Tài liệu TCXDVN 337 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
75
lượt xem
22
download

Tài liệu TCXDVN 337 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 337 2005: Vữa và Bê tông chịu axit: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên cơ sở thuỷ tinh lỏng , phụ gia đóng rắn và cốt liệu trơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 337 2005

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt -------- Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 13 /2005/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 22 th¸ng 4 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 337 : 2005 "V÷a vμ bª t«ng chÞu axit" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 337 : 2005 "V÷a vμ bª t«ng chÞu axit" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 v÷a vμ Bª t«ng chÞu axit Mortars and Acid resistant concretes 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho v÷a vμ bªt«ng chÞu axit trªn c¬ së thuû tinh láng , phô gia ®ãng r¾n vμ cèt liÖu tr¬. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 3121-2:2003: V÷a x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö. PhÇn 2: LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö. TCVN 2230 – 77:Sμng vμ r©y – L−íi ®an vμ l−íi ®ôc lç – KÝch th−íc lç. TCXD 86-1981: G¹ch chÞu axit - Ph−¬ng ph¸p thö. TCVN 3121-12:2003: V÷a x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö. PhÇn 12: X¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh cña v÷a ®· ®ãng r¾n trªn nÒn. TCVN 3121-18:2003: V÷a x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö. PhÇn 18: X¸c ®Þnh ®é hót n−íc cña v÷a ®· ®ãng r¾n. TCVN 3121-11:2003: V÷a x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö. PhÇn 11: X¸c ®Þnh c−êng ®é uèn vμ nÐn cña v÷a ®· ®ãng r¾n. TCXDVN 317 : 2004: Block bªt«ng nhÑ - Ph−¬ng ph¸p thö. TCVN 3113 - 1993 Bªt«ng nÆng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n−íc. TCVN 3118 - 1993 Bªt«ng nÆng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é chÞu nÐn.   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 3. Yªu cÇu kü thuËt 3.1. V÷a chÞu axit. C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a chÞu axit ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 1. B¶ng 1 : C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a chÞu axit TT Tªn chØ tiªu Møc cho phÐp 1 Cì h¹t tÝnh b»ng % l−îng cßn l¹i trªn sμng,kÝch th−ݬc lç Kh«ng cã 1mm 2 §é chÞu axit , %, kh«ng nhá h¬n 92 3 Thêi gian c«ng t¸c, phót, kh«ng nhá h¬n 15 4 §é b¸m dÝnh, N/mm2, kh«ng nhá h¬n 0,2 5 §é hót n−íc, %, kh«ng lín h¬n 13 6 C−êng ®é chÞu nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n 15 3.2. Bªt«ng chÞu axit 3.2.1 Theo c−êng ®é, bªt«ng chÞu axit ®−îc chia ra c¸c m¸c M20, M25, M30 vμ M35. 3.2.2 C¸c chØ tiªu kü thuËt cña bªt«ng chÞu axit ph¶i tho¶ m·n c¸c møc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. B¶ng 2 : C¸c chØ tiªu kü thuËt cña bªt«ng chÞu axit TT Tªn chØ tiªu M¸c bªt«ng chÞu axit M2 M2 M3 M3 0 5 0 5 1 C−êng ®é chÞu nÐn sau 7 ngμy cña mÉu 20 25 30 35 ®ãng r¾n trong kh«ng khÝ, N/mm2, kh«ng nhá h¬n 2 §é chÞu axit, %, kh«ng nhá h¬n 95   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 3 HÖ sè bÒn axit (1) , kh«ng nhá h¬n 0,7 4 §é co, %, kh«ng lín h¬n 0,15 5 §é hót n−íc, %, kh«ng lín h¬n 6 Ghi chó: (1) ChØ x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu 4. LÊy mÉu LÊy mÉu v÷a vμ bªt«ng chÞu axit kh« trén s½n theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121-2: 2003. ChÊt liªn kÕt ®−îc lÊy tõ c¸c dông cô chøa. 5. Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 X¸c ®Þnh cì h¹t 5.1.1 ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g; - Khay ®ùng mÉu; - Sμng 1mm (theo TCVN 2230:1977); - Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ë 1100C; - Chæi quÐt mÉu; - Bi×nh hót Èm; 5.1.2 C¸ch tiÕn hμnh LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121-2:2003. Lμm s¹ch khay ®ùng mÉu vμ sÊy khay ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. MÉu ®−îc sÊy kh« ë nhiÖt ®é 105°C ± 5°C. Lμm s¹ch sμng , ®Ó kh«; ChuÈn bÞ song song 3 mÉu, mçi mÉu c©n 50g hoÆc 100g víi ®é chÝnh x¸c 1g. MÉu ®· sÊy kh« ®−îc sμng liªn tôc cho ®Õn khi kh«ng cßn h¹t v÷a lät qua sμng sμng. 5.1.3 BiÓu thÞ kÕt qu¶ L−îng cßn l¹i trªn sμng, tÝnh b»ng % ,theo c«ng thøc: m1 % cßn l¹i trªn sμng = ----------- x 100 m   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 trong ®ã : m1 lμ khèi l−îng cßn l¹i trªn sμng, tÝnh b»ng g m lμ khèi l−îng mÉu ban ®Çu, tÝnh b»ng g KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö 5.2. X¸c ®Þnh ®é chÞu axit cña v÷a,bª t«ng ®· ®ãng r¾n LÊy mÉu ®· ®ãng r¾n 28 ngμy ®em x¸c ®Þnh ®é chÞu axit theo môc 4.6 TCXD 86-1981. 5.3. X¸c ®Þnh thêi gian c«ng t¸c 5.3.1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh thêi gian tõ lóc b¾t ®Çu trén hçn hîp kh« víi chÊt liªn kÕt ®Õn khi v÷a kh«ng cßn kh¶ n¨ng thao t¸c. 5.3.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml - GiÊy kh«ng thÊm n−íc ph¼ng, s¹ch. 5.3.3. C¸ch tiÕn hμnh - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121-2:2003. - C©n 500g mÉu, mÉu ®−îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vμ trén trong 3 phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. - LÊy 150g mÉu hçn hîp v÷a dÎo, tr¶i ®Òu lªn bÒ mÆt tê giÊy ph¼ng kh«ng thÊm n−íc, dïng bay miÕt vμo khèi v÷a, lμm ®i lμm l¹i nhiÒu lÇn ®Õn khi v÷a bÞ cuèn theo bay th× th«i. 5.3.4. BiÓu thÞ kÕt qu¶ Ghi thêi gian c«ng t¸c tÝnh b»ng phót kÓ tõ khi b¾t ®Çu trén hçn hîp kh« víi chÊt liªn kÕt cho ®Õn lóc v÷a bÞ cuèn theo bay khi miÕt trªn bÒ mÆt. 5.4. X¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh cña v÷a ®· ®ãng r¾n 5.4.1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh lùc kÐo ®øt mÉu lín nhÊt vu«ng gãc víi bÒ mÆt b¸m dÝnh cña mÉu v÷a trªn nÒn thö. §é b¸m dÝnh ®−îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a lùc kÐo ®øt vμ diÖn tÝch b¸m dÝnh cña mÉu thö. 5.4.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ - M¸y trén hμnh tinh cã dung tÝch 5l: c¸nh trén cã tèc ®é quay (140 ± 5) vßng/phót hoÆc (285 ± 10) vßng /phót   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - Kh©u h×nh nãn côt b»ng ®ång hoÆc thÐp kh«ng rØ, cã h×nh d¸ng vμ kÝch th−íc nh− h×nh 1 H×nh 1. CÊu t¹o vμ kÝch th−íc kh©u h×nh nãn côt - §Çu kÐo b¸m dÝnh h×nh trßn b»ng thÐp kh«ng rØ, ®−êng kÝnh (50+0,1)mm, chiÒu dμy kh«ng nhá h¬n 10 mm. T©m cña ®Çu kÐo cã mãc ®Ó mãc trùc tiÕp vμo bé phËn kÐo cña m¸y thö c−êng ®é b¸m dÝnh. - Keo g¾n tõ nhùa epoxy. - M¸y thö ®é b¸m dÝnh cã kh¶ n¨ng t¹o lùc kÐo tíi 5KN, sai sè kh«ng lín h¬n 2%, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é, t¨ng lùc kÐo tõ 5 N/s ®Õn 10 N/s. M¸y cã bé phËn gi÷ tÊm nÒn liªn kÕt.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.4.3. ChuÈn bÞ mÉu thö - TÊm nÒn liªn kÕt ®−îc chuÈn bÞ tõ g¹ch khèi chÞu axit, tÊm chÞu axit, bªt«ng chÞu axit, bªt«ng th−êng. KÝch th−íc tÊm nÒn kh«ng nhá h¬n: dμi 230mm, réng :150mm, cao tõ 10mm ®Õn 50mm. TÊm nÒn b»ng bªt«ng ®−îc ®Ó kh« ngoμi kh«ng khÝ kh«ng Ýt h¬n 28 ngμy. - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 TCVN3121 -2: 2003. - C©n 500 g mÉu, mÉu ®−îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vμ trén 3phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. Tr−íc khi l¸ng v÷a, tÊm nÒn liªn kÕt ph¶i ®−îc lμm kh«, nh¸m bÒ mÆt. L¸ng mét líp v÷a thö trªn tÊm nÒn liªn kÕt víi ®é dμy 10mm ±1mm. Sau khi mÉu thö b¾t ®Çu ®«ng kÕt võa xoay nhÑ võa Ên kh©u h×nh nãn côt ( ®· ®−îc lau líp dÇu máng) xuèng líp v÷a cho tíi khi tiÕp xóc hoμn toμn víi nÒn liªn kÕt. Xoay nhÑ vμ nhÊc tõ tõ kh©u h×nh nãn côt lªn khái líp v÷a. Lóc nμy ®· t¹o ®−îc mÉu ®Ó thö lùc b¸m dÝnh trong diÖn tÝch cña kh©u h×nh nãn côt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu thö trªn tÊm nÒn vμ kho¶ng c¸ch tõ mÉu tíi mÐp tÊm nÒn kh«ng nhá h¬n 50 mm. C¸c mÉu thö bÞ bong hoÆc søt sÏ bÞ lo¹i bá. MÉu thö ®−îc ®Ó kh« trong kh«ng khÝ. 5.4.4. C¸ch tiÕn hμnh Sau 7 ngμy mÉu thö ®−îc x¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh theo TCVN 3121-12:2003. 5.4.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - §é b¸m dÝnh ( Rbd ) tÝnh b»ng N/mm2, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pbd Rbd = ----------- S Trong ®ã : Pbd lμ lùc b¸m dÝnh khi kÐo ®øt, tÝnh b»ng N S lμ diÖn tÝch b¸m dÝnh chÞu kÐo cña mÉu, tÝnh b»ng mm 2 S = 1962 mm2 - KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu cã kÕt qu¶ nμo sai lÖch qu¸ 10% gi¸ trÞ trung b×nh th× lo¹i bá, kÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c mÉu cßn l¹i. 5.5. X¸c ®Þnh ®é hót n−íc cña v÷a, bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.5.1. Nguyªn t¾c   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 Ng©m mÉu thö ®· sÊy kh« vμ biÕt tr−íc khèi l−îng cho tíi khi b·o hßa chÊt láng. §é hót n−íc lμ tû lÖ phÇn tr¨m khèi l−îng chÊt láng hót vμo so víi khèi l−îng mÉu kh«. 5.5.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - Ch¶o bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. - TÊm v¶i cotton máng, kÝch th−íc 150mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, kÝch th−íc 200mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh lËp ph−¬ng. - Bμn rung cã tÇn sè rung trung b×nh: 2920 vßng/phót, biªn ®é 0,35mm ÷ 0,5mm. - DÇu ho¶. - Thïng ng©m mÉu ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 350mm. - Trén v÷a: dïng m¸y trén hμnh tinh cã dung tÝch 5l: c¸nh trén cã tèc ®é quay (140 ± 5) vßng/phót hoÆc (285 ± 10) vßng /phót - Trén bªt«ng: dïng m¸y trén c−ìng bøc cã dung tÝch 100l, sè vßng quay 40 vßng/phót. - Khu«n t¹o mÉu b»ng kim lo¹i hay hîp kim cã ®é cøng cao, cã thÓ th¸o l¾p rêi tõng thanh. §Ó t¹o mÉu v÷a dïng khu«n kÝch th−íc chiÒu dμi L= 160mm ±0,8 mm, chiÒu réng B = 40mm ± 0,2 mm, chiÒu cao H = 40mm ± 0,1 mm (h×nh 2a). §Ó t¹o mÉu bªt«ng, dïng khu«n kÝch th−íc (100,1 x 100,1 x 100,1 ) mm ± 0,4mm hoặc (150,1 x 150,1 x 150,1 ) mm ± 0,4mm (h×nh 2b). H×nh 2.a : CÊu t¹o khu«n h×nh l¨ng H×nh 2.b : CÊu t¹o khu«n h×nh lËp   h Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.5.3 ChuÈn bÞ mÉu thö - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121-2:2003. - §èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, c©n 2000g mÉu hçn hîp kh«. - §èi víi khu«n h×nh lËp ph−¬ng ( tuú thuéc vμo kÝch th−íc khu«n), c©n 8000g ÷ 12000g. - MÉu ®−îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vμ trén 3phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. §Æt khu«n vμ cè ®Þnh khu«n trªn bμn rung, cho hçn hîp dÎo vμo khu«n, rung mÉu trong 1 phót ®èi víi hçn hîp v÷a dÎo , 3 phót ®èi víi hçn hợp bªt«ng dÎo . LÊy khu«n ra khái bμn rung dïng dao g¹t cho b»ng miÖng khu«n vμ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toμn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®−îc ®Ó r¾n trong khu«n vμ ®−îc phñ b»ng tÊm v¶i c«tton máng, sau 2 ngμy th¸o khu«n, ®Ó mÉu ngoμi kh«ng khÝ. 5.5.4 C¸ch tiÕn hμnh - Sau 7 ngμy lÊy mÉu ®em sÊy kh« ë nhiÖt ®é 105oC ± 5oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, sau ®ã c©n vμ ®Æt mÉu vμo trong b×nh ®¸y cã tÊm l−íi kim lo¹i hoÆc tÊm v¶i ®Ó mÉu ngÊm ®Òu chÊt láng. §æ dÇu ngËp 1/3 chiÒu cao mÉu vμ ng©m trong 1 giê. TiÕp ®ã ®æ thªm dÇu ngËp ®Õn 2/3 chiÒu cao mÉu vμ ng©m thªm 1 giê n÷a. Cuèi cïng ®æ dÇu ngËp mÉu thö. Mùc dÇu ph¶i ngËp mÉu thö kho¶ng 20-30 mm. - Cø sau 24 giê lÊy mÉu ra khái b×nh, dïng kh¨n Èm dÇu thÊm nhÑ bÒ mÆt mÉu vμ c©n cho ®Õn khèi l−îng kh«ng thay ®æi. 5.5.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ §é hót n−íc (W ), tÝnh b»ng %, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: m2 m1 W = -------------- . 100 m1 . 0,8 Trong ®ã: m1 lμ khèi l−îng mÉu kh«, tÝnh b»ng g m2 lμ khèi l−îng mÉu b·o hoμ dÇu, tÝnh b»ng g 0,8 lμ tØ sè gi÷a khèi l−îng riªng cña dÇu háa vμ n−íc KÕt qu¶ ®é hót n−íc cña v÷a lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, tÝnh chÝnh x¸c tíi 0, 1%.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.6. X¸c ®Þnh c−êng ®é chÞu nÐn cña v÷a ,bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.6.1. Nguyªn t¾c C−êng ®é chÞu nÐn ®−îc tÝnh tõ lùc ph¸ hñy lín nhÊt vμ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn bÞ ph¸ hñy. 5.6.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - Th−íc kÑp cã ®é chÝnh x¸c 0,1mm vμ th−íc kim lo¹i cã v¹ch chia ®Õn 1mm. - TÊm v¶i cotton máng, kÝch th−íc 150mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, kÝch th−íc 200mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh lËp ph−¬ng. - Bμn rung cã tÇn sè rung trung b×nh: 2920 vßng/phót, biªn ®é 0,35mm ÷ 0,5mm. - Trén v÷a:dïng m¸y trén hμnh tinh cã dung tÝch 5l: c¸nh trén cã tèc ®é quay (140 ± 5) vßng/phót hoÆc (285 ± 10) vßng /phót - Trén bªt«ng:dïng m¸y trén c−ìng bøc cã dung tÝch 100l, sè vßng quay 40 vßng/phót. - Khu«n t¹o mÉu v÷a (h×nh 2a),khu«n t¹o mÉu bªt«ng (h×nh 2b). - M¸y nÐn ®Ó thö ®é bÒn nÐn cña v÷a cã kh¨ n¨ng t¹o lực nÐn tíi 100kN, cã kh¶ năng ®iÒu chØnh tèc ®é, t¨ng lùc từ 100N/s ®Õn 900 N/s. - M¸y nÐn ®Ó thö ®é bÒn nÐn cña bªt«ng cã thang lùc thÝch hîp ®Ó khi nÐn lùc ph¸ huû n»m trong kho¶ng từ 20% ®Õn 80% lùc nÐn cùc ®¹i cña thang lùc nÐn ®· chän.Kh«ng ®−îc nÐn mÉu ngoμi thang lùc trªn. 5.6.3. ChuÈn bÞ mÉu thö - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121-2:2003. - §èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, c©n 2000g mÉu hçn hîp kh«. - §èi víi khu«n h×nh lËp ph−¬ng ( tuú thuéc vμo kÝch th−íc khu«n), c©n 8000g ÷ 12000g. - MÉu ®−îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vμ trén 3phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. §Æt khu«n vμ cè ®Þnh khu«n trªn bμn rung, cho hçn hîp dÎo vμo khu«n, rung mÉu trong 1 phót ®èi víi hçn hîp v÷a dÎo , 3 phót ®èi víi hçn hợp bªt«ng dÎo . LÊy khu«n ra khái bμn rung dïng dao g¹t cho b»ng miÖng khu«n vμ xoa   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toμn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®−îc ®Ó r¾n trong khu«n vμ ®−îc phñ b»ng tÊm v¶i c«tton máng, sau 2 ngμy th¸o khu«n, ®Ó mÉu ngoμi kh«ng khÝ.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.6.4. C¸ch tiÕn hμnh - Sau 7 ngμy lÊy 3 mÉu v÷a ®em thö c−êng ®é chÞu nÐn. §o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña 2 mÆt chÞu nÐn. Thö c−êng ®é chÞu nÐn cña v÷a theo TCVN3121 11:2003. - Sau 7 ngμy lÊy 3 mÉu bªt«ng ®em thö c−êng ®é chÞu nÐn. §o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña 2 mÆt chÞu nÐn. Thö c−êng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng theo TCVN 3118 1993. 5.6.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - C−êng ®é chÞu nÐn cña v÷a (Rn), tÝnh b»ng N/mm2 , ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pn Rn = --------- S Trong ®ã: Pn lμ lùc nÐn ph¸ huû mÉu, tÝnh b»ng N S lμ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn cña mÉu, tÝnh b»ng mm2 KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu kÕt qu¶ cña viªn mÉu nμo sai lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu ®ã, kÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu cßn l¹i. - C−êng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng (Rn), tÝnh b»ng N/mm2 , ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Pn Rn = --------- . K S Trong ®ã: Pn lμ lùc nÐn ph¸ huû mÉu, tÝnh b»ng N S lμ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn cña mÉu, tÝnh b»ng mm2 K lμ hÖ sè quy ®æi theo kÝch th−íc mÉu MÉu lËp ph−¬ng (mm) 100× 100× 100mm K= 0,91 150× 150× 150mm K= 1,00   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu kÕt qu¶ cña viªn mÉu nμo sai lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu ®ã, kÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu cßn l¹i.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.7. X¸c ®Þnh ®é co cña mÉu bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.7.1. Nguyªn t¾c §o sù thay ®æi vÒ ®é dμi cña mÉu thö sau 7 ngμy so víi mÉu sau khi ®−îc th¸o khái khu«n. 6.7.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 1g - Ch¶o, bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ - TÊm v¶i coton máng, kÝch th−íc 150mm x 500mm. - Khu«n t¹o mÉu b»ng kim lo¹i hay hîp kim cã ®é cøng cao cã thÓ th¸o l¾p rêi tõng thanh, kÝch th−íc cña khu«n lμ (100,1 x 100,1 x 400,1)mm ± 0,5mm (H×nh3). Hai ®Çu khu«n cã ®ôc lç ®−êng kÝnh 6mm. - §inh t¸n ®−êng kÝnh 5mm, dμi 20mm ®Ó l¾p vμo hai ®Çu khu«n, ®−îc chÕ t¹o b»ng ®ång hoÆc thÐp kh«ng rØ. Trªn ®Çu ®inh t¸n cã vÕt lâm s©u 1mm, ®−êng kÝnh 1mm. - VÝt ®iÒu chØnh ®inh t¸n ®−êng kÝnh 6mm, dμi 10mm. - Dông cô ®o chiÒu dμi ( H×nh 4) . - §ång hå micromet cã ®é chÝnh x¸c 0,001mm. - Thanh chuÈn ®−îc lμm bằng thạch anh, hîp kim hoÆc c¸c vËt liÖu cã ®é në nhiÖt nhá h¬n 0,001mm/m. - M¸y trén c−ìng bøc dung tÝch 100 l, sè vßng quay 40 vßng/phót. - Bμn rung cã tÇn sè rung trung b×nh 2920 vßng/phót , biªn ®é rung 0.35 ÷ 0.5 mm .   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 H×nh 3 – Khu«n t¹o mÉu H×nh 4 – Dông cô ®o   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.7.3. ChuÈn bÞ mÉu thö LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 TCVN 3121-2:2003. C©n 33000 g mÉu, mÉu ®−îc trén kh« b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vμ trén 3 phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt . §Æt khu«n vμ cè ®Þnh khu«n trªn bμn rung , cho mÉu thö vμo khu«n, rung mÉu trong 1 phót cho tho¸t hÕt bät khÝ , sau ®ã vÆn vÝt ®Ó ®inh t¸n c¾m vμo hai ®Çu cña thanh mÉu, vÆn cho ®Õn khi ngËp hÕt chiÒu dμi cña vÝt, cho tiÕp mÉu thö vμo khu«n vμ rung thªm 1 phót . LÊy khu«n ra khái bμn rung , dïng bay g¹t cho b»ng miÖng khu«n vμ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toμn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®−îc ®Ó r¾n trong khu«n vμ ®−îc phñ b»ng tÊm v¶i máng, sau 2 ngμy th¸o ra khái khu«n ®Ó ngoμi kh«ng khÝ. 5.7.4. C¸ch tiÕn hμnh Sau khi th¸o khu«n vμ sau 7 ngμy ,®o chªnh lÖch chiÒu dμi Δl0 vμ Δl7 cña mÉu thö b»ng dông cô ®o (h×nh 4) . Tr−íc khi ®o mÉu , dïng thanh chuÈn kiÓm tra vμ chØnh kim ®ång hå vÒ vÞ trÝ sè "kh«ng". Sau ®ã bá thanh chuÈn ra , ®Æt viªn mÉu cÇn ®o vμo , chiÒu ®øng cña mÉu h−íng vÒ phÝa ng−êi ®o ®Ó x¸c ®Þnh. C¸c ®Çu trªn vμ d−íi cña dông cô ®o ph¶i tú ®óng vμo vÕt lâm trªn ®Çu c¸c ®inh t¸n ®· c¾m ë hai ®Çu cña viªn mÉu. Xoay nhÑ viªn mÉu xung quanh trôc th¼ng ®øng mét lÇn, ®äc vμ ghi kÕt qu¶ theo sè chØ cña kim ®ång hå. 5.7.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ §é co tõng viªn mÉu thö (ε7), tÝnh b»ng %, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Δl0 - Δl7 ε7 = --------- . 100 370 Trong ®ã: Δl0 lμ chªnh lÖch chiÒu dμi mÉu sau khi th¸o khu«n, tÝnh b»ng mm. Δl7 lμ chªnh lÖch chiÒu dμi mÉu sau 7 ngμy, tÝnh b»ng mm. 370 lμ chiÒu dμi danh nghÜa cña mÉu thö, tÝnh b»ng mm KÕt qu¶ ®o ®é co dμi cña bªt«ng lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, chÝnh x¸c tíi 0,01%.   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 5.8 X¸c ®Þnh hÖ sè bÒn axit cña bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.8.1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh tû sè gi÷a c−êng ®é chÞu nÐn cña mÉu thö ®· ®ãng r¾n 28 ngμy ng©m trong m«i tr−êng axit 360 ngμy vμ c−êng ®é chÞu nÐn mÉu thö ®· ®ãng r¾n 28 ngμy ®Ó trong kh«ng khÝ. 5.8.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 1g - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ - èng ®ong dung tÝch1000ml, 50ml - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ - Th−íc kÑp cã ®é chÝnh x¸c 0,1 mm vμ th−íc kim lo¹i v¹ch chia ®Õn 1mm - TÊm v¶i cotton máng, kÝch th−íc 150mm x 400mm ®èi víi khu«n h×nh lËp ph−¬ng - Bμn rung cã tÇn sè trung b×nh 2920 vßng/phót, biªn ®é rung 0,35mm ÷ 0,5mm - Thïng ng©m mÉu: b»ng nhùa cã n¾p ®Ëy, ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 350mm - M¸y trén c−ìng bøc dung tÝch 100l, sè vßng quay 25 vßng/phót. - Tuú theo yªu cÇu sö dông mμ lùa chän m«i tr−êng vμ nång ®é thö cho phï hîp, cã thÓ lμ axit v« c¬: H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 (trõ HF) axit h÷u c¬: axit axetic, axit cytric, axit lactic. - Khu«n t¹o mÉu b»ng kim lo¹i hay hîp kim cã ®é cøng cao ( h×nh 2b), cã thÓ th¸o l¾p rêi tõng thanh, kÝch th−íc cña khu«n lμ (100,1× 100,1 x 100,1) mm ± 0,4mm - M¸y nÐn cã thang lùc thÝch hîp ®Ó khi nÐn lùc ph¸ huû n»m trong kho¶ng tõ 20% ®Õn 80 % lùc nÐn cùc ®¹i cña thang nÐn ®· chän. Sai sè lùc ®o kh«ng lín h¬n 2%. 5.8.3. ChuÈn bÞ mÉu thö   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 TCVN 3121-2:2003. C©n 8000g ÷ 12000g mÉu, mÉu ®−îc trén kh« b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vμ trén 3 phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt . §Æt khu«n vμ cè ®Þnh khu«n trªn bμn rung , cho mÉu thö vμo khu«n rung mÉu trong 1 phót cho tho¸t hÕt bät khÝ, sau ®ã cho tiÕp mÉu thö vμo khu«n vμ rung thªm 1 phót. LÊy khu«n ra khái bμn rung, dïng bay g¹t cho b»ng miÖng khu«n vμ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toμn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®−îc ®Ó r¾n trong khu«n vμ ®−îc phñ b»ng tÊm v¶i máng, sau 2 ngμy th¸o ra khái khu«n ®Ó ngoμi kh«ng khÝ. 5.8.4. C¸ch tiÕn hμnh Sau 28 ngμy lÊy 3 mÉu thö c−êng ®é chÞu nÐn, 3 mÉu ng©m trong m«i tr−êng thö axit thêi gian 360 ngμy sau ®ã thö c−êng ®é chÞu nÐn. Thö c−êng ®é chÞu nÐn theo TCVN 3118-1993. 5.8.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ -C−êng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng (Rn), tÝnh b»ng N/mm2, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Pn Rn = --------- . K S Trong ®ã: Pn lμ lùc nÐn ph¸ huû mÉu, tÝnh b»ng N S lμ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn cña mÉu, tÝnh b»ng mm2 K lμ hÖ sè quy ®æi theo kÝch th−íc mÉu thö MÉu lËp ph−¬ng(mm) 100× 100 ×100 K=0,91 150× 150× 150 K=1 KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu kÕt qu¶ cña viªn mÉu nμo sai lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu ®ã, kÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu cßn l¹i.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 - HÖ sè bền axit ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: Rnmt Kax = ---------- Rn28ng Trong ®ã: Rnmt lμ c−êng ®é chÞu nÐn cña mÉu thö khi ng©m trong m«i tr−êng thö axit, tÝnh b»ng N/mm2 Rn28ng lμ c−êng ®é chÞu nÐn cña mÉu thö sau 28 ngμy ë ngoμi kh«ng khÝ, tÝnh b»ngN/mm2   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 337 : 2005 6. Ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 6.1. Ghi nh·n Trªn vá bao cÇn ghi: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt - Tªn s¶n phÈm - Ngμy s¶n xuÊt - Thêi h¹n sö dông - Khèi l−îng tÞnh - Ký hiÖu ®éc h¹i 6.2. Bao gãi. V÷a vμ bªt«ng chÞu axit ®−îc ®ãng trong bao cã líp chèng Èm, khèi l−îng 50kg ± 1kg. ChÊt liªn kÕt thñy tinh láng ®−îc ®ùng trong thïng phuy m¹ kÏm hoÆc thïng, can nhùa. 6.3. VËn chuyÓn V÷a vμ bªt«ng chÞu axÝt ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn cã m¸i che, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o kh« r¸o. 6.4. B¶o qu¶n V÷a vμ bªt«ng chÞu axit ®Ó trong kho cã t−êng bao vμ m¸i che; nÒn kho ph¶i kh«, ®−îc kª cao trªn c¸c kÖ tr¸nh ngËp n−íc vμ Èm −ít. Kh«ng xÕp qu¸ 10 bao theo chiÒu cao. C¸c d·y ph¶i c¸ch t−êng kh«ng nhá h¬n 20cm vμ xÕp theo tõng l«. V÷a vμ bªt«ng chÞu axit trén s½n ®−îc b¶o ®¶m chÊt l−îng ®Õn 60 ngμy kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản