Tài liệu TCXDVN 348 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
13
download

Tài liệu TCXDVN 348 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 348 2005: THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ- PHẦN 8- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 348 2005

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 TCXDVN 348: 2005 (ISO 834-8) thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toμ nhμ- PhÇn 8- c¸c Yªu cÇu riªng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch ®øng kh«ng chÞu t¶i Fire- resistance tests- Elements of building construction- Part 8- Specific requirements for non- loadbearing vertical separating elements Hμ Néi- 2005   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 Lêi giíi thiÖu TCXDVN 348: 2005( ISO 834-8) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toμ nhμ- PhÇn 8- Yªu cÇu riªng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch ®øng kh«ng chÞu t¶i” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu riªng cho viÖc thö nghiÖm chÞu löa cho c¸c bé phËn kÕt cÊu ng¨n c¸ch ®øng kh«ng chÞu t¶i. C¸c yªu cÇu cho bé phËn kh«ng chÞu t¶i trong tiªu chuÈn nμy phï hîp víi c¸c yªu cÇu chung vμ chi tiÕt ®· ®−îc nªu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). TCXDVN 348: 2005( ISO 834-8) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toμ nhμ- PhÇn 8- Yªu cÇu riªng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch ®øng kh«ng chÞu t¶i, ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§- BXD ngμy 08 th¸ng 8 n¨m 2005.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toμ nhμ- PhÇn 8- c¸c Yªu cÇu riªng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch ®øng kh«ng chÞu t¶i Fire- resistance tests- Elements of building construction- Part 8- Specific requirements for non- loadbearing vertical separating elements 1. Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy nªu lªn tr×nh tù ph¶i tu©n theo khi x¸c ®Þnh tÝnh chÞu löa cña c¸c bé phËn ng¨n c¸ch ®øng kh«ng chÞu t¶i khi tiÕp xóc víi löa trªn mét mÆt. ViÖc thö nghiÖm nμy kh«ng ¸p dông cho t−êng rÌm (c¸c t−êng ngoμi kh«ng chÞu t¶i ®−îc treo tõ c¸c mÐp cña c¸c tÊm sμn), cho c¸c t−êng cã bè trÝ cöa ®i vμ t−êng bao che cã l¾p kÝnh. §−îc phÐp ¸p dông kÕt qu¶ thö nghiÖm nμy cho c¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c kh«ng ®em thö nghiÖm khi kÕt cÊu ®ã phï hîp víi ph¹m vi ¸p dông trùc tiÕp ®−îc nªu trong c¸c phÇn cña tiªu chuÈn nμy hoÆc khi ®−îc ¸p dông më réng phï hîp víi ISO/TR 12470. Ghi chó: V× ISO/TR 12470 chØ ®−a ra h−íng dÉn chung, nªn viÖc ph©n tÝch ®Ó më réng ¸p dông cho c¸c tr−êng hîp riªng chØ ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn gia vÒ kÕt cÊu. chÞu löa. 2 .Tμi liÖu viÖn dÉn - TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1). Thö nghiÖm chÞu löa- C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toμ nhμ - PhÇn 1: C¸c yªu cÇu chung. - ISO 13943 - An toμn chèng ch¸y - Tõ vùng. 3 . ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1), ISO 13943 vμ c¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa d−íi ®©y ®−îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nμy.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 3.1. C¸c bé phËn ng¨n c¸ch ®øng C¸c bé phËn cã h−íng th¼ng ®øng cña toμ nhμ, nh− t−êng, lμm viÖc víi chøc n¨ng ng¨n ch¸y hoÆc che ch¾n löa , chia toμ nhμ thμnh c¸c khoang ch¸y hoÆc c¸c vïng ng¨n ch¸y, hoÆc ng¨n c¸ch víi c¸c toμ nhμ l©n cËn nh»m chèng ch¸y lan ®Õn c¸c khoang hoÆc c¸c nhμ l©n cËn. 3 .2. T−êng kh«ng chÞu lùc Bé phËn ng¨n c¸ch ®−îc thiÕt kÕ ®Ó kh«ng chÞu bÊt kú mét t¶i träng nμo ngoμi träng l−îng b¶n th©n. 3. 3. T−êng ng©n c¸ch kh«ng chÞu lùc Bé phËn ng¨n c¸ch tho¶ m·n c¶ hai tiªu chÝ vÒ tÝnh toμn vÑn vμ tÝnh c¸ch ly trong thêi h¹n chÞu löa. 3. 4. KÕt cÊu ®ì D¹ng kÕt cÊu ®−îc dïng ®Ó bao bäc lß vμ ®ì t−êng kh«ng chÞu t¶i ®· ®−îc ®¸nh gi¸ cã kh¶ n¨ng chÞu biÕn d¹ng nhiÖt. 3.5. BÖ ®ì D¹ng kÕt cÊu dïng ®Ó ®ì, lμm gi¶m chiÒu cao lç më b»ng viÖc n©ng cao ®Õ ®ì ®Ó thÝch øng víi mÉu thö. 3. 6. T−êng kh«ng chÞu lùc kh«ng dïng ®Ó ng¨n c¸ch Bé phËn ng¨n c¸ch tho¶ m·n tiªu chÝ vÒ tÝnh toμn vÑn trong thêi h¹n chÞu löa, nh−ng kh«ng cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chÝ vÒ tÝnh c¸ch ly nhiÖt ®· ®−îc quy ®Þnh trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 4 -Ký hiÖu vμ thuËt ng÷ viÕt t¾t. C¸c ký hiÖu vμ ®Þnh nghÜa ¸p dông cho thö nghiÖm nμy ®−îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 5 - ThiÕt bÞ thö nghiÖm .   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 C¸c thiÕt bÞ ®−îc dïng ®Ó thö nghiÖm bao gåm mét lß, c¸c khung ®ì ®Ó cè ®Þnh vμ c¸c dông cô nh− ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1) vμ tiªu chuÈn nμy. Khung thö nghiÖm ®−îc sö dông lμ khung cã ®é cøng ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng viÖc ®Æt mét lùc gi·n në trong ph¹m vi t¹i ®iÓm gi÷a hai thanh ®èi diÖn cña khung vμ ®o sù t¨ng lªn cña c¸c kÝch th−íc bªn trong t¹i c¸c vÞ trÝ ®ã; Sù ®¸nh gi¸ nμy ph¶i ®−îc xem xÐt theo hai h−íng cña khung vμ ph¶i ®o sù t¨ng c¸c kÝch th−íc bªn trong. Sù t¨ng c¸c kÝch th−íc bªn trong cña khung thÝ nghiÖm kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 5mm víi lùc ®Æt vμo khung b»ng 25 kN. 6 - §iÒu kiÖn thö nghiÖm §iÒu kiÖn cÊp nhiÖt, ¸p lùc vμ kh«ng khÝ trong lß ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 7. ChuÈn bÞ mÉu thö 7.1. ThiÕt kÕ mÉu thö 7.1.1. Yªu cÇu chung. MÉu thö ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: a) Hoμn toμn tiªu biÓu cho kÕt cÊu dù ®Þnh sö dông trong thùc tÕ, víi bÊt kú sù hoμn thiÖn bÒ mÆt vμ c¸c phô tïng thiÕt yÕu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù lμm viÖc trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm; b) §−îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ ¸p dông réng r·i cho c¸c kÕt cÊu t−¬ng tù kh¸c. C¸c nÐt ®Æc tr−ng cña thiÕt kÕ ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh chÞu löa cña mÉu thö cã thÓ ®−îc ¸p dông réng r·i qua viÖc ¸p dông trùc tiÕp c¸c quy ®Þnh ®−îc nªu trong phô lôc A. MÉu thö kh«ng ®−îc bao gåm hçn hîp c¸c kiÓu kÕt cÊu kh¸c nhau , vÝ dô g¹ch hoÆc khèi g¹ch trong t−êng trõ khi lo¹i kÕt cÊu ®ã tiªu biÓu cho kÕt cÊu trong thùc tÕ. 7. 1.2. HÖ thèng kü thuËt   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 Khi c¸c bé phËn ng¨n c¸ch ®øng bao gåm cã hÖ thèng kü thuËt nh− c¸c hép ®Êu nèi ®iÖn hoÆc bÒ mÆt hoμn thiÖn, lμ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña thiÕt kÕ th× còng ph¶i ®−a vμo mÉu thö. 7.2. KÝch th−íc mÉu thö NÕu trong thùc tÕ, chiÒu cao hoÆc chiÒu réng cña kÕt cÊu b»ng 3m hoÆc nhá h¬n th× kÝch th−íc cña mÉu thö nghiÖm ph¶i b»ng kÝch th−íc thËt. NÕu cã mét kÝch th−íc nμo ®ã cña kÕt cÊu lín h¬n 3m th× kÝch th−íc thö nghiÖm ph¶i kh«ng nhá h¬n 3m. 7. 3. Sè l−îng mÉu thö §èi víi c¸c kÕt cÊu ®èi xøng chØ yªu cÇu cã mét mÉu thö, trõ khi cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c víi nh÷ng quy ®Þnh ®· nªu trong tiªu chuÈn nμy. §èi víi c¸c kÕt cÊu kh«ng ®èi xøng sè l−îng c¸c mÉu thö ph¶I tu©n theo c¸c yªu cÇu ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 7.4. Lμm kh« mÉu thö Trong thêi gian thö nghiÖm, ®é bÒn vμ hμm l−îng Èm cña mÉu thö ph¶i gÇn ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn dù kiÕn trong tr¹ng th¸i b×nh th−êng. MÉu thö ph¶i bao gåm c¶ c¸c vËt liÖu chÌn vμ mèi nèi. H−íng dÉn vÒ lμm kh« mÉu thö ®−îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834 -1). Sau khi sù c©n b»ng ®· ®¹t ®−îc, hμm l−îng Èm hoÆc tr¹ng th¸i lμm kh« ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh vμ ghi chÐp l¹i.. BÊt kú kÕt cÊu ®ì nμo, kÓ c¶ líp lãt lß cho khung thö nghiÖm kh«ng b¾t buéc theo yªu cÇu nμy. 7.5. L¾p ®Æt cè ®Þnh mÉu thö 7. 5.1. Yªu cÇu chung. MÉu thö vμ kÕt cÊu chèng ®ì (nÕu cã sö dông) ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trong khung thö nghiÖm nh− trong thùc tÕ. MÉu thö ®−îc l¾p dùng cμng gÇn víi mÆt ph¼ng ®øng tiÕp xóc nhiÖt cña khung thö nghiÖm hoÆc kÕt cÊu ®ì th× cμng tèt. Toμn bé diÖn tÝch cña mÉu thö ph¶i ®−îc tiÕp xóc víi c¸c ®iÒu kiÖn cÊp nhiÖt   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 7.5. 2. KÕt cÊu ®ì NÕu kÝch th−íc cña mÉu thö nhá h¬n lç më cña khung thö nghiÖm , th× mÉu thö ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trong khung thö nghiÖm vμ ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) NÕu chiÒu cao cña mÉu thö nhá h¬n chiÒu cao lç më cña khung thö nghiÖm th× ph¶i cã kÕt cÊu ®ì ®Ó gi¶m kh«ng gian phÇn më theo chiÒu cao yªu cÇu. KÕt cÊu ®ì ph¶i ®ñ æn ®Þnh ®Ó ®ì mÉu thö. b) NÕu chiÒu réng cña mÉu thö nhá h¬n chiÒu réng lç më cña khung thö nghiÖm th× ph¶i cã kÕt cÊu ®ì tiªu chuÈn trªn c¸c c¹nh ®øng vμ ph¶i ®ñ æn ®Þnh ®Ó ®ì mÉu thö. 7.5.3. Cè ®Þnh Khi trong thùc tÕ, nÕu chiÒu réng kÕt cÊu kh«ng lín h¬n chiÒu réng cöa lß, th× c¸c mÐp biªn cña mÉu thö ph¶i ®−îc cè ®Þnh nh− trong thùc tÕ. NÕu chiÒu réng cña kÕt cÊu lín h¬n chiÒu réng cöa lß, th× mét mÐp biªn ®øng cña mÉu kh«ng ph¶i cè ®Þnh vμ ë gi÷a mÐp biªn tù do cña mÉu thö víi khung thö nghiÖm ph¶i cã khe hë tõ 25 mm ®Õn 50 mm. Khe hë nμy ph¶i ®−îc nhåi kÝn b»ng vËt liÖu ®μn håi kh«ng ch¸y, vÝ dô b«ng kho¸ng , t¹o ra m¹ch ®−îc bÝt kÝn mμ kh«ng h¹n chÕ sù tù do chuyÓn ®éng . C¸c mÐp biªn cßn l¹i ph¶i ®−îc cè ®Þnh nh− trong thùc tÕ. 8. Trang bÞ dông cô ®o 8.1. CÆp nhiÖt ngÉu lß nung 8.1.1. Bªn trong lß nung CÆp nhiÖt ngÉu ®−îc trang bÞ ®Ó ®o nhiÖt cña lß vμ ph¶i ®−îc ph©n bè hîp lý ®Ó thu ®−îc nh÷ng sè ®o ®¸ng tin cËy vÒ nhiÖt ®é qua mÆt tiÕp xóc cña mÉu thö. C¸c cÆp nhiÖt ngÉu nμy ph¶i cã cÊu t¹o vμ ®Æt ®óng vÞ trÝ theo quy ®Þnh trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 8. 1. 2. Sè l−îng cÆp nhiÖt ngÉu bªn trong lß. Sè l−îng cÆp nhiÖt ngÉu kh«ng ®−îc Ýt h¬n mét trªn 1,5m2 cña diÖn tÝch mÆt tiÕp xóc nhiÖt cña mÉu thö. Ph¶i cã tèi thiÓu bèn cÆp nhiÖt ngÉu cho bÊt kú thö nghiÖm nμo vμ mçi nhiÖt kÕ ph¶i ®Þnh h−íng mÆt “A” vÒ phÝa mÆt t−êng sau cña lß.   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 8. 2. CÆp nhiÖt ngÉu t¹i bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc nhiÖt CÆp nhiÖt ngÉu t¹i bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc nhiÖt ph¶i cã cÊu t¹o vμ ®Þnh vÞ theo ®óng quy ®Þnh trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). §Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é tèi ®a , c¸c cÆp nhiÖt ngÉu ®−îc ¸p vμo mÆt kh«ng tiÕp xóc nhiÖt, c¸ch mÐp biªn kh«ng nhá h¬n 100mm t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y: a) T¹i ®iÓm ®Çu gi÷a chiÒu réng mÉu thö b) T¹i ®iÓm ®Çu cña mÉu thö th¼ng hμng víi thanh ®øng hoÆc thanh chèng c) T¹i ®iÓm liªn kÕt cña thanh ®øng víi thanh ngang trong hÖ thèng t−êng kh«ng chÞu t¶i d) T¹i ®iÓm gi÷a chiÒu cao cña mÐp biªn cè ®Þnh e) T¹i ®iÓm gi÷a chiÒu cao cña mÐp biªn tù do f) T¹i ®iÓm gi÷a chiÒu réng s¸t víi mèi nèi ngang (vïng ¸p lùc du¬ng) g) T¹i ®iÓm gi÷a chiÒu cao s¸t víi mèi nèi däc (vïng ¸p lùc d−¬ng) 8. 3. §o ®é vâng. 8.3.1. Trang bÞ dông cô. Ph¶i cung cÊp c¸c trang bÞ dông cô thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh diÔn biÕn cña ®é vâng quan träng ( nghÜa lμ lín h¬n 5 mm) cña mÉu thö trong thêi gian thö nghiÖm. 8.3. 2. VÞ trÝ ®o PhÐp ®o ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ë ®iÓm gi−· chiÒu cao cña mÉu thö c¸ch 50mm tÝnh tõ mÐp biªn tù do. Kho¶ng ®o ph¶i phï hîp ®Ó thÓ hiÖn tiÕn tr×nh chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. 8.3. 3. H−íng dÉn ¸p dông. H−íng dÉn ¸p dông ®o ®é vâng ®−îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). Chó thÝch: ViÖc ®o ®é vâng lμ yªu cÇu b¾t buéc mÆc dï ch−a cã tiªu chÝ tÝnh n¨ng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ®ã. §é vâng cña mÉu thö cã thÓ lμ yÕu tè quan träng khi më réng lÜnh vùc ¸p dông kÕt qu¶ thö nghiÖm. 9 - Tr×nh tù thö nghiÖm 9 . 1. KiÓm tra lß   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 C¸c ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vμ ¸p lùc lß ph¶i ®−îc ®o vμ kiÓm tra phï hîp víi TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 9. 2. §o l−êng vμ quan tr¾c. MÉu thö ph¶i ®−îc kiÓm tra phï hîp víi c¸c tiªu chÝ vÒ tÝnh toμn vÑn, tÝnh c¸ch ly vμ c¸c yªu cÇu vÒ ®o l−êng vμ quan tr¾c phï hîp víi TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 10. Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng TÝnh chÞu löa cña c¸c bé phËn ®øng kh«ng chÞu t¶i ph¶i ®−îc xem xÐt ®¸nh gi¸ dùa vμo c¸c tiªu chÝ vÒ tÝnh toμn vÑn vμ tÝnh c¸ch ly nh− ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 11. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm KÕt qu¶ thö nghiÖm ®−îc coi lμ hîp lÖ nÕu viÖc thö nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c quy ®Þnh giíi h¹n cña c¸c yªu cÇu cã liªn quan ®Õn - ThiÕt bÞ thö nghiÖm - C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm - ChuÈn bÞ mÉu thö - Sö dông dông cô - Tr×nh tù thö nghiÖm tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy Thö nghiÖm còng ®−îc coi lμ hîp lÖ khi c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi löa liªn quan ®Õn nhiÖt ®é lß, ¸p lùc vμ nhiÖt ®é xung quanh v−ît qu¸ c¸c giíi h¹n trªn cña c¸c dung sai ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy vμ trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 12 . BiÓu thÞ kÕt qu¶. KÕt qu¶ thö nghiÖm chÞu löa ph¶i ®−îc biÓu thÞ phï hîp víi quy ®Þnh trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1). 13- B¸o c¸o thö nghiÖm. B¸o c¸o ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1).   Page 9 
  10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 348 : 2005 Phô lôc A (Tham kh¶o) ¸p dông trùc tiÕp c¸c kÕt qu¶ KÕt qu¶ thö nghiÖm chÞu löa cã thÓ ¸p dông ®−îc cho c¸c bé phËn ®øng kh«ng chÞu t¶i t−¬ng tù kh«ng qua thö nghiÖm víi ®iÒu kiÖn lμ c¸c ®iÒu d−íi ®©y lμ x¸c thùc. a) ChiÒu cao kh«ng t¨ng b) ChiÒu dμy kh«ng gi¶m c) C¸c ®iÒu kiÖn biªn lμ kh«ng ®æi d) C−êng ®é ®Æc tr−ng vμ tØ träng cña bÊt kú cña vËt liÖu nμo lμ kh«ng ®æi e) TÝnh c¸ch nhiÖt kh«ng gi¶m t¹i bÊt kú ®iÓm nμo f) Kh«ng cã sù thay ®æi trong thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang (vÝ dô vÞ trÝ cña c¸c thanh cèt thÐp) g) KÝch th−íc c¸c lç më cña lß kh«ng t¨ng h) Ph−¬ng ph¸p b¶o vÖ lç më (vÝ dô l¾p kÝnh, cöa ®i , c¸c hÖ thèng chÌn m¹ch) lμ kh«ng ®æi. i) VÞ trÝ cña mäi lç më lμ kh«ng ®æi. ---------------------------------   Page 10 
Đồng bộ tài khoản