Tài liệu TCXDVN 341 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
25
download

Tài liệu TCXDVN 341 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 341 2005: SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 341 2005

  1. Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 22/2005/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 28 th¸ng 7 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 341: 2005 "S¬n t−êng - S¬n nhò t−¬ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 341: 2005 "S¬n t−êng - S¬n nhò t−¬ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. k/t.bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 TCXDVN 341 : 2005 S¬n t−êng s¬n nhò t−¬ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat Hμ néi - 2005   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn x©y dùng TCXDVN 341 : 2005 S¬n t−êng S¬n nhò t−¬ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè . ngμy ../ ../ 2005.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 S¬n t−êng S¬n nhò t−¬ng Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n nhò t−¬ng n−íc dïng ®Ó trang trÝ vμ b¶o vÖ t−êng trong vμ ngoμi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 2090 : 1993 S¬n. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n TCVN 2094 : 1993 S¬n. Ph−¬ng ph¸p gia c«ng mμng TCVN 2096 : 1993 S¬n. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é kh« vμ thêi gian kh« TCVN 6934 : 2001 S¬n t−êng S¬n nhò t−¬ng Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö TCVN 5502 : 1991 N−íc sinh ho¹t Yªu cÇu kü thuËt 3 Nguyªn t¾c thö Cho mμng s¬n chÞu t¸c ®éng ®ång thêi cña nhiÖt vμ Èm (nhiÖt ®é (55 ± 2) °C vμ ®é Èm kh«ng d−íi 95%) trong thêi gian quy ®Þnh, sau ®ã ®¸nh gi¸ mμng s¬n theo c¸c dÊu hiÖu h− háng. 4 ThiÕt bÞ vμ dông cô thö 4.1 ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ thö ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n (tñ nhiÖt Èm) cã dung tÝch kh¸c nhau: 0,16; 0,30; 1; 2 m3 v.v. Tñ nhiÖt Èm cã thÓ t¹o ra vμ duy tr× nhiÖt ®é tíi 60°C vμ ®é Èm tíi 100%. CÊu t¹o cña tñ nhiÖt Èm (xem h×nh 1) gåm cã: - Khoang thö: ®−îc lμm b»ng c¸c vËt liÖu chèng ¨n mßn, cã gi¸ ®ì c¸c mÉu thö; - Bån chøa n−íc: ®Æt trong khoang thö, cã mét ®−êng cÊp n−íc vμ bé phËn kiÓm tra møc n−íc; - Bé gia nhiÖt cho n−íc; - NhiÖt kÕ: cã giíi h¹n ®o tõ 0 °C ®Õn 100 °C; - Èm kÕ; - Qu¹t giã: ®Ó ph©n phèi ®Òu h¬i n−íc trong khoang thö. 4.2 Dông cô - Chæi quÐt s¬n: réng 25 mm; - KÝnh lóp phãng ®¹i 3 lÇn;   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 - GiÊy thÊm. 5 ChuÈn bÞ mÉu thö 5.1 §Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n cÇn chuÈn bÞ 4 mÉu: 3 mÉu ®Ó thö, 1 mÉu lμm ®èi chøng. 5.2 LÊy mÉu s¬n theo TCVN 2090 : 1993. 5.3 Gia c«ng tÊm nÒn cã kÝch th−íc 150 mm x 75 mm x 15 mm theo TCVN 6934 : 2001. BÒ mÆt tÊm nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, nh½n, s¹ch vμ kh« tr−íc khi s¬n. 5.4 Gia c«ng mμng s¬n theo TCVN 2094 : 1993 vμ chØ dÉn cña nhμ s¶n xuÊt lªn c¶ hai mÆt tÊm nÒn. 5.5 Bèn mÐp bªn cña tÊm nÒn ®−îc s¬n b»ng lo¹i s¬n cã ®é bÒn nhiÖt Èm cao h¬n mÉu s¬n cÇn thö. 5.6 §Ó mμng s¬n kh« thÊu ®¹t ®é kh« cÊp II theo TCVN 2096 : 1993. 9 8 1 7 2 3 6 4 5 Chó thÝch: 1) Khoang thö; 2) Qu¹t giã; 3) §−êng cÊp n−íc; 4) Bån chøa n−íc; 5) §−êng tho¸t n−íc; 6) Bé gia nhiÖt cho n−íc; 7) Bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong khoang thö; 8) Èm kÕ; 9) NhiÖt kÕ H×nh 1- S¬ ®å cÊu t¹o tñ nhiÖt Èm 6 ChuÈn bÞ thö 6.1 Cho n−íc sinh ho¹t ®¹t yªu cÇu kü thuËt cña TCVN 5502 : 1991 vμo bån chøa ®Õn møc quy ®Þnh. 6.2 VËn hμnh thö thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra sù t¨ng nhiÖt ®é, ®é Èm trong khoang thö vμ ho¹t ®éng cña qu¹t giã. 6.3 §Æt c¸c mÉu thö vμo gi¸ ®ì trong khoang thö theo ph−¬ng th¼ng ®øng, so le nhau vμ c¸ch nhau Ýt nhÊt 30 mm. 6.4 §ãng cöa tñ, ®Æt nhiÖt ®é trong khoang thö ë (55 ± 2) °C.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 7 TiÕn hμnh thö 7.1 §èi víi s¬n nhò t−¬ng dïng cho t−êng trong 7.1.1 Cho thiÕt bÞ vËn hμnh liªn tôc trong 1 ngμy ®ªm (tÝnh tõ lóc nhiÖt ®é trong khoang thö ®¹t (55 ± 2) °C vμ ®é Èm kh«ng d−íi 95%). 7.1.2 T¾t thiÕt bÞ, lÊy mÉu ra khái tñ. Quan s¸t mÉu b»ng m¾t th−êng trong thêi gian kh«ng qu¸ 10 phót vμ ghi l¹i c¸c dÊu hiÖu h− háng mμng s¬n: - phång rép; - bong trãc; - r¹n nøt. 7.1.3 NÕu kh«ng ph¸t hiÖn ra dÊu hiÖu h− háng nμo, cÇn thÊm n−íc trªn bÒ mÆt mÉu b»ng giÊy thÊm vμ dïng kÝnh lóp ®Ó quan s¸t. 7.1.4 Gi÷ c¸c mÉu ®· thö ë nhiÖt ®é phßng trong 1 ngμy ®ªm cho chóng kh« vμ ®¹t c©n b»ng Èm víi kh«ng khÝ trong phßng. §Æt c¸c mÉu ®· thö s¸t víi mÉu ®èi chøng trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang d−íi ¸nh s¸ng ban ngμy ®Ó xem xÐt sù thay ®æi mμu s¾c cña mμng s¬n. 7.2 §èi víi s¬n nhò t−¬ng dïng cho t−êng ngoμi 7.2.1 Cho thiÕt bÞ vËn hμnh ë chÕ ®é nhiÖt ®é (55 ± 2) °C vμ ®é Èm kh«ng d−íi 95%. 7.2.2 Sau 1, 6, 11, 16 vμ 21 ngμy ®ªm, t¾t thiÕt bÞ vμ lÊy mÉu ra khái tñ quan s¸t nh− 7.1.2 vμ 7.1.3 råi ®Æt l¹i mÉu vμo tñ nÕu mμng s¬n ch−a cã dÊu hiÖu h− háng nμo (phång rép, bong trãc, r¹n nøt). 7.2.3 Ngõng thö sau 21 ngμy ®ªm hoÆc khi quan s¸t thÊy mét trong c¸c dÊu hiÖu h− háng mμng s¬n t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nμo ë 7.2.2. 7.2.4 Xem xÐt sù thay ®æi mμu s¾c cña mμng s¬n so víi mÉu ®èi chøng nh− 7.1.4. 8 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ 8.1 §é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n nhò t−¬ng ®−îc ®¸nh gi¸ theo c¸c dÊu hiÖu h− háng: - phång rép: quan s¸t b»ng m¾t th−êng hoÆc qua kÝnh lóp thÊy Ýt nhÊt mét chç mμng s¬n bÞ vång lªn khái nÒn; - bong trãc: quan s¸t b»ng m¾t th−êng hoÆc qua kÝnh lóp thÊy Ýt nhÊt mét chç mμng s¬n bÞ t¸ch ra khái nÒn; - r¹n nøt: quan s¸t b»ng m¾t th−êng hoÆc qua kÝnh lóp thÊy Ýt nhÊt mét chç mμng s¬n bÞ ®øt (mÊt tÝnh liªn tôc); - thay ®æi mμu s¾c: quan s¸t b»ng m¾t th−êng thÊy sù kh¸c biÖt lín vÒ mμu s¾c mμng s¬n trªn mÉu ®· thö so víi mÉu ®èi chøng.   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 8.2 Mμng s¬n ®−îc ®¸nh gi¸ ®¹t yªu cÇu vÒ ®é bÒn nhiÖt Èm khi kh«ng ph¸t hiÖn ra bÊt kú dÊu hiÖu h− háng nμo nªu trªn ë Ýt nhÊt 5 trªn 6 mÆt cña 3 mÉu thö sau 1 ngμy ®ªm thö nghiÖm ®èi víi s¬n nhò t−¬ng dïng cho t−êng trong vμ sau 21 ngμy ®ªm ®èi víi s¬n nhò t−¬ng dïng cho t−êng ngoμi. 9 Biªn b¶n thö Biªn b¶n thö ®−îc so¹n theo mÉu ë phô lôc 1.   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005 Phô lôc 1. MÉu biªn b¶n thö ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n bé x©y dùng ViÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng Ministry of Construction Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST) §Þa chØ : NghÜa t©n-CÇu giÊy-Hμ néi Tel: 84.4.8363931 Fax: 84.4.8361197 Sè (No): kÕt qu¶ thö nghiÖm (Test report) §¬n vÞ yªu cÇu (Client) : ............. . Yªu cÇu thö nghiÖm (Requirement): X¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mμng s¬n (determination of resistance of paint film to damp heat) Tiªu chuÈn ¸p dông (Applied Standard): Sè hiÖu tiªu chuÈn nμy (No. of this standard) Tªn lo¹i s¬n thö nghiÖm (name of paints): . C«ng tr×nh (Project) : ......... .. Ngμy nhËn mÉu (Date at sampling): . Ngμy thö nghiÖm (Date at test) : . Thêi gian KÕt qu¶ (Results of evaluation) STT Lo¹i s¬n TN TN, ngμy DÊu hiÖu h− háng MÉu MÉu MÉu Sè mÆt §¸nh gi¸ (No) (name of ®ªm (Failure in test) 1 2 3 h− háng (Determi paints) (Duration (Spe (Spe (Spe (Number nation) of test, cime cime cime of failure day) n 1) n 2) n 3) surface) 1 S¬n nhò Phång rép (blistering) √ §¹t yªu t−¬ng dïng Bong trãc (flaking, 0; 1 cÇu cho t−êng scaling) (Pass) trong 1 R¹n nøt (checking, √ Kh«ng (Emulsion cracking) 2; 3; 4; ®¹t yªu paints for Thay ®æi mμu s¾c √ 5; 6 cÇu (Fail) interior wall) (color change) 2 S¬n nhò Phång rép (blistering) §¹t yªu t−¬ng dïng 21 (1; 6; Bong trãc (flaking, √ 0; 1 cÇu cho t−êng 11; 16) scaling) (Pass) ngoμi R¹n nøt (checking, Kh«ng (Emulsion cracking) 2; 3; 4; ®¹t yªu paints for Thay ®æi mμu s¾c √ 5; 6 cÇu (Fail) exterior wall) (color change) Ghi chó: MÉu thö do kh¸ch hμng mang ®Õn Remark: The samples provided by the client Hμ Néi, ngμy th¸ng n¨m 2005 Ng−êi thö nghiÖm Ng−êi kiÓm tra Phßng thö nghiÖm C¬ quan kiÓm tra (Tested by) (Checked by) (Laboratory) (Authorization)   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 341 : 2005   Page 9 
Đồng bộ tài khoản