y tÕ, thÓ thao, v¨n ho¸, gi¸o dôc, trô së c¬ quan hμnh chÝnh c¸c cÊp, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng nh»m ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ sö dông, an toμn vμ vÖ sinh. Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh− ®· nªu ë trªn, ngoμi nh÷ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hμnh ®èi víi tõng lo¹i c«ng tr×nh. 2. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng x©y dùng ë vïng n«ng th«n cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nμy. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCVN 2748- 1991. Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng- Nguyªn t¾c chung TCVN 2622-1995. Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 5568-1991. §iÒu hîp kÝch th−íc m« ®un trong x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCVN 2737-1995. T¶i träng vμ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 264:2002. Nhμ vμ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông. TCVN 5744-1993 “ Thang m¸y. Yªu cÇu an toμn trong l¾p ®Æt vμ sö dông TCXD 192-1996. Cöa gç- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt TCXD 237-1999. Cöa kim lo¹i- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5682-1992. Th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s−ëi Êm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 29-1991. ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCXD 16-1986 . ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông TCXD 46-1986 . Chèng sÐt cho nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng 3. Quy ®Þnh chung   Page 6 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 3.1. Ph©n lo¹i c¸c c«ng tr×nh c«ng céng xem phô lôc A trong tiªu chuÈn nμy. 3.2. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i c¨n cø vμo nh÷ng ®iÒu kiÖn khÝ hËu tù nhiªn, ®Þa chÊt thuû v¨n, c¸c tiÖn nghi phôc vô c«ng céng, kh¶ n¨ng x©y l¾p, cung øng vËt t− vμ sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng. 3.3. Gi¶i ph¸p bè côc c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch vμ truyÒn thèng x©y dùng ë ®Þa ph−¬ng. 3.4. C¨n cø vμo tiªu chuÈn diÖn tÝch, khèi tÝch, chÊt l−îng hoμn thiÖn bªn trong vμ bªn ngoμi, c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt (vÖ sinh, ®iÖn n−íc, th«ng h¬i, th«ng giã, ®iÒu hoμ kh«ng khÝ, s−ëi Êm,...), chÊt l−îng c«ng tr×nh, cÊp cña c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc lÊy tõ cÊp I ®Õn cÊp III nh− quy ®Þnh trong TCVN 2748 - 1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng- Nguyªn t¾c chung”. C¸c ng«i nhμ trong mét c«ng tr×nh c«ng céng nªn ®−îc thiÕt kÕ ë cïng mét cÊp c«ng tr×nh. Chó thÝch: 1. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã ý nghÜa quan träng vμ nhμ cao tÇng ®−îc thiÕt kÕ ë cÊp c«ng tr×nh cÊp I. 2. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc x©y dùng t¹i c¸c thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø ®−îc phÐp thiÕt kÕ tõ cÊp II trë xuèng. 3. Nh÷ng ng«i nhμ, c«ng tr×nh hay bé phËn c«ng tr×nh cã yªu cÇu sö dông ng¾n h¹n, cho phÐp x©y dùng ë cÊp c«ng tr×nh thÊp h¬n so víi cÊp cña c«ng tr×nh chÝnh, nh−ng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ- TCVN 2622-1995”. 4. C«ng tr×nh c«ng céng ë cÊp c«ng tr×nh nμo th× møc ®é sö dông vËt liÖu trang trÝ, møc ®é tiÖn nghi vμ thiÕt bÞ vÖ sinh, ®iÖn n−íc t−¬ng ®−¬ng víi cÊp c«ng tr×nh Êy. Tr−êng hîp cã yªu cÇu sö dông ®Æc biÖt, cã thÓ cho phÐp sö dông ë møc ®é cao h¬n. 3.5.Tuú thuéc vμo ®iÒu kiÖn cô thÓ mμ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ ®−îc x©y dùng thÊp tÇng hay cao tÇng. C«ng tr×nh thÊp tÇng lμ c«ng tr×nh cã tõ 1 ®Õn 3 tÇng. C«ng tr×nh nhiÒu tÇng lμ c«ng tr×nh cã tõ 4 ®Õn 9 tÇng C«ng tr×nh cao tÇng lμ c«ng tr×nh cã tõ 9 tÇng trë lªn. 3.6. ChÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh bëi ®é bÒn v÷ng tÝnh b»ng niªn h¹n sö dông vμ bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 7 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 3.7. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng céng ë vïng cã ®éng ®Êt vμ trªn nÒn ®Êt lón ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn “X©y dùng c«ng tr×nh trong vïng ®éng ®Êt”. 3.8. Hå s¬ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 3.9. B−íc m« ®un Bo, Lo cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i lÊy c¸c theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “ §iÒu hîp kÝch th−íc m« ®un trong x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n- TCVN 5568-1991” . 3.10. ChiÒu cao tÇng nhμ cña c«ng tr×nh c«ng céng tuú thuéc vμo ®å ¸n quy ho¹ch ®−îc duyÖt, tÝnh chÊt c«ng tr×nh, yªu cÇu kü thuËt vμ ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph−¬ng ®Ó lùa chän cho phï hîp. 3.11. Ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc quy ®Þnh ë phô lôc B cña tiªu chuÈn nμy bao gåm diÖn tÝch sö dông, diÖn tÝch lμm viÖc, diÖn tÝch sμn, diÖn tÝch kÕt cÊu, diÖn tÝch x©y dùng. 3.12. HÖ sè mÆt b»ng K1 : lμ hÖ sè thÓ hiÖn møc ®é tiÖn nghi sö dông mÆt b»ng c«ng tr×nh. HÖ sè K1 cμng nhá th× møc ®é tiÖn nghi cμng lín. HÖ sè mÆt b»ng K1 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: K1 = DiÖn tÝch lμm viÖc DiÖn tÝch sö dông Chó thÝch: HÖ sè mÆt b»ng K1 th−êng lÊy tõ 0,4 ®Õn 0,6. 3.13. HÖ sè khèi tÝch K2: lμ hÖ sè thÓ hiÖn møc ®é tiÖn nghi sö dông khèi tÝch c«ng tr×nh. HÖ sè mÆt b»ng K2 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: K2 = Khèi tÝch ng«i nhμ DiÖn tÝch lμm viÖc 3.14. MËt ®é x©y dùng: lμ tû sè cña diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh trªn diÖn tÝch khu ®Êt (%): DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh x 100% DiÖn tÝch khu ®Êt Trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo h×nh chiÕu b»ng cña m¸i c«ng tr×nh. 3.15. HÖ sè sö dông ®Êt: lμ tØ sè cña tæng diÖn tÝch sμn toμn c«ng tr×nh trªn diÖn tÝch khu ®Êt:   Page 8 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 HSD = Tæng diÖn tÝch sμn toμn c«ng tr×nh DiÖn tÝch khu ®Êt Trong ®ã tæng diÖn tÝch sμn toμn c«ng tr×nh kh«ng bao gåm diÖn tÝchsμn cña tÇng hÇm vμ m¸i. 4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ tæ chøc quy ho¹ch tæng mÆt b»ng Yªu cÇu ®èi víi khu ®Êt x©y dùng 4.1. Khi lùa chän khu ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n d−íi ®©y: a) Phï hîp víi dù ¸n quy ho¹ch ®−îc duyÖt; b) §¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi, m«i tr−êng trong thiÕt kÕ x©y dùng; c) Sö dông ®Êt ®ai vμ kh«ng gian ®« thÞ hîp lý; d) Phï hîp tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph−¬ng, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i, xem xÐt kh¶ n¨ng n©ng cÊp vμ c¶i t¹o trong t−¬ng lai; e) TiÕt kiÖm chi phÝ n¨ng l−îng, ®¶m b¶o tÝnh n¨ng kÕt cÊu; g) Phï hîp víi nhu cÇu cña tõng c«ng tr×nh sÏ x©y dùng; h) An toμn phßng ch¸y, chèng ®éng ®Êt, phßng vμ chèng lò; i) NÕu trªn khu ®Êt x©y dùng cã c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ næi tiÕng, c¸c di tÝch lÞch sö ®−îc Nhμ n−íc vμ ®Þa ph−¬ng c«ng nhËn, ph¶i thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Nhμ n−íc hoÆc ®Þa ph−¬ng. Chó thÝch : Trong tr−êng hîp ch−a cã quy ho¹ch, khi x©y dùng c«ng tr×nh ë c¸c vïng ®Êt trèng, ®Êt míi, c¶i t¹o hoÆc x©y chen trong khu vùc quèc phßng, khu vùc th−êng xuyªn cã lò, lôt... cÇn ph¶i ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4.2. MÆt b»ng c«ng tr×nh chØ ®−îc x©y dùng s¸t víi chØ giíi ®−êng ®á khi chØ giíi x©y dùng trïng víi chØ giíi ®−êng ®á vμ ®−îc c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng cho phÐp. Chó thÝch: 1. ChØ giíi ®−êng ®á lμ ®−êng ranh giíi ®−îc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å quy ho¹ch vμ thùc ®Þa ®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi gi÷a phÇn ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh vμ phÇn ®Êt ®−îc dμnh cho ®−êng giao th«ng hoÆc c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, kh«ng gian c«ng céng kh¸c. 2. ChØ giíi x©y dùng lμ ®−êng giíi h¹n cho phÐp x©y dùng nhμ, c«ng tr×nh trªn khu ®Êt ®ã. 4.3. §é cao c«ng tr×nh ph¶i thiÕt kÕ theo ®é cao khèng chÕ mμ quy ho¹ch ®« thÞ quy ®Þnh cho tõng vïng. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 9 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 4.4. Cao ®é nÒn nhμ ph¶i cao h¬n mÆt ®−êng ®« thÞ, nÕu kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc bÒ mÆt. NÕu c«ng tr×nh x©y dùng trongkhu vùc cã kh¶ n¨ng bÞ tr−ît lë, ngËp n−íc hoÆc h¶i triÒu x©m thùc, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ an toμn. Chó thÝch: Khi cÇn thiÕt kÕ ®Ó sö dông tÇng ngÇm hoÆc tÇng nöa ngÇm ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc vμ chèng thÊm h÷u hiÖu. 4.5. Ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toμn phßng chèng ch¸y gi÷a c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh«ng ®−îc nhá h¬n 6m. §−êng dμnh cho xe ch÷a ch¸y ph¶i cã chiÒu réng th«ng thuû kh«ng nhá h¬n 3,5m vμ chiÒu cao th«ng thuû kh«ng nhá h¬n 4,25m. Cuèi ®−êng côt ph¶i cã kho¶ng trèng ®Ó quay xe. KÝch th−íc chç quay xe kh«ng nhá 15m x 15m. 4.6. NÕu c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®Æt trªn c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng chÝnh th× vÞ trÝ lèi vμo c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi yªu cÇu d−íi ®©y: a) C¸ch ng· t− ®−êng giao th«ng chÝnh, kh«ng nhá h¬n 70m; b) C¸ch bÕn xe c«ng céng, kh«ng nhá h¬n 10m; c) C¸ch lèi ra cña c«ng viªn, tr−êng häc, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cho trÎ em vμ ng−êi tμn tËt kh«ng ®−îc nhá h¬n 20m; 4.7. §èi víi nh÷ng khu vùc tËp trung nhiÒu ng−êi nh− r¹p chiÕu bãng, nhμ h¸t, trung t©m v¨n ho¸, héi tr−êng, triÓn l·m, héi chî, ngoμi viÖc tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cÇn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c d−íi ®©y: a) MÆt b»ng Ýt nhÊt ph¶i cã mét mÆt trùc tiÕp më ra ®−êng phè; b) Tr¸nh më cæng chÝnh trùc tiÕp ra trôc ®−êng giao th«ng; c) Tr−íc cæng chÝnh cña c«ng tr×nh nªn cã kho¶ng ®Êt trèng dμnh cho b·i ®Ó xe hoÆc lμ n¬i tËp kÕt ng−êi. DiÖn tÝch nμy ®−îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö dông vμ quy m« c«ng tr×nh; d) Cæng vμ phÇn hμng rμo gi¸p hai bªn cæng ph¶i lïi s©u vμo so víi chØ giíi x©y dùng kh«ng nhá h¬n 4m. 4.8. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®−îc x©y míi hoÆc c¶i t¹o, c¨n cø vμo quy m« vμ thÓ lo¹i c«ng tr×nh, sè ng−êi sö dông trong c«ng tr×nh mμ tÝnh to¸n diÖn tÝch b·i ®Ó xe cho phï hîp. B·i ®ç xe cã thÓ ®Æt ngay trong c«ng tr×nh hoÆc ë ngoμi c«ng tr×nh. DiÖn tÝch tÝnh to¸n chç ®Ó xe ®−îc lÊy nh− sau: - Xe m«t«, xe m¸y: tõ 2,35m2/xe ®Õn 3,0m2/xe; - Xe ®¹p : 0,9m2/xe; - Xe « t«: tõ 15m2//xe ®Õn 18m2/xe. Yªu cÇu vÒ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh 4.9. ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vμo c«ng n¨ng sö dông cña tõng thÓ lo¹i c«ng tr×nh, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó cã ph©n khu chøc n¨ng râ rμng   Page 10 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 ®ång thêi ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ®« thÞ ®−îc duyÖt, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vμ tÝnh thÈm mü. 4.10. Bè côc vμ kho¶ng c¸ch kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ phßng, chèng ch¸y, chiÕu s¸ng, th«ng giã, chèng ån, kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh, ®ång thêi phï hîp nh÷ng yªu cÇu d−íi ®©y: a) Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a viÖc x©y dùng tr−íc m¾t vμ dù kiÕn ph¸t triÓn t−¬ng lai, gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng kiªn cè víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi; b) Bè trÝ kiÕn tróc ph¶i cã lîi cho th«ng giã tù nhiªn m¸t mïa hÌ, h¹n chÕ giã l¹nh vÒ mïa ®«ng. §èi víi nhμ cao tÇng, nªn tr¸nh t¹o thμnh vïng ¸p lùc giã; c) ThuËn tiÖn cho viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh bao gåm : cung cÊp ®iÖn, n−íc, tho¸t n−íc, trang thiÕt bÞ kü thuËt, th«ng tin liªn l¹c; d) Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng céng nªn thiÕt kÕ ®ång bé trang trÝ néi, ngo¹i thÊt , ®−êng giao th«ng , s©n v−ên , cæng vμ t−êng rμo. 4.11. Trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh ph¶i bè trÝ hÖ thèng tho¸t n−íc mÆt vμ n−íc m−a. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tho¸t n−íc ph¶i x¸c ®Þnh dùa theo yªu cÇu quy ho¹ch ®« thÞ cña ®Þa ph−¬ng. 4.12. C¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o mËt ®é c©y xanh theo §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng ®Þa ph−¬ng, ®−îc lÊy tõ 30% ®Õn 40% diÖn tÝch khu ®Êt. Lo¹i c©y vμ ph−¬ng thøc bè trÝ c©y xanh ph¶i c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña tõng ®Þa ph−¬ng, chÊt ®Êt vμ c«ng n¨ng cña m«i tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh. Kho¶ng c¸ch c¸c d¶i c©y xanh víi c«ng tr×nh, ®−êng x¸ vμ ®−êng èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hμnh cã liªn quan. 4.13. ViÖc l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng nh− ®−êng èng cÊp tho¸t n−íc, th«ng tin liªn l¹c, cÊp ®iÖn... kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn ®é an toμn cña c«ng tr×nh, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa ¶nh h−ëng cña ¨n mßn, lón, chÊn ®éng, t¶i träng g©y h− háng. Yªu cÇu vÒ c¸c bé phËn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh 4.14. Kh«ng cho phÐp c¸c bé phËn kiÕn tróc sau ®©y nh« qu¸ chØ giíi ®−êng ®á: a) Ban c«ng, « v¨ng cöa sæ cña c«ng tr×nh; b) C«ng tr×nh ngÇm vμ mãng c«ng tr×nh; c) TÊt c¶ c¸c ®−êng èng ngÇm d−íi ®Êt, trõ ®−êng èng ngÇm th«ng víi ®−êng èng thμnh phè; 4.15. C¸c bé phËn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc phÐp nh« ra khái chØ gi¬Ý ®−êng ®á trong tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng trïng víi chØ giíi ®−êng ®á vμ tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng lïi vμo sau chØ giíi ®−êng ®á, nh− quy ®Þnh trong ®iÒu 7.4 vμ 7.5 TËp I - Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 11 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Chó thÝch: 1. Ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ cña ®Þa ph−¬ng. 2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu vμ kiÕn tróc t¹m thêi, ®−îc c¬ quan qu¶n lÝ quy ho¹ch ®Þa ph−¬ng cho phÐp, cã thÓ nh« ra qu¸ chØ giíi ®−êng ®á. Yªu cÇu vÒ chiÒu cao kiÕn tróc c«ng tr×nh 4.16. ChiÒu cao kiÕn tróc cña c¸c c«ng tr×nh trong c¸c khu vùc d−íi ®©y ®−îc giíi h¹n theo nh÷ng quy ®Þnh trong §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ cña ®Þa ph−¬ng, trõ c¸c c«ng tr×nh ®−îc chän lμm ®iÓm nhÊn cho kh«ng gian kiÕn tróc ®« thÞ vμ mét sè ®−êng phè ®Æc biÖt theo quy ho¹ch. a) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë trong khu vùc ®« thÞ, ph¶i lÊy theo chiÒu cao khèng chÕ nh− quy ®Þnh trong mÆt b»ng quy ho¹ch tæng thÓ ®« thÞ ®−îc duyÖt ; b) §èi víi c¸c c«ng tr×nh gÇn trung t©m thμnh phè, ph¶i khèng chÕ ®é cao nhμ b»ng ®−êng tíi h¹n. Gãc tíi h¹n kh«ng ®−îc lín h¬n 600. Chó thÝch : 1. Khèng chÕ ®é cao nhμ b»ng ®−êng tíi h¹n xem ë h×nh 1. 2. Khèng chÕ ®é cao nhμ cßn cã thÓ sö dông gãc tíi h¹n ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®iÓm gi÷a trªn mÆt c¾t ngang ®−êng phè víi mèi quan hÖ gi÷a lo¹i ®−êng vμ cÊp ®« thÞ. 4.17. Tr−êng hîp ch−a cã quy ho¹ch, khi tÝnh to¸n ®é cao thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vμo c¸c yÕu tè sau: a) ChiÒu réng lé giíi; b) ChiÒu cao cña nh÷ng ng«i nhμ xung quanh; c) ChiÒu réng cña b¶n th©n ng«i nhμ ®ã; d) Chøc n¨ng sö dông, quy m« vμ tû lÖ h×nh khèi, bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh; e) ChiÒu cao ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cña lùc l−îng phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®« thÞ. Chó thÝch : C¸c bé phËn kh«ng tÝnh vμo chiÒu cao giíi h¹n cña c«ng tr×nh lμ gian cÇu thang, buång thang m¸y, bÓ n−íc vμ èng khãi côc bé nh« ra ngoμi mÆt nhμ, nh−ng tØ lÖ gi÷a phÇn nh« ra vμ diÖn tÝch c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ cña ®Þa ph−¬ng;   Page 12 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 H×nh 1. minh ho¹ gãc tíi h¹n vμ ®−êng tíi h¹n khi x¸c ®Þnh ®é cao c«ng tr×nh 5. Néi dung c«ng tr×nh vμ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ChiÒu cao th«ng thuû trong phßng 5.1. ChiÒu cao th«ng thuû trong phßng lμ chiÒu cao th¼ng gãc tÝnh tõ mÆt sμn ®Õn mÆt d−íi cña trÇn treo hoÆc ®Õn mÆt d−íi cña sμn tÇng trªn. NÕu kÕt cÊu chÞu lùc d−íi sμn hoÆc m¸i ¶nh h−ëng tíi kh«ng gian sö dông, ph¶i tÝnh theo chiÒu cao th¼ng gãc tõ mÆt sμn ®Õn mÐp d−íi cña kÕt cÊu chÞu lùc. 5.2. Tuú thuéc vμo chøc n¨ng sö dông cña c«ng tr×nh mμ quy ®Þnh chiÒu cao phßng cho thÝch hîp. Chó thÝch 1. Th«ng th−êng chiÒu cao cña nh÷ng tÇng trªn mÆt ®Êt, tÝnh tõ mÆt sμn tÇng d−íi ®Õn mÆt sμn tÇng trªn lÊy tõ 3m ®Õn 3,6m. 2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã c¸c phßng lín nh− héi tr−êng, phßng kh¸n gi¶, nhμ thÓ thao, cöa hμng cã diÖn tÝch trªn 300m2, gi¶ng ®−êng, phßng triÓn l·m, b¶o tμng, phßng thÝ nghiÖm ... tuú theo yªu cÇu sö dông vμ kÝch th−íc trang thiÕt bÞ, chiÒu cao ®−îc lÊy tõ 3,6m trë lªn. 3. ChiÒu cao th«ng thuû cña c¸c phßng phô nh− tÇng hÇm, nhμ kho, tÇng xÐp côc bé, hμnh lang vμ phßng vÖ sinh ... cho phÐp ®−îc gi¶m xuèng nh−ng kh«ng thÊp h¬n 2,2m. 5.3. ChiÒu cao c¸c phßng ngñ trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4451-1987 “ Nhμ ë -Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ”. 5.4. §èi víi nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng cã tÇng kü thuËt th× chiÒu cao cña tÇng kü thuËt x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ, kh«ng kÓ vμo chiÒu cao cña tÇng nhμ, nh−ng ph¶i tÝnh vμo chiÒu cao c«ng tr×nh ®Ó tÝnh khèi tÝch cña ng«i nhμ. CÇu thang, bËc thÒm, ®−êng dèc, lan can, thang m¸y 5.5. CÇu thang 5.5.1. Sè l−îng, vÞ trÝ cÇu thang vμ h×nh thøc gian cÇu thang ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sö dông thuËn tiÖn vμ tho¸t ng−êi an toμn. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 13 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5.5.2. ChiÒu réng th«ng thuû cña cÇu thang ngoμi viÖc ®¸p øng quy ®Þnh cña quy ph¹m phßng ch¸y, cßn ph¶i dùa vμo ®Æc tr−ng sö dông cña c«ng tr×nh. ChiÒu réng cña cÇu thang dïng ®Ó tho¸t ng−êi khi cã sù cè ®−îc thiÕt kÕ kh«ng nhá h¬n 0,9m. 5.5.3. Khi ®o¹n cÇu thang ®æi h−íng, chiÒu réng nhá nhÊt n¬i cã tay vÞn chiÕu nghØ kh«ng ®−îc nhá h¬n vÕ thang. NÕu cã yªu cÇu vËn chuyÓn nh÷ng hμng ho¸ lín, cã thÓ më réng cho phï hîp víi yªu cÇu sö dông. 5.5.4. ChiÒu cao cña mét ®ît thang kh«ng ®−îc lín h¬n 1,8m vμ ph¶i bè trÝ chiÕu nghØ. ChiÒu réng chiÕu nghØ kh«ng nhá h¬n 1,2m (xem h×nh 2). 5.5.5. ChiÒu cao th«ng thuû (kh«ng kÓ vÕ thang ®Çu tiªn t¹i tÇng trÖt) cña phÝa trªn vμ phÝa d−íi chiÕu nghØ cÇu thang kh«ng ®−îc nhá h¬n 2m. ChiÒu cao th«ng thuû cña vÕ thang kh«ng ®−îc nhá h¬n 2,2m. Chó thÝch: ChiÒu cao th«ng thuû cña vÕ thang lμ chiÒu cao th¼ng ®øng tÝnh tõ mÆt bËc cña vÕ thang d−íi ®Õn mÆt trÇn nghiªng cña vÕ thang trªn. 5.5.6. CÇu thang Ýt nhÊt ph¶i cã mét phÝa cã tay vÞn. VÕ thang cã chiÒu réng cho ba dßng ng−êi th× ph¶i bè trÝ tay vÞn hai phÝa, nÕu cã chiÒu réng cho bèn dßng ng−êi th× nªn bè trÝ tay vÞn ë gi÷a. 5.5.7. ChiÒu cao tay vÞn cña cÇu thang trong phßng tÝnh tõ mÐp tr−íc cña bËc kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,9m. §èi víi c¸c c«ng tr×nh dμnh cho thiÕu nhi, ng−êi tμn tËt ph¶i lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hμnh cã liªn quan. H×nh 2. KÝch th−íc cÇu thang vμ bËc thang   Page 14 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5.5.8. MÆt bËc nªn cã biÖn ph¸p xö lý chèng tr¬n, tr−ît. 5.5.9. TØ lÖ gi÷a chiÒu cao víi chiÒu réng cña bËc thang ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1. ChiÒu réng nhá nhÊt vμ chiÒu cao lín nhÊt cña bËc thang Lo¹i c«ng tr×nh ChiÒu réng ChiÒu cao nhá nhÊt (m) lín nhÊt (m) - Tr−êng häc, tr−êng mÇm non 0,26 0,15 - R¹p chiÕu bãng, nhμ h¸t, nhμ thi ®Êu, cöa hμng, bÖnh viÖn 0,28 0,16 - C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c 0,30 0,15-0,17 CÇu thang phôc vô chuyªn dïng 0,22 0,20 Chó thÝch: 1. ChiÒu réng mÆt bËc cña cÇu thang xo¾n èc kh«ng cã cét gi÷a vμ cÇu thang h×nh cung t¹i ®iÓm c¸ch tay vÞn 0,25m, kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,22m. 2. Trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn chó ý ®Õn ®èi t−îng sö dông lμ ng−êi tμn tËt. Yªu cÇu thiÕt kÕ cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 264:2002 “Nhμ vμ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông” 5.6. BËc thÒm 5.6.1. ChiÒu réng mÆt bËc cña bËc thÒm trong vμ ngoμi nhμ kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,3m. ChiÒu cao bËc kh«ng ®−îc lín h¬n 0,15m. Khi sè bËc ë lèi vμo c«ng tr×nh lín h¬n 3 cÇn bè trÝ tay vÞn.hai bªn. 5.6.2. ChiÒu cao bËc thÒm cña n¬i tËp trung nhiÒu ng−êi kh«ng ®−îc cao qu¸ 1m vμ ph¶i cã lan can b¶o vÖ. 5.7. §−êng dèc 5.7.1. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nh− c¸c trô së c¬ quan hμnh chÝnh quan träng, th− viÖn, b¶o tμng, cung v¨n ho¸, nhμ h¸t, c«ng viªn, tr−êng häc, bÖnh viÖn, kh¸ch s¹n ph¶i thiÕt kÕ ®−êng dèc cho ng−êi ®i xe l¨n. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng dèc lÊy theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 264:2002 “Nhμ vμ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông” nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 1:12. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 15 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5.7.2. §−êng dèc ph¶i ph¼ng, kh«ng gå ghÒ, kh«ng tr¬n, tr−ît vμ ph¶i bè trÝ tay vÞn ë c¶ hai phÝa ®−êng dèc . 5.8. Lan can 5.8.1. ë tÊt c¶ n¬i cã tiÕp gi¸p víi bªn ngoμi nh− ban c«ng, hμnh lang ngoμi, hμnh lang bªn trong, giÕng trêi bªn trong, m¸i cã ng−êi lªn, cÇu thang ngoμi nhμ ®Òu ph¶i bè trÝ lan can b¶o vÖ, ®ång thêi ph¶i phï hîp nh÷ng yªu cÇu d−íi ®©y: a) Lan can ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kiªn cè, v÷ng ch¾c, cã thÓ chÞu ®−îc t¶i träng ngang, ®−îc tÝnh to¸n theo c−êng ®é vμ ®é æn ®Þnh d−íi t¸c ®éng cña t¶i träng theo tiªu chuÈn TCVN 2737-1995 “ T¶i träng vμ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”; b) ChiÒu cao lan can phô thuéc vμo cao ®é cña mÆt sμn nhμ nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,9m tÝnh tõ ®é cao mÆt sμn ®Õn phÝa trªn tay vÞn. ChiÒu cao lan can cña nhμ cao tÇng ®−îc n©ng lªn cao h¬n nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1,2m. c) Trong kho¶ng c¸ch 0,1m tÝnh tõ mÆt nhμ hoÆc mÆt sμn cña lan can kh«ng ®−îc ®Ó hë. d) N¬i cã nhiÒu trÎ em ho¹t ®éng, lan can ph¶i cã cÊu t¹o khã trÌo. Kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a c¸c thanh ®øng kh«ng ®−îc lín h¬n 0,1m. 5.9. Thang m¸y 5.9.1. §èi víi c«ng tr×nh cao trªn 5 tÇng cÇn thiÕt kÕ thang m¸y. Sè l−îng thang phô thuéc vμo lo¹i thang vμ l−îng ng−êi phôc vô . Tr−êng hîp cã yªu cÇu ®Æc biÖt ph¶i ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 5.9.2. Kh«ng sö dông thang m¸y lμm lèi tho¸t ng−êi khi cã sù cè. Trong c«ng tr×nh cã thang m¸y vÉn ph¶i bè trÝ cÇu thang bé, nh− quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2622-1995 “Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ”. 5.9.3. Mçi mét ®¬n nguyªn c«ng tr×nh hay mét khu phôc vô trong c«ng tr×nh nÕu dïng thang m¸y lμm ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®øng chñ yÕu th× sè thang m¸y chë ng−êi kh«ng ®−îc Ýt h¬n 2. 5.9.4. Thang m¸y ph¶i ®−îc bè trÝ ë gÇn lèi vμo chÝnh. Buång thang m¸y ph¶i ®ñ réng, cã bè trÝ tay vÞn vμ b¶ng ®iÒu khiÓn cho ng−êi tμn tËt ®i xe l¨n vμ ng−êi khiÕm thÞ sö dông. 5.9.5. GiÕng thang m¸y kh«ng nªn bè trÝ s¸t bªn c¹nh c¸c phßng chÝnh cña c«ng tr×nh, nÕu kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ©m, c¸ch chÊn ®éng. 5.9.6. KÕt cÊu bao che cña buång thang m¸y ph¶i ®−îc c¸ch nhiÖt. Trong phßng ph¶i cã th«ng giã, chèng Èm vμ chèng bôi. Kh«ng ®−îc bè trÝ trùc tiÕp bÓ n−íc trªn   Page 16 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 buång thang m¸y vμ kh«ng cho c¸c ®−êng èng cÊp n−íc, cÊp nhiÖt ®i qua buång thang m¸y. 5. 9.7. ViÖc l¾p ®Æt thang m¸y vμ yªu cÇu an toμn khi sö dông cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 5744-1993 “ Thang m¸y. Yªu cÇu an toμn trong l¾p ®Æt vμ sö dông”. M¸i 5.10. §é dèc cña m¸i ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®iÒu kiÖn cña vËt liÖu chèng thÊm, cÊu t¹o vμ thêi tiÕt ®Þa ph−¬ng. §é dèc nhá nhÊt cña m¸i ®−îc quy ®Þnh cña b¶ng 2. B¶ng 2. §é dèc nhá nhÊt cña m¸i CÊu t¹o m¸i §é dèc nhá nhÊt - Ngãi xi m¨ng, ngãi ®Êt sÐt kh«ng cã líp lãt 1: 2 - Ngãi xi m¨ng, ngãi ®Êt sÐt cã líp lãt 1: 2,5 - TÊm lîp xi m¨ng ami¨ng 1: 3 - TÊm lîp kim lo¹i 1: 4 - M¸i bª t«ng cèt thÐp (cã líp c¸ch nhiÖt vμ 1: 50 chèng x©m thùc - TÊm thÐp h×nh 1: 7 5.11. C¸c líp cña m¸i (bao gåm phÇn nh« ra cña m¸i vμ tÇng gi¸p m¸i) ®Òu ph¶i dïng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 5.12. Tho¸t n−íc m¸i ph¶i −u tiªn dïng tho¸t n−íc bªn ngoμi nhμ. M¸i cña nhμ cao tÇng, cã khÈu ®é lín vμ diÖn tÝch tËp trung n−íc t−¬ng ®èi lín ph¶i dïng tho¸t n−íc bªn trong nhμ. 5.13. M¸i cã bè trÝ líp c¸ch nhiÖt ph¶i tÝnh to¸n nhiÖt, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ®äng s−¬ng, chèng thÊm n−íc bèc h¬i vμ chèng Èm cho líp c¸ch nhiÖt trong khi thi c«ng. 5.14. Dïng m¸i cã tÇng khung c¸ch nhiÖt th× líp kh«ng khÝ nμy ph¶i cã ®ñ ®é cao vμ kh«ng lμm c¶n trë ®−êng th«ng giã. 5.15. Dïng m¸i tÊm xi m¨ng l−íi thÐp hoÆc kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vá máng, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng phong ho¸, chèng x©m thùc; M¸i chèng thÊm cøng ph¶i cã biÖn ph¸p chèng nøt. 5.16. Ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè cho m¸i ngãi vμ m¸i dïng vËt liÖu cuén ë nh÷ng n¬i cã giã m¹nh. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 17 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5.17. C¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao trªn 10m nÕu kh«ng cã cÇu thang ®i lªn m¸i, ph¶i bè trÝ lç ng−êi ®i lªn m¸i hoÆc cÇu thang leo ë bªn ngoμi. TrÇn 5.18. Cã rÊt nhiÒu lo¹i trÇn ®−îc sö dông trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. Tuú thuéc vμo yªu cÇu cña tõng c«ng tr×nh mμ lùa chän cho phï hîp. §èi víi trÇn treo tr¸t v«i ph¶i bè trÝ lç th«ng giã vμ lç cho ng−êi lªn kiÓm tra söa ch÷a . 5.19. §èi víi trÇn cña héi tr−êng lín vμ trÇn treo cã hÖ thèng ®−êng èng t−¬ng ®èi nhiÒu, ph¶i bè trÝ tÇng gi¸p m¸i ®Ó kiÓm tra söa ch÷a, ®ång thêi bè trÝ sμn ®i l¹i nÕu cã yªu cÇu. NÒn vμ sμn nhμ 5.20. MÆt sμn vμ nÒn nhμ cña c¸c gian phßng ph¶i b¶o ®¶m kh«ng tr¬n tr−ît, kh«ng cã kÏ hë, kh«ng bÞ mμi mßn, dÔ lau chïi vμ chèng ®−îc nåm, Èm. §èi víi c¸c c«ng tr×nh thÓ thao cßn ph¶i cã tÝnh n¨ng ®μn håi vμ c¸ch ©m tèt. §èi víi c¸c bÖnh viÖn, phßng thÝ nghiÖm ph¶i kh«ng bÞ biÕn d¹ng do thuèc s¸t trïng hoÆc tÈy uÕ, chèng ®−îc t¸c dông cña c¸c chÊt ho¸ häc... 5.21. NÒn nhμ x©y dùng trªn líp ®Êt nÒn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng Èm vμ ng¨n ngõa kh¶ n¨ng lón kh«ng ®Òu. 5.22. Kh«ng ®−îc dïng vËt liÖu hoÆc c¸c chÊt phô gia cã tÝnh ®éc h¹i ®Ó lμm vËt liÖu l¸t nÒn. Cöa ®i vμ cöa sæ 5.23. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña cöa ®i vμ cöa sæ ph¶i phï hîp c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXD 192-1996 “ Cöa gç- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt” vμ TCXD 237-1999 “ Cöa kim lo¹i- Cöa ®i, cöa sæ. Yªu cÇu kü thuËt” . 5.24. Cöa sæ ph¶i sö dông thuËn lîi, an toμn vμ dÔ lμm s¹ch. §èi víi nhμ cao tÇng nªn dïng cöa sæ kÐo ®Èy; nÕu dïng cöa sæ më ra ngoμi, ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè ch¾c ch¾n c¸nh cöa sæ. NÕu cöa sæ më ra hμnh lang chung, ®é cao tõ mÆt sμn ®Õn mÐp d−íi cña cöa kh«ng ®−îc nhá h¬n 2m.   Page 18 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5.25. CÊu t¹o cña cöa ®i ph¶i ®ãng më thuËn lîi, bÒn vμ ch¾c ch¾n. C¸c cöa lín ®ãng më b»ng tay, ph¶i cã bé phËn h·m. Cöa kÐo, ®Èy ph¶i cã biÖn ph¸p chèng tr−ît khái ®−êng ray. Cöa lß xo hai mÆt, ph¶i bè trÝ tÊm kÝnh tr¾ng ë phÇn trªn cao ®Ó cã thÓ nh×n thÊy ®−îc . C¹nh khu vùc cöa quay, cöa tù ®éng vμ cöa lo¹i lín ph¶i bè trÝ cöa ra vμo th«ng th−êng. Cöa më ra hμnh lang tho¸t ng−êi vμ gian cÇu thang kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn chiÒu réng tho¸t ng−êi cña hμnh lang vμ mÆt b»ng cÇu thang. Khe lón 5.26. Khe lón ph¶i thiÕt kÕ ®Ó khi cã chuyÓn dÞch vμ biÕn d¹ng kh«ng lμm háng c«ng tr×nh vμ sμn cña tÇng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe lón cña c«ng tr×nh kh«ng nªn lín h¬n 60m, kho¶ng c¸ch khe co gi·n trªn m¸i kh«ng nªn lín h¬n 15m. 5.27. CÊu t¹o vμ vËt liÖu cña khe lón ph¶i dùa vμo vÞ trÝ vμ yªu cÇu ®Ó dïng c¸c biÖn ph¸p chèng thÊm, chèng ch¸y, gi÷ nhiÖt, chèng mèi mät. èng khãi, ®−êng th«ng giã, ®−êng èng ®æ r¸c 5.28. CÊu t¹o èng khãi vμ ®−êng èng th«ng giã tù nhiªn trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh d−íi ®©y: a) èng khãi vμ ®−êng èng th«ng giã ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y; b) MÆt c¾t, h×nh d¹ng, kÝch th−íc vμ mÆt trong cña èng khãi vμ ®−êng èng th«ng giã ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc tho¸t khãi (khÝ) dÔ dμng, tr¸nh sinh ra hiÖn t−îng c¶n trë, t¾c, rß rØ khãi vμ tho¸t ng−îc; c) NÕu ®−êng èng nh¸nh nèi víi ®−êng èng chÝnh, th× mÆt c¾t th«ng thuû cña ®−êng èng nh¸nh kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,015m2. Tæng diÖn tÝch mÆt c¾t ®−êng èng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua tÝnh to¸n. d) èng tho¸t khãi vμ th«ng giã kh«ng ®−îc sö dông cïng mét hÖ thèng ®−êng èng; e) èng khãi vμ ®−êng èng th«ng giã ph¶i v−ît lªn trªn m¸i. ChiÒu cao nh« lªn ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së: lo¹i m¸i, chiÒu cao vμ kho¶ng c¸ch vËt ch¾n xung quanh cöa lç tho¸t ra, nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,7m. Trªn ®Ønh ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh tho¸t ng−îc; g) Lç vμo khãi cña ®−êng èng khãi mçi tÇng ph¶i cã n¾p, lç giã vμo cña ®−êng th«ng giã ph¶i cã l−íi ch¾n. 5.29. §−êng èng ®æ r¸c ph¶i bè trÝ dùa vμo t−êng ngoμi nhμ, th¼ng ®øng, ®ång thêi lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, mÆt trong nªn nh½n, kh«ng rß rØ, kh«ng cã vËt nh« ra. DiÖn tÝch mÆt c¾t th«ng thuû kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,5m × 0,5m. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 19 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5.30. Cöa lÊy r¸c ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch li vÖ sinh. Ph−¬ng thøc thu gom vμ vËn chuyÓn r¸c ph¶i phï hîp víi ph−¬ng thøc qu¶n lÝ r¸c cña thμnh phè. §èi víi nhμ cao tÇng ph¶i phèi hîp xe vËn chuyÓn r¸c ®Ó ë buång ®æ r¸c, ®ång thêi nªn cã thiÕt bÞ röa, chèng bÈn. 5.31. §Çu ®−êng èng ®æ r¸c ph¶i cã ®−êng èng tho¸t h¬i nh« lªn phÝa trªn m¸i kh«ng nhá h¬n 0,7m. DiÖn tÝch mÆt c¾t kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,05m2, ®ång thêi ph¶i cã n¾p vμ cã l−íi. 6. Yªu cÇu chung vÒ vÖ sinh 6.1. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®−îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh, m«i tr−êng xung quanh kh«ng bÞ « nhiÔm, kh«ng g©y ®éc h¹i, kh«ng g©y ån qu¸ møc cho phÐp . 6.2. C¸c phßng lμm viÖc, phßng phôc vô c«ng céng vμ phßng sinh ho¹t chung ph¶i ®−îc th«ng giã tù nhiªn. Tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tr−êng hîp cã thÓ th«ng giã b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ giíi vμ thiÕt bÞ ®iÒu hoμ nhiÖt ®é. Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 5682-1992 “ Th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s−ëi Êm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” 6.3. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn ngoμi vμ bªn trong nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn cÊp tho¸t n−íc hiÖn hμnh . 6.4. Nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng cã yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc nãng, ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng cô thÓ. 6.5. Sè l−îng thiÕt bÞ trong khu vÖ sinh ®−îc lÊy theo quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña tõng lo¹i c«ng tr×nh. 6.6. Ph¶i gi¶i quyÕt chèng thÊm, chèng Èm −ít, tho¸t mïi h«i thèi vμ th«ng tho¸ng c¸c khu vÖ sinh trong c«ng tr×nh c«ng céng. §é dèc r·nh vμ ®é d«c nÒn trong c¸c phßng t¾m, khu vÖ sinh lÊy tõ 1% ®Õn 2%. 6.7. Khu vÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh d−íi ®©y: a) Kh«ng ®−îc bè trÝ c¸c phßng cã yªu cÇu vÖ sinh vμ yªu cÇu chèng Èm cao ®Æt trùc tiÕp trªn c¸c phßng nh− nhμ ¨n, khu vùc chÕ biÕn thùc phÈm, kho chøa thùc phÈm, phßng ph©n phèi ®iÖn vμ biÕn ¸p; b) Sè l−îng c¸c lo¹i thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña tõng lo¹i c«ng tr×nh theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh.   Page 20 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 c) Khu vÖ sinh ph¶i ®−îc −u tiªn chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ th«ng giã tù nhiªn trùc tiÕp; nÕu th«ng giã tù nhiªn kh«ng ®¸p øng yªu cÇu th× ph¶i dïng th«ng giã c¬ khÝ; d) BÒ mÆt sμn, r·nh trªn mÆt sμn vμ bÒ mÆt tiÕp xóc cña ®−êng èng xuyªn qua sμn vμ sμn víi mÆt t−êng ph¶i thiÕt kÕ chèng thÊm, ng¨n n−íc; e) NÒn, mÆt t−êng khu vÖ sinh ph¶i dïng lo¹i vËt liÖu kh«ng hót n−íc, kh«ng hót bÈn, chÞu x©m thùc, dÔ lμm vÖ sinh; f) Cao ®é mÆt nÒn ph¶i thÊp h¬n cao ®é cña ®−êng ®i, ®ång thêi cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n 2%0 h−íng vÒ r·nh tho¸t n−íc hay phÔu thu. g) Trong phßng röa tay nªn bè trÝ bμn, g−¬ng, mãc treo; h) Trong buång t¾m ph¶i bè trÝ chËu röa mÆt vμ mãc treo quÇn ¸o. Khi sè l−îng phßng t¾m t−¬ng ®èi nhiÒu, nªn bè trÝ phßng thay quÇn ¸o vμ ng¨n ®Ó quÇn ¸o chung. 6.8. Kho¶ng c¸ch bè trÝ thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i phï hîp nh÷ng quy ®Þnh d−íi ®©y: a) Kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a t©m vßi n−íc cña bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay ®Õn mÆt t−êng bªn kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,55m; b) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßi n−íc cña d·y bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,7m; c) Kho¶ng c¸ch th«ng thuû tõ mÐp ngoμi cña d·y bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay ®Õn mÆt t−êng ®èi diÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,8m; d) Kho¶ng c¸ch th«ng thuû cña mÐp ngoμi hai d·y bån röa mÆt hoÆc m¸ng röa tay ®èi diÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,8m. 7. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng 7.1. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc lÊy theo tiªu chuÈn TCXD 29-1991” ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. ChiÕu s¸ng tù nhiªn cã thÓ lμ chiÕu s¸ng bªn, chiÕu s¸ng trªn hoÆc chiÕu s¸ng hçn hîp; 7.2. §Ó chç lμm viÖc kh«ng bÞ chãi lãa do ¸nh s¸ng trùc tiÕp hay ph¶n chiÕu khi cã mÆt trêi chiÕu s¸ng, cã thÓ h¹n chÕ chãi lo¸ b»ng c¸ch ®Æt h−íng nhμ hîp lý hoÆc xö lý b»ng c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc hay thiÕt bÞ chèng chãi lo¸. 7.3. Khi kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i bè trÝ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®Ó ®¶m b¶o sù lμm viÖc vμ ho¹t ®éng b×nh th−êng cña ng−êi vμ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®−îc ¸p dông theo tiªu chuÈn TCXD 16-1986 “ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông”. Chó thÝch : ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bao gåm chiÕu s¸ng lμm viÖc, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng−êi, chiÕu s¸ng b¶o vÖ vμ chiÕu s¸ng trang trÝ, qu¶ng c¸o trong vμ ngoμi nhμ. Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 21 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 7.4. §−îc phÐp sö dông ®Ìn huúnh quang vμ ®Ìn nung s¸ng (kÓ c¶ ®Ìn hal«gen nung s¸ng) trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. 7.5. Khi chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®−îc phÐp sö dông 2 hÖ thèng chiÕu s¸ng: chiÕu s¸ng chung vμ chiÕu s¸ng hçn hîp. HÖ thèng chiÕu s¸ng chung ®−îc chia ra nh− sau: - ChiÕu s¸ng chung ®Òu - ChiÕu s¸ng chung khu vùc HÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp bao gåm chiÕu s¸ng chung vμ chiÕu s¸ng t¹i chç. Kh«ng nªn sö dông chØ cã chiÕu s¸ng t¹i chç ®Ó chiÕu s¸ng lμm viÖc. 7.7. ThiÕt kÕ chèng sÐt cho nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theoc¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXD 46-1986 “Chèng sÐt cho nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng “ 8. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y 8.1. Khi thiÕt kÕ phßng chèng ch¸y cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2622 - 1995 “Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh . Yªu cÇu thiÕt kÕ” . 8.2. Trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t n¹n an toμn khi cã ch¸y. C¸c lèi tho¸t ®−îc coi lμ an toμn khi ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau ®©y : a) §i tõ c¸c phßng ë tÇng mét trùc tiÕp ra ngoμi hay qua tiÒn s¶nh ra ngoμi; b) §i tõ c¸c phßng ë bÊt kú tÇng nμo (kh«ng kÓ tÇng mét ) ra hμnh lang cã lèi tho¸t ra ngoμi; c) §i tõ c¸c phßng vμo buång thang cã lèi ra trùc tiÕp bªn ngoμi hay qua tiÒn s¶nh ra ngoμi . Chó thÝch: C¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi di chuyÓn ng−êi (thang m¸y n©ng, thang m¸y dèc) kh«ng ®−îc coi lμ lèi tho¸t n¹n an toμn. 8.3. Trong c«ng tr×nh c«ng céng, chiÒu réng tæng céng cña cöa tho¸t ra ngoμi hay cña vÕ thang hoÆc cña lèi ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i tÝnh theo sè ng−êi cña tÇng ®«ng nhÊt (kh«ng kÓ tÇng mét) vμ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) §èi víi nhμ 1 ®Õn 2 tÇng tÝnh 1m cho 125 ng−êi; b) §èi víi nhμ tõ 3 tÇng trë lªn tÝnh 1m cho 100 ng−êi; c) §èi víi c¸c phßng kh¸n gi¶ (nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc, héi tr−êng...) tÝnh 0,55m cho 100 ng−êi. Chó thÝch:   Page 22 
Đồng bộ tài khoản