Tài liệu TCXDVN 297 2003

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
140
lượt xem
72
download

Tài liệu TCXDVN 297 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 297 2003: PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG - TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 297 2003

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 11 / 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy12 th¸ng 5 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 297 : 2003 '' Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh x©y dùng - Tiªu chuÈn c«ng nhËn '' Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/ CP ngμy 04 / 03 / 1994 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña bé X©y dùng. - C¨n cö biªn b¶n sè 184 / BXD - KHCN ngμy 12 / 2 / 2002 cña Héi ®ång Khoa häc c«ng nghÖ chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh x©y dùng - Tiªu chuÈn c«ng nhËn '' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 297 : 2003 '' Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh x©y dùng - Tiªu chuÈn c«ng nhËn '' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ký ban hμnh. §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : KT/bé tr−ëng bé x©y dùng - Nh− ®iÒu 3 Thø tr−ëng - Tæng Côc TC§LCL - L−u VP&Vô KHCN PGS,TSKH NguyÔn v¨n liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 TCXDVN 297 : 2003 Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh x©y dùng - Tiªu chuÈn c«ng nhËn Construction Laboratory - Criteria for Recognition Hμ Néi 2003   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh X©y dùng - Tiªu chuÈn c«ng nhËn (TCXDVN .......: 2003) do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tr×nh duyÖt vμ Bé X©y dùng ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:............/2003/Q§-BXD ngμy........2003.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh X©y dùng Tiªu chuÈn c«ng nhËn Construction Laboratory Criteria for Recognition 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu tèi thiÓu cña mét phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh X©y dùng ®Ó ®−îc c«ng nhËn; Tiªu chuÈn ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ ®Ó thiÕt lËp, qu¶n lý ®iÒu hμnh thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh X©y dùng vμ lμm c¨n cø ®Ó c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®¸nh gi¸ c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh X©y dùng. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN ISO /IEC 17025: 2001 – ISO/IEC 17025: 1999 - Yªu cÇu chung vÒ n¨ng lùc cña phßng thö nghiÖm vμ hiÖu chuÈn; TCVN 5951: 1995 - H−íng dÉn x©y dùng sæ tay chÊt l−îng; TCVN 5954: 1995 (ISO/IEC Guide 58-93) - HÖ thèng phßng thö nghiÖm vμ hiÖu chuÈn – Yªu cÇu chung vÒ ho¹t ®éng vμ thõa nhËn; TCXD 273: 2002 - CÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n thÝ nghiÖm ngμnh X©y dùng; TCVN / ISO 9001: 2000 – HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng – C¸c yªu cÇu. 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghi· C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa tr×nh bμy trong TCVN 5958: 1995, TCVN 5954: 1995 (ISO/IEC Guide 58-93), ASTM E 548: 1993 cïng c¸c thuËt ng÷ d−íi ®©y ®−îc dïng trong tiªu chuÈn nμy: 3.1 Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh x©y dùng: Lμ ®¬n vÞ chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tr−ng kü thuËt cña ®Êt x©y dùng, vËt liÖu, kÕt cÊu, cÊu kiÖn,...sö dông trong c«ng tr×nh x©y dùng b»ng c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc chuyªn dïng. 3.2 Phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn: Lμ phßng thÝ nghiÖm ®−îc Bé X©y dùng c«ng nhËn ®ñ n¨ng lùc (cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh theo tiªu chuÈn nμy), ®−îc quyÒn thùc hiÖn mét sè lÜnh vùc thÝ nghiÖm theo QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn. Phßng thÝ nghiÖm ph¶i ®Æt cè ®Þnh t¹i mét ®Þa chØ cô thÓ. 3.3 Phßng chuÈn: Lμ kh«ng gian thuéc phßng thÝ nghiÖm cã yªu cÇu m«i tr−êng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn quy ®Þnh (nguån ®iÖn cung cÊp, khö trïng sinh häc, bôi, nhiÖt ®é, ®é Èm, rung ®éng, ®iÖn tõ tr−êng,...). 3.4 VËt chuÈn: Lμ mét vËt liÖu hoÆc chÊt chuÈn dïng ®Ó hiÖu chuÈn l¹i thiÕt bÞ ®o hoÆc hiÖu chØnh l¹i sè liÖu ®o khi tiÕn hμnh thÝ nghiÖm.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 3.5 LÜnh vùc thÝ nghiÖm: Lμ mét chuyªn ngμnh mμ c¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm cã chung mét ®èi t−îng. VÝ dô ®Êt x©y dùng; bª t«ng vμ c¸c vËt liÖu thμnh phÇn; nhùa vμ bª t«ng nhùa, thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng, ph©n tÝch ho¸, c¬ lý c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c. 4 Yªu cÇu ®èi víi phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn 4.1 Ph¹m vi ho¹t ®éng: Phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn chØ cã quyÒn thùc hiÖn nh÷ng thÝ nghiÖm ghi trong danh môc quyÕt ®Þnh c«ng nhËn. 4.2 Tæ chøc vμ qu¶n lý: a) phßng thÝ nghiÖm ph¶i cã quyÕt ®Þnh thμnh lËp cña mét tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã thÈm quyÒn; b) phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña m×nh b»ng m¸y vi tÝnh. 4.3 §¶m b¶o chÊt l−îng: C¸c phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn ph¶i cã ®ñ trang thiÕt bÞ, hiÓu biÕt, tay nghÒ vμ tr×nh ®é qu¶n lý, ®¶m b¶o c¸c sè liÖu vμ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®· c«ng bè lμ chuÈn x¸c, sai sè n»m trong ph¹m vi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn t−¬ng øng. 4.4 Lùc l−îng c¸n bé: Phßng thÝ nghiÖm ph¶i cã: Tr−ëng phßng, c¸c phã phßng (nÕu cã), mét sè c«ng nh©n, thÝ nghiÖm viªn cho mçi lÜnh vùc thÝ nghiÖm vμ nh÷ng c¸n bé cÇn thiÕt kh¸c. 4.5 DiÖn tÝch mÆt b»ng: Phßng thÝ nghiÖm ph¶i cã diÖn tÝch mÆt b»ng tèi thiÓu, ®¹t yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lμm viÖc (kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm). DiÖn tÝch mÆt b»ng tèi thiÓu cho mçi lÜnh vùc thÝ nghiÖm kh«ng d−íi 15m2. NÕu lμ phßng thÝ nghiÖm tæng hîp, diÖn tÝch mÆt b»ng tèi thiÓu kh«ng d−íi 30m2. 4.6 M«i tr−êng: Phßng thÝ nghiÖm ph¶i cã m«i tr−êng tho¶ m·n yªu cÇu ®Ó lμm thÝ nghiÖm cho tõng lÜnh vùc. §èi víi nh÷ng chuyªn ngμnh cã yªu cÇu thÝ nghiÖm vμ l−u mÉu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn th× ph¶i cã phßng chuÈn. 4.7 Qu¶n lý chÊt l−îng: Phßng thÝ nghiÖm ph¶i x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng theo yªu cÇu cña TCVN ISO 9001:2000; HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng - C¸c yªu cÇu. 4.8 Trang thiÕt bÞ Phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn ph¶i ®¸p øng c¸c trang thiÕt bÞ ®−îc thèng kª trong c¸c phô lôc A-G hoÆc t−¬ng ®−¬ng vμ ph¶i ®¹t ®é chuÈn x¸c theo yªu cÇu cña mçi ph−¬ng ph¸p thö.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 4.9 Phßng chuÈn: C¸c lÜnh vùc thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh cã yªu cÇu phßng chuÈn ®−îc thÓ hiÖn trong phô lôc A-G. 4.10 C«ng nh©n, thÝ nghiÖm viªn a) Phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh ph¶i cã Ýt nhÊt 2 c«ng nh©n, thÝ nghiÖm viªn cña mçi lÜnh vùc ®−îc c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng ®μo t¹o vμ cÊp chøng chØ. b) C«ng nh©n, thÝ nghiÖm viªn ph¶i ®−îc cÊp chøng chØ t¹i c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng ®μo t¹o; c) C«ng nh©n kü thuËt thÝ nghiÖm ®−îc ®μo t¹o vμ xÕp bËc thî ¸p dông theo Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n thÝ nghiÖm ngμnh X©y dùng (TCXDVN 273: 2002).. 4.11 C¸n bé qu¶n lý phßng thÝ nghiÖm Tr−ëng, phã phßng thÝ nghiÖm, ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn ngμnh x©y dùng vμ ®−îc ®μo t¹o vÒ qu¶n lý phßng thÝ nghiÖm do c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng tæ chøc. 4.12 Tμi liÖu kü thuËt Phßng thÝ nghiÖm ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn ph−¬ng ph¸p thö hoÆc tμi liÖu h−íng dÉn thÝ nghiÖm t−¬ng øng. Cã thÓ dïng TCVN, TCXDVN, tiªu chuÈn ngμnh, tiªu chuÈn c¬ së (®· ®−îc ®¨ng ký khi c«ng nhËn) hay c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng cña n−íc ngoμi. 4.13 Qu¶n lý mÉu thö. Phßng thÝ nghiÖm ph¶i thùc hiÖn l−u gi÷ vμ b¶o qu¶n m©ò thö tr−íc vμ sau khi thÝ nghiÖm theo ®óng yªu cÇu cña mçi ph−¬ng ph¸p thö quy dÞnh. 4.14 §é chuÈn x¸c cña kÕt qu¶ thÝ nghiÖm §é chuÈn x¸c cña kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu quy ®Þnh ®èi víi mçi ph−¬ng ph¸p thö t−¬ng øng. C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ph¶i qua kiÓm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (cã chøng chØ ghi râ thêi h¹n hiÖu lùc). 4.15 C¸c tμi liÖu c«ng bè cña phßng thÝ nghiÖm ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c vμ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin mμ ph−¬ng ph¸p thö yªu cÇu. 4.16 L−u gi÷ hå s¬ Phßng thÝ nghiÖm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm l−u gi÷ hå s¬ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®· c«ng bè trong thêi h¹n 5 n¨m. Tr−êng hîp ®Æc biÖt, chÕ ®é l−u gi÷ hå s¬ do ®¬n vÞ quy ®Þnh riªng. 5 KiÓm tra ®Ó c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm 5.1 Nguyªn t¾c c«ng nhËn c) Phßng thÝ nghiÖm cã ®ñ kh¶ n¨ng lμm thÝ nghiÖm chØ tiªu kü thuËt nμo th× ®−îc c«ng nhËn chØ tiªu kü thuËt ®ã, nh−ng kh«ng Ýt h¬n sè chØ tiªu ®−îc ®¸nh dÊu sao cho mét lÜnh vùc trong phô lôc A-G cña tiªu chuÈn nμy;   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 b) Khi phßng thÝ nghiÖm ®· ®−îc c«ng nhËn nÕu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®−îc nhiÒu chØ tiªu kü thuËt h¬n th× ®¨ng ký c«ng nhËn bæ sung; c) Thêi h¹n hiÖu lùc lμ 3 n¨m cho mçi lÇn ®¸nh gi¸ c«ng nhËn. 5.2 Néi dung kiÓm tra C¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn sÏ cö c¸n bé ®Õn phßng thÝ nghiÖm ®· ®¨ng ký xÐt c«ng nhËn ®Ó kiÓm tra nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: 5.2.1 T− c¸ch ph¸p nh©n: a) QuyÕt ®Þnh thμnh lËp phßng thÝ nghiÖm; b) QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Tr−ëng phßng. 5.2.2 ThiÕt bÞ: a) Sè thiÕt bÞ hiÖn cã cho c¸c chØ tiªu ®¨ng ký; b) T×nh tr¹ng thiÕt bÞ: TÝnh hiÖn ®¹i, ®é chÝnh x¸c, hå s¬ kiÓm ®Þnh. 5.2.3 Sè l−îng, tr×nh ®é hiÓu biÕt vμ tay nghÒ cña c«ng nh©n thÝ nghiÖm: a) Sè l−îng c«ng nh©n, nh©n viªn thÝ nghiÖm cÇn cã theo quy ®Þnh; b) Tr×nh ®é hiÓu biÕt vμ tay nghÒ cña c«ng nh©n, nh©n viªn thÝ nghiÖm. 5.2.4 DiÖn tÝch mÆt b»ng: T×nh tr¹ng diÖn tÝch mÆt b»ng, yªu cÇu vÒ m«i tr−êng cÇn ®¹t, phßng chuÈn (nÕu cã), vÖ sinh,... 5.2.5 Tμi liÖu kü thuËt: C¸c tiªu chuÈn ph−¬ng ph¸p thö vμ c¸c h−íng dÉn kü thuËt hiÖn cã. TÝnh hiÖu lùc cña c¸c tμi liÖu kü thuËt. 5.2.5 Qu¶n lý ®iÒu hμnh: T×nh tr¹ng qu¶n lý ®iÒu hμnh ho¹t ®éng phßng thÝ nghiÖm møc ®é tin cËy vÒ chÊt l−îng thÝ nghiÖm. 6. Hå s¬ xin c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm Hå s¬ xin c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngμnh X©y dùng bao gåm: a) §¬n ®Ò nghÞ c«ng nhËn (theo phô lôc I); b) B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Phßng thÝ nghiÖm (phô lôc K); c) QuyÕt ®Þnh thμnh lËp phßng thÝ nghiÖm cña c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp; d) QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Tr−ëng phßng thÝ nghiÖm; e) B¶n sao giÊy kiÓm ®Þnh hay hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm vμ ®o l−êng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; f) B¶n sao chøng chØ ®μo t¹o vμ tËp huÊn cña c¸n bé phô tr¸ch, thÝ nghiÖm viªn hay c«ng nh©n kü thuËt thÝ nghiÖm do c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng ®μo t¹o cÊp;   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 g) S¬ ®å mÆt b»ng phßng thÝ nghiÖm. 7 Thñ tôc c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm 7.1 C¸c b−íc tiÕn hμnh: a) §¬n vÞ lËp vμ göi hå s¬ vÒ Vô KHCN Bé X©y dùng (2 bé); b) vô KHCN tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t¹i chç theo ®iÒu 5 vμ lËp biªn b¶n vÒ t×nh h×nh cô thÓ cña ®¬n vÞ t−¬ng øng; c) C¨n cø kÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸, Vô KHCN Bé X©y dùng ra QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm; d) Bé tr−ëng Bé X©y dùng ký QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn phßng thÝ nghiÖm. Trong quyÕt ®Þnh ghi râ nh÷ng chØ tiªu thÝ nghiÖm nμo ®−îc c«ng nhËn, tªn tr−ëng phßng vμ thêi h¹n hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh. 8. Tr¸ch nhiÖm l©u dμi a) Phßng thÝ nghiÖm sau khi ®−îc c«ng nhËn ph¶i thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng, cã kÕ ho¹ch ®Çu t− bæ sung, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, diÖn tÝch mÆt b»ng, bæ sung lùc l−îng c¸n bé, c«ng nh©n, thÝ nghiÖm viªn, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vμ tay nghÒ ®Ó b¶o ®¶m chÊt l−îng ho¹t ®éng cña phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn; b) Phßng thÝ nghiÖm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm l©u dμi tr−íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu thÝ nghiÖm ®· c«ng bè. NÕu cã thÇu phô thÝ nghiÖm th× còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¶ nh÷ng sè liÖu ®· chÊp nhËn cña nhμ thÇu phô.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 Phô lôc A (Tham kh¶o) c¸c phÐp thö vμ thiÕt bÞ chñ yÕu cho ThÝ nghiÖm xi m¨ng A.I C¬ lý xi m¨ng TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* X¸c ®Þnh ®é mÞn TCVN 4030: 1985 Sμng (kÝch th−íc m¾t 0,08 - TCVN cña bét xi m¨ng 2230: 1977), c©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy 2* X¸c ®Þnh khèi TCVN 4030: 1985 B×nh khèi l−îng riªng, chËu n−íc, dÇu l−îng riªng cña ho¶ xi m¨ng 3* X¸c ®Þnh ®é dÎo TCVN 6017: 1995 Dông cô Vica, vμnh kh©u, ch¶o trén, tiªu chuÈn, thêi bay trén hå, c©n kü thuËt (0,01g), èng gÝan ®«ng kÕt, ®ong, dao thÐp, tÊm kim lo¹i, ®ång hå ®é æn ®Þnh thÓ bÊm gi©y hoÆc ®ång hå c¸t, c©n (1g), tÝch m¸y trén (ISO 679), thïng luéc mÉu, khu«n L¬ Sat¬lie 4* X¸c ®Þnh ®é bÒn Sμng (ISO 2591 vμ 3310-1), kÝch th−íc nÐn TCVN 6016: m¾t sμng (ISO 565), m¸y trén, khu«n 5 X¸c ®Þnh ®é uèn 1995-ISO 679: (4x4x16cm), m¸y d»n (®iÓn h×nh), m¸y 1989 thö ®é bÒn uèn (10kN±1%), m¸y thö ®é bÒn nÐn (t¨ng t¶i 2400±200N/s), g¸ ®Þnh vÞ, tñ d−ìng hé nhiÖt Èm 6 X¸c ®Þnh ®é në TCVN 6068: 1995 Khu«n (25,4x25,4x285,75mm), chμy, sun ph¸t cña xi dông cô ®o chiÒu dμi vμ thanh chuÈn, m¨ng khay ng©m mÉu, m¸y trén hμnh tinh, bé sμng (TCVN 230: 77), bμn d»n, c©n kü thuËt (0,01g), èng ®ong, dao thÐp, ®ång hå bÊm gi©y. Ghi chó 1: Xi m¨ng poãcl¨ng - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 2682: 1999; Xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 6260: 1998. Ghi chó 2: Cã phßng chuÈn thÝ nghiÖm xi m©ng. A.II Ph©n tÝch Ho¸ Xi m¨ng TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* L−îng mÊt khi nung 2* Hμm l−îng SiO2 vμ ThiÕt bÞ nh− phßng ho¸ ph©n tÝch: cÆn kh«ng tan Lß nung, khay ®ùng mÉu, c©n   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 3* Hμm l−îng Fe2O3, TCVN 141: 1998 ph©n tÝch (0,001g), c©n kü thuËt Al2O3, CaO, MgO, (0,01g), dông cô chuÈn ®é, dông cô SO3, Clorua ph¸ mÉu 4 Hμm l−îng Na2O, K2 O Phô lôc B (Tham kh¶o) c¸c phÐp thö vμ thiÕt bÞ chñ yÕu cho ThÝ nghiÖm bª t«ng B.I Cèt liÖu nhá (c¸t) TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö (vμ ho¸ chÊt) 1 X¸c ®Þnh thμnh TCVN 338: 1986 KÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, giÊy nh¸m,... ), phÇn kho¸ng vËt kÝnh hiÓn vi, kÝnh hiÓn vi ph©n cùc cña c¸t 1350 lÇn, kÝnh lóp, thanh nam ch©m, thuèc thö, que nhän 2* X¸c ®Þnh khèi TCVN 339: 1986 B×nh khèi l−îng riªng, c©n kü thuËt l−îng riªng cña c¸t (0,01g), b×nh hót Èm, tñ sÊy, bÕp c¸ch c¸t hoÆc c¸ch thñy 3* X¸c ®Þnh khèi TCVN 340: 1986 èng ®ong 1lÝt. c©n kü thuËt (0,01g), tñ l−îng thÓ tÝch xèp sÊy, th−íc l¸, sμng (1mm) vμ ®é xèp 4* X¸c ®Þnh ®é Èm TCVN 341: 1986 C©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy cña c¸t 5* X¸c ®Þnh thμnh TCVN 342: 1986 C©n kü thuËt, bé sμng (10; 5; 2,5; 1,25; phÇn h¹t vμ m« 0,63; 0,315; 0,14mm), tñ sÊy ®un ®é lín cña c¸t 6* X¸c ®Þnh hμm TCVN 343: 1986 C©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy, b×nh röa l−îng chung bôi, c¸t, ®ång hå bÊm gi©y bïn, sÐt 7 X¸c ®Þnh hμm TCVN 344: 1986 C©n kü thuËt (0,01g), èng nghiÖm, l−îng sÐt b×nh 1000ml, cao 40cm; èng xi ph«ng, ®òa thñy tinh, nhiÖt kÕ, tñ sÊy, dung dÞch am«ni¨c 8* X¸c ®Þnh l−îng t¹p TCVN 345: 1986 C©n kü thuËt (0,01g), bÕp c¸ch thñy, chÊt h÷u c¬ b×nh trô thuû tinh 250ml, NaOH kü thuËt, thang mμu 9 X¸c ®Þnh hμm TCVN 346: 1986 C©n kü thuËt (0,01g), l−íi sμng 4900   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 l−îng sunphat, lç/cm2; c©n ph©n tÝch (0,001g), b×nh sunphit hót Èm, tñ sÊy ®iÒu chØnh ®−îc t0, cèc 500ml, m¸y khuÊy, bÕp ®iÖn, lß nung, m¸y l¾c, èng ®ong 100ml; BaCl2, metyl ®á 10 X¸c ®Þnh hμm TCVN 4376: Tñ sÊy, bé sμng c¸t tiªu chuÈn (5; 2,5; l−îng mica trong 1986 1,25; 0,63; 0,315; 0,14mm), giÊy nh¸m, c¸t ®òa thuû tinh Ghi chó: C¸t Yªu cÇu kü thuËt - TCVN 1770:1986 B.II Cèt liÖu ®¸ d¨m (Sái) TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1 X¸c ®Þnh khèi TCVN 1772: 1987 B×nh khèi l−îng riªng, c©n kü thuËt l−îng riªng cña (0,01g), cèc thñy tinh, cèi chμy b»ng ®¸ nguyªn khai, ®ång (gang, sø), b×nh hót Èm, tñ sÊy ®¸ d¨m (sái) ®iÒu chØnh ®−îc t0, bÕp c¸ch c¸t hoÆc c¸ch thñy, bμn ch¶i s¾t 2* X¸c ®Þnh khèi TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), c©n thñy tÜnh, l−îng thÓ tÝch tñ sÊy ®iÒu chØnh ®−îc t0, thïng, cña ®¸ nguyªn chËu ng©m mÉu, bé sμng tiªu chuÈn, khai vμ ®¸ d¨m th−íc kÑp, bμn ch¶i s¾t (sái) 3* X¸c ®Þnh khèi TCVN 1772: 1987 C©n th−¬ng nghiÖp 50kg (1g), thïng l−îng thÓ tÝch (2, 5, 10, 20l), phÔu chøa vËt liÖu, tñ xèp cña ®¸ d¨m sÊy ®iÒu chØnh ®−îc t0. (sái) 4 X¸c ®Þnh ®é rçng TCVN 1772: 1987 TÝnh to¸n tõ (2) vμ (3) cña ®¸ nguyªn khai, ®¸ d¨m (sái) 5 X¸c ®Þnh ®é TCVN 1772: 1987 TÝnh to¸n tõ (2) vμ (3) hçng gi÷a c¸c h¹t ®¸ d¨m (sái) 6* X¸c ®Þnh thμnh TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), bé sμng tiªu phÇn h¹t cña ®¸ chuÈn vμ tÊm ®ôc lç 90, 100, 110, d¨m (sái) 120mm,..., tñ sÊy ®iÒu chØnh ®−îc t0. 7* X¸c ®Þnh hμm TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy ®iÒu l−îng bôi, bïn, chØnh ®−îc t0, thïng röa cã vßi   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 sÐt trong ®¸ d¨m (sái) 8* X¸c ®Þnh hμm TCVN 1772: 1987 C©n th−¬ng nghiÖp, th−íc kÑp c¶i l−îng h¹t thoi tiÕn, bé sμng tiªu chuÈn. dÑt trong ®¸ d¨m (sái) 9* X¸c ®Þnh hμm TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy ®iÒu l−îng h¹t mÒm chØnh ®−îc t0, bé sμng tiªu chuÈn, yÕu vμ phong ho¸ kim s¾t hoÆc kim nh«m, bóa con trong ®¸ d¨m (sái) 10* X¸c ®Þnh ®é Èm TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy ®iÒu cña ®¸ d¨m (sái) chØnh ®−îc t0. 11* X¸c ®Þnh ®é hót TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), tñ sÊy ®iÒu n−íc cña ®¸ chØnh ®−îc t0, thïng ®Ó ng©m mÉu, nguyªn khai, ®¸ bμn ch¶i s¾t. d¨m (sái) 12 X¸c ®Þnh giíi h¹n TCVN 1772: 1987 M¸y Ðp thñy lùc 50 tÊn, m¸y khoan bÒn khi nÐn cña vμ m¸y c−a ®¸, m¸y mμi, th−íc kÑp, ®¸ nguyªn khai thïng hoÆc chËu ng©m mÉu 13* X¸c ®Þnh ®é nÐn TCVN 1772: 1987 M¸y Ðp thñy lùc 50tÊn, xi lanh b»ng dËp cña ®¸ d¨m thÐp φ 75 vμ φ 150, c©n, bé sμng tiªu (sái) trong xi lanh chuÈn, sμng 2,5 vμ 1,25mm, tñ sÊy, thïng ng©m mÉu. 14 X¸c ®Þnh hÖ sè TCVN 1772: 1987 M¸y Ðp thñy lùc 50tÊn, m¸y khoan, ho¸ mÒm cña ®¸ m¸y c−a ®¸, th−íc kÑp, thïng hoÆc nguyªn khai chËu ng©m mÉu. 15 X¸c ®Þnh hÖ sè TCVN 1772: 1987 M¸y Ðp thñy lùc 50 tÊn, xi lanh b»ng ho¸ mÒm cña ®¸ thÐp Κ75 vμ Κ100, c©n, bé sμng tiªu d¨m (sái) chuÈn, sμng 2,5 vμ 1,25mm, tñ sÊy, thïng ng©m mÉu. 16* X¸c ®Þnh ®é mμi TCVN 1772: 1987 M¸y mμi tang quay, c©n th−¬ng mßn cña ®¸ d¨m nghiÖp, tñ sÊy ®iÒu chØnh ®−îc t0, bé (sái) sμng tiªu chuÈn, sμng 1,25mm. 17 X¸c ®Þnh ®é TCVN 1772: 1987 M¸y bóa, c©n th−¬ng nghiÖp, c¸c chèng va ®Ëp cña sμng 3, 5. 20 (25) 40 vμ c¸c sμng 0,5 ®¸ d¨m (sái) vμ 1mm. 18* X¸c ®Þnh hμm TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), sμng 20mm, l−îng t¹p chÊt èng ®ong thñy tinh h÷u c¬ trong sái   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 19 X¸c ®Þnh hμm TCVN 1772: 1987 C©n kü thuËt (0,01g), kÝnh lóp l−îng h¹t ®Ëp vì trong sái d¨m ®Ëp tõ cuéi 20 Ph−¬ng ph¸p hãa TCXD 238: 1999 C©n kü thuËt (0,01g), c©n ph©n tÝch häc x¸c ®Þnh kh¶ (0,0002g), tñ sÊy cã qu¹t giã vμ tù n¨ng ph¶n øng ng¾t t0 ®Õn 2000C, lß nung 11000C tù kiÒm silic ng¾t, bóa, cèi chμy ®ång, sμng tiªu chuÈn (5; 0,315; 0,14mm hoÆc sμng 4.75; 0,3; 0,15mm Ghi chó: §¸ d¨m (Sái) - Yªu cÇu kü thuËt - TCVN 1771:1986. B.III C¬ lý bª t«ng Vμ hçn hîp bª t«ng TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* LÊy mÉu, chÕ t¹o TCVN 3105: 1993 Khu«n c¸c lo¹i, dông cô lÊy mÉu vμ b¶o d−ìng mÉu thö 2* X¸c ®Þnh ®é sôt TCVN 3106: 1993 C«n thö ®é sôt, que chäc, phÔu ®æ cña hçn hîp bª hçn hîp, th−íc l¸ kim lo¹i t«ng nÆng 3 X¸c ®Þnh ®é cøng TCVN 3107: 1993 Nhít kÕ Vebe, bμn rung, que chäc, VEBE cña hçn ®ång hå bÊm gi©y hîp BT 4 X¸c ®Þnh khèi TCVN 3108: 1993 Thïng kim lo¹i 5, 15l (cao 186 vμ l−îng thÓ tÝch 267mm), thiÕt bÞ ®Çm (2800-3000 cña hçn hîp bª vg/ph, biªn ®é 0,35-0,5mm), c©n kü t«ng nÆng thuËt (50g), th−íc l¸ thÐp 400mm. 5* X¸c ®Þnh ®é t¸ch TCVN 3109: 1993 Khu«n thÐp 200x200x200mm, bμn n−íc vμ t¸ch v÷a rung, que chäc, c©n kü thuËt 50g cña hçn hîp bª (,01g), sμng 5mm, th−íc l¸ kim lo¹i, t«ng nÆng èng ®ong 50-200ml, pipet 5ml, tñ sÊy, khay s¾t 6* Ph©n tÝch thμnh TCVN 3110: 1993 C©n kü thuËt 50kg (0,1g), sμng (5, 1, phÇn hçn hîp bª 2; 0,15 mm), tñ sÊy 2000C, khay s¾t, t«ng nÆng khay sÊy, xÎng xóc 7 X¸c ®Þnh hμm TCVN 3111: 1993 B×nh bät khÝ, bμn rung l−îng bät khÝ cña (2800±200vg/ph), que chäc bª t«ng 8 X¸c ®Þnh khèi TCVN 3112: 1993 B×nh khèi l−îng riªng hoÆc b×nh tam   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 l−îng riªng cña gi¸c, c©n ph©n tÝch (0,01g), bóa con, bª t«ng nÆng cèi chμy ®ång, b×nh hót Èm, tñ sÊy 2000C, sμng 2 hoÆc 2,5mm, n−íc läc, dÇu ho¶, cån 900. 9* X¸c ®Þnh ®é hót TCVN 3113: 1993 C©n kü thuËt (5g). thïng ng©m mÉu, n−íc cña bª t«ng tñ sÊy 2000C, kh¨n lau 10 X¸c ®Þnh ®é mμi TCVN 3114: 1993 M¸y mμi mßn (30±1 vg/ph), c©n kü mßn cña bª t«ng thuËt (0,01g), th−íc kÑp, c¸t mμi 11* X¸c ®Þnh khèi TCVN 3115: 1993 C©n kü thuËt (50g), th−íc l¸ kim lo¹i, l−îng thÓ tÝch bÕp ®iÖn vμ thïng nÊu paraphin, tñ cña bª t«ng sÊy 2000C. 12 X¸c ®Þnh ®é TCVN 3116: 1993 M¸y thö ®é chèng thÊm, bμn ch¶i chèng thÊm n−íc s¾t, paraphin, tñ sÊy 2000C, gi¸ Ðp mÉu 13* X¸c ®Þnh ®é co TCVN 3117: 1993 §ång hå ®o ®é co ngãt, chèt vμ ®Çu cña bª t«ng ®o, tñ sÊy 2000C, tñ khÝ hËu (27 ± 20C, ®é Èm 80±5%) 14* X¸c ®Þnh c−êng TCVN 3118: 1993 M¸y nÐn 150-200 tÊn (6±4 daN/cm2-s, ®é nÐn cña bª th−íc l¸ kim lo¹i, ®Öm truyÒn t¶i t«ng 15 X¸c ®Þnh c−êng TCVN 3119: 1993 M¸y thö uèn 50 tÊn (0,6±0,4 ®é kÐo khi uèn daN/cm2-s), th−íc l¸ kim lo¹i 16 X¸c ®Þnh c−êng TCVN 3120: 1993 M¸y nÐn 50 tÊn (0,6±0,4 daN/cm2-s), ®é kÐo khi böa gèi truyÒn t¶i, ®Öm gç 17 X¸c ®Þnh c−êng TCVN 5726: 1993 M¸y nÐn 150-200 tÊn, biÕn d¹ng kÕ ®é l¨ng trô vμ (±5.10-6), th−íc l¸ kim lo¹i m« ®un ®μn håi khi nÐn tÜnh 18 X¸c ®Þnh c−êng TCVN 5847: 1994 Têi kÐo cã lùc kÕ, thøc l¸ kim lo¹i. ®é cña cét ®iÖn bª t«ng cèt thÐp ly t©m 19 LÊy mÉu bª t«ng ASTM C 42- 1990 M¸y khoan bª t«ng l−ìi b»ng kim b»ng khoan tõ c−¬ng, m¸y c−a bª t«ng l−ìi b»ng cÊu kiÖn kim c−¬ng, dông cô capping (≤ 50), bÓ ng©m mÉu (23±1,70C) 20 Thö ¸p lùc èng AASHTO T280- M¸y thö ¸p lùc n−íc trong èng n−íc bª t«ng - 94 (Three Edge-Bearing Test) vμ c¸c èng cao ¸p vμ èng phô kiÖn th−êng   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 Ghi chó 1: Cã phßng chuÈn ®Ó d−ìng hé mÉu. B.IV c¬ lý V÷a vμ hçn hîp v÷a X©y dùng TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* LÊy mÉu hçn TCVN 3121: 1979 Dông cô lÊy mÉu. hîp v÷a 2* X¸c ®Þnh ®é TCVN 3121: 1979 Dông cô thö ®é l−u ®éng hçn hîp v÷a, l−u ®éng cña chμy ®Çm b»ng thÐp (φ10-12mm, dμi hçn hîp v÷a 250mm), ch¶o s¾t, xÎng con, bay thî nÒ 3 X¸c ®Þnh ®é TCVN 3121: 1979 §Çm rung (2800-300vg/ph, biªn ®é ph©n tÇng cña 0,35mm), ®ång hå bÊm gi©y vμ ®Ó bμn, hçn hîp v÷a chμy ®Çm v÷a, bay, dông cô thö ®é l−u ®éng, khu«n Ðp trô trßn xoay 4 X¸c ®Þnh khèi TCVN 3121: 1979 B×nh trô b»ng s¾t (1000±2ml), chμy l−îng thÓ tÝch ®Çm, dông cô thö ®é l−u ®éng, c©n kü cña hçn hîp thuËt (1g), dao ¨n, bay, ch¶o s¾t v÷a 5* X¸c ®Þnh kh¶ TCVN 3121: 1979 §ång hå bÊm gi©y, giÊy läc, ch¶o s¾t, n¨ng gi÷ n−íc bay, thiÕt bÞ t¹o ch©n kh«ng cña hçn hîp v÷a 6 X¸c ®Þnh gi¬i TCVN 3121: 1979 Khu«n 40x40x160mm, bμn d»n, dông h¹n bÒn khi cô thö ®é l−u ®éng cña v÷a, dao ¨n, uèn cña v÷a bay, giÊy b¸o, dông cô uèn mÉu kiÓu ®ßn bÈy hoÆc m¸y nÐn thñy lùc 5T (±2%) 7* X¸c ®Þnh giíi TCVN 3121: 1979 Khu«n 40x40x160mm, hoÆc khu«n 70,7 h¹n bÒn khi x 70,7 x 70,7mm, m¸y nÐn thñy lùc 5T nÐn cña v÷a (±2%), 2 tÊm ®Öm b»ng thÐp (chμy ®Çm, bé khu«n g¸ l¾p khi dïng khu«n 70,7 x 70,7 x 70,7mm) 8* X¸c ®Þnh ®é TCVN 3121: 1979 C©n kü thuËt (1g), thïng ng©m mÉu, tñ hót n−íc cña sÊy 2000C, kh¨n lau v÷a 9 X¸c ®Þnh khèi TCVN 3121: 1979 Tñ sÊy, sμng 900 lç/cm2, b×nh khèi l−îng l−îng riªng riªng, b×nh hót Èm (φ150mm), phÔu cña v÷a thñy tinh, chμy cèi m· n·o hoÆc ®ång, phÔu thñy tinh, dÇu ho¶ 10 X¸c ®Þnh ®é TCXD 236: 1999 ThiÕt bÞ kÐo ®øt (5-100kN), khoan èng b¸m dÝnh nÒn (φ50mm), m¸y mμi, ®¸ mμi, bμn ch¶i   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 b»ng ph−¬ng nhùa, chæi l«ng, dao thÐp, th−íc thÐp. ph¸p kÐo ®øt cèc vμ dòa ®Ó trén keo, tÊm thÐp h×nh vμnh kh¨n (φ trong 10cm, φ ngoμi 20cm) dμy 5mm, keo d¸n chuyªn dïng Ghi chó: V÷a x©y - Yªu cÇu kü thuËt - TCVN 4314:1986 B.V Ph©n tÝch ho¸ B.5.1 Ph©n tÝch ho¸ cèt liÖu TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* Hμm l−îng SiO2 vμ ®é khö kiÒm TCXD 238: 1999 2* §é Èm cèt liÖu TCVN 341: 1986 3* Hμm l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ TCVN 345: 1986 ThiÕt bÞ nh− phßng hãa 4* Hμm l−îng sunphat, sunphit TCVN 346: 1986 ph©n tÝch 5* Hμm l−îng Nh«m OxÝt (Al2O3) TCVN 4348: 1986 6* Hμm l−îng S¾t III OxÝt (Fe2O3) TCVN 4349: 1986 7* Hμm l−îng Canxi OxÝt (CaO) TCVN 4350: 1986 8* Hμm l−îng Magie OxÝt (MgO) TCVN 4351: 1986   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 Phô lôc C (Tham kh¶o) c¸c phÐp thö vμ thiÕt bÞ chñ yÕu cho thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng C.I G¹ch ®Êt sÐt nung vμ g¹ch blèc, g¹ch bª t«ng tù chÌn TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* X¸c ®Þnh ®é bÒn TCVN 6355-1: M¸y c−a, m¸y Ðp thñy lùc 30 ÷ 60 nÐn cña g¹ch x©y 1998 tÊn, th−íc kim lo¹i (1mm), c¸c miÕng kÝnh, bay, ch¶o 2* X¸c ®Þnh c−êng TCVN 6355-2: M¸y thö uèn, th−íc kim lo¹i (1mm), ®é uèn cña g¹ch 1998 c¸c miÕng kÝnh, bay, ch¶o x©y 3* X¸c ®Þnh ®é hót TCVN 6355-3: Tñ sÊy, c©n kü thuËt, thïng ng©m n−íc cña g¹ch x©y 1998 mÉu 4 X¸c ®Þnh khèi TCVN 6355-4: Bóa con, cèi chμy sø, sμng 0,2mm l−îng riªng cña 1998 hoÆc 900 lç/cm2, tñ sÊy 2000C g¹ch x©y (khèng chÕ ®−îc nhiÖt ®é), b×nh hót Èm, th×a con, c©n kü thuËt (500g 0,01g), b×nh cæ cao, dÇu háa 5* X¸c ®Þnh khèi TCVN 6355-5: Tñ sÊy 2000C (khèng chÕ ®−îc nhiÖt l−îng thÓ tÝch cña 1998 ®é), c©n kü thuËt (1g), th−íc l¸ kim g¹ch x©y lo¹i (1mm) 6 X¸c ®Þnh ®é rçng TCVN 6355-6: C©n kü thuËt (1g), Th−íc l¸ (1mm), cña g¹ch x©y 1998 c¸t ®en, c¸t tiªu chuÈn kh«, giÊy hoÆc mót (60x60)cm 7 X¸c ®Þnh vÕt trãc TCVN 6355-7: Th−íc l¸ (1mm), thïng chøa mÉu do v«i cña c¸c 1998 lo¹i gach x©y 8 X¸c ®Þnh sù tho¸t TCVN 6355-8: Khay chøa m·u cao 30mm, cã lç muèi g¹ch x©y 1998 ch¶y trμn ë 23±3mm 9* X¸c ®Þnh c¸c tÝnh TCVN 6476: 1999 Th−íc l¸ (1mm), m¸y nÐn, bay, chÊt c¬ lý g¹ch bª ch¶o, c¸c miÕng kÝnh, bé m¸ Ðp t«ng tù chÌn (120x60) dμy ≥ 15mm, m¸y mμi. 10* X¸c ®Þnh c¸c tÝnh TCVN 6477: 1999 Th−íc l¸ (1mm), m¸y nÐn, bay, chÊt c¬ lý g¹ch ch¶o, c¸c miÕng kÝnh, bé m¸ Ðp blèc bª t«ng (120x60) dμy ≥ 15mm Ghi chó: G¹ch rçng ®Êt sÐt nung - Yªu cÇu KT TCVN 1450:1998;   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung - Yªu cÇu KT TCVN 1451:1998 C.II Ngãi ®Êt sÐt nung TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* X¸c ®Þnh t¶i TCVN 4313: 1995 ThiÕt bÞ thö uèn cã c¸c gèi ®ì träng uèn g·y cña ngãi 2* X¸c ®Þnh ®é hót TCVN 4313: 1995 Tñ sÊy, c©n kü thuËt (0,1g), thïng n−íc cña ngãi ng©m mÉu 3* X¸c ®Þnh thêi TCVN 4313: 1995 Khung b»ng kim lo¹i, keo d¸n gian kh«ng xuyªn n−íc cña ngãi 4* X¸c ®Þnh khèi TCVN 4313: 1995 Th−íc l¸, c©n kü thuËt (0,1g) l−îng 1m2 ngãi b·o hoμ n−íc Ghi chó: Ngãi ®Êt sÐt nung - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 1452:1995 C.III G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* X¸c ®Þnh kÝch th−íc TCVN 6065: 1995 Th−íc l¸ (1mm) vμ khuyÕt tËt ngo¹i quan 2* X¸c ®Þnh ®é mμi mßn TCVN 6065: 1995 Th−íc cÆp kim lo¹i, c©n kü thuËt (0,1g), tñ sÊy, m¸y mμi, vËt liÖu mμi 3* X¸c ®Þnh ®é hót n−íc TCVN 6065: 1995 C©n kü thuËt (0,1g), tñ sÊy, thïng ng©m mÉu 4* X¸c ®Þnh lùc va ®Ëp TCVN 6065: 1995 Viªn bi s¾t h×nh cÇu (φ30mm, xung kÝch 111-112g), th−íc èng 1000mm (1mm) 5* X¸c ®Þnh t¶i träng TCVN 6065: 1995 Th−íc l¸ kim lo¹i, m¸y uèn 50 uèn g·y toμn viªn kN 6* X¸c ®Þnh ®é cøng líp TCVN 6065: 1995 Ch×a kho¸ ®ång   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 mÆt 7* Thö c¬ lý g¹ch l¸t TCVN 6074: 1995 M¸y nÐn 5T Granito Ghi chó: G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn - Yªu cÇu KT TCVN 6065: 1995. C.IV G¹ch gèm èp l¸t TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* X¸c ®Þnh kÝch th−íc TCVN 6415: 1998 Th−íc calip (0,1mm), th−íc c¬ vμ h×nh d¹ng khÝ, thiÕt bÞ ®o ®é ph¼ng bÒ mÆt 2 X¸c ®Þnh chÊt l−îng TCVN 6415: 1998 §Ìn huúnh quang, th−íc mÐt, bÒ mÆt ®ång hå ®o c−êng ®é ¸nh s¸ng 3* X¸c ®Þnh ®é hót n−íc TCVN 6415: 1998 Tñ sÊy, bïn hoÆc nåi ®Ó ®un s«i cã l−íi ng¨n, nguån nhiÖt, c©n kü thuËt (0,01g), n−íc cÊt hoÆc n−íc khö ion, b×nh hót Èm, kh¨n thÊm v¶i b«ng 4* X¸c ®Þnh ®é bÒn uèn TCVN 6415: 1998 Tñ sÊy, th−íc kÑp (0,1mm), m¸y uèn g¹ch . 5* X¸c ®Þnh ®é mμi mßn TCVN 6415: 1998 ThiÕt bÞ mμi mßn, tñ sÊy khèng chÕ nhiÖt ®é, ®Ìn huúnh quang (300 lux), bét mμi corindon, n−íc cÊt hoÆc n−íc ®¸, t¶i träng mμi mßn 6 X¸c ®Þnh hÖ sè d·n TCVN 6415: 1998 ThiÕt bÞ thö hÖ sè d·n nhiÖt dμi, në nhiÖt dμi th−íc cÆp (0,01mm), tñ sÊy khèng chÕ ®−îc nhiÖt ®é, b×nh hót Èm 7* X¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt TCVN 6415: 1998 Bª n−íc (15±50C), tñ sÊy (105- 1100C) 8* X¸c ®Þnh ®é bÒn r¹n TCVN 6415: 1998 Nåi hÊp (5 viªn/lÇn, 500±50kPa) men   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 297 : 2003 9 X¸c ®Þnh ®é bÒn hãa TCVN 6415: 1998 Dung dÞch amon clorua 100g/l, häc dung dÞch tÈy röa Ghi chó: G¹ch gèm èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 6414: 1998 C.V Gèm sø vÖ sinh TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1 KiÓm tra kÝch th−íc vμ TCVN 5436: 1998 ®é biÕn d¹ng SP Tñ sÊy (t0), c©n kü thuËt (0,1g), 2* KiÓm tra chØ tiªu CL TCVN 5436: 1998 thïng cã dông cô ®un n−íc, v¶i bÒ mÆt SP mÒm. 3 KiÓm tra c¸c vÕt nøt TCVN 5436: 1998 B×nh hót ch©n kh«ng, b×nh hót r¹n kh«ng thÊy Èm, m¸y b¬m ch©n kh«ng, ¸p kÕ 4* X¸c ®Þnh ®é hót n−íc TCVN 5436: 1998 ch©n kh«ng. C¸c l¸ cao su dμy (2- 5* KiÓm tra ®é bÒn c¬ TCVN 5436: 1998 4mm), c¸c v¸n gç dμy 15-30mm, häc cña SP dÇm gç, thiÕt bÞ gia t¶i (®Õn 2,0 ± 6* KiÓm tra ®é bÒn ho¸ TCVN 5436: 1998 0,01kN), tñ sÊy, b×nh hót Èm, cèc thuû tinh, xμ phßng, n−íc cÊt, häc cña men HCl 10%, Natri perophotphat 7 Ph−¬ng ph¸p kiÓm TCVN 5436: 1998 10%. tra s¾c ®é 8* KiÓm tra ®é bÒn nhiÖt TCVN 5436: 1998 9 KiÓm tra tÝnh n¨ng sö TCVN 5436: 1998 dông Ghi chó: Gèm sø vÖ sinh - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 6073: 1995 C.VI TÊm sãng ami¨ng - xi m¨ng TT Tªn phÐp thö Tªn tiªu chuÈn Tªn thiÕt bÞ thö 1* KiÓm tra ngo¹i TCVN 4435: 2000 MÆt ph¼ng chuÈn (kÝch th−íc b»ng quan vμ kÝch th−íc hoÆc lín h¬n mÉu thö), th−íc dÑt, ªke (1mm), th−íc kÑp (0,1mm), khung ®o ®é th¼ng gãc, èng thÐp (dμi 200mm, Φ gÊp 2 lÇn b¸n kÝnh) 2* X¸c ®Þnh thêi gian TCVN 4435: 2000 Khung b»ng gç kh«ng thÊm n−íc xuyªn n−íc (dμi 531mm, réng b»ng 3 sãng) 3* X¸c ®Þnh t¶i träng TCVN 4435: 2000 Bμn ®Æt mÉu ®Ó x¸c ®Þnh uèn g·y, uèn g·y mÉu t¶i träng chÊt lªm mÉu, th−íc l¸ kim lo¹i 4* X¸c ®Þnh khèi TCVN 4435: 2000 Tñ sÊy, c©n kü thuËt (0,01g), c©n l−îng thÓ tÝch thñy tÜnh (0,01g) Ghi chó: TÊm sãng ami¨ng XM - Yªu cÇu KT TCVN 4434:2000   Page 20 
Đồng bộ tài khoản